Sunteți pe pagina 1din 16

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

24 TIMIȘOARA
JUDEȚUL TIMIȘ
ANUL ȘCOLAR 2021-2022

EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE


„VREAU SA FIU
SӐNӐTOS!”
PROIECT DE PROGRAMĂ PENTRU OPȚIONALUL
DE EDUCAҬIE PENTRU SӐNӐTATE

CLASA I C

Prof. înv. primar CRUȚU CĂTĂLINA


ARGUMENT

Perioada copilăriei este extrem de importantă. În cadrul ei începe să se contureze


dezvoltarea personalităţii. Mecanismele de reglare, autoreglare şi capacitatea de reacţie sunt
încă în curs de formare. Pe acest fond, numeroşi factori care acţionează în familie, în şcoală,
în societate, în natură şi care par inofensivi la prima vedere, pot agresa organismul în
formare. Copiii trebuie ajutaţi să-şi dezvolte capacitatea de adaptare rapidă şi activă la mediu,
să-şi făurească o manieră raţională, igienică de activitate, de odihnă, de folosire a timpului
liber. Copiii trebuie să fie învăţaţi treptat să cunoască, la nivelul lor de înţelegere, care este
valoarea regimului de viaţă ordonat, care este importanţa unor deprinderi igienice, alimentare,
comportamentale, bine constituite, care sunt avantajele ritmului şi ale alternanţelor în
activitatea de învăţare, care sunt efectele nocive şi consecinţele vieţii dezordonate. Copilul
trebuie ferit de epuizare. Este necesar să i se ofere condiţii de odihnă şi momente de recreere
şi joc.
Disciplina opţională pe care o propun în acest an şcolar vine să continue un drum
deschis de familie pentru a conduce copilul pe calea cea bună a vieţii, pentru sănătatea
trupului, a minţii, pentru viaţa armonioasă de zi cu zi în societate. Consider că elevii vor
avea astfel ocazia să îşi poată însuşi o serie de cunoştinţe benefice pentru sănătatea lor,
fizică şi mentală, prin intermediul conţinuturilor prezentate, al jocurilor didactice, al
miniproiectelor pe care le vom realiza şi al concursurilor pe care le vom desfăşura.
Parcurgând temele propuse in acest opţional, elevii vor avea posibilitatea sa îşi
clarifice o serie de cunoştinţe referitoare la păstrarea sănătăţii, să înveţe cum să îşi asigure
igiena personală, curăţenia corporală și pe cea a mediului înconjurător, cum să îmbine
eficient utilul cu plăcutul (odihna și timpul liber cu activitatea zilnică) si ce atenţie trebuie
acordată unei alimentaţii raţionale. Totodată, pentru a creşte sănătoşi și educați, elevii trebuie
sa aibă in vedere şi deosebirile dintre ei (sex, rasă, abilități/dizabilități), să învețe să-și
controleze emoțiile, pentru a stabili astfel relații (de colaborare sau de competiție).
Pornind de la însăși definiția cuvântului „sănătate”, la finalul anului școlar, cu
siguranță elevii clasei I vor avea un bagaj optim de cunoștințe în acest domeniu, astfel încât
se vor putea îngriji foarte bine, pentru a menține această stare de bine a organismului.
COMPETENȚE SPECIFICE
ȘI EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

- 1. Recunoașterea unor reguli de comportare - enumerarea unor modalităţi de transmitere a


corectă în raport cu sănătatea proprie; bolilor;
-exerciţii de comparare a situaţiilor reale şi
imaginare;
- povestiri orale;
-prezentarea unui program zilnic;
-descrierea unor comportamente sănătoase;
- exerciţii de aplicare a normelor de igienă
- 2. Îngrijirea sănătății, aplicând normele de corporală şi a vestimentaţiei prin simularea
igienă; unor situaţii;
- realizarea unor expoziţii cu materiale
realizate sau procurate de elevi;
- exerciții de aplicare a normelor de protecția
- 3. Cunoașterea unor norme de protecție a mediului la școală și acasă;
mediului, necesare unei vieți sănătoase; - analiza unor cazuri de poluare a mediului;
- găsirea de soluții pentru crearea unui mediu
curat;
- aprecierea timpului acordat activităţii fizice
- 4. Identificarea activităților fizice și de şi a odihnei în excursii, la mare, la munte;
recreere realizabile în diverse situații; - prezentarea unui program zilnic;
- studierea cazurilor reale şi precizarea
regulilor respectate/nerespectate;
- exerciții de identificare a părților corpului;
- 5. Recunoașterea principalelor diferențe și - stabilirea diferențelor fizice între fată și
caracteristici comune ale celor două sexe; băiat;
- identificarea asemănărilor între sexe;
- 6. Identificarea modalităților de hrănire - exemple de observare şi evaluare a
valabilităţii produselor alimentare;
sănătoasă
- modalităţi de evitare a folosirii substanţelor
toxice, a accidentelor;
- povestiri;
-7. Corelarea propriului comportament cu al -exerciții de identificare a diferențelor și a
celorlalți amănărilor între copii;
-lecturarea unor imagini ce reprezintă
persoane cu dizabilități;
-discuții despre cazuri reale si găsirea de
soluții pentru ele.
1.Corpul omenesc
 Corpul omenesc-părți componente
 Organele de simț
 Starea de sănătate și boala
 Cum ne apărăm sănătatea?
 Eu cresc
 Sănătatea-bunul nostru cel mai de preț-recapitulare/evaluare

