Sunteți pe pagina 1din 7

Versiunea 5 dec 2019

Întrebarea Nr. 1

Conform prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, entităţile au obligaţia să


efectueze inventarierea elementelor patrimoniale de activ şi de pasiv:
1) la începutul activităţii, cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar pe parcursul funcţionării
lor, în cazul fuziunii sau încetării activităţii, precum şi în situaţiile enumerate mai jos:
a) la cererea organelor de control, cu prilejul efectuării controlului, sau a altor organe prevăzute de
lege;
b) ori de câte ori sunt indicii că există lipsuri sau plusuri în gestiune, care nu pot fi stabilite cert
decât prin inventariere;
c) ori de câte ori intervine o predare-primire de gestiune;
d) cu prilejul reorganizării gestiunilor;
e) ca urmare a calamităţilor naturale sau a unor cazuri de forţă majoră;
f) în alte cazuri prevazute de lege.
2) la începutul activităţii, cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar pe parcursul funcţionării
lor, la cererea organelor de control, cu prilejul efectuării controlului, sau a altor organe prevăzute de
lege; ori de câte ori intervine o predare-primire de gestiune; cu prilejul reorganizării gestiunilor;
3) la începutul activităţii, cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar pe parcursul funcţionării
lor dar nu mai tarziu de 31.12.2016

Întrebarea Nr. 2

În conformitate cu prevederile legale în vigoare în Romania, (Ordinul MFP 2861/2009) răspunderea


pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, revine:
a) administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia
gestionării entităţii. În vederea efectuării inventarierii, aceste persoane aprobă proceduri
scrise, adaptate specificului activităţii, pe care le transmit comisiilor de inventariere.
b) Contabilului şef şi gestionarului sau altei persoane de la serviciul aprovizionare;
c) Numai contabilului şef sau directorului administrativ.

Întrebarea Nr. 3
În conformitate cu prevederile legale în vigoare în Romania, (Ordinul MFP 2861/2009) toate
elementele de natura activelor trebuie:
a) să fie date în răspundere gestionară sau în folosinţă, după caz, salariaţilor ori
administratorilor entităţii.
b) să fie date în răspundere gestionară contabilului şef;
c) să fie fie înregistrate în conturi în afara bilanţului.

Întrebarea Nr. 4

Conform Ordinului MFP 2861/2009, la începutul activităţii unei entităţi, inventarierea are ca scop
principal:
a) stabilirea şi evaluarea elementelor de natura activelor ce constituie aport la capitalul entităţii.
Elementele de natura activelor care constituie aport la capitalul social al entităţilor şi la
patrimoniul institutiilor publice se înscriu în registrul-inventar, grupate pe conturi.
b) Realizarea unor situaţii referitor la patrimoniu, necesare ONRC;

1
c) Deschiderea conturilor de activ şi preluarea soldurilor iniţiale

Întrebarea Nr. 5
Pentru desfăşurarea în bune condiţii a operaţiunilor de inventariere, în comisiile de
inventariere vor fi numite:
a) persoane cu pregătire corespunzătoare economică şi tehnică, care să asigure efectuarea
corectă şi la timp a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor
proprii, inclusiv evaluarea lor conform reglementărilor contabile aplicabile.
b) persoane cu capacitate de exerciţiu şi care au studii economice;
c) persoane din toate compartimentele unitatii cu excepţia celui de contabilitate.

Întrebarea Nr. 6
Conform Ordinului MFP 2861/2009, nu pot face parte din comisia de inventariere:
a) gestionarii depozitelor supuse inventarierii;
b) contabilii care ţin evidenţa gestiunii respective şi auditorii interni sau statutari.
c) ambele variante sunt corecte.

Întrebarea Nr. 7
Conform Ordinului MFP 2861/2009, în condiţiile în care entităţile economice nu au niciun
salariat care să poată efectua operaţiunea de inventariere, aceasta se efectuează:
a) de către administratori;
b) de către contabilul care ţine evidenţa contabilă;
c) în anul următor.

