Sunteți pe pagina 1din 6

Unităţi de Competenţe Subcompetenţe Conţinuturi vizate Nr.

de Data Activitatea
învăţare specifice ore elevilor cu CES
Unităţi de conţinut Noţiuni - cheie Denumiri geografice Elevul A
1. Comunicarea 1. Să identifice Evaluare inițială poziţie fizico- Puncte extreme:
Evoluţia corectă în limba termenii specifici în geografică a ţării. Giurgiuleşti, Naslavcea, Statul și
terito-riului şi maternă cu textele din manual şi 1. Teritoriul și poziţia Criva, Palanca capitala
structura utilizarea adecvată din alte surse fizico-geografică. platformă, scut. raionul
geologică a termenilor de literatură;
(7 ore) geografici; 2. Să definească 2. Unităţile Lumea
termenii noi; structurale. organică a
3. Să efectuieze în scris trecutului
o descriere geografică 3. Evoluţia și
coerentă, cursivă, structura
2.Examinarea şi lizibilă în limba geologică a
interpretarea maternă; teritoriului. Tipuri de relief
hărţilor 4.Să identifice pe
tematice la harta fizică parti- 4. Caracterizarea procese endogene,
descrierea poziţiei cularităţile poziţiei generală a reliefului. Seismul
fizico-geografice, a fizico-geografice a ţării procese exogene, Podişuri: Moldovei de
unităţilor 5.Procesele endogene. Nord, Podoliei, Nistrului, Vîntul
structurale, a platou, cîmpie, Codrilor.
evoluţiei geologice 5. Să aprecieze rolul 6. Procese exogene. colină, hîrtop Coline: Tigheciului, Identificarea
şi a componentelor poziţiei fizico- Ciulucurilor. reliefului
naturii Republicii geografice asupra 7. Unităţile de relief. Dealuri: Bălăneşti, localității
Moldova; condiţiilor Veveriţa, Măgura Evaluare
naturale ale ţării Evaluare sumativa sumativă
Caracterizare noastre; 8. Clima. Factorii
a 3. Caracterizarea climatogeni. Caldura solară
componentelor componentelor 6.Să caracterizeze
naturii naturii (relieful, particularităţile 9. Elementele Tipuri de
(18 ore) clima, apele, componentelor naturii; climatice. precipitații
vegetatia.
10. Caracterizarea Anotimpurile
anotimpurilor.
Rîuri: Dunărea, Prut,
4. Exprimarea 11. Apele de Nistru, Răut, Apele din
corectă a suprafață. Rîurile. localitate
denumirilor Lacuri naturale: Beleu,
geografice. 12. Apele stătătoare. Manta, Cahul, Dracele, Evaluare
semestrială
7. Să analizeze Evaluare semestriala
materiale cartografice Apele
şi grafice la subterane
caracterizarea compo- 13. Apele subterane.
nentelor naturii; Descrierea unui
Lucrare practică : obiect acvatic
Descrierea unui obiect
8. Să explice relaţiile hidrografic. Impactul
reciproce dintre antropic asupra
componentele naturii; 14. Caracterizarea vegetației
generală a vegetaţiei.
5. Utilizarea 9. Să explice Tipuri de arbori
informaţiilor din consecinţele impactului 15. Asociațiile
internet şi din alte antropic în mediul vegetale. Vegetația de
surse la explicarea natural; pădure.
proceselor şi feno- Tipuri de plante
menelor naturii; 16. Alte categorii de
asociatii vegetale.
Impactul
6. Argumentarea 17. Caracterizarea antropic asupra
prin exemple generală a lumii Faunei
concrete a relaţiilor animale.
cauză – efect dintre Tipuri de
societate şi natură, 18. Complexele animale
a relaţiilor faunistice.
reciproce dintre Importanța
componentele 19. Caracterizarea solului
naturii; generală a solului.
10. Să efectueze Tipuri de sol
investigaţii ale
20. Tipurile de sol
componentelor naturii Evaluare
în localitatea sumativă
Evaluare sumativa
natală şi în plan
regional;
21. Caracterizarea
generală a zonelor Activitatea
naturale. umană în cadrul
zonelor
22. Zona de naturale
silvostepă. silvostepă, stepă,
7.Autoformarea
prin întocmirea 23. Zona de stepă.
portofoliului, Descrierea
proiectelor în Lucrare practică : lumii organice
procesul de studiere Zona naturală- a localității
a componentelor rezultat al natale
naturii; interacțiunii
componentelor
naturii.

24. Problemele ale Problemele


mediului natural. mediului în
localitate

Protecția
11. Să propună soluţii 25. Protecția naturii mediului în
de ameliorare a localitate
mediului natural. Evaluare semestriala Evaluare
Problemele semestrială
ecologice
(5 ore) 26. Ariile naturale arii protejate, Rezervaţii ştiinţifice: Enumerarea
9. Obţinerea unor
protejate.Rezervaţii ,,Codrii”, ,,Plaiul rezervațiilor
tehnici şi deprinderi
ştiinţifice. rezervaţii ştiinţifice Fagului”, ,,Pădurea Importanța lor
de învăţare pentru
Domnească”, ,,Prutul de
pregătirea
27. Alte categorii de Jos”, ,,Iagorlîc”.
sistematică, pentru
autoformare. arii naturale
protejate.

28. Mediul natural și Importanța


10. Accesarea dezvoltarea durabilă protecției
informaţiilor cu a mediului mediului
caracter geografic populaţiei.
prin intermediul
serviciilor
electronice de bază.
Competenţele specifice ale disciplinei Geografie:
1. Utilizarea termenilor specifici în prezentarea şi explicarea informaţiei geografice;
2. Formarea abilităţilor de comunicare corectă, constructivă în limba maternă;
3. Utilizarea corectă a termenilor geografici, a numelor proprii geografice în limbi străine;
4. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului la nivel local, regional şi global;
5. Identificarea relaţiilor dintre componente, fenomene şi procese naturale. Formarea comportamentului în raport cu natura pe baza cunoaşterii relaţiei
cauză – efect;
6. Aplicarea unor elemente din matematică, ştiinţe, tehnologie în studierea mediilor locale, regionale şi globale, în rezolvarea unor probleme şi situaţii
din cotidian;
7. Raportarea conţinuturilor geografice la un suport cartografic şi grafic. Citirea şi interpretarea hărţii geografice;
8. Aprecierea aspectelor sociale, civice şi culturale ale spaţiului geografic la nivel local, regional şi mondial;
9. Obţinerea unor tehnici şi deprinderi de învăţare pentru pregătirea sistematică, pentru autoformare;
10. Accesarea informaţiilor cu caracter geografic prin intermediul serviciilor electronice de bază
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
GIMNAZIUL „Mihai Corlăteanu”
CATEDRA -Arte,tehnologii,educaţie fizică şi ştiinţe socio-umane

APROBAT______________ COORDONAT__________________
Lungu Efim, director al liceului Corlăteanu Tatiana director-adjunct
_______________________ 2016 ________________________ 2016

PROIECT DE LUNGĂ DURATĂ


la Geografie
pentru clasa a VIII- a
anul de studii 2016 – 2017
Bînzari Serghei, grad didactic II

Proiectul este elaborat conform Curriculumului disciplinar modernizat, 2010 .


Manualul de bază : Geografie: V. Sochircă, N. Boboc, C. Mihailescu.

Discutat şi aprobat la şedinţa catedrei


Proces - verbal nr.___ din ______________2016
Şef. catedră: Bujag Vasile