2.Igienă personală
 Igiena cavității bucale
 Igiena mâinilor, a unghiilor și a părului
 Igiena corpului
 Igiena îmbrăcămintei și a încălțămintei
 Boli cauzate de lipsa de igienă
 Gripa și virozele respiratorii-recapitulare/evaluare

3. Planificarea timpului
 Ziua mea de lucru
 Cum îmi petrec timpul liber?

4. Un mediu curat-o viață sănătoasă


 Să cunoațem și să iubim natura!
 Școala mea este curată!

5. Micul meu univers


 Despre mine-autocunoaștere
 Eu și ceilalți
 Suntem fete și băieți
 Diferiți și totuși la fel-solidaritatea cu persoanele cu nevoi
 Identificarea și controlul emoțiilor

6. Să ne hrănim sănătos

 Tipuri de de alimente
 Sunt atent la ce cumpăr!
 Ne hrănim sănătos!
 Alimentație sănătoasă-recapitulare/evaluare

7. Învățăm să ne comportăm

 Modalități de prevenire a accidentelor și formelor de agresivitate în mediul


școlar
 Drepturile mele, drepturile colegilor
 Să prevenim, să ajutăm! recapitulare/evaluare
8. Consumul și abuzul de substanțe toxice

 Dușmanii sănătății-tutunul, medicamentele, substanțele interzise


- obiecte de igienă personală;
- seturi de planşe, fotografii;
- benzi desenate, carţi;
- videoproiector, auxiliare,video youtube
- bloc de desen, creioane colorate, hârtie glasată

* activităţi frontale cu toţi elevii;


* activităţi individuale şi pe grupe;
* activităţi în colaborare cu alţi factori educaţionali;
* jocuri, concursuri.

- Teste ,chestionare online –kahoot, liveworksheets


- Carduri QR plickers
- Observare sistematica pe platformele de lucru ZOOM, MEET
- Probe orale
- Probe practice, miniproiecte
- Portofolii letrice si digitale
- Autoevaluarea
- jocuri interactive
1. • M.E.C.-,programe şcolare pentru disciplina opţională ,,Educaţie pentru
sănătate,, Bucureşti, 2004
2. • ,,Programul Naţional ,,Educaţie pentru sănătate în şcoala românească,,caiet
pentru clasele I-II,Editura Sistem, Bucureşti ,2005, autori:Gabriela Bărbulescu
şi Daniela Isidor
3. • ,,Educaţie pentru sănătate,,Clasele I-II,Editura Carminis, Piteşti, 2005 ,
autori:Ileana Dumitru şi Emilia Păunescu
4. Ghid pentru cadre didactice – suport informativ – programul naţional de
educaţie pentru sănătate
5. Ghid metodologic - programul naţional de educaţie pentru sănătate
6. Materiale avizate de MEC , realizate de parteneri ai programului – materiale
realizate în cadrul Proiectului Fondului Global de Combatere HIV/SIDA, TBC
şi Malarie
7. Programe şcolare pentru disciplina opţională „Educaţie pentru sănătate”,
aprobate prin OMEDC nr. 4496/2004
8. www.didactic.ro
9. www.google.com
EDUCAҬIE PENTRU SӐNӐTATE
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
OPҬIONAL –CLASA I C- PROF.ÎNV. PRIMAR CRUȚU CĂTĂLINA An ṣcolar 2021-2022
SEMESTRUL I -16 ore

Unitatea de C.S. Conținuturi Număr Săptămâna Obs.


