Sunteți pe pagina 1din 5

Unităţi

Nr. de
de Competenţe specifice Subcompetenţe Unităţi de conţinut Noţiuni-cheie Data Note
ore
învăţare
I. MEDIUL GEOGRAFIC. Mediu, mediu geografic,
mediu natural, mediu
3. Construirea unui demers 1.Comunicarea corectă în limba CARACTERIZARE GENERALĂ
antropic, mediu antropizat,
ştiinţific geografic. maternă cu utilizarea termenilor mediu înconjurător. 1 05.09
specifici în Geografia Mediului. 1. Mediul geografic. Delimitări
2. Clasificarea unor elemente, terminologice
obiecte geografice. 2. Caracterizarea complexă a Componenta orografică,
MEDIUL GEOGRAFIC. CARACTERIZARE

mediului geografic. componenta atmosferică,


Evaluare iniţială. componenta hidrică,
6. Caracterizarea complexă a unor 2. Mediul geografic. Structură şi componenta edafică, 1 12.09
obiecte, procese, fenomene 3.Construirea unui demers ştiinţific organizare biocenoză, biotop,
geografice. despre geosistem şi sociosistem. ecosistem
Sistem de componente,
geosistem, sistem
4. Precizarea tipurilor de relaţii în 3. Geosistemul şi sociosistemul. funcţional, sistem 1 19.09
cadrul mediului geografic. Particularităţi şi funcţii ierarhizat, sistem dinamic,
GENERALĂ

sociosistem, sociogeositem
Relaţii spaţiale, relaţii 1 26.09
temporale, relaţii cauzale,
4. Tipuri de relaţii în mediul relaţii statice, relaţii
geografic dinamice, relaţii
funcţionale
I.
ORE

2. Clasificarea unor elemente, obiecte geografice. 5. EVALUARE SUMATIVĂ A UNITATĂŢII DE


ÎNVĂŢARE
5

6. Caracterizarea complexă a unor obiecte, procese, fenomene „MEDIUL GEOGRAFIC. CARACTERIZARE


geografice. 1 03.10
GENERALĂ”

TEST DE EVALUARE CU DIFERITE TIPURI DE


ITEMI
Mediu ecuatorial, mediu
subecuatorial, domeniu
II. TIPOLOGIA MEDIULUI GEOGRAFIC
TIPOLOGIA MEDIULUI GEOGRAFIC 6. Diversitatea spaţială a mediului
geografic, soluri laterite,
submedii ecuatoriale, 10.10
1. Colectarea, prelucrarea şi 1. Comunicarea corectă în limba geografic. Mediile ecuatorial şi submedii subecuatoriale 1
interpretarea datelor şi materialelor maternă cu utilizarea termenilor subecuatorial
geografice. specifici în Geografia Mediului;
Mediu tropical, mediu
subtropical, ueduri, erguri,
7. Mediile tropical uscat şi subtropical 1 17.10
hamade, maquis, garriga,
scrub, bedlands, sahel
6. Caracterizarea complexă a unor 5. Utilizarea algoritmului în
Circulaţie vestică, mediu
obiecte, procese, fenomene caracterizarea diferitor tipuri de temperat-oceanic, mediu
geografice. medii; Explicarea proceselor 8. Mediile temperate temperat-continental,
geografice. musonul de vară şi iarnă,
submedii temperate,
mediul semiarid de stepă şi 1 24.10
3. Construirea unui demers silvostepă, pampă, prerie,
ştiinţific geografic. mediul temperat arid al
deşerturilor, mediul
temperat al pădurilor
Medii polare reci, fielduri,
9. Mediile reci de la latitudinile polare kame, drumline, oaze 1 07.11
6 OREII.

antarctice, medii subpolare


Medii intrazonale, mediu
montan, mediu urban,
10. Alte tipuri de medii 1 14.11
mediu rural, mediu litoral,
mediu pelagic, mediu
abisal

1. Colectarea, prelucrarea şi interpretarea datelor şi materialelor 11. EVALUARE SUMATIVĂ A UNITATĂŢII


geografice. DE ÎNVĂŢARE
„TIPOLOGIA MEDIULUI GEOGRAFIC” 1 28.11
3. Construirea unui demers ştiinţific geografic.
TEST DE EVALUARE CU DIFERITE TIPURI DE
6. Caracterizarea complexă a unor obiecte, procese, fenomene
ITEMI
geografice.
III. DOMENIILE DE DEGRADARE A Degradarea mediului,
poluarea mediului, impact
MĂSURI DE PROTECŢIE
1. Colectarea, prelucrarea şi 1.Comunicarea corectă în limba MEDIULUI. M[SURI DE PROTECŢIE
antropic, impact natural,
interpretarea datelor şi materialelor maternă cu utilizarea termenilor 12. Degradarea mediului. Măsuri de sursă de poluare, poluant, 1 05.12
geografice. specifici în Geografia Mediului. protecţie protecţia mediului, calitatea
mediului, calitatea vieţii
10. Manifestarea unui 6. Manifestarea unui 13. Degradarea mediului aerian Degradarea mediului aerian,
sursă de poluara a aerului,
comportament critic şi constructiv comportament critic şi constructiv poluanţi atmosferici, smog, 1 12.12
faţă de problemele mediului şi ale faţă de calitatea mediului. aerosoli, gaze de eşapament,
societăţii. poluarea transfrontalieră
14. Protecţia mediului aerian Protecţia aerului,
autoepurarea aerului 1 19.12
8. Întocmirea unor prognoze ale Degradarea mediului acvatic,
15. Degradarea mediului acvatic
evoluţiei unor procese, fenomene poluarea apei, surse de
geografice. poluare, poluanţi, ape uzate, 1 09.01
impactul apelor poluate
DE DEGRADARE A MEDIULUI.

