Sunteți pe pagina 1din 6

LISTA TABELELOR OBLIGATORII

1. Tabel 1.1 Internaționalizarea programului de studii.


2. Tabel 3.1 Utilizarea instrumentelor TIC în procesul de predare-învățare-evaluare.
3. Tabel 4.1 Admiterea studenților.
4. Tabel 4.2 Promovabilitatea studenților.
5. Tabel 4.3 Mobilitatea academică a studenților.
6. Tabel 5.1 Planificarea, recrutarea și administrarea personalului academic.
7. Tabel 5.2 Calificarea profesională a personalului academic
8. Tabel 5.3 Informații cu referire la cadrele didactice ce asigură realizarea activităților didactice.
9. Tabel 5.4 Activitatea metodică, de cercetare științifică, inovare și transfer tehnologic.
10. Tabel 6.1 Suportul curricular la programul de studii.

1
Tabelul 1.1 Internaționalizarea programului de studii

Nr Stagii ale Acorduri de Cadre didactice Organizări/ Participări la Studenți Alte activități de
. personalului colaborare cu din străinătate participări la conferințe străini admiși internaționalizare
crt academic universități din implicate în conferințe internaționale ale la programul a programului de
. realizate în afara afara țării procesul didactic internaționale studenților de studii studii
țării (nr., nume) (nr.) (nr., nume) (nr.) (nr.) (nr., nume)
1 2 3 4 5 6 7 8
Anul de studii 2019-2020

Anul de studii 2018-2019

Anul de studii 2017-2018

Anul de studii 2016-2017

Anul de studii 2015-2016

Tabelul 3.1 Utilizarea instrumentelor TIC în procesul de predare-învățare-evaluare

Instrumente TIC : Disciplina/ Activitatea didactică Link de acces


Softuri specializate, modulul conform planului de Predare Învățare Evaluare
Platforme educaționale învățământ

2
Tabel 4.1 Admiterea studenților
(se completează separat pentru forma de organizare a învățământului și limbă de instruire)

Nr. locuri de admitere


Nr. de cereri depuse la Nr. studenți admiși
Anul de studii conform planului de
admitere (la 10 octombrie)
înmatriculare
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016

Tabel 4.2 Promovabilitatea studenților


(se completează separat pentru forma de organizare a învățământului și limbă de instruire)

Nr. studenți promovați Nr. studenți care au


Anul admiterii Nr. studenți An de Nr. studenți
la următorul an de abandonat programul Nr. absolvenți
admiși studii exmatriculați
studii de studii
2019-2020 I
II
2018-2019 I
II

2017-2018 I
II
2016-2017 I
II

2015-2016 I
II

3
4.3 Mobilitatea academică a studenților

Nr. Nume, prenume student Tip mobilitate Perioada Instituție-gazdă Document care atestă
crt academică * desfășurării realizarea stagiului de
. mobilității mobilitate**

* În cadrul programelor de mobilitate se dezvoltă următoarele tipuri de studii şi activităţi: studii la nivel de licenţă/master/doctorat şi/sau pe durata unui semestru/an
de studiu; stagii de cercetare în contextul studiilor de masterat/doctorat şi al programelor postdoctorale; stagii lingvistice; şcoli de vară; stagii de practică; programe
de schimb educaţional-cultural, care pot avea o componentă de angajare (remunerate) în câmpul muncii; stagii de cercetare şi   schimb de experienţă pentru cadre
didactice, activitate de formatori/ voluntariat.
** Act de studii, care certifică obţinerea unei calificări, certificat de mobilitate Europass.

Tabel 5.1 Planificarea, recrutarea și administrarea personalului academic


pentru anul de studii 2020-2021 (se completează separat pentru forma de organizare a învățământului și limba de instruire)

Nr. cadre didactice implicate la Vârsta


Cumul
realizarea programului de Titulari % % Cumul extern %
intern până la 35 35-63 peste 63
studii

Tabel 5.2 Calificarea profesională a personalului academic


pentru anul de studii 2020-2021 (se completează separat pentru forma de organizare a învățământului și limba de instruire)

Forma de
angajare Formare psiho-
Nume/ prenume Titlul ştiinţific/ Calificarea, instituția și anul absolvirii (titular/cumul pedagogică
cadru didactic ştiinţifico- didactic intern/cumul (anul ultimei formări)
extern)
Licență Masterat Doctorat

4
Tabel 5.3 Informaţii cu referire la cadrele didactice care asigură realizarea activităţilor didactice
anul de studii 2020-2021 (se completează separat pentru forma de organizare a învățământului și limbă de instruire)

Cod şi denumire Nume, prenume cadru Titluri Forma de Nume, prenume Titluri Forma de
disciplină conform didactic ce asigură ştiinţifice și angajare cadru didactic ce ştiinţifice și angajare
planului de învățămînt realizarea activităţilor ştiinţifico- (titular, cumul asigură realizarea ştiinţifico- (titular, cumul
(se includ toate didactice (curs) didactice/ intern, cumul activităţilor didactice didactice/ intern, cumul
disciplinele din Planul onorifice extern) (seminare, lucrări de onorifice extern)
de învățămînt )* laborator, lucrări
practice)

Anul I (planul de învățământ)

Anul II (planul de învățământ)

* pentru disciplinele care nu corespund Planului de învățământ aprobat de MECC, se vor prezenta procesele verbale ale Senatului universitar cu privire la
modificările respective.

Tabel 5.4 Activitatea metodică, de cercetare științifică, inovare și transfer tehnologic

Nr. Nume, prenume Activitatea metodică Activitatea de cercetare științifică, inovare și transfer tehnologic
crt. cadru didactic Nr. lucrări Nr. cursuri Nr. publicații Nr. participări în Participare în
metodice, didactice universitare științifice proiecte de editarea revistelor
elaborate elaborate / plasate elaborate și cercetare științifică/ științifice de profil
(2015-2020) pe platforme publicate naționale/ (membru ai
educaționale (2015-2020) internaționale/ colegiilor de
(2015-2020) comunitare redacție, colegiilor
(2015-2020) științifice etc.)
(2015-2020)

5
Tabel 6.1 Suportul curricular

Denumirea disciplinei Numele, prenumele Suport curricular format fizic Suport curricular în Modalitate de acces la
Nr. conform planului de cadrului didactic (manuale, note de curs, format electronic suportul curricular
crt. învățământ culegere de probleme, (repozitoriul instituției,
indicații metodice, manuale bibliotecă, acces liber în
etc.) internet (link))