Sunteți pe pagina 1din 14

JUDETUL GORJ

COMUNA CRASNA
Nr.................
Din ....................

AVIZAT APROB
PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PREŞEDINTELE COMITETULUI
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Conf. univ. dr. VASILE LIVIU ANDREI Prof. AUREL VAMVU

PLANUL
DE
PROTECŢIE ŞI INTERVENŢIE LA SEISME ŞI
ALUNECĂRI DE TEREN

1
I. CADRU LEGISLATIV

Planul de protecţie şi intervenţie a fost elaborat şi se va aplica în conformitate


cu prevederile:
1. Legii nr.215/2001, Legea Administraţiei publice locale;
2. Legea Protecţiei civile nr.481/2004;
3. O.G.U.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă;
4. H.G.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea comitetelor şi centrelor operative pentru
situaţii de urgenţă.
5. O.M.A.I. nr.1160/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenire
si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure sau alunecari de
teren.
6.Legea nr.575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
national.

GLOSAR
1.ACCIDENTE = Situaţie neprevăzută dar posibilă, creată de incidenţa unui
eveniment (agent, acţiune) de provenienţă naturală, tehnologică sau antropică asupra
unor colectivităţi umane. Ca urmare, se produc pierderi de vieţi omeneşti răniri sau
intoxicări, distrugeri sau avarii ale unor bunuri şi valori materiale. În asemenea
situaţii, organismele interesate pot asigura acţiunile de apărare şi forţe proprii.

2.APĂRAREA = Ansamblul măsurilor şi acţiunilor care se desfăşoară cu


scopul de a realiza Prevenirea, protecţia şi intervenţia în cazul unor dezastre.

3.CALAMITATE = Eveniment cu urmări dezastruoase datorat unor cauze


naturale.

4.CATASTROFĂ = eveniment cu urmări dezastruoase datorat unor cauze


tehnologice sau antropice (activităţi umane) – scăpate de sub control.

5.DEZASTRUL = Situaţie creată de incidenţa, adeseori neprevăzută şi brutală,


a unui eveniment (agent, acţiune) de provenienţă naturală, tehnologică sau antropică,
asupra unor mari colectivităţi umane sau zone importante din teritoriu. Ca urmare, se
produce un volum mare de pierderi de vieţi omeneşti, răniri sau intoxicaţii (iradieri),
avarii şi distrugeri de bunuri şi valori materiale, dereglări ale activităţilor economice-
sociale. Pierderile şi pagubele pot fi scăpate de sub control. În asemenea situaţii
pentru a asigura acţiunile de protecţie-intervenţie pot fi necesare resurse din afara
zonei afectate.

2
6.GESTIONAREA ACŢIUNILOR DE PROTECŢIE – INTERVENŢIE =
ansamblul de măsuri şi activităţi care se realizează pentru a asigura funcţionarea
Sistemului de Protecţie – Intervenţie împotriva dezastrului. Aceasta include: acţiunile
de pregătire pentru realizarea prevenirii şi protecţiei; intervenţia; acţiunile imediate şi
pe termen lung asigurarea resurselor; logistică.

7.HAZARD = Posibilitatea (pericolul) de apariţie a unui eveniment dezastruos.

8.INTERVENŢIE = Acţiunile care se desfăşură în vederea localizări şi


înlăturării urmărilor unui eveniment dezastruos.

9.PREVENIRE = Acţiunile care se desfăşoară în zonele de risc cu scopul de a


elimina sau diminua pericolul producerii unui eveniment dezastruos sau pentru a
minimiza pierderile şi distrugerile datorate acestuia – la valori maxim acceptabile.

10.PROTECŢIE = Acţiunile care se desfăşoară în zonele de risc şi de


distrugeri, cu scopul de a evita pierderile de vieţi şi pagubele de bunuri sau valori
materiale, ca urmare a acţiunii efectelor unui eveniment dezastruos.

11.RISC = Probabilitatea producerii unui eveniment de o anumită intensitate,


într-un anumit loc, la un moment dat.

12.SURSA DE RISC = Zona sau locul în care există probabilitatea de a se


produce un eveniment dezastruos.

