Sunteți pe pagina 1din 14

Lector univ. dr.

CHIRIMBU SEBASTIAN

TERMINOLOGIE ŞI PRACTICĂ

ÎN

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

2011
Redactor: Adina Mihaela Barbu
Coperta: Carmen Moldovanu (Ed. Docucenter)
Tehnoredactare: Victoria Fotache, Sebastian Chirimbu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

CHIRIMBU, SEBASTIAN
Terminologie şi practică în managementul proiectelor / Chirimbu Sebastian - Bacău :
Docucenter, 2011
Bibliogr.
ISBN 978-606-8246-16-1

811.111

Referenţi ştiinţifici:
1. Conf. dr. José VILA, Universitatea din Valencia (Spania)
2. Conf. dr. Niculina VÂRGOLICI, Departamentul de Asistenţă Managerială, Secretariat şi
Informatică Aplicată, Universitatea din Bucureşti
3. Conf. dr. Eduard IONESCU, Facultatea de Finanţe şi Bănci, Universitatea „Spiru Haret”

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă sau transmisă
sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau
prin orice sistem de stocare şi accesare a datelor, fără acordul scris al autorului şi al editurii.

3
Cuvânt introductiv

De-a lungul celor 12 ani de învăţământ universitar şi preuniversitar, de practică în administraţia publică
sau în întreprinderi private, de participare în diverse proiecte (inter)naţionale am întâlnit deseori termenul
proiect folosit cu sensul de activităţi care se derulează conform unui plan bine stabilit (pentru a atinge un
anumit obiectiv şi rezultate la sfârşitul unei perioade de timp bine definite); cele mai multe dintre ele aveau un
buget riguros stabilit şi trebuiau să respecte anumiţi parametri de calitate. O întreprindere sau o organizaţie
centrată pe proiecte nu mai este structurată din departamente care lucrează fiecare pe diferite segmente ale
proiectului, ci proiectul este cel care impune organizarea şi interdependenţa dintre departamente. Proiectele de
orice tip (cu fonduri europene sau investiţii din bugetele locale/ intern al întreprinderilor), de dimensiuni mari
sau mici, de anvergură sau la scară mai redusă reprezintă modalitatea prin care organizaţiile şi administraţiile
supravieţuiesc în mediul economic actual.
În contextul creat de integrarea în Uniunea Europeană, în vocabularul limbii române actuale au pătruns
termeni precum: abordare integrată, certitudine juridică, document strategic de dezvoltare, echilibru
instituţional, eficacitate financiară, euromanager, europarteneriat, fonduri structurale, matrice logică,
memorandum, metoda cadrului logic, PCM, suprabugetare (sau dotare financiară excesivă), stakeholders,
steering comittee în strânsă legătură cu terminologia comunitară a Uniunii Europene ( inclusiv terminologia
economică specifică managementului proiectelor).

Lucrarea se adresează în primul rând cursanţilor de la centrele de formare profesională sau studenţilor
de la facultăţile cu profilurile: magement, administraţie publică, managementul unităţilor comerciale care de cele
mai multe ori trebuie să se implice în echipe de proiect şi să ducă la bun sfârşit proiecte sau care pot demonstra
care sunt adevăratele valori ale unei echipe. Prin tematica abordată, lucrarea îşi propune a fi un suport pentru
sprijinirea organizatiilor (deopotrivă din sectorul de stat şi mediul privat), ce doresc să se dezvolte şi să îşi
îmbunatăţească performanţele în afaceri pe baza propriilor proiecte.

