Sunteți pe pagina 1din 48

CONDIŢII GENERALE BANCARE PENTRU PERSOANE FIZICE

F/PRI/RC/01/33

Data intrării în vigoare: 5 Martie 2021

CUPRINS:
TITLUL I. GENERALITĂŢI PRIVIND RELAȚIILE DINTRE BANCĂ ȘI CLIENT ....................... 2
CAPITOLUL 1. INTRODUCERE ........................................................................................................ 2
CAPITOLUL 2. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL .................................... 3
CAPITOLUL 3. DESCHIDEREA, FUNCŢIONAREA ŞI ÎNCHIDEREA CONTURILOR ........... 5
CAPITOLUL 4. DREPTURILE ŞI ....................................................................................................... 7
OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR ................................................................................................................... 7
CAPITOLUL 5. PROCURI ................................................................................................................. 11
CAPITOLUL 6. DISPOZIŢII FINALE ............................................................................................... 12
TITLUL II. PRODUSE ŞI SERVICII BANCARE............................................................................. 14
CAPITOLUL 1. CONTUL CURENT ................................................................................................. 14
CAPITOLUL 2. CONTUL DE ECONOMII/ DEPOZIT LA TERMEN ........................................... 14
CAPITOLUL 3. CARDUL BANCAR ................................................................................................ 15
CAPITOLUL 4. ACORDAREA DE CREDITE ................................................................................ 23
COMPARTIMENTUL ”BANCA LA DISTANŢĂ”........................................................................... 23
CAPITOLUL 5. SERVICIUL CONTACTELL .................................................................................. 24
CAPITOLUL 6. SERVICIUL EMOBIAS.MD ................................................................................... 27
CAPITOLUL 7. SERVICIUL MOBIASSMS .................................................................................... 32
CAPITOLUL 8. SERVICIUL EFACTURA ....................................................................................... 37
CAPITOLUL 9. SERVICIUL OTPDIREKT ...................................................................................... 39
CAPITOLUL 10. PACHETE DE PRODUSE BANCARE ............................................................. 45
CAPITOLUL 11. SERVICIUL DE CHIRIE A SAFEULUI BANCAR ........................................... 46

1
● ●

● ● ● ●
TITLUL I. GENERALITĂŢI pentru deschiderea și/sau gestionarea contului în
numele Clientului.
PRIVIND RELAȚIILE DINTRE d. Tarife (sau Tarifele Băncii) – toate documentele
BANCĂ ȘI CLIENT Băncii sau, dacă este cazul, oricare din acestea,
ținute în mod public, în care sunt stabilite tarifele
și comisioanele aplicate de Bancă pentru
CAPITOLUL 1. INTRODUCERE produsele/serviciile oferite/prestate Clienților și
anume: “Tarifele pentru serviciile bancare
Secțiunea 1.1. Reglementare prestate persoanelor fizice”, „Lista de tarife
eMobias.md”, „Lista de tarife pentru deservirea
1.1.1. Raporturile dintre Mobiasbanca – OTP
cardurilor de debit (persoane fizice)”, „Lista de
Group S.A. și clienții săi persoane fizice
tarife pentru deservirea cardurilor de credit
consumatori sunt guvernate de:
(persoane fizice)”, „Tarife pentru persoane fizice
 prezentele Condiții Generale Bancare pentru
Pachete de Produse”, „Lista condiții și rate a
Persoane Fizice (în continuare „Condiții
dobânzii la conturile de economii și depozite”,
Generale Bancare”), care reprezintă atât
„Lista de tarife pentru deservirea serviciului
informațiile pre-contractuale, cât și contractul-
MobiasSMS”.
cadru dintre Client și Bancă în sensul prevăzut
e. Secretul bancar include, în corespundere cu
în Legea cu privire la serviciile de plată și
prevederile art. 96 alin. (1) al Legii nr. 202 din
moneda electronică;
06.10.2017 privind activitatea băncilor, toate
 prevederile formularelor specifice fiecărui
faptele, datele şi informaţiile aflate la dispoziţia
produs sau serviciu;
Băncii, referitoare la persoana, bunurile,
 actele normative în vigoare, inclusiv ale Băncii
activitatea, afacerea, relaţiile personale sau de
Naționale a Moldovei, precum și, dacă este
afaceri ale clienţilor Băncii ori informaţiile
cazul, de uzanțele și practicile bancare interne și
referitoare la conturile clienţilor (solduri, rulaje,
internaționale.
operaţiuni derulate), tranzacţiile încheiate de
Aceste raporturi se bazează pe încredere reciprocă,
clienţi, precum şi a altor informaţii despre clienţi
confidențialitate și buna credință.
care i-au devenit cunoscute Băncii.
1.1.2. Mobiasbanca – OTP Group S.A. a fost
f. Call Center – serviciul de suport pentru clienți,
înregistrată la 24.05.2001 în Registrul de Stat al
disponibil zilnic 24/24, tel: 022 256 456, fax: 022
persoanelor juridice cu numărul de identificare de
541 974, info@mobiasbanca.md.
stat – codul fiscal (IDNO) 1002600006089, și
activează în baza licenței Seria A MMII nr. 004500
1.2.2. Pe parcursul Condițiilor Generale Bancare
emisă la 31.01.2018 pe un termen nedeterminat de
pot fi definiți și alți termeni utilizați cu precădere în
Banca Națională a Moldovei, cu sediul în Chișinău,
cadrul unor anumite capitole.
MD-2005, Bulevardul Grigore Vieru 1, tel. 022 822
1.2.3. În prezentele Condiții Generale Bancare,
606.
folosirea la singular a termenilor definiți presupune și
Secțiunea 1.2. Interpretare referirea la pluralul acestora și invers.
1.2.4. Ca regulă generală, toate contractele,
1.2.1. În prezentul document, următorii termeni vor documentele și/sau formularele distincte încheiate
fi interpretați după cum urmează: între Client și Bancă, inclusiv prezentele Condiții
a. Banca reprezintă Mobiasbanca – OTP Group Generale Bancare, sunt întocmite în limba română.
S.A., iar orice referire făcută la Bancă în cuprinsul Cu acordul ambelor părți, Banca îi poate furniza
acestui document va fi înțeleasă ca incluzând, Clientului și versiuni traduse în alte limbi, însă
dacă este cazul, și oricare dintre unitățile sale versiunea în limba română va fi cea de referință.
teritoriale (sucursală, agenție).
b. Clientul reprezintă orice persoana fizică care
beneficiază sau a beneficiat de serviciile Băncii Secțiunea 1.3. Sfera de aplicare
ori persoana fizică cu care Banca a negociat o
1.3.1. Prevederile Titlului 1 „Generalități privind
tranzacție, chiar dacă tranzacția respectivă nu s-
relațiile dintre bancă și client” se completează cu
a finalizat.
prevederile Titlului 2 „Produse și servicii bancare”, cu
c. Persoana împuternicită – persoana fizică
prevederile stipulate în cererile depuse de
împuternicită prin lege sau de către titularul de
deschidere conturi, în cererile de aderare la serviciile
cont prin act juridic (procură, contract de mandat)
de a prezenta la Bancă documentele necesare
2
Condiții Generale Bancare pentru Persoane Fizice. Titlul I – Generalități privind relațiile dintre Bancă și Client.

bancare, precum și cu prevederile contractelor  pentru produsele/serviciile solicitate prin Call


aferente fiecărui produs/serviciu. Center, a trecut procedura de identificare la
1.3.2. Condițiile Generale Bancare rămân în telefon stabilită de Bancă sau
vigoare până la data închiderii tuturor conturilor  a utilizat în cadrul serviciilor de deservire la
Clientului și încetării efectelor tuturor contractelor/ distanță alte mijloace securizate specifice
formularelor specifice încheiate cu acesta. dispozitivului electronic deținut (notificări Push,
1.3.3. Prezentele Condiții Generale Bancare sms ș.a.).
înlocuiesc orice dispoziție contrară existentă în 1.3.8. Modificarea sau încetarea unuia din
contractele, formularele și/sau documentele contractele specifice încheiate între Client și Bancă
specifice produselor și serviciilor, încheiate anterior se realizează în condițiile prevăzute de respectivul
intrării în vigoare a Condițiilor Generale Bancare, și, contract și nu afectează valabilitatea celorlalte
dacă este cazul, le completează. contracte, Cereri sau a prezentelor Condiții Generale
1.3.4. În caz de conflict intre prevederile existente Bancare.
în prezentele Condiții Generale Bancare și condițiile 1.3.9. Orice derogare de la aplicarea Condițiilor
speciale din contracte, documente și/sau formulare Generale Bancare fată de Client trebuie convenită în
distincte încheiate între Client și Bancă la aceeași mod expres, în scris, între Bancă și Client.
dată sau ulterior intrării în vigoare a prezentelor 1.3.10. Nici o neexercitare sau întârziere sau
Condiții Generale Bancare, vor prevala condițiile amânare în exercitarea de către Bancă a oricărui
speciale din formularele sau documentele specifice. drept sau remediu acordat conform Condițiilor
1.3.5. Banca are dreptul să modifice în mod Generale Bancare sau existent în virtutea legii nu va
unilateral prezentele Condiții Generale Bancare, ori acționa ca o renunțare la asemenea drept sau
de câte ori va considera necesar. Faptul modificării remediu, și nici o exercitare unică sau parțială a
Condițiilor Generale Bancare se aduce la cunoștința oricărui drept sau remediu nu va împiedica orice
Clientului la unitățile Băncii, prin extrasul de cont exercitare viitoare a acestora, sau nu va împiedica
și/sau prin site-ul Băncii, modificările urmând să intre exercitarea concomitentă a oricărui alt drept sau
în vigoare începând cu data menționată în remediu accesibil Băncii în baza Condițiilor Generale
informarea respectivă. Modificările survenite cu Bancare sau în baza unor alte temeiuri legal
privire la rata dobânzii sau la cursul valutar pot fi justificate.
aplicate imediat și fără nicio notificare. Prevederile
pe aspecte nereglementate anterior pot intra în
vigoare și imediat, dacă acestea nu sunt în
detrimentul Clientului. CAPITOLUL 2. PROTECȚIA DATELOR CU
1.3.6. Clientul are posibilitatea ca, până la data CARACTER PERSONAL
intrării în vigoare a modificărilor menționate la pct. 2.1. Banca prelucrează datele cu caracter
1.3.5 de mai sus, să notifice Băncii, prin scrisoare cu personal în baza prevederilor Legii nr.133 din
confirmare de primire sau direct la unitatea bancară 08.07.2011 cu privire la protecția datelor cu caracter
unde are deschis contul, refuzul noilor condiții și personal.
denunțarea Condițiilor Generale Bancare. 2.2. Persoane vizate pot fi: clienții sau potențialii
Neprimirea de către Bancă a unei astfel de notificări clienți ai Băncii, Consumatorii sau potențialii
în termenul precizat mai sus, reprezintă acceptarea Consumatori, debitorii, minorii, contractanții,
tacită din partea Clientului a noilor condiții. membrii familiei acestora, giranții, foștii clienți.
1.3.7. Banca pune la dispoziția Clientului diverse 2.3. Banca nu va prelucra datele personale ale
canale de recepționare a solicitărilor de aderare, persoanelor vizate decât în măsura în care acest
modificare date și renunțare la serviciile Băncii. demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos
Astfel orice solicitare, indiferent de canalul de menționate, cu respectarea tuturor măsurilor legale
comunicare utilizat, se va considera autentică și de securitate și confidențialitate a datelor.
autorizată dacă Clientul: 2.4. Prin “date cu caracter personal” se înțeleg
 a semnat personal cu semnătură olografă sau cu orice informații referitoare la o persoană fizică
semnătură electronică avansată calificată, sau identificată sau identificabilă, care poate fi
identificată, direct sau indirect, conform legii.
 a utilizat elementele securizate personalizate
2.5. Prin „prelucrarea datelor cu caracter
pentru transmiterea mesajelor prin mesageria
personal” se înțelege orice operațiune sau serie de
securizată a serviciului OTPdirekt, sau
operațiuni care se efectuează asupra datelor cu
caracter personal, prin mijloace automatizate sau
neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea,
3
organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea,  Adresa de domiciliu/reședință/contact: tara,
adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, raionul, localitatea, strada, numărul blocului,
utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminarea scara, etajul, nr. apartament, cod poștal,
sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea,  Adresa de e-mail,
blocarea, ștergerea sau distrugerea sau în orice alt  Loc de muncă, profesia, sectorul de activitate,
mod. statutul profesional, numele și adresa
2.6. Scopul în care se face prelucrarea datelor: angajatorului, nr. de telefon la locul de muncă;
a. activități / servicii financiar - bancare sau auxiliare  Expunere politică (dacă este cazul),
/ conexe (în special, dar nefiind limitate la  Funcția publică deținută (dacă este cazul),
acordarea de credite, rapoarte de credit,  Nivel studii,
colectarea de debite/recuperarea creanțelor,  Formare profesională - diplome obținute,
asigurări și reasigurări, servicii de comunicații  Situație familială (copii, soț/soția, persoane în
electronice; servicii pe Internet; monitorizarea întreținere),
accesului persoanelor în spațiile Băncii;  Situație economică și financiară (salariu,
securitatea persoanelor); venituri, pensii și alte încasări),
b. activități/acțiuni comerciale (în special, dar  Date privind bunurile deținute,
nefiind limitate la acțiuni de reclamă, marketing și  Date bancare,
publicitate proprii/pentru sucursalele Băncii);  Imagine (fotografie),
c. constituirea de baze de date și utilizarea acestora  Date aferente cardurilor bancare,
conform legii;  Tip act de identitate deținut,
d. în vederea respectării legislației (în special, dar  Serie si număr act de identitate,
nefiind limitate la managementul riscurilor  Alte date aferente actelor de identitate,
operaționale, prevenirea spălării banilor și  Date privind starea de sănătate (dacă este
combaterea terorismului, prevenirea fraudelor); cazul).
e. în vederea derulării relațiilor Băncii cu autoritățile
Clientul/persoana împuternicită este obligat să
competente sau cu alți parteneri;
ofere aceste date, fiind necesare furnizării de
f. în vederea efectuării de analize statistice, de
servicii specifice activității bancare. Refuzul
gestiune, de risc, financiare, comerciale și de
Clientului/persoanei împuternicite determină
marketing;
imposibilitatea furnizării de servicii specifice
g. realizarea unui interes legitim al Băncii cu
activității bancare.
condiția ca acest interes să nu prejudicieze
interesul sau drepturile și libertățile fundamentale 2.8. Destinatarii datelor:
ale persoanei vizate, în speciala dreptului la viață  împuterniciții Băncii, alte persoane
privată în ceia ce privește prelucrarea datelor cu fizice/juridice care prelucrează datele personale
caracter personal. în numele Băncii (ex.: împuterniciți/avocați,
2.7. Lista datelor cu caracter personal (nu este consultanți, contabili, auditori );
exhaustivă):  parteneri ai Băncii (ex.: birouri de credit, agenții
 Nume, de colectare a debitelor/recuperare a
 Prenume, creanțelor, intermediari, brokeri, societăți de
 Patronimic (dacă este cazul), asigurare-reasigurare, organizații profesionale,
 Numărul de identitate a persoanei fizice (IDNP) organizații de cercetare a pieței, etc.), în și în
sau alt element unic de identificare (daca este afara tarii, în baza convențiilor încheiate cu
cazul), aceștia, legate de furnizarea de produse și
 Numele și prenumele Beneficiarului efectiv servicii;
(dacă este cazul),  terți (în special, dar nefiind limitate la entități
 Numele și prenumele membrilor de familie, juridice din grup, bănci corespondente,
 Sexul, organizații internaționale) situați în state ce
 Data și locul nașterii, asigură un nivel de protecție adecvată a datelor,
 Cetățenia, state care au adoptat legislație de protecție a
 Rezidența, datelor, precum și în state care nu se
 Semnătura, încadrează în nici una din categoriile
 Date din actele de stare civilă, menționate mai sus;
 Numărul de telefon/fax,  autoritățile competente (ex.: autoritățile
judecătorești, politie, Centrul National pentru

4
Condiții Generale Bancare pentru Persoane Fizice. Titlul I – Generalități privind relațiile dintre Bancă și Client.

Protecția Datelor cu Caracter Personal, Banca recomandată, cu confirmare de primire, trimisă la


Națională a Moldovei, Centrul Național unitatea respectivă, fie printr-o altă modalitate
Aticorupție, Serviciului pentru Prevenirea și acceptată de Bancă.
Combaterea Spălării Banilor, autorități publice 2.10. Încheierea operațiunilor de prelucrare.
centrale/locale); Destinația ulterioară a datelor.
 autoritățile americane (US Treasury 2.10.1. În vederea realizării scopurilor menționate,
Department) – în cazul în care clienții vor Banca va prelucra datele cu caracter personal ale
intenționa să efectueze transferuri persoanelor vizate pe toată perioada valabilității /
internaționale prin intermediul SWIFT (Society dezvoltării relațiilor contractuale cu Clientul. Ulterior,
for Worldwide Interbank Financial Banca va păstra datele aferente activităților și
Telecommunication), în scopul respectării tranzacțiilor naționale și internaționale ale Clientului
prevederilor legislației naționale locale/privind în conformitate cu cerințele legislației în vigoare,
prevenirea spălării banilor/luptei împotriva inclusiv ale Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la
terorismului. prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării
2.9. Drepturile persoanelor vizate terorismului.
2.9.1. Drepturile de care beneficiază persoanele
vizate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133
din 08.07.2011 cu privire la protecția datelor cu
caracter personal, sunt următoarele:
CAPITOLUL 3. DESCHIDEREA,
 de acces la datele cu caracter personal, la
FUNCŢIONAREA ŞI ÎNCHIDEREA CONTURILOR
obținerea informațiilor privind scopul prelucrării
datelor, destinatarii cărora le sunt dezvăluite
Clauză comună: Banca deschide conturi curente cu
datele cu caracter personal și locul aflării
sau fără carduri ataşate, conturi de economii/ de
acestuia;
depozit, în lei sau/şi în valută străină, la cererea
 de intervenție asupra datelor cu caracter
expresă a Clientului. Conturile se deschid la unităţile
personal, în baza căruia poate rectifica,
Băncii, în conformitate cu normele interne, pe baza
actualiza, bloca sau șterge datele cu caracter
completării şi semnării de către Client a formularelor
personal a căror prelucrare contravine legii, în
standard ale Băncii, însoţite de documentele
special datorită caracterului incomplet sau
solicitate de aceasta. Oricărui cont i se pot ataşa
inexact al datelor,
diverse produse şi/sau servicii, la solicitarea
 de opoziție al persoanei vizate (subiectului
Clientului şi cu respectarea condiţiilor Băncii,
datelor cu caracter personal) - persoanele
conform ofertei în vigoare.
vizate se pot opune în orice moment, în mod
gratuit, din motive întemeiate și legitime legate Secţiunea 3.1. Deschiderea conturilor.
de situația sa particulară, ca datele cu caracter
personal care le vizează să facă obiectul unei La deschiderea conturilor, Banca solicită documente
prelucrări, cu excepția cazurilor în care legea necesare identificării Clientului şi, eventual, a
persoanei împuternicite prin procură sau contract de
stabilește altfel,
mandat, conform cerinţelor prevăzute în Titlul I,
 de a sesiza / a se adresa la justiție, în cazul în
Capitolul 5. Procuri.
care persoanele vizate au suferit un prejudiciu
în urma unei prelucrări de date cu caracter Secţiunea 3.2. Funcţionarea conturilor
personal efectuată ilegal sau cărora le-au fost
încălcate drepturile și interesele garantate de 3.2.1. Orice operaţiune (de ex. plăţi, încasări,
Legea cu privire la protecția datelor cu caracter depuneri şi retrageri de numerar, viramente intra şi
personal. interbancare etc.) dispusă de Client/persoană
2.9.2. În situația în care persoanele vizate nu sunt împuternicită se efectuează prin intermediul oricărui
de acord cu prelucrarea datelor personale în scop de cont deschis pe numele Clientului, în strictă
marketing sau cu transmiterea acestora către terți, conformitate cu condiţiile de gestiune a conturilor
aceștia au dreptul de a formula un refuz. date.
2.9.3. În vederea exercitării drepturilor mai sus 3.2.2. Îndeplinind instrucţiunile Clientului, Banca
menționate, persoanele vizate au dreptul de a se bazează pe caracterul real, corect şi original al
formula o cerere scrisă datată și semnată care va fi semnăturilor olografe care apar pe instrucţiunile
transmisă fie personal, la unitatea Băncii unde au transmise Băncii în orice mod şi ține de
deschis contul curent, fie printr-o scrisoare responsabilitatea Clientului ca acestea să
corespundă semnăturii din actul de identitate valabil
5
al Clientului, Banca nepurtând nici un fel de sau a băncii de tranzit/ corespondente), precum şi
responsabilitate în legătură cu consecinţele care ar pentru consecinţele legate de o asemenea
putea apărea ca urmare a folosirii de Client în mod reţinere/blocare.
fraudulos sau abuziv a acestor semnături. 3.2.11. Responsabilitatea privind veridicitatea şi
3.2.3. Banca este îndreptăţită să calculeze, în corectitudinea informaţiei indicate în ordinul de plată
cazul descoperitului neautorizat de cont, dobânda îi revine persoanei care emite respectivul ordin de
penalizatoare asupra soldului debitor al contului plată.
curent, nivelul acesteia fiind afişat la sediile sale. 3.2.12. În funcție de tipul plății, Banca aplică
3.2.4. Orice solicitare a Clientului pentru un schimb anumite ore limite de executare a plăților, stabilite în
valutar, materializată prin semnarea documentului Tarifele Băncii. Plata inițiată după ora limită a unei
confirmativ de efectuare a operaţiunii sau a unui zile lucrătoare sau într-o zi nelucrătoare se va
contract specific acestui tip de tranzacţie, fie cu executa în următoarea zi lucrătoare.
decontare imediată, fie cu o altă dată a valutei, este 3.2.13. Ținând cont că din 01.08.2016, în
irevocabilă. Toate costurile provenind din diferenţele conformitate cu legislația Republicii Moldova, pentru
de curs valutar vor fi suportate de Client. De toate tipurile de conturi se utilizează codurile IBAN
asemenea, atât în cazul nerespectării ordinului dat, (International Bank Account Number), care
precum şi în cazul modificării de către Client a reprezintă un şir de caractere care identifică în mod
ordinului transmis Băncii, toate consecinţele, unic la nivel internaţional contul bancar al Clientului,
inclusiv, dar fără a se limita la daune, costuri Banca utilizează în documentele contabile oferite
suplimentare suportate de Bancă, sunt în sarcina Clienților doar codul IBAN. Banca va oferi, la
Clientului. necesitate, gratuit oricărui Client certificatul privind
3.2.5. În cazul sumelor primite în favoarea corespunderea între codul IBAN și numărul de cont
Clientului şi care sunt exprimate în alte valute în format vechi aplicat pînă la 2016.
convertibile decât cele în care sunt deschise
Secţiunea 3.3. Extrasul de cont
conturile curente, banca este în drept să returneze
suma transferului plătitorului. 3.3.1. Banca emite extrase de cont pentru
3.2.6. În caz dacă suma transmisă Clientului printr- operaţiunile efectuate pe contul Clientului. Utilizatorii
un sistem internațional de transfer rapid este serviciilor de Banca la distanţă pot accesa extrasul
exprimată într-o altă valută convertibilă decât valuta de cont pentru fiecare cont curent subscris prin
contului curent indicat în transferul respectiv, Banca intermediul fiecărui serviciu respectiv.
este în drept să plaseze prin conversie suma în 3.3.2. Extrasul de cont este un document emis de
contul curent indicat, aplicând cursul comercial al Bancă care cuprinde informaţii în ceea ce priveşte
Băncii existent în ziua efectuării conversiei. data de înregistrare a operaţiunilor în contabilitate,
3.2.7. În cazul în care Clientul/Persoana valoarea operaţiunilor, dobânzile şi comisioanele
Împuternicită solicită retragerea din cont a unor aferente operaţiunilor efectuate, etc.
sume în valută străină, sumele de până la valoarea 3.3.3. Extrasele sunt expediate de Bancă lunar
de 5 EUR sau 1 USD vor fi schimbate în lei pentru Clienţii care şi-au exprimat, prin Formularul
moldoveneşti la cursul Băncii din ziua respectivă şi de Intrare în Relaţii cu Banca sau prin alte formulare
eliberate Clientului în această monedă. propuse de Bancă, opţiunea de a primi extrasul de
3.2.8. În cazul unei erori din partea Băncii, cont la adresa de e-mail.
înregistrate pe contul Clientului, Clientul autorizează 3.3.4. La cererea Clientului/ Persoanei
în mod expres Banca să corecteze, din proprie Împuternicite, Banca poate emite extrase pentru
iniţiativă, fără acordul prealabil al Clientului, zilele în care au fost dispuse operaţiuni, contra unui
operațiunile efectuate în mod eronat. comision, conform Tarifelor în vigoare la data
3.2.9. Dacă Banca depistează că în ordinul de solicitării. Aceste extrase sunt puse la dispoziţia
plată recepţionat este indicat greşit contul bancar Clientului/Persoanei Împuternicite la unitatea Băncii
şi/sau codul fiscal al Clientului, Banca va restitui unde acesta are deschis contul şi/sau la adresa de
băncii plătitoare suma respectivă sau Clientului email a Clientului/Persoanei Împuternicite.
ordinul de plată, în condiţiile prevăzute în legislaţie. 3.3.5. Clientul poate obţine corectarea unei
3.2.10. Banca nu este responsabilă pentru operaţiuni de plată din partea Băncii numai dacă
reţinerea/blocarea plăţilor efectuate din/în Contul informează Banca, în cel mai scurt timp, dar nu mai
Clientului, dacă aceasta s-a produs din vina/ ca târziu de 13 luni de la data debitării contului său,
urmare a acțiunilor Clientului sau ale terţelor despre faptul că a constatat o operaţiune de plată
persoane (inclusiv a băncii beneficiarului/plătitorului neautorizată sau executată necorespunzător. Dacă

