Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Profir Laura

Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială ,,Sfantul Nicolae,, Botoșani

Data:

Clasa: a V-a A

Aria curriculară: Limbă şi comunicare

Disciplina de învăţământ: Limba şi literatura română

Unitatea de învăţare: Galeria eroilor

Tema lecţiei: Adjectivul

Tipul lecţiei: lecţie de consolidare

Durata: 50 de minute

COMPETENŢE GENERALE:
 Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare;
 Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare dialogată şi monologată;
 Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse;
 Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse.

Competenţe specifice Conţinuturi asociate


2.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din - părţi de vorbire şi categorii gramaticale
punct de vedere gramatica specifice acestora: adjectivul (adjective variabile
şi invariabile, acordul cu substantivul, topica
adjectivului);
- părţi de propoziţie: atributul
3.4 sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor adjectivul (adjective propriu-zise şi adjective
gramaticale învăţate provenite din verbe la participiu, adjective
variabile şi invariabile, acordul cu substantivul,
topica adjectivului)
4.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din dificultăţi în scrierea unor categorii morfologice
punct de vedere gramatical, folosind corect studiate;
semnele ortografice şi de punctuaţie

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1. să definească adjectivul;

O2. să recunoască adjectivele din diferite texte;

O3 să diferenţieze adjectivele propriu-zise de adjectivele provenite din alte părţi de vorbire;

O4. să realizeze acordul între adjective şi substantivele determinate;

O5. să analizeze adjective identificate în diferite texte ;

O6. să ortografieze corect diferite adjective;