Doresc să mulţumesc celor care m-au iniţiat în tainele managementului de proiect, care mi-au dat
de fiecare dată ajutorul necondiţionat şi sugestii pertinente: d-nelor Andreea Comşa şi Gabriela Tănase
(Organizaţia Consultanţilor Europeni), d-nei Cristina Belba (Unitatea Centrală de Reformă în
Administraţia Publică- MIRA), d-nei conf. dr. Niculina Vârgolici (Departamentul de Asistenţă
Managerială, Secretariat şi Informatică Aplicată UB), d-nilor Dorin Roşu şi Ion Bârlă (Fundaţia
“Profesia 2000+”), d-nei Rodica Duluţă şi d-lui Nicolas Combat precum şi deosebiţilor mei “colaboratori”
din anul I şi II de la Centrul de Formare în Alternanţă al Fundaţiei „Cefora” care m-au încurajat să
scriu această lucrare; nu în ultimul rând d-nei dir. Carmen Moldovanu pentru implicarea în apariţia
acestei lucrări la Editura Docucenter (Bacău).
Mulţumesc de asemenea familiei mele pentru sprijinul şi răbdarea demonstrată: soţiei mele,
băieţeilor mei Alexandru şi Ştefan (alături de care particip în fiecare zi la magementul proiectelor ludice),
părinţilor mei Victoria şi Sorin şi bunicii mele.
De asemenea tutoror cititorilor care îmi vor transmite impresiile asupra acestei prime ediţii.

Sebastian Chirimbu

4
CUPRINS

CUVĂNT INTRODUCTIV 03
Cap. 1 CE ESTE UN PROIECT? 07
1.1 Contextul general
1.2 Etimologia şi repere istorice
1.3 Definirea unui proiect
1.4 Caracteristici ale unui proiect
1.5 Ciclul de viaţă al unui proiect
1.6 Iniţierea unui proiect
1.7 Proiectul şi managerul de proiect
Itemi de evaluare
Cap. 2 TERMINOLOGIE SPECIALIZATĂ: MANAGEMENTUL PROIECTELOR 18
SAU MANAGEMENTUL PRIN PROIECTE?
2.1 Apariţia managementului proiectelor şi actualitatea terminologiei specializate
2.2 Necesitatea managementului proiectelor
2.3 Fazele (procesele de bază) ale unui proiect
2.4 Managementul prin proiecte ca management aplicat
2.5 Modelul managementului prin proiecte
Itemi de evaluare
Cap. 3 ORGANIZAŢIA CENTRATĂ PE PROIECTE CA RĂSPUNS LA MEDIUL 27
ECONOMIC ACTUAL
3.1 Managementul modern al proiectelor – domeniu dinamic
3.2 Proiectul sau “foaia de parcurs”
3.3 Organizaţiile centrate pe proiecte
3.4 Beneficii ale abordării planificate
Itemi de evaluare
Cap. 4 PRINCIPII ALE MANAGEMENTULUI DE PROIECT 34
4.1 Proiectul- motor al inovaţiilor în lumea contemporană
4.2 ASCCEM sau Principii generale ale managementului de proiect
4.3 Managementul ciclului de proiect
4.4 Planificarea şi coordonarea eficientă a proiectelor
Itemi de evaluare
Cap. 5 TEHNICI ŞI INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN CONCEPEREA 49
PROIECTELOR
5.1 Sistemul de management
5.2 Analiza SWOT
5.3 Analiza drumului critic
5.4 Metoda cadrului logic LFA
Itemi de evaluare

