Sunteți pe pagina 1din 11

DREPT CIVIL

Fields 1 Field 3 Field 4 Field 5


1 Contractul de mandat este un contract: 1
1 intuituu personae
2 solemn, afară de excepţiile expres prevăzute de lege
3 real

2 Mandatul ce rezultă din împrejurări ce fac neîndoielnică 1


vointa părţilor este un mandat:
1 aparent
2 tacit
3 special

3 În materia contractului de mandat: 1


1 capacitatea mandatarului se apreciază în funcţie de natura
actului juridic care urmează a fi încheiat
2 actele de administrare pot fi încheiate numai în baza unui
mandat special
3 mandatul conceput în termeni generali nu este suficient
pentru încheierea unui act de dispoziţie

4 Mandatul în interes comun: 1


1 se mai numeste şi mandat remunerat
2 vizează situatia în care mandatarul încheie actul juridic cu o terţă
persoană pe care tot el o reprezintă
3 se referă la situaţia în care mandatarul este cointeresat în încheierea
actului care formează obiectul mandatului

5 Mandatarul: 1
1 datorează dobânzi, în cazul în care a întrebuinţat în folosul său
sumele de bani cuvenite mandantului, din ziua întrebuinţării, fără a fi
nevoie de vreo punere în întârziere
2 nu poate renunţa la mandat în cazul în care mandatul este cu titlu
oneros
3 răspunde de pieirea fortuită a lucrului deţinut în baza mandatului în
toate cazurile în care se dovedeşte că ă-ar fi putut salva sacrificând un
lucru al său

6 Mandatarul: 1
1 trebuie să aibă capacitate de exerciţiu deplină
2 nu poate renunţa unilateral la mandat
3 este îndreptăţit să solicite obligarea mandantului la plata cheltuielilor
fãcute pentru executarea mandatului numai dacă a fost încheiat actul
juridic pentru care s-a dat mandatul

7 Sumele de bani cuvenite mandantului şi întrebuinţate de mandatar în 1


propriul folos produc dobânzi de la data:
1 când mandantul a cerut acele sume
2 întrebuinţării acelor sume de către mandatar
3 introducerii cererii de chemare în judecată având ca obiect restituirea
sumelor respective

8 În caz de pluralitate de mandatari: 1


1 aceştia trebuie să execute împreună mandatul, dacă nu s-a prevăzut
altfel în contract
2 aceştia sunt de drept obligaţi solidar faţă de mandant
3 fiecare poate executa mandatul singur, dacă nu s-a prevăzut altfel în
contract

9 În caz de pluralitate de mandatari, aceştia sunt ţinuţi să răspundă 1


pentru actele încheiate:
1 nelimitat şi indivizibil
2 solidar, chiar dacă nu s-a stipulat expres
3 fiecare pentru actele încheiate, adică divizibil
10 Mandatul încetează:
1 numai la moartea mandatarului 1
2 la moartea mandantului
3 numai la moartea mandantului

11 Autocontractul: 1
1 nu este un act cu sine însuşi
2 este o dublă reprezentare
3 un mandat în interes comun

12 Dovada mandatului tacit (între părţi) se poate face: 1


1 prin orice mijioc de probă, dar numai în cazuri de excepţie
2 numai prin înscris (peste 250 lei)
3 prin proba cu martori

13 Mandatul poate fi: 1


1 numai cu titlu gratuit
2 numai remunerat
3 cu titlu gratuit sau oneros

14 Contractul de interpunere este: 1


1 un act simulat
2 o convenţie nevalabilă
3 un mandat cu reprezentare

15 În mandatul oneros, mandantul trebuie să aibă capacitate 1


deplină dacă:
1 numai dacă mandatarul săvârşeşte acte de dispoziţie
2 numai dacă mandatarul săvârşeşte acte de administrare
3 pentru orice act

16 Mandatul este general când: 1


1 sunt împuternicite mai multe persoane
2 împuternicirea nu are limite
3 se dă pentru o singură operaţie juridică

17 Comodatul este gratuit: 2


1 prin esenţa sa
2 numai prin natura sa
3 numai ca excepţie, poate fi oneros

18 Comodatul este contract: 2


1 unilateral sau bilateral
2 unilateral, chiar dacă comodantul are obligaţii postcontractuale
3 bilateral sau multilateral