ỉnvᾰṭare de ore
1 Corpul omenesc-părţi componente şi localizarea
1.Corpul uman organelor interne;
6 ore I-VI
Organele de simţ
Starea de sănătate şi boala.
Cum ne apărăm sănătatea?
Eu cresc
Sănătatea-bunul nostru de preţ - Evaluare
2.Igiena personală 1 Igiena cavităţii bucale
Igiena mâinilor,a unghiilor şi a părului
2 6 ore VII- XII
Igiena corpului
Igiena îmbrăcămintei şi a încălţămintei
Boli cauzate de lipsa de igienă
Gripa şi virozele respiratorii
Recapitulare/Evaluare
3.Planificarea 1 Ziua mea de lucru
Cum îmi petrec timpul liber?-
timpului 2 2 ore XIII-XIV
Evaluare
3
4. Un mediu curat, 2 Să cunoaştem şi să iubim natura!
O viaţă sănătoasă Şcoala mea este curata
4 2 ore XV-XVI
Evaluare

SEMESTRUL AL-II –LEA-17 ore

5.Micul meu univers 2 Despre mine-autocunoaşterea


Eu şi ceilalţi
5 6 ore I-VI
Suntem fete şi băieţi
7 Diferiţi şi totuşi la fel-solidaritatea cu persoanele
cu nevoi
Identificarea şi controlul emoţiilor
Evaluare
6.Sᾰ ne hrᾰnim 1 Tipuri de alimente
Sunt atent la ce cumpăr
sᾰnᾰtos 6 4 ore VII-X
Ne hrănim sănătos!
Alimentaţie sănătoasă-recapitulare,evaluare
7.Învăţăm să ne 1, 2, Modalităţi de prevenire a accidentelor şi
formelor de agresivitate în mediul şcolar
comportăm 3, 4, 3 ore XI-XIII
Drepturile mele/drepturile colegilor
5, 6, 7 Să prevenim,să ajutăm!-recapitulare,evaluare

8. Consumul şi abuzul 1, 2, Duşmanii sănătăţii : tutunul,medicamentele, 4 ore XIV-XVII


substanţele interzise
de substanţe toxice 3, 4,
Recapitulare finalᾰ
Recapitulare finalᾰ 5, 6, 7 Evaluare

ṢCOALA GIMNAZIALӐ NR.24 TIMIȘOARA


PROF.INV .PRIMAR CRUȚU CĂTĂLINA - ANUL ṢCOLAR 2021 - 2022
EDUCAҬIE PENTRU SӐNӐTATE –OPҬIONAL- CLASA I C

PLANIFICAREA UNITĂȚILOR DE INVӐҬARE

UNITATEA 1: CORPUL UMAN- 6 ore


N Conţinuturi Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr. Activităţi Obs.
r Instrumente ore integrate
. Data

c
r
t
-fişă,desen de observaţia -1h Concurs
Corpul uman: -exerciţii de observare a organismului localizare a sistematică de ghicitori
părţi componente, uman; exerciţii –joc de descoperire a principalelor platforma I
localizarea părţilor componente ale corpului uman, componente ale Zoom,MEET
1 principalelor organe utilizând mulaje, planşe , imagini şi prin organismului uman
. interne studiul propriului corp; -fişă de lucru
-exerciţii de completare a unor fişe cu -„Prima ta
părţile componente ale corpului uman şi cu enciclopedie
localizarea organelor interne (plămâni, completă”
inimă, rinichi, stomac, intestine, creier) -„Stiu/Vreau să
A.T. cântec „Ce frumos e omul!” ştiu/Am învăţat”,
cubul
Platforma
classroom
-exerciţii de recunoaştere a sunetelor emise -alimente diferite -observaţia -1h Cum
2 Organele de de diferite obiecte; (sare, piper, sistematică miros florile?
. simţ: ochii, nasul, - sa denumeasca organele de simţ; fructe); -„Stiu/Vreau II
limba, urechile, -exerciţii de recunoaştere a gustului unor -demonstraţia, să ştiu/Am -joc:
pielea alimente; observaţia, învăţat”, ,,Cine te-a
-formulare de întrebări şi răspunsuri; explicaţia, studiul ciorchinele strigat pe
A.T.- jocuri „Pipăitul” , „Punga de caz; nume?”;
mirositoare”, ,,Cine te-a strigat pe nume?”;
-completarea unei fişe cu părţile - fişe de lucru; Joc:
componente ale corpului uman ; - explicaţia , „Ce este și ce
- recunoașterea funcțiilor organelor de simț -observaţia; face?”

