Sunteți pe pagina 1din 4

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE

CONSILIER DE PROBAŢIUNE
Sesiunea iunie – octombrie 2013

BAREM Varianta nr. 1

PROBA SCRISĂ PENTRU TESTAREA CUNOŞTINŢELOR TEORETICE

Subiectul 1 – 4 puncte
Identificaţi momentele în care veţi proceda, în calitate de consilier responsabil de
caz, la evaluarea situaţiei unei persoane supravegheate majore, pe parcursul
termenului de încercare. Prezentaţi rolul fiecărei evaluări şi documentele în care
acestea sunt reflectate.

- La prima întrevedere consilierul de probaţiune realizează evaluarea iniţială a


situaţiei persoanei supravegheate (locuinţă/adăpost, loc de muncă, situaţie
financiară, persoane aflate în întreţinere, dependenţe, comportament infracţional,
planuri de viitor etc.) în vederea întocmirii planului de supraveghere; Datele sunt
consemnate într-o fişă de evaluare şi ulterior prelucrate în cadrul planului - 0,40
puncte
- Cu ocazia fiecărei întrevederi pentru a stabili în ce măsură obiectivele planului de
supraveghere sunt duse la îndeplinire şi în ce măsură sunt respectate măsurile şi
obligaţiile; Informaţiile sunt consemnate în documentele întocmite în cadrul
întrevederilor (de ex: fişe monitorizare, procese-verbale etc.) - 0,40 puncte
- Cu ocazia monitorizării schimbărilor apărute în situaţia persoanei care
influenţează nevoile evaluate şi riscurile identificate, evaluare reflectată în
anexele prin care este revizuit planul de supraveghere - 0,40 puncte
- Cu ocazia realizării cererii de asistenţă şi consiliere, în vederea adaptării
intervenţiei la nevoile şi problemele individuale ale persoanei; reevaluarea unor
nevoi şi obiective din cadrul planului de supraveghere; Datele sunt consemnate în
cadrul planului de asistare - 0,40 puncte
- Pe parcursul procesului de asistenţă şi consiliere, o dată la 6 luni sau ori de câte
ori se înregistrează o evoluţie pozitivă ori negativă în situaţiei persoanei cu rolul
de a surprinde rezultatele înregistrate de către persoana asistată şi consiliată;
Datele sunt consemnate în referatele periodice de reintegrare socială şi
supraveghere - 0,40 puncte
- Cu ocazia revizuirii planului de asistare, pentru a adapta, dacă este cazul,
intervenţia la nevoile şi situaţia persoanei, dacă apar schimbări; datele reevaluării
situaţiei sunt consemnate în anexele planului de asistare - 0,40 puncte
- La expirarea perioadei de asistenţă şi consiliere, concluziile consilierului de
probaţiune cu privire la modul în care au fost atinse obiectivele propuse în planul

1
de asistare fac obiectul unui referat de reintegrare socială şi supraveghere final -
0,40 puncte
- Cu ocazia constatării nerespectării măsurilor/obligaţiilor, evaluarea procesului de
supraveghere derulat până în acel moment şi a rezultatelor înregistrate, sunt
consemnate de către consilier în raportul înaintat şefului serviciului, anterior
sesizării instanţei - 0,40 puncte
- Dacă pe perioada supravegherii persoana săvârşeşte o altă infracţiune,
evaluarea realizată de consilier în vederea întocmirii referatului de evaluare
solicitat de către instanţa de judecată - 0,40 puncte
- La încheierea supravegherii, evaluarea modului în care persoana condamnată a
respectat măsurile şi/sau obligaţiile şi a comportamentului acesteia pe perioada
supravegherii; Această evaluare este reflectată în cadrul raportului final - 0,40
puncte

Subiectul 2 – 2 puncte
Prezentaţi condiţiile în care intervine anularea suspendării sub supraveghere a
executării pedepsei şi consecinţele acestei măsuri

- măsură ce se dispune în situaţia în care se descoperă că cel condamnat a


mai săvârşit o infracţiune înainte de pronunţarea hotărârii prin care s-a dispus
suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau până la rămânerea
definitivă a acesteia – 0, 50 puncte
- infracţiunea care atrage anularea să fie descoperită înainte de împlinirea
termenului de încercare – 0,30 puncte
- pentru infracţiunea nou săvârşită s-a aplicat pedeapsa închisorii, chiar dacă
pedeapsa este aplicată după expirarea termenului de încercare – 0,30 puncte
- se dispune anularea suspendării sub supraveghere, aplicându-se după caz
dispoziţiile legale privind concursul de infracţiuni sau recidivă – 0,30 puncte
- dacă pedeapsa rezultată în urma contopirii nu depăşeşte 3 ani, instanţa poate
dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere – 0,30 puncte
- dacă se dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere,
termenul de încercare se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii
prin care s-a pronunţat anterior suspendarea executării pedepsei – 0,30
puncte