5
Cap. 6 MANAGEMENTUL ŞI GESTIUNEA UNUI PROIECT 68
6.1 Organizaţia/întreprinderea/firma şi proiectul
6.2 Forma de organizare independentă a unui proiect
6.3 Forma de organizare integrată a unui proiect
6.4 Forma de organizare matriceală a unui proiect
6.5 Etape în organizarea proiectelor în întreprinderi
6.6 Manualul şi specificaţiile unui proiect
6.7 Echipa proiectului
6.8 Proceduri de implementare a schimbărilor în cadrul unui proiect
6.9 Instrumente de management de proiect - aplicaţiile software
6.10 Greşeli frecvente în întocmirea proiectelor
Itemi de evaluare
Cap. 7 IDENTIFICAREA ŞI CONTROLUL RISCURILOR ÎN PROIECTE 84
7.1 Riscul şi activitatea socio-economică
7.2 Managementul riscului
7.3 Incertitudinea şi riscul în alegerea proiectului
7.4 Riscuri în desfăşurarea proiectelor
7.5 Fazele managementului riscului
7.6 Instrumente performante de management al riscului
7.7 Planificarea financiară a bugetului de proiect şi riscurile aferente
7.8 Atitudinea managerilor faţă de risc
Itemi de evaluare
Cap. 8 MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN PROIECTE 98
8.1 Definiţia calităţii
8.2 Programul lui E. Deming
8.3 Importanţa stabilirii politicii şi obiectivelor în domeniul calităţii
8.4 Modele de management al calităţii
8.5 Elemente de principiu privind managementul calităţii
Itemi de evaluare
Cap. 9 MANAGEMENTUL EFICIENT AL RESURSELOR UMANE IN PROIECT 114
9.1 Funcţiile managementului resurselor umane
9.2 Dezvoltarea şi managementul resurselor umane
9.3 Managerul de proiect
9.4 Grup vs Echipă
9.5 Echipa de proiect
9.6 Principalele bariere în calea construirii unei echipe de proiect
9.7 Carta echipei de proiect
Itemi de evaluare
GLOSAR DE TERMENI SPECIFICI MANAGEMENTULUI PROIECTELOR 128
BIBLIOGRAFIE 134

6
GLOSAR DE TERMENI SPECIFICI MANAGEMENTULUI PROIECTELOR
__________________________________________________________________________________________

Abordare orientată pe proiecte →Aplicarea metodelor, instrumentelor şi tehnicilor de


managementul proiectelor în procesele de afaceri, în special cele cu grad ridicat de unicitate,
în vederea îmbunătăţirii lor.
Abordare Integrată →Examinarea consistentă a proiectului trecând în revistă toate fazele
ciclului de proiect, pentru a asigura că aspectele relevanţei, fezabilităţii şi sustenabilităţii
rămân în prim plan.
Abordarea Schemei Logice →O metodologie de planificare, management şi evaluare a
programelor şi proiectelor, incluzând analiza stakeholderilor, analiza problemelor, analiza
obiectivelor, analiza strategiilor, pregătirea matricei schemei logice şi planificarea activităţii şi
a resurselor
Achiziţie publică→Dobândirea, definitivă sau temporară, de către o persoană juridică
definită ca autoritate contractantă, a unor produse, lucrări sau servicii, prin atribuirea unui
contract de achiziţie publică (în Sistemul de achiziţii publice).
Acord / Memorandum de Finanţare →Documentul semnat între Comisia Europeană şi ţara
/ ţările partenere ca urmare a unei decizii de finanţare. Acesta include o descriere a
programului sau proiectului ce va fi finanţat. Reprezintă angajamentul oficial al Uniunii
Europene şi a ţării partenere de a finanţa măsurile stabilite.
Activităţi →Acţiunile (şi mijloacele) ce trebuie întreprinse / asigurate pentru a obţine
rezultatele. Acestea rezumă ceea ce va fi întreprins prin proiect.
Alocarea resurselor →Procesul de repartizare a resurselor pentru activităţile din cadrul
proiectului.
Alocarea sarcinilor de lucru →Procesul de distribuire a sarcinilor de lucru pe categorii de
resurse.
Analiza Obiectivelor →Identificarea şi verificarea viitoarelor profituri dorite cărora
beneficiarii le acordă prioritate. Rezultatul unei analize a obiectivelor îl reprezintă arborele /
ierarhia obiectivelor.
Analiza Problemelor →O investigare structurată a aspectelor negative a unei situaţii pentru a
stabili cauzele şi efectele acestora.
Analiza stakeholderilor →Analiza stakeholderilor implică identificarea tuturor grupurilor de
stakeholderi posibil a fi afectaţi (fie pozitiv, fie negativ) prin intervenţia propusă, analiza
intereselor lor, problemelor etc. Concluziile analizei sunt apoi integrate în schiţa de proiect.
Analiza strategiei proiectului →Procesul de actualizare şi revizuire progresivă a strategiei
proiectului, pe parcursul dezvoltării acestuia. Este esenţial ca strategia proiectului să fie
permanent actualizată pentru a reflecta problemele externe ce afectează viabilitatea iniţială a
proiectului.