19 Riscul pieirii fortuite este suportat de comodatar: 2


1 de regulă
2 când prelungeşte folosinţa după scadenţă
3 împreună cu comodantul

20 În cazul pluralităţii de comodatari răspunderea este: 2


1 solidară
2 divizibilă
3 potrivit regulii in materie contractuală

21 Comodatul este un contract: 2


1 consensual
2 real
3 solemn

22 Acţiunea personală a comodantului prezintă avantajul că: 2


1 nu derivă din contract
2 poate fi folosită de comodantul neproprietar
3 dreptul de proprietate este uşor de dovedit
23 Anatocismul este interzis: 3
1 de regulă
2 in mod excepţional, pentru dobânzi datorate pe cel puţin un an
3 nu este interzis

24 Dobânda moratorie în împrumutul de consumaţie reprezintă: 3


1 preţul împrumutului
2 daune interese pentru întârziere
3 preţul devalorizării banilor.

25 În raporturile civile dobânda convenţională: 3


1 nu poate depăşi dobânda legală
2 nu poate depăşi 42% din dobânda legală
3 nu poate depăşi 50% din dobânda legală

26 Plata dobânzii poate fi efectuată anticipat, dar: 3


1 pe cel mult 3 luni
2 pe cel mult 6 luni
3 pe cel mult 1 an

27 Nedemnitatea succesorală: 4
1 desfiinţează toate actele juridice, referitoare la bunurile
moşteniri, încheiate de nedemn cu terţe persoane
2 produce efecte şi faţă de descendenţii nedemnului
3 produce efecte de la data hotărârii care constată nedemnitatea

28 În ceea ce priveşte nedemnitatea succesorală: 4


1 copiii nedemnului pot veni la moştenirea defunctului
prin reprezentarea tatălui lor nedemn
2 toate actele juridice încheiate de nedemn cu terţe persoane
referitoare la bunurile moştenirii, sunt desfiinţate retroactiv
3 nedemnul este obligat să restituie fructele culese din moştenire

29 Nedemnitatea succesorală: 4
1 influenţează şi eficacitatea liberalităţilor fãcute în favoarea
nedemnului de către cel care lasă moştenirea, afară de excepţiile
expres prevăzute de lege
2 poate fi invocată numai de comoştenitorii chemaţi la moştenire
împreună cu nedemnul sau, după caz, de moştenitorii
subsecvenţi
3 operează de drept, instanţa doar constatând nedemnitatea

30 Nedemnitatea succesorală: 4
1 poate fi invocată numai de comoştenitorii chemati la moştenire
împreună cu nedemnul
2 este o pedeapsă civilă strict personală, deci nu produce vreun
efect faţă de copiii nedemnului
3 operează de drept, instanţa doar constatând nedemnitatea

31 Nedemnitatea succesorală este: 4


1 o incapacitate succesorală
2 opera legii sau a voinţei testatorului
3 o sancţiune civilă

32 Reprezentarea succesorală: 4
1 operează la infinit, pentru orice fel de descendenţi, indiferent de
gradul de rudenie
2 profită reprezentantului, chiar dacă este nedemn faţă de
reprezentat
3 se aplică şi atunci când reprezentantul nu are vocaţie
succesorală generală proprie la moştenirea lăsată de defunct

33 Reprezentarea succesorală: 4
1 poate opera per salto sau omisso medio, iar nu numai din grad
în grad vacant
2 este admis numai în cazul descendenţilor copiilor defunctului
şi al descendenţilor colateralilor privilegiaţi
3 operează indiferent dacă reprezentantul are sau nu vocaţie
succesorală proprie la moştenirea defunctului

34 Reprezentarea succesorală nu este admisă în privinţa: 4


1 descendenţilor din fraţi şi surori ai defunctului
2 ascendenţilor privilegiaţi ai defunctului
3 descendenţilor defunctului

35 Reprezentarea succesorală: 4
1 nu poate opera per salto sau omisso medio, ci numai din grad
în grad vacant
2 este admisă numai în cazul descendenţilor copiilor defunctului
3 operează de drept şi imperativ, deci reprezentantul este obligat
să accepte moştenirea