N Conţinuturi Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr. Activităţi Obs


r instrumente Ore/ integrate
. SAPT
.
c
r
t
.
-exerciţii de descriere a stării de boală; -fişă de localizare - observaţia -1h Poveste despre
-discuţii asupra conceptelor „sănătate”/ a principalelor sistematică III boli-Cristela
„boală” ; componente ale brainstorming Georgescu
Starea de sănătate -enumerarea unor modalităţi de transmitere cavităţii bucale;
3 şi boala. a bolilor -periuţe şi pastă
. -povestire orală; de dinţi ;
A.T- joc de rol : «  La doctor » -convorbirea,
explicaţia,
observaţia;

Cum ne apă- exerciţii de recunoaştere a simptomelor unor -fişe de lucru - observaţia -1 h Cântecul
4 răm sănă- boli -brainstorming sistematică IV “Prietenii mei”
. tatea? -enumerarea unor modalităţi de transmitere „Bulgărele de
a bolilor zăpadă”,
- reguli pentru păstrarea sănătăţii ciorchinele
-formulare de întrebări şi răspunsuri;
A.T. Ghicitori , mesaje către copii infectaţi
cu HIV,COVID 19
-exerciţii de descriere a caracteristicilor - observaţia -1h
Eu cresc fiecărei etape de dezvoltare; sistematică V
-exerciţii de completare a unor enunţuri Fise de lucru
lacunare; Caruselul
-exerciţii de recunoaştere a unor organisme video
5 în diferite perioade de dezvoltare;
. -enumerarea principalelor reguli pentru o
creştere şi dezvoltare sănătoasă a Cantec: „Cele
organismului copilului; mai frumoase
A.T-desen “Chipul meu” - flori”

6 Sănătatea -exerciţii de completare a unor enunţuri - 1h


. bunul nostru de preţ lacunare; Fise de lucru VI
- evaluare -exerciţii de recunoaştere a unor organisme Platforma Proba de lucru Proverbe
în diferite perioade de dezvoltare; Animaker portofoliu şi zicători
-enumerarea principalelor reguli pentru o - observaţia despre om
creştere şi dezvoltare sănătoasă a -explicaţia, sistematică
organismului copilului. dezbaterea;
A. T-lectură „Supărarea Mărioarei”, V.
Gafiţa –

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 2- IGIENA PERSONALĂ


Nr. de ore : 6

descoperirea prin investigaţii a necesităţii -fişe de lucru; - observaţia -1h Povestea lui
1 Igiena spălării dinţilor; -explicaţia, sistematică; VII Dintisor
. cavităţii bucale -exerciţii de examinare a dinţilor cu ajutorul observaţia; Proba practica
unei oglinzi; -fişă de lucru Afise, reclame
-exerciţii de completare a unor fişe cu părţile -brainstorming
componente ale cavităţii bucale (dinţi, -studiul de caz
premolari, molari, limba); -convorbirea,
-exerciţii-joc de spălare pe dinţi;
A.T.- Rebus
să identifice produse de îngrijire a corpului; -video ,jocuri de - observaţia - 1h Postere
Igiena -exerciţii de enumerare a regulilor de rol sistematică pentru o
mâinilor, a unghiilor întreţinere a mâinilor, a unghiilor, a părului; -explicaţia, autoevaluare VIII campanie a
2 şi a părului -exerciţii de completate a fişelor; conversaţia, folosind curăţeniei
. A.T- joc „Amprente” ( Activitate. observaţia; filmulete în şcoală
transdisciplinara ) demonstrative Desen cu
pentru reguli tema:
de protectie Sunt curat,
Covid; sunt
sănătos!
Igiena -identificarea unor regului de comportare - joc de rol; studiu - observaţia -1h Executarea de
corpului care contribuie la menţinerea sănătăţii şi de caz; sistematică; IX exerciții fizice
3 bunei dezvoltări a corpului copiilor; -explicaţia, Chestionar pe muzică
. -însuşirea unor reguli de igienă a corpului; demonstraţia,
-enumerarea unor modalităţi de transmitere conversaţia;
a bolilor;
-sa recunoasca si sa aplice pozitiile corecte
ale corpului in diverse activitati
-A.T.- « Cinci minute cu igiena » , F.
Colonaş

Igiena -exerciţii de descriere a etapelor pentru - imagini, fișe de - `observarea -1h Modelaj :
4 îmbrăcămintei şi a curăţarea încălţămintei; evaluare sistematică X „Obiecte de
încălţămintei -sa stabileasca criterii de alegere potrivita a - conversația, Proba practica igienă”
vestimentatiei exercițiul Chestionare
- sa grupeze obiectele de vestimentatie in Postere orala
-functie de diferite criterii demonstratia Workcloud
- sa explice utilitatea vestimentatiei in viata
cotidiana
-enumerarea unor modalităţi de transmitere
a bolilor;
A.T.- Ghicitori

