Sunteți pe pagina 1din 5

Minisrcrul Educafici, Culturii

pi Cercetirii al Republicii Moltlova

0RDli\'
il oq NN* 966
mun. ChiEin{u

Cu privire la repurtizarea
granturilor doctorale cu ftnanlore
de la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021
tn cadrul Universitdlii Pedagogice de Stat "fon Creangdu

in temeiul art. l4O (2) din Codul Educaliei al Republicii Moldova, adoptat
prin Legea nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-
324, art.634), Hotdrdrii Guvemului nr. 1007/2014 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 386-396, art. 1101), dar qi in
conformitate cu Hotirdrea Guvernului nr. 81612015 cu privire la acordarea
dreptului de organizare a studiilor superioare de doctorat instituliilor de invdfdmdnt
superior, conso(iilor, parteneriatelor nationale gi intemationale (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova,2015, tr. 306-310, art. 909) Ei in conformitate cu Hotdr6rea
Guvemului nr. 102412016 cu privire la autorizarea de functionare provizorie a
gcolilor doctorale gi programelor de studii superioare de doctorat (ciclul III) in
cadrul instituliilor de invdldmdnt superior, consorfiilor, parteneriatelor nalionale qi
internalionale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 306-313, art.
rttT),

ORDON:
1. A aproba Planul de repartizare a granturilor doctorale cu finanlare de la bugetul
de stat pentru anul academic 2020-2021 intre $colile doctorale in cadrul
Universitilii Pedagogice de Stat "Ion Creangd", conform anexei l.
2. Arepartiza grarfiurile doctorale in cadrul $colilor doctorale intre conducitorii de
doctorat ale cdror propuneri de proiecte au fost evaluate pozitiv in procesul de
evaluare din cadrul competiliei nalionale a granturilor doctorale pentru anul
academic 2020-2021, conform anexei 2.
3. A efectua admiterea candida{ilor la studiile superioare de doctorat, ciclul III, cu
finanlare de la bugetul de stat in limita Planului de repartizarc aprobat, in ordine
descrescitoare a punctajului ob{inut. $coala Doctorald va decide proiectul
ciqtigdtor, in funclie de relevanfa acestuia pentru domeniul respectiv, in cazul in
care proiectele qtiinlifice au acumulat acelagi numdr de puncte.
4. Direclia Politici in domeniul cercetdrii qi inovdrii (dna Aliona Onofrei, Eef
interimar direcfie) va monitoriza respectareaprevederilor prezentului ordin.
5. Controlul asupra executdrii prezentului ordin se pune in sarcina dlui Anatolie
Topald, Secretar general al ministerului.

dl,
Igor $AROV
Ministru
c)

. c.l h'r
.Na
!O
H(\ f- \o I ?a
II r-t
cdr 6d
XI O.L
dl il€)ul
(Dl

+.
ct
iJ vO^ uD^
o O
stl €) t-
o o

i
ol 15
(B CB
O
o o
€) o
(A
o
(n
cr)

tr
a0 UD.
-l-{ (g

E il
r{ (l)(l) C)()
cg q)
F ='o c)
o F] a"O .g
J o n
o U
ilrd
CA^ A
o
tr
.oo q"
Y cl
tr \n.oc) \ao \o
o U
H
? td )
;el '-r a" -o
l-l o
€l<
H
LN -&
tr
o 'i r! t'i
O

s 561
tre r6! j rI,]
gB'= 6g t-, O o CJ
tr U b0 tr
00d o C) o o
6
t6l
€tE ()
o
-ri o +)
(/) u0
o:\ l-t o x
cq
c!
L-
sl -6! t-r" (n" v)
A
C6
tc$ .ts c)
L
6B U
rcg )d dl- U
3H o t)
cO
! (€
.YE
^()
I oo Eo
o t<
15= 0" Q !) o o\<
.r ti o o /1 a
FI] o
etr Fl
o
E
a"a .(d-j
CB