Subiectul 3 – 2 puncte
a. Enumeraţi şi descrieţi modurile de adaptare în perspectiva lui Robert K. Merton.
b. Imaginaţi o situaţie prin care să ilustraţi inovaţia, ca mod de adaptare.

a) Enumerarea modurilor de adaptare:


- conformitatea - 0,10 puncte
- inovaţia - 0,10 puncte
- ritualismul - 0,10 puncte
- evaziunea - 0,10 puncte
- răzvrătirea - 0,10 puncte

2
Descrierea modurilor de adaptare:
- conformitatea: modul cel mai frecvent întâlnit în societate; indivizii se
subordonează necondiţionat normelor şi legilor existente, chiar dacă idealurile,
aspiraţiile şi scopurile lor sociale şi individuale nu sunt atinse niciodată; nu este
un mod de adaptare deviant; în cazul tipului criminal ocazional sau a celui
pasional avem de-a face cu indivizi conformişti, socializaţi şi aparent morali, dar
care în faţa unor „ocazii criminogene” comit diverse crime şi delicte - 0,15 puncte
- inovaţia: individul acceptă şi valorizează scopurile culturale; pentru realizarea
acestora utilizează mijloace imorale, ilicite sau ilegale; aceste mijloace par
inovatorului eficiente pentru atingerea succesului (escroci, înşelători, falşi
vindecători, prezicători, prostituate etc.) - 0,15 puncte
- ritualismul: indivizii ignoră sau chiar resping scopurile culturale; indivizii se
concentrează excesiv asupra mijloacelor legitime; mijloacele, devenite „fetiş” sau
„ritual”, blochează fluenţa acţiunilor sociale; cei care adoptă acest mod de
adaptare sunt, de regulă, indivizi cu un nivel scăzut de aspiraţii sau idealuri, care
se simt protejaţi dacă adoptă procedee ritualiste (birocraţi, administratori,
funcţionari etc.) - 0,15 puncte
- evaziunea : mod de adaptare deviant destul de rar întâlnit în societate; este un
mod de adaptare specific indivizilor care resping atât scopurile culturale, cât şi
mijloacele instituţionalizate; cei care adoptă acest tip de comportament
abandonează scopurile şi nu mai acţionează conform normelor; este adoptat de
către acei indivizi care, în exprimarea lui Merton, „sunt în societate, fără să fie
totuşi” (bolnavi mintal, lunatici, paria, rătăcitori, vagabonzi, cerşetori, drogaţi etc.) -
0,15 puncte
- răzvrătirea: mod de adaptare caracterizat prin respingerea totală a scopurilor
culturale şi mijloacelor instituţionalizate şi înlocuirea lor cu altele noi; cei care
adoptă acest mod de adaptare încearcă să modifice sau să înlocuiască structura
socială şi să schimbe ordinea socială existentă (dizidenţi politici, revoluţionari,
lideri politici sau religioşi); acţiunile indivizilor care adoptă acest mod de adaptare
pot fi considerate ca fiind forme de „devianţă pozitivă”- 0,15 puncte
b). Situaţia imaginată ilustrează specificul inovaţiei, ca mod de adaptare - 0,75
puncte

Subiectul 4 – 2 puncte

a) Identificaţi faza ciclului motivaţional în care se află persoana supravegheată care


declară „pe de o parte vreau să-mi schimb comportamentul, pe de altă parte mi-e
foarte greu” şi precizaţi care ar fi abordarea potrivită pentru a sprijini persoana în
această etapă a procesului de schimbare.
b) Dezvoltaţi principiul evidenţierii discrepanţelor, specific interviului motivaţional, în
relaţie directă cu fază identificată.

a) Identificarea fazei ciclului motivaţional - Contemplare – 0,50 puncte


În această etapă consilierul explorează ambivalenţa persoanei (care pe de o parte se
gândeşte la schimbare, pe de altă parte respinge schimbarea) pentru a înclina
balanţa în favoarea schimbării comportamentului. Interviul motivaţional, ca tehnică de

3
lucru, este în această fază cu atât mai util pentru a promova schimbarea
comportamentului - 0,50 puncte

b) Conform acestui principiu în faza contemplării, consilierul crează şi amplifică


ambivalenţa între comportamentul actual şi scopurile fixate - 0,25 puncte
Acest lucru poate fi făcut prin:
- conştientizarea costurilor comportamentului actual - 0,25 puncte
- sublinierea neconcordanţelor în cele afirmate - 0,25 puncte
Conform acestui principiu, scopul abordării motivaţionale este ca oamenii să-şi
identifice propriile motive pentru schimbare - 0,25 puncte

Timp de lucru – 3 ore

S-ar putea să vă placă și