Sunteți pe pagina 1din 12

Ministerul Educaţiei şi Tineretului

al Republicii Moldova
Direcţia Generală Învăţămînt
Gimnaziul”Gh.Asachi”, s.Cucoara

PROIECTARE
D E LU N G Ă
DURATĂ

Clasa a VI-a
Autor:
Goţa Ina
Profesoară de geografie
Obiective de Obiective operaţionale Subiectul lecţiei Data Metode şi tehnici de Mijloace didactice
referinţă lucru
Să explice  Să definească noţiunile Partea I.EUROPA. Conversaţia, Manualul cl.VI;
principalele noţiuni geografice:continent, bazin Capitolul I.Europa. explicaţia, Ghidul
geografice; oceanic; Caracterizarea fizico- lucrul cu harta profesorului;
 Să distingă pe hartă geografică generală geografică, cu Harta fizică a
Să identifice continentele şi părţile manualul, lumii; globul
poziţia pe hartă a lumii; Tema. cu diagrame, lumii;diagrame,
obiectelor  Să explice originea Continentele şi Problematizarea, atlas cl.V-VII;
geografice; continentelor şi bazinelor oceanele. Posterul;
oceanice;
 Să aprecieze rolul evoluţiei
geologice în formarea
continentelor şi oceanelor;
Să descrie  Să definească noţiunea Lucrul cu harta Harta fizică a
principalele poziţei fizico-geografică; Tema . geografică, cu lumii;
particularităţi ale  Să identifice Europa. Poziţia fizico- manualul,explicaţia, Harta fizică a
P.F.G. a particularităţile poziţiei geografică. demonstrarea, graficul Europei;
continentului; fizico-geografice a Europei T; Manualul,
în baza hărţilor fizice a Problematizarea; imagini;
Să compare P.F.G a lumii şi a Europei; Desenul liber pe tablă,
Europei cu cea a  Să caracterizeze poziţia călătorie imaginară;
Asiei; fizico-geografică a Europei Diagrama Venn;
în baza algoritmului; Analiza şi sinteza;
Să aplice reţeaua de  Să explice dependenţa dintre
grade a hărţii; poziţia geografică şi
condiţiile naturale ale
Europei;
 Să aprecieze poziţia
geografică a Europei în
comparaţie cu alte
continente;
Să explice  Să explice noţiunile
principalele noţiuni cheie:eră geologică, Tema. Lucrul cu harta, Harta fizică şi
geografice; platformă, regiune de Structura scoarţei Cu manualul, tectonică a
orogen; terestre şi evoluţia explicaţia, conversaţia Europei;
Să identifice  Să interpreteze harta geologică a teritoriului euristică; Manualul,
poziţia pe hartă a „Structura scoarţei Europei. Problematizarea, Planşe tematice;
obiectelor terestre”; Tehnica posterului,
geografice;  Să explice dependenţa dintre Tabelul presupunerilor
structurile scoarţei şi consecinţelor;
Să distingă semnele terestre, unităţile mari de
convenţionale pe relief şi substanţele
harta tectonică; minerale utile;
 Să aprecieze rolul evoluţiei
structurilor scoarţei
terestre în formarea
teritoriului actual al
Europei;
Să recunoască pe  Să explice noţiunile:procese conversaţia euristică; Harta fizică şi a
hartă poziţia endogene, procese exogene; Tema. Problematizarea; structurii
formelor majore de  Să identifice Relieful Europei. Lucrul cu harta, scoarţei terestre
relief; particularităţile reliefului cu manualul, a Europei;
Să enumere procesele Europei în baza hărţilor demonstraţia; Manualul;
endogene şi exogene fizice; interpretarea hărţii; Imagini cu forme
de formare a  Să caracterizeze unităţile de relief din
reliefului; mari de relief ale Euroepi Europa;
Să compare în baza algoritmului;
înălţimile  Să aprecieze rolul
reliefului reliefului în natură şi în
Asiei cu a Europei viaţa omului;
Să aplice reţeaua
de grade a hărţii;
Să definească  Să explice factorii care
principalele noţiuni determină clima Europei; Tema. Lucrul cu harta, Harta climatică a
geografice  Să analizeze distribuţia Clima Europei. Cu manualul, Europei;
Să enumere temperaturii aerului şi a explicaţia, conversaţia Manualul;
factorii precipitaţiilor atmosferice euristică; atlas geografic;
climatogeni; în Europa analizînd harta Diagrama Venn; planşe cu
Să deducă relaţiile respectivă; Tabelul climatograme;
cauzale privind  Să identifice principalele caracteristicilor,