7
Analiza SWOT →Analiza care se bazează pe identificarea punctelor tari (Strengths), a
punctelor slabe (Weaknesses), a oportunitătilor (Opportunities) şi a ameninţărilor (Threats).
Analiză cost-beneficiu →Procedura utilizată pentru fundamentarea unei decizii pe termen
lung, cum ar fi realizarea unei investiţii. Modul corect de a lua o decizie este de a compara
valoarea prezentă a costurilor cu valoarea prezentă a beneficiilor. Acţiunea este justificată
numai dacă valoarea prezentă a beneficiilor este mai mare decât cea a costurilor.
Analiză de impact →Evaluarea argumentelor în favoarea/defavoarea alegerii unui anumit
curs al acţiunii, ce poate impune realizarea unei schimbări în sistemul existent.
Audit →Procesul sistematic, independent şi documentat, în scopul obţinerii de înregistrări,
declaraţii şi alte informaţii, şi de evaluare a acestora cu obiectivitate pentru a se determina
măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.
Autoritate contractantă →Parte a unui contract de finanţare a unui program/proiect care, fie
în baza legii, fie în baza unui alt contract de finanţare, legal încheiat, finanţează realizarea
unui obiectiv de cercetare-dezvoltare sau inovare şi stabileşte în mod univoc, condiţiile în care
cealaltă parte, denumită contractor, va realiza contractul (în Sistemul descentralizat de
finanţare, elaborare şi implementare a programelor/proiectelor de cercetare-dezvoltare şi de
stimulare a inovării).
Bugetul proiectului →
1. Costul planificat al proiectului.
2. Planul sau situaţia estimativă privind veniturile şi cheltuielile prevăzute în proiect
pentru o perioadă de timp specificată, din viitor, care constă într-o declaraţie
financiară sau cantitativă întocmită şi aprobată, în scopul atingerii unui anumit scop.
3. Valoarea totală a unui contract de finanţare pe care conducătorul de program/proiect l-
a încheiat pentru atribuirea conducerii respectivului proiect/subproiect (În Sistemul
descentralizat de finanţare, elaborare şi implementare a programelor/proiectelor de
cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării).
Calitatea proiectului →Ansamblul caracteristicilor unui proiect ce îi conferă acestuia
capacitatea de a a satisface nevoile exprimate sau implicite.
Cerere de ofertă → Obţinerea, după caz, a unor estimări, oferte sau propuneri. Poate avea
forma unei cereri de ofertă tehnică (solicitarea ofertei unui posibil furnizor de produse sau
servicii) sau cereri de ofertă comercială.
Cheltuieli generale (de regie) →Cheltuielile indirecte cu caracter preponderent administrativ
(salarii personal de conducere, chirie spaţii etc).
Cheltuieli indirecte →Cheltuielile care nu pot fi atribuite în mod direct pe un anumit produs,
serviciu sau lucrare. Pot fi generate de activitatea administrativă (salarii personal de
conducere, chirie spaţii etc) sau de specificul activitătii (cheltuieli de întreţinere a parcului de
masini şi utilaje, în cazul unei antreprize de construcţii).

