Sunteți pe pagina 1din 16

LICEUL TEORETIC POGOANELE

Str.Unirii, nr. 19, loc. Pogoanele, jud. Buzău


Tel. 0238.552383/ 0238.552200
Email: liceul_teoretic_pogoanele@yahoo.com
http://www.liceulpogoanele.ro

Domeniul cultural-artistic, arte vizuale

Perioada de derulare a fazei finale: 20 mai 2017

Coordonatori:
Prof. Buga Ionuț
Prof. Înv.primar: Meteleanu Irina
Prof. Înv. primar:Grigore Daniela-Florentina
FORMULAR DE APLICAŢIE
pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative 2017

Avizat,
Inspector educativ I.S.J.,
Prof. dr.Veronica TRANDAFIR

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT


Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: LICEUL TEORETIC POGOANELE, jud.
Buzău
Adresa completă Str.Unirii, nr. 19, loc. Pogoanele, jud. Buzău,
cod. 125200
Nr. de telefon/fax 0238552383
Site şi adresă poştă electronică www.liceulpogoanele.ro
liceul_teoretic_pogoanele@yahoo.com
Coordonator METELEANU IRINA-prof. înv. primar,
director adjunct
Tel. 0765593785
Email: irinameteleanu@yahoo.com
BUGA IONUȚ-prof., director
Tel. 0766310771
Email: buga_ionut21@yahoo.com
GRIGORE DANIELA-prof. Înv.primar
Tel:0769235099
Email:grigore_daniela_florentina@yahoo.com
Numărul cadrelor didactice participante la proiect/nr. 80/5
total de cadre didactice din unitate
Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect 25
Alte programe/proiecte organizate (enumeraţi mai jos
max. 5 titluri de proiecte, perioada de desfăşurare şi
finanţatorul)

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT


B.1. Titlul proiectului :
Educăm cu emoție și suflet
B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului:
-Simpozion Național Predarea integrată-un proces creativ în educarea emoțiilor școarului mic
-Concurs Național de desene pe tema Emoție și culoare
-Concurs local Bradul altfel
-Expoziție de desene
-Serbări școlare

B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul:


Domeniul cultural-artistic, arte vizuale

B4: Ediţia nr. 2

B5. Locul și perioada de desfășurare a activității principale


Etapa națională- LICEUL TEORETIC POGOANELE, 20 mai 2017
B6: Număr participanţi la proiect: 150
B7: Bugetul proiectului:
Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie/alte surse
4000 - 4000
B8: Proiectul este cu participare: directă, indirectă, online.

REZUMATUL PROIECTULUI (maxim 2500 caractere)


Prezentaţi minim următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:
a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: 25 elevi și 5 cadre didactice
coordonatoare din școală și un număr de 80 elevi și 45 cadre didactice din unitățile școlare din alte
județe.
b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi: 40 elevi, 20 cadre didactice din școală, părinții elevilor
participanți, 4 reprezentanți ai partenerilor de proiect.
c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura
-Promovarea proiectului: nov.-dec. 2016
-Înscrierea participanților: 07 ianuarie 2017- 25 aprilie 2017
-Depunerea lucrărilor: până pe 25 aprilie 2017
-Realizarea expoziției și jurizarea lucrărilor elevilor: 15 mai 2017
-Desfășurarea Simpozionului Național: 20 mai 2017
-Publicarea pe site-ul școlii a rezultatelor-prezentarea rezultatelor simpozionului
-Realizarea cărții cu materialele prezentate în cadrul simpozionului: 25 august 2017
d. Descrierea activităţii principale;
-Evaluarea/jurizarea lucrărilor participante de către echipa de proiect. Pe baza lucrărilor expuse se va
realiza o dezbatere.
-Pe 20 mai 2017 va avea loc dezbaterea lucrărilor trimise de cadrele didactice din țară. Lucrările vor fi
publicate în volumul cu ISBN 978-606-632-370-3.
e. Impactul educativ estimat asupra grupului țintă.
Creșterea gradului de implicare al elevilor în activități extracuriculare, dezvoltarea simțului estetic și a
creativității. Realizarea unui real schimb de experiență pedagogică, profesională și personală,
dezvoltarea parteneriatelor între școli.