13. URGENŢĂ = Situaţia, starea sau iminentă, care necesită o intervenţie


rapidă pentru a preveni sau limita: pierderile de vieţi, rănirile sau intoxicaţiile,
avarierea sau distrugerea bunurilor şi valorilor materiale, dereglarea activităţii
economice şi sociale, alterarea factorilor de mediu.

14.VULNERABILITATEA = Gradul în care se pot produce pierderi de vieţi


omeneşti, răniri sau intoxicaţii (iradieri), avarii sau distrugeri de bunuri şi valori
materiale, (în funcţie de situaţia acestora) ca urmare a acţiunii efectelor unui
eveniment dezastruos.

15.ZONA DE RISC = Zona în care există probabilitatea producerii sau


manifestării efectelor unui eveniment dezastruos.

SCOP. DEFINITIE.

Planul de Protecţie-Intervenţie al comunei Crasna are scopul de a asigura:


1.1.1. Gestionarea globală a acţiunilor şi operaţiilor de prevenire, protecţie şi
intervenţie în cazul unui cutremur de pământ, alunecare de teren sau accidente
complementare acestora.

3
1.1.2. Structurile organizatorice, resursele umane, materiale şi financiare necesare
realizării acestor acţiuni.
1.1.3. Îndeplinirea misiunilor şi responsabilităţilor care revin organismelor,
formaţiilor şi persoanelor cu atribuţii în realizarea acţiunilor de prevenire,
protecţie şi intervenţie.
1.1.4. Realizarea acţiunilor de prevenire, protecţie şi intervenţie în timp operativ, în
mod organizat şi într-o concepţie unitară.

OBIECTIVE

În vederea realizării acţiunilor, Planul de Protecţie-Intervenţie are următoarele


obiective:
1.2.1. Definirea hazardului, riscului seismic, al alunecărilor de teren şi al unor
dezastre complementare probabile, în comuna Crasna .
1.2.2. Evaluarea urmărilor unui cutremur de pământ, al unei alunecări de teren sau
dezastru complementar*) şi a amploarei acestor urmări.
1.2.3. Stabilirea şi realizarea măsurilor şi acţiunilor de prevenire, protecţie şi
intervenţie în cazul unui cutremur de pământ, alunecare de teren, sau dezastru
complementar.
1.2.4. Stabilirea concepţiei şi a modului de realizare a acţiunilor de prevenire,
protecţie şi intervenţie.
1.2.5. Stabilirea resurselor umane, materiale şi financiare necesare realizării
acţiunilor de prevenire, protecţie şi intervenţie.
1.2.6. Stabilirea concepţiei de conducere a acţiunilor de prevenire, protecţie şi
intervenţie.
*)
Acţiunile de prevenire, protecţie şi intervenţie în cazul unor dezastre complementare
sunt prevăzute în planurile de Protecţie-Intervenţie specifice acestor categorii de
dezastre.

CARACTERISTICILE ZONELOR CU RISC RIDICAT


Definiţie. Domeniu.
Teritoriul administrativ al comunei Crasna este situat in partea de N-E a
judetului Gorj si are ca vecini :
- la N – Judeţul Hunedoara, Judeţul Vâlcea
- la S – comunele Bălăneşti, Săcelu, Bengeşti-
Ciocadia
- la E – oraşul Novaci
- la V – comuna Muşeteşti, oraşul Bumbeşti-Jiu
Suprafata totala a comunei CRASNA este de 20908 ha.din care: - intravilanul
ocupă 757 ha iar extravilanul 20151 ha.
Populatia comunei Crasna are un nr. de 5589 locuitori aferenti celor 9 sate
componente si anume:

4
- Satul Cărpiniş – 978 loc.
- Satul Crasna – 819 loc.
- Satul Radoşi – 774 loc.
- Satul Dumbrăveni – 639 loc.
- Satul Drăgoieşti – 620 loc.
- Satul Aninişu din Vale – 554 loc.
- Satul Aninişu din Deal – 289 loc.
- Satul Buzeşti – 418 loc.
- Satul Crasna din Deal – 498 loc.