) d (n Cg t.i aq)
0) & d (o )J

:)L rq o
o
o
o o-<
(rI tr
a a" v)" a"l) r6l
I
o
L -z u0
(q €)
L l-{ o o
N h0
G a
= -e
:o
CE
L Eq)
cl ri A
o
h
.Sx
trl rr Ec2ics
q) do .Eooo
AE tr
cn
o
E h0; rrd cl
ODG U
.! UA
L
tr qou
.-
t
cl
.Eo -.
q)

er ! -ood
(r) q)
Fl
-
F
iF oj o
z6 co
t-(
c.l o
. c.l (o
!O
lr c{
(g
X o
o (.)
(s
0)
o
€(l)o o
G)
I
(.)
o o
<o, .F o o
q
o o
O.
9.
ln
a
\n
g
\n l,n
Oi |r) tr) aa c.t (\ o\
\ N o\ o\ o\ o\ o\ oo

NI I

N
CB
0)
t<
I!
o o (g (r>-
€ 6l Cg
C)
o
o
tr
o
o
C6
q
,-l CJ
a
o)
k
0,)
o
bl ,0,) o (n

(t)
o
-l q)
li
C)
V)

G)
L
o
Cg
l-: o L o 0)
H
C)
kq
)c0
a^ () >.
().: (iie
'
d a
co
(t
.o *r-
(n^ (B
o o
t-<
J
L< v-o L
'oo (d
o.-
(B(B o rcd
(B tr C)
x.N a
9or o[i (s
E
e'c
o At boL t) () =c)
tro
HA
() o ='!
c0d t< Oo)
H
0. (DL di>
o.- o)
a. X o=
o- Eo =o
(tr (r- F o;
!q) o
o C)
o 'oE
r'cc E L
E,< 6= .=9
!
o
oz F q9 oo
o ;: o,
0)
3
o
aa" LC) >ts LT
ld
oa. (h
6
tr
Nb
to) o, l6) vA tio -o
d
';r l/ Icn
lL l0) lo a() o
Zz
:=
la
ls lx€
l.c
lc)
IL
lcd
L'^

c!
a)G
lo
IL
t(€
l€ IP o- l9
Cl* l=
lP
IL
t(6
l=
lo
l> -(B 0)
lo
t>
Fo'f lc)
ICB td IN
lo F IN
l0)
YZ lo. l'.= lo a la
.=4 IE
l-
IL
lcd lo.- c)
9" -l
tzt co

z*
10.

oz o)

E€
oh dxr
6),Yrr
cg
()
b0 tr
CB CI
d
tr
(B c,
E,3€ Z z(! J6

=< HE€ ti
0)
o o
o
UD^
(Ein
6.=
o
d'a z"
=o
!
c0
(,)
O< &
C6

3E (-) &
a2 ,4 C)
C)
bo
lr r\ oo
o o
o9
o)
o clh lcB
'^ rco 'd" 5 o C,"

c)v ,- l-< (!:=L.- (t co:= (B q a.* a


I
cB
(B .nL
oc)
'5<
rw€ a
Ql rc€
.+
OO )cd OO -
X
.:
oI)
L.-
ri!
g
bO O ' 'Bi,;E'81, ./)
A< rco
oD )d
ErB 0)
\o(!
.A!Av
^tv:v!.
rrO bo
\f
oo:iob l s ^lv-v!t
l^AU^!U oo!/o:\ YO
ari A o Y()
r0) JS K€.9
- - .4-Fv

r U) N=
-= A th- -= 0 l\t= *c)
(D thE J *Q.
.--Av
*= N
cl Fr o *O.
\r\
a a a aE
rn0r'O qo trtOi! q0) = -tnOr! qc) .f\ (h \ 0iE
-chd)
u<
'ili ri (h
u)