C. PREZENTAREA PROIECTULUI

D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi) (max.1500 caractere);


Emoţia are un rol primordial asupra şcolarului mic. Deşi educarea emoţiilor începe încă
din primul an de viaţă şi continuă cu vârsta preşcolară, la vârsta şcolarităţii dezvoltarea socio-
emoţională vizează debutul vieţii sociale a copilului, capacitatea lui de a stabili şi menţine interacţiuni
cu adulţii şi copiii.
Începând cu vârsta de 5-6 ani copilul poate simţi şi verbaliza emoţiile. Cei mai mulţi dintre ei
se pot adapta unor situaţii conform emoţiilor resimţite.
Mai târziu, la vârsta şcolarităţii, copiii îşi conştientizează propriile stări emoţionale. Începând
cu această perioadă, învăţătorii pot facilita dezvoltarea inteligenţei emoţionale a şcolarului mic,
învăţându-i pe aceştia să îşi exprime emoţiile, să şi le recunoască şi chiar să le regleze.
Odată cu venirea copilului la şcoală, acestuia i se lărgeşte orizontul, incluzând pe lângă familie
şi şcoala. Micii şcolari învaţă să fie independenţi de familie şi să dezvolte relaţii de prietenie cu
colegii, profesorii sau alte persoane din mediul şcolar.
În general, şcolarii mici se integrează uşor, fiind încrezători şi siguri pe ei.
Un prim obiectiv al simpozionului este organizarea unui schimb de experienţă realist pe tema
educării curcubeului emoţional pe care îl trăieşte încă din prima zi de şcoală micul şcolar, cu scopul
transformării şi dirijării tuturor acestor trăiri în reacţii bazate pe pozitivism şi, implicit, pe plăcerea de a
veni la şcoală.
Un alt aspect vizat de simpozion este predarea integrată cu multiple implicaţii la nivel
micropedagogic, întrucât prin intermediul realizării acestora copilul învaţă lucrând, creativitatea fiind
lăsată să se manifeste în toate domeniile, iar personalitatea să se dezvolte într-un mediu democratic.
Abordarea integrată a conţinuturilor oferă copiilor posibilitatea de analiză a realităţii cu care
intră în contact din mai multe perspective . Dacă activităţile integrate sunt bine organizate, în sensul că
au un subiect comun şi urmăresc aceleaşi obiective, copiii care beneficiază de predarea integrată a
conţinuturilor înregistrează progrese la nivelul proceselor psihice.
Ideea de bază a organizării simpozionului este aceea de a aduce la un loc cadre didactice din
învățământul primar care predau în diverse școli ale județului pentru a populariza experiențele pozitive
din practica de zi cu zi, constituindu-se în felul acesta un eficient prilej de perfecționare pentru oricine
este interesat de eficientizarea propriei activități.
Simpozionul se doreşte a fi un schimb interactiv de idei şi opinii referitoare la predarea
integrată ca proces creativ în educarea emoţiilor şcolarului mic.
D.2. Scopul proiectului;
 Stimularea interesului școlilor, implicit a cadrelor didactice, pentru crearea unor medii școlare
cât mai deschise și prietenoase cu scopul unei integrări rapide și eficiente a micilor școlari la noua
exigență și cerință de formare a acestuia ;
 Valorificarea experiențelor pozitive și a rezultatelor studiilor, cercetării ştiinţifice
şi didactice desfăşurate de cadrele didactice din județ pe tema ,, Predarea integrată- un proces creativ în
educarea emoţiilor şcolarului mic”.
D.3. Obiectivele specifice ale proiectului;
 Creşterea calităţii actului educativ;
 Îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare, cooperare între toţi factorii implicaţi în educarea
emoțiilor pozitive a școlarilor cu scopul integrării eficiente;
 Implicarea în activitățile proiectului a unui număr de 80 de participanți din rândul școlarilor și a
45 de cadre didactice din școală și din alte județe;
 Popularizarea unor experiențe pozitive;
 Realizarea unui CD cu ISBN pentru toate cadrele didactice participante;
 Implicarea elevilor în activități practice care să le dezvolte interesul și respectul pentru școală;
 Valorificarea talentului şi a aptitudinilor artistice ale copiilor;
Participând la acest proiect educativ, elevii trebuie:
 Să realizeze lucrări originale de desen, pictură colaj;
 Să manifeste încredere, sinceritate, curaj în raport cu sine și cu ceilalți;
 Să aprecieze în situații concrete modalități de reglare/autoreglare a emoțiilor;
 Să se implice activ în organizarea unei expoziții tematice cu lucrări la nivelul unității de
învățământ;
 Să participe cu lucrări originale la concursul ,,Bradul altfel’’, ce pune accent pe latura
ecologică și creativă a acestora.
D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul;
Proiectul se adresează următorului grup țintă: educatoare, învățători, profesori pentru
învățământ primar, profesori de religie, profesori de educație fizică și limbi moderne, care predau la
clasele CP-IV, bibliotecari, părinți.
D.5. Beneficiarii direcți și indirecți;
Beneficiarii direcți și indirecți sunt reprezentați de persoanele din grupul țintă, la care se
adaugă părinții, elevii și reprezentanții comunității locale.
D.6. Durata proiectului
Proiectul se va derula pe o perioadă de 8 luni (01 nov.2016- 30 iun.2017)