STRATEGIA DIDACTICĂ:
1. Resurse: colectivul eterogen de elevi ai clasei a V-a A,
2. Metode şi procedee: joc didactic, conversaţie, exerciţiul, ciochinele, Gândiţi! Comunicaţi!
3. Materiale şi mijloace: fişe de lucru, tabla virtuala
4. Evaluarea: evaluare orală ,observarea sistematică
5. Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, online,folosin platforma Microsoft
Teams.
6. Material bibliografic:
Chiriţă, Cornelia, Trofin, Eliza-Mara, Gramatică 5.Fişe de lucru pe unităţi de învăţare cu
itemi şi teste de evaluare, Editura Paralela 45, Piteşti, 2014.
Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programa şcolară pentru limba şi literatura
română, Clasa a V-a, Bucureşti, 2009.
Goia, Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 2002.
Pavelescu, Marilena, Metodica predării limbii şi literaturii române, Editura Corint,
Bucureşti, 2010.
Sâmihăian, Florentina, Dobra, Sofia, Kuttesch, Nicoleta, Limba şi literatura română
pentru clasa a V-a, Editura Intuitext, Bucureşti, 2017.
Scenariu didactic
Secvenţele Ob. Detalieri de conţinut Metode şi Evaluare
lecţiei/ Timpul Activitatea profesorului Activitatea elevilor procedee/
alocat Forme de
organizare
1. Moment Salută elevii şi notează în Răspund salutului şi îşi Conversaţia
organizatoric catalog elevii absenţi. pregătesc materialele Activitate
2’ Organizează clasa şi necesare orei de limba frontală
asigură climatul necesar şi literatura română
bunei desfăşurări a
activităţii propuse.
2. Captarea Profesorul îi roagă pe elevi Elevii caracterizează Conversaţia Aprecierea
atenţiei să caracterizeze în câteva prin câteva cuvinte Activitate răspunsurilor
6’ cuvinte colectivul lor. colectivul lor. frontală
Cuvintele rostite de elevi
vor fi notate de profesor pe
tablă. După notarea Ei răspund întrebării
cuvintelor, cadrul didactic adresate de profesor.
îi întreabă pe elevi ce parte
de vorbire au folosit.
3. Profesorul face cunoscut Notează în caiete titlul Conversaţia
Nominalizarea elevilor faptul că urmează o lecţiei. Activitatea
lecţiei noi şi a lecţie de consolidare a frontală
obiectivelor cunoştinţelor despre
operaţionale adjectiv.
2’ Se va scrie pe tablă titlul
lecţiei- Adjectivul-, iar
profesorul va enumera
obiectivele lecţiei.
4. O1 Reactualizează prin Răspund întrebărilor Conversaţie Analiza
Reactualizarea O9 conversaţie frontală adresate de cadrul euristică; răspunsurilor
cunoştinţelor informaţiile esenţiale didactic. Ciorchine; elevilor
învăţate despre adjectiv. În acest Completează fişa de Activitate
anterior sens, oferă elevilor o fişă lucru. frontală şi
10’ (v. Anexa 1), care conţine individuală
un set de întrebări şi un
ciochine, pe care vor trebui
să-l completeze, în timp ce
răspund întrebărilor. Începe
profesorul cu prima
întrebare, iar elevul care
răspunde corect va avea
dreptul să adreseze
următoarea întrebare.
5. Conducerea După reactualizarea Joc didactic Observarea
învăţării O2 cunoştinţelor, profesorul le Gândiţi! sistematică a
25’ propune elevilor un joc Fiecare pereche Lucraţi în elevilor
„Trenuleţul adjectivelor”. încearcă să identifice perechi! Aprecierea
(v. Anexa2) Organizaţi în adjectivele din textul Comunicaţi! răspunsurilor
perechi, elevii vor avea de propus. Activitate în
identificat adjectivele din perechi
textul propus.
După identificarea Elevii numiţi de
adjectivelor, profesorul profesor vor scrie pe
realizează pe tablă un tabel tablă adjectivele
cu două coloane: adjectiv identificate anterior şi le
propriu- zis/ adjectiv clasifică în funcţie de
provenit din altă parte de provenienţa acestora. Exerciţiul
vorbire. Rubricile tabelului Activitate
vor fi completate cu individuală
O3 adjectivele identificate la
exerciţiul anterior, dar şi cu
adjectivele: onest, cuminte, Gândiţi!
lăudat, înţelegător, şters, Lucraţi în
inevitabil, eminent, cântat, perechi!
apreciat, atent, vesel. Comunicaţi!
Următoarea activitate Organizaţi în echipe, Activitate în
vizează diferenţierea dintre elevii vor descoperi perechi
adjectivele variabile şi cele intrusul din lista de
invariabile, astfel, elevii adjective invariabile şi
vor fi organizaţi în echipe vor completa tabelul dat
şi vor primi fişa de lucru cu formele adjectivelor
corespunzătoare. (v. Anexa variabile. După
O4 3). expirarea timpului de
O7 După expirarea timpului, lucru, câte un
vor fi trecute pe tablă toate reprezentant din fiecare
adjectivele variabile, echipa va scrie pe tablă Activitate în
precizând numărul de adjectivele variabile, echipe
forme flexionare. precizând numărul de
Pentru a verifica modul în forme flexionare.
care elevii realizează După rezolvarea acestei
acordul adjectivului cu activităţi, ei rezolvă
substantivului determinat şi următoarea sarcină de Joc didactic
ortografierea adjectivelor, lucru, alegând varianta Activitate
profesorul le propune corectă de scriere a individuală
elevilor jocul „Bingo”. (v. adjectivelor şi realizând
Anexa4) acordul dintre adjectiv
Jocul se va desfăşura şi substantivul
individual şi se determinat.
monitorizează activitatea
fiecărui elev.
6. Obţinerea O8 Profesorul le oferă elevilor Elevii îndeplinesc Exerciţiul Observarea
performanţei O5 o nouă fişă de lucru, ce sarcinile de lucru trasate sistematică a
O6 vizează categoriile de profesor. elevilor
gramaticale specifice
adjectivului şi modul de
analiză morfo- sintactică a
adjectivului (v. Anexa 6 )
7. Feedback-ul Se realizează pe tot Elevii primesc note
parcursul orei prin pentru contribuţia lor la
intermediul unor aprecieri desfăşurarea lecţiei.
verbale de tipul: Bravo!
Da! Foarte bine!.
Profesorul formulează
concluzii referitoare la
desfăşurarea lecţiei şi face
aprecieri despre modul în
care elevii au participat la
lecţie. Elevii care s-au
afirmat sunt notaţi în
catalog, iar ceilalţi elevi vor
fi încurajaţi.
8. Asigurarea Se precizează tema pentru Notează tema în caiete.
retenţiei şi a acasă- Analizaţi toate Adresează întrebări
transferului adjectivele din poezia suplimentare. Conversaţia
adjectivului- (v. Anexa 7), Activitatea
se aduc explicaţii şi frontală
lămuriri, acolo unde este
cazul.