clima particularităţi ale climei analitic;
unui teritoriu Europei;
 Se descrie clima temperat-
Să compare două maritimă a Europei în baza
regiuni climatice unui algoritm şi a
din climatogramei respective;
aceeaşi zonă;
 Să compare două regiuni
climatice în baza unor
climatograme;
Să definească  Să explice noţiunile:reţea Tema . Lucrul cu harta,
principalele noţiuni hidrografică, regim Rîurile şi lacurile Cu manualul, Harta fizică a
geografice; hidrologic, Europei. explicaţia, conversaţia Europei;
Să recunoască  Să explice influenţa euristică; Manualul;
poziţia pe hartă a reliefului şi a climei Schema paiangen; Imagini ale
principalelor rîuri asupra rîurilor; Algoritmizarea; rîurilor şi
şi  Să caracterizez lacurilor
lacuri; particularităţile reţelei europene;
Să explice hidrografice a Europei;
dependenţa apelor de  Să descrie un rîu, un lac în
climat şi de relief; baza algoritmului;
Să aplice algoritmul
caracterizării unui  Să aprecieze rolul apelor în
rîu natură şi în viaţa omului;
Să demonstreze cu  Să definească cu cuvinte
exemple rolul proprii noţiunea: zonă Tema. Lucrul cu harta, Harta zonelor
vegetaţiei în naturală; Zonele naturale ale Cu manualul, naturale ale
formarea solurilor;  Să explice factorii de Europei. explicaţia, conversaţia Europei;
Să recunoască repartiţie a vegetaţiei, euristică; Manualul;
poziţia pe hartă a lumii animale şi a solurilor Diagrama Venn; Imagini;
zonelor naturale; în Europa; Tabelul
Să distingă  Să caracterizeze zonele caracteristicilor;
succesiunea zonelor naturale în baza Comparaţia;
naturale pe o algoritmului;
paralelă şi pe un  Să aprecieze rolul
meridian; activităţilor omului în
Să explice relaţiile cadrul zonelor naturale;
cauzale pe exemplul
unei zone naturale;
Să recunoască  Să definească Lucrul cu harta,
poziţia pe hartă a noţiunile:hartă politică, Tema. Cu manualul, Harta politică a
principalelor state; oraş-metropolă; Populaţia Europei. explicaţia, conversaţia Europei;
Să enumere cauzele  Să caracterizeze populaţia Statele. euristică; Manualul;atlasul
repartiţiei Europei conform indicilor Schema paiangen; geografic;
neuniforme a demografici; Algoritmizarea;
populaţiei pe  Să explice cauzele
continent; repartiţiei neuniforme a
Să aplice diferite populaţiei pe continent;
hărţi pentru  Să deosebească modificările
caracterizarea unui Hărţii politice a Europei;
stat;
Să utilizeze  Să delimiteze structurile
termenii specifici geologice ale europene în EVALUARE SUMATIVĂ Test cu variaţi itemi Hărţile tematice;
în prezentarea baza analizei hărţii; de evaluare a Atlasul geografic;
informaţiilor  Să clasifice unităţile de cunoştinţelor.
oportune; relief după origine în baua
hărţilor tematice şi a
cunoştinţelor obţinute
anterior;
 Să caracterizeze un obiect
geografic în baza hărţlor
respective;
 Să explice factorii
climatogeni în baza hărţilor
tematice;
 Să deducă tipul de climă în
bauza unei climatograme;
 Să argumenteze relaţiile
cauză-efect între: rîu-
climă, rîu-relief, în baza
cunoştinţelor şi a hărţilor;
 Să recunoască zonele
naturale în baza unor indici
specifici;
Să descrie  Să precizeze Capitolul II.
particularităţile caracteristicile specifice Europa. Caracterizare Lucrul cu hărţile Hărţile tematice;
specifice unui stat; ale Europei Centrale; geografică regională. tematice, cu manualul; Atlasul geografic;
Să analizeze  Să desrie poziţia geografică Conversaţia; Imagini, postere,
diferite surse de şi mediul natural al Tema. Portofoliu; Harta contur;
informare; Germaniei; Europa Centrală. Brainstorming-ul;
Să de ducă rolul  Să caracterizeze populaţia Germania. Clustering-ul;
condiţiilor şi şi activităţile ei Cinquan-ul;
resurselor naturale economice;
pentru activitatea  Să analizez divesre hărţi
economică a tematice;
populaţiei;
Să elaboreze  Să facă comunicări în faţa
referate privind colegilor săi;
viaţa şi activitatea  Să manifeste interes pentru
populaţiei în natura, cultura şi economia
diferite state; ţării;