N Conţinuturi Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr. Activităţi Obs.


r instrumente ore integrate
. Data

c
r
t
.
5 - exerciţii de recunoaştere a simptomelor - imagini, -observarea 1h Versuri,
Boli cauzate bolilor; laptop, sistematică povesti
de lipsa de igienă -exerciţii de enumerare a condiţiilor care filmulețe video XI despre
conduc la apariţia acestor boli; -explicația, boli
-exerciţii de enumerare a regulilor de conversația,
igienă care previn apariţia bolilor; observarea
A.T.- Joc: „Găseşte cuvântul cheie”(piele-
apă, săpun, etc.)
-exerciţii - joc de recunoaştere a -conversaţia ; - observaţia 1h Cântec:
Gripa şi simptomelor gripei şi a virozelor -munca sistematică; XII „Salvați
6 virozele respiratorii respiratorii; independentă -probă orală; planeta”
. -exerciţii de enumerare a condiţiilor de şi pe grupe ; - observaţia Joc:
îmbolnăvire şi de prevenire a gripei şi a Desene sistematică „Pământ,
virozelor respiratorii; Exercitii de -probă orală; apă, aer”
- postere “Reguli de igienă personală” igiena -Cântece
A.T- “Sfaturi bune”-poezie Joc de rol despre
- exerciţii de completare a unor enunţuri ciorchine sanatate
Evaluare lacunare ; -conversaţia ;
-realizarea unui desen al şcolii; -munca
-exerciţii de găsire a unor cuvinte într-un independentă ;
puzzle ;
-exerciţii de găsire a 5 soluţii pentru
pastrarea igienei
reguli de igienă;
-recunoaşterea simptomelor unor boli;
A.T.- Desen cu tema: Sunt curat, sunt
sănătos!
Portofoliu

UNITATEA 3. PLANIFICAREA TIMPULUI ( 2 ore)


N Conţinuturi Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr. Activităţi Obs.
r instrumente ore integrate
. - Data
c
r
t
.

1 Ziua mea de lucru - ex. de ordonare a unor imagini după -conversaţia ; - observaţia 1h Cântece
. modul în care se derulează evenimentele pe -munca sistematică XIII vesele
parcursul unei zile ; independentă Jocuri de
-aprecierea timpului acordat activităţii şi pe grupe ; rol
fizice şi odihnei ; -fişe de lucru ;
-prezentarea unui program zilnic;
-studierea unu caz real şi precizarea
regulilor respectate/nerespectate;
A.T-joc „O zi din viaţa lui Dino cel
mare”(pag. 59, Joc şi joacă)

Modalități eficiente de - exerciţii de colorare a activităţilor -conversaţia ; - observaţia - 1h -Jocuri de


2 petrecere a timpului preferate ; -munca sistematică XIV copii.
. liber/ -exerciţii de prezentare a unui joc preferat ; independentă Povești
-exerciţii de realizare a unui puzzle ; -fişe de lucru ;
A.T-joc „O zi din viaţa lui Dino cel
mare”(Joc şi joacă)
3 Evaluare Portofoliu - munca -observarea Cântece
. independentă sistematică

UNITATEA 4. UN MEDIU CURAT/O VIAҬӐ SӐNӐTOASӐ ( 2 ORE )


Nr.ore Activităţi
N Conţinuturi Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data integrate Obs
r instrumente
.

c
r
t
.
exerciţii de selectare a unor imagini cu aspecte -conversaţia ; - observaţia -1 h Joc de rol
1 Să cunoaş- de ocrotire/poluare a mediului ; -munca sistematică XV cu
. tem şi să iubim -identificarea unor reguli de comportare care independentă -probă orală; materiale
natura! protejează mediul înconjurător; şi pe grupe ; -expoziţie de reciclabile
-descrierea efectelor dăunătoare a copiilor desene
asupra plantelor şi animalelor; ,,Natura si
-alcătuirea unor postere care îndeamnă la noi,,;
ocrotirea naturii ;
A.T.-desen “Ce pot face ?”
2 Şcoala mea - formulare de intrebari/raspunsuri pe teme -conversaţia ; - observaţia 1h Desene
este curată/ privind mediul -munca sistematică XVI
. Evaluare -confectionarea unor obiecte din materiale independentă -probă orală;
refolosibile şi pe grupe ; -afişarea
-ecologizarea unei zone din curtea şcolii; -coală de posterului
-identificarea necesarului de materiale hârtie ; colectiv ;
- solutii pentru ameliorarea ambientului