Întrebarea Nr. 8
Conform Ordinului MFP 2861/2009, în vederea bunei desfaşurări a operaţiunilor de
inventariere, administratorii sau gestionarii entităţii trebuie să ia măsuri pentru crearea
condiţiilor corespunzatoare de lucru comisiei de inventariere, prin:
a) respectarea măsurilor de la punctele 1-5, de mai jos;
1) organizarea depozitarii bunurilor grupate pe sorto-tipo-dimensiuni, codificarea acestora şi
întocmirea etichetelor de raft;
2) ținerea la zi a evidentei tehnico-operative la gestiuni şi a celei contabile şi efectuarea confruntarii
datelor din aceste evidente;
3) participarea întregii comisii de inventariere la lucrările de inventariere;
4) asigurarea personalului necesar pentru manipularea bunurilor care se inventariază, respectiv
pentru sortare, aşezare, cântărire, măsurare, numărare etc.;
5) asigurarea participării la identificarea bunurilor inventariate (calitate, sort, preţ etc.) şi la
evaluarea lor, conform reglementarilor contabile aplicabile, a unor specialişti din entitate sau din
afara acesteia, la solicitarea preşedintelui comisiei de inventariere. Aceste persoane au obligaţia
de a semna listele de inventariere pentru atestarea datelor înscrise;
b) respectarea măsurilor de la punctele 6-9, de mai jos;
6) dotarea gestiunii cu aparate şi instrumente adecvate şi în număr suficient pentru măsurare,
cântărire, cu cititoare de coduri de bare etc., cu mijloace de identificare (cataloage, mostre, sonde
etc.), precum şi cu birotica necesară;
7) dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul şi de sigilare a spaţiilor
inventariate;
8) asigurarea protecţiei membrilor comisiei de inventariere în conformitate cu normele de protecţie a
muncii;
9) asigurarea securităţii uşilor, ferestrelor, porţilor etc. de la magazine, depozite, gestiuni etc.
2
c) ambele variante: a) şi b), sunt corecte.

Întrebarea Nr. 9. Conform Ordinului MFP 2861/2009, principalele măsuri organizatorice care
trebuie luate de către comisia de inventariere sunt:
1) să fie respectate cel puţin următoarele măsuri a-d:
a) să se ia de la gestionarul răspunzator de gestiunea bunurilor o declaraţie scrisă
b) să se identifice toate locurile (încăperile) în care există bunuri ce urmează a fi inventariate;
c) să se asigure închiderea şi sigilarea spaţiilor de depozitare, în prezenţa gestionarului, ori de câte
ori se întrerup operaţiunile de inventariere şi se părăseşte gestiunea.
d) să se bareze şi să semneze, la ultima operaţiune, fişele de magazie, menţionând data la care s-au
inventariat bunurile, să vizeze documentele care privesc intrări sau ieşiri de bunuri, existente în
gestiune, dar neînregistrate, să dispună înregistrarea acestora în fişele de magazie şi predarea lor la
contabilitate, astfel încât situaţia scriptică a gestiunii să reflecte realitatea;
2) să fie respectate cel puţin următoarele măsuri a-c:
a) să se verifice numerarul din casa şi să stabilească suma încasărilor din ziua curentă, solicitând
depunerea numerarului la casieria entităţii (la gestiunile cu vânzare cu amănuntul);
b) să se controleze dacă toate instrumentele şi aparatele de masură sau de cântărire au fost
verificate şi dacă sunt în bună stare de funcţionare;
c) în cazul în care gestionarul nu s-a prezentat la data şi ora fixate pentru începerea
operaţiunilor de inventariere, comisia de inventariere să sigileze gestiunea şi să comunice aceasta
comisiei centrale sau administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obliga ţia
gestionării entităţii, conform procedurilor proprii privind inventarierea.
3) răspunsurile precedente (1 si 2) sunt corecte

Întrebarea Nr. 10 Inventarierea activelor se face prin:


a) numărare, cântărire,
b) numărare, cântărire, verificare şi înscrierea tuturor elementelor inventariate în listele de invenatriere.
Pe ultima filă a listei de inventariere, gestionarul trebuie să menţioneze dacă toate bunurile şi valorile
băneşti din gestiune au fost inventariate şi consemnate în listele de inventariere în prezen ţa sa. De
asemenea, acesta menţionează dacă are obiecţii cu privire la modul de efectuare a inventarierii.
c) Niciun răspuns nu este corect.

Întrebarea Nr. 11 În cazul gestiunilor colective (cu mai mulţi gestionari), listele de inventariere se
semnează:
a) de către toţi gestionarii, iar în cazul predării-primirii gestiunii, acestea se semnează atât
de către gestionarul predător, cât şi de către cel primitor.
b) Numai de gestionarul predător;
c) de către administrator şi contabilul şef.

Întrebarea Nr. 12 Inventarierea imobilizărilor necorporale se efectuează prin:


A) - constatarea existenţei şi apartenenţei acestora la entităţile deţinătoare, iar în cazul brevetelor,
licenţelor, mărcilor de fabrică şi al altor imobilizări necorporale este necesară dovedirea existen ţei acestora
pe baza titlurilor de proprietate sau a altor documente juridice de atestare a unor drepturi legale.
B) – compararea soldului sintetic cu soldul analitic din balanţele de verificare emise de
contabilitate;
C) – nicio variantă nu este corectă.