6
Condiții Generale Bancare pentru Persoane Fizice. Titlul I – Generalități privind relațiile dintre Bancă și Client.

operaţiunea dată se referă la cardul bancar eliberat desfăşurării relaţiilor acestora, Banca neacceptând
de Bancă, atunci urmează a se ţine cont şi de mituirea şi coruperea.
prevederile pct. 3.6.17 - 3.6.19 din Titlul II.
Secţiunea 4.1. Drepturile Clientului:
Secţiunea 3.4. Închiderea conturilor
4.1.1. Sa primească pentru disponibilul păstrat în
3.4.1. Clientul poate solicita închiderea contului, cont, dobânda stabilită conform reglementarilor
printr-o cerere semnată şi prezentată Băncii. Băncii.
3.4.2. Închiderea contului va fi efectuată numai 4.1.2. Să alimenteze contul prin depuneri în
după achitarea de către Client a tuturor sumelor pe numerar la unităţile/bancomatele Băncii sau prin
care le datorează Băncii în decurs de 30 de zile de viramente din alte conturi, deschise la Bancă sau la
la depunerea cererii de către Client (închiderea se alți prestatori de servicii de plată cu condiţia
va efectua cu condiţia ca respectivul cont sa nu aibă respectării regulilor de efectuare a operaţiunilor
produse active ataşate). specificate în formulare specifice produselor
3.4.3. În cazul în care există un card ataşat pe corespunzătoare contului. Operaţiunile în valută
contul curent, închiderea contului la solicitarea străină se efectuează cu condiţia respectării
clientului se va face la 30 de zile de la stoparea prevederilor legislației în vigoare a Republicii
cardului. Moldova privind reglementarea valutară.
3.4.4. Clientul nu poate solicita închiderea contului 4.1.3. Sa dispună operaţiuni cu sumele aflate în
în cazul în care asupra contului s-a dispus măsura cont cu respectarea Condițiilor Generale Bancare şi
indisponibilizării în condiţiile legii. a legislaţiei în vigoare.
3.4.5. Până la închiderea contului, Clientul are 4.1.4. Să solicite închiderea contului numai după
obligaţia de a reglementa situaţia produselor şi achitarea către Bancă a tuturor sumelor pe care le
serviciilor ataşate contului respectiv. datorează acesteia.
3.4.6. La decesul Clientului, sumele aflate în cont 4.1.5. Sa i se pună la dispoziţie de către Bancă
se vor elibera numai persoanelor numite în extrasul de cont în care sa fie evidenţiate
Certificatul de moştenitor şi numai în limitele operaţiunile efectuate.
prevăzute în acesta (aceste persoane vor prezenta 4.1.6. Să solicite produse şi/sau servicii pentru a fi
de asemenea şi actele de identitate precum şi ataşate contului, în condiţiile stabilite de Bancă. În
Certificatul de deces al Clientului). vederea eficientizării procesului de deservire în
3.4.7. În cazul în care Băncii i se aduce la cadrul unităților, Banca oferă Clienților posibilitatea
cunoştinţă despre decesul Clientului, inclusiv prin de a face o programare în prealabil la Consilierul
prezentarea de către orice persoană interesată a Clientelă, inclusiv prin intermediul Call Center.
Certificatului de deces al clientului, Banca are
Secţiunea 4.2. Obligaţiile Clientului:
dreptul să blocheze contul până la îndeplinirea
condiţiilor menţionate mai sus. 4.2.1. Să cunoască şi să respecte condiţiile de
3.4.8. În situaţia în care există mai mulţi efectuare a operaţiunilor în cont descrise în
moştenitori (cu Certificat de moştenitor), Banca nu prezentele Condiții Generale Bancare, precum şi
va putea desființa contul de economii/ depozitul prevederile celorlalte contracte/formulare încheiate
decât cu acordul tuturor moştenitorilor. cu Banca.
3.4.9. Conturile pot fi închise: 4.2.2. Să utilizeze contul deschis la Bancă pentru
a. în baza cererii titularului de cont / persoanei efectuarea de operaţiuni folosind doar formularele
împuternicite; standard ale Băncii, dacă este cazul. Acestea
b. în baza hotărârii instanţei de judecată; trebuie să fie corect completate şi să reflecte
c. la achitarea creditului/restituirea depozitului; operaţiuni şi date reale, Clientul fiind răspunzător
d. în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare pentru aceasta.
sau în prezentele Condiții Generale Bancare. 4.2.3. Să furnizeze corect și prompt Băncii datele
şi documentele pe care aceasta le va solicita, în
scopul deschiderii contului, precum şi în scopul
CAPITOLUL 4. DREPTURILE ŞI
efectuării operaţiunilor în cont dispuse de Client.
OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.2.4. Să anunţe Banca în cazul intervenirii oricărei
modificări ale informaţiilor furnizate Băncii (ex.
Clauză comună: Părţile implicate în derularea
referitor la datele de identificare ale Clientului şi/sau
Condiţiilor Generale Bancare trebuie să fie integre,
Persoanei Împuternicite, revocarea împuternicirii,
corecte, incoruptibile şi transparente, corectitudinea
schimbarea rezidenţei, etc.) şi să înlocuiască în mod
fiind baza încrederii şi credibilităţii, necesară
7
corespunzător actele prezentate iniţial, în termen de 4.2.14. Să informeze neîntârziat Banca privind orice
5 zile lucrătoare de la data modificării respective. instrument de plată pierdut, furat, distrus sau anulat,
Până la data primirii de către Bancă a acestor astfel încât aceasta să ia masurile necesare pentru
modificări din partea Clientului, Banca este imposibilitatea utilizării ulterioare a respectivelor
îndreptăţită să considere informaţiile şi datele de mijloace de plată.
identificare aflate în posesia sa ca fiind valide. Banca 4.2.15. Să despăgubească Banca pentru orice
nu poate fi făcută răspunzătoare pentru eventualele daune, pierderi sau cheltuieli suportate de aceasta,
prejudicii cauzate ca urmare a necomunicării în timp care au rezultat din încălcarea prevederilor
util şi în condiţii de siguranţă a Condițiilor Generale Bancare de către Client, inclusiv
modificărilor/completărilor apărute sau în cazul în pentru orice daune, pierderi sau cheltuieli suportate
care acestea au fost comunicate Băncii de către de Bancă, ca urmare a stabilirii responsabilităţii
Client fără a fi urmate de înscrisuri doveditoare. financiare a Clientului pentru refuzurile de plată.
4.2.5. Să prezinte anual Băncii informațiile 4.2.16. Să prezinte Băncii documentele solicitate de
solicitate de aceasta pentru identificarea Clientului aceasta în original sau copie legalizată sau, după
și, eventual, a Persoanei Împuternicite, în vederea caz, în forma cerută de Bancă.
conformării Băncii la cerințele stabilite în acest sens 4.2.17. În raport cu Banca (inclusiv salariații ei) și alți
în legislația din domeniul combaterii spălării banilor Clienți, să aibă un comportament care respectă
și finanțării terorismului. normele juridice, de ordine publică şi bunele
4.2.6. Să respecte programul de lucru cu publicul moravuri.
al Băncii, aşa cum este afişat la unităţile acesteia. 4.2.18. Să nu divulge Secretul bancar și să nu
4.2.7. Să achite la termen comisioanele, dobânzile împiedice Banca să păstreze Secretul bancar,
şi alte plăţi bancare aferente operaţiunilor efectuate inclusiv (fără limitare):
şi produselor deţinute, conform Tarifelor în vigoare a să nu întreprindă sau participe la acțiuni de
la momentul efectuării plătii. colectare, înregistrare, stocare, păstrare,
4.2.8. Să respecte legislaţia în vigoare a Republicii utilizare, dezvăluire prin transmitere, diseminare,
Moldova cu referinţă la fiscalitate şi, în cazul în care difuzare, adaptare sau modificare a datelor cu
legislaţia în vigoare prevede, să achite impozitul pe caracter personal sau a informației despre viața
venit provenit din dobânzile achitate la contul de privată a altor persoane, a informației care poate
depozit/ economii. constitui secret bancar, comercial, de stat sau de
4.2.9. Să se informeze periodic cu privire la altă natură;
modificările intervenite cu privire la cuantumul b să nu efectueze fotografierea și/sau audio/video
comisioanelor, dobânzilor, altor plăţi bancare, înregistrarea în incinta încăperilor Băncii și pe
precum şi la prezentele Condiţii Generale Bancare teritoriul acesteia, inclusiv (fără limitare) a altor
din afişările existente la unităţile Băncii, de pe site-ul persoane, a bunurilor, documentelor și
instituţional al Băncii sau prin intermediul sistemelor informațiilor Băncii și altor persoane;
automatizate de deservire la distanţă oferite de c să nu facă uz de informațiile care constituie
Bancă. Secret bancar al altor persoane, la care a avut
4.2.10. Să efectueze operaţiuni în contul curent acces, să distrugă astfel de informații sau, după
doar în limita disponibilului din cont, ţinând cont caz, să restituie Băncii purtătorii de informație și
inclusiv de valoarea comisioanelor şi plăţilor aferente să nu admită accesul altor persoane la astfel de
gestiunii conturilor şi operaţiunilor efectuate. informații.
4.2.11. Să efectueze alimentări cel puţin la nivelul
Secţiunea 4.3. Drepturile Băncii
descoperitului neautorizat de cont (dacă este cazul),
precum şi comisioanelor şi dobânzilor aferente 4.3.1. Să solicite Clientului/persoanei
operaţiunilor efectuate, în cazul existenţei unui împuternicite documente privind scopul serviciilor
descoperit de cont. bancare ce urmează a se derula prin intermediul
4.2.12. În eventualitatea modificării codului numeric Băncii.
al contului, să se informeze de sine stătător despre 4.3.2. Să refuze deschiderea de conturi sau
noul cod numeric al contului, prin adresarea la efectuarea de operaţiuni dispuse de Client/persoana
unitatea unde i-a fost deschis contul. împuternicită, în cazul în care nu este respectată
4.2.13. Să se informeze cu privire la situaţia contului politica Băncii de cunoaştere şi acceptare a
prin orice mijloace puse la dispoziţie de către Bancă, clientelei.
inclusiv prin analizarea extrasului de cont.

8
Condiții Generale Bancare pentru Persoane Fizice. Titlul I – Generalități privind relațiile dintre Bancă și Client.

4.3.3. Să ia în considerare orice plată efectuată în informaţiile legate de inadvertenţele din


favoarea sa, de la data înregistrării sumei în documentele/ declaraţiile înregistrate pe numele
respectivul cont. Clientului, în vederea prelucrării şi consultării ori de
4.3.4. În cazul apariţiei unor modificări legislative, câte ori este necesar.
precum şi în cazul implementării unor tehnologii 4.3.12. Să calculeze penalitatea de întârziere
informaţionale noi, să modifice unilateral codul pentru sumele datorate Băncii de către Client, totalul
numeric al contului Clientului. acestora putând depăşi cuantumul sumei datorate
4.3.5. Să solicite informaţii actualizate necesare de Client. Nivelul acestor penalităţi este diferit pentru
pentru identificarea Clientului și, eventual, a fiecare tip de obligaţie de plată şi este afişat la sediile
Persoanei Împuternicite, în vederea conformării Băncii.
Băncii la cerințele stabilite în acest sens în legislația 4.3.13. Să modifice unilateral tarifele şi
din domeniul combaterii spălării banilor și finanțării comisioanele indicate în Tarife, cu condiţia plasării în
terorismului. prealabil a anunţului cu privire la modificările
4.3.6. Să suspende efectuarea oricărei operaţiuni preconizate la ghişeele Băncii şi pe site-ul Băncii.
în contul Clientului, începând cu data indicată în 4.3.14. Să închidă în mod unilateral, în urma unei
solicitarea menţionată la punctul 4.3.5, până la notificări prealabile, cel puţin cu 2 luni înainte, cu
primirea tuturor informaţiilor cerute, în condiţii aplicarea comisionului prevăzut în Tarife, contul
satisfăcătoare pentru Bancă. În situaţia în care curent al Clientului în care ultimul nu a efectuat nici
Clientul nu furnizează informaţiile în termenul o operațiune pe parcursul a 2 ani consecutiv. Soldul
precizat de Bancă sau în cazul în care se constată contului astfel închis va fi păstrat de Bancă pe un
ulterior ca informaţiile furnizate nu corespund cont al său special până la solicitarea expresă din
realităţii, Banca îşi rezervă dreptul să reconsidere partea Clientului.
relaţia cu Clientul, inclusiv prin încetarea relațiilor cu 4.3.15. Să suspende, fără nicio notificare prealabilă,
acesta. posibilitatea efectuării operațiunii de ieșire a
4.3.7. Să modifice dobânda acordată pentru mijloacelor bănești dintr-un cont curent al Clientului
disponibilul păstrat în cont, pentru creditele şi/sau la care nu este atașat nici un produs dacă, în decurs
descoperitul de cont acordat precum şi de 6 luni consecutive, Clientul nu a inițiat prin contul
comisioanele, plăţile aferente operaţiunilor efectuate respectiv nici o operațiune. Această măsură are
în numele Clientului şi să îl informeze pe acesta de scopul protejării Clientului contra riscurilor efectuării
schimbările survenite prin afişarea la unităţile Băncii, în acel cont a unor operațiuni frauduloase.
pe site-ul instituţional al Băncii sau prin intermediul Suspendarea se revocă atunci când Clientul se
sistemelor automatizate de deservire la distanţă. prezintă la unitatea Băncii la care a deschis contul,
4.3.8. Să efectueze plăţi din conturile Clientului, fără aplicarea vreunui comision.
fără acordul acestuia, în baza hotărârilor
Secţiunea 4.4. Obligaţiile Băncii
judecătoreşti sau de arbitraj, definitive şi executorii,
şi/sau a altor documente executorii prevăzute de 4.4.1. Să efectueze în/din contul Clientului
lege, la solicitarea persoanelor îndreptăţite. operaţiunile bancare dispuse de aceştia sau de
4.3.9. Să nu se angajeze cu fondurile sale proprii persoana împuternicită în scris sau prin alte mijloace
în efectuarea operaţiunilor dispuse de convenite între Bancă şi Client, dar numai în limita
Client/persoana împuternicită şi nu poate fi făcută disponibilului din cont, cu asigurarea la nivel
răspunzătoare pentru consecinţele rezultate ca operaţional a securităţii şi validităţii operaţiunilor
urmare a neefectuării operaţiunilor din lipsa de realizate, precum şi respectarea procedurilor şi
disponibilitate în contul Clientului. reglementărilor în vigoare, atât naţionale, cât şi
4.3.10. Să refuze efectuarea oricărei operaţiuni în internaţionale.
cont în cazul în care are suspiciuni cu privire la 4.4.2. La cererea Clientului/Persoanei
persoana împuternicită, cu privire la natura împuternicite să debiteze contul cu valoarea
operaţiunii şi de asemenea, în cazul în care tranzacţiilor efectuate în altă valută decât cea a
documentele care stau la baza acesteia prezintă respectivului cont, pe baza cursului de schimb
elemente suspecte. utilizat de Bancă în ziua tranzacţiei şi comunicat
4.3.11. Să transmită către birouri de credit şi să Clientului prin extrasul de cont.
solicite de la birouri de credit, în conformitate cu 4.4.3. În eventualitatea modificării codului numeric
prevederile legislației Republicii Moldova, al contului, de a informa Clientul despre acest fapt
informaţiile de risc, precum şi informaţii referitoare la cu 2 luni înainte de intrarea lui în vigoare, la unităţile
produsele de creditare, activitatea frauduloasă şi Băncii, prin extrasul de cont şi/sau prin site-ul Băncii.

9
4.4.4. Să respecte legislaţia în domeniul protecţiei suplimentare, inclusiv pentru verificarea identităţii
datelor cu caracter personal. Clientului şi a Persoanelor Împuternicite, justificarea
tranzacţiei dispuse de aceştia şi/sau determinarea
Secţiunea 4.5. Împuterniciri
beneficiarilor reali ai acestor tranzacţii.
4.5.1. Clientul autorizează în mod irevocabil şi 4.6.2. Clientul acceptă în mod expres ca, în
necondiţionat Banca, fără ca aceasta să reprezinte vederea gestionării solicitărilor sau operațiunilor
o obligaţie a ultimei, să reţină sumele reprezentând sale, Banca poate comunica informațiile furnizate de
obligaţii de plată restante faţă de Bancă din orice Client către Société Générale și/sau către una din
cont curent deschis la Bancă şi, dacă este cazul, să subsidiarele sale specializate aflate în afara țării.
efectueze operaţiuni de schimb valutar la cursul de 4.6.3. Clientul recunoaște că, dacă va fi necesar,
schimb propriu pentru a cumpăra valută străină/ Banca poate refuza efectuarea tranzacţiilor ordonate
MDL şi a alimenta contul curent al Clientului în valută de Client în conformitate cu prevederile legislației
străină/MDL. Reţinerea sumelor restante poate avea naționale.
loc şi din orice cont de economii sau de depozit, dar 4.6.4. Banca își rezervă dreptul de a înceta imediat
numai după expirarea a 5 zile de la notificarea Băncii relaţiile cu Clientul:
privind necesitatea stingerii datoriilor restante sau  în cazul unor declaraţii false din partea sa;
mai devreme – dacă Clientul va iniţia retragerea  dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor
anticipată a banilor din contul de economii sau de declarate de Client,
depozit. În cazul contului de depozit neajuns la  dacă Clientul prezintă Băncii instrumente de
termen sumele ramase în urma achitării obligaţiilor plată care pot fi suspectate ca având potenţial
de plată ale Clientului faţă de Bancă vor fi transferate fraudulos, producând riscuri de plată, inclusiv
în contul curent prin intermediul căruia s-a constituit acele instrumente care pot afecta finalitatea
depozitul şi vor fi bonificate cu dobânda decontării, acestea intrând sub incidenţa
corespunzătoare contului curent. În cazul conturilor sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
de economii, dacă pentru achitarea obligaţiunilor se  dacă Clientul va folosi produsele/serviciile
vor utiliza mijloacelor prevăzute ca sold minim pentru oferite de Bancă într-un mod care ar duce la o
acest cont de economii, sumele rămase vor fi încălcare a oricăror Sancțiuni, și nu va obține
transferate la orice cont curent al Clientului în valuta fonduri de la o persoană sancționată pentru a
corespunzătoare, la alegerea Băncii. deservi împrumutului;
4.5.2. În caz dacă mijloacele băneşti aflate pe un  dacă Clientul devine o Persoană Sancționată;
cont de depozit sau de economii vor face obiectul  dacă Clientul nu prezintă documentele solicitate
unui ordin incaso emis conform cerinţelor legislaţiei de Bancă în cazul depistării unor indici SUA,
în vigoare, Banca va fi în drept să rezilieze anticipat conform reglementărilor FATCA;
respectivul depozit, să execute în aceeaşi zi ordinul  dacă Clientul nu prezintă informațiile necesare
incaso şi să reţină eventualele comisioane aferente. și actualizate pentru identificarea acestuia și a
Sumele ramase în urma executării ordinului incaso Persoanei împuternicite., conform pct. 4.2.5.
vor fi transferate în contul curent prin intermediul din prezentul capitol, în termen de maxim 30
căruia s-a constituit depozitul şi vor fi bonificate cu zile din data notificării acestuia de către bancă.
dobânda corespunzătoare contului curent. În cazul 4.6.5. În situaţia în care există suspiciuni asupra
conturilor de economii, dacă pentru executarea faptului că Clientul nu este şi beneficiarul efectiv real
ordinului incaso se vor utiliza mijloacele prevăzute al Contului şi al operaţiunii derulate prin acesta,
ca sold minim pentru acest cont de economii, sumele Clientului i se poate solicita să completeze o
rămase vor fi transferate la orice cont curent al declaraţie pe propria răspundere prin care să
Clientului în valuta corespunzătoare, la alegerea declare identitatea beneficiarului efectiv.
Băncii. 4.6.6. În toate cazurile când Clientul/persoana
împuternicită efectuează operaţiuni cu numerar a
căror valoare excede 200.000 MDL în echivalent,
Secțiunea 4.6. Cunoașterea Clientului.
aceştia sunt obligaţi să prezinte Băncii declaraţia
Prevenirea spălării banilor
privind identitatea beneficiarului real şi sursa
4.6.1. La iniţierea unei relaţii dintre Client şi Bancă, fondurilor/activelor deţinute în cont în forma
deschiderea unor conturi sau efectuarea de Client a prevăzută de normele Băncii.
unor operațiuni care par a fi ieșite din comun în ceea 4.6.7. În cazurile în care Clientul/Persoana
ce privește valoarea sau complexitatea lor, Banca împuternicită efectuează operaţiuni cu
poate solicita Clientului documente sau informații numerar/virament a căror valoare excede limitele de

10
Condiții Generale Bancare pentru Persoane Fizice. Titlul I – Generalități privind relațiile dintre Bancă și Client.

precauție sporită stabilite de Bancă, acesta este Serviciului Fiscal al SUA informaţii aferente
obligat să prezinte Băncii documentele justificative conturilor deţinute de către persoane fizice și
ce confirmă legalitatea tranzacțiilor și sursa juridice care au Indici SUA.
mijloacelor bănești utilizate.
Indice SUA - conform FATCA, prin Indice SUA se
4.6.8. Banca este scutită de orice responsabilitate
are în vedere prezența cel puțin a unuia din
în caz dacă o operațiune de transfer efectuată din
următoarele elemente: cetățenia S.U.A. sau
contul/ în contul Clientului deschis la Bancă este
rezidența permanenta SUA (Green Card), locul de
suspendată/ nu poate fi finalizată din cauza
naștere este SUA, deținerea în SUA a unui număr
măsurilor luate de autoritățile competente din
de telefon sau adrese, existența unui împuternicit
Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii sau
domiciliat în SUA, efectuarea transferurilor de
Republica Moldova
fonduri din SUA ș.a.
NOTĂ: în vederea explicării noțiunilor utilizate în
Embargo – interdicţie guvernamentală privind
prezenta secțiune, precum și în alte acte încheiate
anumite sau toate schimburile comerciale cu ţările
cu Banca (cum ar fi Formularul de Intrare în Relații
străine sau oricare alt gen de restricţii comerciale
cu Banca), se definesc următoarele noțiuni:
externe
Persoane expuse politic – persoane fizice care
Sancţiuni – orice sancțiuni economice sau
exercită sau care au exercitat funcţii publice
financiare, Embargouri comerciale sau măsuri
importante la nivel naţional şi/sau internaţional,
similare adoptate, administrate sau aplicate de
precum şi membrii familiilor şi persoanele asociate
oricare dintre autoritățile (sau de orice agenție) din
lor;
Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii sau
Persoane fizice care exercită funcţii publice Republica Moldova care se ocupă de aplicarea
importante la nivel internaţional - şefi de stat, de sancțiunilor.
guverne şi de cabinete ministeriale, membri ai
Persoană Sancționată – oricare din persoane
guvernelor, parlamentari, conducerea Adunării
fizice și juridice identificate, entități sau organizații
Populare a Găgăuziei şi organul executiv al
ale căror nume/denumire sunt incluse în listele
Găgăuziei, persoane de conducere ale partidelor
publicate pentru Sancțiuni emise de autoritățile
politice, judecători, oficiali militari, membri ai
competente din Uniunea Europeană, Statele Unite
organelor de conducere şi de administrare ale
ale Americii (inclusiv listele emise de Oficiul de
companiilor de stat, membri ai familiilor regale;
Control al Activităților Străine ( OFAC) si Organul
Persoane fizice care exercită funcţii publice de Verificare a Crimelor Financiare (FINCEN) și
importante la nivel naţional - persoane fizice Departamentul de Stat (OFAC-PLC)) și, dacă este
care au deţinut sau care deţin funcţii publice în cazul, de către autoritatea competentă din
conformitate cu prevederile Legii nr.199 din 16 iulie Republica Moldova.
2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de
demnitate publică, inclusiv membrii organelor de
CAPITOLUL 5. PROCURI
conducere şi de administrare ale societăţilor
comerciale cu capital majoritar de stat.
5.1. În vederea prevenirii riscurilor de fraudă şi
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) - pentru a oferi clienţilor servicii de înaltă siguranţă la
lege americană, care are ca scop combaterea efectuarea operaţiunilor bancare, Banca va accepta
evaziunii fiscale în cadrul sistemului financiar reprezentarea intereselor unui Client în baza procurii
global şi asigurarea schimbului automatizat de emise de acesta, doar dacă se vor respecta
informaţii între state, într-un cadru standardizat, pe următoarele reguli:
baza acordurilor bilaterale, având ca obiectiv a la prima prezentare a procurii, Clientul emitent se
primordial de a solicita ca instituţiile financiare va înfăţişa la unitatea Băncii, însoţit sau nu de
străine să raporteze autorităţilor de taxare persoana împuternicită, pentru a confirma
(impozitare) din SUA veniturile beneficiarilor direcţi valabilitatea procurii eliberate, în cadrul unei
sau indirecţi, care sunt plătitori de impozite în declaraţii tip conform formularului oferit de
conformitate cu legislaţia din SUA. La 26 noiembrie Bancă;
2014 Guvernul Republicii Moldova a semnat b procura în original (dar nu în copie notarială sau
Acordul de cooperare cu SUA privind facilitarea duplicat) urmează a fi păstrată de Bancă până la
implementării prevederilor FATCA, care prevede anularea împuternicirilor de către Client sau la
că instituţiile financiare raportează direct prezentarea unei noi procuri.
11
5.2. Excepţie de la regulile expuse în pct. 5.1. lit. efectuare / recepţionare a transferurilor băneşti,
a) pentru: recepţionare a cardurilor bancare şi PIN-codului,
a procurile care sunt autentificate de către notari de solicitare a oricăror informaţii cu privire la conturile
peste hotarele ţării cu aplicarea apostilei (inclusiv deţinute, contractarea oricăror servicii de bancă la
din CSI şi România) sau de către oficiile distanţă. În scopul îndeplinirii acestor împuterniciri,
consulare şi misiunile diplomatice a RM; va avea dreptul să semneze din numele meu orice
b procurile care au fost eliberate de persoane care, formular, contract sau act necesar în acest sens”;
din motive întemeiate, nu se pot prezenta la
5.8.2 dacă se doreşte a acorda împuterniciri cu
unitatea Băncii. Pentru asemenea cazuri, Banca
privire doar la anumite tipuri de operaţiuni bancare,
îşi rezervă dreptul ca, în termen de până la 10
Banca recomandă utilizarea unor texte ale
zile lucrătoare, să verifice autenticitatea procurii
împuternicirilor care să fie clare și detaliate, inclusiv
prin contactarea clientului/ notarului, solicitarea
cu referire la produsul/ serviciul oferit de Bancă
actelor confirmative sau alte căi.
și/sau codul IBAN.
5.3. Persoana împuternicită, desemnată în
5.8. Pentru acceptarea împuternicirilor cu privire
modul prevăzut de lege, poate efectua orice
la semnarea cererii de credit, a contractului de credit
operaţiune bancară permisă titularului de cont, cu
sau a contractului de gaj/ipotecă se recomandă ca în
condiţia ca o astfel de operațiune să fie expres
procură să fie specificate expres detaliile tranzacției:
prevăzută în procură.
suma, termenul și garanțiile la credit.
5.4. Împuternicirea unei persoane să reprezinte
5.9. Prevederile prezentului capitol se aplică în
Clientul în relaţiile cu Banca rămâne valabilă până la
mod corespunzător şi în privinţa contractului de
data primirii de către Bancă de la Client a unei
mandat sau altor documente similare.
înştiinţări scrise cu privire la revocarea, modificarea
acesteia, până la expirarea termenului de valabilitate
a procurii sau până la decesul Clientului. Încetarea
împuternicirii devine opozabilă Băncii începând de la CAPITOLUL 6. DISPOZIŢII FINALE
data informării Băncii (prin prezentarea unui certificat
de deces sau a unei înștiințări scrise). Banca este Secţiunea 6.1. Confidențialitate
îndreptăţită să solicite orice documente ce consideră
Banca şi Clientul/persoana împuternicită se obligă
a fi necesare cu privire la aceste modificări.
5.5. Clientul este răspunzător faţă de Bancă să respecte confidenţialitatea asupra tuturor faptelor,
pentru orice pierdere suferită de aceasta, ca urmare datelor, actelor şi informaţiilor ce decurg din relaţia
Client–Bancă, cu excepția cazurilor prevăzute de
a neaducerii la cunoştinţa Băncii a oricărei restricţii
lege.
sau limitări în ceea ce priveşte persoana
împuternicită a acestuia. Secţiunea 6.2. Încetarea contractului
5.6. În cazul în care apare o dispută sau o
situaţie conflictuală de orice natură care, în opinia 6.2.1. Condițiile Generale Bancare sunt valabile pe
Băncii, împiedică stabilirea persoanei împuternicite o perioadă nedeterminată.
în ce priveşte desemnarea, limitele sau revocarea 6.2.2. Condițiile Generale Bancare încetează:
acestuia, Banca are dreptul de a bloca accesul a. prin acordul părţilor;
persoanei împuternicite la contul Clientului până la b. prin rezoluțiunea unilaterală a oricăreia dintre
soluţionarea disputei, dovedită prin prezentarea unor părţi, cu un preaviz de cel puțin 30 de zile
documente satisfăcătoare pentru Bancă. calendaristice din partea Clientului sau de 2 luni
5.7. În scopul facilitării acceptării de Bancă a – din partea Băncii, fără necesitatea argumentării
unei procuri pentru reprezentarea intereselor unui deciziei de denunțare;
Client, Banca recomandă utilizarea în cadrul procurii c. în cazurile specificate expres în Condițiile
a unor împuterniciri clare, după cum urmează: Generale Bancare sau în formularele,
5.8.1 dacă se doreşte a acorda împuterniciri contractele specifice încheiate între Client şi
generale de gestiune a conturilor deschise la Bancă, Bancă.
atunci textul oportun al împuternicirii ar fi: 6.2.3. Încetarea Condițiilor Generale Bancare are
ca efect închiderea Contului şi a tuturor produselor
„de a reprezenta interesele mele la „Mobiasbanca- şi serviciilor ataşate acestuia (după îndeplinirea
OTP Group” S.A. în vederea gestiunii oricărui tip condițiilor de închidere aferente contractelor,
de cont bancar, inclusiv, dar fără a se limita la, produselor si serviciilor respective).
dreptul de administrare, închidere, plasare 6.2.4. Pana la data închiderii efective a Contului,
numerar, retragere numerar (inclusiv dobânzi), Clientul trebuie să reglementeze situația sumelor
12
Condiții Generale Bancare pentru Persoane Fizice. Titlul I – Generalități privind relațiile dintre Bancă și Client.

