Sunteți pe pagina 1din 6

PROCEDURA TEHNICA

TRANSILVANIA GRAND Editia : 1


CONSTRUCT S.R.L. LUCRARI DE DEZAFECTARE, DEMOLARE, Cod
Revizia: 1
DEMONTARE SI DESFACERI CONSTRUCTII PTE-223
Pag. 1 din 6

LUCRARI DE DEZAFECTARE, DEMOLARE, DEMONTARE SI


DESFACERI CONSTRUCTII
COD: PTE - 223

LISTA DE SEMNATURI

Intocmit Aprobat - Administrator


Nume si prenume Ing.Birsan Cornel Florin Crasnean
Data 01.02.2019 04.02.2019
Semnatura

FISA DE EVIDENTA A EDITIILOR/REVIZIILOR

Nr. Editia: Revizia Data Parti modificate Aprobat /Nume /


Crt. Functia/Semnat.

LISTA DE DIFUZARE/ RETRAGERE

Nr. DESTINATAR Ex. Editia/ DATA SI NUME/SEMNATURA DE :


Crt Nr. Revizia PRIMIRE RETRAGERE
A. Documentului aplicabil A. Documentului retras

MODIFICARI EFECTUATE IN PROCEDURA


Nr.crt. Nr.pag. Nr.parag. Text existent Continutul modificarii
PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
CONSTRUCT S.R.L. LUCRARI DE DEZAFECTARE, DEMOLARE, Cod
Revizia: 1
DEMONTARE SI DESFACERI CONSTRUCTII PTE-223
Pag. 2 din 6

1. SCOP
Prezenta procedură are drept scop stabilirea metodologiei de abordare a
lucrarilor de demolare constructii si elemente de constructii, demontare elemente de
constructii si componente, respectiv desfaceri de tencuieli, invelitori, elemente
metalice, etc.

2. DOMENIU DE APLICARE
Prezenta procedură se aplică pentru procesele si tehnologiile executate de
TRANSILVANIA GRAND CONSTRUCT S.R.L.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.


- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.
- Legea 307/2007 – Lege privind siguranta si stingerea incendiilor.

4. TERMINOLOGIE, DEFINITII SI ABREVIERI

 Lucrari de demolare – a darama o constructie sau un element de constructie,


desfacand piesa cu piesa
 Lucrari de demontare – a desface in partile componente elemente de constructii,
mecanisme, aparate, instalatii, etc
 Lucrari de desfacere – a se descompune in parti componente a elementelor de
constructii

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1 Generalitati - legislatie

Elaborarea documentatiei tehnice aferente lucrarilor de desfiintare si executarea


lucrarilor respective se efectueaza de agentii economici cu activitate în constructii.
Documentatia tehnica aferenta lucrarilor din etapa de postutilizare a
constructiilor va cuprinde:
- planul de amplasare a constructiilor pozitie, dimensiuni, orientare,
vecinatati , cu indicarea constructiei sau a partilor de constructie ce urmeaza
a fi demolate;
planuri sau relevee, din care sa rezulte destinatia, alcatuirea constructiei si
functiunile acesteia: planuri ale tuturor nivelurilor, sectiuni, fatade, planurile
instalatiilor interioare, întocmite la o scara convenabila; - planurile
racordurilor la utilitatile exterioare apa, canal, energie electrica, energie
termica, gaze, telefon;
- planurile de asigurare si refacere a continuitatii utilitatilor exterioare pentru
vecinatati, care ar trebui, eventual, sa fie întrerupte la demolarea
constructiilor;
- conditii tehnice de calitate;
- detalierea si precizarea fazelor activitatilor si lucrarilor;
- proceduri tehnice pentru executarea lucrarilor de demontare si demolare,
cuprinzînd descrierea detaliata a solutiilor tehnice adoptate, a tuturor
operatiunilor necesare si masuri de protectie a muncii;
- recomandari la constructiile proprietate publica privind modul de
reconditionare a produselor si a elementelor de constructie, recuperate cu
PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
CONSTRUCT S.R.L. LUCRARI DE DEZAFECTARE, DEMOLARE, Cod
Revizia: 1
DEMONTARE SI DESFACERI CONSTRUCTII PTE-223
Pag. 3 din 6

ocazia demontarii si demolarii;


- recomandari pentru evacuarea si transportul deseurilor nefolosibile si
nereciclabile în zonele de reintegrare în natura;
- masuri pentru protectia mediului înconjurator, în zona de demolare a
constructiilor si în zonele de evacuare a deseurilor;
- devizul lucrarilor de demolare, de reciclare si de utilizare a materialelor
rezultate.
Documentatia tehnica pentru lucrarile de postutilizare a constructiilor trebuie
verificata de specialistii verificatori de proiecte atestati. De asemenea, vor fi expertizate
din punctul de vedere al rezistentei si stabilitatii cladirile învecinate care pot fi afectate
de demolare.