D.7. Descrierea activităţilor:


a. Titlul activităţii;
Simpozion Național Predarea integrată- un proces creativ în educarea emoțiilor școlarului mic
b. Data/perioada de desfăşurare;
-Desfășurarea Simpozionului Național: 20 mai 2017
-Realizarea cărții cu materialele prezentate în cadrul simpozionului: 25 august 2017
c. Locul desfăşurării;
Liceul Teoretic Pogoanele, județul Buzău
d. Participanţi;
-elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității, ai presei locale, ai inspectoratului școlar
e. Descrierea pe scurt a activității.
Prezentul proiect se desfășoară pe mai multe secțiuni:
-Secțiunea de referate și comunicări științifice, care vizează aspecte teoretice și practice legate de temă
-Secțiunea de proiecte educaționale care au ca obiective predarea integrată, educarea emoțiilor
școlarului mic (aspectele vizate în această secțiune pot fi proiecte de parteneriat educaționale, proiecte
pentru opționale, reviste școlare, cercul de lectură, biblioteca școlară, ora de limba română și de
educație fizică).
-Lansare de carte, postere, afișe pe diverse teme referitoare la problemele școlii românești.

a. Titlul activităţii;
Concurs de desene Emoție și culoare
b. Data/perioada de desfăşurare;
--Realizarea expoziției și jurizarea lucrărilor elevilor: 15 mai 2017
c. Locul desfăşurării;
Liceul Teoretic Pogoanele, județul Buzău
d. Participanţi;
-elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității, ai presei locale
e. Descrierea pe scurt a activității.
Se vor juriza numai lucrările care abordează tema dată. Se vor acorda premiile I,II,III și mențiune
pentru fiecare secțiune, diplome de participare tuturor participanților și cadrelor îndrumătoare.
Premiile vor fi abordate pe secțiuni în funcție de abordarea temei, de originalitate, de atingerea
obiectivelor simpozionului, documentare, cercetare, creativitate inovatoare și măiestrie.
-Concursul Național de desene pe tema Emoție și culoare

a. Titlul activităţii;
Concurs local Bradul altfel
b. Data/perioada de desfăşurare;
-Desfășurarea Concursului local: 23 decembrie 2016
c. Locul desfăşurării;
Liceul Teoretic Pogoanele, județul Buzău
d. Participanţi;
-elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității, ai presei locale, sponsori
e. Descrierea pe scurt a activității.
Concursul pune accent pe latura ecologică, dar și creativă a elevilor. Acesta se desfășoară individual,
pe grupe sau clase de elevi. Vor fi premiați cei mai originali brăduți, dar și cei care sunt alcătuiți din
cât mai multe materiale refolosibile.

a. Titlul activităţii;
Serbări școlare
b. Data/perioada de desfăşurare;
-Desfășurarea serbărilor: 23 decembrie 2016, 8 martie 2017
c. Locul desfăşurării;
Liceul Teoretic Pogoanele, județul Buzău
d. Participanţi;
-elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității, ai presei locale, sponsori
e. Descrierea pe scurt a activității.
Serbările școlare pe care le organizăm cu elevii cu diferite ocazii oferă copiilor momente de destindere,
de bună dispoziție, totodată îi obișnuiește să își stăpânească emoțiile provocate de prezența
spectatorilor și au ca scop dezvoltarea copilului din punct de vedere intelectual, estetic, fizic și moral.