aflate in respectivul Cont, si anume să dispună procedura stabilită de legislaţia în vigoare a


transferarea sumelor într-un alt cont la o alta bancă. Republicii Moldova.
În caz contrar, Banca este în drept ca, după 6.5.4. Pe perioada examinării unui eventual litigiu
închiderea Contului respectiv, să transfere sumele între Părţi, privind executarea Condițiilor Generale
existente în Cont la data închiderii și să le păstreze Bancare, Banca are dreptul să stopeze, în mod
la dispoziția Clientului într-un cont special al Băncii, unilateral, accesul Clientului la serviciile oferite de
fără ca aceste sume să fie bonificate cu vreo Bancă.
dobândă din momentul închiderii Contului.
6.2.5. Dreptul Clientului de a solicita Băncii
restituirea sumelor existente in Conturile sale la
momentul închiderii acestora din inițiativa Băncii, în
condițiile menționate la pct. 6.2.4. al prezentei
secțiuni, se va prescrie potrivit prevederilor Codului
Civil în termen de 3 ani, calculat de la momentul
notificării de către Bancă a încetării relațiilor de
afaceri cu Clientul.
Secţiunea 6.3. Comunicarea client-bancă
6.3.1. Clientul se va asigura întotdeauna că
notificările sale transmise Băncii vor ajunge la
destinaţie în termenul prevăzut pentru a putea fi
luate în considerare de către Bancă.
6.3.2. Documentele redactate în limbi străine vor fi
prezentate Băncii împreuna cu traducerea legalizată
în limba română.
6.3.3. Banca nu își asumă nici o responsabilitate în
ceea ce priveşte consecinţele întârzierilor şi/sau
pierderilor de documente sau corespondenţă,
inclusiv extrase de cont, şi nici în ceea ce priveşte
deteriorarea sau alte erori ce se pot produce în
timpul transportului/transmisiei.
6.3.4. Corespondenţa transmisă Clientului de
către Bancă este considerată ca fiind corect
adresată, dacă aceasta a fost expediată la ultima
adresă comunicată Băncii de către Client.
Secţiunea 6.4. Garantarea fondurilor deţinute
Fondurile deţinute de Client în conturile deschise
la Bancă sunt garantate în limita plafonului de
garantare comunicat de către Fondul de Garantare
a Depozitelor în Sistemul Bancar conform
legislaţiei în vigoare.
Secţiunea 6.5. Legea aplicabilă. Litigii
6.5.1. Relaţiile dintre Bancă şi Client sunt
guvernate de legislaţia Republicii Moldova.
6.5.2. Părţile vor depune toate eforturile pentru a
soluţiona divergenţele apărute pe cale amiabilă,
inclusiv prin apelarea la serviciile de mediere oferite
de un mediator independent, conform condițiilor
specificate pe site-ul Băncii.
6.5.3. În cazul în care părţile nu vor ajunge la un
consens, Părţile se vor adresa în instanţa
judecătorească competentă, în conformitate cu

13
TITLUL II. PRODUSE ŞI depozitului în prima lună din momentul
constituirii acestuia, Clientul va suporta
SERVICII BANCARE comisioanele prevăzute în Tarifele Băncii
pentru asemenea cazuri);
CAPITOLUL 1. CONTUL CURENT  au dobânda variabilă sau fixă, iar plata dobânzii
se face conform condițiilor produsului respectiv.
1.1. Contul curent este un cont deschis pe o  dacă este prevăzută posibilitatea reînnoirii
perioadă nedeterminată, pentru efectuarea depozitului la scadență, depozitul se
diverselor operaţiuni bancare, pe numele unui singur reînnoiește în aceleași condiții, cu aplicarea
Client. ratei dobânzii stabilite de Bancă la momentul
1.2. Clientul are dreptul de a dispune de reînnoirii (reînnoirea este posibilă doar pentru
Persoane Împuternicite, care pot efectua operaţiuni depozitele deschise pe un termen de 30, 90,
pe respectivul cont în limitele stabilite prin procură, 180, 365, 395 zile). În cazul depozitului pe
contract de mandat sau alte acte de împuternicire termen mai mare de 365, 395 zile, Clientul
întocmite conform legii. autorizează Banca să transfere în contul său
1.3. Contul curent poate fi destinat inclusiv curent soldul depozitului la expirarea termenului
înregistrării operaţiunilor cu carduri efectuate acestuia.
conform Condițiilor Generale Bancare. Secţiunea 2.3. Caracteristici:
1.4. Contul curent se deschide conform
legislației în vigoare a Republicii Moldova și 2.3.1. Constituirea unui cont curent/de economii/
procedurilor interne ale Băncii, la solicitarea depozit se face în numerar sau prin virament prin
Clientului prin completarea unei cereri standard a debitarea contului curent sau de economii în aceeași
Băncii și depunerea acesteia la sucursala de valută al Clientului deschis în Bancă, în care ulterior,
gestiune sau transmiterea prin intermediul serviciului la expirarea termenului depozitului, se va transfera
OTPdirekt. soldul depozitului și eventuala dobândă calculată
1.5. Dacă la închiderea unui cont a rămas un pentru ultima perioadă de utilizare a contului de
sold pozitiv neutilizat de către Client, atunci Banca depozit.
va transfera soldul respectiv la contul curent al 2.3.2. Sumele din dobânzi aferente conturilor de
Clientului sau, în lipsa acestuia, la un cont intern al economii/ depozit constituite de Client se colectează
Băncii, Clientul având dreptul să efectueze transfer în contul curent sau în contul de economii/ depozit al
sau să ridice ulterior numerarul la ghișeele Băncii. Clientului.
2.3.3. Suplinirea conturilor de economii/depozit
poate fi efectuată prin depuneri de numerar de către
CAPITOLUL 2. CONTUL DE ECONOMII/ Client sau Persoanele Împuternicite (în limitele
DEPOZIT LA TERMEN stabilite prin procură, contract de mandat sau alte
Secţiunea 2.1. Noţiuni generale acte de împuternicire întocmite conform legii) sau
2.1.1. Contul de economii este un cont de depozit persoanele terțe neîmputernicite (în limitele stabilite
deschis pe o perioadă nedeterminată, pe numele de legislație și/sau Bancă), precum și prin transfer
unui Client, care îmbină avantajele unui cont curent din conturile proprii ale Clientului. Nu se permite
cu cele ale unui depozit la termen. suplinirea conturilor de economii/depozit prin
2.1.2. Contul de depozit la termen este un cont transfer din conturile persoanelor terțe, precum și
deschis pe o perioada minimă determinată, pe efecuarea oricărui transfer din contul de economii,
numele unui Client, având o funcţie de economisire. cu excepția transferului la contul curent al Clientului
deschis în Bancă, ultima având dreptul discreționar
Secţiunea 2.2. Tipuri de conturi de economii / să respingă astfel de transferuri.
depozite 2.3.4. Pentru conturile la care se aplică dobândă,
aceasta este calculată în baza anului de 365 zile.
2.2.1. Conturile de economii:
2.3.5. Dobânda este calculată în funcție de
 sunt constituite pe o perioadă nedeterminată;
numărul de zile de păstrare a mijloacelor în cont și a
 au dobânda variabilă, iar plata dobânzii se
ratei dobânzii stabilite. Ziua retragerii mijloacelor din
poate face lunar, trimestrial, anual sau la
cont nu se include în calculul dobânzii.
închiderea contului.
2.3.6. Pentru depozitele cu dobândă variabilă,
2.2.2. Depozite la termen :
Banca poate în mod unilateral să modifice mărimea
 sunt constituite pe o perioadă determinată, dar
nu mai puţin de 30 de zile (în cazul închiderii
14
Condiții Generale Bancare pentru Persoane Fizice. Titlul II – Produse și servicii bancare.

ratei dobânzii, ca urmare a schimbărilor survenite pe 3.1.4. Banca își rezervă dreptul de a nu emite două
piaţa financiar-bancară. sau mai multe produse identice de card pe numele
2.3.7. Retragerea oricărei sume din depozitul la aceleiaşi persoane.
termen până la expirarea termenului pentru care a 3.1.5. Cardurile pot fi utilizate pentru tranzacţii
fost constituit, precum şi retragerea sumei din contul comerciale, inclusiv plata diferitelor servicii şi utilităţi
de economii care afectează soldul minim permis, şi/sau alimentare/eliberare de numerar, atât pe
atrage după sine desfiinţarea produsului bancar teritoriul R. Moldovei, cât şi în străinătate, îmbinând
respectiv. Drept consecință, Banca va efectua siguranţa operaţiunilor şi confortul renunţării la
următorul recalcul al dobânzii: se va aplica dobânda manipularea de numerar.
prevăzută pentru situația de închidere anticipată 3.1.6. La eliberarea unui card şi a plicului cu PIN-
indicată în Tarifele Băncii, iar sumele aferente codul aferent este necesară completarea/semnarea
dobânzilor calculate și achitate anterior se vor reține unor formulare standard ale Băncii.
din soldul depozitului. După recalcul, soldul final al 3.1.7. Banca poate oferi facilităţi suplimentare
depozitului se va transfera în contul curent al Posesorilor de card, în funcţie de tipul de card
Clientului deschis la Bancă. deţinut.
2.3.8. În cazul împlinirii de către Client a vârstei 3.1.8. În cazul obţinerii liniei de credit/overdraft,
maxime admise conform condiţiilor aferente documentele menţionate mai sus se completează cu
conturilor de economii Mobias Copil, Mobias Tânăr Contractul specific tipului de credit obţinut.
(vârsta maximă admisă fiind 18 ani) sau Mobiruza 3.1.9. Respectarea prevederilor Condiţiilor
(vârsta maximă admisă fiind 14 ani), Banca are Generale Bancare este obligatorie atât pentru Client,
dreptul să închidă contul de economii și sătransfere cât şi pentru persoanele împuternicite de către
soldul acestuia la contul curent al Clientului (pentru Client.
care se aplică Tarifele Băncii) sau să stabileascăo
Secţiunea 3.2. Noțiuni Utilizate
rată a dobânzii de 0% pentru soldul de pe contul de
economii respectiv. Cont – Contul curent, deschis Clientului, în care se
2.3.9. Banca poate decide unilateral stoparea reflectă toate operaţiunile efectuate, inclusiv prin
reînnoirii depozitului, fapt despre care va informa în intermediul Cardului/Cardurilor, de către Client şi
prealabil pe site-ul Băncii și la ghișeele sale persoanele împuternicite de către Client.
operaționale. În acest caz, la scadență, soldul Card – instrument de plată electronică, prin
depozitului va fi virat în contul curent al Clientului. intermediul căruia Clientul dispune de mijloacele
2.3.10. Eliberarea mijloacelor în numerar, la cererea băneşti din contul curent ataşat, deschis în aceeaşi
Clientului, se efectuează în decurs de maxim 2 valută la Bancă, cu respectarea prezentelor Reguli.
(două) zile bancare din momentul recepționării Card de credit – instrument de plată electronică
solicitării din partea Clientului. prin intermediul căruia posesorul are acces la
disponibilităţi băneşti oferite de Bancă sub forma
CAPITOLUL 3. CARDUL BANCAR
unei limite de credit.
Card de debit – instrument de plată electronică,
Secţiunea 3.1. Consideraţii generale
prin intermediul căruia Clientul are acces oricând
3.1.1. Prezentul capitol reglementează drepturile, la suma disponibilă în contul său curent deschis la
obligaţiile şi responsabilităţile Posesorilor de card Bancă.
referitoare la utilizarea cardului, precum şi drepturile, Card cu CIP – un card de credit sau de debit, care
obligaţiile şi responsabilităţile Băncii referitoare la are încorporat un microcip, fiind conceput pentru a
deservirea cardului. conferi tranzacţiilor cu carduri mai multă siguranţă
3.1.2. Prevederile Condiţiilor Generale Bancare şi rapiditate.
sunt aplicabile tuturor tipurilor de card destinate Card Contactless – card emis în baza tehnologiei
persoanelor fizice, emise de către Bancă şi, Contactless – tehnologie care permite efectuarea
împreună cu Cererea de emitere card şi Tarifele, plăţilor la terminalele de plată care suportă această
formează contractul privind deschiderea şi tehnologie în momentul apropierii Cardului de
deservirea cardului, corespunzător tipului de card acestea (la cca 1-5 cm), prin intermediul unor
ales. frecvenţe radio securizate, fără a fi necesară
3.1.3. Banca oferă Clienţilor săi carduri de debit şi înmânarea cardului Operatorului şi/sau
de credit ataşate conturilor curente în lei şi/sau introducerea fizică a Cardului în terminalul de
valută străină (USD sau EURO). plată.

15
Card suplimentar – сardul emis la cererea protecţie suplimentară pentru tranzacţiile realizate
Clientului unei persoane împuternicite de către cu Cardul pe site-urile comercianţilor (magazine
Client, care permite de a beneficia de mijloacele electronice / virtuale) din ţară şi din străinătate
băneşti disponibile în cont conform limitei stabilite reducând riscurile de fraudă pe internet. Activarea
şi care este ataşat la contul Posesorului. acestui serviciu se efectuează în conformitate cu
Bancomat cu funcţionalitatea Cash In – Regulile şi Condiţiile de utilizare a serviciului 3D
dispozitiv special ce permite alimentarea contului Secure de la Mobiasbancă, ce pot fi găsite pe site-
de card cu numerar, cu utilizarea fizică a cardului ul Bănciii www.mobiasbanca.md..
bancar de către Posesorul cardului. Limite de utilizare card - limite stabilite de Bancă
Cerere de emitere card – formularul standard pentru asigurarea securității operațiunilor cu
care se completează de către Client în cazul Cardul și care se pot referi atât la numărul, cât și la
solicitării unui card bancar. valoarea operațiunilor care pot fi efectuate cu
Posesor – persoană fizică, deţinătoare a unui card Cardul într-o anumită perioadă şi anumite regiuni.
emis de Bancă. Acesta poate fi atât Clientul, cât şi
Persoana Împuternicită. Secţiunea 3.3. Emiterea şi ridicarea cardului
Persoană Împuternicită – persoană fizică, cu 3.3.1. Pentru a-i fi emis cardul, Clientul trebuie:
vârsta de minim 14 ani împliniţi, pe numele căruia  să prezinte actele necesare emiterii tipului de
Clientul a solicitat emiterea unui card suplimentar, card solicitat,
conferindu-i dreptul de utilizare prin intermediul  să facă cunoştinţă cu condiţiile de emitere a
cardului a mijloacelor băneşti din contul Clientului, cardului,
în limita stabilită (inclusiv alimentarea contului).  să completeze şi semneze Cererea aferentă
PIN-cod – număr personal de identificare, ce este emiterii cardului respectiv, contractul (în cazul
utilizat în scopul verificării identității Posesorului şi cardului de credit) în două exemplare şi să le
este considerat a fi echivalentul electronic al prezinte lucrătorului bancar împreună cu actul
semnăturii Clientului sau persoanei împuternicite de identitate valabil,
de către Client. PIN-codul este strict confidenţial.  în caz dacă Clientul dorește să solicite cardul
Extras de Cont – document ce include lista de debit prin intermediul telefonului, să apeleze
operaţiunilor efectuate în Cont prin intermediul la numărul de telefon 022 256 456 (număr cu
cardului, pentru o lună calendaristică, începând cu tarif obișnuit) și să treacă prin procedura de
prima zi a lunii. identificare prevăzută la capitolul 5 – Serviciul
Descoperit neautorizat de cont – suma de bani CONTACTELL,
cu care a fost depăşit (din contul comisioanelor,  să achite comisioanele legate de deschiderea
dobânzilor, operaţiunilor efectuate cu cardul) şi deservirea contului/cardului.
disponibilul din contul curent al Clientului sau limita 3.3.2. În cazul solicitării cardului de debit la telefon,
stabilită de Bancă pentru overdraft. prin intermediul serviciului Contactell, se va
Curs valutar special – cursul de schimb valutar considera că părțile au încheiat un contract la
comercial, stabilit și aplicat de către Bancă pentru distanță, în conformitate cu prevederile Legii despre
tranzacțiile efectuate pe conturile de card ce încheierea și executarea contractelor la distanță
presupun convertire valutară. Cursul valutar privind serviciile financiare de consum nr. 157 din
special poate fi oricând modificat de Bancă fără 18.07.2014, iar imediat după finisarea procedurii de
nicio notificare prealabilă. introducere în sistemul informațional a cererii
CVC2 (Card Verification Code)/ CVV2 (Card Clientului, Banca va expedia la adresa de e-mail
Verification Value) – un cod de trei cifre, înscris pe furnizată de Client Condițiile Generale Bancare,
partea verso a cardului bancar, care poate fi utilizat Tarifele în vigoare, Cererea de emitere card bancar
pentru efectuarea tranzacțiilor prin Internet. Acest și, după caz, Cererea de deschidere cont curent,
cod trebuie să rămână cunoscut numai Cererea de aderare la Pachetul de produse (în cazul
Posesorului cardului. emiterii cardului în cadrul unui Pachet de produse).
Refuz la plată – modalitatea prin care Posesorul 3.3.3. În cazul în care respingerea cererii de
cardului poate contesta o operațiune realizată cu emitere a cardului de credit se bazează pe
cardul, care fie este nefinalizată, fie este efectuată consultarea unei baze de date, Banca va informa
fără consimțământul său (neautorizată). Clientul timp de 7 zile calendaristice, în mod gratuit,
Serviciul Mastercard SecureCode și Verified by în scris sau, la solicitarea expresă a acestuia, în
Visa pune la dispoziţia Clientului standardul forma aleasă de Client şi agreată de Bancă (poşta
internațional de securitate 3-D Secure, care oferă electronică, fax), în legătură cu rezultatul acestei
16
Condiții Generale Bancare pentru Persoane Fizice. Titlul II – Produse și servicii bancare.

consultări şi cu caracteristicile bazei de date persoanelor împuternicite de Client, Clientul poate


consultate. stabili limite la efectuarea operaţiunilor cu cardul.
3.3.4. În cazul în care Banca aprobă acordarea 3.3.12. Dacă astfel e prevăzut în procură, Persoana
liniei de credit Clientul urmează să semneze cu împuternicită are dreptul să solicite emiterea pe
Banca contractul aferent tipului de card solicitat. numele său a unui card de debit atașat contului
3.3.5. Contractul perfectat în cazul descris la pct. curent, cu condiția ca și Clientul titular al contului
3.3.4 al prezentului capitol poate fi prelungit în mod curent respectiv să fie Posesor al unui card de debit
automat conform condiţiilor prevăzute în contract. atașat contului. Persoana Împuternicită va putea
3.3.6. Cardul şi PIN-codul emise se eliberează solicita emiterea doar aceluiași tip de card de debit
Clientului numai în baza actului de identitate valabil. precum al Clientului titular de cont, acesta din urmă
3.3.7. Cardul şi PIN-codul emise pot fi eliberate fiind de acord ca orice comision aferent cardului
Clientului în subdiviziunea Băncii unde a fost emis emis pe numele persoanei împuternicite să fie
cardul şi PIN-codul sau, la cererea Clientului, la perceput din contul curent al Clientului titular de cont.
sediul central al Băncii.
Secţiunea 3.4. Utilizarea Cardului şi a PIN-
3.3.8. În momentul primirii cardului şi PIN-codului,
codului
Clientul este obligat:
 să verifice corectitudinea imprimării pe card şi 3.4.1. Cardul este proprietatea Băncii. Banca
pe plicul cu PIN-cod a numelui şi prenumelui poate reţine cardul, solicita returnarea acestuia sau
său; poate împuternici o terţă parte sa îl reţină în numele
 să verifice integritatea plicului cu codul PIN-cod ei.
şi a spațiului în care este indicat codul PIN; 3.4.2. Cardul poate fi utilizat numai de Posesor.
 în cazul în care plicul cu codul PIN pare să fi 3.4.3. Indiferent de valuta contului curent, cardul
fost deschis sau numărul codului PIN nu este poate fi utilizat:
imprimat clar, să refuze ridicarea cardului şi a  Atât pe teritoriul naţional, cât şi pe teritoriul
plicului cu PIN-cod. internaţional
 să respecte instrucţiunile de vizualizare a  Cu condiţia respectării prevederilor
codului PIN. Banca nu poartă responsabilitate Regulamentului privind reglementarea valutară
în cazul deteriorării de către Client a codului PIN pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat de
la vizualizarea acestuia). Banca Naţională a Moldovei;
3.3.9. Semnarea actelor de primire a cardului şi  În limita mijloacelor băneşti din contul curent,
PIN-codului reprezintă confirmarea, din partea care include şi overdraft-ul sau linia de credit
Clientului, a lipsei reclamaţiilor privind integritatea acordată de Bancă, dacă e cazul;
plicului cu PIN-cod, a corectitudinii datelor imprimate 3.4.4. Peste hotarele Rep. Moldova, Clientul are
pe card și, în cazul în care cererea de emitere card dreptul să retragă mijloace băneşti în limita maximă
a fost procesată de Bancă prin telefon – confirmarea a 10 000 EURO/lună sau echivalentul acestei sume
acordului pentru încheierea unui contract la distanță în altă valută străină.
cu Banca privind emiterea cardului de debit în 3.4.5. Prin intermediul cardului, Posesorul poate
numele său. beneficia de următoarele tipuri de operaţiuni:
3.3.10. Cardul bancar, emis/reînnoit de Bancă, se  plata bunurilor şi/sau serviciilor furnizate de
activează automat la prima operaţiune realizată de comercianţi sau prestatori de servicii, care au
către client cu utilizarea corectă a PIN-codului la afişate siglele de acceptare ale cardului;
terminalele de plată de tip ATM (bancomat) sau POS  obţinerea de numerar de la ghişeele unităţilor
(de la magazine). bancare, cu condiţia prezentării actului de
3.3.11. Pentru emiterea unui card pentru persoana identitate valabil şi doar în valuta contului
împuternicită de Client este necesară înregistrarea curent;
Cererii de emitere card suplimentar, pe care, în mod  alimentarea sau obţinerea de numerar de la
obligatoriu, trebuie să fie aplicată semnătura bancomatele care au afişate siglele de
persoanei împuternicite. Cererea poate fi depusă la acceptare ale cardului;
orice subdiviziune a Băncii, iar cardul și PIN-codul se  alte operaţiuni financiare în conformitate cu
vor elibera Clientului sau persoanei împuternicite de prevederile actelor normative în vigoare
Client în subdiviziunea Băncii unde a fost (depunere de numerar în contul bancar,
înregistrată cererea sau, la cererea Clientului, la transferuri între conturi etc.);
sediul central al Băncii. Pentru cardurile eliberate  obţinerea de informaţii privind soldul contului
curent de la bancomate, pe baza PIN-codului,
17
sau telefonic la serviciul Call Center accesare 3.4.15. Alimentarea Contului poate fi efectuată de
informaţii personalizate; orice persoană prin următoarele modalităţi:
 accesul la alte servicii oferite de Bancă, gratis  în numerar – prin prezentarea titularului la orice
sau contra plată. subdiviziune a Băncii cu cardul sau actul de
3.4.6. Pentru anumite produse, Banca poate identitate valabil. Alimentarea contului în
constitui Pachete de servicii adiţionale, care vor fi numerar de către persoane terţe se poate
aduse la cunoştinţa Clientului, în conformitate cu efectua, prezentând atât un act de identitate
prezentele Condiţii Generale Bancare. valabil, cât şi numărul cardului/IBAN;
3.4.7. Posesorului i se recomandă păstrarea  în numerar, cu utilizarea fizică a cardului de
documentelor confirmative primite de la unităţile la către Posesor, la bancomatele cu
care a fost deservit pentru a soluţiona eventualele funţionalitatea Cash In, în conformitate cu
divergenţe sau situaţii neclare. limitele stabilite de Bancă;
3.4.8. Posesorul este în drept să solicite  prin transfer din orice bancă din Republica
documentul confirmativ de la lucrătorul unităţii la Moldova şi de peste hotare. La efectuarea
care s-a deservit dacă acesta nu a fost eliberat. transferului trebuie indicate rechizitele Băncii,
3.4.9. Dacă Posesorul doreşte să anuleze care pot fi luate de la orice unitate a Băncii sau
operaţiunea de achitare a mărfurilor/serviciilor consultate pe pagina web a Băncii.
procurate prin intermediul cardurilor, această 3.4.16. În cazul alimentării Contului prin
operaţiune se va efectua în conformitate cu legislaţia transferarea mijloacelor din alte instituţii financiare,
ţării în care se află unitatea comercială şi în riscurile legate de posibilitatea ajungerii cu întârziere
corespundere cu condiţiile unităţii comerciale sau incomplete a acestor mijloace în Cont, sunt
referitor la restituirea mărfurilor procurate de către suportate de către Client, decât dacă aceasta a avut
clienţi. loc din culpa Băncii.
3.4.10. Introducerea PIN-codului la terminalele 3.4.17. După depunerea numerarului la ghișeele
electronice de plată sau bancomate reprezintă Băncii sau la bancomatele cu funţionalitatea Cash
acordul irevocabil al Posesorului privind operaţiunea In, mijloacele băneşti devin disponibile pentru
efectuată. efectuarea operaţiunilor.
3.4.11. Clientul este răspunzător financiar faţă de 3.4.18. În cazul cardului de credit sau a cardului de
Bancă pentru toate obligaţiile de plată rezultate în debit cu facilitate de overdraft, condiţiile obligaţiilor
urma utilizării cardului de către Client şi de către de plată existente sunt specificate în contractul
oricare dintre persoanele împuternicite de Client. corespunzător tipului de produs emis Clientului.
3.4.12. Clientul împuterniceşte Banca să 3.4.19. Cardul cu CIP poate fi utilizat la bancomate
alimenteze Contul cu suma mijloacelor băneşti (ATM) doar cu utilizarea PIN-codului. Cardul cu CIP
încasate în numerar sau prin virament, precum şi poate fi utilizat la terminale de plată de tip POS cu
suma veniturilor din dobânzi şi altor venituri cuvenite utilizarea PIN-codului sau fără utilizarea PIN-codului,
Clientului conform Tarifelor. în dependență de regulile de acceptare a cardurilor
3.4.13. Banca va debita automat Contul cu sumele bancare agreate între comerciant și banca
reprezentând valoarea operaţiunilor şi comisioanelor acceptantă.
aferente realizate:
Secţiunea 3.5. Autorizarea şi efectuarea
 cu carduri, de către Posesori;
operaţiunilor de plată
 cu carduri, în mod fraudulos, în cazul pierderii
sau furtului cardului, până la notificarea / 3.5.1. O operaţiune de plată efectuată cu Cardul
anunţarea Băncii de către Posesor. de către Posesor trebuie să fie în mod obligatoriu
De asemenea, Banca va debita automat contul autorizată de către acesta. O operaţiune este
curent ataşat cardului cu valoarea comisionului considerată autorizată prin exprimarea
anual de deservire a cardului principal / consimţământului, după cum urmează:
suplimentar la emiterea/reînnoirea/refacerea  prin introducerea PIN-codului la terminalele de
acestuia, precum şi cu valoarea altor plată sau trecerea cardului printr-un terminal de
comisioane conform Tarifelor. plată tip POS care citeşte datele de pe cip.
3.4.14. Datoriile Clientului legate de operaţiunile cu  în cazul operațiunilor efectuate cu Cardul
carduri, realizate de oricare dintre Posesori, devin Contactless, dacă terminalele de plată ale
automat obligaţii de plată în favoarea Băncii şi comerciantilor suportă această tehnologie (Visa
trebuie să fie rambursate conform clauzelor PayWave, Mastercard PayPass), plățile se pot
prezentelor Condiţii. realiza fără a mai fi nevoie introducerea PIN-