8
Cheltuieli neprevăzute →
1. Cheltuielile dificil de calculat în mod individual, dar a căror apariţie este statistic
probabilă. Mărimea acestor cheltuieli este, de obicei, plafonata.
2. Costul situatiilor neprevăzute în proiect.
Ciclu de viaţa al proiectului →Succesiunea fazelor prin care va trece proiectul, de la
concepţie la realizare, pentru atingerea obiectivelor stabilite. (SR 13465:2002)
Nu trebuie confundat cu ciclul de viaţă al sistemului (produsului) realizat în cadrul
proiectului.
Consolidarea echipei →Sporirea contribuţiei parţilor interesate la realizarea proiectului,
considerate atât ca personae individuale,cât şi colective. Se realizează atât formal prin
reuniuni organizate pentru demararea proiectului, simpozioane şi seminarii, cât şi informal
prin crearea unui spirit de chipă, determinarea oamenilor să lucreze bine împreună, motivare
individuală, evenimente sociale şi strategii suport.
Criterii de eligibilitate →Criteriile pe care trebuie să le respecte o persoană juridică sau
fizică pentru a putea fi contractor. Criteriile de eligibilitate sunt generale şi specifice (În
Sistemul descentralizat de finanţare, elaborare şi implementare a programelor/proiectelor de
cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării).
Dată de începere →Data calendaristică asociată începerii unei activităţi/ unui proiect. Poate
fi dată efectivă, planificată, estimată, minimă (cel mai dvreme), maximă (cel mai târziu), de
referinţă, impusă sau curentă.
Dată de terminare →Data calendaristică asociată terminării unei activităţi/unui proiect.
Poate fi dată efectivă, planificată, estimată, minimă (cel mai devreme), maximă (cel mai
târziu), de referinţă, impusă sau curentă.
Definirea activităţilor →Identificarea activităţilor specifice ce trebuie realizate pentru
obţinerea rezultatelor proiectului.
Definirea proiectului →
1. Descrierea sarcinilor şi condiţiilor de bază ale proiectului.
2. Raportul prin care este definit un proiect şi care precizează de ce este necesar
proiectul, care sunt standardele şi procedurile ce vor fi urmate.
Diagramă GANTT →Reprezentarea grafică a informatiilor despre un proiect, în care
activităţile sau alte elemente sunt listate în partea stângă, iar datele calendaristice/termenele
sunt reprezentate în partea de sus. Duratele activităţilor sunt reprezentate sub forma unor bare
orizontale, desfăsurate între datele calendaristice/termene.
Drum critic →Secvenţa de activităţi critice care determină timpul minim de terminare a
proiectului. Drumul critic se poate modifica pe măsură ce activităţile sunt terminate mai
devreme sau mai târziu decât era planificat. Deşi uzual se calculează la nivelul întregului
proiect, drumul critic se poate determina şi pentru un subproiect.