D.8. Diagrama Gantt a activităților


Nr. Obiectiv Activitate Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Responsabili
crt. specific 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Creşterea Lansarea Coordonatori
calităţii proiectului proiect
actului
educativ
2. Implicarea Desfășurarea
elevilor în concursului
activități Bradul altfel
ecologice
2. Popularizarea Prezentarea Echipa de
unor lucrărilor proiect
experiențe premiate din Cadre
pozitive cadrul didactice
Implicarea concursului participante
elevilor în Emoție și Elevi
activități culoare
practice care
să le dezvolte
interesul și
respectul
pentru școală
3. Perfecţionarea Prezentarea Echipa de
cadrelor lucrărilor proiect
didactice cadrelor Cadre
participante didactice din didactice
cadrul
simpozionului
Predarea
integrată
4. Îmbunătăţirea Realizarea Coordonatori
relaţiilor de cărții cu proiect
colaborare, ISBN (al
cooperare doilea număr)
între toţi Promovarea
factorii pe site-ul
implicaţi școlii și în
presa locală a
exemplelor de
bună-practică

D.9. – Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului


În urma desfășurării simpozionului se vor primi multe lucrări realizate de elevi și cadre didactice care
vor face dovada:
 Creșterea gradului de implicare al cadrelor didactice și al elevilor în activități extracurriculare
cu accent cultural-artistic cu 10%.
 Realizarea unui real schimb de experiență pedagogică, profesională și personală între unitatea
noastră de învățământ și școlile partenere din țară și județ.
 Realizarea a cel puțin 25 parteneriate cu alte unități de învățământ.
 Publicarea cărții cu ISBN (al doilea număr), cu materialele prezentate în cadrul simpozionului.
D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului
 Se va crea o adresă de email pentru primirea lucrărilor cadrelor didactice
 Fișe de înscriere
 Parteneriate
 Lucrările elevilor
 Procesul verbal al activității de evaluare
 Procesul verbal de la lucrările simpozionului
 Diplome
 Carte cu ISBN
D.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului
Prima ediție a simpozionului s-a bucurat de un succes, de aceea considerăm că este viabil în timp.
Realizat și perceput ca un eveniment inedit și inovator în micuțul nostru orășel, simpozionul a adus
ceea ce lipsea instituției noastre: popularitate, implicare și renume.
D.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în
timpul implementării proiectului
Lucrările elevilor vor fi expuse într-o expoziție în cadrul școlii care va fi mediatizată atât în presa
locală cât și pe site-ul școlii.
La lucrările simpozionului va fi invitată și televiziunea locală, parteneri în proiect, iar la final va fi
editat al doilea număr al cărții cu ISBN.
D.13. Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului
 Inspectoratul Școlar Județean Buzău-str. Al. Marghiloman, nr. 30, Buzău, email:
isjbz@yahoo.com, www.isjbz.ro, tel. 0238/721655, fax 0238/414655. Persoana de contact este dna
Boarcăș Viorica, inspector învățământ preșcolar și dna Trandafir Veronica, inspector educație
permanentă.
 Casa Corpului Didactic Buzău-str. Independenței, nr. 42, email: ccd@buzau.ro, tel./fax
0238718504, reprezentată de dl. director Ion Vasile.
 TV Buzău- email: tvbuzau@yahoo.com. Persoana de contact Dana Panait, director TV Buzău.
 Primăria orașului Pogoanele- str. Unirii, oraș Pogoanele, jud. Buzău, email:
primariepogoanele@yahoo.com, tel: 0238552123, fax: 0238552165. Persoana de contact este primarul
Dumitrașcu Florin.
 Biblioteca orășenească Pogoanele, loc. Pogoanele, jud. Buzău. Persoana de contact este Vasile
Carmen, bibliotecar.