18
Condiții Generale Bancare pentru Persoane Fizice. Titlul II – Produse și servicii bancare.

codului, în limita unui plafon de sumă stabilit de Secţiunea 3.6. Securitatea cardului şi a PIN-
sistemele internaționale de plăți, care diferă de codului
la o țară la alta. Limitele curente stabilite pentru
3.6.1. Clientul trebuie să evite deteriorarea
Republica Moldova sunt publicate pe site-ul
mecanică a cardului (îndoire, zgâriere, etc.),
Băncii;
murdărirea, încălzirea, contactul cu obiecte care
 în cazul operaţiunilor prin mijloace de
generează câmpuri magnetice.
comunicare la distanţă (ex: internet) – prin
3.6.2. Clientul nu are dreptul să modifice
comunicarea numărului de card, a datei de
elementele de personalizare a cardului.
expirare, a codului CVV2/CVC2 (de pe partea
3.6.3. Clientul trebuie să întreprindă toate masurile
verso a cardului) și/sau a parolei Mastercard
pentru asigurarea securităţii cardului şi PIN-codului.
Secure Code / Verified by Visa.
3.6.4. Se interzice Clientului scrierea PIN-codului
3.5.2. Aprobarea efectuării operaţiunii cu Cardul
pe card sau pe orice alt obiect/document păstrat
determină blocarea imediată de către Bancă a sumei
împreună cu cardul.
operaţiunii respective în vederea decontării acesteia
3.6.5. Se recomandă Clientului memorarea PIN-
şi pentru a evita folosirea aceleiaşi sume pentru
codului în momentul primirii şi distrugerea imediată
efectuarea altor operaţiuni. Excepţie fac operaţiunile
a plicului în momentul recepţionării acestuia.
pentru care beneficiarul plăţii nu solicită autorizare
3.6.6. Clientul este obligat să utilizeze PIN-codul
de la Bancă iar aceste operaţiuni vor fi debitate din
astfel încât acesta să nu fie văzut de alte persoane.
cont la primirea raportului de decontare din partea
3.6.7. Se interzice Clientului transmiterea cardului
sistemului de plăţi internaţionale (VISA/Mastercard).
persoanelor terţe, cu excepţia deservirii la unităţile
3.5.3. Data unei operaţiuni efectuate cu Cardul
comerciale/bancare, și se recomandă evitarea
este data la care se înregistrează operaţiunea la
divulgării informaţiei confidenţiale prin telefon şi alte
terminalul de plată (de tip POS, ATM, Internet).
modalităţi de comunicaţie.
3.5.4. În cazul, în care Posesorul urmează să
3.6.8. La deservirea în unităţile
efectueze o operaţiune ce implică schimb valutar,
comerciale/bancare, Clientul trebuie să ceară
acesta poate consulta/calcula cursul de schimb
efectuarea operaţiunilor în prezenţa sa, fără
valutar de la data efectuării operaţiunii, în baza
posibilitatea copierii informaţiei înscrise pe Card.
Cursului valutar special afişat pe site-ul Băncii
3.6.9. Posesorul este obligat să nu comunice către
www.mobiasbanca.md şi/sau pe site-urile
persoane terţe, inclusiv lucrătorilor bancari, datele
organizaţiilor internaţionale de carduri, după caz.
privind PIN-codul şi/sau codul CVV2/CVC2. În cazul
3.5.5. Cursul de schimb valutar existent la data
contrar, se consideră că acesta a acţionat cu
autorizării operaţiunii poate să difere de cursul de
neglijenţă gravă şi, corespunzător, va suporta
schimb de la data decontării efective.
integral eventualele pierderi.
3.5.6. Pentru operaţiunile ce implică schimb
3.6.10. Clientul nu trebuie să permită aflarea
valutar, sistemul de plăţi internaţionale
numărului cardului de către alte persoane, cu
(VISA/Mastercard) efectuează schimbul valutar între
excepţia următoarelor situaţii:
moneda tranzacţiei originale şi moneda de
 Pentru realizarea unei operaţiuni de
decontare (USD pentru cardurile Visa / EUR pentru
cumpărare/eliberare de numerar;
cardurile Mastercard) la cursul valutar stabilit de
 Pentru raportarea pierderii sau furtului cardului;
aceasta la data transmiterii în decontare a
 La cererea Băncii.
tranzacţiei. Debitarea din contul ataşat Cardului a
3.6.11. Din motive de securitate, pentru prevenirea
valorii operaţiunii efectuate cu acesta, se realizează
utilizării frauduloase a cardului, Banca:
prin schimb valutar între valoarea tranzacţiei în
 poate urmări operaţiunile cu carduri efectuate
moneda de decontare şi contravaloarea acesteia în
de posesori;
moneda contului curent, utilizând Cursul valutar
 poate stabili limite de utilizare pentru
special.
operaţiunile cu carduri care să se refere la
3.5.7. Obligaţiile de plată ale deţinătorului contului,
numărul/ valoarea operațiunilor care pot fi
legate de operaţiunile cu carduri realizate de oricare
efectuate cu Cardul în anumite perioade de
dintre utilizatori, trebuie să fie achitate conform
timp, precum şi în anumite regiuni/ țări (a se
termenelor notificate de Bancă în cadrul Extrasului
vedea Secțiunea 3.11 de mai jos);
de cont.
 poate bloca cardul sau efectuarea anumitor
3.5.8. Se recomandă păstrarea tuturor chitanţelor
operaţiuni.
tranzacţiilor şi verificarea acestora cu tranzacţiile
evidenţiate în extrasul de cont.
19
 îi oferă posibilitate clientului de a fi notificat 3.6.19. În cazul în care Posesorul a uitat PIN-codul
imediat, prin intermediul serviciului sau în caz de deteriorare, pierdere/furt al cardului,
MobiasSMS, despre orice tranzacție efectuată pentru reemiterea cardului Clientul trebuie să se
cu cardul. prezinte la orice unitate a Băncii, să completeze
3.6.12. Introducerea eronată a PIN-codului de 3 ori Avizul de refacere a cardului şi să restituie cardul
consecutiv determină blocarea şi, în unele cazuri, (pentru cazurile când nu e pierdut sau furat). Clientul
reţinerea acestuia. Pentru deblocare, Posesorul va are posibilitatea de a solicita refacerea cardului şi
trebui să sune personal la numărul înscris pe card: prin intermediul Call Center.
(+373) 22 256 456 sau la Call Center al Băncii. 3.6.20. Reemiterea cardului se efectuează contra
Numărul Call Center, la fel, poate fi regasit pe site– unui comision, conform Tarifelor.
ul Băncii. În cazul Cardurilor cu CIP, suplimentar
Secţiunea 3.7. Securitatea utilizării Cardului la
este necesară și deblocarea CIP-ului pe card, care
bancomat (ATM)
poate fi efectuată de Posesor gratis direct la
bancomatul (ATM) Băncii, utilizând meniul 3.7.1. Clientul trebuie să evite utilizarea
”Deblocare PIN”. bancomatelor cu semne vizuale sau avertismente
3.6.13. În cazul în care ia cunoştinţă că cardul este plasate în exces pe bancomat (acestea sunt adesea
pierdut, furat sau însuşit, Posesorul este obligat să utilizate de infractori, care încearcă să asigure
anunţe imediat Banca, prin prezentarea la orice publicul de faptul că bancomatele falsificate sunt în
subdiviziune a Băncii sau la numărul de telefon siguranţă).
(+373) 22 256 456 (serviciu disponibil 24/24 ore, 7 3.7.2. Clientului i se recomandă utilizarea
zile pe săptămână). În acest caz, Clientul va furniza bancomatelor din interiorul băncilor, altor clădiri sau
datele solicitate de Bancă, inclusiv parola de zone închise, decât cele amplasate în stradă.
identificare la telefon. După sesizarea Băncii (directă 3.7.3. Clientul trebuie să utilizeze bancomatele
sau telefonică), Clientul poate solicita refacerea care sunt la vedere şi bine iluminate. Clientul trebuie
cardului pierdut/furat, contra unui comision conform să evite utilizarea bancomatelor amplasate în zone
Tarifelor. întunecoase sau în locuri care nu par a fi bine păzite
3.6.14. În plus, pe lângă obligațiile de sesizare a şi monitorizate.
Băncii descrise în pct. 3.6.13 de mai sus, în cazul 3.7.4. Clientul trebuie să se asigure că oamenii
furtului Cardului, Posesorul este obligat să sesizeze care stau în coada de aşteptare la bancomat se află
organele de urmărire penală în termen de cel mult la o distanţă faţă el suficientă pentru păstrarea
24 ore de la constatarea evenimentului. În cazul în confidenţialităţii datelor sale.
care Posesorul nu respectă condiţiile indicate, se 3.7.5. Clientul trebuie să evite propunerile
consideră că acesta a acţionat cu nerespectare din dubioase de ajutor la utilizarea bancomatului, chiar
neglijenţă gravă şi suportă integral eventualele dacă cardul este blocat sau întâmpină alte tipuri de
pierderi. dificultăţi.
3.6.15. Banca va bloca cardul Posesorului imediat 3.7.6. Clientul trebuie să evite efectuarea
după anunţarea telefonică a dispariţiei cardului sau tranzacţiei în situaţia în care în apropierea
după primirea Avizului de pierdere/furt al cardului, în bancomatului se află persoane dubioase.
cazul în care Posesorul nu a anunţat telefonic în 3.7.7. Clientul trebuie să îngrădească tastatura cu
prealabil Banca. mâna, în aşa fel încât PIN-codul să nu fie înregistrat
3.6.16. În cazul în care Posesorul recuperează de o cameră ascunsă sau de o persoană care
cardul pierdut/furat, după informarea telefonică a captează informaţia dată.
Băncii, este obligat sa îl returneze imediat la orice 3.7.8. Clientul trebuie să evite utilizarea
unitate a Băncii. bancomatului dacă partea frontală a acestuia arată
3.6.17. Până la momentul declarării pierderii sau diferit în comparaţie cu altele din zonă (spre
furtului cardului, Posesorul este răspunzător pentru exemplu, acesta are o oglindă suplimentară pe faţă),
toate operaţiunile efectuate, urmând să suporte are un strat lipicios (posibil de la un dispozitiv ataşat
eventualele pierderi până la suma de 2500 lei. la acesta) sau semne vizuale amplasate în acces. În
3.6.18. Clientul suportă în valoare deplină pierderile asemenea cazuri Clientului i se recomandă utilizarea
legate de orice operaţiune neautorizată dacă aceste unui alt bancomat şi notificarea Băncii despre
pierderi rezultă din fraudă ori din nerespectarea constatările sale.
intenţionată, sau din neglijenţă gravă a uneia sau a 3.7.9. Clientului i se recomandă analizarea atentă
mai multor obligaţii care îi revin conform prezentului a bancomatului în cazul în care se vizitează un
capitol. bancomat necunoscut care nu se află în interiorul

20
Condiții Generale Bancare pentru Persoane Fizice. Titlul II – Produse și servicii bancare.

unei bănci. Dacă secţiunea de inserţie a cardului parole personale de identificare (cu excepţia apelării
arată neobişnuit şi/sau voluminoasă, se recomandă la Call Center și la serviciul Contactell).
mişcarea cu mâna a acesteia. În cazul în care ceva 3.7.18. Clientul poate oricând să se documenteze
a fost lipit de card reader-ul real, aceasta se va mișca pe site-ul Băncii cu privire recomandările ce ţin de
sau chiar va cădea, dispozitivul de reţinere a cardului prevenirea riscurilor aferente utilizării cardurilor
sau numerarului, de obicei, este lipit de card reader emise de Bancă.
sau de bancomat. Clientului i se interzice utilizarea
Secţiunea 3.8. Securitatea utilizării cardului în
bancomatului dacă acesta pare a avea orice blocaj
mediul virtual
în secţiunea de inserţie a cardului ori pe tastatură şi
se recomandă anularea tranzacţiei. 3.8.1. Banca pune gratis la dispoziţia Clientului
3.7.10. Clientul trebuie să evite utilizarea serviciile Mastercard Secure Code și Verified by
bancomatului dacă tastatura acestuia prezintă Visa, care acordă posibilitatea efectuării în reţeaua
caracteristici neobişnuite. De obicei, dacă o tastatură Internet a operaţiunilor de comerţ electronic (în
falsă de introducere a PIN-codului este alipită celei continuare „tranzacţii”), în condiţii de securitate, în
originale, la încercarea de a o muta puţin înapoi şi conformitate cu prevederile Regulilor şi condiţiilor de
înainte, pe ecran va apărea inscripţia “incorect utilizare a serviciilor Mastercard Secure Code /
ataşată”. Verified by Visa, care se aplică din momentul
3.7.11. Clientului i se recomandă să atragă atenţia aprobării de către Bancă a Cererii de emitere a
dacă sunt montate alte camere suplimentare decât cardului semnate de Client, disponibile pe pagina
cele de bază şi evidente, aferente bancomatului pe web a Băncii www.mobiasbanca.md.
care îl utilizează. 3.8.2. Anterior utilizării Serviciului 3D-Secure”,
3.7.12. Clientului i se recomandă urmărirea şi Deţinătorul este obligat să ia cunoştinţă cu Regulile
respectarea instrucţiunilor afişate pe ecranul şi condiţiile de utilizare a serviciilor Mastercard
bancomatului. Secure Code / Verified by Visa.
3.7.13. Clientul trebuie să raporteze imediat 3.8.3. Mastercard SecureCode / Verified by Visa şi
reţinerea cardului de către bancomat. Nu se mecanismele 3-D Secure funcţionează doar în
recomandă părăsirea bancomatului, este necesar de condiţiile în care site-ul pe care se efectuează
apelat banca de la bancomatul unde s-a reţinut tranzacţia suportă standardele 3-D Secure, fapt
cardul. Se interzice contarea/apelarea pe/la ajutorul confirmat prin utilizarea de site a logo-ului
unor persoane străine pentru retragerea cardului "Mastercard SecureCode" / "Verified y Visa".
reţinut de bancomat. Suplimentar se pot informa 3.8.4. Mastercard Secure Code este disponibil
forţele de ordine locale. pentru orice card emis de Bancă pe sigla Mastercard
3.7.14. Clientului i se recomandă să verifice imediat în orice valută. Verified by Visa este disponibil pentru
soldul cardului dacă tranzacţia a eşuat. orice card emis de Bancă pe sigla VISA și în orice
3.7.15. Clientului i se recomandă să aducă la valută.
cunoştinţa Băncii dacă depistează că un bancomat 3.8.5. Pentru utilizarea serviciului Mastercard
nu eliberează numerar. Secure Code/Verified by Visa este necesar de a
3.7.16. Clientului i se recomandă revizuirea furniza date de contact corecte incluse în baza de
frecventă a extraselor de cont, pentru a verifica dacă date a Băncii.
toate operaţiunile sunt recunoscute. În timp ce 3.8.6. Banca îşi rezervă dreptul de a refuza
majoritatea fraudelor se comit foarte rapid, unele activarea serviciului Mastercard Secure
dintre acestea pot avea loc peste o săptămână sau Code/Verified by Visa în cazul în care nu sunt
lună după ce informaţia cardului Clientului a fost furnizate informaţiile necesare pentru verificarea
captată. Revizuirea frecventă reduce impactul identităţii Clientului/ Posesorului Cardului.
potenţial de comitere a fraudelor. 3.8.7. Banca nu este responsabilă pentru
3.7.17. Clientului i se interzice comunicarea datelor tranzacţiile efectuate în reţeaua internet prin
personale aferente cardului deţinut în cazul în care intermediul cardului Clientului dacă:
aceste solicitări vin de la persoane necunoscute prin  serviciul Mastercard Secure Code/Verified by
telefon, email sau alte mijloace de comunicare. Visa nu a fost activat pentru cardul Clientului
Băncile integrate în Grup nu solicită clienţilor săi sau nu a fost utilizat pentru tranzacţia
telefonic/prin e-mail sau prin alte modalităţi respectivă, sau/și
comunicarea de date confidenţiale referitoare la  site-ul beneficiarului plăţii (comerciantului) nu a
cardurile bancare şi/sau conturile bancare şi/sau aderat la standardele Mastercard Secure
Code/Verified by Visa.
21
Secţiunea 3.9. Termenul de valabilitate, blocarea 3.10.2. Extrasele de Cont pot fi solicitate de Client
şi prelungirea cardului la orice subdiviziune a Băncii.
3.10.3. În cazul depistării de către Client a anumitor
3.9.1. Termenul de valabilitate a cardului este
neclarități în extrasul de cont, acesta este în drept să
indicat după textul „valid thru” în formatul luna/an.
informeze în scris Banca în cel mai scurt timp, dar
Cardul este valabil până în ultima zi din lună indicată
nu mai târziu de 13 luni de la data debitării contului
pe card.
său, despre faptul că a constatat o operațiune de
3.9.2. Cardul poate fi utilizat de către Client
plată neautorizată sau executată necorespunzător,
începând cu data primirii cardului şi până în ultima zi
prin completarea în orice subdiviziune a Băncii a
calendaristică a datei, înscrise pe card.
Avizului de refuz la plată.
3.9.3. La data expirării valabilităţii Cardului, Banca
3.10.4. Posesorul trebuie să comunice Băncii toate
este în drept de a re-emite pentru Client un nou card
informațiile și să transmită toate documentele/
în schimbul celui vechi, dacă Clientul nu anunţă
probele care justifică contestarea operațiunilor
Banca cu privire la intenţia sa de a renunţa la acest
invocate, în caz contrar Banca fiind în imposibilitate
produs bancar, cu cel puţin 30 de zile înaintea datei
de a lua măsuri în vederea rezolvării solicitării sale.
de expirare a Cardului, cu condiţia respectării
3.10.5. În cazul în care Avizul de refuz la plată
criteriilor specifice tipului de card emis, stabilite de
depus de Posesorul cardului este nejustificat/
Bancă.
neîntemeiat, Banca va percepe un comision pentru
3.9.4. În cazul în care Clientul solicită unilateral
contestarea neîntemeiată a plății conform Tarifelor.
denunţarea relaţiilor contractuale aferente cardului,
3.10.6. Prin neprezentarea de către Client a
denunţarea devine efectivă din data returnării
reclamaţiilor în conformitate cu prezentele Condiţii,
cardului către Bancă.
Clientul îşi exprimă acordul asupra operaţiunilor
3.9.5. Timp de 40 (patruzeci) de zile de la data
efectuate în Cont.
restituirii Băncii a ultimului card eliberat Clientului,
3.10.7. Banca va primi, înregistra şi examina toate
Banca primeşte de la sistemul de plată informaţia
notificările privind operațiunile de plată neautorizate
despre operaţiunile efectuate de către Client cu
aferente utilizării cardurilor (numite Avize de refuz la
utilizarea cardului. În cazul refuzului Clientului de a
plată). Soluționarea acestor notificări se va efectua
restitui cardurile Băncii, termenul respectiv se
în termen maxim de 60 zile calendaristice de la data
determină din momentul expirării termenului de
depunerii acestora. În cazul în care soluţionarea
valabilitate a ultimului card eliberat sau din data
necesită implicarea sistemelor de plăţi
întreruperii sau încetării acţiunii Cardului respectiv.
internaţionale, termenul de soluţionare a notificărilor
3.9.6. Reemiterea cardului în cazul prelungirii
poate fi prelungit până la maxim 120 de zile de la
termenului de valabilitate se efectuează contra unui
depunere. La solicitarea reclamantului, decizia
comision, conform Tarifelor. În cazul în care, la
Băncii se eliberează în scris.
momentul reemiterii cardului deținut de Posesor,
3.10.8. În cazul în care Clientul nu este de acord cu
emiterea tipului respectiv de card este stopată, se va
decizia luată de către Bancă, acesta are dreptul să
emite un alt tip de card cu aplicarea comisioanelor
soluţioneze situaţia creată în conformitate cu
conform Tarifelor.
legislaţia în vigoare.
3.9.7. Banca este în drept să stopeze re-emiterea
automată a cardului aferent unui produs bancar, cu
condiția notificării Posesorului în acest sens, în Secţiunea 3.11. Limite de utilizare card
prealabil cu cel puțin 30 de zile.
3.11.1. Din motive de securitate, Banca a stabilit
3.9.8. Clientul trebuie să se prezinte cu actul de
anumite limite zilnice de utilizare a cardului, care pot
identitate la Bancă pentru ridicarea cardului emis
fi consultate în Tarifele Băncii.
(inclusiv în cazul reînnoirii sale) în termen de până la
3.11.2. Totodată urmează a se ține cont că suma
60 zile de la data emiterii acestuia. În caz contrar, din
operaţiunilor lunare de retragere numerar peste
motive de securitate, banca va transmite cardul la
hotare nu trebuie să depăşească limita indicată în
distrugere.
Secțiunea 3.4. a prezentului capitol.
Secţiunea 3.10. Primirea extraselor din cont şi 3.11.3. Banca are dreptul de a stabili limite
soluţionarea reclamaţiilor suplimentare de utilizare a Cardului, inclusiv în
anumite ţări, în cazul în care asemenea măsuri sunt
3.10.1. Banca se obligă să elibereze lunar Clientului
argumentate de necesitatea minimizării riscurilor de
Extrasul de Cont, conform condiţiilor Cererii, dar nu
fraudă.
mai târziu de data de 10 a lunii ce urmează după
luna de gestiune.
22
Condiții Generale Bancare pentru Persoane Fizice. Titlul II – Produse și servicii bancare.

3.11.4. În cazul în care doreşte să-şi majoreze pentru plata on-line, etc. Banca va anunța clienții în
limitele zilnice de utilizare a cardului, Clientul trebuie prealabil despre asemenea lucrări prin intermediul
să depună o cerere în acest sens la orice site-ului oficial al Băncii www.mobiasbanca.md.
subdiviziune a Băncii. Banca nu poartă răspundere
în cazul survenirii pentru Client a unor pierderi sau
CAPITOLUL 4. ACORDAREA DE CREDITE
incoveniențe din cauza limitelor modificate/anulate
de către Posesor, precum și a eventualelor limite
4.1. Banca poate acorda Clientului credite pe
impuse de alte instituții financiare.
termen scurt, mediu şi lung, în condiţiile prevăzute
3.11.5. În cazul în care consideră necesar, Banca
de normele interne ale Băncii.
are dreptul să întreprindă următoarele măsuri cu
4.2. Creditele pot fi de consum şi imobiliare/
referire la limitele zilnice de utilizare, fără o notificare
ipotecare.
prealabilă a Posesorului:
4.3. În acest sens, Banca deschide Clientului
 refuzarea cererii de majorare a limitei zilnice de
conturi de credit separate pentru fiecare categorie de
utilizare a cardului;
credit, pe bază de contracte cu termeni şi condiţii
 diminuarea limitei zilnice de utilizare a cardului,
specifice.
majorată anterior, până la nivelul celor
4.4. Acordarea creditelor/descoperitului de cont
specificate conform pct. 3.11.1. de mai sus.
(overdraft) se realizează pe baza unei analize de
Secţiunea 3.12. Responsabilități specifice bonitate a Clientului.
4.5. Clientul se obligă să utilizeze creditele
3.12.1. În cazul în care consideră necesar, Banca
acordate de Bancă numai pentru destinaţiile stabilite
are dreptul să întreprindă următoarele măsuri, fără o
prin contractele de credit încheiate cu aceasta.
notificare prealabilă a Posesorului:
4.6. Creditele se garantează conform normelor
 Să refuze autorizarea unei operaţiuni cu cardul;
Băncii. Banca poate solicita suplimentarea/
 Să anuleze sau să suspende utilizarea cardului;
înlocuirea unei garanţii. Costurile legate de
 Să înlocuiască actualul card, din motive de
constituirea, administrarea şi executarea garanţiilor
securitate;
sunt suportate de către Client.
 Să refuze emiterea unui nou card sau înlocuirea
4.7. Rambursarea creditelor acordate se face
cardului, fără ca Clientul să fie exonerat de
conform contractelor de credit şi a graficelor de plăţi
răspunderea financiară pentru operaţiunile
sau în conformitate cu condiţiile specifice pentru
efectuate de Posesori.
descoperitul de cont.
3.12.2. Banca nu este responsabilă dacă o cerere
4.8. Pentru creditele nerambursate la scadenţele
de autorizare a unei operaţiuni cu cardul este
stabilite, Banca are dreptul sa perceapă Clientului
refuzată sau dacă un card nu este acceptat la plată.
dobânzi penalizatoare şi să procedeze la executarea
3.12.3. Clientul este de acord ca Banca să utilizeze
silită a garanţiei în condiţiile stabilite în contractul de
terţi subcontractanţi, care să acţioneze ca
credit.
intermediari în relaţia cu Clientul în cadrul sistemului
4.9. Banca poate să solicite scadenţa anticipată
de plăţi cu carduri, inclusiv pentru producţia şi
a descoperitului de cont/creditului conform condiţiilor
distribuirea cardurilor, extraselor de cont şi pentru
stabilite în contractul respectiv.
verificarea autenticităţii cardului şi a Posesorului de
4.10. În toate situaţiile descrise mai sus, Clientului
card.
îi sunt aplicabile prevederile Condițiilor Generale
3.12.4. Contractul, în ceea ce priveşte cardurile de
Bancare, completate cu cele ale contractelor
debit/credit, este reziliat de drept de Bancă în caz
specifice.
dacă Clientul nu ridică cardul emis (inclusiv în cazul
reînnoirii sale) în termen de 60 zile de la emiterea
acestuia. CAPITOLUL 5. COMPARTIMENTUL ”BANCA LA
3.12.5. Este interzisă utilizarea cardurilor în scopuri DISTANŢĂ”
ilegale, inclusiv procurarea de bunuri sau servicii
prohibite de legea Republicii Moldova. PREAMBUL: Banca oferă clienților posibilitatea de
3.12.6. Pentru realizarea unor lucrări de optimizare a efectua anumite operaţiuni şi prin intermediul
a sistemelor informatice sau din diferite motive serviciilor de deservire bancară la distanţă oferite
tehnice, Banca poate întrerupe sistemul de de Bancă, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a
operațiuni cu carduri. În această perioadă nu va mai procedurilor şi normelor interne ale Băncii.
fi posibilă utilizarea cardurilor la ATM-uri, la
aparatele pentru plata cu cardul la comercianți,
23
Sistemul de deservire bancară la distanţă  de a se consulta privind ratele de schimb valutar
reprezintă o soluţie informatică, pusă la dispoziţie în numerar;
de către Bancă oricărui Client, ce permite accesul  de a se programa la o întâlnire cu un consilier
la distanţă la mijloacele aflate în contul său bancar, de clientelă;
în scopul obţinerii de informaţii privind starea  prin mesageria robotizată, de a consulta
contului bancar şi a operaţiunilor realizate, Informaţiile personalizate referitoare la
efectuării de plăţi în numele şi din ordinul Clientului produsele si serviciile deţinute în cadrul Băncii.
prin intermediul unei aplicaţii informatice, a unei 5.1.3. Termenul “Informaţii personalizate” se
metode de identificare electronică şi al unui mijloc referă la datele despre operaţiunile realizate la
de comunicaţie. Bancă, în funcţie de produsul bancar utilizat, după
cum urmează:
În scopul respectarii legislației naționale în
 pentru conturi curente cu card sau fără card
domeniul prevenirii spălării banilor, combaterii
ataşat, inclusiv conturile cu Descoperit
terorismului și punerii în aplicare a sancţiunilor
Autorizat de Cont:
internaţionale, în cazul tranzacţiilor efectuate prin
- soldul contului disponibil / soldul
sistemul de banca la distanţă, la solicitarea Băncii,
contului cu Descoperit Autorizat de
clientul are obligaţia să prezinte toate documentele
Cont,
justificative necesare.
- ultimele 5 operaţiuni în cont,
Clientul înțelege că orice comunicare/procedură - ultimele 3 operaţiuni de intrare a
pentru realizarea căreia utilizează tehnici de mijloacelor băneşti în cont;
comunicare la distanţă nesecurizate, să se facă pe  pentru conturi de economii:
propria lui răspundere, Banca neasumându-şi nici - soldul disponibil în cont
o responsabilitate în cazul apariţiei unor eventuale - ultimele 5 operaţiuni în cont
fraude. - ultimele 3 operaţiuni de intrarea a
mijloacelor băneşti în cont
Subscrierea clienţilor la serviciile de deservire  pentru carduri de credit:
bancară la distanţă se efectuează prin cerere de
- suma şi data următoare de plată
aderare, iar inactivarea clienţilor aderaţi la serviciile
- soldul disponibil în cont
de deservire bancară la distanţă, la solicitarea
- ultimele 5 operaţiuni în cont
clienţilor, se efectuează în baza cererii de - ultimele 3 operaţiuni de intrare a
renunţare la serviciile de deservire bancară la mijloacelor băneşti în cont
distanţă.  pentru credite:
În cadrul Băncii sistemul de deservire bancară la - suma şi data următoare de plată
distanţă cuprinde serviciile Contactell,  pentru depozite la termen:
eMobias.md, MobiasSMS, eFactura și OTPdirekt. - soldul depozitului
- data expirării contractului de depozit
5.1.4. Lista funcţionalităţilor poate fi completată de
CAPITOLUL 5. SERVICIUL CONTACTELL către Bancă, iar acestea vor putea fi utilizate de către
Abonat, fără a mai fi necesară perfectarea unor
Serviciul Contactell descris în capitolul 5 este formalităţi adiţionale.
valabil până în data de 1 aprilie 2021. 5.2. Documente contractuale
5.1. Consideraţii generale 5.2.1. Relaţiile între Abonat si Bancă sunt
5.1.1. Banca pune la dispoziția oricărui client guvernate de următoarele acte:
(denumit în continuare „Abonat”) un serviciu  Condiţiile Generale Bancare pentru Persoane
informațional în cadrul unui sistem automatizat de Fizice;
deservire la distanţă, de tip telephone payments, ce  Fişa de Aderare Contactell, completată de
poate fi accesat apelând la numărul de telefon: 022 Abonat, sau Fişa electronică de aderare
256 456 (număr cu tarif obişnuit), denumit în Contactell, completată de Consilierul Clientelă
continuare “Contactell”. Multimedia la aderarea Clientului la serviciul
5.1.2. Abonatul va avea acces prin intermediul Contactell prin telefon;
Contactell la următoarele funcționalități:  Tarifele Băncii.
 de a afla informaţii cu privire la oferta de 5.2.2. În cazul aderării Clientului prin telefon la
produse şi servicii a Băncii; serviciul Contactell, se va considera că părțile au
 de a bloca/debloca cardul deținut; încheiat un contract la distanță, în conformitate cu