9
Echipă de management a proiectului →Persoanele direct implicate în activităţi de
managementul proiectelor. În proiectele mai mici, echipa de management a proiectului poate
să includă toţi membrii echipei proiectului.
Evaluarea proiectului →Calculul viabilităţii şi profitabilităţii proiectului. Constă în evaluări
economice şi financiare, evaluarea mediului, sănătate şi siguranţă, şi a certitudinii atingerii
performanţei. Drept metode de evaluare a proiectelor se folosesc: analiza rentabilitătii, analiza
beneficiilor proiectului, analiza fezabilităţii, prin utilizarea indicatorilor valoarea actualizată
netă, fluxurile de capital actualizate, rata internă a rentabilitătii, profitul, analiza impactului
asupra mediului.
Finantarea proiectului →Procesele de mobilizare a fondurilor necesare proiectului în modul
cel mai prudent şi favorabil. Principalele sarcini sunt: mobilizarea fondurilor, analiza
consecintelor contractuale asupra finanţării proiectului, alocarea bugetului elementelor din
structura detaliata orientată pe activităti, calculul fluxurilor monetare, obţinerea autorizaţiei de
plată, validarea şi gestionarea bugetelor, acoperirea taxelor, considerarea modificărilor
bugetului de-a lungul ciclului de viaţă al proiectului.(SR 13465:2002)
Indicatori de rezultate →Indicatorii măsurabili pe baza cărora se determină gradul de
îndeplinire a obiectivelor proiectului.
Indice de performanţă a costului →Raportul dintre costul planificat şi costul efectiv.
Exprimă mărimea relativă a depăşirii costurilor.
Leadership →Capacitatea managerului proiectului de a-i determina pe membrii echipei de
proiect să îl urmeze în realizarea obiectivelor, pe baza unei puternice implicări afective şi
operaţionale.
Logistică →Ansamblul de servicii care asigură satisfacerea nevoilor, altele decât cele care
privesc direct obiectul de activitate al unei organizatii. Termenul îşi are originea în
vocabularul militar, unde logistica reprezintă arta de a organiza deplasarea trupelor pe teren şi
de a le asigura cazarea.
Logo →Propoziţia/propoziţiile care concentrează întregul sistem de valori al unui proiect.
Management prin obiective →Sistemul de management în care angajaţii, de comun acord cu
echipa de management, stabilesc obiectivele care vor fi urmărite.
Management prin proiecte →Aplicarea metodelor şi tehnicilor de managementul proiectelor
pentru conducerea unor procese care în mod usual nu sunt considerate drept proiecte.
Reprezintă un concept central pentru managementul unei organizaţii permanente, în special al
unei organizaţii orientate pe proiecte, deoarece aceasta îşi îndeplineşte misiunea prin proiecte.
Multe proiecte diferite sunt începute, conduse şi terminate în mod concurent. Aceasta asigură
dezvoltarea continuă şi supravieţuirea organizaţiei.
Management prin rezultate →Sistemul de management prin care calitatea organizaţiei este
evaluată în funcţie de efecte.
Mangementul calităţii totale →O abordare a managementului organizaţiei concentrate pe
calitate, prin care se urmăreşte asigurarea succesului pe termen lung prin satisfacţia clientului

10
şi urmăreşte obţinerea de avantaje pentru membrii organizaţiei şi pentru societate. TQM se
bazează pe îmbunătăţirea continuă.(SR 13465:2002)
Manager de proiect →Persoană responsabilă pentru monitorizarea implementării unui
proiect din partea autorităţii contractante.
Marketingul proiectului →Procesul de identificare, anticipare şi satisfacere profitabilă a
cerinţelor consumatorilor cu ajutorul activităţilor desfăşurate în proiect. Obiectivele
marketingului proiectului constau în comunicarea şi promovarea strategiei proiectului şi a
rezultatelor planificate ale proiectului în mediile relevante. Acesta contribuie la o mai bună
acceptare a rezultatelor proiectului.
Monitorizarea proiectului →Activitatea de urmărire, observare, măsurare şi verificare
sistematică a proceselor din cadrul unui proiect, precum şi de concepere a măsurilor adecvate
pentru a menţine pe o cale predefinită o operaţiune, un process sau altele asemenea.
Planificarea costurilor →Procesul de identificare şi cuantificare a costurilor previzionate ale
rezultatelor proiectului. Principalele activităţi implicate sunt: analiza şi estimarea costurilor
elementelor structurii detaliate orientată pe activităţi; individualizarea costurilor de personal,
echipamente şi achiziţii; stabilirea elementelor de cost; definirea obiectivelor de cost.
Planificarea proiectului →Elaborarea şi actualizarea planurilor proiectului.
Planificarea resurselor →Procesul de determinare a resurselor fizice (personal, echipamente,
materiale) şi a cantitătilor din fiecare resursă ce trebuie asigurate în cadrul proiectului.
Procesul include atât partea de identificare a resurselor cerute, cât şi optimizarea planului,
ţinând cont de resursele disponibile sau procurabile.
Profitabilitatea proiectului →Capacittaea acestuia de a adduce profit.
Program →
1. O serie de sarcini specifice intercorelate (proiecte şi activităţi adiţionale), conduse în
mod coordonat, ce permit realizarea unor obiective în cadrul unei strategii
cuprinzătoare şi obţinerea unor beneficii suplimentare celor care s-ar putea obţine prin
conducerea lor separată.
2. Un portofoliu de proiecte selectate şi planificate în mod coordonat, astfel incât să se
realizeze un ansamblu de obiective definite, cu efect asupra diferitelor iniţiative şi/sau
implementând o strategie.
3. Un proiect complex, eventual foarte amplu sau un set de proiecte necorelate legate de
un ciclu de afaceri.
4. Organizaţie temporară care realizează procese de complexitate medie şi ridicată, aflate
în interdependenţă prin existenţa unor obiective generale comune.
Propuneree de proiect →Solicitarea de finanţare iniţiată de un potenţial contractor. Este
elaborată în cadrul tematic şi cu respectarea condiţiilor indicate în pachetul de informatii al
programului, în scopul participării la o competiţie de selectare a contractorilor, organizată în
cadrul acelui program prin procedura de evaluare a propunerilor de proiecte. (În Sistemul