D. DEVIZ ESTIMATIV
Fonduri Finanţare
Nr. Total
Descrierea cheltuielilor* proprii solicitată
crt. sumă

Diplome concursuri/simpozion 125   ……………. 240 


1
2 Materiale de promovare (mape, pliante) 150  ……………. 600
3 Premii concurs Bradul altfel 500 …………….. 500
4 Editare carte ISBN 90  .................... 2700
TOTAL RON - - 4040

E. Bugetul ultimelor 2 ediții:


Anul de desfășurare Ediția Buget total Buget primit de la Contribuţie proprie/alte
Ministerul Educației surse
2014-2015 I 300 - 300
2015-2016 II 3800 - 3800

F. În cazul în care nu va exista posibilitatea de finanţare MEN, doresc ca proiectul să fie inclus în
CAEN 2015:
a. DA

Coordonatori (nume și semnătură)


Ionuț Buga ..............................
Irina Meteleanu.........................
Grigore Daniela.........................

Director unitate (nume și semnătură)


Ionuț Buga..............................

Avizat,
Inspector pentru educație permanentă al I.Ș.J. Buzău,
Prof. dr. Veronica Trandafir

Raportul ediției anterioare

1. Rezultatul derulării proiectului


Ediția anterioară s-a desfășurat în două etape:
-primele două ediții ale concursului Bradul altfel s-au desfășurat doar la nivelul școlii. Elevii realizau
brăduți din materiale reciclabile pe care îi expuneau pe holurile școlii. La serbarea de Crăciun
organizată pe școală se premiau cei mai frumoși și originali brăduți. Sponsorul celor două ediții a fost
dl Mihai Popa, director ACS România.
-desenele elevilor de la concursul național Emoție și culoare au fost primite prin poștă. S-a realizat o
expoziție cu acestea în cadrul școlii. S-a constituit o echipă de cadre didactice care au evaluat lucrările
și au scordat premiile I,II,III și Mențiune. S-a încheiat un proces verbal în urma evaluării desenelor.
Cadrele didactice au primit diplomele prin poștă, după terminarea concursului, atât pentru ele, cât și
pentru elevi.
-simpozionul în sine s-a derulat în data de 28 mai 2016. La acesta au participat reprezentanți ai
Inspectoratului Școlar Județean Buzău, ai presei locale, ai primăriei din localitate, dar și cadre
didactice din tot județul. Evenimentul a fost mediatizat în presa locală, dat și pe site-ul școlii.
Cadrele didactice care nu au putut ajunge au trimis materiale pe adresa de email a simpozionului.
Produsul final a fost realizarea unei publicații cu ISBN 978-606-632-370-3.
2. Număr de participanți, cu unitatea de învățământ precizată (în cazul concursurilor cu
participare directă);
La concurs/simpozion au participat în mod direct peste 100 de persoane: cadre didatice ale școlii, cadre
didactice din județul Buzău, partenerii implicați, psihologi, bibliotecari, elevi și părinți.
3. Număr de participanți, școli, județe și țări implicate, pentru proiectele cu participare
indirectă/online;
La concursul de desene și la simpozion s-au înscris cadre didactice din 16 județe ale țării (peste 150 de
cadre didactice și copii).
4. Bugetul (surse de proveniență a fondurilor și modul în care au fost cheltuite);
Anul de desfășurare Ediția Buget total Buget primit de la Contribuţie proprie/alte
Ministerul Educației surse
2014-2015 I 300 - 300
2015-2016 II 3800 - 3800

5. Premii
S-au acordat diplome pentru premii și diplome de participare, pe grupe de vârstă.
6. Rezultate – produse, impact
Proiectul început în urmă cu doi ani a avut un impact deosebit asupra elevilor, părinților și cadrelor
didactice. Anul următor s-a mărit cu alte două activități care au devenit parte din școala noastră,
identificându-se cu aceasta. Mediatizarea activităților pe site-ul școlii, dar și în presa locală au făcut ca
activitățile derulate să fie atractive pentru participanți din mai multe județe ale țării.
7. Promovare și diseminare
Activitățile proiectului au fost promovate și diseminate cu ajutorul televiziunii TV Buzău, site
ului școlii, site-ului www.didactic.ro, dar și pe pagina de facebook.
8. Anexe la raport: lista cu membrii echipei de proiect și lista cu coordonatorii echipajelor
participante/participanților, cu datele de contact. O parte dintre aceștia vor fi sunați, aleatoriu, pentru a
li se cere părerea despre proiect.
Coordonator-Meteleanu Irina 0765593785
-Grigore Daniela 0769235099
Monitorizare-director Buga Ionuț 0766310771
Echipa de organizare: Aldea Victoria 0747309533, Ciobotaru Felicia 0761624190, Buga
Georgiana 0769285556, Radu Maria 0724245315, Dinu Maria 0747551533