Riscul seismic
Este definit ca probabilitatea de apariţie a unui cutremur de pământ distrugător
(1> VoMSK), într-o anumită perioadă de timp, însoţit de apariţia aşteptată a unor
pierderi, pagube şi degradări ale activităţilor economice şi sociale, pe teritoriul
judeţului Gorj. Acesta se află sub influenţa activităţii seismice a zonei de maximă
seimicitate a ţării, zona Vrancea.
.Riscul alunecărilor de teren
Este definit ca probabilitatea de apariţie a unor fenomene geodinamice de
restabilire a stării de echilibru a versanţilor, prin deplasarea lentă sau violentă a
maselor de pământ, stare de echilibru pierdută în urma unor fenomene fizice, chimice
şi mecanice de durată. În comuna Crasna alunecările de teren sunt legate de tipurile
genetice de relief derivate prin modelarea externă din vechea câmpie sarmatiană de
acumulare marină.

Surse de risc. Caracteristici pentru identificare si detaliu al zonei.


Surse de alunecări de teren si declararea zonelor cu risc natural de pe teritoriul
comunei.
Localizare. Zona care ar putea sa fie un eventual pericol de alunecari de teren se
afla in satul Crasna din Deal, pe DJ 665 C, Km 15, Novaci-Tg-Jiu-Crasna Deal,
punctul denumit popular “Priporul Crasnei”
Estimativ pentru aceasta zona in cazul produceri unei situatii de urgenta –
alunecari de teren – estimam ca de pe coama dealului sar putea disloca circa 30-
70 t. de pamint.
Alunecări de teren
Zonele cu alunecări de teren sunt răspândite pe toată suprafaţa judeţului cele active şi
cele cu pericol iminent sunt notificate.
1.5.1.3.Populaţia în zona de risc şi locuinţele/gospodăriile
Populaţia – Total = 5 locuinţe, 30 locuitori;
Suprafaţa afectată = 0,1 ha

AUTORITĂŢI RESPONSABILE

1. Primarul şi Consiliul local au responsabilitatea elaborării şi aplicării Planului


de prevenire şi apărare împotriva efectelor seismice şi alunecărilor de teren.
2. Conducătorii agenţilor economici, ai instituţiilor publice, indiferent de
forma de proprietate, sunt responsabile de asigurarea acţiunilor de apărare în unităţile

5
respective pe care le conduc. Aceştia au obligaţia de a desfăşura acţiuni de apărare şi
de a asigura resurse în folosul colectivităţii, în condiţiile prevăzute de lege.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

1. Organizarea, executarea şi conducerea acţiunilor de prevenire, protecţie şi


intervenţie se asigură de către Comitetul local pentru situaţii de urgenţă.
2. Această structură organizatorică se încadrează cu persoane din cadrul
Primariei şi de la agenţii economici care asigură formaţiunile de intervenţie.
3. Comitetul local pentru situaţii de urgenţă îşi desfăşoară activitatea conform
Regulamentului de organizare şi funcţionare propriu, responsabilităţilor ce îi revin şi
prevederilor prezentului Plan de prevenire şi intervenţie.
4. Formaţiunile de intervenţie din sistemul protecţiei civile execută misiunile
ce le revin, conform prevederilor regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare.

CENTRUL DE CONDUCERE A ACŢIUNILOR

1. Cu scopul de a asigura locul de organizare şi conducere a acţiunilor,


Comitetul local pentru situaţii de urgenţă CLSU Crasna.