36 Dacă la o moştenire (legală) sunt chemaţi un frate bun şi doi 5


fraţi consangvini ai defunctului:
1 fiecare va lua 1/3 din moştenire
2 fratele bun va lua 1/2 din moştenire
3 fiecare frate consangvin va lua 1/6 din moştenire

37 Dacă la o moştenire (legală) sunt chemaţi soţia supravieţuitoare, mama 5


defunctutui şi doi fraţi (buni) ai defunctutui:
1 mama defunctului va lua 1/4 din moştenire, soţul supravieţuitor 1/3 din
moştenire, iar fiecare din cei doi fraţi 5/24 din moştenire
2 fiecare va lua 1/4 din moştenire
3 mama defunctului va lua 1/6 din moştenire, iar fiecare din cei doi fraţi
1/4 din moştenire

38 Descendenţii de gradul II pot veni la moştenire: 5


1 numai în nume propriu
2 numai prin reprezentare
3 în nume propriu sau, după caz, prin reprezentare

39 Ascendenţii privilegiaţi: 5
1 sunt moştenitori rezervatari
2 sunt obligaţi la raportul donaţiilor
3 nu sunt moştenitori sezinari

40 Colateralii privilegiaţi: 5
1 nu sunt moştenitori sezinari
2 împart, în toate cazurile, moştenirea sau partea din moştenire ce li se
cuvine în mod egal
3 sunt moştenitori rezervatari

41 Descendenţii fraţilor şi surorilor defunctului: 5


1 au vocaţie succesorală generală indiferent de gradul de rudenie cu
defunctul
2 nu sunt îndreptăţiţi să exercite acţiunile patrimoniale dobândite prin
moştenire fără atestarea prealabilă a calităţii de moştenitor
3 împart, în toate cazurile, moştenirea sau partea din moştenire ce li se
cuvine în mod egal

42 Colateralii ordinari: 5
1 nu sunt moştenitori sezinari
2 pot veni la moştenire prin reprezentare
3 sunt obligaţi la raportul donaţiilor

43 În concurs cu doi descendenţi ai defunctului, cota legală a soţului 5


supravieţuitor este de:
1 1/3;
2 1/4;
3 1/8.
44 În concurs numai cu ascendenţii privilegiaţi ai defunctului, cota legală a 5
soţului supravieţuitor este de:
1 1/2;
2 1/3;
3 1/4.

45 În concurs numai cu colateralii privilegiaţi ai defunctului, cota legală a 5


soţului supravieţuitor este de:
1 1/2;
2 1/3;
3 1/4.

46 Soţul supravieţuitor: 5
1 poate veni la moştenire prin reprezentare
2 este obligat la raportul donaţiilor
3 este moştenitor sezinar

47 Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor: 5


1 nu este recunoscut dacă soţul supravieţuitor vine în concurs cu
descendenţii defunctului
2 durează cel mult un an
3 este inalienabil şi insesizabil

48 Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor este recunoscut: 5


1 numai în concurs cu clasele II-IV de moştenitori
2 chiar dacă are o altă locuinţă proprie
3 în concurs cu orice clasă de moştenitori

49 În ceea ce priveşte dreptul special de moştenire al soţului 5


supravieţuitor asupra mobilelor şi obiectelor aparţinând gospodăriei
casnice şi asupra darurilor de nuntă:
1 acest drept există şi atunci când soţul supravieţuitor vine în concurs
cu moştenitori legali din clasa I
2 acest drept există indiferent dacă defunctul a dispus sau nu prin
liberalităţi de toată partea sa din aceste bunuri
3 nu intră în categoria mobilelor şi obiectelor gospodăriei casnice acele
bunuri care au fost procurate după data întreruperii în fapt a convieţuirii

50 Dreptul special de moştenire al soţului supravieţuitor asupra mobilelor 5


şi obiectelor aparţinând gospodăriei casnice şi asupra darurilor de nuntă:
1 există indiferent dacă defunctul a dispus sau nu prin liberalităţi de toată
partea sa din aceste bunuri
2 are caracter temporar, durând până la ieşirea din indiviziune
3 nu există dacă soţul supravieţuitor vine în concurs cu moştenitori legali
din clasa I

51 Împărţirea pe linii se aplică, dacă este cazul: 5


1 descendenţilor defunctului
2 colateralilor privilegiaţi
3 ascendenţilor privilegiaţi