REGULAMENT DE PARTICIPARE:

A) DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII:


20 mai 2017, LICEUL TEORETIC POGOANELE

1. Înscrierea participanţilor: 07 ianuarie 2017- 25 aprilie 2017

2. Depunerea lucrărilor: până la 25 aprilie 2017

3. Condiţii referitoare la redactarea lucrărilor:


 Tehnoredactarea lucrărilor se face pe format A4, la un rând si jumătate, Times New Roman,
12, cu semne diacritice, cu margini egale de 20 mm.
 Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, bold, centrat).
 La 2 rânduri de titlu se va scrie autorul sau autorii şi instituţia (Times New Roman,12).
 Lucrarea va avea 2-4 pagini, iar rezumatul va avea 1 pagină.
 Bibliografia si anexele se vor consemna la sfârşitul lucrării, in ordinea următoare: numele şi
prenumele autorului, titlul lucrării, editura, oraşul, anul apariţiei.
 Rugăm ca lucrările să conţină contribuţii personale, să respecte condiţiile de redactare şi
drepturile de autor.
 Persoanele care participă la simpozion vor expedia lucrarea integrală și rezumatul, în format
electronic, până la data de 25 aprilie 2017, prin email, la adresa
simpozionedemotiilor.pog2016@yahoo.com
 Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor şi pentru cele care nu
respectă condiţiile de redactare.
 Materialele expediate nu sunt returnabile.
 Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice.
 Se recomandă ca lucrările să abordeze aspecte practice ale temei care pot fi
valorificate ulterior şi de către alţi participanţi. Lucrarea va avea o amploare grafică de 2-4
pagini A4, iar rezumatul lucrării de maxim o pagină.
 Fiecare lucrare poate avea cel mult doi autori.
 Lucrarea, rezumatul şi fişa de înscriere se vor trimite în format electronic, în
ataşament, în trei fişiere separate, cu următoarele denumiri: lucrare, rezumat, fișa de înscriere, pe
adresa simpozionedemotiilor.pog2016@yahoo.com până la data de 25 aprilie 2017
Vă rugăm să respectaţi termenul de înscriere şi de trimitere a lucrărilor.
Se va avea în vedere specificarea adresei corecte a expeditorului, adresa de e-mail şi un număr
de telefon unde poate fi contactat.
 Pentru secțiunea Concurs de desene elevi,
PE LUCRARE
1.Vor fi scrise cu majuscule pe fața lucrării, în colţul din dreapta jos: numele şi prenumele
elevului, clasa, şcoala, îndrumătorul şi titlul lucrării.
Lucrările elevilor trimise pe e-mail nu vor fi luate în considerare.
2. Creaţiile copiilor la secţiunile concursului vor fi evaluate şi clasificate. Se vor acorda premiile
I, II, III şi menţiuni iar pentru lucrările nepremiate elevii şi profesorii îndrumători vor primi diplome de
participare.
3. Lucrările nu se restituie.
4. Nu se vor acorda premii materiale.
5 Fiecare cadru didactic poate participa cu 3 lucrări.
6. Se percepe o taxă minimă care va fi de 5 lei pentru cadru didactic participant, taxa necesară
tipăriri diplomelor. Această taxa va fi pusă în plicul cu lucrări.
7. Se va completa fișa de înscriere din ANEXA 2, care va fi expediată împreună cu lucrările și cu
un plic autoadresat, la adresa Meteleanu Irina, Str. Unirii, bl.12, ap.12,et.2, oras Pogoanele, jud.
Buzău, Cod poștal 125 200.

