Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Conferinței științifice a doctoranzilor


„Metodologii contemporane de cercetare și evaluare”
PROGRAM CONFERINȚĂ

Joi, 22 aprilie, 2021


ATELIERUL ȘTIINȚE ECONOMICE
Prezentări în secțiuni

Sectiunea 1
ECONOMIE, MANAGEMENT ȘI MARKETING
link-ul de acces către ședință

Moderator: Corețchi Boris, dr.,conf.univ.


12:30 – 12:45 Logarea participanților
12:45 – 13:00 Cuvânt de salut
13:00 – 16:00 Prezentare rapoarte
16:00 – 16:30 Dezbateri finale și concluzii

Sectiunea 2
FINANȚE, CONTABILITATE ȘI ANALIZĂ ECONOMICĂ
link-ul de acces către ședință

Moderator: Gîrlea Mihai, dr.,conf.univ.


12:30 – 12:45 Logarea participanților
12:45 – 13:00 Cuvânt de salut
13:00 – 16:00 Prezentare rapoarte
16:00 – 16:30 Dezbateri finale și concluzii
Secțiunea I “Economie, Management și Marketing”
Comitetul științific al conferinței:
1. Stratan Alexandru, mem. cor. al AȘM, dr. hab., profesor, Director INCE
2. Doga-Mîrzac Mariana, dr.hab.,conf.univ., Director SDSE, USM
3. Timuș Angela, dr..,conf.cerc., INCE
4. Hamuraru Maria, dr.,conf.univ., șef departament „Economie, Marketing și Turism”
5. Jalencu Marian, dr.,conf.univ., șef departament “Administrarea Afacerilor”
6. Buzdugan Adriana, dr.,conf.univ., membru SDSE, USM
7. Scutaru Alexandru, dr.,conf.univ., membru SDSE, USM
Secțiunea I “Economie, Management și Marketing”
link-ul de acces către ședință

cu precizarea orei și zilei desfășurării sesiunilor (Ședințele în secțiuni si ateliere poate fi programată
începând cu ora 12.00 în ziua de 22 aprilie).
Moderator – Corețchi Boris, dr.,conf.univ.

1. Anelia CARAMAN
Universitate de Stat din Moldova
ECO-nomia Verde pentru un viitor sustenabil
2. Anastasia SIVOCONI
Universitate de Stat din Moldova
Analiza sectorului IT în RM: evoluția și impactul capitalului străin prin prisma statisticii conturilor
internaționale, precum și a indicatorilor de activitate a „Moldova IT Park”

3. Aliona OBOROCEANU
Institutul Național de Cercetări Economice
Managementul drumurilor publice în Republica Moldova
4. Tatiana BULIMAGA
Universitate de Stat din Moldova
Sprijinirea internaționalizării IMM-urilor
5. Cătălina DAVÎDOV
Universitate de Stat din Moldova
Monitoringul multifactorial al dezvoltării inovaționale regionale

6. Lenuța AMARIEI
Universitate de Stat din Moldova
Calitatea vieții pe timpul pandemiei

7. Elena RUSU
Universitate de Stat din Moldova
Contribuția esențială a economiei circulare la promovarea unei economii verzi

8. Elena Irina VLASE


Universitate de Stat din Moldova
Analiza fiscală sistemică a finanțelor municipale

9. Mihail CIOBANU
Institutul Național de Cercetări Economice
Abordări metodologice privind evaluarea situației economico-sociale a copiilor aflați în dificultate

10. Tatiana LUCA


Universitate de Stat din Moldova
Oportunităţi de Dezvoltare a Turismului Rural în Republica Moldova
11. Viorica ATAMAN
Universitate de Stat din Moldova
Principii şi bune practici în promovarea unui incubator de afaceri regional

Secțiunea II „Finanțe, Contabilitate și Analiză Economică”


Comitetul științific al conferinței:
1. Ulian Galina, dr.hab.,prof.univ. Decan USM
2. Ganea Victoria, dr.hab.,prof.univ., Șef Laborator CȘ „Dezvoltare Durabilă și Performanță
Economică”, USM
3. Perciun Rodica, dr.,hab., conf.cerc., INCE
4. Cojocaru Maria, dr.,conf.univ., șef department “Contabilitate și Informatică Economică”
5. Ștefaniuc Olga, dr.,conf.univ., șef departamet “Finanțe și Bănci”
6. Lușmanschi Galina, dr.,conf.univ., membru SDSE, USM
7. Gîrlea Mihai, dr.,conf.univ., membru SDSE, USM
Secțiunea II „Finanțe, Contabilitate și Analiză Economică”
link-ul de acces către ședință

cu precizarea orei și zilei desfășurării sesiunilor (Ședințele în secțiuni si ateliere poate fi programată
începând cu ora 12.00 în ziua de 22 aprilie).
Moderator – Gîrlea Mihai, dr.,conf.univ.

1. Анна КЫШЛАРЬ
Universitate de Stat din Moldova
Государственно-частное партнерство как форма взаимодействия бизнеса и общества в устойчивой
экономике: теоретические и практические аспекты

2. Ala COJOCARI
Universitate de Stat din Moldova
Contabilitatea, analiza si evaluarea Fondului comercial - element patrimonial al unei entitati economice

3. Andrei PASLARI
Academia de Studii Economice din Moldova
Curba lui Philips si arbitrajul inflație/șomaj. Cazul Republicii Moldova
4. Cristina PANFIL
Institutul Național de Cercetări Economice
Impactul Fintech-urilor asupra sectorului bancar
5. Eugenia CALANCEA
Contabilitatea creativă ca obiect al auditului financiar, practici specifice de exercitare ale acestuia
6. Ecaterina ULIAN
Universitate de Stat din Moldova
Interdependența dintre practicile sustenabile și performanța financiară a companiei
7. Lidia TONU
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
Controlul intern managerial — instrument de asigurare a calității informațiilor economico-financiare
8. Liliana BUZILĂ
Universitate de Stat din Moldova
Controlul de stat asupra activității de întreprinzător în domeniul turismului în perioada pandemiei COVID-
19

9. Mircea GUTIUM
Institutul Național de Cercetări Economice
Analiza comparativă a legislației vamale în Republica Moldova și Uniunea Europeană

10. Marcela ENACHI, Ionuț LOM


Universitate de Stat din Moldova
Metodologia TDABB (Time Driven Activity Based Budgeting) - instrument de control intern al
societăților de asigurări

11. Olesea FRIȘCU


Universitate de Stat din Moldova
Infrastructura pieței valorilor mobiliare de stat

12. Olga COVALI


Universitate de Stat din Moldova
Administrarea fiscală în Republica Moldova: principii și necessitate

13. Tatiana MASLOVA


Universitate de Stat din Moldova
Теоретический и методологический подход к бухгалтерскому учету договоров концессии

14. Veronica RAILEAN


Institutul Național de Cercetări Economice
Evoluția cheltuielilor de cercetare și dezvoltare la nivel global, regional și national