24
Condiții Generale Bancare pentru Persoane Fizice. Titlul II – Produse și servicii bancare.

prevederile Legii despre încheierea și executarea recunoaşte forţa probantă a înregistrării


contractelor la distanță privind serviciile financiare de apelurilor sale prin care dispune consultarea
consum nr. 157 din 18.07.2014. unei informaţii si acceptă utilizarea acestor
5.2.3. Pentru aderarea prin telefon la serviciul înregistrări ca proba în instanţă.
Contactell, Clientul trebuie să dețină un cont deschis 5.3.3. În cazul în care Abonatul doreşte să
în Bancă şi să treacă prin procedura de identificare blocheze/deblocheze cardul sau să obţină informaţii
prevăzută în prezentul capitol, iar imediat după de ordin general cu privire la produsele bancare sau
aderare, Banca va expedia la adresa de e-mail să-şi modifice datele personale:
furnizată de Client Condiţiile Generale Bancare, Fişa a. prin alegerea opţiunii corespunzătoare de la
electronică de aderare Contactell și Tarifele Băncii. tasta telefonului conform instrucţiunilor, robotul
5.2.4. În cazul aderării la distanță la Serviciul telefonic va anunţa Abonatul despre
Contactell, Banca urmează să-i furnizeze explicit înregistrarea convorbirii şi despre faptul că se
Clientului următoarea informație: supune prevederilor prezentelor condiţii în mod
 identitatea persoanei care se află în contact cu expres şi în toate cazurile, Abonatul recunoaşte
Clientul şi legătura acesteia cu Banca; forţa probantă a înregistrării apelurilor sale prin
 descrierea caracteristicilor principale ale care dispune consultarea unei informaţii si
serviciului financiar; acceptă utilizarea acestor înregistrări ca proba
 costul total pe care Clientul îl are de plătit pentru în instanţă;
achiziţionarea serviciului financiar, inclusiv b. apelul va fi direcţionat către un Consilier
toate taxele, comisioanele, cheltuielile aferente Clientela Multimedia, care va prelua de la
sau costurile suplimentare şi toate tarifele, Abonat toate datele necesare oferirii
achitate direct de către Client sau achitate prin informaţiilor solicitate;
intermediul Băncii, iar în cazul în care nu poate c. identificarea Abonatului va avea loc prin
fi indicat un cost total precis al serviciului oferirea de către Abonat a răspunsurilor la
financiar respectiv, Banca va informa Clientul întrebările Consilierului Clientela Multimedia,
asupra modalităţii de calcul care să îi permită inclusiv prin rostirea Cuvântului Convenţional
Clientului verificarea costului total; dedicat (după cum este definit mai jos).
 un aviz privind posibilitatea existenţei unor taxe 5.3.4. În cazul în care se vor înregistra datorii la
şi costuri suplimentare ce nu sunt plătite prin plata comisionului lunar de utilizare a serviciului, în
intermediul Băncii sau nu sunt impuse de decurs de 60 de zile consecutiv, Banca are dreptul
acestea; să suspende accesul la informaţia personalizată
 existenţa dreptului de revocare. oferită prin accesarea serviciului Contactell, cu
5.3. Accesul la Contactell menţinerea posibilităţii de a reactiva accesul la
5.3.1. Serviciul Contactell este disponibil serviciul Contactell, cu condiţia achitării datoriilor
Abonatului imediat după semnarea Fişei de Aderare create.
Contactell în cadrul unităţii Băncii sau după aderarea 5.3.5. În cazul în care se vor înregistra datorii
prin telefon la „Contactell”, utilizând Cuvântul pentru apelurile efectuate extra-abonament de
Convenţional. În caz de reziliere, aceasta produce utilizare a serviciului, Banca are dreptul să suspende
efecte imediat din momentul solicitării. accesul la informaţia personalizată oferită de
5.3.2. În cazul în care Abonatul doreşte să obţină serviciul Contactell, cu menţinerea posibilităţii de a
Informaţii personalizate cu privire la conturile sale, reactiva accesul la serviciul Contactell cu condiţia
atunci: achitării datoriilor create.
a. va alege opţiunea corespunzătoare de la 5.3.6. În caz de neachitare a comisionului lunar de
tastatura telefonului, în conformitate cu utilizare a serviciului, în decurs de 90 zile consecutiv,
instrucţiunile robotului telefonic; Banca are dreptul să înceteze definitiv prestarea
b. se va identifica cu Codul Utilizator şi cu Parola serviciului de accesare a informaţiei personalizate
numerică de acces (introduse de la tastatura oferită prin intermediul serviciului Contactell şi îşi
telefonului) pentru a afla soldul contului, etc.; rezervă dreptul de a lua măsurile necesare pentru
c. la selectarea opţiunii de luare legătură cu un încasarea în mod forţat a sumelor datorate de Client.
Consilier Clientela Multimedia, robotul 5.3.7. În caz de neutilizare a serviciului, în decurs
telefonic va anunţa Abonatul despre de 180 zile consecutiv, Banca are dreptul să
înregistrarea convorbirii şi despre faptul că se suspende prestarea serviciului de accesare a
supune prevederilor prezentelor condiţii. În informaţiei personalizate oferită prin intermediul
mod expres şi în toate cazurile, Abonatul serviciului Contactell.
25
5.3.8. În caz de neutilizare a serviciului, în decurs 5.6.1. Pentru a putea adera la Contactell Abonatul
de 365 zile consecutiv, Banca are dreptul să trebuie sa indice cel puțin un cont activ (utilizat în
înceteze definitiv prestarea serviciului de accesare a ultimii 2 ani) deschis la Bancă.
informaţiei personalizate oferită prin intermediul 5.6.2. Abonatul are obligaţia să identifice între
serviciului Contactell. conturile cu care adera la Contactell un cont din care
5.3.9. În caz de suspendare sau încetare i se va percepe comisionul lunar de utilizare aferent
definitivă, Banca va informa Clientul despre stoparea acestui serviciu, cont care va fi considerat cont de
prestării serviciului de accesare a informaţiei facturare. Tipologia conturilor bancare ce pot fi
personalizate oferită prin intermediul serviciului definite drept cont de facturare este stabilită de
Contactell, prin canalele de comunicare alese de Banca si comunicată Abonatului în momentul
Bancă. aderării la serviciu. Prioritate în determinarea
5.4. Coduri de securitate contului de facturare o au conturile curente.
5.4.1. Accesul la serviciul Contactell se realizează 5.6.3. Abonatul are libertatea sa efectueze
în baza unor anumite Coduri de Securitate, după adăugări/suprimări de conturi din lista de conturi
cum urmează: utilizabile prin intermediul Contactell, inclusiv în
 Codul Utilizator – codul numeric format din 8 privinţa contului de facturare.
cifre, atribuit Abonatului de Bancă în momentul 5.6.4. În cazul suprimării contului de facturare din
aderării; lista de conturi accesibile prin Contactell, Abonatul
 Parola pentru accesarea Informaţiilor este obligat sa-si definească un nou cont de
personalizate este o parolă numerică de acces, facturare. În cazul în care Abonatul nu mai are nici
formată din 6 cifre neconsecutive care nu se un cont pe care l-ar putea alege ca si cont de
repetă, şi care se stabileşte la prima apelare a facturare, serviciul Contactell va fi anulat fără nici o
serviciului Contactell; notificare prealabilă şi fără nici o altă formalitate.
 Cuvântul Convenţional – sintagma indicată de 5.6.5. Excluderea unui cont din lista de conturi
Client în Formularul de Intrare în Relaţii cu utilizabile prin Contactell (cu excepţia contului de
Banca/ Cerere de aderare la serviciul Contactell facturare) nu va avea nici o consecinţă asupra
şi care va fi utilizată în relaţia cu Consilierul existenţei şi funcţionării contului de facturare.
Clientelă Multimedia ca un element de 5.7. Condiţii specifice consultării conturilor
autentificare a Clientului. 5.7.1. Informaţiile legate de conturile cu care
5.4.2. Codurile de Securitate sunt confidențiale şi Abonatul a aderat la Contactell pot fi consultate de
ţin de responsabilitatea Abonatului să asigure către Abonat apelând serviciul Contactell.
păstrarea lor în siguranţă. Abonatul este responsabil 5.7.2. Informaţiile referitoare la conturi comunicate
în totalitate de păstrarea şi utilizarea Codurilor de Abonatului prin intermediul Contactell corespund
Securitate şi de consecințele divulgării lor sau de înregistrărilor contabile efectuate de către Banca la
utilizarea acestora de către terţi. Abonatul se momentul furnizării informațiilor.
angajează să informeze Banca în cel mai scurt timp 5.7.3. Informațiile referitoare la conturile
si pe orice cale despre eventualele divulgări/utilizări Abonatului sunt disponibile prin Contactell pentru o
către/de terţe persoane neautorizate ale Codurilor perioada stabilita de Banca si care va fi comunicata
de Securitate. Abonatului la momentul aderării la serviciu, precum
5.5. Conturi utilizabile prin Contactell si prin intermediul Contactell. Aceasta perioada
5.5.1. Tipurile conturilor deschise la Bancă, care poate suferi modificări în cazul în care Banca decide
sunt utilizabile prin Contactell pentru accesarea astfel.
informaţiei personalizate, pot fi modificate în timp de 5.7.4. În cazul stopării subscrierii la serviciul
către Bancă, iar Abonatul poate subscrie cu aceste Contactell, Clientul va fi privat de dreptul de a accesa
noi conturi prin modalitățile oferite de Bancă. informaţia personalizată prin intermediul serviciului
5.5.2. Lista de conturi utilizabile prin serviciul Contactell, iar pentru a obţine astfel de informaţii va
Contactell pentru accesarea Informaţiilor fi necesar să o solicite prin intermediul altui serviciu
personalizate va fi stabilită împreună cu Abonatul în al Băncii sau direct la Bancă.
momentul aderării la serviciul Contactell. 5.8. Informațiile comunicate prin Contactell
5.5.3. Conturile la care se refera Contactell trebuie Informațiile personalizate prin mesageria robotizată
să fie valide şi sa nu fie blocate prin sechestre sau se furnizează de Banca prin Contactell către Abonat
alte interdicții conform legii. în conformitate cu prevederile prezentelor Condiţii
5.6. Gestiunea conturilor utilizabile prin Generale Bancare şi au un caracter informativ.
Contactell. 5.9. Comisioane de utilizare

26
Condiții Generale Bancare pentru Persoane Fizice. Titlul II – Produse și servicii bancare.

5.9.1. Pentru accesarea prin mesageria robotizată prin Profilul Vizualizare, fie prin Profilul
a Informaţiilor personalizate urmează a fi achitate: Tranzacțional.
 în cazul clienţilor cu abonament – comisioane
6.1. Noţiuni utilizate
lunare de utilizare, care se percep automat din 6.1.1. eMobias.md – serviciu oferit de Bancă în
contul suport al Clientului, începând cu cadrul unui sistem automatizat de deservire la
momentul abonării sale la serviciul Contactell, distanţă, de tip internet-payments, destinat
sau persoanelor fizice clienţi ai Băncii, disponibil prin
 în cazul clienţilor care utilizează serviciul intermediul tehnologiei Internet şi care permite
Contactell fără abonament – comisioane unice accesul de la distanţă la contul bancar al Clientului,
de utilizare, care se percep, după fiecare astfel fie prin Profilul Vizualizare, fie prin Profilul
de conexiune. Tranzacțional.
5.9.2. Comisionul lunar de utilizare (pentru clienţii 6.1.2. Profil Vizualizare – modalitate de utilizare a
cu abonament) este perceput în avans pentru fiecare serviciului eMobias.md în scopul obţinerii de
lună următoare de utilizare. informaţii privind starea contului bancar, operaţiunile
5.9.3. Valoarea comisioanelor de utilizare a realizate şi altă informaţie convenită între Părţi.
serviciului Contactell sunt publicate în Tarifele în 6.1.3. Profil Tranzacțional - modalitate de
vigoare si sunt puse la dispoziția Abonatului prin utilizare a serviciului eMobias.md, care pe lângă
intermediul unităţilor Băncii sau pe pagina web a posibilitățile Profilului Vizualizare mai permite si
Băncii. efectuarea de operaţiuni bancare în numele şi din
5.9.4. Comisioanele bancare aferente consultării ordinul Clientului.
Informaţiilor personalizate prin intermediul serviciului 6.1.4. Cont predefinit – contul bancar al Clientului
Contactell sunt reflectate în extrasele de cont ale deschis la Bancă şi utilizat în cadrul eMobias.md.
Abonatului. 6.1.5. Cont de facturare – cont curent cu/fără
5.10. Informarea Abonatului de către Banca. card ataşat în MDL şi/sau valută străină al Clientului
Orice modificare a condiţiilor de utilizare a serviciului deschis în Bancă în calitate de titular, din care se va
Contactell, precum şi orice informație referitoare la efectua preluarea lunară a comisionului de utilizare
serviciul Contactell sunt aduse la cunoștința a serviciului eMobias.md, precum și a altor
Abonatului prin publicarea acestora pe site-ul comisioane aferente serviciului.
www.mobiasbanca.md, precum si prin afișarea la 6.1.6. Card predefinit – cardul bancar al Clientului
subdiviziunile Băncii, fiind de responsabilitatea deschis la Bancă şi utilizat în cadrul eMobias.md.
Abonatului de a consulta periodic aceste actualizări. 6.1.7. Parolă – cod numeric unic, atribuit Clientului
5.11. Responsabilităţi specifice de către Bancă, care:
Banca este responsabilă: - în cazul Profilului Vizualizare, este utilizat pentru
 de a face disponibil serviciul Contactell 24 ore identificarea Clientului la accesarea serviciului
din 24, 7 zile din 7; eMobias.md, iar
 de a înregistra convorbirile telefonice dintre - în cazul Profilului Tranzacțional, este utilizat atât
Abonat şi Bancă, în vederea asigurării unei la fiecare identificare, cât și la validarea fiecărui
calităţi cât mai bune a serviciului şi a Mesaj electronic, fiecare Parolă fiind generată de
operaţiunilor efectuate; Token.
 de a păstra evidenţa acceselor la informaţia 6.1.8. Cod utilizator – cod numeric unic din 8 cifre,
personalizată de către Abonat prin intermediul atribuit Clientului de către Bancă, utilizat pentru
acestui serviciu, pe o perioadă de timp de identificarea Clientului la accesarea serviciului
maximum 1 an de la data efectuării lor. eMobias.md.
6.1.9. Mesaj electronic – informaţie structurată în
CAPITOLUL 6. SERVICIUL eMobias.md formă electronică, creată şi transmisă Băncii de
către Client prin intermediul eMobias.md. Mesajul
Prezentul capitol, precum și serviciul electronic se consideră autentic dacă este confirmat
eMobias.md este valabil până în data de 1 prin Parola emisă de Token.
martie 2021. 6.1.10. Tranzacţie electronică – operaţiune
bancară efectuată de Bancă în numele Clientului
În prezentul capitol se stabilesc condiţiile de prin contul bancar al Clientului, în baza unui Mesaj
aderare şi de acces la serviciul eMobias.md, electronic autentic.
precum şi condiţiile de funcţionare ale acestuia fie

27
6.1.11. Beneficiar predefinit - persoană fizică sau Bancă către beneficiari internaţionali predefiniţi
juridică în folosul căreia Clientul are posibilitatea de (plăţi internaţionale) (în valută străină);
a efectua plăţi prin intermediul serviciului f. Realizarea Tranzacţiilor electronice de virament
eMobias.md. (plăţi) din Conturile predefinite către furnizorii
6.1.12. Token – dispozitiv electronic transmis de de utilităţi şi servicii publice (plăţi comunale).
Bancă în folosinţă Clientului şi utilizat de către 6.2.4. Pentru tranzacțiile ce implică schimb valutar,
acesta în cadrul Profilului Tranzacțional pentru operațiunea de conversie se efectuează între
generarea Parolelor, al căror algoritm de generare moneda contului şi moneda tranzacţiei la cursul de
garantează caracterul lor irepetabil. schimb pentru operațiunile de virament (non-cash)
6.1.13. Cod pin – cod numeric introdus de Client la stabilit la momentul procesării de către Bancă. Acest
accesarea securizată a dispozitivului Token, precum curs poate fi modificat pe parcursul zilei și poate să
şi la iniţierea Mesajelor electronice autentice. difere de cursul afișat pe site-ul www.emobias.md în
6.2. Consideraţii generale momentul inițierii de către Client a tranzacției. Dacă
6.2.1. Banca pune la dispoziţia Clientului serviciul Clientul inițiază o operațiune internațională care
eMobias.md prin intermediul subdiviziunilor sale, implică și conversie astfel de tranzacții se inițiază de
precum şi prin intermediul Call Center (Profil Client în zilele de odihnă/sărbătoare, operațiunea de
Vizualizare) apelând la numărul de telefon 022 256 conversie va avea loc în următoarea zi lucrătoare la
456 (număr cu tarif obişnuit). cursul de schimb stabilit de Bancă în ziua respectivă
6.2.2. Prin Profilul Vizualizare Clientul va putea pentru operațiunile de virament.
beneficia de următoarele funcţionalităţi: 6.2.5. Intervalele orare de executare a
a. Vizualizarea informaţiilor cu privire la soldul Tranzacţiilor electronice efectuate prin intermediul
fiecărui Cont predefinit, precum şi la alte detalii eMobias.md sunt specificate în Tarifele Băncii..
disponibile despre conturile respective; 6.2.6. Lista conturilor care pot fi utilizate în cadrul
b. Vizualizarea detaliilor operaţiunilor efectuate pe serviciului eMobias.md sunt comunicate Clientului în
fiecare Cont predefinit; momentul aderării la serviciu, precum si oricând
c. Căutarea unei anumite operaţiuni conform ulterior la unitățile Băncii, fiind în exclusivitate conturi
criteriilor de căutare disponibile; deschise la Bancă şi care să nu fie supuse unei
d. Vizualizarea informaţiilor cu privire la detaliile interdicţii/sechestru/suspendări din partea
Cardurilor(de debit/credit) predefinite; persoanelor terţe.
e. Posibilitatea de descărcare a informaţiilor 6.2.7. Mesajul electronic autentic iniţiat de Client,
privind operaţiunile efectuate şi detaliile care presupune efectuarea unei Tranzacţii
acestora pentru o perioadă de pînă la 1 an din electronice de virament, va fi acceptat de Bancă spre
data generarii extrasului; executare doar dacă mijloacele băneşti aflate în
f. Vizualizarea informaţiilor cu privire la detaliile Contul predefinit sunt suficiente pentru efectuarea
Cardurilor ataşate unui Cont predefinit; operaţiunii şi sunt disponibile, nefiind aplicate
g. Modificarea Parolei în regim on-line, direct în restricţii/sechestre/ suspendări din partea
cadrul profilului Clientului; persoanelor terţe.
h. Schimb de mesaje în regim securizat cu Banca. 6.2.8. Tranzacţiile electronice de virament pot fi
6.2.3. Prin Profilul Tranzacțional Clientul va putea efectuate în limita unui plafon maxim pe zi, specificat
beneficia de, următoarele funcţionalităţi: în Tarifele Băncii.
a. funcţionalităţile Profilului Vizualizare (cu 6.2.9. Banca verifică autenticitatea Mesajelor
excepția posibilității de modificare a Parolei în electronice prin utilizarea propriilor proceduri şi
regim on-line); mijloace de control.
b. Posibilitatea de predefinire şi/sau ştergere 6.2.10. Ţinând cont de cerinţa prevăzută în
beneficiari naţionali şi internaţionali; legislaţia în vigoare privind necesitatea emiterii unui
c. Realizarea Tranzacţiilor electronice de virament ordin de plată pentru orice transfer de mijloace
(plăţi) între Conturile predefinite deschise la băneşti, Clientul mandatează Banca să emită din
Bancă (în MDL şi/sau valută străină); numele său ordinele de plată aferente Mesajelor
d. Realizarea Tranzacţiilor electronice de virament electronice autentice expediate prin eMobias.md.
(plăţi), intra şi interbancare, din Conturile 6.2.11. Lista funcţionalităţilor serviciului
predefinite deschise la bancă către conturile eMobias.md poate fi completată în orice moment de
beneficiarilor naţionali predefiniţi (în MDL); către Bancă, iar acestea vor putea fi imediat utilizate
e. Realizarea Tranzacţiilor electronice de virament de către Client.
(plăţi) din Conturile predefinite deschise la

28
Condiții Generale Bancare pentru Persoane Fizice. Titlul II – Produse și servicii bancare.

6.2.12. Banca îşi rezervă dreptul de a introduce, în 6.4.2. Accesul la serviciul eMobias.md se
mod unilateral, condiţii suplimentare sau de a realizează prin introducerea Codului utilizator şi a
modifica condiţiile de utilizare a serviciului Parolei.
eMobias.md, în funcţie de schimbările de ordin 6.4.3. In cazul Profilului Vizualizare, Parola este
legislativ sau de necesităţile de ordin intern ale expediată de către Bancă la adresa de e-mail a
Băncii, informând despre aceasta Clientul prin Clientului, comunicată de către acesta în momentul
intermediul paginii web www.emobias.md, în aderării la serviciul eMobias.md, până la sfârşitul
prealabil cu 2 luni până la intrarea în vigoare a noilor zilei în care are loc aderarea la serviciu. La prima
condiţii. Dacă Clientul nu-şi exercită dreptul de accesare a serviciului, Clientul este obligat să
reziliere, după cum e prevăzut în prezentele Condiții modifice Parola atribuită de Bancă.
Generale Bancare, se va considera ca Clientul a 6.4.4. In cazul Profilului Tranzacțional Parola este
acceptat noile condiţii în mod tacit. generată de dispozitivul Token, valabilă pentru o
6.3. Documente contractuale perioadă scurtă de timp şi care poate fi folosită doar
6.3.1. Relaţiile între Client şi Bancă, precum și o singură dată. La fiecare identificare sau validare a
condițiile de aderare, utilizare, funcționare și încetare unui Mesaj electronic, Clientul va utiliza o Parolă
a serviciului eMobias.md sunt guvernate de: nouă generată de Token.
a. Condiţiile Generale Bancare pentru Persoane 6.4.5. Codurile de securitate menționate la pct.
Fizice, în special prezentul capitol; 6.4.2. sunt confidenţiale, Clientul fiind responsabil, în
b. Fişa de Aderare eMobias.md completată de totalitate, de păstrarea şi utilizarea acestora.
către Client sau de către Consilierul Clientelă 6.4.6. Acţiunile şi paşii ce urmează a fi efectuaţi de
Multimedia din cadrul Call Center, în cazul Client pentru utilizarea serviciului eMobias.md sunt
aderării Clientului prin telefon la Profilul detaliat descrise în „Ghidul de utilizare a serviciului
Vizualizare, eMobias.md”, pus la dispoziţia Clientului pe pagina
c. Actul de primire-predare Token, în cazul web www.emobias.md.
aderării la Profilul Tranzacțional; 6.4.7. Conţinutul „Ghidului de utilizare a serviciului
d. Tarifele Băncii; eMobias.md” poate fi modificat în mod unilateral de
e. Ghidul de utilizare al serviciului eMobias.md. către Bancă, care va informa în prealabil Clientul
6.3.2. În cazul aderării Clientului prin telefon la despre modificările intervenite printr-un mesaj pe
serviciul eMobias.md Profil Vizualizare se va pagina web www.emobias.md. Clientului îi revine
considera că părțile au încheiat un contract la obligaţia de a se informa periodic cu privire la
distanță, în conformitate cu prevederile Legii despre actualizarea informaţiei expuse în acest document
încheierea și executarea contractelor la distanță 6.4.8. Transmiterea dispozitivului Token către
privind serviciile financiare de consum nr. 157 din Client este efectuată prin intermediul unui Act de
18.07.2014. primire-predare, semnat de către ambele Părţi.
6.3.3. Pentru aderarea prin telefon la serviciul 6.4.9. După recepţionarea dispozitivului Token,
eMobias.md Profil Vizualizare, Clientul va trece prin Clientul se obligă să respecte condiţiile de securitate
procedura de identificare prevăzută la capitolul 5 – privind utilizarea corectă şi păstrarea în siguranţă a
Serviciul CONTACTELL, iar imediat după aderare, acestui dispozitiv şi anume:
Banca va expedia la adresa de e-mail furnizată de a. să nu permită utilizarea de către persoane terţe;
Client Condiţiile Generale Bancare, Fişa de Aderare b. să nu comunice către persoane terţe Codul pin
eMobias.md completată de către Consilierul (inclusiv membrilor de familie sau altor
Clientelă Multimedia din cadrul Call Center, Tarifele persoane);
Băncii și Ghidul de utilizare eMobias.md. c. să nu scrie Codul pin pe Token;
6.4. Procedura de acces şi condiţiile de d. să nu păstreze pe suport de hârtie şi în acelaşi
securitate loc cu Token-ul.
6.4.1. Accesul la serviciul eMobias.md se 6.4.10. În caz de pierdere, furt sau deteriorare a
realizează prin intermediul paginii web dispozitivului Token, pentru obţinerea unui nou
www.emobias.md şi necesită utilizarea unui dispozitiv Clientul va achita un comision de
calculator sau alt tip de dispozitiv conectat la reaccesare stabilit de Bancă, conform Tarifelor
Internet, echipat cu un sistem de operare, precum şi Băncii în vigoare la data depunerii cererii de
cu soft-uri care să permită accesarea serviciului înlocuire.
eMobias.md. 6.4.11. Ca măsură de securitate, în cazul
introducerii eronate consecutiv de cinci ori a Parolei
generate de Token, accesul la serviciul eMobias.md
29
va fi blocat şi va putea fi deblocat în urma unui apel eMobias.md. În cazul în care intervine un
telefonic dacă Clientul va trece prin procedura de incident de ordin tehnic, va întreprinde măsurile
identificare prevăzută la capitolul 5 – Serviciul necesare pentru restabilirea în termeni cât mai
CONTACTELL sau prin prezentarea Clientului la restrânşi (maxim 24 ore) a funcţionalităţii
Bancă. serviciului;
6.5. Comisioane de utilizare d. Să pună la dispoziţia Clientului Ghidul de
6.5.1. Pentru utilizarea serviciului eMobias.md, utilizare a serviciului eMobias.md actualizat prin
Clientul este obligat să achite Băncii un comision publicarea acestuia pe pagina web
lunar de utilizare, în funcție de profilul sau Pachetul www.emobias.md.
de produse utilizat, precum şi comisioanele aferente e. La încheierea contractelor la distanță prin Call
operaţiunilor efectuate prin intermediul eMobias.md Center să-i furnizeze explicit Clientului
conform Tarifelor Băncii în vigoare, un exemplar al următoarea informație:
cărora este pus la dispoziţia Clientului la aderare şi - identitatea persoanei care se află în contact cu
care pot fi consultate ulterior în unităţile Băncii sau Clientul şi legătura acesteia cu Banca;
pe pagina web a Băncii. - descrierea caracteristicilor principale ale
6.5.2. Clientul autorizează în mod irevocabil Banca serviciului financiar;
de a debita oricare din conturile bancare ale - costul total pe care Clientul îl are de plătit pentru
Clientului aflate la Bancă sau deschise ulterior, în achiziţionarea serviciului financiar, inclusiv toate
vederea perceperii în calitate de beneficiar a taxele, comisioanele, cheltuielile aferente sau
sumelor aferente comisioanelor de utilizare a costurile suplimentare şi toate tarifele, achitate
serviciului eMobias.md. direct de către Client sau achitate prin intermediul
6.5.3. Mărimea comisioanelor poate fi modificată Băncii, iar în cazul în care nu poate fi indicat un
în mod unilateral de către Bancă, cu condiţia cost total precis al serviciului financiar respectiv,
informării Clientului, în termen de cel puţin 2 luni Banca va informa Clientul asupra modalităţii de
înainte de intrarea în vigoare a acestora, prin calcul care să îi permită Clientului verificarea
intermediul paginii web a Băncii şi la ghişeele Băncii. costului total;
Clientului îi revine obligaţia de a se informa periodic - un aviz privind posibilitatea existenţei unor taxe
cu privire la nivelul tarifelor şi comisioanelor aplicate şi costuri suplimentare ce nu sunt plătite prin
de Bancă. intermediul Băncii sau nu sunt impuse de
6.5.4. În caz de neachitare de către Client a acestea;
comisionului lunar de utilizare a serviciului în decurs - existenţa dreptului de revocare.
de 90 zile calendaristice, Banca va suspenda 6.6.2. Clientul se obligă:
accesul la eMobias.md, dar va păstra pentru Client a. Să cunoască şi să aplice regulile de utilizare a
posibilitatea de reactivare, cu condiţia rambursării serviciului eMobias.md în modul în care sunt
datoriei create. stabilite în Documentele contractuale prevăzute
6.5.5. În caz de neachitare de către Client a la pct. 6.3. al prezentului capitol;
comisionului lunar de utilizare a serviciului în decurs b. Să achite comisionul lunar de utilizare,
de 90 zile calendaristice din momentul suspendării, comisionul de conectare la eMobias.md,
adică 180 zile calendaristice în total, Banca va anula precum şi alte comisioane, dacă există, în
definitiv accesul la eMobias.md, rezervându-şi corespundere cu Tarifele Băncii în vigoare,
totodată dreptul de a lua măsurile necesare pentru precum şi să asigure în conturile sale bancare
încasarea în mod forţat a sumelor datorate de Client. mijloacele băneşti necesare pentru achitarea
6.6. Responsabilităţi specifice acestora;
6.6.1. Banca se obligă: c. Să manifeste un comportament vigilent şi
a. Să efectueze Tranzacţii electronice în baza responsabil la accesarea şi utilizarea serviciului
Mesajelor electronice autentice expediate de eMobias.md;
Client prin eMobias.md conform condiţiilor d. Să monitorizeze activităţile realizate în numele
Documentelor contractuale prevăzute la pct. său în cadrul serviciului eMobias.md şi să se
6.3. al prezentului capitol; asigure de caracterul autentic al acestora. În
b. Să asigure confidenţialitatea, autenticitatea şi caz contrar, să sesizeze imediat Banca prin
integritatea operaţiunilor efectuate pe un Cont apelarea Call Center;
predefinit; e. În cazul Profilului vizualizare, să modifice cu o
c. Să depună toate eforturile pentru a asigura periodicitate de cel mult 90 de zile Parola
Clientului un acces permanent la serviciul utilizată pentru identificarea Clientului la

