Sunteți pe pagina 1din 5

Unităţi de Competenţe specifice Subcompetenţe Conţinuturi vizate Nr.

de Data
învăţare Unităţi de conţinut Noţiuni - cheie Denumiri geografice ore
Caracteri- 1. Utilizarea 1. Comunicarea Evaluare inițială
zarea con- termenilor specifici corectă în limba 1. Poziția fizico-
tinentelor în prezentarea și maternă cu utilizarea geografică. Din istoria Poziție fizico-
(27 ore) explicarea adecvată a termenilor cunoașterii și explorării geografică Extremitați:
informației geografici. continentului. Linie de țărm c.Murchinson, Wales,
geografice. 2. Examinarea harții Saint Charles,
America de la caracterizarea 2. Unitățile structurale, Mariato
nord. poziției fizico- evoluția geologică și Platformă Regiune de
(9ore) geografice a substanțele minerale orogen
continentelor. utile.
7 .Raportarea conți-
nuturilor geografice 3. Relieful.
la un suport
cartografic și 4. Lucrare practică :
grafic.Citirea și ”Descrierea unei unități
interpretarea harții 3. Utilizarea de relief”.
geografice. posterului proiectului
și a altor metode 5. Caracterizarea Munti:
complexe la generală a climei. Factori radiativi Coastei,Apala-
9.Obținerea unor caracterizarea Factori dinamici și,Brooks
tehnici și deprinderi particularităților 6. Zonele climatice. Zona climatică Podișuri: Preriilor,
de învățare pentru componentelor Tornado Colorado
pregătirea naturii con- Evaluare sumativă
sistematică, pentru tinentelor.
autoformare 7. Apele de suprafață. Rîuri:
4. Argumentarea Mississipi,Colo-
relațiilor dintre 8. Zonele naturale. Rețea hidrografică, rado,Yukon
componentele naturii. cumpăna apelor,bazin
8.Aprecierea hidrografic
aspectelor sociale, 9. Populația și statele. Parc national
civice și culturale ale Rezervație naturală
spațiului geografic la Rasă
nivel local, regional Metiși,Mulatri
și mondial.
10. Poziția fizico-
Eurasia. geografică. Extremități:
c.Roca,Celiuschin,
(18 ore) 5. Examinarea hărții 11. Evoluția cunoașterii Piai, Dejnev
2.Formarea la caracterizarea continentului.
abilităților de poziției fizico-
comunicare corectă, geografice a 12. Unitățile structu-
constructivă în continentelor. rale, evoluția geologică
limba maternă. și substanțele minerale
utile .

Lectie sinteza
7. Raportarea Evaluare semestriala
conținuturilor
Analiza evaluarii
geografice la un
suport cartografic și
grafic. Citirea și
interpretarea hărții 13. Relieful. Vulcani: Kliucev,
geografice. Estuar,deltă,fiord, Fuji, Apo, Krakatau
14. Relieful. morene Munți:Alpi Carpați,
6. Rezolvarea Caucaz, Himalaia
problemelor,a
situațiilor pro- Factori climatogeni
5.Identificarea bleme,ce țin de expli- 15. Clima.
relațiilor dintre carea fenomenelor și
componentele , proceselor naturii 16. Zonele climatice
procesele și continentului.
fenomenele naturale. 17. Zonele climatice
Formarea
comportamentului în
raport cu natura pe 18. Lucrare practică:
baza cunoașterii nr.2
relației cauză- efect Descrierea unei zone
climatice

Regim hidrologic,
19. Apele de suprafață. caderea rîului,
Rîurile
cumpăna apelor,

2.Formarea 20. Lacurile, ghețarii și Lac natural


abilităților de mlaștinile.
comunicare corectă,
constructivă în limba 21. Zonele naturale.
maternă.
22. Zonele naturale.
4.Explicarea fenome- 7. Explicarea factori-
nelor și proceselor lor de repatiție a
23. Zonele naturale.
specifice mediului la populației.
nivel local,regional și
8. Respectarea 24. Populația.
global.
culturii popoarelor
lumii. 25. Statele și activitatea
populației.
9.Citirea și Evaluare sumativă
Caracteri- interpretarea hărții la
zarea ocea- 6. Aplicarea unor 26. Oceanul Arctic. Banchize, Șelf Mari: Barents, Albă,
caracterizarea
nelor elemente din Dorsală oceanică, Kara, Laptev,
oceanelor
(5ore) matematică, ştiinţe, 27.Oceanul Atlantic. Nordului, Caraibilor
tehnologie în Plancton, fosă Japoniei.
studierea mediilor Lectie sinteza oceanică, Fose: Marianelor, Fi-
locale, regionale şi Evaluare semestriala Vale de rift lipinelor, Puerto
Oceanele globale, în rezolvarea Rico.
Analiza evaluarii
unor probleme şi
situaţii din cotidian;
28.Oceanul Pacific.
10. Accesarea 29. Importanța
informaţiilor cu economică și problemele
caracter geografic ecologice ale oceanelor. Atol
prin intermediul
serviciilor
electronice de bază
Competenţele specifice ale disciplinei Geografie:
1. Utilizarea termenilor specifici în prezentarea şi explicarea informaţiei geografice;
2. Formarea abilităţilor de comunicare corectă, constructivă în limba maternă;
3. Utilizarea corectă a termenilor geografici, a numelor proprii geografice în limbi străine;
4. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului la nivel local, regional şi global;
5. Identificarea relaţiilor dintre componente, fenomene şi procese naturale. Formarea comportamentului în raport cu natura pe baza cunoaşterii relaţiei
cauză – efect;
6. Aplicarea unor elemente din matematică, ştiinţe, tehnologie în studierea mediilor locale, regionale şi globale, în rezolvarea unor probleme şi situaţii
din cotidian;
7. Raportarea conţinuturilor geografice la un suport cartografic şi grafic. Citirea şi interpretarea hărţii geografice;
8. Aprecierea aspectelor sociale, civice şi culturale ale spaţiului geografic la nivel local, regional şi mondial;
9. Obţinerea unor tehnici şi deprinderi de învăţare pentru pregătirea sistematică, pentru autoformare;
10. Accesarea informaţiilor cu caracter geografic prin intermediul serviciilor electronice de bază
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
GIMNAZIUL „Mihai Corlăteanu”
CATEDRA -Arte,tehnologii,educaţie fizică şi ştiinţe socio-umane

APROBAT______________ COORDONAT__________________
Lungu Efim, director al liceului Corlăteanu Tatiana director-adjunct
_______________________ 2016 ________________________ 2016

PROIECT DE LUNGĂ DURATĂ


la Geografie
pentru clasa a VII- a
anul de studii 2016 – 2017
Bînzari Serghei, grad didactic II

Proiectul este elaborat conform Curriculumului disciplinar modernizat, 2010 .


Manualul de bază : Geografie: N. Odoleanu, L. Ungureanu, C. Marian.
Discutat şi aprobat la şedinţa catedrei
Proces - verbal nr.___ din ______________2016
Şef. catedră: Bujag Vasile