3
Întrebarea Nr. 13 Inventarierea terenurilor se efectuează :

a) pe baza documentelor care atestă dreptul de proprietate al acestora şi a altor documente, potrivit
legii.
b) Pe baza extrasului de primit de la Primarie;
c) Pe baza declaratiei gestionarului

Întrebarea Nr. 14
Clădirile administrative se inventariază prin:
a) Identificarea acestora pe baza titlurilor de proprietate şi a dosarului tehnic al acestora.
b) Măsurarea suprafeţei utile si a suprafeţei desfăşurate;
c) Compararea certificatului fiscal cu fişa pe plătitor

Întrebarea Nr. 15 Stabilirea stocurilor faptice se face prin:

a) numărare, cântărire, măsurare sau cubare, după caz.


b) la lichidele a căror cantitate efectivă nu se poate stabili prin transvazare şi măsurare, con ţinutul
vaselor - stabilit în funcţie de volum, densitate, compoziţie etc. - se verifică prin scoaterea de probe
din aceste vase, ţinându-se seama de densitate, compoziţie şi de alte caracteristici ale lichidelor, care
se constată fie organoleptic, fie prin măsurare sau probe de laborator, după caz
c) Materialele de masă ca: ciment, oţel beton, produse de carieră şi balastieră, produse agricole şi alte
materiale similare, ale căror cântărire şi măsurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la
degradarea bunurilor respective, se pot inventaria pe bază de calcule tehnice;
d) Bunurile aflate asupra angajaţilor la data inventarierii (echipament, cazarmament, scule, unelte etc.)
se inventariază şi se trec în liste de inventariere distincte, specificându-se persoanele care răspund de
păstrarea lor;
e) Toate bunurile ce se inventariază se înscriu în listele de inventariere, care trebuie să se întocmească
pe locuri de depozitare, pe gestiuni şi pe categorii de bunuri. Bunurile existente în entitate şi
aparţinând altor entităţi (închiriate, în leasing, în concesiune, în administrare, în custodie, primite în
vederea vânzării în regim de consignaţie, spre prelucrare etc.) se inventariază şi se înscriu în liste de
inventariere distincte. Listele de inventariere pentru aceste bunuri trebuie să conţină informaţii cu
privire la numărul şi data actului de predare-primire şi ale documentului de livrare, precum şi alte
informaţii utile
f) Bunurile aflate în ambalaje originale intacte se desfac prin sondaj, acest lucru urmând a fi menţionat
şi în listele de inventariere respective
g) Toate afirmațiile de mai sus sunt corecte.

Întrebarea Nr. 16 Înainte de începerea inventarierii produselor în curs de execuţie şi a semifabricatelor din
producţia proprie, este necesar:
a) să se predea la magazii şi la depozite, pe baza documentelor, toate produsele şi semifabricatele a
căror prelucrare a fost terminată;
b) să se colecteze din secţii sau ateliere toate produsele reziduale şi deşeurile, întocmindu-se
documentele de constatare;
c) să se întocmească documentele de constatare şi să se clarifice situaţia semifabricatelor a căror
utilizare este îndoielnică;
d) variantele a), b si c sunt corecte.

4
e) Niciun raspuns nu este corect.

Întrebarea Nr. 17 În cazul produselor în curs de execuţie se inventariază:


a) atât produsele care nu au trecut prin toate fazele (stadiile) prelucrării impuse de procesul
tehnologic de producţie, cât şi produsele care, deşi au fost terminate, nu au trecut toate
probele de recepţionare tehnică sau nu au fost completate cu toate piesele şi accesoriile
lor.
b) numai lucrările şi serviciile în curs de execuţie sau neterminate.
c) ambele raspunsuri a) si b) sunt corecte.
d) Niciun răspuns nu este corect.

Întrebarea Nr. 18 Materiile prime, materialele, piesele de schimb, semifabricatele etc., aflate în secţiile
de producţie şi nesupuse prelucrării:
a) nu se consideră produse în curs de execuţie si se inventariază separat şi se repun în conturile
din care provin, diminuându-se cheltuielile, iar după terminarea inventarierii acestora, se
evidenţiază în conturile iniţiale de cheltuieli;
b) nu se supun inventarierii;
c) se includ devize distincte, pe categorii de lucrări şi părţi de elemente de construcţii doar la
entităţile care au activitate de construcţii-montaj si numai in contabilitatea acestora;
d) Niciun răspuns nu este corect.

Întrebarea Nr. 19
Creanţele şi obligaţiile faţă de terţi sunt:
a) supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale
conturilor de creanţe şi datorii care deţin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor
conturi, potrivit „Extrasului de cont” sau punctajelor reciproce scrise sau scrisorilor de
confirmare.
b) inventariate pe baza informaţiilor din conturile sintetice şi analitice coroborate cu
Registrul Inventar și bilanțul anului precedent.
c) Niciun răspuns nu este corect.