asupra mediului
9. Prelucrarea surselor de informaţie. Protecţia apelor, autoepurare,
16. Protecţia mediului acvatic
epurarea apei, epurare
artificială, metode fizico- 1 16.01
chimice, metode biologice,
metode biochimice
17. Degradarea vegetaţiei naturale. Vegetaţie, resurse vegetale,
degradarea vegetaţiei,
Măsuri de protecţie păşunat excesiv, defrişare, 1 23.01
pajişte, vegetaţie palustră,
impactul ploilor acide
18. Degradarea lumii animale. Lumea animală, faună, specii
dispărute, areal de răspîndire,
Măsuri de protecţie 1 30.01
habitat, vînatul intensiv,
pescuitul excesiv
19. Degradarea solului. Sol, degradarea fizică,
compactare, crustificare,
Măsuri de protecţie poluare chimică, degradarea 1 06.02
biologică, degradare
DOMENIILE

complexă
Monitorizarea mediului,
conservarea mediului natural,
20. Conservarea mediului natural şi a monumente ale naturii,
patrimoniului cultural. Ariile parcuri naşionale, rezervaţii 1 13.02
protejate naturale, rezervaţii ştiinţifice,
rezervaţii ale biosferei,
peisaje protejate
11 OREIII.

21. Aplicaţie practică: Protecţia


1 20.02
mediului în localitatea natală
9. Prelucrarea surselor de informaţie. 22. EVALUARE SUMATIVĂ A UNITATĂŢII DE 1 27.02
ÎNVĂŢARE
10. Manifestarea unui comportament critic şi constructiv faţă de
problemele mediului şi ale societăţii.
„ DOMENIILE DE DEGRADARE A MEDIULUI.
MĂSURI DE PROTECŢIE”
TEST DE EVALUARE CU DIFERITE TIPURI DE ITEMI

MEDIULUI NATURAL ŞI ALE LUMII


IV. PROBLEMELE ACTUALE ALE Problema ecologică, fond
V. PROBLEMELE ACTUALE ALE forestier, despădurirea,
MEDIULUI NATURAL ŞI ALE LUMII
deşertificarea, modificări
8. Elaborarea propunerilor pentru CONTEMPORANE climatice globale
soluţionarea problemelor globale 23-24. Problema ecologică. 2 06.03
7. Rezolvarea unor probleme ale mediului natural şi ale lumii Despădurirea.. Deşertificarea. 13.03
abordate în temele studiate. contemporane; Modificările climatice şi consecinţele .
lor.
Problema demografică,
9. Prezentarea unui demers 25-26. Problema demografică. politica demografică,
ştiinţific despre protecţia mediului explozia demografică, 20.03
Asigurarea populaţiei cu produse exod rural, urbanizare 2
în condiţii de dezvoltare durabilă. 27.03
alimentare. Malnutriţia. Problema falsă, malnutriţie, apă
apei potabilă, desalinizare
Energetica, problema
energetică, criza
27-28. Problema energetică. energetică, resurse
Asigurarea omenirii cu resurse energetice clasice, resurse 03.04
naturale alternative, energie 2
geotermică, energie 17.04
12 ORECONTEMPORANE

mareomotrică, gestionarea
resurselor

Decalaj economico-social,
4. Elaborarea unor documente de 29-30. Problema lichidării decalajelor sărăcie, speranţă de viaţă,
caracter geografic (scheme, schiţe, alafabetizare, PIB-ul pe
economico-sociale dintre statele cap de locuitor, state 24.04
hărţi, diagrame, profiluri). dezvoltate şi cele slab dezvoltate. dezvoltate, state 2
08.05
Problema menţinerii păcii subdezvoltate, dezvoltare
economică, problema
8. Întocmirea unor prognoze ale dezarmării
Hazarduri naturale,
evoluţiei unor procese, fenomene hazarduri exogene,
geografice. 31-32. Hazardurile naturale şi 15.05
hazarduri geomorfologice,
antropice. Impactul asupra mediului hazarduri meteo-climatice, 2
18.05
hazarduri antropice,
hazarduri tehnologice
Ecodezvoltare, dezvoltare
durabilă, economie verde,
33. Protecţia mediului în condiţiile 1 22.02
amenajarea teritoriului,
dezvoltării durabile organizarea spaţiului

7. Rezolvarea unor probleme abordate în temele studiate. 34. EVALUARE SUMATIVĂA UNITATĂŢII
DE ÎNVĂŢARE
8. Întocmirea unor prognoze ale evoluţiei unor procese, fenomene „ PROBLEMELE ACTUALE ALE MEDIULUI NATURAL
geografice. 1 25.05
ŞI ALE LUMII CONTEMPORANE”
TEST DE EVALUARE CU DIFERITE TIPURI DE
ITEMI