Sunteți pe pagina 1din 10

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Academia “Ştefan cel Mare”


Facultatea Securitate civilă și ordine publică

Catedra: Drept Privat


Disciplina: Dreptul familiei

Referat
Tema: Drepturile patrimoniale ale copilului minor

A elaborat : A verificat :
Studenta anului III de studii, Lector universitar,
grupa academică 231 Căpitan de poliție
Tarîța Victoria Belecciu Liliana
Chişinău 2017
Cuprins
Introducere..........................................................................pag.3
1. Drepturile patrimoniale ale copilului minor................pag.4-8
2.Concluzie..........................................................................pag.9
3. Bibliografie.......................................................................pag.10

2
Introducere

Fiecare copil are dreptul la un nivel de viaţă suficient pentru dezvoltarea sa


fizică, mintală, spirituală, morală şi socială care necesită cheltuieli materiale.
Asigurarea acestor cheltuieli este pusă pe seama părinţilor, care au obligaţia de
întreţinere, reglementată de legislaţie.
In mod obişnuit, părinţii asigură copiii în limita mijloacelor financiare de
care dispun în mod benevol. în caz că întreţinerea nu este prestată benevol, părinţii
sunt impuşi la plata întreţinerii.
Orice copil are drepturile sale patrimoniale, pe care nimeni nu este în drept
sa le încalce.

3
Drepturile patrimoniale ale copilului
În esenţă, cel mai principal drept patrimonial al copilului - dreptul de a
primi întreţinerea de la părinţii săi, iar în cazul lipsei acestora - de la surorile, fraţii
majori apţi de muncă sau de la bunei.
Dreptul de proprietate al copilului este realizat în modul stabilit de Codul
Civil. Copilul nu are drept de propietate asupra bunurilor copiilor, excepție făcînd
doar bunurilor primite în dar, moştenite sau dobîndite într-un alt mod şi asupra
tuturor bunurilor procurate din mijloacele lui (art. 57 alin. 1 Codul Familiei). 1
Patrimonial este şi dreptul copilului de posesie şi folosinţă a bunurilor părinţilor,
în cazul cînd ei locuiesc împreună (art. 57 alin. 3 Codul Familiei).2
În cee ace privește dobîndirea proprietății prin acte civile și succesiuni,

legislația civilă a Republicii Moldova, Codul Civil articolele 11, 13, 14, 53, 58

stabilesc îngrădiri în domeniul dobîndirii proprietățiiși dispunerea de propietate de

către copii. La capitolul “Dobîndirea proprietății prin acte civile”, legislația civilă

în general coresunde intereselor și necesităților copiilor. Copiii pot dobîndi orice

proprietate. În interesul copiilor de la naștere pînp la 15 ani vor acționa

reprezentanții legali . Însă, Legea cu privire la privatizarea fondului de locuință

care prevede în art.6, alin.1 “Cumpărarea sau primirea cu titlu gratuit în

proprietate privată a locuințelor se face cu acordul membrior adulți ai familiilor

care locuiesc împreună” este imperfectă și încalcă drepturile minorilor la


1
Dr. Valentina Cebotari, Dreptul Familiei Ediția a III revăzută si completată, Chișinău 2010 pag.218.

2
CODUL FAMILIEI, COD Nr. 1316 din  26.10.2000, Publicat : 26.04.2001 în Monitorul Oficial Nr. 47-48 art Nr : 210

4
propietate. Probabil ar fi mai corectă următoarea formulare “Cumpărareasau

rimirea cu titlu gratut în proprietate privată a locuințelor se face cu acordul tuturor

membrilor familiei care locuiesc în familie. În inresul copiilor de la naștere pînă la