ORGANISME RESPONSABILE

1. Organizarea, planificarea şi realizarea măsurilor şi acţiunilor de apărare


împotriva seismelor şi alunecărilor de teren prevăzute în planul de prevenire şi
intervenţie se asigură de către Comitetul local pentru situaţii de urgenţă al comunei.
2. În conformitate cu prevederile legale, sunt responsabile de realizarea
acţiunilor de prevenire, protecţie şi intervenţie:
- toate organismele componente ale administraţiei publice locale;
- instituţiile de învăţământ de toate gradele şi categoriile;
- instituţiile şi organizaţiile sociale sau obşteşti;
- unităţile şi agenţii economic, indiferent de forma de proprietate;
- organizaţiile religioase şi de caritate;
- populaţia.
3. Toate aceste organisme au obligaţia de a:
- executa ordinele şi dispoziţiile Comitetului local pentru situaţii de
urgenţă , privind realizarea acţiunilor de prevenire, protecţie şi intervenţie;
- pune la dispoziţia acestui comitet a resursele umane şi materiale
necesare desfăşurării acţiunilor de apărare în condiţiile prevăzute de legislaţia în
vigoare.
4. Filiala Societăţii de Cruce Roşie, Biserica, alte organisme de caritate şi
obşteşti, participă cu mijloace specifice la realizarea unor acţiuni de instruire-educare,
ajutor, şi asistenţă a sinistraţilor sau victimelor dezastrului.
Antrenarea acestor acţiuni specifice se realizează cu membrii ai Comitetului
local pentru situaţii de urgenţă.
Locul de conducere a acţiunilor funcţionează în sediul primariei Crasna.

6
CAPITOUL III

CONCEPTIA DESFASURARII ACŢIUNILOR


DE PROTECŢIE SI INTERVENŢIE

1. Acţiunile de prevenire, protecţie şi intervenţie prevăzute în acest plan sunt


concepute în funcţie de situaţia urgentă creată în comuna Crasna ca urmare a unor
alunecări de teren.
2. Acţiunile prevăzute în acest plan se referă la următoarele domenii de
activitate:
- Prevenirea, acţiune care este destinată să asigure diminuarea efectelor
unui cutremur de pământ, unei alunecări de teren, să minimizeze volumul de pierderi
şi distrugeri ce se pot produce, să elimine sau să diminueze pericolul dezastrelor
complementare (incendii, explozii, contaminare chimică).
- Protecţia, acţiune care se desfăşoară în zona de risc cu scopul de a evita
sau diminua volumul de pierderi şi distrugeri.
- Intervenţia, acţiune care se desfăşoară în zona de risc cu scopul de a
localiza şi înlătura urmările unui cutremur de pământ, unei alunecări de teren sau ale
dezastrelor complementare.

ETAPELE DE REALIZARE A ACŢIUNILOR

1. Pentru a asigura eficienţa acţiunilor incluse în prezentul plan de prevenire şi


intervenţie, acestea se vor realiza în următoarele etape:
- Predezastru. În această etapă se realizează şi se urmăreşte aplicarea
măsurilor şi realizarea activităţilor destinate să asigure acţiunile de prevenire şi
intervenţie.
- În timpul dezastrului. În timpul desfăşurării mişcării seismice, a unei
alunecări de teren, se aplică şi se realizează măsuri şi acţiuni de protecţie, individuală,
familială şi de grup, precum şi unele acţiuni posibile de evitare a apariţiei unor noi
dezastre complementare (incendii, explozii, contaminare chimică,etc.).
- Postdezastru. Imediat după ce mişcarea seismică sau alunecarea de
teren, a încetat şi în perioadele următoare de timp se desfăşoară acţiuni de intervenţie.
În această etapă, se continuă aplicarea unor măsuri de protecţie şi realizarea unor
acţiuni de prevenire a apariţiei unor dezastre complementare.
- Acţiuni pe termen lung. În această etapă se finalizează acţiunile de
intervenţie şi se desfăşoară acţiuni de consolidare, curăţare, neutralizare, reabilitare şi
refacere-restabilire.

FAZELE DE URGENŢĂ A ACŢIUNILOR

În cazul alunecărilor de teren cu declanşare mai mult decât probabilă a celor


cu evoluţie lentă, a accidentelor chimice, a incendiilor, etc. apărute independent sau

7
în urma mişcării seismice, există posibilitatea avertizării-alarmării populaţiei, aceste
dezastre complementare fiind progresive.