11
descentralizat de finanţare, elaborare şi implementare a programelor/proiectelor de cercetare-
dezvoltare şi de stimulare a inovării).
Propunere financiară →Document al ofertei prin care se furnizeaza informaţiile cerute prin
documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei cu privire la preţ, tarif, alte conditii
financiare şi comerciale (în Sistemul de achiziţii publice).
Reuniunea de lansare a proiectului →Reuniunea care are loc la demararea proiectului, în
care se realizeaza prezentarea membrilor echipei, se discută obiectivele proiectului şi diferite
probleme administrative.
Rezultat al proiectului →Ceea ce se obţine prin executarea proiectului şi este util (aduce
avantaje, foloase, câştiguri) beneficiarului proiectului.
Sistem de management →Ansamblul elementelor cu caracter decizional, organizatoric,
informational, motivational s.a.m.d., prin care se exercită ansamblul proceselor şi relatiilor de
management în vederea obţinerii unei eficacităţi şi eficienţe cât mai mari.
Standardizare →Procesul al cărui scop îl constituie utilizarea uniformă a terminologiei,
înţelegerea comună şi o bază comună pentru acordurile contractuale din domeniul
managementului proiectelor. Faciliteaza cooperarea partenerilor proiectului şi membrilor
uneia sau mai multor organizaţii. Pregătirea, aprobarea şi adoptarea standardelor sunt realizate
de către organisme de standardizare recunoscute la nivel naţional, regional sau internaţional.
Strategia proiectului →Ansamblul obiectivelor specifice referitoare la procesele şi produsele
proiectului. Reprezintă masurile cantitative şi calitative după care se va judeca proiectul la
încheierea sa. (SR 13465: 2002). În cazul fazei, presupune stabilirea sarcinilor fundamentale
pentru atingerea obiectivelor de fază.
Studiu de fezabilitate →Un studiu de fezabilitate, realizat în timpul fazei de Proiectare,
verifică dacă proiectul urmărit este bine fundamentat şi există posibilitatea de a răspunde
nevoilor grupurilor ţinta / beneficiarilor vizaţi. Studiul ar trebui să conceapă proiectul în toate
detaliile operaţionale complete, ţinând cont de toate aspectele politice, tehnice, economice,
financiare, instituţionale, de management, de mediu, socio-culturale şi cele referitoare la
egalitatea sexelor.
Studiu de prefezabilitate →Studiul de prefezabilitate, realizat în timpul etapei de
identificare, garantează că toate problemele sunt identificate şi încercate soluţii alternative şi
selectează o alternativă preferată pe baza Factorilor de Calitate.
Sursă de finanţare →Sursa la care apelează cei care vor să obţină bani. Organizaţiile dispun
de două surse de finanţare:internă şi externă.
Surse de verificare (SdV) →Formează a treia coloană a schemei logice şi indică unde şi sub
ce formă pot fi găsite informaţiile privind realizarea Obiectivelor Generale, Scopului
Proiectului şi Rezultateore (descrise de indicatorii de verificare obiectivă).