Să descrie  Să desrie poziţia geografică


particularităţile şi mediul natural al Tema. Lucrul cu hărţile Hărţile tematice;
specifice unui stat; României; România tematice, cu manualul; Manualul;
Să analizeze  Să caracterizeze populaţia Conversaţia; Atlasul geografic;
diferite surse de şi activităţile ei Portofoliu; Imagini, postere;
informare; economice; Brainstorming-ul; Cd-ul„România”
Să de ducă rolul  Să analizez divesre hărţi Schema radiară; Harta contur;
condiţiilor şi tematice; Graficul T;
resurselor naturale  Să facă comunicări în faţa
pentru activitatea colegilor săi;
economică a
populaţiei;  Să manifeste interes pentru
Să elaboreze natura, cultura şi economia
referate privind ţării;
viaţa şi activitatea
populaţiei în
diferite state;
Să descrie  Să precizeze
particularităţile caracteristicile specifice Tema. Conversaţia; Hărţile tematice;
specifice unui stat; ale Europei de Sud; Europa de Sud. Portofoliu; Atlasul geografic;
Să analizeze  Să desrie poziţia geografică Italia. Brainstorming-ul; Imagini, postere;
diferite surse de şi mediul natural al Schema paiangen; Manualul;
informare; Italiei; Algoritmizarea; Harta contur;
Să de ducă rolul  Să caracterizeze populaţia Lucrul cu hărţile
condiţiilor şi şi activităţile ei tematice, cu manualul;
resurselor naturale economice; Interogarea
pentru activitatea  Să analizez divesre hărţi multiprocesuală;
economică a tematice;
populaţiei;
Să elaboreze  Să facă comunicări în faţa
referate privind colegilor săi;
viaţa şi activitatea  Să manifeste interes pentru
populaţiei în natura, cultura şi economia
diferite state; ţării;