15 ani vor acționa reprezentanții lor legali, iar copiii între 15-18 ani vor acționa cu

acordul reprezentanților legali ”.3

Art.12, alin.3 prevede că : “ Privatizarea apartamentelor în care locuiesc

copii minori orfani se efectuează în numele lor de către tutore(curator), în temeiul

autorizației scrise a autorităților tutelare”, deci, rezultă că pentru copilul în vîrstă

de 15-18 ani, decizia de a dobîndi pentru el sau de a nu dobîndi proprietatea, va fi

luată de reprezentantul autorității tutelare, fără a ține cont de părerea minorului. Ar

fi mai corectă, credem, următoarea formulare : ”Privatizarea apartamentelor în

care locuiesc copii orfani în vîrstă de pînă la 15 ani se efectuează în numele lor de

tutore. Copiii orfani în vîrstă între 15-18 ani acționează cu acordul curatorului.În

ambele cazuri pentru încheierea tranzacției este necesară autorizația scrisă a

autorităților tutelare”.

Un patrimoniu succesoral se consideră acceptat în momentul în care

moștenitorul a intrat realmente în posesia patrimoniului succesoral sau a depus

cererea de acceptare a moștenirii la biroul notarial în care a fost intentată

procedura succeorala. Astfel, biroul notarial este organul care, confor legislației,

efectuează procedura succesorală în cauzele nelitigioase. Potrivit art.55 al Legii cu

privire la notariat,notarul va cita persoanele care au dreptul la succesiune potrivit


3
Lilia Mărgineanu, Gabriel Mărgineanu Dreptul Familiei, Chișinău 2002, pag.253

5
datelor de care el dispune. Informația referitor la existența sau absența copiilor,

notarul o culege de la succesorii care deja s-au adresat sau prin examinarea actelor

prezentate. Din păcate însă, nu totdeauna succesorii care se adresează la notar,

precum si actele prezentate, elucidează adevăratul tablou al succesiunii, astfel încît

nu se exclude posibilitatea lezării dreptului copilului în dobîndirea dreptului prin

succesiune.

În opinia savanților, în scopul ocrotirii drepturilor patrimonialeale copilului

este necesară introducerea unei norme, conform căreia oficiile stării civile vor ține

o evidență centralizată a copiilor și vor comunica notarilor.4

În ceea ce privește dreptul copiilor de a dispune de proprietate se poate de

afirmat că copiii se bucură de dreptul de a dispune de proprietate prin acte civile

sau succesiuni, cu respectarea anumitor excepții. Astfel, în conformitate cu art.14

Codul Civil, 5pentru minorii care nu au împlinit vîrsta de 15 ani, convențiile le

încheie în numele lor părinții, înfietorii sau tutorii.6

Minorii între 15-18 ani încheie convenții cu consimțămîntul părinților,

înfietorilor sau curatorilor (art.13 Codul Civil). Ei însă au dreptul de a dispune de

salarii sau de bursa lor de a executa drepturile de autor si de inventator asupra

operelor, inventiilor, propunerilor de raționalizare si prototipurilor industriale și

4
Dreptul Familiei , Dr. Valentina Cebotari, Chișinău 2010, pag.186
5
COD Nr. 1107, din  06.06.2002, CODUL CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVA ,Publicat : 22.06.2002 în Monitorul Oficial Nr. 82-86art Nr :
661

6
Lilia Mărgineanu, Gabriel Mărgineanu Dreptul Familiei, Chișinău 2002, pag 254

6
descoperirilor lor, precum si de a încheia mici convenții ce țin de viața de toate

zilele.