ACŢIUNILE DE PROTECŢIE INTERVENŢIE

1. Principii de desfăşurare a acţiunilor de prevenire şi intervenţie.


Acţiunile de prevenire, protecţie şi intervenţie se desfăşoară conform
prevederilor acestui plan în baza Procedurilor specifice elaborate de către Comitetul
local pentru situaţii de urgenţă şi membrii acestuia.
Responsabilitatea realizării acţiunilor de prevenire, protecţie şi intervenţie
pentru fiecare etapă, revine:
- Primarul comunei, preşedintele C.L.S.U.;
- Membrilor C.L.S.U. pentru domeniile de activitate ce le revin;
- Conducătorilor agenţilor economici, instituţiilor şi ai serviciilor publice
deconcentrate ale comunei.
2. Desfăşurarea acţiunilor de prevenire şi intervenţie.
Acţiunile de prevenire, protecţie şi intervenţie în cazul alunecărilor de teren se
desfăşoară, în funcţie de amploarea urmărilor acestora astfel:
- nemijlocit, de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă;
- cu ajutorul formaţiunilor cerute în sprijin, conform convenţiilor de
cooperare sau în cazuri mai grave de la Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă.
- activarea Planului de prevenire şi intervenţie.
În funcţie de situaţia creată de alunecarea de teren, de amploarea
pierderilor şi distrugerilor apărute şi nevoile de intervenţie, Prefectul - Preşedintele
C.J.S.U. aprobă introducerea Stării de Urgenţă pe teritoriul comunei Crasna conform
prevederilor legale în vigoare. În această situaţie, acţiunile de prevenire-intervenţie se
desfăşoară conform condiţiilor real create.
Conducerea acţiunilor:
- Acţiunile de prevenire, protecţie şi intervenţie se realizează sub conducerea
Primarului - Preşedintelui C.L.S.U prin membrii acestui comitet.

GESTIONAREA ACŢIUNILOR DE PREVENIRE - INTERVENŢIE

Gestionarea se referă la realizarea şi menţinerea măsurilor de prevenire,


protecţie şi intervenţie în cazul unui cutremur de pământ, alunecare de teren sau
dezastru complementar, în conformitate cu prevederile acestui Plan de prevenire şi
intervenţie şi Procedurilor specifice elaborate în acest scop de către membrii C.L.S.U.

ACŢIUNI DE PROTECŢIE ŞI INTERVENŢIE ÎN ETAPA


PREDEZASTRULUI

În etapa predezastru se asigură realizarea măsurilor şi acţiunilor de prevenire


şi protecţie precum şi asigurarea condiţiilor şi a resurselor pentru desfăşurarea
intervenţiei.
Acţiunile de prevenire se desfăşoară cu scopul şi în condiţiile menţionate.
Pentru a se asigura prevenirea este necesar să se realizeze următoarele acţiuni:

8
- Evitarea:
- realizării oricărui tip de construcţii, în comuna Crasna, fără asigurarea
nivelului corespunzător de protecţie la acţiuni seismice, alunecări de teren şi/sau
dezastre complementare;
- amplasării unor obiective economice care reprezintă surse de mare risc
în zonele intravilane. Avizarea amplasamentelor se va face numai cu respectarea
zonei de siguranţă prevăzute în proiectul obiectivului;
- amplasării unor construcţii, permanente sau temporare, în parcuri sau
în zone verzi recunoscute ca spaţii de siguranţă pentru desfăşurarea evacuării sau a
unor acţiuni de intervenţie;
- realizării unor modificări la construcţiile existente care ar putea afecta
gradul de asigurare la acţiuni seismice sau alunecări de teren;
- Minimizarea:
- riscului de producere a avariilor şi distrugerilor la construcţiile şi
instalaţiile existente, prin consolidare, refacere, reparare, întreţinere, exploatare
corectă şi prin realizarea altor acţiuni de asigurare a nivelului corespunzător de
protecţie la acţiuni seismice şi alunecări de teren a construcţiilor şi instalaţiilor;
- riscului chimic, al riscului de producere a exploziilor şi incendiilor,
prin urmărirea realizării acţiunilor prevăzute în Planurilor de prevenire şi intervenţie
ale agenţilor economici sursă de risc.
- Structuri organizatorice:
- realizarea acţiunilor de prevenire, protecţie şi intervenţie se asigură de
către:
- C.L.S.U. Crasna;
- agenţii economici de pe raza localitatii;
Participarea altor organisme se asigură prin încheierea convenţiilor de
cooperare.
- Resurse.
Resursele materiale şi financiare necesare acţiunilor de prevenire protecţie şi
intervenţie se asigură de către CONSILIUL LOCAL prin bugetul propriu si prin
sponsorizare din partea unor organizatii non guvernamentale si non profit.
- Planificarea
În vederea asigurării aplicării măsurilor şi acţiunilor de prevenire şi intervenţie,
pentru menţinerea stării de operativitate, asigurarea unei reacţii corecte şi operative la
seisme şi alunecări de teren se desfăşoară un proces continuu de instruire şi educare.
Protecţia oamenilor şi bunurilor materiale în etapa predezastru se realizează cu
scopul de a elimina sau diminua pierderile şi distrugerile şi pentru a pregăti
desfăşurarea acţiunilor de intervenţie în cazul unui cutremur de pământ , alunecare de
teren.
Comitetul local pentru situaţii de urgenţă elaborează proceduri specifice pentru
realizarea acţiunilor de protecţie astfel:
1. Înştiinţarea, Informarea, se desfăşoară din cadrul Centrului operativ judeţean
şi se adresează formaţiunilor specializate, agenţilor economici cu care se cooperează
şi agenţii economici surse de risc, iar alarmarea de catre CLSU.
Responsabilitatea organizării, dotării, funcţionării şi menţinerii în stare de
operativitate a sistemelor de înştiinţare-alarmare revine presedintelui CLSU.

