Sunteți pe pagina 1din 5

aducă la Lumină şi viaţă veşnică.

Dacă atunci a coborât în cele mai de jos


ÎNVIEREA LUI HRISTOS – ÎNCEPUTUL VINDECĂRII NOASTRE ale pământului, adică în iad, se naşte în noi nădejdea că se va coborî şi în
cele mai de jos ale ființei noastre. Undeva, în adâncul sufletelor noastre,
Iubitului cler, cuviosului cin monahal şi poporului lui Dumnezeu din strigăm cu durere şi nădejde şi spunem: „Doamne, înviază cu noi și ne
întreg cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului, har, pace şi bucurie, iar de la miluiește!”, sau rostim, împreună cu Părintele Dumitru Stăniloae: „De s-ar
noi, arhierească binecuvântare fi coborât și în noi Domnul murind, ca să germineze în inimile noastre
viața cea primenită, luminoasă, curată și bună! De-ar fi spart și
Iubiţi credincioşi, întunecimile din noi, de-ar fi împrăștiat cugetele rele ce ne chinuie, de-ar
Hristos a înviat! fi spart plafonul ce ascunde privirii sufletului nostru cerul cu frumusețea
lui! De-am înflori și noi cu Învierea Domnului, în lumina soarelui
dumnezeiesc, la o viață nouă!”.
În noaptea sfântă a Învierii Fiului lui Dumnezeu, ceva tainic, ceva Ostenelile vieții fac adesea pe om să lucreze pentru cele materiale,
uimitor, Cineva ne cheamă în Sfânta Biserică pentru întâlnirea cea mai lăsând partea spirituală în plan secund. Prin aceasta se realizează
presus de cuget. Lumina sfântă a Învierii lui Hristos cheamă toți credincioșii îndepărtarea de Dumnezeu. Alteori, în pofida eforturilor noastre, criza
în Biserică, prin cuvintele Celui ce aduce lumii iertarea: „Veniți la Mine toți profundă în care se află omenirea l-a orientat pe om spre alte tărâmuri decât
cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi.” Toată osteneala și cel al Bisericii. Şi într-o situaţie, şi în cealaltă, omul, din adâncul fiinţei sale,
toată suferința credincioșilor în această sfântă noapte este alinată de Lumina strigă după ajutor. Cine poate auzi strigarea celui orfan, strigarea văduvei,
învierii lui Iisus. strigătul plin de tristețe al tuturor celor aflați în suferințe și nevoi dacă nu
Înteaga lucrare lumească, oboseala minţii, povara din suflete, fricile, Însuși Hristos Mântuitorul lumii? Dumnezeu adevărat și Om deplin, Iisus
temerile, tristeţea şi confuzia, nemulţumirile şi neîmplinirile arată că în noi Hristos cunoaște lacrimile suferințelor noastre și chemă pe toți cei
se află adesea o stare de suferință ca urmare a acceptării păcatului. „Unda împovărați pentru a le oferi odihna Învierii.
întunericului și a neființei, spune părintele Dumitru Stăniloae, duhurile
rele fac din noi iaduri în care ardem și ne zvârcolim dureros”. Într-o
asemenea stare fiind, ni se spune că undeva, cândva, Cineva a înviat din Iubiți fii duhovnicești,
moarte, un mormânt a devenit loc de lumină. Gustarea morții ca urmare a Cele mai profunde înțelesuri ale cunoașterii lui Dumnezeu se
păcatului aduce cu sine întunericul, disperarea și lipsa de sens în care adesea descoperă credincioșilor în această noapte sfântă, când îngerii cântă
se chinuie omul îndepărtat de Dumnezeu, însă, deși acestea stăpânesc deopotrivă cu oamenii slăvind pe Hristos, Cel ce a înviat pentru ca noi să
veacul de aici, prin glasul Bisericii înțelegem că Hristos, după Înviere, a fim vii. În teologia acestei nopți se înțeleg două aspecte importante: că
coborât la iad pentru ca pe cei ce erau ţinuţi, în „latura şi umbra morţii” să-i păcatul și moartea stăpânesc această lume, iar suferințele și bolile de tot
1 2