52 Nu sunt moştenitori rezervatari: 6


1 descendenţii defunctului
2 colateralii privilegiaţi ai defunctului
3 scendenţii privilegiaţi ai defunctului

53 Sunt moştenitori rezervatari: 6


1 soţul supravieţuitor, descendenţii şi ascendenţii privilegiaţi
2 descendenţii, ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi
3 descendenţii, ascendenţii şi soţul supravieţuitor

54 Rezerva succesorală a soţului supravieţuitor: 6


1 are caracter colectiv atunci când la moştenire vin şi alţi moştenitori rezervatari
2 este o fracţiune raportată direct asupra moştenirii
3 este de 1/2 din cota succesorală ce i se cuvine ca moştenitor legal
55 Sunt supuse reducţiunii, în măsura în care încalcă rezerva succesorală: 6
1 numai legatele
2 numai donaţiile
3 tât legatele, cât şi donaţiile

56 Nu are caracter imperativ regula de reducţiune a liberalităţilor excesive potrivit căreia: 6


1 legatele se reduc toate deodată şi proporţional
2 legatele se reduc înaintea donaţiilor
3 donaţiile se reduc succesiv, în ordinea inversă datei lor

57 Sunt îndreptăţiţi să invoce reducţiunea liberalităţilor excesive: 6


1 moştenitorii rezervatari, indiferent dacă au acceptat sau nu moştenirea
2 mostenitorii legali rezervatari care au acceptat motenirea, chiar dacã,
anterior deschiderii mostenirii, renuntaserà Ia dreptul de a invoca reductiunea
3 cel care au dobãridit cu titlu particular de Ia mostenitorii rezervatari

58 Nu sunt moştenitori sezinari: 6


1 descendenţii
2 colateralii privilegiaţi
3 statul

59 Ascendenţii ordinari: 6
1 sunt moştenitori rezervatari
2 sunt moştenitori sezinari
3 sunt obligaţi la raportul donaţiilor

60 Regulile reprezentării succesorale: 6


1 nu pot fi modificate prin voinţa defunctului
2 pot fi modificate, dar cu acordul moştenitorilor
3 sunt supletive

61 Au vocaţie succesorală legală: 6


1 rudele defunctului până la gradul IV inclusiv
2 soţul supravieţuitor
3 legatarii

62 Dreptul de abitaţie al soţului supravietuitor este: 6


1 un drept real şi impersonal
2 un drept temporar, ce durează cel mult un an
3 un drept inalienabil şi insesizabil

63 Sunt condiţii speciale ale moştenirii legale: 6


1 capacitatea succesorală
2 vocaţia succesorală legală
3 nedemnitatea succesorală

64 Sunt moştenitori sezinari: 6


1 descendenţii
2 colateralii privilegiaţi
3 soţul supravieţuitor

65 În concurs cu părinţii exheredaţi şi fraţii defunctului: 6


1 soţul supravieţuitor primeşte 1/2
2 soţul supravieţuitor primeşte 1/3
3 soţul supravieţuitor primeşte 1/4

66 Nedemnitatea este: 6
1 o incapacitate succesorală
2 opera legii sau a voinţei testatorului
3 o sancţiune civilă

67 Soţul legatar universal în concurs cu copilul dintr-o căsătorie anterioară, va culege: 6


1 1/8 din moştenire
2 9/16 din moştenire
3 27/64 din moştenire
68 Când descendenţii de gradul II vin la moştenire prin reprezentare: 6
1 împărţeala nu se face pe tulpini
2 împărţeala se face pe sub tulpini
3 împărţeala se face pe capete

69 Sunt moştenitori sezinari: 6


1 descendenţii
2 colateralii privilegiaţi
3 colateralii ordinari

70 Codul civil determină limitativ următoarele legate cu titlu universal: 6


1 legatele obiectelor aparţinând gospodăriei casnice
2 legatele bunurilor imobile
3 legatele darurilor de nuntă

71 Reprezentarea se admite: 6
1 când predecesul celui reprezentat a intevenit în termen de 6 luni
2 când reprezentatul este comorient
3 în cazul moştenirii prin retransmitere