Să descrie  Să descrie specificul


particularităţile regiunii geografice Europa Tema. Lucrul cu hărţile Hărţile tematice;
specifice unui stat; de Vest; Europa de Vest. Marea tematice, cu manualul; Atlasul geografic;
Să analizeze  Să caracterizeze comparativ Britanie şi Franţa. Diagrama Venn; Imagini, postere;
diferite surse de ţările Marea Britanie şi comparaţia, Manualul;
informare; Franţaîn baza hărţilor Analiza şi sinteza; Harta contur;
Să de ducă rolul tematice şia textului din Tabelul comparativ;
condiţiilor şi manual;
resurselor naturale  Să caracterizeze populaţia
pentru activitatea şi activităţile ei
economică a economice;
populaţiei;  Să analizez divesre hărţi
Să elaboreze tematice;
referate privind
viaţa şi activitatea  Să facă comunicări în faţa
populaţiei în colegilor săi;
diferite state;  Să manifeste interes pentru
natura, cultura şi economia
ţării;
Să descrie  Să descrie specificul
particularităţile regiunii geografice Europa Tema. Lucrul cu hărţile Hărţile tematice;
specifice unui stat; de Nord; Europa de Nord. Suedia. tematice, cu manualul; Atlasul geografic;
Să analizeze  Să desrie poziţia geografică comparaţia, Imagini, postere;
diferite surse de şi mediul natural al Analiza şi sinteza; Manualul;
informare; Suediei; Tehnica cadranelor; Harta contur;
Să de ducă rolul  Să caracterizeze populaţia Demonstraţia;
condiţiilor şi şi activităţile ei
resurselor naturale economice;
pentru activitatea  Să analizez divesre hărţi
economică a tematice;
populaţiei;
Să elaboreze  Să facă comunicări în faţa
referate privind colegilor săi;
viaţa şi activitatea  Să manifeste interes pentru
populaţiei în natura, cultura şi economia
diferite state; ţării;
Să descrie  Să descrie specificul
particularităţile regiunii geografice Europa Tema. Lucrul cu hărţile Hărţile tematice;
specifice unui stat; de Est; Europa de Est. Ucraina. tematice, cu manualul; Atlasul geografic;
Să analizeze  Să desrie poziţia geografică Conversaţia; Imagini, postere;
diferite surse de şi mediul natural al Portofoliu; Manualul;
informare; Ucrainei; Brainstorming-ul; Harta contur;
Să de ducă rolul  Să caracterizeze populaţia Schema radiară; Grafice;
condiţiilor şi şi activităţile ei Hexagonul;
resurselor naturale economice;
pentru activitatea  Să analizez divesre hărţi
economică a tematice;
populaţiei;
Să elaboreze  Să facă comunicări în faţa
referate privind colegilor săi;
viaţa şi activitatea  Să manifeste interes pentru
populaţiei în natura, cultura şi economia
diferite state; ţării;
Să descrie  Să desrie poziţia geografică
particularităţile şi mediul natural al Tema. Lucrul cu hărţile Hărţile tematice;
specifice unui stat; Federaţiei Ruse; Federaţia Rusă. tematice, cu manualul; Atlasul geografic;
Să analizeze  Să caracterizeze populaţia Demonstraţia; Imagini, postere;
diferite surse de şi activităţile ei Cinquan-ul; Manualul;
informare; economice; Lanţul ideilor; Harta contur;
Să de ducă rolul  Să analizez divesre hărţi explozia stelară; Grafice;
condiţiilor şi tematice; schema păianjen;
resurselor naturale  Să facă comunicări în faţa
pentru activitatea colegilor săi;
economică a
populaţiei;  Să manifeste interes pentru
Să elaboreze natura, cultura şi economia
referate privind ţării;
viaţa şi activitatea
populaţiei în
diferite state;
Să descrie  Să identifice Partea II.ASIA. Manualul cl.VI;
principalele particularităţile poziţiei Capitolul III. Asia Conversaţia, Ghidul
particularităţi ale fizico-geografice a Europei Caracterizarea fizico- explicaţia, profesorului;