Participarea la concurs presupune acordul cu cele menţionate mai sus


B) Persoane de contact:
prof. Meteleanu Irina- 0765593785 e-mail: irinameteleanu@yahoo.com
prof. Grigore Daniela-0769235099 e-mail: grigore_daniela_florentina@yahoo.com
prof. Aldea Victoria– 0747309533 e-mail: aldea_victoria@yahoo.com
prof. Ciobotaru Felicia- 0761624190 e-mail: ciobotaru_felicia@yahoo.com
bibliotecar Dinu Maria- 0747551533 e-mail:dinu_maria2010@yahoo.com

C)Evaluare:
 Produsul final va fi un volum cu ISBN, care va cuprinde materialele prezentate în cadrul
simpozionului. Responsabilitatea asupra conţinutului şi a redactării materialelor revine autorilor
acestora. În conţinut să se regăsească maxim o treime aspecte teoretice şi restul aspecte practice, să
aibă originalitate, noutate şi aplicabilitate practică, în activitatea didactică şi profesională.
 Diplomele de participare, adeverinţele şi publicaţia vor fi expediate prin poștă în lunile iulie
–august 2017.
 Taxa de achiziţionare a publicaţiei cu ISBN cu lucrările participanţilor este de 30 lei/ buc. Ea
se va achita prin mandat poştal, specificând numărul de publicaţii dorite de dumneavoastră, pe adresa:
LICEUL TEORETIC POGOANELE ( PENTRU BIBLIOTECAR DINU MARIA), STR.
UNIRII, NR. 19- POGOANELE, JUD. BUZĂU, COD POSTAL- 125 200 , CU MENTIUNEA
PENTRU SIMPOZION LUNA MAI.

Pentru înscrierea la această manifestare, vă rugăm să completaţi FIŞA DE ÎNSCRIERE (anexa 1)


şi să o trimiteţi până la data de 25 aprilie 2017, pe adresa mai sus menționată sau pe adresa Meteleanu
Irina, Str. Unirii, bl.12, ap.12,et.2, oras Pogoanele, jud. Buzău, Cod poștal 125 200.
Vă rugăm să precizaţi dacă aveţi nevoie de materiale suport pentru prezentarea lucrării, în
formularul de înscriere.
D)Mediatizare şi diseminare:
 articole în presă buzoiană;
 pliante şi afişe;
 expoziţie cu lucrările elevilor la LICEUL TEORETIC POGOANELE
 elaborarea publicației

 SUSŢINEREA LUCRĂRILOR ÎN PLEN va avea loc în data de 20 mai 2017 după


următorul program:
9,00- 9,30 - Primirea invitaţilor
9,30- 10,00 - Deschiderea lucrărilor. Cuvânt de bun venit din partea organizatorilor
10,00 – 10,30- Un program artistic
10,30 - 11,00- Premierea celor mai originale lucrări
11,00 - 12,30 – Prezentarea lucrărilor – la Liceul Teoretic Pogoanele
12,30- 13,00 – Vernisaj
13,00- 13,30– Evaluarea simpozionului
ANEXA 1.
ŞCOALA………………..............................
ADRESA………………..............................
Nr. înreg............./........................

FIŞA DE ÎNSCRIERE
SIMPOZION JUDEŢEAN
,,Predarea integrată-un proces creativ în educarea emoţiilor şcolarului mic”

AUTORUL LUCRĂRII:
NUME …....................................................................................................................
PRENUME ................................................................................................................
SPECIALITATEA ........................................................................................................
TELEFON FIX/ MOBIL ..............................................................................................
E-MAIL ..........................................................................................................................
ADRESA DE DOMICILIU (pentru expedierea publicaţiei simpozionului)
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
UNITATEA ŞCOLARĂ.................................................................................................
JUDEŢ ............................................................................................................................
TELEFON FIX UNITATE ...........................................................................................
TITLUL LUCRĂRII: ...................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
SECŢIUNEA: I.  II.  III.  IV. 
MODUL DE PARTICIPARE (bifaţi varianta aleasă):
 directă
 prin trimiterea lucrării

Fişa de înscriere se va trimite împreună cu lucrarea pe mail la adresa specificată.

Vă mulţumim!

ANEXA 2.

ŞCOALA………………..............................
ADRESA………………..............................

