Sunteți pe pagina 1din 3

Cerere de reexaminare timbraj

Sediul materiei:
 Art. 39 din O.U.G. nr. 80/2013
 Art. 148-151 C. proc. civ.

Instanţa1 .....
Dosar nr...../...../.....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul2(nume .....,prenume ....), personal/reprezentat prin mandatar /prin


reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat
(nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte3....., în
dosarul nr...../...../....., în care părţi4 sunt (nume ....., prenume ....)
sau
Subscrisa5 (denumirea .....), prin reprezentant6 (nume ....., prenume .....)/prin
consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu

1
Este important ca în antetul cererii să fie menţionate instanţa, numărul dosarului pentru ca registratorul să
ia măsurile necesare, în vederea soluţionării cererii de reexaminare.
2
Menţiunile se referă la persoana fizică
3
Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient
principal/apelant/recurent, etc.
4
Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi
împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.
5
Menţiunile se referă la persoana juridică.
6
Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat
şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform
art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.
sediul profesional în ....., în calitate de parte 7....., în dosarul nr...../...../....., în care
părţi8 sunt (nume ....., prenume ....),formulăm

CERERE DE REEXAMINARE9 A TIMBRAJULUI

stabilit prin rezoluţia/încheierea de şedintă10 ...... pronunţată în camera de


consiliu/şedinţă publică la data de ..... şi care mi-a fost comunicat la aceeaşi dată/la
data de ….. , în termenul legal de 3 zile 11, prin care solicităm instanţei să constate
că taxa de timbru datorată este în cuantum de 12 ….. şi nu de ……,cum a reţinut
instanţa de fond/cererea este scutită de plata taxei de timbru.

În fapt, arătăm că prin rezoluţia/ încheierea de şedinţă pronunţată în camera


de consiliu/şedinţă publică la data de ....., instanţa de fond a reţinut că aferent
cererii13….. formulate, datorăm o taxă de timbru în cuantum de …..
Considerăm că nu datorăm respectiva taxă de timbru/ datorăm o taxă de
timbru în cuantum de ….. şi nu de …… , deoarece14 .....

În drept, ne întemeiem pretenţiile pe dispoziţiile art. 39 din O.U.G.


nr.80/2013.

7
Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient
principal/apelant/recurent, etc.
8
Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi
împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.
9
Cererea de reexaminare se formulează în scris, în conformitate cu dispoziţiile art. 148 din C. proc. civ.
10
Este important să identificaţi, în cuprinsul cererii, actul procedural, prin care s-a determinat timbrajul pe
care îl contestaţi.
11
Cererea de reexaminare se formulează, în termen de 3 zile de la data comunicării taxei datorate.
12
Se va menţiona cuantumul taxei judiciare de timbru, pe care partea apreciază că trebuie să îl achite.
13
Se va menţiona natura cererii (de chemare în judecată, reconvenţională, de intervenţje principală, de
chemare în garanţie, de apel etc.) în privinţa căreia a fost determinat timbrajul.
14
Se vor indica motivele pentru care partea apreciază că nu datorează taxa de timbru/datorează taxa de
timbru într-un cuantum redus, prin raportare la prevederile O.U.G. nr. 80/2013.
În dovedire, depunem următoarele înscrisuri15 .....
Depunem prezenta într-un singur exemplar16.

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea


17
avocaţială/delegaţia de reprezentare /copie legalizată de pe înscrisul doveditor al
calităţii de reprezentant18/extras din registrul public19/extras, în copie legalizată, din
actul care atestă dreptul de reprezentare20.

Data, Semnătura21,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel


...../Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

15
Se vor depune înscrisurile relevante soluţionării cererii (spre exemplu, certificatul care conţine valoarea
impozabilă a bunului imobil, în cererile având ca obiect dreptul de proprietate sau un alt drept real asupra
acestuia).
16
Cererea se depune într-un singur exemplar numai pentru instanţă, nefiind incidente dispoziţiile art.149
din C. proc. civ.
17
Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
18
Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al petentului.
19
Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.
20
Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate
juridică.
21
Semnătura de pe cerere de reexaminare trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

S-ar putea să vă placă și