5.2 Executia lucrarilor

Datorita complexitatii constructiilor si elementelor de constructii executia


lucrarilor de dezafectare, demolare, demontare si desfaceri constructii se poate
executa:
- Manual
- Mecanic
- Mixt (manual si mecanic)

Dezafectarea unei constructii cuprinde urmatoarele faze:


- încetarea activitatilor din interiorul constructiei;
- suspendarea utilitatilor;
- asigurarea continuitatii instalatiilor tehnico-edilitare pentru vecinatati;
- evacuarea din constructie a inventarului mobil: obiecte de inventar, mobilier,
echipamente.

Demontarea si demolarea constructiei cuprind urmatoarele faze:


- dezechiparea constructiei prin desfacerea si demontarea elementelor de instalatii
functionale, de finisaj si izolatii;
- demontarea partilor si a elementelor de constructie;
- demolarea partilor de constructie nedemontabile zidarii, structuri de rezistenta ,
inclusiv a fundatiei constructiei;
- dezmembrarea partilor si elementelor de constructie si a instalatiilor demontate,
recuperarea componentelor si a produselor refolosibile si sortarea lor pe categorii;
- transportul deseurilor nefolosibile si nereciclabile în zonele destinate pentru utilizarea
ca materii brute sau pentru reintegrarea în natura.

Desfaceri elemente de constructii cuprind urmatoarele faze:


- indepartarea elementelor de constructii degradate sau compromise (elemente
mici , medii sau mari);
- - dezmembrarea partilor si elementelor de constructie si a instalatiilor
demontate, recuperarea componentelor si a produselor refolosibile si sortarea lor
pe categorii;
transportul materialelor (deseurilor ) la punctele de depozitare/colectare stabilite
de beneficiar;

5.3 Managementul deseurilor


PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
CONSTRUCT S.R.L. LUCRARI DE DEZAFECTARE, DEMOLARE, Cod
Revizia: 1
DEMONTARE SI DESFACERI CONSTRUCTII PTE-223
Pag. 4 din 6

Reconditionarea, reciclarea si refolosirea produselor si materialelor de constructie,


rezultate din demontarea si demolarea constructiilor proprietate publica, cuprind
urmatoarele faze:
 reconditionarea produselor de constructie recuperate din demontare, în vederea
refolosirii, prin operatiuni simple, executate în ateliere;
 reciclarea materialelor rezultate din demolare, în sectii de productie specializate,
prin folosirea acestor materiale ca materii prime în vederea producerii de
materiale de constructii;
 pregatirea refolosirii produselor si materialelor de constructii, rezultate din
recuperare, reconditionare si reciclare, prin verificarea calitatii acestora si prin
organizarea desfacerii lor în depozite de materiale de constructii.

Reintegrarea în natura a deseurilor nefolosibile si nereciclabile cuprinde


urmatoarele faze:
- utilizarea deseurilor de materiale brute pentru umpluturi;
- refacerea peisajului natural în zonele de folosire a deseurilor, prin taluzari adecvate
si lucrari de protectie aferente, inclusiv refacerea stratului vegetal si a plantatiilor.