P.F.G. a în baza hărţilor fizice a geografică generală lucrul cu harta Harta fizică a
continentului; lumii şi a Asiei; geografică, cu lumii; globul
 Să caracterizeze poziţia Tema. manualul, lumii;diagrame,
Să compare P.F.G a fizico-geografică a Asiei în Poziţia fizico- cu diagrame, atlas geografic;
Asiei cu cea a baza algoritmului; geografică a Asiei. Problematizarea,
Europei;  Să explice dependenţa dintre Posterul
poziţia geografică şi
Să aplice reţeau ade condiţiile naturale ale
grade a hărţii; Asiei;
 Să aprecieze poziţia
geografică a Asiei în
comparaţie cu alte
continente;
Să explice  Să interpreteze harta
principalele noţiuni „Structura scoarţei Tema. Lucrul cu harta, Harta fizică şi
geografice; terestre”; Structura scoarţei Cu manualul, tectonică a Asiei;
 Să explice dependenţa dintre terestre şi evoluţia explicaţia, conversaţia Manualul,
Să identifice structurile scoarţei geologică a teritoriului euristică; Planşe tematice;
poziţia pe hartă a terestre, unităţile mari de Asiei. Problematizarea, Atlasul geografic;
obiectelor relief şi substanţele Diagrama Venn,
geografice; minerale utile; Tabelul presupunerilor
 Să aprecieze rolul evoluţiei şi consecinţelor;
Să distingă semnele structurilor scoarţei
convenţionale pe terestre în formarea
harta tectonică; teritoriului actual al
Asiei;
Să recunoască pe  Să explice noţiunile: nod conversaţia euristică; Harta fizică şi a
hartă poziţia orografic, wadi(ued); Tema. Problematizarea; structurii
formelor majore de  Să identifice Relieful Asiei. Lucrul cu harta, scoarţei terestre
relief; particularităţile reliefului cu manualul, a Asiei;
Să enumere procesele Asiei în baza hărţii fizice; demonstraţia; Manualul;
endogene şi exogene  Să caracterizeze marile interpretarea hărţii; Imagini cu forme
de formare a unităţi de relief ale Asiei exerciţiul Puzzle; de relief din
reliefului; în baza algoritmului; cinquan-ul; Asiei;
Să compare  Să manifeste interes faţă de
înălţimile varietatea şi contrastele
reliefului reliefului Asiei;
Asiei cu a Europei
Să aplice reţeaua
de grade a hărţii;
Să definească  Să explice factorii care
principalele noţiuni determină clima Asiei; Tema. Lucrul cu harta, Harta climatică a
geografice;  Să analizeze distribuţia Clima Asiei. Cu manualul, Asiei;
Să enumere temperaturii aerului şi a explicaţia, conversaţia Manualul;
factorii precipitaţiilor atmosferice euristică; atlas geografic;
climatogeni; în Asia analizînd harta Diagrama Venn; planşe cu
Să deducă relaţiile respectivă; Tabelul climatograme;
cauzale privind  Să identifice principalele caracteristicilor, al
clima particularităţi ale climei analitic;
unui teritoriu; Asiei;
Să compare două  Să compare regiunea
regiuni climatice climatică temperat-musonică
din din Asia cu cea temperat-
aceeaşi zonă; maritimă din Europa,în baza
unui algoritm şi a
climatogramei respective;
 Să stabilească tipul climei
amalizînd climatograma
propusă;
Să definească  Să explice influenţa Tema. Lucrul cu harta, Harta fizică a
principalele noţiuni reliefului şi a climei Rîurile şi lacurile Cu manualul, Asiei;
geografice; asupra rîurilor; Asiei. explicaţia, conversaţia Manualul;
Să recunoască  Să caracterizeze euristică; Imagini ale
poziţia pe hartă a particularităţile reţelei Schema paiangen; rîurilor şi
principalelor rîuri hidrografice a Asiei în baza Algoritmizarea; lacurilor Asiei;
şi hărţii fizice;
lacuri;  Să descrie un rîu, un lac în
Să explice baza algoritmului;
dependenţa apelor de  Să aprecieze rolul apelor în
climat şi de relief; natură şi în viaţa omului;
Să aplice algoritmul
caracterizării unui
rîu;

