Sunteți pe pagina 1din 4

Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova

(UCCM)

Facultatea: BUSINESS, ADMINISTRARE ȘI DREPT


Specializarea : Dreptul financiar-fiscal, control și audit
Anul : I; grupa (cifrul): 4DFFCA-1811m
Anul de studii: 2020-2021; semestrul: II
Profesor.Veronica Solomitchi
A realizat Cojocaru Cristina
1. Noțiunea a răspunderii juridice.
Răspunderea juridică este un raport juridic instituit de regulă
de către un organ competent de stat ,în urma săvîrșirii unei fapte
ilicite,de către un făptuitor ,cel din urmă fiind ținut să execute o
sancțiune juridică corespunzătoare faptei săvîrșite.

2. Enumerați și descrieți impozitele generale de din Republica


Moldova.

Impozitul reprezintă o contribuţie bănească obligatorie, generală


şi cu titlu nerambursabil, datorată conform legii, bugetului
public de către persoanele fizice şi juridice pentru veniturile pe
care le obţin sau bunurile pe care le posedă. În cazul impozitelor
locale, această plata este efectuată în favoarea bugetelor locale.
În Republica Moldova se percep impozite şi taxe generale de
stat şi locale.
 Sistemul impozitelor şi taxelor generale de stat include:
a) impozitul pe venit,contribuția pe care o prestează orice
persoana fizică și juridică la bugetul de stat în funcție de
venitul obținut într-o perioadă de timp.

b) taxa pe valoarea adăugată, impozit general de stat care


reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii
mărfurilor livrate, serviciilor prestate care sînt supuse
impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei
părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în
Republica Moldova. Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară
o activitate de întreprinzător pot deveni plătitori de T.V.A.
în mod obligatoriu sau în mod benevol.

c) accizele, reprezintă un impozit general de stat pentru


limitarea producţiei, importului şi consumului unor produse (din
alcool, tutun, a unor obiecte de lux). În categoria mărfurilor
supuse accizelor intră şi alte mărfuri: cafeaua, icrele, alcoolul,
ţigările, benzina, îmbrăcămintea din blană, aparatele video,
articolele din metale preţioase, de giuvaiergerie, autoturismele.

d) impozitul privat; o plată unică, care se percepe până la


efectuarea tranzacţiilor cu bunuri proprietate publică în procesul
privatizării, indiferent de tipul mijloacelor folosite pentru
aceasta.
Obiecte ale impunerii cu impozit privat sunt bunurile proprietate
publică, inclusiv acţiunile.Plătitori ai impozitului privat sunt
persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova precum şi
persoanele străine care au dreptul de a procura bunuri
proprietate publică contra valută convertibilă
statului, inclusiv acţiunile în procesul privatizării.

e) taxa vamală; este o plată obligatorie, percepută de autoritatea


vamală la introducerea sau scoaterea
mărfurilor de pe teritoriul vamal.Legea privind tariful vamal
stabileşte mecanismul calculării şi mărimile taxei vamale pentru
fiecare tip de bunuri importate pentru fiecare an în parte.
Plătitori ai taxei vamale sunt persoanele fizice şi juridice care
importă bunuri materiale.
f) taxele rutiere. La taxele rutiere se referă:
taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele
înmatriculate în Republica Moldova;
taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către
autovehiculele neînmatriculate în
Republica Moldova;
taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror
masă totală, sarcină masică pe
osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise;
taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara
perimetrului localităţilor pentru
efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj;
taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara
perimetrului localităţilor pentru
amplasarea publicităţii exterioare;
taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara
perimetrului localităţilor pentru
amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere.
Plătitori sunt posesorii de vehicule înmatriculate în Republica
Moldova.

3. Caracterizați tipurile de răspundere juridică pentru nerespectarea


legislației financiar-fiscale.

-delicte fiscale supuse răspunderii penale (infracţiuni fiscale


• evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi
organizaţiilor (art.244 C.pen.); • eschivarea de la achitarea
plăţilor vamale (art.249 C.pen.); • transportarea, păstrarea sau
comercializarea mărfurilor supuse accizelor, fără marcarea lor
cu timbre de control sau timbre de acciz, evaziunea fiscală a
persoanelor fizice (art.250 C.pen.); • încălcarea regulilor privind
declararea veniturilor şi a proprietăţii de către demnitarii de stat,
judecători, procurori, funcţionarii publici şi unele persoane cu
funcţie de conducere, tăinuirea mijloacelor în devize (art.330/1
C.pen.)
• abuzul de putere sau abuzul de serviciu (art.327 C.pen.); •
neglijenţa în serviciu (art.329 C.pen.); • falsul în acte publice
(art.332 C.pen.); • abuzul de serviciu (art.335 C.pen.); •
confecţionarea, deţinerea, vânzarea sau folosirea documentelor
oficiale, a imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor false (art.361
C.pen.)

-delicte fiscale supuse răspunderii contravenţionale (contravenţii


fiscale),
-delicte fiscale supuse răspunderii disciplinare (abateri fiscale),
--delicte fiscale supuse răspunderii fiscale (încălcări fiscale)
-delicte fiscale supuse răspunderii materiale (contravenţii
vamale)
Notă: pe fiecare lucrare să fie înscris numele/prenumele și nr.grupei