9
2. Protecţia individuală şi familială se realizează conform prevederilor din
Ghidul privind asigurarea măsurilor de apărare şi se distribuie prin grija C.L.S.U. şi
se prezintă periodic prin mijloacele de informare în masă.
3. Asistenţa medicală se organizează şi se pregăteşte pentru desfăşurarea
acţiunilor specifice după încetarea mişcării seismice sau alunecării de teren de către
Direcţia de Sănătate Publică Gorj.

ACŢIUNI DE PROTECŢIE INTERVENŢIE PE TIMPUL PRODUCERII


CUTREMURULUI ŞI ALUNECĂRILOR DE TEREN

Acţiunile de protecţie se realizează prin întreruperea alimentării instalaţiilor de


aprovizionare cu gaze, electricitate, apă, agent termic.

ACŢIUNI DE PROTECŢIE ÎN ETAPA POSTDEZASTRU

După ce mişcarea seismică sau alunecarea de teren a încetat C.L.S.U


organizează şi desfăşoară cu formaţiunile specializate acţiuni de intervenţie cu
scopul de a localiza şi înlătura urmările dezastrului.
Acţiunile de intervenţie se desfăşoară sub conducerea Preşedintelui C.L.S.U.
C.L.S.U se activează din proprie iniţiativă şi se prezintă la centrul operativ cu
activitate temporara dupa care înştiinţează formaţiunile de intervenţie.
Informarea se realizează imediat după încetarea mişcării seismice/alunecare de teren
cu scopul de a asigura :
- reacţia corectă a populaţiei;
- respectarea regulilor de comportare;
- participarea la executarea unor acţiuni de intervenţie în folosul propriu
şi al colectivităţii.
Alarmarea populaţiei se realizează numai în cazul când este pusă în pericol
siguranţa acesteia.
Acţiunile de cercetare-căutare şi supraveghere-control se desfăşoară în zona de
distrugerii cu scopul de a identifica, localiza şi inventaria:
- răniţii, blocaţi sub dărâmături;
- sinistraţi;
- avarii şi distrugeri la construcţii şi instalaţii;
- alterarea factorilor de mediu;
- apariţia unor evenimente nefavorabile acţiunilor de intervenţie;
Primul ajutor medical se realizează cu scopul:
- organizării şi amenajării unui punct de adunare răniţi;
- asigurarea primului ajutor răniţilor;
- transportul răniţilor la primul punct sanitar;
- realizarea unor acţiuni de profilaxie în zona de risc
Acţiunile de profilaxie se desfăşoară cu scopul prevenirii unor epidemii sau
epizootii astfel:
- dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare;
- vaccinării şi administrarea unor antidoturi;

