Sunteți pe pagina 1din 5

CURRICULUM ADAPTAT PENTRU ELEVI CU CES

ADAPTAREA STRATEGIILOR DIDACTICE


DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE
BIOLOGIE – CLASA A V-A
AN ŞCOLAR 2017-2018

1. Argument

Acest curriculum este realizat plecând de la scopurile şi obiectivele generale ale


predării şi învăţării biologiei: trezirea interesului şi a curiozităţii ştiinţifice a elevilor,
înţelegerea unor fapte şi fenomene din universul apropiat, aplicarea cunoştinţelor învăţate în
viaţa cotidiană.
În realizarea acestui curriculum se are în vedere necesitatea adaptării la posibilităţile
elevilor – de înţelegere, conştientizare şi asimilare a cunoştinţelor referitoare la mediul
înconjurător, la organizarea generală a animalelor, cu accent pe aspectele ecologice, în
vederea formării unui comportament adecvat.
Conţinuturile învăţării trebuie să ofere copiilor o informare corectă din punct de
vedere ştiinţific despre lumea înconjurătoare, o prezentare fidelă a unor animale din diferite
medii de viaţă, pornindu-se de la aspecte concrete ale naturii, cee ce favorizează observarea
directă şi înţelegerea unor laturi mai vizibile ale relaţiilor dintre vieţuitoare şi mediu.
Curriculum îşi propune să aducă în atenţia elevilor cu CES metode tradiţionale dar şi
moderne, activ-participative de predare-învăţare-evaluare, de obţinere a informaţiilor necesare
parcurgerii materiei, folosind metode, mijloace şi instrumente de lucru cât mai adecvate
acestor cazuri.
Prin strategiile abordate, se are în vedere şi o bună colaborare cu profesorul psiholog
al şcolii, cu profesorul de sprijin şi integrarea cât mai bună a elevilor în colectivul clasei.

2. Beneficiar : Gavrau Mihai

3. Obiective de referinţă şi activităţi de învăţare

1. Receptarea informatiilor din lumea vie

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


1.1 Să recunoască alcătuirea generală a  exerciţii de observare alcătuirii unei
unei plante şi rolul părţilor componente. plante
 exerciţii de observare a părţilor
componente;
 exerciţii de identificare a rolului
părţilor componente.
1.2 Să identifice grupe si reprezentati ai  exerciţii de observare şi descriere a
unor grupe de plante plantelor
 exerciţii de clasificare plantelor după
diferite criterii (mediu de viaţă,
înfăţişare, etc.);
 exerciţii de identificare a unor
asemănări şi deosebiri între diferite
plante);
 exerciţii de comparare a plantelordin
diferite medii, după criterii date,
evidenţiind utilitatea lor;
 exerciţii – joc de recunoaştere a unor
caracteristici de adaptare a unor plante
la mediile de viaţă.

2.Explorarea sistemelor biologice


OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
2.1 Să realizeze experienţe simple/  exerciţii de realizare a unor algoritmi
experimentale pe teme date. de lucru pentru diferite tipuri de
activităţi;
 exerciţii de observare a factorilor de
mediu care influenţează viaţa
plantelor;
 experienţe simple pentru evidenţierea
caracteristicilor plantelor
determinate/legate de mediul de viaţă.

3. Comunicarea orala si scrisa utilizand corect terminologia specifica biologiei

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


3.1 Să utilizeze modalităţi diverse de  exerciţii de utilizare a desenului pentru
înregistrare a informaţiilor. înregistrarea unor observaţii;
 exerciţii de realizare a unor scheme ale
desfăşurării unor procese (creşterea
plantelor, fiziologice etc.);
 experimente, interviuri, simulări,
jocuri – concurs, dezbateri, comentarii
pentru descoperirea de relaţii,
fenomene, procese;
 rubrica: „Ştiaţi că…”;
 prezentare de portofolii tematice.
3.2 Să exerseze utilizarea unor diverse surse  realizare ierbare;
de informare.  activităţi practice de utilizare a unor
surse diverse de informare: albume,
atlase, reviste, filme documentare,
internet, dicţionare etc.;
 realizarea de portofolii pe teme date
(categorii de plante etc.);
 utilizarea de soft educaţional.

4. Transferarea si integrarea cunostintelor si metodelor de lucru specifice biologiei

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


4.1 Să găsească soluţii la situaţii-problemă  exerciţii de elaborare a unor
în relaţia omului cu mediul. reguli/norme pentru creşterea şi
îngrijirea plantelor;
 dezbateri, jocuri de rol şi simulări,
analiza unor cazuri reale.
4.2 Să manifeste un comportament ecologic.  activităţi practice de aplicare a regulilor de
protejare a plantelor şi a mediului lor de
viaţă;
 rebusuri simple şi concursuri tematice sau
de desene.