6. RESPONSABILITATI

6.1 Sef proiect executie/Seful de santier


 Asigura respectarea prevederilor procedurii tehnice de executie la realizarea
lucrarilor .
 Raspunde de respectarea proiectului si a detaliilor de executie.
 Raspunde de efectuarea inspectiilor si incercarilor prevazute in PCCVI.
 Raspunde de utilizarea in executie numai a produselor si a procedeelor prevazute
in proiect, certificate calitativ sau pentru care exista agremente tehnice, accepta
inlocuirea acestora cu altele numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu
acordul investitorului.
 Raspunde de convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea
lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor
necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a
lucrarilor.
 Raspunde de solutionarea neconformitatilor , a defectelor si neconcordantelor
aparute in fazele de executie , numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant
 Opreste utilizarea materialelor pentru care a primit de la laborator buletin de
incercare din care rezulta ca nu indeplinesc conditiile de calitate , opreste de
asemenea executia lucrarilor la care buletinele de incercare indica existenta unor
abateri de la prevederile proiectelor sau de la cerintele de calitate.
 Supune la receptie numai lucrari care corespund cerintelor de calitate si pentru
care s-au predat investitorului documentele necesare intocmirii carti tehnice a
constructiei.
 Asigura aducerea la indeplinire la termenele stabilite a masurilor dispuse prin
actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii.
 Raspunde de initierea si aplicarea actiunilor corective si preventive necesare
eliminarii cauzelor neconformitatii constatate la executia lucrarilor ca urmare a
auditurilor interne a controlului calitatii lucrarilor sau a inspectiilor organelor
abilitate.
 Raspunde de respectarea conditiilor de manipulare, transport, depozitare a
materialelor si produselor si de livrare acestora la punctele de lucru cu
documente de certificarea calitatii.
PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
CONSTRUCT S.R.L. LUCRARI DE DEZAFECTARE, DEMOLARE, Cod
Revizia: 1
DEMONTARE SI DESFACERI CONSTRUCTII PTE-223
Pag. 5 din 6

6.2 Responsabil control calitate

 Asigura ca nu este permisa continuarea executiei unor lucrari la care s-au


constatat abateri de la proiect si reglementari tehnice si s-au utilizat produse
care nu sunt conform cu conditiile specificate , verifica si asigura ca
neconformitatile constatate sa fie tratate si remediate procedurii.
 Elaboreaza planul de control calitate.
 Efectueaza controlul calitatii la lucrari, avand drept obiectiv monitorizarea
proceselor respective si eliminarea cauzelor de functionare necorespunzatoare.
In efectuarea controalelor se bazeaza pe prevederile procedurilor sistemului de
management al calitatii si pe procedurile de proces , respectiv a planului calitatii
specific lucrarii.
 Neconformitatile pe care le constata cu ocazia controalelor le inscrie in rapoartele
de neconformitate cu propuneri de actiuni corective si preventive si totodata
stabileste impreuna cu seful de santier masurile necesare pentru remedierea
deficientelor constatate, pe care le inscrie in nota de control .
 Verifica colectarea , indexarea, indosarierea, arhivarea, pastrarea si eliminarea
inregistrarilor calitatii. In acest sens controleaza intocmirea documentelor privind
executia lucrarilor conform prevederilor Regulamentului de receptie la lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora

6.3 Responsabilul tehnic cu executia atestat

 Asigura ca executia lucrarilor de constructii sa se desfasoare conform


prevederilor proiectului si a planului calitatii si ca sunt in curs de satisfacere
conditiile specificate referitoare la calitate.
 Admite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor
de executie verificate de specialist verificatori de proiecte atestati.
 Raporteaza Directorului General modul de functionare a sistemului de
management al calitatii si solicita oprirea executiei lucrarilor de constructii in
cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile
proiectului de executie si permite reluarea lucrarilor numai dupa remedirea
acestora.
 Supravegheaza calitatea lucrarilor prin monitorizari si verificari continue ale
stadiului executiei efectuand urmatoarele verificari:
- Verifica si elaboreaza proiecte tehnologice de executie, procedure tehnice
si proiecte de organizare
- Verifica lucrarile si avizeaza documentele si inregistrarile calitatii intocmite
pe parcursul realizarii acestora
- Intocmeste si tine la zi un registru de evidenta a lucrarilor de contructii pe
care le coordoneaza tehnic si de care raspunde
- Pune la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru
verificarea respectarii Regulamentului de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor si a executiei lucrarilor de contructii;
 Asigura ca identificarea stadiului inspectiilor si incercarilor sa fie mentinuta asa
cum s-a definit in planul calitatii si/sau in procedurile documentate pe tot
parcursul executiei in scopul supunerii la receptie numai a constructiilor la care
sunt efectuate inspectiile si incercarile cerute.

7. INREGISTRARI - FORMULARE
PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
CONSTRUCT S.R.L. LUCRARI DE DEZAFECTARE, DEMOLARE, Cod
Revizia: 1
DEMONTARE SI DESFACERI CONSTRUCTII PTE-223
Pag. 6 din 6

Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor:

1. Procese verbale de receptie calitativa ;


2. Fise evidenta deseurilor.

S-ar putea să vă placă și