10
- controlul şi supravegherea calităţii surselor de apă, alimentelor,
factorilor de mediu;
- introducerea unor restricţii de consum de apă; declararea stării de
Carantină unde s-a declanşat epidemii.
Paza, ordinea şi îndrumarea circulaţiei se desfăşoară în zona de distrugeri, pe
traseele de deplasare a formaţiunilor de intervenţie şi a sinistraţilor evacuaţi, la
locurile de adunare răniţi şi alte locuri stabilite de conducerea acţiunilor.
Prevenirea şi stingerea incendiilor se desfăşoară în zona de distrugerii ca
urmare a avariilor la conductele de gaze , combustibil sau instalaţii electrice.
Evacuarea se realizează de către organismele responsabile conform Planului
de evacuare în cazul în care locuinţele au fost avariate şi nu mai pot fi folosite până la
executarea reparaţiilor.
Planul de evacuare se realizează prin:
- organizarea acţiunilor de disponibilizare a spaţiilor necesare,
- asigurarea spaţiilor cu cazarmamentul minim necesar;
- asigurarea transportului la punctele de cazare;
- organizarea punctelor de primire repartiţie;
- asigurarea hranei;
- asigurarea asistenţei medicale.

ACŢIUNI DE PROTECŢIE-INTERVENŢIE PE TERMEN LUNG

Acţiunile se desfăşoară în zona de distrugeri după terminarea intervenţiei şi


revenirea la activităţile normale şi se referă la:
- relocale - asigurarea condiţiilor de locuit şi activitatea persoanelor
sinistrate;
- consolidare - reconstrucţie - expertizarea construcţiilor, consolidarea
clădirilor de interes public şi privat, refacerea şoselelor, reţelelor de distribuţie a
apei, gazelor, electrice, reţeaua de telecomunicaţii, demolarea construcţiilor distruse,
deblocarea şoselelor, îndepărtarea dărâmăturilor.
Resursele necesare se asigură de către Consiliul local şi rezervele proprii.
- reabilitare - restabilire - constată în reactivarea instituţiilor
administraţiei publice, spitalelor, instituţiilor social-culturale, reluarea activităţilor
economice.
Comitetul local pentru situaţii de urgenţă coordonează şi controlează modul de
realizare a acţiunilor de prevenire şi intervenţie de către organismele responsabile
aplicând prevederile legale în vigoare.
- reducerea riscului - acţiunea se desfăşoară pe întreg teritoriul judeţului
cu scopul menţinerii condiţiilor de siguranţă prin continuarea următoarelor activităţi:
- controlul şi supravegherea mişcărilor seismice;
- actualizarea planului cu situaţii nou apărute;
- urmărirea aplicării măsurilor de diminuare a riscului.

11
DISPOZIŢII FINALE

Pentru asigurarea aplicării măsurilor şi acţiunilor prevăzute în prezentul plan


membrii C.L.S.U. au obligaţia:
- să elaboreze proceduri specifice proprii de activitate ;
- să actualizeze Planul de protecţie şi intervenţie;
- să coordoneze aplicarea măsurilor planificate şi să controleze executarea
acestora în termenul stabilit.

MĂSURI ŞI REGULI DE COMPORTARE


ÎN CAZ DE SEISME ŞI ALUNECĂRI DE TEREN

Pentru populaţie:

- cunoaşterea modului de acţiune şi a urmărilor dezastrului;


- cunoaşterea şi implicarea unor măsuri de protecţie înaintea producerii
evenimentului;
- cunoaşterea şi respectarea unor reguli specifice de comportare, înainte, în
timpul producerii şi după acţiunea lor;
- cunoaşterea condiţiilor de executare a acţiunii de evacuare şi recolare;
- respectarea recomandărilor şi indicaţiilor primite de la organele specializate;
- asigurarea materialelor şi obiectelor necesare realizării protecţiei;

Înaintea producerii seismelor/alunecărilor de teren este necesar realizarea


unor măsuri care să micşoreze posibilitatea acţiunii distructive care constau în:
- stabilirea poziţiei locuinţei faţă de zona de pericol;
- verificarea stării clădirii de locuit prin expertizare;
- verificarea periodică a stării tavanelor, podului. acoperişului,
balcoanelor, coşurilor;
- remedierea avariilor semnalate, executarea consolidărilor;
- executarea periodică a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;
- respectarea condiţiilor de utilizare corectă a clădirii de locuit prin
evitarea:
- executării unor modificări la construcţie;
- închiderea balcoanelor, teraselor;
- montarea unor instalaţii grele,
- amplasarea unor obiecte foarte grele la nivelurile superioare;
- depozitarea unor materiale combustibile sau ambalaje;
- marcarea în culori vizibile a sistemelor de deconectare de la
reţeaua publică de alimentare cu apă, electricitate, gaze, agent termic;
- identificarea pieselor de mobilier care se pot răsturna sau
desprinde în timpul mişcărilor seismice;
- asigurarea închiderii/deschiderii uşilor, ferestrelor;
- asigurarea unei rezerve de apă şi alimente;