30
Condiții Generale Bancare pentru Persoane Fizice. Titlul II – Produse și servicii bancare.

accesarea serviciului . eMobias.md. Parola justificare, comunicând această informaţie, prin


nouă trebuie să aibă o structură complexă, fiind intermediul paginii web a Băncii şi la ghişeele
formată din caractere diferite şi să nu Băncii.
corespundă cu parolele setate anterior; e. Să suspende din proprie iniţiativă prestarea
f. Să asigure confidenţialitatea şi utilizarea serviciului eMobias.md către Client în cazul în
corectă a Codului utilizator, a Codului Pin, care se constată apariţia unor riscuri referitoare
precum și a Parolei Clientul fiind responsabil, în la securitatea sistemului informatic al Băncii sau
totalitate, de consecinţele divulgării lor şi de a serviciului eMobias.md, sau în cazul
utilizarea, drept consecinţă, a acestora de către nerespectării de către Client a prevederilor
persoane terţe; prezentului capitol.
g. Să informeze Banca, în cel mai scurt timp, 6.6.4. Clientul este în drept:
despre eventualele divulgări/utilizări ale a. Să adauge/suprime conturi din lista de Conturi
Codului utilizator, Parolei sau ale Codului Pin / Carduri predefinite, în baza unei cereri scrise
de către persoane terţe neautorizate, precum şi prezentată la Bancă sau prin orice alte
despre cazurile de pierdere, furt sau deteriorare modalităţi puse la dispoziţia Clientului de
a dispozitivului Token; Bancă;
h. Să asigure dotarea tehnică necesară accesării b. Să primească de la Bancă informaţia şi
şi utilizării serviciului eMobias.md, inclusiv consultaţia necesară cu privire la eventualele
existenţa la calculatorul personal, la care probleme de utilizare a serviciului eMobias.md;
urmează a fi utilizat eMobias.md, a programelor c. Să se adreseze la Call Center pentru asistenţă
de soft necesare pentru îndeplinirea cerinţelor şi comunicarea situaţiilor de urgenţă aferente
minime de compatibilitate cu serviciul utilizării serviciului eMobias.md;
eMobias.md (dotarea cu sistem de operare, d. Să solicite, în caz de necesitate, rezilierea
internet etc.), întru asigurarea exploatării şi/sau suspendarea serviciului eMobias.md prin
normale a serviciului; depunerea unei cereri scrise la unitatea Băncii
i. Să utilizeze serviciul eMobias.md doar în unde a aderat la serviciu sau contactând Call
scopuri legale; Center.
j. Să verifice zilnic dacă Mesajele electronice de 6.6.5. Părţile poartă răspundere, în conformitate
virament expediate de Client prin intermediul cu prevederile legislaţiei în vigoare ale RM şi ale
eMobias.md au fost finalizate prin decontarea Condițiilor Generale Bancare.
contului predefinit respectiv, iar în cazul 6.6.6. Banca nu poartă răspundere faţă de Client:
depistării neexecutării unei Tranzacţii a. pentru accesul nesancţionat la eMobias.md,
electronice, să informeze Banca despre încălcarea tehnologiei de prelucrare a
aceasta în decurs de maxim 2 zile lucrătoare; informaţiei, utilizarea de către terţi a Codului
6.6.3. Banca este în drept: utilizator, Codului Pin sau a Parolei, dacă
a. Să anuleze, în mod unilateral şi pe un termen acestea au avut loc din culpa Clientului, iar
nedeterminat, posibilitatea utilizării serviciului Banca nu a fost notificată în acest sens prin Call
eMobias.md în cazul apariţiei unor defecţiuni Center;
tehnice sau a altor circumstanţe, ce împiedică b. pentru veridicitatea și corectitudinea informației
utilizarea serviciului; indicate de Client în cadrul Mesajelor
b. Să suspende sau anuleze definitiv accesul la electronice autentice expediate prin
eMobias.md în cazurile prevăzute în prezentul eMobias.md, precum și pentru pierderile
capitol; suportate de către Client, din cauza refuzurilor
c. Să refuze executarea Mesajului electronic sau acțiunilor întârziate ale Beneficiarilor
autentic expediat de către Client prin predefiniți.
intermediul eMobias.md, dacă consideră că 6.6.7. Banca nu este obligată să verifice măsurile
aceasta poate contravine legislaţiei în vigoare, întreprinse de Client în vederea asigurării
nu este perfectat în ordinea stabilită şi/sau dacă confidenţialităţii Codului pin sau a Parolei, precum şi
în urma executării acesteia Clientul nu va a gradului de securitate a calculatorului la care este
dispune de mijloace băneşti suficiente pentru utilizat serviciul eMobias.md.
achitarea tarifelor/comisioanelor aferente; 6.6.8. Clientul poartă răspundere deplină pentru
d. Să stabilească sumele limită de utilizare în toate acţiunile întreprinse prin intermediul serviciului
cadrul Tranzacţiilor electronice procesate prin eMobias.md în numele şi cu profilul său de utilizator,
eMobias.md, precum şi să le modifice, fără
31
din moment ce asemenea acţiuni au fost autorizate pot fi definite drept Cont de facturare este stabilita de
în modul stabilit în prezentul capitol. Banca si comunicata Abonatului în momentul
6.6.9. Partea care nu utilizează măsuri de protecţie aderării la serviciu.
contra accesului nesancţionat al utilizatorilor şi 7.1.10 Cod PIN – reprezintă o parolă de acces la
personalului la serviciul eMobias.md, va compensa serviciu, confidenţială, formată din 6 caractere
pierderile aduse celeilalte Părţi. alfanumerice
7.1.11 Parola Unică – cod numeric generat de
Bancă, format din 9 caractere numerice, valabil
CAPITOLUL 7. SERVICIUL MobiasSMS
pentru o perioadă de 10 zile calendaristice şi/sau pe
perioada valabilităţii facturii de plată (plăţi
În prezentul capitol se stabilesc condiţiile de
comunale), şi care poate fi folosit doar o singură
aderare şi de acces la serviciul MobiasSMS,
dată. La fiecare validare a unui Mesaj electronic,
precum şi condiţiile de funcţionare ale acestuia
Clientul va utiliza o Parolă Unică nouă primită de
7.1. Noţiuni utilizate bancă.
7.1.1 MobiasSMS – serviciul oferit de Bancă în 7.1.12 Operator de Telefonie Mobilă – reprezintă
cadrul unui sistem automatizat de deservire la unul din furnizorii de servicii de telefonie Mobilă:
distanţă de tip mobile-payments, ce permite accesul Orange, Moldcell, Unite.
tranzacţional şi informaţional prin intermediul 7.1.13 Contract la distanță – contractul încheiat
telefonului mobil la conturile deschise de Client la între Bancă şi Client, de prestare a serviciilor
Bancă, în scopul obţinerii de informaţii privind starea financiare de consum la distanţă, în cadrul unei
contului bancar deţinut, operaţiunile realizate şi altă scheme organizate de vânzări sau de prestări de
informaţie convenită între Părţi, precum şi efectuării servicii la distanţă, administrate de Bancă, care
de operaţiuni bancare în numele şi din ordinul utilizează exclusiv unul sau mai multe mijloace de
Clientului. Utilizarea serviciul constă în comunicare la distanţă pentru încheierea
transmiterea/recepționarea de mesaje la numărul contractului.
scurt dedicat 2456, informaţiile fiind accesate în timp 7.2. Considerații generale
real. 7.2.1 Prin intermediul serviciului MobiasSMS,
7.1.2 Abonat – persoana fizică care este Abonatul va putea beneficia de următoarele
beneficiar al serviciului MobiasSMS. funcţionalităţi:
7.1.3 Destinatar autorizat – fiecare utilizator al a. Obţinerea informaţiilor despre conturile
serviciului MobiasSMS care poate fi desemnat de deschise la Bancă, în funcție de tipul contului:
către Client în momentul aderării la MobiasSMS sau,  pentru conturi curente si de economii: data
ulterior, pe parcursul beneficierii serviciului. (ziua, ora si minut) transmiterii soldului,
7.1.4 Tranzacţie electronică – operaţiune bancară eticheta si valuta contului, soldul disponibil la
efectuată de Bancă în numele Clientului prin contul data transmiterii informației, limita de credit
bancar al Clientului, în baza unui Mesaj electronic aprobată ;
autentic.  pentru conturi de credit: data (ziua, ora şi
7.1.5 Mesaj electronic – informaţie structurată în minut) transmiterii soldului, eticheta şi valuta
formă electronică, creată şi transmisă Băncii de contului, soldul contului (sold credit +
către Client prin intermediul MobiasSMS. Mesajul restanta), data scadentă a creditului, rata
electronic se consideră autentic dacă este confirmat dobânda;
prin Parolă Unică  pentru conturi de depozit: data (ziua, ora şi
7.1.6 Cont predefinit – contul bancar al Clientului minut) transmiterii soldului, eticheta şi valuta
deschis la Bancă şi utilizat în cadrul MobiasSMS. contului, soldul disponibil al contului, data
7.1.7 Card predefinit – card bancar al Clientului scadentă a depozitului, rata dobânda;
deschis la Bancă şi utilizat în cadrul MobiasSMS.  pentru conturi de card: data (ziua, ora şi
7.1.8 Beneficiar predefinit – persoană minut) transmiterii soldului, eticheta şi valuta
fizică/juridică în folosul căreia Clientul are contului, soldul disponibil al contului, data
posibilitatea de a efectua plăţi prin intermediul scadentă a cardului.
serviciului MobiasSMS. Notă: în cazul efectuării mai multor operaţiuni
7.1.9 Cont de facturare – contul curent specificat consecutive, Clientul va recepţiona sms-uri
de Abonat din care Banca reţine comisionul lunar de aferente operaţiunilor menţionate cu afişarea
utilizare si comisioanele aferente operațiunilor soldului final în toate aceste mesaje.
efectuate de Client. Tipologia conturilor bancare ce

32
Condiții Generale Bancare pentru Persoane Fizice. Titlul II – Produse și servicii bancare.

b. Obţinerea informaţiilor despre ultimele 5 deschise la Bancă şi care trebuie să îndeplinească


tranzacții (mini-extras) dintr-un cont curent sau următoarele condiţii:
de economii:  să aparţină Clientului în calitate de titular;
 tranzacţii de debit  să fie active;
 tranzacţii de credit  să nu fie supuse unei blocări (interdicţie/
 tranzacţii de debit si de credit sechestru/ suspendare) din partea
c. Recepţionarea alertelor presetate cu privire la persoanelor terţe la momentul aderării.
modificarea soldului conturilor curente si 7.2.5 Pentru a putea adera la MobiasSMS
conturilor de economii: Abonatul trebuie să indice cel puţin un cont curent în
 creştere / scădere sold cont peste / sub un MDL, activ, utilizabil prin intermediul MobiasSMS şi
prag prestabilit care va fi utilizat în calitate de Cont de facturare.
 debitare/ creditare cont cu o sumă peste un 7.2.6 Operaţiunile de consultare prin MobiasSMS
prag prestabilit pot fi realizate de Abonat sau prin utilizatorii
 Adăugarea/ eliminarea/ listarea alertelor de la desemnaţi de acesta în Cerere de Aderare.
nivelul telefonului 7.2.7 Abonatul are libertatea să efectueze
d. Obţinerea informaţiilor despre cursul valutar al adăugări în lista sa de conturi cu care a aderat la
Băncii din data curentă, pentru următoarele MobiasSMS, precum şi să suprime conturi din
valute: USD, EUR şi RUB. această listă, cu condiţia menţinerii a cel puțin unui
e. Obţinerea informaţiilor generale despre oferta cont în MDL utilizabil prin MobiasSMS, acesta
de servicii şi produse a Băncii. urmând a fi setat în calitate de Cont de facturare.
f. Realizarea Tranzacţiilor electronice de virament 7.2.8 Adăugarea sau suprimarea unui cont din
(plăţi) între conturile predefinite deschise la lista de conturi cu care Clientul a aderat la serviciul
Bancă (în MDL) MobiasSMS se va realiza prin depunerea de către
g. Realizarea Tranzacţiilor electronice de virament Abonat la Bancă a Fișei de aderare.
(plăţi), intra şi interbancare, din Conturile 7.2.9 Excluderea unui cont din lista de conturi
predefinite către conturile beneficiarilor utilizabile prin MobiasSMS nu va avea nici o
naţionali predefiniţi (în MDL) consecința asupra existentei contului respectiv.
h. Realizarea Tranzacţiilor electronice de virament 7.2.10 Mesajul electronic autentic iniţiat de Client,
(plăţi) din Conturile predefinite către furnizorii care presupune efectuarea unei Tranzacţii
de utilităţi şi servicii publice (plăţi comunale) electronice de virament, va fi acceptat de Bancă spre
i. Orice alte funcţionalităţi, care vor fi lansate de executare doar dacă mijloacele băneşti aflate în
către Bancă, ulterior aderării la MobiasSMS. Contul predefinit sunt suficiente pentru efectuarea
7.2.2 Intervalele orare de executare a operaţiunii şi sunt disponibile, nefiind aplicate
Tranzacţiilor electronice efectuate prin intermediul restricţii/ sechestre/ suspendări din partea
MobiasSMS sunt specificate în Tarifele Băncii. persoanelor terţe.
7.2.3 Pentru viramentele ce implică schimb 7.2.1 Tranzacţiile electronice de virament pot fi
valutar, operațiunea de conversie se efectuează efectuate în limita unui plafon maxim pe zi de 10 000
între moneda contului şi moneda tranzacţiei la cursul MDL(sau echivalentul).
de schimb pentru operațiunile de virament (non- 7.2.2 Limita maximă stabilită pe tip de tranzacţie
cash) stabilit la momentul procesării de către Bancă. electronică:
Acest curs poate fi modificat pe parcursul zilei, prin a. Realizarea Tranzacţiilor electronice de virament
urmare suma blocată pe cont poate să difere (plăţi) între conturile predefinite deschise la
nesemnificativ de suma efectiv decontată. Dacă Bancă în limita unui plafon maxim pe zi de 10
astfel de tranzacții se inițiază de Client în afara 000 MDL (sau echivalentul acestei sume în alte
orarului de procesare (indicat la pct. 7.2.2. din valute).
prezentul capitol), operațiunea de conversie va avea b. Realizarea Tranzacţiilor electronice de virament
loc în următoarea zi lucrătoare la cursul de schimb (plăţi), intra şi interbancare, din Conturile
stabilit de Bancă în ziua respectivă pentru predefinite către conturile beneficiarilor
operațiunile de virament. naţionali predefiniţi în limita unui plafon maxim
7.2.4 Lista conturilor care pot fi utilizate în cadrul pe zi de 5 000 MDL (sau echivalentul acestei
serviciului MobiasSMS sunt comunicate Clientului în sume în alte valute).
momentul aderării la serviciu, precum si oricând c. Realizarea Tranzacţiilor electronice de virament
ulterior la unitățile Băncii, fiind în exclusivitate conturi (plăţi) din Conturile predefinite către furnizorii
de utilităţi şi servicii publice (plăţi comunale) în
33
limita unui plafon maxim pe zi de 5 000 MDL informațiile necesare cu privire la datele facturilor din
(sau echivalentul acestei sume în alte valute). partea beneficiarilor respectivi.
7.2.3 Banca verifică autenticitatea Mesajelor 7.4. Procedura de acces și condițiile de
electronice prin utilizarea propriilor proceduri şi securitate
mijloace de control. 7.4.1. Recepționarea informațiilor prin MobiasSMS
7.2.4 Ţinând cont de cerinţa prevăzută în are loc:
legislaţia în vigoare privind necesitatea emiterii unui  la cerere: prin comanda SMS transmisă la
ordin de plată pentru orice transfer de mijloace numărul scurt dedicat 2456;
băneşti, Clientul mandatează Banca să emită din  periodic: cu periodicitate prestabilită de
numele său ordinele de plată aferente Mesajelor Abonat (zilnică, săptămânală, lunară) pentru
electronice autentice expediate prin MobiasSMS. informaţii referitoare la conturile curente, de
7.3. Documente contractuale economii, de credite, de depozite şi/sau la
7.3.1. Relaţiile între Client şi Bancă, precum și cursul valutar;
condițiile de aderare, utilizare, funcționare și încetare  prin generarea de alerte presetate.
a serviciului MobiasSMS sunt guvernate de 7.4.2. Serviciul MobiasSMS oferă Abonatului
următoarele acte: posibilitatea de a fi informat, 24 de ore din 24, 7 zile
 Condiţiile Generale Bancare, în special pe săptămână, asupra situaţiei conturilor cu care a
prezentul capitol; aderat. Mesajele sunt generate şi expediate în
 Fişa de Aderare MobiasSMS completată de momentul când sunt efectuate modificări în cont
către Client sau de către Consilierul Clientelă (inclusiv noaptea).
Multimedia din cadrul Call Center, în cazul 7.4.3. Banca are dreptul de a refuza aderarea
aderării Clientului prin telefon la serviciul Clientului la MobiasSMS dacă nu sunt îndeplinite
MobiasSMS; următoarele condiţii:
 Tarifele Băncii;  Persoana fizică este Client al Băncii,
 Ghidul detaliat de utilizare a serviciului  Clientul deţine în calitate de titular cel puţin un
MobiasSMS. cont curent în MDL,
7.3.2. În cazul aderării Clientului la telefon prin  Clientul deţine un număr de telefon valid.
intermediul Call Center apelând la numărul de 7.4.4. Accesul la MobiasSMS este posibil numai
telefon 022 256 456 (număr cu tarif obişnuit) la cu utilizarea Codului PIN furnizat de către Banca în
serviciul MobiasSMS se va considera că părțile au momentul activării serviciului. Pentru a putea utiliza
încheiat un Contract la distanță, în conformitate cu serviciul MobiasSMS, la prima conectare, este
prevederile Legii despre încheierea și executarea necesară schimbarea de către Abonat a Codului
contractelor la distanță privind serviciile financiare de PIN, care trebuie să corespundă cerințelor stabilite
consum nr. 157 din 18.07.2014. de complexitate (maxim 2 caractere consecutive
7.3.3. Pentru aderarea la telefon prin intermediul identice, să conțină obligatoriu cifre, poate include
serviciului Contactell apelând la numărul de telefon litere mari și mici). Codul PIN este confidențial şi este
022 256 456 (număr cu tarif obişnuit) la serviciul deci în interesul Abonatului sa îl păstreze secret.
MobiasSMS, Clientul va trece prin procedura de Resetarea Codului PIN se poate realiza prin
identificare prevăzută la capitolul 5 – Serviciul comanda SMS transmisă la numărul scurt dedicat
CONTACTELL, iar imediat după aderare, Banca va 2456.
expedia la adresa de e-mail furnizată de Client 7.4.5. Abonatul este pe deplin responsabil de
Condiţiile Generale Bancare, Fişa de Aderare păstrarea si utilizarea Codului PIN si de consecințele
MobiasSMS completată de către Consilierul divulgării lui sau de utilizarea acestuia de către terți.
Clientelă Multimedia din cadrul Call Center, Tarifele Introducerea Codului PIN ce aparține Abonatului
Băncii și Ghidul detaliat de utilizare a serviciului reprezintă acordul irevocabil al acestuia pentru
MobiasSMS. procesarea operațiunilor transmise, iar urmările
7.3.4. Adăugarea în categoria beneficiarilor acestora nu pot fi imputate Băncii.
naționali a unor furnizorii suplimentari de utilităţi şi 7.4.6. Acţiunile şi paşii ce urmează a fi efectuaţi de
servicii publice (plăţi comunale) poate fi efectuată Client pentru efectuarea tranzacţiilor electronice prin
atât la subdiviziunea teritorială a Băncii, cât și prin MobiasSMS sunt descrise în Ghidul detaliat de
intermediul Call Center (prin procedura de utilizare a serviciului MobiasSMS, pus la dispoziţia
identificare prevăzută la capitolul 5 – Serviciul Clientului pe pagina web www.mobiasbanca.md
CONTACTELL), Clientul urmând să prezinte 7.4.7. Conţinutul Ghidului detaliat de utilizare a
serviciului MobiasSMS poate fi modificat în mod

34
Condiții Generale Bancare pentru Persoane Fizice. Titlul II – Produse și servicii bancare.

unilateral de către Bancă. Clientului îi revine 7.7. Orice modificare a condiţiilor de utilizare a
obligaţia de a se informa periodic cu privire la serviciului MobiasSMS, precum şi orice informaţie
actualizarea informaţiei expuse în acest document. referitoare la serviciul MobiasSMS sunt aduse la
7.4.8. Ca măsura de securitate, legătura cu cunoştinţa Clientului cu 2 luni înainte de a aplicarea
MobiasSMS este întreruptă după introducerea lor, prin expedierea la adresa de e-mail a clientului
eronată de trei ori consecutiv a Codului PIN. În acest (în cazul încheierii Contractului la distanță) sau prin
caz resetarea Codului PIN se va realiza prin publicarea acestora pe site-ul
apelarea Call Center (cu parcurgerea procedurii de www.mobiasbanca.md, precum şi prin afişarea la
identificare de la pct. 5.4 din Capitolul 5 Serviciul subdiviziunile Băncii, fiind de responsabilitatea
Contactell) sau a consilierului personal. Clientului de a consulta periodic aceste actualizări.
7.5. Comisionul de utilizare 7.8. Responsabilitățile părților
7.5.1. Pentru utilizarea serviciului MobiasSMS, 7.7.1. Banca se obligă:
Clientul este obligat să achite Băncii un comision a. Să efectueze Tranzacţii electronice în baza
lunar de utilizare, precum şi comisioanele aferente Mesajelor electronice autentice expediate de
operaţiunilor efectuate prin intermediul MobiasSMS Client prin MobiasSMS conform condiţiilor
conform Tarifelor Băncii în vigoare, un exemplar al prezentelor Condiții Generale Bancare;
cărora este pus la dispoziţia Clientului la aderarea la b. Să asigure confidenţialitatea, autenticitatea şi
MobiasSMS şi care pot fi consultate ulterior în integritatea Tranzacţiilor electronice efectuate
unităţile Băncii sau pe pagina web a Băncii. de Client
7.5.2. Clientul autorizează în mod irevocabil Banca c. Să depună toate eforturile pentru a asigura
de a debita oricare din conturile bancare ale Clientului un acces permanent la serviciul
Clientului aflate la Bancă sau deschise ulterior, în MobiasSMS. În cazul în care intervine un
vederea perceperii în calitate de beneficiar a incident de ordin tehnic, va întreprinde măsurile
sumelor aferente comisioanelor de utilizare a necesare pentru restabilirea în termeni cât mai
serviciului MobiasSMS. restrânşi (maxim 24 ore) a funcţionalităţii
7.5.3. Mărimea comisioanelor indicate în Tarifele serviciului
Băncii poate fi modificată în mod unilateral de către d. Să execute în termen şi în conformitate cu
Bancă, cu condiţia informării Clientului, în termen de legislaţia în vigoare, operaţiunile de virament
cel puţin 2 luni înainte de intrarea în vigoare a din conturile predefinite a mijloacelor băneşti,
acestora, prin intermediul paginii web a Băncii şi la dacă acestea sunt disponibile
ghişeele Băncii. Clientului îi revine obligaţia de a se e. Să pună la dispoziţia Clientului Ghidul detaliat
informa periodic cu privire la cuantumul tarifelor şi de utilizare a serviciului MobiasSMS actualizat
comisioanelor aplicate de Bancă. prin publicarea acestuia pe pagina web
7.5.4. În caz de neachitare, de către Client, în www.mobiasbanca.md;
decurs de 15 zile calendaristice consecutive, a f. Să furnizeze Abonatului orice informații
comisionului lunar de utilizare a serviciului suplimentare, nespecificate în Documentele
MobiasSMS sau a comisionului de deservire Pachet contractuale, necesare pentru utilizarea
în cazul în care MobiasSMS este inclus într-un serviciului MobiasSMS.
Pachet de produse și alte comisioane aferente g. La încheierea contractelor la distanță prin Call
serviciului, Banca va suspenda accesul la Center, să-i furnizeze explicit Clientului
MobiasSMS, dar va rezerva, pentru Client, următoarea informație:
posibilitatea de reactivare, cu condiţia că acesta va  identitatea persoanei care se află în contact
rambursa datoria creată. Dacă însă, în decurs de cu Clientul şi legătura acesteia cu Banca;
alte 90 zile calendaristice, nu va avea loc achitarea  descrierea caracteristicilor principale ale
comisioanelor în cauză, Banca va anula accesul la serviciului financiar;
MobiasSMS, rezervând-şi totodată dreptul de a lua  costul total pe care Clientul îl are de plătit
măsurile necesare pentru încasarea în mod forţat a pentru achiziţionarea serviciului financiar,
sumelor datorate de Client. inclusiv toate taxele, comisioanele, cheltuielile
7.5.5. Comisioanele aferente utilizării serviciului aferente sau costurile suplimentare şi toate
MobiasSMS nu includ costurile percepute de tarifele, achitate direct de către Client sau
Operatorul de Telefonie Mobilă al Clientului pentru achitate prin intermediul Băncii, iar în cazul în
expedierea mesajelor SMS. care nu poate fi indicat un cost total precis al
7.6. Informarea Abonatului de către Bancă serviciului financiar respectiv, Banca va
informa Clientul asupra modalităţii de calcul
35
care să îi permită Clientului verificarea 7.7.3. Banca este în drept:
costului total; a. Să refuze executarea Mesajului electronic
 un aviz privind posibilitatea existenţei unor autentic expediat de către Client prin
taxe şi costuri suplimentare ce nu sunt plătite intermediul MobiasSMS, dacă consideră că
prin intermediul Băncii sau nu sunt impuse de această operaţiune contravine legislaţiei în
acestea; vigoare, dacă nu este perfectată în ordinea
 existenţa dreptului de revocare. stabilită şi/sau dacă în urma executării acesteia
7.7.2. Clientul se obligă: Clientul nu va dispune de mijloace băneşti
a. Să cunoască şi să aplice regulile stabilite în suficiente pentru achitarea
Ghidul detaliat de utilizare a serviciului tarifelor/comisioanelor aferente;
MobiasSMS în modul în care sunt stabilite în b. Să stabilească sumele limită de utilizare în
acest document; cadrul Tranzacţiilor electronice procesate prin
b. Să achite comisionul de conectare la MobiasSMS, precum şi să le modifice, fără
MobiasSMS, precum şi alte comisioane, dacă justificare, comunicând această informaţie, prin
există, în corespundere cu Tarifele Băncii în intermediul unui sms, prin intermediul paginii
vigoare, precum şi să asigure în conturile sale web a Băncii şi la ghişeele Băncii;
bancare mijloacele băneşti necesare pentru c. Să anuleze, în mod unilateral şi pe un termen
achitarea acestora; nedeterminat, posibilitatea utilizării MobiasSMS
c. Să manifeste un comportament vigilent şi în cazul apariţiei unor defecţiuni tehnice sau a
responsabil la accesarea şi utilizarea serviciului altor circumstanţe, ce împiedică utilizarea
MobiasSMS; serviciului MobiasSMS. În acest caz
d. Să monitorizeze activităţile realizate în numele operaţiunile solicitate de Client vor putea fi
său în cadrul serviciului MobiasSMS şi să se efectuate prin prezentarea fizică la Bancă,
asigure de caracterul autentic al acestora. În conform Condiţiilor Generale Bancare pentru
caz contrar, să sesizeze imediat Banca prin persoane fizice şi Tarifelor Băncii prevăzute
apelarea Call Center și/sau a Consilierului pentru astfel de operaţiuni.
Personal; 7.7.4. Clientul este în drept:
e. Să asigure confidenţialitatea şi utilizarea a. La sediul Băncii să adauge, suprime sau
corectă a Codului PIN, precum şi a Parolelor modifice informaţiile despre conturi, carduri şi
Unice. Clientul este responsabil, în totalitate, de beneficiari naţionali din lista de Conturi, Carduri
consecinţele divulgării lor şi de utilizarea, drept şi Beneficiari predefiniţi în baza unei cereri
consecinţă, a acestora de către persoane terţe; scrise prezentată la Bancă şi/sau prin orice alte
f. Să informeze Banca, în cel mai scurt timp, modalităţi puse la dispoziţia Clientului de
despre eventualele divulgări/utilizări ale Bancă;
Codului PIN sau a Parolelor Unice de către b. Prin apel la Call Center (cu parcurgerea
persoane terţe neautorizate; procedurii de identificare de la pct. 5.4 din
g. In caz de pierdere sau furt al telefonului si/sau Capitolul 5 Serviciul Contactell) să adauge,
a cartelei SIM, sa apeleze imediat serviciul de suprime sau să modifice informațiile despre
relații cu clienții al Operatorului respectiv de conturi, carduri, beneficiari și notificări;
Telefonie Mobilă, în vederea blocării cartelei c. Să primească de la Bancă informaţia şi
SIM; consultaţia necesară cu privire la eventualele
h. Sa informeze Banca imediat, despre apariția probleme de utilizare a serviciului MobiasSMS;
oricărui eveniment care l-ar putea împiedica să d. Să primească de la Bancă informaţiile necesare
aibă acces la mesajele sms, mai ales în cazul privind Tranzacţiile electronice efectuate;
pierderii sau furtului telefonului şi/sau a cartelei e. Să se adreseze la Call Center pentru asistenţă
SIM, schimbării numărului de telefon, rezilierii şi comunicarea situaţiilor de urgenţă aferente
contractului încheiat cu Operatorul de Telefonie utilizării serviciului MobiasSMS;
Mobilă şi/sau trecerii la un alt Operator de f. Să renunțe oricând la serviciul MobiasSMS,
Telefonie Mobilă; urmând a suporta doar costul abonamentului
i. Să asigure că ceilalți Destinatari Autorizați sunt pentru luna în curs și mesajele consumate extra
înștiințați și respectă prevederile Documentelor abonament.
contractuale prevăzute la pct. 7.3. al prezentului 7.7.5. Banca nu poartă răspundere faţă de Client:
capitol, asumându-și responsabilitatea pentru a. pentru accesul nesancţionat la serviciul
eventualele încălcări comise de aceștia. MobiasSMS, încălcarea tehnologiei de