Întrebarea Nr. 20

Disponibilităţile aflate în conturi la bănci sau la unităţile Trezoreriei Statului se inventariază


prin:
a) confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din contabilitatea entităţii.
b) verificarea extraselor de cont din ziua de 31 decembrie sau din ultima zi bancară, puse la
dispoziţie de instituţiile de credit şi unităţile Trezoreriei Statului, dacă au ştampila oficială a acestora.
c) nu se inventariază doarece soldurile sunt zero;
d) Raspunsurile a) si b) sunt corecte.
e) Niciun răspuns nu este corect.

Întrebarea Nr. 21 Rezultatele inventarierii se stabilesc prin:


a) compararea datelor constatate faptic şi înscrise în listele de inventariere cu cele din evidenţa tehnico-
operativă (fişele de magazie) şi din contabilitate.
b) Analiza tuturor stocurilor înscrise în fişele de magazie şi a soldurilor din contabilitate pentru
bunurile inventariate. Erorile descoperite cu această ocazie trebuie corectate operativ, după care se
5
procedează la stabilirea rezultatelor inventarierii prin confruntarea cantităţilor consemnate în listele
de inventariere cu evidenţa tehnico-operativa pentru fiecare poziţie.
c) stabilirea valorii de inventar a bunurilor se aplică principiul prudenţei, potrivit căruia se ţine seama
de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare.
d) Raspunsurile a), b) si c) sunt corecte.
e) Niciun răspuns nu este corect.

Întrebarea Nr 22 Pentru toate plusurile, lipsurile şi deprecierile constatate la bunuri, precum şi pentru
pagubele determinate de expirarea termenelor de prescripţie a creanţelor sau din alte cauze, comisia
de inventariere:
a) solicită explicaţii scrise de la persoanele care au răspunderea gestionării bunurilor, respectiv a
urmăririi decontării creanţelor.
b) pe baza explicaţiilor primite şi a documentelor analizate, comisia de inventariere stabileşte natura
lipsurilor, pierderilor, pagubelor şi deprecierilor constatate, precum şi natura plusurilor, propunând, în
conformitate cu dispoziţiile legale, modul de regularizare a diferenţelor dintre datele din contabilitate şi cele
faptice, rezultate în urma inventarierii.
c) Raspunsurile a) si b) sunt corecte.
d) Niciun răspuns nu este corect.

Întrebarea Nr. 23 În cazul constatării unor lipsuri imputabile în gestiune, administratorii trebuie:
a) să impute persoanelor vinovate bunurile lipsă la valoarea lor de înlocuire.
b) să impute persoanelor vinovate bunurile lipsă la valoarea contabilă de intrare;
c) să solicite un răspuns de la organul ierarhic superior;
d) Niciun răspuns nu este corect.

Întrebarea Nr. 24 Prin valoare de înlocuire, în sensul normelor de inventariere, se înţelege:


a) costul de achiziţie al unui bun cu caracteristici şi grad de uzură similare celui lipsă în
gestiune la data constatării pagubei, care cuprinde preţul de cumpărare practicat pe piaţă,
la care se adaugă taxele nerecuperabile, inclusiv TVA, cheltuielile de transport,
aprovizionare şi alte cheltuieli, accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau
pentru intrarea în gestiune a bunului respectiv.
b) Costul de producţie la care se adaugă o marjă de profit;
c) Costul complet la care se adaugă cota de TVA corespunzătoare,
d) Raspunsurile a), b) si c) sunt corecte.
e) Niciun răspuns nu este corect.

Întrebarea Nr. 25
Conform Ordinului MFP 2861/2009, înainte de începerea operaţiunii de inventariere trebuie să
se ia de la gestionarul răspunzator de gestiunea bunurilor o declaraţie scrisă din care să rezulte dacă:
a) gestionează bunuri şi în alte locuri de depozitare sau în afara bunurilor entităţii respective are
în gestiune şi alte bunuri aparţinând terţilor, primite cu sau fără documente; sau are plusuri
sau lipsuri în gestiune, despre a căror cantitate ori valoare are cunoştinţă; sau are bunuri
nerecepţionate sau care trebuie expediate (livrate), pentru care s-au întocmit documentele
aferente;
b) a primit sau a eliberat bunuri fără documente legale; sau deţine numerar sau alte hârtii de
valoare rezultate din vânzarea bunurilor aflate în gestiunea sa; sau are documente de primire-
eliberare care nu au fost operate în evidenţa gestiunii sau care nu au fost predate la
contabilitate.

6
c) toate aserţiunile de la a) şi b) trebuie menţionate în declaraţie inclusiv felul, numărul şi data
ultimului document de intrare/ieşire a bunurilor în/din gestiune.

S-ar putea să vă placă și