Sunteți pe pagina 1din 12

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


Axa prioritara 6: Educație şi competențe
Proiect: ”ComPetente ReAdaptate la ocupatiile si nevoile din Industriile CompeTitive si elementele locale de educatie pe domeniul
MEDical-PractMED”, Cod SMIS 131155
Beneficiar: DANKE CONSULTING SRL

Curs
Competențe Antreprenoriale
Organizat de DANKE CONSULTING SRL

PLAN AFACERI
___________________________

Cursant 1:_________________________________

Cursant 2:_________________________________

Cursant 3:_________________________________

Martie 2021

IAȘI

Proiect cofinanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020


1. INFORMAȚII GENERALE

Denumire Societate:
1.1. Nume și Prenume cursant:
1.2. Forma juridică de constituire propusă:
1.3. Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN al activităţii principale:
1.4. Asociați, acționari propuși (dacă este cazul):

Numele şi prenumele/Denumire Domiciliu / sediul societăţii Pondere în Capital social %

1.5. DESCRIEREA AFACERII


[În acest capitol descrieți ideea de afacere, menționând următoarele: afacerea/ activitatea dorită; scurtă descriere a
entității care se dorește a fi înființată (organigramă, sediu), viziune, misiune, forma de organizare]

Proiect cofinanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020


1.6. STRATEGIA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE AFACERE
[În acest capitol descrieți obiective vizate, activitățile care vor fi desfășurate, rezultate, indicatori)]

1.7. ANALIZA SWOT A AFACERII

[Care sunt „punctele tari” care te determină să crezi că vei avea succes? Dar „punctele slabe” care ar putea constitui
piedici în calea succesului? Identificați „oportunități” venite din afara afacerii dvs. dar și potențialele „amenințări” la
care ar trebui să faceți față. În această secțiune faceți analiza SWOT a afacerii dumneavoastră.]
puncte tari puncte slabe

oportunități amenințări

Proiect cofinanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020


1.8. DESCRIEREA PRODUSELOR/ SERVICIILOR/ LUCRĂRILOR CARE FAC OBIECTUL AFACERII

[Descrierea produsului/ serviciului: ce reprezintă, ce nevoi satisface, care sunt materialele şi echipamentele necesare
prestării serviciului, etape în procesul de prestare a serviciului, beneficii pentru clienţi. Evidenţiaţi calităţi/ avantaje ale
produsului/ serviciului dvs. faţă de cel al competitorilor. Puteţi, de asemenea, să enumeraţi/ descrieţi produse/ servicii
viitoare şi planificarea dezvoltării acestora, evidenţiind astfel, evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului/ serviciului
în funcţie de evoluţia pieţei.
Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate si activităţile firmei pentru care sunt necesare fiecare dintre acestea.

Detaliaţi activităţile şi subactivităţile prin care se va realiza proiectul de investiţii, menţionând etapele de derulare a
acestuia.]

Proiect cofinanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020


1.9. ANALIZA PIEȚEI DE DESFACERE ȘI A CONCURENȚEI

[Descrieţi piaţa pe care intenţionaţi să intraţi: aria geografică de acoperire a produsului/ serviciului; clienţi existenţi şi
potenţiali: în funcţie de piaţa de desfăşurare, volumul vâzărilor, produse/ grupe de produse; analiza stadiului actual al
pieţei – nevoi şi tendinţe; previzionarea creşterii pieţei, prognoza cererii; definirea potenţialelor segmente ale pieţei
produsului/serviciului dvs.; concurenţa: principalii concurenţi, ponderea lor pe piaţă, punctele tari şi punctele slabe ale
produsului/serviciului dvs. comparativ cu cel al competitorilor (direcţi şi indirecţi); elemente care influenţează
comportamentul cumpărătorilor; analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor/ serviciilor pe piaţă.]