36
Condiții Generale Bancare pentru Persoane Fizice. Titlul II – Produse și servicii bancare.

prelucrare a informaţiei, utilizarea de către terţi 7.11. Partea care nu utilizează măsuri de protecţie
a Codului PIN sau a Parolei Unice, dacă contra accesului nesancţionat al utilizatorilor şi
acestea au avut loc din culpa Clientului, iar personalului la serviciul MobiasSMS, va compensa
Banca nu a fost notificată în acest sens prin Call pierderile aduse celeilalte Părţi.
Center;
b. pentru veridicitatea şi corectitudinea informaţiei
CAPITOLUL 8. SERVICIUL eFactura
indicate de Client în cadrul Mesajelor
electronice autentice expediate prin
În prezentul capitol se stabilesc condiţiile de aderare
MobiasSMS, precum şi pentru pierderile
şi de acces la serviciul eFactura, precum şi condiţiile
suportate de către Client din cauza refuzurilor
de funcţionare ale acestuia.
sau acţiunilor întârziate ale Beneficiarilor
predefiniţi; 8.1. Noţiuni utilizate
c. pentru nefuncționarea telefonului din cauza 8.1.1. eFactura – serviciul oferit de Bancă ce
neplății facturii de telefon sau de neîndeplinirea permite achitarea în mod automat din conturile
oricăror alte obligații pe care Abonatul le are curente sau de card, deschise de Client la Bancă, a
fata de Operatorul de Telefonie Mobilă; facturilor emise de către furnizorii de utilități și
d. pentru nerecepționarea unui mesaj de către servicii publice în baza invoice-urilor electronice
Abonat datorata disfuncționalității telefonului recepționate de către Bancă de la aceștia;
mobil/rețelei Operatorului de Telefonie Mobilă 8.1.2. Debitare Directă – instrucţiune generală
sau a faptului ca acesta nu se afla în aria de dată de Client Băncii prin care ultima este abilitată şi
acoperire a Operatorului de Telefonie Mobilă; obligată să debiteze contul Clientului în baza unei
e. pentru pierderea integrității datelor transmise în instrucţiuni de debitare directă provenită de la un
mod corect si complet de către Banca, din culpa beneficiar.
Operatorului de Telefonie Mobilă; 8.2. Considerații Generale
f. pentru imposibilitatea de transmitere/ 8.2.1. Banca pune la dispoziţia Clientului serviciul
recepționare pe telefonul mobil al Abonatului a eFactura prin intermediul tuturor subdiviziunilor sale.
mesajelor ca urmare a setărilor telefonului 8.2.2. Prin intermediul serviciului eFactura,
mobil realizate de acesta sau a unor restricții Clientul beneficiază de următoarele funcţionalităţi:
activate/ impuse de Operatorul de Telefonie a. achitarea automatizată a facturilor comunale
Mobilă, precum şi pentru informațiile incorecte direct din contul curent sau de card al Clientului;
introduse de Abonat de la tastatura telefonului b. posibilitatea de setare a datei începând cu care
mobil; vor fi achitate facturile comunale;
g. pentru operațiunile efectuate în caz de pierdere, c. posibilitatea setării sumei maxime de achitare a
furt sau împrumut al telefonului mobil si/sau facturilor comunale.
cartelei SIM. 8.2.3. În cazul depunerii cererii după data limită de
7.7.6. Banca nu este obligată să verifice măsurile achitare a facturii stabilită de către furnizorii de
întreprinse de Client în vederea asigurării utilități și servicii publice, procesul de achitare va
confidenţialităţii Codului PIN sau a Parolei Unice. începe din luna următoare.
7.9. Informaţiile aferente datelor personale, 8.2.4. Data de achitare a facturilor indicate în
parametrii de identificare, parolele şi codul de cerere trebuie să fie stabilită de Client nu mai târziu
utilizator, folosite la delimitarea accesului, de data n-1 (inclusiv) a lunii, unde n – data limită de
transmiterea şi protejarea informaţiei transmise, sau achitare a facturii stabilită de către furnizorii de
alt tip de informaţii utilizate, sunt informaţii utilități și servicii publice.
confidenţiale. Informaţiile confidenţiale, în nici o 8.2.5. Banca va desfăşura procesul de achitare a
împrejurare, nu pot fi divulgate terţilor, în afară de facturilor setate în serviciul eFactura cel târziu în
cazurile expres stipulate de legislaţia în vigoare a următoarea zi după recepţionarea informaţiei de la
Republicii Moldova. fiecare furnizor de servicii în parte, dar nu mai
7.10. Banca poate să suspende din proprie devreme de data de când începe achitarea.
iniţiativă prestarea serviciului MobiasSMS către 8.2.6. Achitarea facturilor va avea loc exclusiv în
Client în cazul în care se constată apariţia unor limita mijloacelor disponibile pe contul indicat în
riscuri referitoare la securitatea sistemului informatic cererea de setare a serviciului eFactura, în baza
al Băncii sau a serviciului MobiasSMS, sau în cazul informaţiilor electronice recepţionate de la furnizorii
nerespectării de către Client a prevederilor de servicii.
prezentului capitol.
37
8.2.7. În cazul în care sumele aflate pe contul din 8.4.3. Mărimea comisioanelor indicate în Tarifele
care se solicită achitarea facturilor sunt indisponibile Băncii poate fi modificată în mod unilateral de către
în temeiul unui titlu executoriu sau altui temei legal Bancă, cu condiţia informării Clientului, în termen de
sau dacă pe cont, în intervalul orar 14:00-15:00, nu cel puţin 2 luni înainte de intrarea în vigoare a
există suficiente mijloace băneşti necesare efectuării acestora, prin intermediul paginii web a Băncii şi la
unui transfer specificat în cererea de setare a ghişeele Băncii. Clientului îi revine obligaţia de a se
serviciului eFactura, Banca nu va executa transferul. informa periodic cu privire la cuantumul tarifelor şi
Achitarea facturilor va fi efectuată doar după comisioanelor aplicate de Bancă.
alimentarea contului cu fonduri financiare suficiente, 8.4.4. În caz de neachitare, de către Client, în
cu condiţia că alimentarea are loc până la data limită decurs de 90 zile calendaristice consecutive, a
de achitare, stabilită de fiecare prestator de servicii comisionului lunar de utilizare a serviciului eFactura,
în parte. Banca va suspenda accesul la eFactura, dar va
8.2.8. Ordinea efectuării transferului bănesc către rezerva, pentru Client, posibilitatea de reactivare, cu
diferiţi furnizori de servicii va corespunde cu ordinea condiţia că acesta va rambursa datoria creată.
recepţionării de către Bancă a informaţiilor 8.5. Responsabilități specifice
electronice de la furnizorii respectivi. În cazul în care 8.5.1. Banca se obligă:
Banca va procesa informaţiile electronice în aceeaşi a. să iniţieze procesul de achitare a facturilor
zi de la mai mulţi furnizori de servicii, achitarea indicate în cererea de setare a serviciului
facturilor va avea loc în limita mijloacelor disponibile eFactura conform prezentelor Condiții Generale
pe contul Clientului, fără a se ţine cont de ordinea de Bancare;
recepţionare a informaţiilor electronice. b. Să debiteze contul Clientului conform condițiilor
8.2.9. În cazul în care prestatorul de servicii stipulate în Cererea de setare a serviciului
furnizează informaţii greşite referitor la suma facturii, eFactura;
iar Banca debitează contul clientului cu această c. Să asigure confidenţialitatea, autenticitatea şi
sumă, clientul trebuie să se adreseze direct la integritatea tranzacţiilor efectuate din contul
prestatorul de servicii pentru clarificarea situaţiei. Clientului;
8.2.10. Anularea achitării automatizate a unei facturi d. Să execute în termen şi în conformitate cu
emise de un anumit prestator de servicii, la iniţiativa legislaţia în vigoare, operaţiunile de virament
clientului, se efectuează în baza unei cereri depuse din conturile predefinite a mijloacelor băneşti,
la Bancă. Cererea respectivă va intra în vigoare cel dacă acestea sunt disponibile;
târziu începând cu ziua următoare celei în care a fost e. Să expedieze prin poșta electronică informația
depusă. cu privire la achitarea/neachitarea (cu indicarea
8.3. Documente contractuale cauzei neachitării) facturilor;
8.3.1. Relaţiile între Client şi Bancă, precum și f. Să furnizeze Clientului orice informații
condițiile de aderare, utilizare, funcționare și încetare suplimentare, nespecificate în Documentele
a serviciului eFactura sunt guvernate de următoarele contractuale, necesare pentru utilizarea
acte: serviciului eFactura.
 Condiţiile Generale Bancare, în special 8.5.2. Clientul se obligă:
prezentul capitol; a. Să asigure în conturile sale bancare mijloacele
 Cererea de setare/revocare a serviciului băneşti necesare pentru achitarea facturilor
eFactura completată de către Client; comunale în suma integrală sau conform sumei
 Tarifele Băncii; indicate de către Client în cererea de setare a
 Facturile de plata emise de către furnizorii de serviciului eFactura;
utilități și servicii publice. b. Să asigure în conturile sale bancare mijloacele
8.4. Comisionul de utilizare băneşti necesare pentru achitarea comisionului
8.4.1. Pentru utilizarea serviciului eFactura, de deservire a serviciului eFactura, precum şi
Clientul este obligat să achite Băncii un comision altor comisioane stabilite eventual, în
lunar de utilizare, conform Tarifelor Băncii. corespundere cu Tarifele Băncii în vigoare;
8.4.2. Clientul autorizează în mod irevocabil Banca c. Să se informeze de sine stătător despre toate
de a debita oricare din conturile bancare ale modificările care vizează serviciul eFactura,
Clientului aflate la Bancă sau deschise ulterior, în asupra comisioanelor ce urmează a fi
vederea perceperii în calitate de beneficiar a percepute, precum şi despre
sumelor aferente comisioanelor de utilizare a executarea/neexecutarea transferurilor;
serviciului eFactura.

38
Condiții Generale Bancare pentru Persoane Fizice. Titlul II – Produse și servicii bancare.

d. Să furnizeze datele necesare evidenței c. pentru calitatea serviciilor şi corectitudinea


consumului de servicii (gaze naturale, apă etc.) informaţiilor prezentate de către furnizorii de
furnizorilor de servicii prin telefon, internet sau servicii și de Client acestora;
alte mijloace disponibile; d. pentru cazurile în care furnizorii de servicii
e. Să se adreseze direct furnizorilor de servicii prezintă informații greșite referitor la suma
pentru clarificarea eventualelor erori, pentru facturii, iar Banca debitează contul Clientului cu
cazurile când furnizorii de servicii prezintă această sumă;
informații greșite referitor la datele facturii e. pentru veridicitatea şi corectitudinea informaţiei
Clientului setată în eFactura; prezentate de Client în cadrul setării serviciului
f. Să asigure că ceilalți Destinatari Autorizați sunt eFactura, precum şi pentru pierderile suportate
înștiințați și respectă prevederile Documentelor de către Client din cauza refuzurilor sau
contractuale prevăzute la pct. 8.3. al prezentului acţiunilor întârziate ale facturierilor.
capitol, asumându-și responsabilitatea pentru
eventualele încălcări comise de aceștia.
8.5.3. Banca este în drept:
CAPITOLUL 9. SERVICIUL OTPdirekt
a. Să sisteze/anuleze prestarea serviciului
eFactura, cu condiţia comunicării deciziei
Aplicabil din 1 februarie 2021.
respective cu 15 zile înaintea sistării/anulării
prin intermediul paginii web a Băncii, În prezentul capitol se stabilesc condiţiile de aderare
www.mobiasbanca.md, şi prin afişarea unui şi de acces la serviciul OTPdirekt, precum şi
anunţ la ghişeele sale; condiţiile de funcţionare ale acestuia.
b. Să expedieze materiale informative și
9.1. Noțiuni utilizare
publicitare la adresa electronică indicată de
9.1.1. OTPdirekt – serviciul de utilizare a
Client în cerere.
sistemelor automatizate de deservire bancară la
8.5.4. Clientul este în drept:
distanță de tip Internet payments și Mobile
a. Să solicite anularea achitării automatizate a
Payments, care permite efectuarea operațiunilor
unei facturi emise de un anumit furnizor de
servicii în baza unei cereri scrise prezentată la bancare prin intermediul canalului de distribuție
Bancă şi/sau prin orice alte modalităţi puse la Internet.
9.1.2. OTPdirekt Internet Banking – modalitate de
dispoziţia Clientului de Bancă;
acces la OTPdirekt, ce oferă posibilitatea utilizării
b. Să adauge, suprime sau modifice informaţiile
OTPdirekt prin intermediul unei pagini web operate
despre facturile comunale din lista de facturi
de către Bancă, prin care Clientul își poate vizualiza
setate în baza unei cereri scrise prezentată la
Bancă şi/sau prin orice alte modalităţi puse la conturile deținute la Banca și poate efectua o serie
dispoziţia Clientului de Bancă; de operațiuni bancare.
9.1.3. OTPdirekt SmartBank – modalitate de acces
c. Să primească de la Bancă informaţia şi
a OTPdirekt, prin care Clientul își poate vizualiza
consultaţia necesară cu privire la eventualele
conturile deținute la Banca și poate efectua o serie
probleme de utilizare a serviciului eFactura;
d. Să primească de la Bancă informaţiile necesare de operațiuni bancare prin intermediul aplicației
privind tranzacţiile electronice efectuate; mobile instalate pe dispozitivul mobil al utilizatorului
autorizat cu sistem de operare Android sau iOS din
e. Să se adreseze la Call Center pentru asistenţă
magazinele virtuale de aplicații Google Play sau,
şi comunicarea situaţiilor de urgenţă aferente
respectiv, App Store.
utilizării serviciului eFactura;
9.1.4. Cerere de aderare OTPdirekt (Cererea de
f. Să renunțe oricând la serviciul eFactura,
urmând a suporta doar costul abonamentului aderare) – formularul completat conform datelor
pentru luna în curs. furnizate de către Client pentru a beneficia de
serviciu OTPdirekt.
8.5.5. Banca nu poartă răspundere față de Client:
9.1.5. OTPdirekt componenta informațională –
a. pentru eventualele prejudicii materiale cauzate
componenta serviciului OTPdirekt prin care clienții
de neexecutarea transferurilor automatizate din
Băncii, deținători de carduri active, au acces gratuit
oricare motiv neimputabil Băncii (inclusiv
tehnic); la funcționalitățile informaționale descrise la 9.2.3.
b. pentru dublarea achitării facturilor în cazul în 9.1.6. OTPdirekt componenta tranzacțională –
componenta serviciului OTPdirekt prin care, în baza
care Clientul va întreprinde măsuri de plată în
unei Cereri de aderare, clienții Băncii au acces la
numerar a acestora;
39
funcționalitățile tranzacționale descrise la 9.2.4, 9.1.9. Cont de facturare – contul curent în MDL,
precum și la cele informaționale. specificat de Client în Cererea de aderare, din care
9.1.7. Token – dispozitivul fizic securizat furnizat Banca încasează comisioanele aferente utilizării
de Bancă sau aplicația securizată pusă la dispoziție serviciului OTPdirekt.
de Bancă, care se instalează pe telefonul mobil / alt 9.1.10. Cerere electronică – formular în format
dispozitiv portabil al Clientului. Tipul Token-ului electronic prin care Clientul solicită/ aderă la un
utilizat se convine în prealabil cu Banca. Token-ul produs sau serviciu al Băncii prin intermediul
generează Parole Unice, al căror algoritm de serviciul OTPdirekt.
generare garantează caracterul irepetabil al 9.1.11. Manualul serviciului OTPdirekt Internet
Parolelor Unice, valabile pentru un timp limitat. Banking – ghid cu instrucțiuni si reguli de utilizare a
Cerințele tehnice de utilizare a Token-ului sunt serviciului OTPdirekt, disponibil de pe pagina
prevăzute în Ghidul de utilizare Token. serviciului OTPdirekt.
9.1.8. Elemente de securitate – elementele de 9.1.12. Manualul serviciului OTPdirekt SmartBank –
identificare necesare utilizării serviciului OTPdirekt, ghid cu instrucțiuni și reguli de utilizare a aplicației
care includ: mobile OTPdirekt SmartBank, disponibil de pe
a) Codul utilizator, reprezentând codul de pagina serviciului OTPdirekt.
identificare furnizat de Bancă, care este stabilit 9.1.13. Mesaj de tip phishing – mesajul care aparent
de sine stătător de către Client în momentul este transmis din partea Băncii cu scopul de a
primei logări (în cazul componentei solicita destinatarului să dezvăluie date confidențiale
informaționale) sau este furnizat de Bancă (în de acces la serviciile de banca la distanță sau alte
cazul componentei tranzacționale), pe care informații de identificare ale clientului sau
fiecare Client îl va folosi pentru accesarea eventualelor produse deținute de acesta. În realitate,
serviciului OTPdirekt; aceste mesaje nu sunt transmise de Bancă, iar
b) Parola de acces – o combinație din 6 cifre, persoanele care le transmit urmăresc obținerea în
care se utilizează pentru accesul în OTPdirekt mod fraudulos a datelor respective.
și se setează de către Client la prima 9.1.14. Mesagerie securizată/ Chat – canal
autentificare în cadrul serviciului OTPdirekt; securizat de comunicare între Client și Bancă în
c) Parola unică – o combinație din 6 cifre cadrul serviciului OTPdirekt, folosit pentru schimbul
generată de Token, pentru fiecare acces în de mesaje de tipul celor de informare, solicitare/
OTPdirekt componenta tranzacțională sau asigurare suport, transmiterea de sesizări /
pentru autorizarea operațiunilor efectuate prin recomandări etc.
OTPdirekt; 9.1.15. Zi lucrătoare – orice zi în care Banca este
d) Biometria (FaceID/ amprenta digitală) - deschisă pentru activitatea de afaceri cu publicul, în
metoda de autentificare în aplicația Token conformitate cu reglementările aplicabile ori conform
pentru generarea Parolei unice de acces sau unor dispoziții ale autorităților competente din
autorizare, în cazul în care Clientul optează în Republica Moldova.
acest sens, care funcționează prin scanarea
trăsăturilor feței (FaceID)/ scanarea amprentei 9.2. Considerații generale
stocate în telefon, citirea acestora realizându- 9.2.1. Pentru a putea adera la OTPdirekt, Clientul
se prin intermediul tehnologiei specifice a trebuie să dețină cel puțin un cont curent activ în lei
telefonului, dacă această opțiune este deschis la Bancă.
disponibilă la telefonul Clientului. 9.2.2. OTPdirekt oferă acces la funcționalități
e) Cod PIN – codul care se introduce de Client în informaționale și la funcționalități tranzacționale.
Token pentru a putea avea acces la modulul 9.2.3. Funcționalitățile informaționale constau în:
de generare în mod dinamic a Parolelor unice. a) Consultarea de informații cu privire la soldul
În dependență de funcționalitățile conturilor și operațiunile în conturi, inclusiv
dispozitivului mobil pe care a fost instalată separat pe cardurile clientului și livrarea
aplicația Token, codul PIN poate fi substituit de extraselor de cont în format electronic;
Biometrie b) Recepționarea de mesaje de la Bancă prin
Notificare Push componenta – element opțional al mesageria securizată, inclusiv a documentelor
serviciului OTPdirekt ce presupune trimiterea de în format electronic;
mesaje pe dispozitive mobile inteligente și tablete pe c) Consultarea de informații cu privire la oferta
care sunt instalate aplicația OTPdirekt SmartBank. comercială a Băncii;
9.2.4. Funcționalitățile tranzacționale constau în:

40
Condiții Generale Bancare pentru Persoane Fizice. Titlul II – Produse și servicii bancare.

a) Realizarea de transferuri în MDL/ valuta obligațiilor sale contractuale sau în cazul în


străină pe teritoriul Republicii Moldova și în care Abonatul nu asigură disponibilitatea unei
străinătate; sume suficiente pentru acoperirea comisionului
b) Realizarea de transferuri a mijloacelor bănești lunar de utilizare a serviciului;
între conturile proprii; c) analiza/ amâna/ refuza efectuarea unor
c) Schimburile valutare: cumpărare/ vânzare operațiuni inițiate de Client prin intermediul
valută contra lei; OTPdirekt în cazul în care acestea sunt
d) Constituirea depozitelor cu rata dobânzii și considerate suspecte sau nu pot fi justificate.
celelalte condiții, care sunt stabilite pe pagina 9.4.2. Accesul la serviciul OTPdirekt se realizează:
serviciului OTPdirekt; - Accesând în browser-ul de Internet pagina
e) Deschiderea de conturi curente cu sau fără https://otpdirekt.md, fiind necesară
dobândă; utilizarea:
f) Alte funcționalități ce pot fi puse la dispoziție  unui calculator personal conectat la
de Bancă pe parcurs. Internet și echipat cu un sistem de
9.2.5. Suplimentar, Banca oferă, iar Clientul poate operare;
să seteze de sine stătător posibilitatea recepționării  soft-uri care să permită accesarea
prin notificări Push în cadrul OTPdirekt SmartBank a rețelei Internet compatibile cu condițiile
parolelor de autorizare a tranzacțiilor efectuate cu de securitate impuse de Bancă;
cardul deținut. În acest caz Banca nu duce - Prin aplicația OTPdirekt SmartBank care
responsabilitate de setările efectuate de către Client necesită utilizarea unui dispozitiv mobil de
și va furniza informația în baza acestora. tip smartphone sau tabletă.
9.2.6. Lista funcționalităților puse la dispoziția 9.4.3. Modalitatea de conectare și de efectuare a
Clientului poate fi pe parcurs completată / modificată operațiunilor prin serviciul OTPdirekt este descrisă
de către Bancă, conform regulilor expuse în în Manualul și Ghidurile utilizatorului OTPdirekt.
prezentul document, toți Clienții urmând a fi notificați 9.4.4. Prin accesarea primară cu utilizarea
în acest sens și prin mesageria din cadrul serviciului elementelor de securitate personalizate și aplicarea
OTPdirekt. bifelor aferente condițiilor de utilizare a serviciului
OTPdirekt, Clientul își exprimă acordul pentru
9.3. Documente contractuale conectarea la serviciu și pentru condițiile și termenii
9.3.1. Relațiile între Client și Bancă sunt guvernate în care acesta funcționează.
de următoarele acte: 9.4.5. Clientul poate utiliza în cadrul serviciului
a) prezentele Condiții Generale Bancare; OTPdirekt doar conturile deschise la Bancă,
b) Cererea de Aderare OTPdirekt; existente la momentul aderării la serviciu, precum și
c) Tarifele Băncii; conturile deschise ulterior, inclusiv prin intermediul
d) Manualul serviciului OTPdirekt Internet serviciului.
Banking; 9.4.6. În caz de întrerupere a funcționarii
e) Manual de utilizare a serviciului OTPdirekt serviciului OTPdirekt din orice cauză, într-o Zi
SmartBank. lucrătoare, Clientul are posibilitatea de a se prezenta
9.3.2. Clientul poate solicita efectuarea la sucursalele Băncii pe parcursul programului oficial
următoarelor modificări de utilizare a serviciului de activitate pentru a-și realiza operațiunile. Banca
OTPdirekt: nu este responsabilă de consecințele cauzate de
a) Majorare/ micșorare limită per tranzacție; întreruperea funcționării serviciului în cazul în care
b) Blocare/deblocare acces la OTPdirekt; Clientul nu se adresează Băncii pentru efectuarea
c) Tip token. operațiunilor.
9.4. Accesul la OTPdirekt și condițiile de 9.4.7. Ține de responsabilitatea Clientului să:
securitate a) asigure păstrarea Elementelor de securitate
9.4.1. Banca își rezerva dreptul de a: personalizate în deplina siguranță (inclusiv în
a) nu da curs solicitării de aderare la serviciul cazul recepționarii de mesaje de tip phishing).
OTPdirekt dacă nu sunt îndeplinite condițiile de Clientul este responsabil în totalitate de
aderare la acesta stabilite de Bancă; indicate păstrarea și utilizarea acestora, precum și de
pe pagina serviciului; consecințele divulgării lor sau de utilizarea
b) limita accesul la una sau la mai multe acestora de către terți;
funcționalități tranzacționale în cazul în care b) modifice Parola încă de la prima accesare a
Banca constată încălcarea de către Client a serviciului OTPdirekt;
41
c) informeze Banca în cel mai scurt timp despre b) recepționarea de către Clienții de mesaje de
eventualele suspiciuni / divulgări / utilizări ale eroare în încercarea de autentificare la
Elementelor de securitate personalizate către serviciul OTPdirekt, care sunt afișate doar în
terțe persoane neautorizate, despre furtul / aparență de către Bancă și prin care se solicită
pierderea dispozitivului Token sau a introducerea unor coduri de acces sau
dispozitivului pe care a fost instalată aplicația semnare a unor tranzacții pentru care nu au
Token la Serviciul OTPdirekt despre fost introduse informațiile de către utilizatorul
înregistrarea unor eventuale tranzacții autorizat. Notă: Banca nu afișează mesaje de
nerecunoscute pentru blocarea temporară a eroare prin intermediul cărora solicită
accesului la OTPdirekt (toate canalele informații de autentificare la serviciul
serviciului); OTPdirekt sau de semnare a unor eventuale
d) instaleze pe calculatorul și dispozitivul mobil tranzacții. Orice manifestare atipică a paginii
de pe care se accesează OTPdirekt soft-uri de accesare a serviciului OTPdirekt și orice
care sa elimine riscul divulgării elementelor de modificare apărută față de pagina standard de
securitate personalizate (antivirus, accesare, trebuie să îl determine pe Clientul
antispyware, antispam, anti-rootkit etc.). În să întrerupă orice utilizare a aplicației și să
plus, este obligația Clientului ca aceste softuri notifice de îndată Banca.
să fie în permanență actualizate. 9.4.12. În cazul în care se constată apariția unor
9.4.8. În cazul în care Clientul comunică Băncii riscuri referitoare la securitatea sistemului informatic
prin Call Center despre compromiterea, pierderea al Băncii sau a serviciului OTPdirekt, precum și în
sau furtul dispozitivului pe care au fost instalate cazul nerespectării prevederilor prezentelor Condiții
aplicațiile OTPdirekt SmartBank și Token, Banca va Generale Bancare de către Client, Banca poate
bloca accesul Clientului vizat la serviciul OTPdirekt. suspenda/anula din propria inițiativă accesul la
În cazul în care nu au fost respectate cerințele serviciul OTPdirekt, cu condiția notificării Clientului.
tehnice pentru utilizarea aplicațiilor menționate, 9.4.13. Clientul poate de asemenea, în caz de
Banca nu răspunde pentru erorile posibile aferente necesitate, să renunțe la serviciul OTPdirekt prin
funcționalității acestora. depunerea la Bancă a Cererii de renunțare la
9.4.9. Banca informează (folosind eventual serviciu.
mijloacele de comunicare disponibile: personalul 9.4.14. În urma renunțării la serviciul OTPdirekt:
Băncii, site-ul dedicat serviciului, mesageria a) Banca nu restituie mijloacele bănești utilizate
securizata / Chat în cadrul OTPdirekt) că nu solicită pentru accesul la serviciul OTPdirekt;
și nu va solicita informații confidențiale prin b) Operațiunile efectuate de către Client prin
intermediul mesajelor de eroare web, mesajelor de Serviciul OTPdirekt și prelucrate de Bancă
tip phishing transmise prin e-mail sau telefonic. rămân a fi valide și după renunțarea la serviciu
9.4.10. În cazul unor modificări efectuate paginilor OTPdirekt;
de utilizare a serviciului OTPdirekt, aplicației c) orice reducere aferentă serviciilor prestate prin
OTPdirekt SmartBank, Banca va notifica în prealabil serviciul OTPdirekt se va anula în mod
Clienții prin intermediul Mesageriei securizate / Chat automat, indiferent de termenele pentru care a
din cadrul serviciului. În lipsa unei asemenea fost aprobată.
notificări din partea Băncii, Clientul are obligația de a 9.4.15. Ca măsura de securitate, accesul la serviciu
înceta orice utilizare a serviciului și de a notifica de OTPdirekt pentru un Utilizator se va suspenda după:
îndată Banca în caz că depistează modificări cu a) introducerea de trei ori eronat a Codului
privire la modalitatea de afișare a paginilor și utilizatorului și/ sau a Parolei de acces.
ecranelor de accesare/ utilizare a serviciului. Deblocarea paginii de acces se va efectua la
9.4.11. Banca nu va fi responsabilă pentru pagubele solicitarea Utilizatorului către Bancă.
cauzate Clientului ca urmare a unor tentative de furt b) 30 de minute de inactivitate în cadrul
de date cu caracter personal ori fraude prin Internet OTPdirekt. Pentru reluarea activității, este
care pot consta în: necesară utilizarea repetată a Elementelor de
a) transmiterea de mesaje electronice către securitate personalizate.
utilizatori de e-mail, prin care se solicită date 9.4.16. În caz dacă un Client uită un Element de
de identificare sau autentificare la serviciul securitate personalizat sau în caz de blocare a
OTPdirekt și semnarea tranzacțiilor inițiate Token-ului, Clientul respectiv poate apela pentru
prin acest canal; asistență la Call Centru.