Anexa 1.
 Ce este adjectivul?
 De câte feluri este adjectivul după provenienţă?
 De câte feluri este adjectivul după numărul de forme?
 Ce părţi de vorbire poate determina adjectivul?
 Care este regula de aur a adjectivului?
 Ce funcţii sintactice poate îndeplini adjectivul?

Trenuleţul adjectivelor
Vă invit într-o călătorie cu trenuleţul în
lumea tainelor gramaticale. Pentru a obţine un
bilet de tren, sunteţi rugaţi să identificaţi
adjectivele din următorul text:
„Găsise, pe-un teren viran
Un geamantan de piele fină

Şi un pachet în geamantan

Pecetluit cu parafină

Şi, în pachet, un pacheţel

Legat cu funde elegante

Şi-n pacheţel găsise el

Vreo patruzeci de diamante” (Gellu Naum, Cartea cu Apolodor)

DESCOPERĂ INTRUSUL!
Printre adjectivele care îşi schimbă forma (variabile) s-au strecurat nişte „intruşi”. Dovedeşte-ţi
abilităţile de detectiv şi descoperă intruşii, notându-i în norişor.
sărac

bej ciudat

important
elegant

mic perspicace

cumsecade
galben ade

mare
gri înţelept

FIŢI VOI CEI MAI RAPIZI!


Completând tabelul de mai jos, precizează câte forme flexionare au adjectivele variabile identificate
la exerciţiul anterior:

Adjectivul variabil SINGULAR PLURAL Numărul de


forme

Masculin Feminin Masculin Feminin


Jocul BINGO!

1. Alegeţi prin subliniere forma corectă a djectivelor :

binecrescut / bine-crescut binecunoscut / bine-cunoscut bine-venit / binevenit

2. Treceţi la numărul plural substantivele însoţite de adjective:


 floare vişinie-----------------
 pădure pustie-----------------
 nor plumburiu----------------
 lalea roşie---------------------

SUCCES!
Marchează feţele zâmbitoare ale categoriilor gramaticale care sunt specifice adjectivului:

persoană

gen

număr

ADJECTIV

mod

timp

caz

 Analizaţi adjectivele din următorul text:

“În fund, pe cer albastru, în zarea depărtată,


La răsărit, sub soare, un negru punct s-arată!”
(Vasile Alecsandri – Oaspeţii primăverii)
Sunt adjectivul, cuvântul care are

Mărime, formă, gust şi culoare.

Sunt ghiocelul argintat

Pe câmpul împrimăvărat;

Laleaua roşie mai sunt

Şi-ntinsul, verdele pământ

Sunt norul alb şi trecător

Şi soarele strălucitor;

Rotundul măr, gustos, din pom,

Cules de înţeleptul om.

Am strai ales, de sărbători;

Pe unde trec eu semăn flori;

Chiar SUBSTANTIVUL, frate-meu,

Mă cheamă să-l ajut mereu.

Şi nu lipsesc din adunare,

Ca să împart la fiecare.

O însuşire, două, trei ...


Sunt bun şi darnic, dragii mei!

Isteţ, dorit şi inventiv,

Sunt renumitul:

S-ar putea să vă placă și