Proiect cofinanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020


2. PLANUL OPERAȚIONAL

2.1. SCHEMA ORGANIZATORICĂ ȘI POLITICA DE RESURSE UMANE


[Descrieţi şi explicaţi în detaliu atribuţiile, responsabilităţile, calificările şi expertiza managerilor și personalului de
execuție, relevante pentru derularea în condiţii optime a activităţii firmei. Descrieţi modalităţile de coordonare /
supraveghere a personalului şi impactul acestora în eficienţa activităţii curente. Descrieţi şi explicaţi în detaliu politica de
resurse umane, inclusiv dacă în domeniul securității muncii există un compartiment/persoană cu specializare în acest
domeniu sau se va apela la o firmă care să asigure acest tip de serviciu.]

Număr de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării planului de afaceri în maximum 6
luni de la înființarea firmei:

Personal de Management

Personal de Execuție

Total

Proiect cofinanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020


2.2. ACTIVITĂŢI NECESARE IMPLEMENTARII PLANULUI DE AFACERE
[Descrieţi şi explicaţi în detaliu activitățile pe care le veți desfășura pentru implementarea planului de afacere, ca, de
exemplu (fără a se limita) asigurarea spaţiului productiv/comercial prin achiziţie/închiriere, elaborare proiecte tehnice
necesare; amenajare spaţiu; achiziţionarea de utilaje, echipament, mobilier; obţinere avize, acorduri, autorizaţii
necesare implementării proiectului; recrutare/selecţie/angajare personal suplimentar necesar; instruire personal; acţiuni
de promovare a produselor/serviciilor; aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea
condiţiilor tehnico-economice, sanitare etc.]

2.3 LOCAŢIE PROIECT ŞI MODUL DE ASIGURARE CU UTILITĂŢI

Adresa la care va fi implementat proiectul (dacă este cunoscută):

Acces la drumurile naţionale/judetene şi mijloacele de transport:


[Daţi detalii legate de locaţia implemetării afacerii, în contextul amplasării acesteia în apropierea drumurilor naţionale/
judeţene şi a accesului la mijloacele de transport]

Proiect cofinanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020


Descriere locaţie din punct de vedere al vadului comercial:
[Daţi detalii legate de amplasarea locaţiei unde se va derula proiectul, din perspectiva vadului comercial.]

Asigurarea utilităţilor necesare (branşamentelor existente, branşamente necesare şi estimarea costurilor


aferente):
[Estimaţi costurile lunare pentru fiecare tip de utilitate necesare desfăşurării activităţii în locaţia implementării
proiectului. Detaliaţi cum se vor asigura utilităţile în cazul în care acestea nu există.]

Proiect cofinanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020


În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat precizaţi principalii
parametrii ai contractului de închiriere (proprietar, suprafaţă închiriată, perioadă de închiriere, valoare chirie,
etc).
[Detaliaţi termenii contractuali ai închirierii spaţiului prin prisma următorilor parametri: suprafaţă închiriată, perioadă
de închiriere, valoare chirie etc.]

2.4 STRATEGIA DE MARKETING:


[Descrieţi strategia de abordare/introducere a produselor şi serviciilor pe piaţă. Evidențiați strategia de marketing
pentru promovarea și plasarea produselor şi serviciilor, implementarea strategiei, politica de preţ, legătura dintre
politica de preţ, caracteristicile produsului/ serviciului şi tendinţele pieţei; promovarea produsului/ serviciului;
distribuţia produsului/ serviciului; strategia de vânzări: descrieţi modalitatea în care firma va aborda clienţii (e.g.
modalităţi de comunicare); previzionarea vânzărilor;]

Proiect cofinanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020


2.5. RISCURI
[Prezentați riscurile identificate (riscuri de piaţă, riscuri financiare, riscuri legislative etc.) şi măsurile prevăzute pentru
diminuarea efectelor în cazul materializării acestor riscuri.]

2.6.

Proiect cofinanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020


2.7.
2.8. Dimensionare valoare de investiţie

2.9. PROIECŢII FINANCIARE PRIVIND AFACEREA


[Realizați un scenariu estimativ al veniturilor și cheltuielilor lunare (defalcate pe categorii) pentru primul an de activitate
al firmei, evidențiind și valoarea contribuției proprii asumate la bugetul planului de afacere (dacă este cazul)

Proiect cofinanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020


3.Concluzii

Proiect cofinanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

S-ar putea să vă placă și