42
Condiții Generale Bancare pentru Persoane Fizice. Titlul II – Produse și servicii bancare.

9.4.17. În caz de pierdere/furt a dispozitivului Token interbancare (operațiuni între conturi deschise la
sau a dispozitivului portabil pe care a fost instalată bănci diferite), dacă:
aplicația OTPdirekt SmartBank/ aplicația Token, - se utilizează conturi pentru care se permit
Clientul trebuie să apeleze în cel mai scurt timp asemenea operațiuni;
Banca pentru anunțarea pierderii și blocarea - Banca nu și-a exercitat dreptul de a limita
accesului la OTPdirekt SmartBank sau a Token-ului accesul la funcționalitățile tranzacționale
pierdut/furat. Pentru reintrarea în posesia unui nou conform pct. 9.4.12 de mai sus;
dispozitiv Token se va prelua comisionul conform - Clientul nu a notificat Banca despre
Tarifelor Băncii în vigoare. suspendarea sau blocarea accesului la
funcționalitățile tranzacționale conform
9.5. Gestiunea conturilor utilizabile prin pct.9.4.8.
OTPdirekt 9.7.2. Viramentele pot fi realizate numai din conturi
9.5.1. Clientul poate utiliza în cadrul serviciului deschise la Bancă și care figurează în lista de conturi
OTPdirekt doar conturile deschise în cadrul Băncii. ale Abonatului disponibile în OTPdirekt. Regulile de
9.5.2. Excluderea unui cont din lista de conturi inițiere și executare a viramentelor sunt descrise în
utilizabile prin OTPdirekt nu va avea nici o Manualul utilizatorului OTPdirekt. Clientul are
consecință asupra existenței contului respectiv la obligația de a se informa periodic cu privire la aceste
Bancă. reguli deoarece viramentele emise prin OTPdirekt,
9.5.3. Pentru a putea efectua operațiuni pe un cont ce nu corespund acestora, nu vor fi prelucrate de
prin intermediul OTPdirekt: către Bancă.
a) contul trebuie să fie liber de grevări/ sechestre/ 9.7.3. Înainte de a iniția un virament, Clientul
popriri; trebuie sa se asigure de existenta unui sold suficient,
b) Clientul nu trebuie să înregistreze restanțe la inclusiv pentru comisionul aferent viramentului, în
plata comisioanelor sau altor plăți datorate contul care va fi debitat. În cazul existentei unui sold
Băncii. insuficient, Banca își rezervă dreptul de a nu executa
viramentul, de a menține operațiunea în statut de
9.6. Condiții specifice cu privire la așteptare până când soldul contului va permite
funcționalitățile consultative efectuarea tranzacției sau de a respinge operațiunea
9.6.1. Informațiile referitoare la conturi și la imediat, în dependență de tipul viramentului, condiții
operațiunile desfășurate prin acestea, disponibile care sunt specificate în Manualul Utilizatorului
Clientului prin intermediul serviciului OTPdirekt, OTPdirekt. În cazul în care până la sfârșitul zilei în
corespund înregistrărilor contabile efectuate de care a fost inițiată operațiunea soldul contului nu
Bancă la momentul furnizării informațiilor. Dacă se este suficient, viramentul se va respinge, Banca fiind
constată că unele operațiuni deja inițiate și executate exonerată de răspundere pentru orice prejudiciu
nu au fost contabilizate, acestea se vor regăsi în produs Clientului sau terților implicați.
înregistrările ulterioare. 9.7.4. Viramentele inițiate prin OTPdirekt după ora
9.6.2. Extrasele de cont electronice transmise de limită stabilită în Tarifele Băncii pentru prezentarea
Bancă sau cele tipărite de Bancă și înregistrările din ordinelor de plată, vor fi prelucrate în următoarea Zi
sistemele utilizate pentru recepționarea lucrătoare după data transmiterii.
instrucțiunilor Clientului sau reproducerile acestora 9.7.5. Cererile de schimb valutar efectuate prin
pe suport informatic sau pe suport de hârtie OTPdirekt vor fi acceptate doar în orele limită
constituie dovada incontestabilă a primirii stabilite în Tarifele Băncii pentru prezentarea
instrucțiunilor menționate, justificarea efectuării acestora la bancă. De asemenea, nu vor fi acceptate
operațiunilor corespunzătoare lor și a perceperii cererile de schimb valutar cu o dată viitoare de
comisioanelor aferente. În caz de litigiu, niciun alt executare.
document prezentat de către Client nu reprezintă o 9.7.6. Viramentele pot fi efectuate în limita unui
dovada a operațiunilor în cont. plafon maxim per tranzacție, stabilit de Bancă,
conform criteriilor indicate în Tarifele Băncii. Limitele
9.7. Condiții specifice cu privire la sunt stabilite în EUR care pentru operațiuni efectuate
funcționalitățile tranzacționale în monedă națională sau alte valute se calculează
9.7.1. Conturile Clientului vor putea face obiectul automat la rata oficială de schimb a BNM pentru data
funcționalităților tranzacționale intrabancare viramentului.
(operațiuni între conturi deschise la Bancă) și 9.7.7. Plafoanele maxime per tranzacție stabilite
de Bancă pot fi modificate de Bancă în baza
43
solicitării Clientului. Banca își rezervă dreptul de a nu documente justificative aferente tranzacțiilor
da curs solicitării Clientului dacă nu se întrunesc electronice ce țin de operațiunile de schimb valutar
condițiile necesare stabilite în acest sens de Bancă. și plăti valutare, dacă prezentarea acestora la
9.7.8. Cererile electronice de deschidere a efectuarea acestor tipuri de operațiuni este
produselor prin intermediul serviciului OTPdirekt vor prevăzută de actele normative în vigoare ale
fi acceptate de Bancă doar în Zilele lucrătoare. Republicii Moldova.
Comisioanele aferente produselor/ serviciilor 9.7.18. Clientul are obligația de a verifica și semnala
deschise în baza Cererilor electronice se percep din Băncii prin mesageria securizată/ Chat din cadrul
Contul de facturare. OTPdirekt sau prin apel telefonic la serviciul Call
9.7.9. Ordinele de plată se introduc direct prin Centru orice operațiune în conturile sale pe care o
intermediul paginilor serviciului OTPdirekt. consideră nejustificată, inclusiv erori/ omisiuni în
9.7.10. Ordinele de plata externe trebuie să conțină operațiunile înregistrate în OTPdirekt, în cel mai
toate informațiile și elementele obligatorii prevăzute scurt timp de la constatare, dar nu mai târziu de 10
pentru asemenea viramente conform legislației în (zece) Zile lucrătoare de la data înregistrării
vigoare. operațiunii în OTPdirekt.
9.7.11. Clientul este responsabil de toate 9.7.19. Folosirea Elementelor de securitate
consecințele care rezultă dintr-o eroare din partea sa personalizate în cadrul serviciului OTPdirekt
de transmitere sau de gestiune a funcționalităților reprezintă o dovadă suficientă a faptului că
OTPdirekt. operațiunea de plată a fost autorizată de către Client.
9.7.12. În cazul în care viramentele ordonate de 9.7.20. Dovada incontestabilă pentru Bancă a
către Client prin intermediul serviciului OTPdirekt nu primirii instrucțiunilor din partea Clientului,
corespund cerințelor legislației în vigoare sau ale justificarea efectuării operațiunilor corespunzătoare
prezentelor Condiții Generale Bancare, Banca este lor și a perceperii comisioanelor aferente este
exonerată de răspundere pentru orice pierdere sau reprezentată de înregistrările din sistemele utilizate
orice prejudiciu produs Clientului, beneficiarului plații pentru recepționarea instrucțiunilor Abonatului sau
sau oricărei terțe parți implicate ca urmare a reproducerile acestora pe suport informatic sau pe
neexecutării viramentelor respective, și nu va plăti în suport hârtie, extrasele de cont electronice sau cele
nici un fel daunele acestor parți sau oricărui terț. tipărite de Bancă. Aceste instrucțiuni se păstrează
9.7.13. Banca nu este răspunzătoare de conținutul pe serverele Băncii pe perioadele stabilite conform
ordinelor de plata (ex: detalii operațiuni, banca legislației în vigoare.
beneficiară etc), urmând doar să preia și să 9.7.21. Introducerea de către Utilizatorul autorizat a
transmită ordinele de plată așa cum sunt completate Elementelor de securitate personalizate într-un
și transmise de către Client. Banca nu are dreptul de ecran diferit de cel standard al serviciului OTPdirekt
a modifica ordinele de plată semnate și trimise de reprezintă o neglijență gravă din partea Utilizatorului,
către Client la Bancă. urmând ca Clientul să suporte orice pierderi rezultate
9.7.14. Banca nu are dreptul sa anuleze tranzacțiile ca urmare a acestei neglijențe.
transmise de către Client la bancă de a fi executate 9.7.22. Utilizatorii acceptă înregistrarea
în aceiași zi. Clientul poate să anuleze tranzacțiile convorbirilor telefonice efectuate către serviciul de
inițiate de el însă care nu au fost transmise către suport. Înregistrarea convorbirii poate sa fie utilizată
Bancă, sau care au fost transmise către Bancă de către Bancă drept dovadă privind solicitarea
pentru a fi efectuate la o dată în viitor sau cu o efectuării de Bancă a anumitor acțiuni/ modificări.
recurență stabilită de el însuși.
9.7.15. Banca își rezervă dreptul de a refuza orice 9.8. Alte responsabilități
operațiuni inițiate prin OTPdirekt dacă acestea sunt 9.8.1. Banca nu își asumă nici o responsabilitate
considerate suspecte de fraudă și/sau nu se obțin legată de transportul informațiilor și de defecțiuni ale
din partea Clientului documentele justificative canalelor de comunicații prin intermediul rețelei
solicitate de Bancă, sau contravin prevederilor Internet, accesul la care este furnizat de terți.
legislației sau Condițiilor General Bancare în cauză. 9.8.2. În cazul utilizării Biometriei ca metodă de
9.7.16. Banca își rezervă dreptul de a monitoriza autentificare/autorizare în aplicația SmartBank/
starea tranzacțiilor inițiate de Client prin Token se va folosi tehnologia specifică telefonului
instrumentele deținute aferente serviciului care permite scanarea elementelor biometrice ale
OTPdirekt. utilizatorului. Deoarece tehnologia respectivă nu
9.7.17. Banca va refuza operațiunile de decontare este creată de Bancă, aceasta nu este
în cazul în care Clientul nu a prezentat anticipat răspunzătoare și nu oferă nici o garanție cu privire la

44
Condiții Generale Bancare pentru Persoane Fizice. Titlul II – Produse și servicii bancare.

securitatea sau funcționarea acestei tehnologii sau 9.9.5. În cazul în care Clientul solicită modificarea
de modul în care dezvoltatorul acestei tehnologii/ tipului de Token utilizat din dispozitiv Token în
dispozitivului mobil o implementează. aplicație Token, dispozitivul Token nu mai poate fi
9.8.3. Banca nu își asumă răspunderea pentru utilizat ulterior.
situațiile în care sistemul informatic al Clientului este 9.9.6. Aplicația Token poate fi utilizată de către
accesat de terțe persoane neautorizate sau în cazul Clientul doar de pe un singur dispozitiv mobil.
în care Clientul nu manifestă o atitudine diligentă și Activarea aplicației Token pe un alt dispozitiv mobil
dezvăluie Elementele de securitate ca răspuns la presupune inactivarea aplicației Token de pe
mesajele de eroare afișate doar în aparență de dispozitivul precedent.
Bancă sau la cele de tip phishing primite de Client. 9.9.7. Banca își rezervă dreptul irevocabil de a
9.8.4. Banca nu este responsabilă pentru proceda la reținerea sumelor datorate de Client
eventualele întârzieri de recepționare a notificărilor rezultate din utilizarea serviciului OTPdirekt din
Push de către Client, cu excepția cazului în care Contul de facturare, inclusiv după încetarea utilizări
aceste erori se datorează exclusiv Băncii. serviciului OTPdirekt.
9.8.5. Banca poartă responsabilitate deplină
pentru eventualele erori intervenite în procesul de
CAPITOLUL 10. PACHETE DE PRODUSE
exploatare și utilizare a serviciului OTPdirekt, cu
BANCARE
excepția prevăzute expres în prezenta secțiune.
10.1. Noțiuni Generale
9.8.6. Banca își rezervă dreptul de a suspenda
10.1.1. Pachetul de produse bancare (în continuare
accesul la Funcționalitățile tranzacționale în cazul
”Pachet”) reprezintă un grup de produse şi servicii
neîndeplinirii condițiilor precizate la pct. 9.7 din
oferite de Bancă în condiții specifice și care prin
prezentul capitol al Condițiilor Generale Bancare,
funcționalitatea lor sunt legate de un cont suport ce
până la data la care prevederile acestuia vor fi
aparține clientului.
îndeplinite.
10.1.2. Costurile de utilizare a produselor și
9.8.7. Banca își rezervă dreptul de a suspenda
serviciilor incluse într-un Pachet sunt mai mici
accesul la serviciul OTPdirekt componenta
comparativ cu costurile de utilizare a acestora în
tranzacțională în cazul în care Clientul nu achită
mod separat conform ofertei standard a Băncii.
comisioanele aferente serviciului în valoare deplină
10.1.3. Caracteristicele Pachetelor sunt descrise în
conform Tarifelor în vigoare, în termen de 60 zile de
prezentele Condiții Generale Bancare, în cadrul
la data scadenței. Pe perioada suspendării,
cererilor de constituire, precum și în Tarifele Băncii.
comisionul lunar de deservire a conturilor prin
10.1.4. Contul suport este contul curent cu card
OTPdirekt se va calcula conform Tarifelor în vigoare.
atașat deschis de Client, prin care se derulează
În cazul în care Clientul nu achită comisionul lunar
operaţiunile aferente produselor şi serviciilor
de deservire a conturilor prin OTPdirekt în termen de
bancare din Pachet.
90 zile calendaristice de la data scadenței, Banca
10.1.5. Pentru fiecare tip de Pachet sunt stabilite
are dreptul de a anula accesul la OTPdirekt, fără o
anumite produse/servicii obligatorii pe toată durata
altă formalitate suplimentară în acest sens.
de valabilitate a Pachetului respectiv, precum și
unele produse și servicii opționale.
9.9. Comisioane
10.1.6. Pentru alte produse şi servicii ale Băncii
9.9.1. OTPdirekt componenta informațională este
dinafara Pachetului ales de Client se vor aplica
oferit de către Bancă gratuit.
condiţiile ofertei standard în vigoare.
9.9.2. OTPdirekt componenta tranzacțională este
10.1.7. Un produs / serviciu nu poate fi utilizat
oferit pe baza unui comision lunar de utilizare, plătibil
simultan în cadrul mai multor Pachete deţinute de
la inițiativa Băncii, prin debitarea Contului de
acelaşi Client.
facturare indicat de Client.
10.1.8. În cazul anulării Pachetului, clientul va fi
9.9.3. Clientul are posibilitatea de a modifica
privat de toate beneficiile oferite de deţinerea
oricând Contul de facturare, dacă un alt cont curent
Pachetului, iar pentru operaţiunile efectuate ulterior
al Clientului, ce corespunde cerințelor, este activ.
închiderii Pachetului vor fi aplicate comisioane
9.9.4. Pentru furnizarea dispozitivului Token,
conform Tarifelor Băncii.
precum și pentru fiecare operațiune efectuată prin
10.2. Aderarea la Pache
intermediul serviciului OTPdirekt se vor aplica tarife
Aderarea la un Pachet se face în temeiul Cererii de
și comisioane distincte, în conformitate cu Tarifele
Constituire Pachet de Produse semnate de Client.
Băncii.
10.3. Comisioane

45
Pentru utilizarea Pachetului Banca va percepe - Serviciul eMobias.md (profil tranzacțional) în
conform Tarifelor Băncii din contul suport aferent cazul Pachetului de Produse Salarial;
Pachetului următoarele comisioane: - Serviciul eMobias.md (profil tranzacțional) sau
a. Comisionul lunar de gestiune Pachet; MobiasSMS (Abonament 10) în cazul
b. Comisioanele la valoare preferenţială pentru Pachetului de Produse MobiSante.
produsele și serviciile incluse în Pachet; - Cardurile premium în cazul Pachetelor de
c. Comisionul de închidere Pachet – în cazul produse premium.
renunțării de către Client la Pachet sau a
unui produs obligatoriu din Pachet, fiind egal
CAPITOLUL 11. SERVICIUL DE CHIRIE A
cu comisionul lunar de gestiune înmulțit la
SAFEULUI BANCAR
numărul de luni rămase până la aniversarea
anuală a Pachetului.
11.1. Noțiuni utilizate
10.4. Drepturile Băncii:
10.4.1. De a modifica unilateral structura Pachetelor  Safeu Bancar – casetă metalică prevăzută cu
de produse cu descrierea caracteristicilor în Tarifele încuietori cu chei distincte, aflată într-o încăpere
Băncii. special amenajată din cadrul unității Băncii,
10.4.2. De a anula Pachetul în cazul închiderii de dotată cu sisteme moderne de protecție și anti-
către client a unui produs obligatoriu din Pachet sau incendiu.
în caz de restanțe la plata comisionului lunar de  Deponent – Clientul care păstrează unipersonal
gestiune a Pachetului timp de 6 luni consecutiv. bunuri într-un Safeu Bancar închiriat conform
10.5. Înlocuirea Pachetului condițiilor prezentului capitol.
10.5.1. Trecerea de la un Pachet la altul din oferta 11.2. Considerații generale
Băncii se face în temeiul Cererii de transfer la un alt 11.2.1. Banca pune la dispoziția Deponentului
pachet de produse bancare semnate de client. Safeuri Bancare pentru păstrarea temporară sau de
10.5.2. Produsele şi serviciile incluse în vechiul lungă durată a bunurilor în condiţii de securitate.
Pachet vor fi incluse în noul Pachet, dacă se 11.2.2. Serviciul de chirie a Safeului Bancar este
regăsesc în structura acestuia, în caz contrar se vor disponibil în cadrul Pachetului de produse bancare
trece la condițiile tarifare standard sau vor fi închise. ”Siguranța” (în continuare ”Pachet”), care include
10.6. Închiderea Pachetului suplimentar anumite produse/servicii obligatorii
10.6.1. Fiecare parte contractantă are dreptul de a conform ofertei în vigoare.
denunţa un Pachet cu condiţia notificării în scris a 11.3. Documente contractuale
celeilalte părți cu unui preaviz de 30 zile Relaţiile între Deponent si Bancă sunt guvernate de
calendaristice. următoarele acte:
10.6.2. În momentul închiderii Pachetului, Clientul - prezentele Condiții Generale Bancare;
are posibilitatea: - Cererea de constituire Pachet de produse
- de a renunța la toate produsele din Pachet sau ”Siguranța” (în continuare ”Cerere de
- de a păstra unul, mai multe sau toate produsele aderare”);
ce au fost incluse în Pachet, ca produse de sine - Tarifele Băncii.
stătătoare (dacă acestea sunt disponibile în 11.4. Procedura de acces și condițiile de utilizare
oferta Băncii şi individual, în afara Pachetelor). a Safeurilor Bancare
În acest caz, Banca va aplica comisioanele şi 11.4.1. Accesul la Safeul Bancar închiriat este
dobânzile la condiţii standard (în vigoare la posibil prin prezentarea actului de identitate valabil
momentul inchiderii Pachetului) pentru toate şi prin anunțarea numărului Safeului Bancar
produsele şi serviciile pe care le păstrează. repartizat conform Cererii de aderare.
10.6.3. Contractul va înceta numai cu condiţia 11.4.2. În Safeul Bancar se pot păstra: bijuterii,
stingerii tuturor obligaţiilor de plată scadente şi metale prețioase, documente sau acte personale
neachitate care rezultă din respectivul contract. (testamente, acte de proprietate, titluri, acţiuni,
10.6.4. Produsele și serviciile a căror închidere obligaţiuni etc.), diverse colecţii (de monede, obiecte
antrenează închiderea Pachetului: istorice vechi etc.), opere de artă, alte bunuri de
- Contul suport (contul curent cu card atașat); valoare.
- Conturile de economii Merci și Merci Senior în 11.4.3. Se interzice de păstrat în Safeul Bancar:
cazul Pachetelor de produse Merci și Merci - mijloace bănești în numerar,
Senior; - armament și muniții;
- substanțe/obiecte explozibile, ușor inflamabile
şi alte similare acestora;
46
Condiții Generale Bancare pentru Persoane Fizice. Titlul II – Produse și servicii bancare.

- substanțe narcotice și psihotrope; 11.5.4. Banca este în drept:


- obiecte cu miros specific sau urât mirositoare, a. Să anuleze în mod unilateral Pachetul, cu
- valori furate sau urmărite de legea penală; notificarea prealabilă în scris a Deponentului cu
- obiecte şi valori interzise de legislaţia Republicii 30 de zile, în următoarele cazuri:
Moldova ș.a.  la înregistrarea de întârzieri la plata
11.5. Responsabilitățile părților comisioanelor timp de 30 zile consecutiv;
11.5.1. Banca se obligă:  la încălcarea condiţiilor de utilizare a
a. Să pună la dispoziţia Deponentului un Safeu Safeului Bancar stipulate în pct. 11.4 din
Bancar, reieşind din disponibilităţi; prezentul capitol;
b. Să asigure accesul Deponentului la Safeul  în cazul necesităţilor de producţie;
Bancar în orele programului de lucru cu clienţii;  în alte cazuri prevăzute în legislaţie.
c. Să asigure respectarea regulilor securităţii anti- b. Să utilizeze suma cauţiunii pentru:
incendiare şi crearea condiţiilor de păstrare,  schimbarea cheii în caz de pierdere a
care ar exclude posibilităţile de deteriorare, acesteia de către Deponent;
deformare a Safeului bancar, apariția umidității,  repararea lacătului, care a fost deteriorat din
ruginii, etc vina Deponentului;
d. Să restituie suma cauțiunii în caz de renunțare  rambursarea datoriilor aferente altor
de către Deponent la Pachet, în baza produse/servicii oferite de Bancă;
formularului perfectat de către acesta, după c. Să deschidă Safeul Bancar în lipsa
achitarea deplină a tuturor costurilor de utilizare Deponentului în următoarele cazuri:
a Pachetului (inclusiv eventuale penalităţi de  la expirarea termenului indicat în notificarea
întârziere). transmisă de Bancă conform pct. 11.5.3 din
11.5.2. Banca nu asigură condiții speciale de prezentul capitol;
păstrare în spațiile destinate păstrării Safeurilor  apariţia circumstanţelor de forţă majoră;
Bancare (ex: temperatura, umiditate etc) și nu poartă  în baza deciziei instanţei de judecată sau
răspundere pentru degradarea și/sau devalorizarea ordonanţelor emise în conformitate cu
obiectelor păstrate în Safeul Bancar ca urmare a legislaţia în vigoare a organelor de urmărire
unor condiții improprii de conservare, Deponentul penală;
fiind singurul în măsură să aprecieze dacă condițiile  în baza certificatului de moştenire legal/
oferite de Bancă sunt potrivite naturii bunurilor testamentar sau certificatului de calitatea de
depozitate. De asemenea, Banca nu eliberează acte moștenitor, în cazul decesului Deponentului.
care să confirme conținutul Safeului Bancar. 11.5.5. Deponentul are dreptul:
11.5.3. Deponentul este obligat: a. Să depună în Safeul Bancar orice bunuri
a. Să achite în ziua semnării Cererii de aderare exceptând bunurile interzise conform
comisionul de gestine a Pachetului pentru toată prezentului capitol;
perioada de utilizare; b. Să asigure bunurile şi valorile depozitate,
b. Să asigure pe contul curent aferent Pachetului apelând la serviciile companiilor de asigurare;
suficiente resurse financiare pentru achitarea c. Să achite comisionul pentru utilizarea
costurilor de utilizare a acestuia conform Pachetului în avans sau lunar;
termenelor stabilite în Cererea de d. Deponentul poate renunța în orice monent la
aderare/Cererea privind prelungirea Pachetului Pachet prin depunerea unei cererii conform
Siguranța; formularului aprobat, cu condiţia achitării
c. Să înştiinţeze imediat Banca în cazul pierderii depline a tuturor costurilor de utilizare a
cheii de la Safeul Bancar; Pachetului (inclusiv eventuale penalităţi de
d. Să suporte cheltuielile cauzate de deschiderea întârziere).
forțată a Safeului Bancar şi de reparare a 11.5.6. Banca va notifica în scris Deponentul
acestuia; (moştenitorul) în următoarele cazuri:
e. Să depună o cauţiune aferentă cheii de la  înregistrarea restanțelor la plata costurilor
Safeul Bancar în mărimea indicată în Cererea de utilizare a Pachetului;
de aderare;  deponentul nu se prezintă pentru ridicarea
f. Să nu depoziteze în Safeul Bancar bunurile bunurilor păstrate şi/sau restituirea cheii în
descrise la pct. 11.4.3. al prezentului capitol. termen de 15 zile de la data expirării
termenului indicat in Cererea de aderare.

47
11.5.7. În caz de neprezentare a Deponentului
(moştenitorilor) în termenul stabilit în pct. 11.5.6 din
prezentul capitol, Banca va deschide forțat Safeul
Bancar şi va transmite banderolat bunurile
depozitate în tezaurul Băncii pentru păstrare. Dacă
în urma deschiderii Safeului se constată păstrarea în
acesta a bunurilor descrise la pct. 11.4.3. din
prezentul capitol, atunci Banca va notifica în acest
sens organele de urmărire penală.
11.5.8. În cazul prezentării Deponentului după
anularea Pachetului, Banca restituie Deponentului
bunurile banderolate care s-au păstrat în tezaur (cu
condiţia că nu au fost utilizate pentru recuperarea
cheltuielilor Băncii, în conformitate cu hotărârea
instanţei judecătoreşti), cu condiția achitării de
Deponent a unei penalități pentru fiecare lună
(inclusiv neplină) de păstrare după anularea
Pachetului.

48