F-( rcB 9"'* r 9"'6- , E"


o)
s. 9"'6" , 9"'a , .=o
.=
.9"'a- ,,
(.)
-l c)
l,= (t .=o .i 0-'=
-
Er 6'8"
trtr
!
o oD-0) (,"9 a"a Q rr"9 E -"0) (oxF
7)"9(B=E
a (d: F CU:
n;;^
C)
o oo
.oo
= ()O
.oo oo
.OC)
oo
.oo oo .oo
.o9 oo
ri taro() ra) o 0) rtr) U) 6.) t/.) L, 0) tfi (, rn(,6)
0)
(o

z 2E o
v)^
c.l co + (al \o
6

C) C) o
G C) () o c) C)
0)
o
o I
() C)
o P
o
q
I
vI q ln q
A. lr) O.
o\ oo F- F- ra) oo $
F.t oo oo oo oo oo oo

o) o)
(.)
L tr
L
() tr
o (,) (.) o
C)
rcd Lr
L Lr
(,) cd li d
V) o 0) o
XB L o .= c)
o t-<
o. d
=o
-o c6
.o
(o
9'5
0d
o
L
o0
!e c) x$
() (g o- C)
th
Lr
q o
()c,
dB o E()
(o
o
an
(o
c.) Lr U) 0)
o q
()d rcd
rd (n aoc
cox o)
L 9.9 .*()
e. E" (0

(J
LH
(-/ (.) o0
o >o
()'-r (n
, 63
q)
o Xo o
0)
o
L oo
l-r
cs
ao() Cd
'(n ()
ti
(o
d
o EO N
x!3 E
-9 o.r Lr ()9
)CB g (BLr
EC) (r) (€ !v
srb
.=o q =(g o()
Li !e
o.= o- ox
F bo- (.)
^()
-G)
i6. a-
P-f
cdo .-O o.= bq
>tr
tgD 9.- xd.
o= .* c)
(.) .9 E> otr trr5
'lf, > o or
(;)() 5() .*o
9al bo 6E .-o
5-o o -CB O os EE E()
bo xB
-( cS (o- 9q oc) o05 CH
U1 E!q 5() d- '5o E
o.9(g o).= P5 (dN
(6
95 .()
o.bo .Ec o= CBE :x ho (g-
oo
o.*o lrO
9o !ec 9E
=6)
xo
.Y6 L()
(!(o
o)l 'd i: C)F iro O -9c tro
-0) P.= N;i aJ-
()+:
=o
Ao r)Oc<- cg
Oi()
o) -o)
Ea. C ay
o l-r
0) t- +. (s CB (! (.)
q,| tr .lJ i: o o o CB bo (d
L( o k ()
E ) CB
(.)
2v,E3
''-v- ='Es (t ()
(n
lfr-v
o E'Fo o
(t o tr-o C)
tr
cgo
ao
(B (g
I
& aa & & <-l a
c0(€ CB(o CO
.E
bo *< '5o
CO

bo
U -"GT o-o OP
.aJ (g
C)

q)
E: B o o o o x<(B
cs= a.= ()v

(!:9
x! EF
(J
\
bo
(g
a)
F bo
(c
-o
o0
(o EtrX c pc
Cgr d
Gro n =
b00 [oq U +,q
*CB
(.)

qB3
xa '6 ts
()

-CB
ts C)

9!',gE
L
C!,8
rcB

N q'E I
:o
t3
-o Y() YC) YcS(! Y(do Y (n.E
er a) +o ci *c)
caq
!f,o
SEE SE c-I7I
co x-I
6Y
o.o coq
.f't A in ot
o0 0) \f\ A
coq
\r\ a rr i6.5 ,ri AdrE lr) i6- o.
q.
5qr
c lia .=o 9"'a ,
9"'4" r .=o
o.=
E" ""
.=o .=oo.r 9"'4" ,
9"4" r .=o 9"'a-
.=o , .=o d).=
E" "" a>

o5" S da (B=F, 7)"o E (,"g : (,-o


(!x= a-g:
(/}9E 4"02
(EXF
u
A tr'
S
.oooo .oo oo oo .oo
.oL) oo .oo oo oo
.oo .oo oo
B lar(,() lnU)() tf)7)(.) tnU)() lr^) (, o) tat7]() rn(,0)

{i s
z6 q. N ca $ TN \o I'r