12
BIBLIOGRAFIE

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge-PMI Standards Committee-


PMBOK Guide, 2000
2. A Practical Guide to Project Management, Celia Burton & Norman Michael, Editura
Kogan Page, 1994
3. Applied Project Management , Harold Kerzner, John Wiley & Sons, 2000
4. Cadrul Logic în Managementul Proiectelor, proiect de cercetare online, N.Răzvan,
Bucureşti, 2007
5. Dezvoltatea Abilităţilor ONG- Managementul Proiectelor- Centrul Regional pentru
Protecţia Mediului pentru Europa Centrală şi de Est, Szentendre Hu, 2002
6. Effective Project Management , Robert Wysocki, Robert Beck, David Crane, Second
Edition, Wiley, 2000
7. Effective Project Planning and Management: Getting the Job Done, W. Alan
Randolph, Barry Z. Posner ,, Englewood Cliffs, New Jersey, 1998
8. Elemente definitorii ale managementului proiectelor, M.Abrudan, H.Demia,
B.Dăscăleanu, http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2006/management-si-
marketing/20.pdf
9. L’eurolecte : oui, jargon communautaire :non, R.Goffin, în Meta XXXIX nr.4, Presse
de l’Université de Montréal, Montréal, 1994
10. Fundamental Principles of Project Management, R. Max Wideman în Project
Management Forum, Digest Volume 4, nr. 7, iulie 1999.
11. The Handbook of Project Based Management, J. Rodney Turner, Second Edition, MC
Graw Hill, 1999
12. The Implementation of Project Management:The Professional’s Handbook, L.
Stuckenbruck, MA: Addison- Wesley, 1981
13. The Leadership Challenge: How to Get Extraordionary Things Done in
Organizations, J.M.Kouzes, B.Z.Posner ,San Francisco: Josey-Bass, 1987
14. Management de Proiect-Dennis Lock, Editura CODECS, 2000
15. Managementul Proiectelor – Glosar, Asociaţia Project Management Romania, Editura
Economică. 1998

13
16. Manualul Managementului Ciclului de Proiect
http://europa.eu.int/comm/europeaid/evaluation/methods/pcm.htm
http://www.ier.ro/documente/formare/Manual_PCM.pdf
17. Managementul Proiectelor (note de curs), M. Manoliu,
http://www.hydrop.pub.ro/Cursul1mpm.pdf
18. Metode şi tehnici de management, versiune online consultată
http://www.stiucum.com/management
19. Managementul proiectelor- curs ID, C.Chaşovschi, Universitatea “Ştefan cel Mare”
Suceava
20. Managementul resurselor umane- suport de curs, Chirimbu S., Pro Europe Centre,
Bucureşti, 2008
21. Managementul proiectelor software, versiune online
http://elf.cs.pub.ro/mps/wiki/laboratoare/laborator-06
22. Managementul proiectelor, C.Opran (coord.), S.Stan, S.Năstasă, B. Abaza,
Ed.Comunicare.ro, Bucureşti, 2002
23. Managementul proiectelor (Cum să planificăm efficient proiectele şi să le transpunem
cu success în practică), W. Lessel, Ed. All, Bucureşti, 2007
24. Managementul calităţii, A. Paraschivescu, Editura Tehnopress, Iaşi, 2007, p.8
25. Managementul serviciilor publice- manual de bune practici, Chirimbu S., FMDAPL,
2008
26. Managementul proiectelor europene, D.E. Ştefănescu, Ed. Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti, 2006
27. Observaţii asupra terminologiei comunitare în limba română (teză de doctorat),
S.Chirimbu, UPIT, 2010
28. Project Management, W. Lessel, Cornelsen Verlag Scriptor GmbH, Berlin, 2005
29. Project Management-Orientation for Decision Makers-John Dingle, Edition Arnold,
1997
30. Project Management Planning and Control Techniques – Robert Burke, Third
Edition, Wiley, 2001
31. Project Management – Mike Field & Laurie Keller, International Thomson Business
Press & The Open University, 1998

14