72 Sunt incapabili absolut de a primi legate: 6


1 persoanele neconcepute
2 tutorele, de la minorul aflat sub ocrotirea sa
3 preoţii, de la cei pe care îi asistă

73 Revocarea voluntară tacită a testamentului se produce: 6


1 în caz de captaţie
2 în caz contrarietate
3 în caz de distrugere involuntară (de către testator)

74 Ascendenţii ordinari: 6
1 sunt moştenitori rezervatari
2 sunt moştenitori sezinari
3 sunt obligaţi la raportul donaţiilor

75 Codicilul testamentului olograf este valabil: 6


1 dacă este scris, datat şi semnat de mâna testatorului
2 dacă este semnat de testator
3 dacă este, cel putin, datat si semnat de mâna testatorului

76 Caducitatea intervine: 6
1 in cazul predecesului legatarului
2 în cazul pieirii bunului după deschiderea moştenirii
3 în caz de revocare a legatului .

77 Legatarul cu titlu particular poate fi obligat la plata pasivului moştenirii: 6


1 când obiectul moştenirii este un imobil ipotecat
2 când obiectul moştenirii este un mobil
3 de obicei

78 Legatarul cu titlu particular: 6


1 răspunde de activul si pasivul succesiunii
2 răspunde numai de pasivul succesiunii
3 nu răspunde de pasivul succesiunii

79 Regulile reprezentării succesorale: 6


1 nu pot fi modificate prin voinţa defunctului
2 pot fi modificate, dar cu acordul moştenitorilor
3 sunt supletive

80 Testamentul mistic poate fi alcătuit: 6


1 dintr-un proiect
2 dintr-un înscris sub semnătură privată
3 dintr-o declaraţie asistată

81 Sunt condiţii ale dreptului de acrescământ: 6


1 pluralitate de legatari
2 pluralitate de obiecte
3 vocaţia fiecărui legatar la o fracţiune din moştenire

82 Sunt consecinţe ale renunţării la moştenire: 7


1 renunţătorul nu are obligaţia de plată a taxelor succesorale
2 renunţătorul rămâne obligat la raportul donaţiilor
3 descendenţii renunţătorului pot veni la moştenire prin reprezentare

83 Reprezentarea care întruneşte toate condiţiile este admisă: 7


1 numai în cazurile prevăzute de lege
2 la infinit
3 opţional

84 Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor încetează: 7


1 odata cu recasatorirea acestuia
2 la expirarea termenului de un an
3 c) la expirarea termenului de 6 luni

85 Sunt condiţii ale acceptării pure şi simple forţate a moştenirii: 7


1 moştenitorul să aibă capacitate succesorală
2 să existe o dosire de orice fel a bunurilor succesiunii
3 bunurile dosite să facă parte din masa succesorală

86 Sunt excepţii de la principiul proximităţii gradului de rudenie: 7


1 împărteala pe linii
2 împărţeala de ascendent
3 reprezentarea succesorală

87 Testamentele militarilor sunt valabile: 7


1 3 luni
2 6 luni
3 cel mult un an

88 Reuniunea fictivă donaţiilor făcute de defunct cuprinde: 7


1 darurile obişnuite, darurile manuale
2 donaţiile deghizate şi indirecte
3 cheltuielile de hrană, întreţinere, învăţătură

89 Termenul de prescripţie de 6 luni, vizează: 7


1 transmisiunile succesorale universale
2 numai transmisiunile succesorale cu titlu universal
3 transmisiunile succesorale cu titlu particular

90 Au vocaţie succesorală legală: 7


1 rudele defunctutui în linie dreaptă în mod nelimitat de grad
2 colateralii de orice grad
3 legatarii

91 Dreptul de abitaţie este: 7


1 un drept real şi impersonal
2 un drept temporar, ce durează cel mult un an
3 un drept inalienabil şi insesizabil

92 Ordinea reducţiunii liberalităţilor excesive are caracter imperativ: 7


1 când sunt mai multe legate şi donaţii
2 ori de câte ori există testament
3 când sunt mai multe legate

93 Sunt caractere ale actului de opţiune succesorală: 7


1 caracterul unilateral
2 caracterul comutativ
3 caracterul personal

94 Sunt condiţii speciale ale moştenirii legale: 7


1 capacitatea succesorală
2 vocaţia succesorală legală
3 nedemnitatea succesorală