12
- asigurarea unor locuri de păstrare protejată a unor obiecte de
strictă necesitate;
- asigurarea unor materiale, produse şi obiecte de strictă necesitate
- întocmirea unei liste cu adrese şi nr. de telefon.

Pregătirea familiei se realizează prin:


- asigurarea broşurilor, pliantelor cu modul de acţiune la cutremur;
- mediatizarea modului de acţiune referitoare la cutremur;
- participarea la şedinţe de pregătire şi exerciţii organizate de
I.S.U.J.Gorj;
- memorarea locurilor de adăpostire;
- stabilirea unei cunoştinţe în zone sigure;
- identificarea şi cunoaşterea locurilor de evacuare;
- participarea la acţiunile de protecţie şi intervenţie;
- memorarea semnalului de alarmă la dezastre (5 sunete-impulsuri a 16
secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele).

În timpul producerii cutremurului/alunecării de teren este necesar ca:


- persoanele din zona de acţiune să păstreze calmul, să nu intre în panică;
- să asigure protecţia cu prioritate a copiilor, bătrânilor, femeilor,
bolnavilor şi a persoanelor handicapate;
- aplicarea măsurilor de protecţie în funcţie de tipul dezastrului.
În caz de cutremur:
a) în locuinţă:
- nu se părăseşte locuinţa;
- se realizează protecţia prin adăpostire în locurile stabilite;
- se evită adăpostire lângă mobilierul înalt care se poate răsturna;
- se întrerupe alimentarea cu electricitate, apă, gaze, se stinge focul;
- se deschid uşile de la ieşiri pentru a evita blocarea;
b) pe stradă, în autovehicul:
- se opreşte circulaţia, nu se staţionează lângă clădiri;
- autovehiculele se opresc şi nu se părăsesc;
- se ascultă şi se respectă indicaţiile conducătorului auto.
c) în localuri sau locuri publice aglomerate:
- nu se părăseşte locul;
- se evită îmbulzeala către ieşiri, se păstrează calmul;
- dacă este posibil se realizează adăposturi în locuri sigure.

Evacuarea - părăsirea locuinţei şi deplasarea către Punctele de adunare se


realizează numai pe străzi şi itinerare stabilite de Comisia de evacuare prin
persoanele autorizate.

După producerea cutremurului/alunecărilor de teren:

- nu se pleacă imediat din locuinţă;


- se verifică situaţia membrilor familiei;

13
- nu se utilizează telefonul decât pentru apeluri la salvare sau pompieri;
- se verifică situaţia locuinţei, urmărind gradul de pericol;
- se evită contactul cu instalaţia electrică;
- se aeriseşte încăperea;
- se curăţă trasele de acces de cioburi sau alte obiecte;
- se verifică starea palierelor şi a scării;
- se părăseşte locuinţa numai dacă sunt pericole;
- nu se utilizează ascensorul;
- dacă se constată defecţiuni la instalaţii se anunţă echipele specializate;
- dacă nu se poate părăsi locuinţa din cauza ieşirilor blocate, se aşteaptă
cu calm echipele de deblocare-salvare.
În toate cazurile se respectă cu stricteţe regulile stabilite şi la nevoie se solicită
ajutor Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă.
Este important să reamintim că numai însuşirea şi realizarea măsurilor şi a
regulilor de comportare prezentate şi a altor acţiuni organizate asigură PROTECŢIA
în zonele de distrugeri ale cutremurelor de pământ sau alunecărilor de teren.

Întocmit,
Şef S.V.S.U. Crasna,
NICOVALĂ GHEORGHE

14