felul sunt rezultatul îndepărtării noastre de Izvorul Binelui și că putem fi cheamă Hristos-Domnul să participăm, să ne ridicăm şi să ne îmbogăţim în
izbăviți din acestea numai prin învierea lui Hristos. Primirea luminii învierii ziua cea mare a praznicului Învierii.
Fiului lui Dumnezeu este începutul vindecării noastre, mai ales în aceste
zile de grea încercare prin care trece întreaga umanitate. Moartea din noi
poartă mai multe nume: tristeţe, deznădejde, sclavie, ură, minciună, Drept-slăvitori creştini,
plictiseală, desfrâu ş.a. Din această moarte, omul nădăjduieşte să fie În această noapte de Înviere, se cuvine să cugetăm la starea noastră
eliberat. Îşi ridică mâinile sale şi aşteaptă izbăvire. Multe idolatrii, ideologii lăuntrică, la starea lumii din jurul nostru. Există multă suferință în noi şi în
şi sisteme de gândire sau credinţe religioase i se oferă drept alternativă şi lume, dar există şi oameni ai învierii şi ai vieţii celei adevărate. În ciuda
sprijin. În pofida unui sentiment de eliberare pe care acestea îl oferă crizei adânci prin care trece omenirea, sunt foarte multe spaţii de libertate şi
temporar, iadul devine tot mai adânc şi moartea tot mai acaparatoare. adevăr, de bucurie şi pace lăuntrică. Şi aceasta nu departe de noi. Uneori
Numai prin Hristos putem simți și trăi izbăvirea. Hristos-Dumnezeu, chiar lângă noi există oameni care nu şi-au plecat genunchii în faţa mulţimii
Cel care odinioară S-a adresat tânărului din Nain şi, prin el, nouă tuturor a de idoli aşezaţi peste tot. Sunt oameni care şi-au păstrat neprihănirea, cât
zis: „Tinere, ție îți zic: scoală-te!”, acelaşi Hristos îi întăreşte pe toţi cei este posibil omeneşte. Sunt, de asemenea, oameni care au căzut adânc şi rău,
cuprinşi de frică, de temeri şi frământări lăuntrice care au sentimentul că dar şi-au venit în fire şi au fost ridicaţi din întunericul patimilor la lumina
totul ar fi pierdut, spunându-le: „Îndrăzniți, Eu am biruit lumea!”. Şi iarăşi unei vieţi frumoase. Dacă privim cu atenţie şi onestitate în jurul nostru,
cuvântul lui Hristos răsună la poarta inimii celor cuprinşi de întunericul cel descoperim că, pe lângă oameni trişti şi abătuţi, sunt şi persoane pline de
dens al necredinţei, zicând: „Eu sunt lumina lumii!” şi „Eu sunt Calea, viaţă, entuziasm şi bucurie. Dacă insistăm în această analiză şi mai adânc,
Adevărul și Viața”. Prin faptul că Dumnezeu îngăduie suferința și moartea constatăm că valorile care îi animă pe aceşti oameni care trăiesc din plin
produsă de pandemia ce ne-a cuprins înțelegem, încă o dată, că a slăbit bucuria vieţii sunt credinţa în Dumnezeu, o familie frumoasă şi ataşamentul
credința noastră și că ne-am împotrivit lui Dumnezeu prin libertatea ce ne-a faţă de neamul din care fac parte. Aceştia nu sunt lipsiţi de ispite şi de
fost oferită în dar. Libertatea noastră nu poate fi despărțită de iubirea lui încercări. Uneori au parte şi de căderi dureroase. Însă legătura lor cu
Dumnezeu, căci această despărțire duce la îndepărtarea noastră liberă și Dumnezeu, cu familia şi cu valorile neamului de care se simt ataşaţi îi ajută
conștientă de Ziditorul tuturor. să se ridice mai uşor şi să devină mai puţin vulnerabili în faţa unor viitoare
Prin puterea Crucii şi a Învierii Sale, Hristos coboară în noi, în încercări. Apartenenţa la o parohie, jertfa şi bucuria prezenţei copiilor în
mormântul nostru şi ne ridică sufletul din moarte la înviere şi viaţă viaţa lor, precum şi ataşamentul faţă de istoria, limba, pământul şi eroii