95 Sunt moştenitori sezinari: 7


1 descendenţii
2 colateralii privilegiaţi
3 soţul supravieţuitor

96 Reducţiunea donaţiilor se poate face şi prin echivalent: 7


1 când bunul donat este un mobil
2 când bunul donat a pierit din culpa donatarului
3 când bunul este fungibil sau consumptibil

97 Raportul datoriilor se aplică: 7


1 tuturor succesorilor universali
2 tuturor succesorilor cu titlu particular
3 soţului supravieţuitor în concurs cu rudele defunctului

98 Copilul dintr-o căsătorie anterioară în concurs cu soţul legatar 7


universal, va culege:
1 1/8 din moştenire
2 9/16 din moştenire
3 37/64 din moştenire

99 Actul de opţiune succesorală: 7


1 este în general, consensual
2 întotdeauna consesual
3 întotdeauna solemn

100 Actul de opţiune succesorală este: 7


1 pur şi simplu
2 afectat de modalităţi
3 pur şi simplu sau afectat de modalităţi

101 Retractarea renunţării la moştenire poate avea loc: 7


1 în termen de 6 luni de la dechiderea moştenirii
2 în termen de 1 an de la deschiderea moştenirii
3 în termenul general de prescripţie

102 Sunt subiecte ale dreptului de opţiune succesorală: 7


1 rudele defunctului
2 rudele defunctului şi soţia supravieţuitoare
3 toate persoanele care au vocaţie la moştenire

103 Au dreptul să ceară raportul donaţiilor: 7


1 soţul supravieţuitor când vine în concurs cu rudele defunctului
2 descendenţii
3 ascendenţii privilegiaţi

104 Sunt colaterali privilegiaţi: 7


1 fraţii şi surorile defunctului
2 fraţii şi surorile, precum şi verii primari
3 fraţii şi surorile şi descendenţii lor până la gradul IV

105 Fraţii primari sunt: 7


1 fraţi de gradul I cu defunctul
2 fraţi numai din căsătorie
3 fraţii cu defunctul după tată şi mama

106 Fac parte din clasa a IV-a: 7


1 unchii, mătuşile şi verii primari
2 colateralii până a gradul IV
3 unchii, mătuşile, verii primari şi unchiul mare

107 Soţul supravieţuitor vine la moştenire în concurs cu: 7


1 rudele defunctului, indiferent de grad
2 udele defunctului din cele patru clase
3 numai cu rudele defunctului până la gradul IV

108 Soţul supravieţuitor în concurs cu descedenţii primeşte: 7


1 1/2 din moştenire
2 1/4 din moştenire
3 1/3 din moştenire

109 Soţul supravieţuitor în concurs numai cu ascendenţii privilegiaţi: 7


1 primeşte 1/4 din moştenire
2 primeşte 1/2 din moştenire
3 primeşte 1/6 din moştenire

110 Soţul supravieţuitor în concurs cu ascendenţii ordinari primeşte: 7


1 1/3 din moştenire
2 1/2 din moştenire
3 3/4 din moştenire

111 Soţul supravieţuitor in concurs cu colateralii ordinari primeşte: 7


1 1/2 din mostenire
2 3/4 din moştenire
3 3/8 din moştenire

112 Soţul supravieţuitor este: 7


1 moştenitor sezinar
2 mostenitor rezervatar
3 moştenitor ce poate veni şi prin reprezentare

113 Statul este moştenitor al succesiunii vacante: 7


1 universal
2 cu titlu universal
3 cu titlu particular

114 Testamentul este revocabil: 7


1 prin natura sa
2 prin esenta sa
3 nu este revocabil

115 Sunt testamente ordinare: 7


1 testamentul olograf şi codicilul
2 testamentul autentic şi olograf
3 testamentul mistic şi maritim

116 Clauza testamentară din libretul CEC reprezintă: 7


1 un mandat
2 o clauză de împuternicire
3 un legat cu titlu particular

117 Dreptul de acrescământ operează când: 7


1 există mai mulţi legatari
2 toţi legatarii acceptă moştenirea
3 fiecare legatar are vocaţie fracţionată.

Lect.univ.drd. Bîcu Vasile


Drept procesual civil