Dreptul copilului de a primi întreţinerea de la părinţi este reglementată de


art. 74-79 Codul Familiei. Dreptul de proprietate al copilului este realizat în modul
stabilit de Codul Civil. Conform acestor prevederi, copilul poate avea în
proprietate orice bun care nu este exclus din circuitul civil.
Dacă minorii se află sub tutelă sau curatela, pentru încheierea de acte
juridice care duc la micşorarea averii copilului sau renunţarea la drepturile lui
patrimoniale se cere permisiunea prealabilă a autorităţilor tutelare (art. 42 Codul
Civil)7. În caz de divorţ al părinţilor şi împărţirea proprietăţii comune în
devălmăşie a lor (art. 25 Codul Familiei), bunurile procurate pentru copiii minori
se transmit gratuit soţului împreună cu care locuiesc copiii. Legea nu prevede că
aceste bunuri se transmit în proprietatea copiilor, dar întrucît în această categorie
sunt incluse doar bunurile care au fost procurate pentru copii şi servesc copiilor se
presupune că ele sunt dăruite lor şi deci devin proprietate a copiilor.
La partajarea bunurilor comune ale soţilor, instanţa judecătorească poate să
diferenţieze cotele-părţi, ţinînd cont de interesele copiilor minori (art. 26 alin. 2
Codul Familiei)8. Diferenţa dintre cotele-părţi ale soţilor nu devine proprietate a
copiilor, dar asigură dreptul de posesie şi folosinţă a copiilor care vor locui c u
părintele căruia i s-a majorat cota-parte. 9
Conform prevederilor legale, copilul are dreptul la moştenirea
patrimoniului părinţilor săi ca moştenitor legal de clasa I chiar din momentul cînd
este conceput. În scopul ocrotirii drepturilor succesorale ale copiilor minori,
legislaţia stabileşte că acestea au dreptul la moştenirea patrimoniului părinţilor săi
chiar şi în cazul succesiunii testamentare (art. 1505 Codul Civil).
7
COD Nr. 1107, din  06.06.2002, CODUL CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVA ,Publicat : 22.06.2002 în Monitorul Oficial Nr. 82-86art Nr :
661

8
CODUL FAMILIEI, COD Nr. 1316 din  26.10.2000, Publicat : 26.04.2001 în Monitorul Oficial Nr. 47-48 art Nr : 210
9
Dr. Valentina Cebotari, Dreptul Familiei Ediția a III revăzută si completată, Chișinău 2010 pag.218.

7
Printre drepturile patrimoniale ale copilului legislaţia prevede dreptul
copilului la securitate socială, care este reglementat de un şir de acte normative ce
prevăd mecanismul de acordare a diferitelor tipuri de plăţi (pensii, Indemnizaţii,
ajutoare) prin sistemul de securitate socială. Principiul de acordare a dreptului de a
beneficia de securitatea socială este principiul contributiv al adulţilor care au în
îngrijire copii.
Dreptul de proprietate al copilului este realizat în modul stabilit de Codul
Civil.

8
Concluzie

Pentru ca drepturile patrimoniale lae copilului minor să fie respectate este


necesar ca toate persoanele să le cunoască, sau cel puțin să știe că există unele
drepturi patrimoniale ale copilului.
Pentru ca să existe aceste drepturi patrimoniale ale copilului, oficiile stării
civile trebuie să ducă cont de copiii care au rămas fără părinți sau fără un părinte.
Trebuie să fie introduce în legemai multe norme decît cele existente la
moment care vor ocroti aceste drepturi ale copilului, și care îi vor oferi o protecție
a bunurilor copiilor rămași fără părinți.

9
Bibliografie

I. Acte legislative și normative :


1. COD Nr. 1107, din  06.06.2002, CODUL CIVIL AL REPUBLICII
MOLDOVA ,Publicat : 22.06.2002 în Monitorul Oficial Nr. 82-86art Nr : 661
2. CODUL FAMILIEI, COD Nr. 1316 din  26.10.2000, Publicat : 26.04.2001
în Monitorul Oficial Nr. 47-48 art Nr : 210

II. Monografii :
3. Dr. Valentina Cebotari, Dreptul Familiei Ediția a III revăzută si
completată, Chișinău 2010 pag.218.
4. Dreptul Familiei , Dr. Valentina Cebotari, Chișinău 2010, pag.186
5. Lilia Mărgineanu, Gabriel Mărgineanu Dreptul Familiei, Chișinău 2002,
pag 254

10

S-ar putea să vă placă și