4. Proiectarea curriculară

NR. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE CONŢINUTURI


CRT.
1. INTRODUCERE  Mediul de viaţă al plantelor. Diversitatea
plantelor
Laboratorul de biologie. Microscopul optic
2. ALCĂTUIREA GENERALĂ A  Celula vegetală-observaţii microscopice
UNEI PLANTE CU FLORI  Celula vegetală-definiţie, mărime, forme
 Ţesuturi vegetale
 Observaţii microscopice asupra unor ţesuturi
vegetale

 Rădăcina
 Tulpina
 Frunza
 Fotosinteza-lucrări practice
 Respiraţia şi transpiraţia-lucrări practice

 Floarea-alcătuire
 Funcţiile florii
 Ciclul de viaţă al unei plante

3. DIVERSITATEA LUMII VII  Clasificarea lumii vii în 5 regnuri


Regnul Monera. Bacterii
Regnul Protista. Mătasea broaştei
 Regnul Fungi. Ciuperca de câmp
 Licheni

Muşchiul de pământ
Feriga
Conifere
 Mărul si alti pomi fructiferi
 Fasolea si alte leguminoase
 Viţa de vie
 Varza si rudele ei
 Cartoful si alte plante inrudite
Caracterele generale ale angiospermelor
dicotiledonat

 Laleaua si alte plante inrudite cu ea


 Grâul si porumbul
Caractere generale ale monocotiledonatelor

4. INFLUENŢA OMULUI Plante ocrotite şi modalităţi de protecţie a


ASUPRA VEGETAŢIEI naturii

5. Strategii didactice

METODELE pedagogice utilizate în educaţia integrată sunt metode care promovează


un învăţământ personalizat cu ajutorul mijloacelor de învăţământ pentru îndeplinirea
sarcinilor de lucru.
 metode clasice: conversaţia, dialogul, expunerea orală, explicaţia;
 metode de învăţare: studiul cu manualul, , studiul individual, exerciţiul,
dezbateri;
 metode de predare-învăţare: experimentul, lucrarea de laborator, programul
AeL, activităţi practice; interviu, simulări, învăţământul diferenţiat;
 metode active: jocul didactic, rebusul instruirea programată (lecţii în programul
Power Point), metoda Sinelg, diagrama Venn, etc
 metode multisenzoriale: metoda aprecierii pozitive, metoda ,,Concurs”.
MIJLOACELE de învăţare constituie o componentă principală a procesului de
învăţământ pentru elevii cu CES, sunt considerate auxiliare pedagogice şi se împart în
materiale didactice şi mijloace tehnice (calculatorul).
Materialele didactice folosite în predarea-învăţarea-evaluarea elevilor cu cerinţe
educaţionale speciale sunt:
● materiale informativ–demonstrative: insectare, atlase zoologice, planşe, dischete,
casete video, etc;
● materiale pentru formarea şi exersarea deprinderilor: microscop, lamele, preparate
fixe şi proaspete, terariul, acvariul din laborator, etc.;
● materiale de evaluare a rezultatelor învăţării: tipuri de teste, lecţii în programul
Ael, portofoliul, etc.

6. Competenţe de învăţare

La sfârşitul studierii disciplinei, elevii vor dovedi următoarele achiziţii şi deprinderi:

Domenii de conţinut Conţinuturi


1. Vieţuitoarele in mediul lor de viata Grupe de vieţuitoare:
NOTĂ: Modalităţile de evaluare se realizează în funcţie de tipul de CES al elevului

7. Bibliografie

1. Programa de biologie revizuită, clasele V-VIII, învăţământ obişnuit.


2. Tănasă T., Cristea C., Cristea I.: Ştiinţe ale naturii, Educaţie civică, Caiet de evaluare,
Ed. Polirom, Iaşi, 1999.
3. Muşu I., Taflan A.: Terapia educaţională integrată, Ed. ProHumanitate, Bucureşti,
1997.
4. Păunescu C., Muşu I.: Psihopedagogie specială integrată – Handicapul mintal, Ed.
ProHumanitate, Bucureşti, 1997.
5. Pârăială V., Pârâială D., Filoti C: Ştiinţe ale naturii – auxiliar pentru cadre didactice
şi părinţi, Ed. Euristica, Iaşi, 2002.
6. Manuale şcolare.

S-ar putea să vă placă și