Nr. înreg.........../.................................

TABEL

Cu elevii participanți la

Concursul de creaţie plastică “ Emoţie şi culoare”

Nr. Numele şi prenumele elevului Clasa Titlul lucrării Cadrul didactic


Crt.

Unitatea şcolară……………………………………………………………………………..

Adresa……………………………………………………………………………………

Localitatea…………………………………Judeţul……………………………………….
Adresa de e-mail …………………………… Telefon …………………………...

Director,

LICEUL TEORETIC POGOANELE


Școala..............................
Str.Unirii, nr. 19, loc. Pogoanele, jud. Buzău
Tel. 0238.552383/ 0238.552200
Email: liceul_teoretic_pogoanele@yahoo.com
http://www.liceulpogoanele.ro

Nr. ………/………………. Nr. ………/……………….

ACORD DE PARTENERIAT
încheiat astăzi………….........

I. Părţile acordului

Încheiat între:
LICEUL TEORETIC POGOANELE , cu sediul în Pogoanele, str. Unirii, nr. 19, jud. Buzău,
reprezentată prin prof. IONUŢ BUGA în calitate de director, și prof. IRINA METELEANU,
GRIGORE DANIELA în calitate de coordonatori ai Simpozionului Predarea integrată- un proces
creativ în educarea emoţiilor şcolarului mic
și
................................................................, cu sediul .......................................................,
reprezentată prin ................................................... în calitate de director, și prof. ...............
…………….., responsabil din partea partenerului.
Prezentul acord de parteneriat s-a convenit a fi încheiat având în vedere următoarele:
 Legea Educației Naționale nr. 1/2011
 Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Teoretic Pogoanele
 Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
 Metodologia formă rii continue a personalului din învă ță mâ ntul preuniversitar,
aprobată prin O.M. nr. 5561/2011, cu modifică rile și completă rile ulterioare.

II. Scopul/obiectivele acordului


Scopul/obiectivele prezentului acord de parteneriat îl reprezintă cooperarea interinstituțională pe
următoarele direcții:
 Organizarea și desfășurarea Simpozionului Predarea integrată- un proces creativ în
educarea emoţiilor şcolarului mic
 Menținerea și creșterea prestigiului instituțiilor implicate și dezvoltarea relațiilor
comunitare.

III. Obligaţiile şi responsabilităţile părţilor

LICEUL TEORETIC POGOANELE


 Promovează proiectul
 Asigură condiţiile necesare prezentă rii lucră rilor
 Asigură diplome pentru toți participanţii
 Informează partenerul cu privire la selecția lucră rilor și autorii acestora.

INSTITUŢIA PARTENERĂ:
 Promovează proiectul
 Oferă consultanță organizatorilor
 Participă la activităţile proiectului

IV. Durata acordului.


Prezentul acord intră în vigoare de la data semnării de către ambele părţi şi este valabil în anul
școlar 2016-2017.

V. Dispoziţii finale

Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de ambele
părţi.
Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare originale, câte un
exemplar pentru fiecare parte semnatară.

VI. Semnăturile părţilor

Liceul Teoretic Pogoanele Şcoala .........................................


Director, Director,
Prof. Ionuţ Buga Prof. ……….

Coordonatori , Responsabil :
Prof. Irina Meteleanu prof. …………
Prof. Grigore Daniela
SIMPOZION NAȚIONAL
Ministerul Educației și Cercetării Științifice
Inspectoratul Școlar Județean Buzău

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,


Prof. Florina STOIAN

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT,


Prof. dr. Daniela PALCĂU

Nr............../................................

Avizat, Avizat,
Insp. înv. primar, Insp. școlar pt. educație permanentă
Prof. Viorica BOARCĂȘ Prof. dr. Veronica TRANDAFIR

Nr.........../........................ Nr............./............................
Avizat, Avizat,
Liceul Teoretic Pogoanele Casa Corpului Didactic Buzău
Director, Director,
Prof. Ionuț BUGA Prof. Vasile ION
Nr........../.............................
Avizat, Avizat,
Primăria Orașului Pogoanele Biblioteca Orășenească
Primar, Bibliotecar,
Florin DUMITRAȘCU Carmen VASILE

S-ar putea să vă placă și