adevărată. Ne face, astfel, părtaşi la taina bucuriei, libertăţii, iubirii, neamului îi fac mai puternici, mai optimişti, mai plini de viaţă, știind că
adevărului, credinţei şi nădejdii, împărtăşindu-ne aceste daruri Hristos este permanent cu ei.
dumnezeieşti în familiile noastre, în obştile monahale, în comunităţile
creştine, în Biserică, în plinătatea ei. Aceasta este taina sfântă la care ne
3 4
Iubiţi fii duhovniceşti, pământului. Această lumină, împreună cu credința în Hristos a fost adusă
În aceste zile de Paşti, pline de lumina Învierii lui Hristos, este bine oarecând pe pământul Dobrogei de Sfântul Apostol Andrei, care a
să ne lăsăm pătrunşi de gânduri adevărate şi să împlinim astfel chemarea propovăduit tuturor că Hristos a înviat. Lumina peșterii sale nu este alta
noastră de a trăi taina morţii şi Învierii Domnului Hristos, ca temelie a decât lumina Fiului lui Dumnezeu înviat care luminează și astăzi, la aproape
morţii şi învierii noastre împreună cu El. Pe El să Îl rugăm să ne fie mereu 2000 de ani de la primul altar creștin, în sufletele noastre, ale tuturor. Având
aproape, în El să ne punem nădejdea, ca în momente de cumpănă sau de ca model pe Sfântul Apostol Andrei, creștinătorul Dobrogei, să facem din
cădere, mâna Lui să ne ridice din suferința ce se află în noi sau în lume. Pe inimile noastre altare în care să se sălașluiască lumina lui Hristos, și astfel,
El să-L rugăm să ne facă fii ai Învierii şi ai Vieţii veşnice. prin cuvânt și faptă să ne facem adevărate candele de lumină, adevărați
An de an acest mare praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos mărturisitori ai lui Dumnezeu.
reprezintă renașterea întregii creații. Întunericul este înlocuit de lumină, Acestă noapte sfântă, marcată de lumina lui Hristos ce este împărțită
plânsul se schimbă în bucurie, iar credința slabă, acum se întărește văzând credincioșilor, din lumina cerească coborâtă la Ierusalim, să vă aducă
pe Domnul biruitor al morții. Astăzi suntem chemați să ne împărtășim din fiecăruia în suflet tăria credinței în Hristos Cel plin de lumină.
taina Învierii prin unirea noastră deplină cu Hristos în cadrul Sfintei Vă îmbrățișăm cu părintească dragoste și vă dorim o viață nouă în
Liturghii prin Sfânta Împărtășanie. Astfel, Dumnezeu ne descoperă taina Hristos Domnul Cel Înviat, zile îndelungate, cu pace, întru bucurie și cu
vieții, ne descoperă nemurirea pentru veșnicie. Lumea Vechiului Testament sănătate deplină și vă adresăm vestirea cea de biruință purtătoare:
s-a arătat străină de această taină, însă ea a păstrat nădejdea împăcării
omului cu Dumnezeu. Legea nouă aduce în prim plan învierea Fiului lui
Dumnezeu, iar lumina Învierii aduce cu sine alungarea întunericului Hristos a înviat!
patimilor și a morții. Prin înviere, moartea care părea stăpâna acestei lumi,
a fost surpată de Cel ce este Însăși Viața. Teama permanentă de moarte din Al vostru Arhipăstor,
sufletele noastre a fost desființată de Hristos – Viața cea veșnică. Iubirea lui pentru tot binele doritor
Dumnezeu nu poate fi îngrădită și de aceea, prin înviere, Hristos se coboară şi către Hristos Cel înviat rugător,
la Iad și aduce lumina vieții celor ținuți acolo din veac. Toți drepții
Vechiului Testament își văd acum împlinită bucuria de a fi iarăși împreună † TEODOSIE
cu Dumnezeu.
ARHIEPISCOPUL TOMISULUI

Iubiți credincioși,
Hristos Mântuitorul lumii trimite lumina Sa până la marginile
5 6
ARHIEPISCOPIA TOMISULUI
Str.Arhiepiscopiei Nr.23
900732, Constanta
Tel: 0241.614.020
0241.614.257
Fax: 0241.611.732
0241.611.201
www.arhiepiscopiatomisului.ro

S-ar putea să vă placă și