Să demonstreze cu  Să explice factorii de Harta zonelor


exemple rolul repartiţie a vegetaţiei, Tema. Lucrul cu harta, naturale ale
vegetaţiei în lumii animale şi a solurilor Zonele naturale ale Cu manualul, Asiei;
formarea solurilor; în Asia; Asiei. explicaţia, conversaţia Manualul;
Să recunoască  Să caracterizeze zonele euristică; Imagini;
poziţia pe hartă a naturale în baza Diagrama Venn;
zonelor naturale; algoritmului; Tabelul
Să distingă  Să aprecieze rolul caracteristicilor;
succesiunea zonelor activităţilor antropice în Comparaţia;
naturale pe o cadrul zonelor naturale;
paralelă şi pe un
meridian;
Să explice relaţiile
cauzale pe exemplul
unei zone naturale;
Să recunoască  Să caracterizeze populaţia Lucrul cu harta, Harta politică a
poziţia pe hartă a Asiei conform indicilor Tema. Cu manualul, Asiei;
principalelor state; demografici; Populaţia Asiei. explicaţia, conversaţia Manualul;
Să enumere cauzele  Să explice cauzele Statele. euristică; atlasul geografic;
repartiţiei repartiţiei neuniforme a Schema paiangen; imnagini;
neuniforme a populaţiei pe continent; Algoritmizarea;
populaţiei pe  Să precizeze poziţia Tehnica: Aruncă-
continent; statelor pe Harta politică a Întreabă-Răspunde;
Să aplice diferite Asiei;
hărţi pentru  Să manifeste interes faţă de
caracterizarea unui poparele Asiei;
stat;
Să utilizeze  Să utilizeze termenii
termenii specifici specifici în prezentarea EVALUARE SUMATIVĂ Test cu variaţi itemi Hărţile tematice;
în prezentarea informaţiilor pertinente; de evaluare a Atlasul geografic;
informaţiilor  Să numească cunoştinţelor.
oportune; particularităţile poziţiei
fizico-geografice a Asiei în
baza hărţii fizice;
 Să coreleze structurile
scoarţei terestre cu
unităţile de relief
suprapuse pe ele în baza
analizei hărţilor tematice;
 Să explice corelaţia dintre
acţiunea proceselor exogene
şi formele de relief create
de ele în baza observărilor
şi cunoştinţelor proprii;
 Să deducă influenţa
factorilor climatogeni în
formarea climei Asiei în
baza analizei hărţilor
tematice;
 Să argumenteze relaţiile
cauză-efect între: rîu-
climă, rîu-relief, în baza
cunoştinţelor şi a hărţilor;
 Să recunoască zonele
naturale în baza unor indici
specifici;
Să descrie  Să descrie specificul Capitolul IV. Asia.
particularităţile regiunii geografice Asia de Caracterizare geografică Lucrul cu hărţile Hărţile tematice;
specifice unui stat; Est; regională. tematice, cu manualul; Atlasul geografic;
Să analizeze  Să desrie poziţia geografică Conversaţia; Imagini, postere;
diferite surse de şi mediul natural al Portofoliu; Manualul;
informare; Japoniei; Tema. Brainstorming-ul; Harta contur;
Să de ducă rolul  Să caracterizeze populaţia Asia de Est. Japonia Schema radiară; Grafice;
condiţiilor şi şi activităţile ei Hexagonul;
resurselor naturale economice;
pentru activitatea  Să analizeze diverse hărţi
economică a tematice;
populaţiei;
Să elaboreze  Să facă comunicări în faţa
referate privind colegilor săi;
viaţa şi activitatea  Să manifeste interes pentru
populaţiei în natura, cultura şi economia
diferite state; ţării;
Să descrie  Să desrie poziţia geografică
particularităţile a Chinei; Tema. Conversaţia; Hărţile tematice;
specifice unui stat;  Să caracterizeze China Portofoliu; Atlasul geografic;
Să analizeze componentele mediului Brainstorming-ul; Imagini, postere;
diferite surse de natural al Chinei; Schema paiangen; Manualul;
informare;  Să caracterizeze populaţia Algoritmizarea; Harta contur;
Să de ducă rolul şi activităţile ei Lucrul cu hărţile
condiţiilor şi economice; tematice, cu manualul;
resurselor naturale  Să analizeze diverse hărţi Interogarea
pentru activitatea tematice; multiprocesuală;
economică a
populaţiei;  Să manifeste interes pentru
Să elaboreze natura, cultura şi economia
referate privind ţării;
viaţa şi activitatea
populaţiei în
diferite state;
Să descrie  Să descrie specificul
particularităţile regiunii geografice Asia de Tema Lucrul cu hărţile Hărţile tematice;
specifice unui stat; Sud-Est; Asia de Sud-Est. tematice, cu manualul; Atlasul geografic;
Să analizeze  Să desrie poziţia geografică Indonezia. Conversaţia; Imagini, postere,
diferite surse de şi mediul natural al Portofoliu; Harta contur;
informare; Indoneziei; Brainstorming-ul;
Să de ducă rolul  Să caracterizeze populaţia Clustering-ul;
condiţiilor şi şi activităţile ei Cinquan-ul;
resurselor naturale economice;
pentru activitatea  Să analizeze diverse hărţi
economică a tematice;
populaţiei;
Să elaboreze  Să facă comunicări în faţa
referate privind colegilor săi;
viaţa şi activitatea  Să manifeste interes pentru
populaţiei în natura, cultura şi economia
diferite state; ţării;
Să descrie  Să descrie specificul
particularităţile regiunii geografice Asia de Tema Lucrul cu hărţile Hărţile tematice;
specifice unui stat; Sud; Asia de Sud. India. tematice, cu manualul; Atlasul geografic;
Să analizeze  Să desrie poziţia geografică Conversaţia; Imagini, postere;
diferite surse de şi mediul natural al Indiei; Portofoliu; Manualul;
informare;  Să caracterizeze populaţia Brainstorming-ul; Harta contur;
Să de ducă rolul şi activităţile ei Schema radiară; Grafice;
condiţiilor şi economice; Hexagonul;
resurselor naturale  Să analizeze diverse hărţi
pentru activitatea tematice;
economică a
populaţiei;  Să facă comunicări în faţa
Să elaboreze colegilor săi;
referate privind  Să manifeste interes pentru
viaţa şi activitatea natura, cultura şi economia
populaţiei în ţării;
diferite state;

Să descrie  Să descrie specificul


particularităţile regiunii geografice Asia de Tema Lucrul cu harta, Harta politică a
specifice unui stat; Sud-Vest; Asia de Sud-Vest. Cu manualul, Asiei;
Să analizeze  Să desrie poziţia geografică Arabia Saudită. explicaţia, conversaţia Manualul;
diferite surse de şi mediul natural al Arabiei euristică; atlasul geografic;
informare; Saudite; Schema paiangen; imnagini;
Să de ducă rolul  Să caracterizeze populaţia Algoritmizarea;
condiţiilor şi şi activităţile ei Tehnica: Aruncă-
resurselor naturale economice; Întreabă-Răspunde;
pentru activitatea  Să analizeze diverse hărţi
economică a tematice;
populaţiei;
Să elaboreze  Să facă comunicări în faţa
referate privind colegilor săi;
viaţa şi activitatea  Să manifeste interes pentru
populaţiei în natura, cultura şi economia
diferite state; ţării;