Sunteți pe pagina 1din 16

PARTEA I

Anul 189 (XXXIII) — Nr. 524 LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Joi, 20 mai 2021

SUMAR

Nr. Pagina

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE


Decizia nr. 116 din 23 februarie 2021 referitoare la excepția de
neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (4) și ale
art. 39 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de
timbru ........................................................................ 2–4
Decizia nr. 158 din 4 martie 2021 referitoare la excepția de
neconstituționalitate a prevederilor art. 133 din Legea
nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009
privind Codul civil ........................................................ 4–6

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI


549. — Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a
unui imobil aflat în domeniul public al statului și în
administrarea Consiliului Național pentru Studierea
Arhivelor Securității .................................................... 7

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
73. — Ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind
abrogarea unor acte normative în scopul aplicării
directe a Regulamentului (UE) 2016/429 al
Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie
2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de
modificare și de abrogare a anumitor acte din
domeniul sănătății animalelor („Legea privind
sănătatea animală”).................................................... 8–9
M.99. — Ordin al ministrului apărării naționale pentru
modificarea și completarea Regulamentului educației
fizice militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării
naționale nr. M.149/2012............................................ 10–15
702. — Ordin al ministrului sănătății pentru completarea
Ordinului ministrului sănătății nr. 867/2015 privind
aprobarea modului de administrare, finanțare și
implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul
endovascular al pacienților critici cu leziuni vasculare
periferice acute .......................................................... 16
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524/20.V.2021

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE


CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 116
din 23 februarie 2021

referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (4) și ale art. 39 alin. (1)
și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Valer Dorneanu — președinte a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de
Cristian Deliorga — judecător neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (4) și ale
Marian Enache — judecător art. 39 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului
Daniel Marius Morar — judecător nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Excepția de
Mona-Maria Pivniceru — judecător neconstituționalitate a fost ridicată de Marin Melinescu cu prilejul
Gheorghe Stan — judecător soluționării unei cereri de ordonanță președințială formulate în
Livia Doina Stanciu — judecător contradictoriu cu Casa Județeană de Pensii Vâlcea și Ministerul
Varga Attila — judecător Muncii și Justiției Sociale.
Ingrid Alina Tudora — magistrat-asistent 7. În motivarea excepției de neconstituționalitate, referitor
la prevederile art. 6 alin. (4) din Ordonanța de urgență a
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Guvernului nr. 80/2013, autorul excepției susține că aceste
Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi. prevederi sunt contrare dispozițiilor constituționale ale art. 124,
art. 129 și art. 135 alin. (2) lit. f), întrucât vin în contradicție cu
1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate Decizia nr. 11 din 16 aprilie 2018, pronunțată de Înalta Curte de
a prevederilor art. 6 alin. (4) și ale art. 39 alin. (1) și (2) din Casație și Justiție, referitoare la examinarea recursului în
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele interesul legii referitor la interpretarea dispozițiilor art. 784 alin. (1)
judiciare de timbru, excepție ridicată de Marin Melinescu în teza a doua din Codul de procedură civilă, motiv pentru care
Dosarul nr. 876/185/2019 al Judecătoriei Bălcești. Excepția solicită anularea acestor dispoziții ca fiind „depășite de timp”.
formează obiectul Dosarului Curții Constituționale 8. Referitor la prevederile art. 39 alin. (1) din Ordonanța de
nr. 2.846/2019. urgență a Guvernului nr. 80/2013, autorul excepției susține, în
2. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este esență, că termenul de 3 zile, prevăzut de reglementarea criticată,
legal îndeplinită. în care se poate formula o cerere de reexaminare împotriva
3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei și arată că autorul modului în care a fost stabilită taxa de timbru, nu este un termen
excepției de neconstituționalitate a depus la dosarul cauzei note rezonabil pentru motivarea și depunerea unei astfel de cereri, în
scrise, prin care aduce argumente suplimentare în susținerea condițiile în care „justițiabilii României trăiesc într-un procent
criticilor formulate, iar din partea Ministerului Muncii și Protecției majoritar în zona rurală, fiind lipsiți de posibilități materiale pentru
Sociale a fost depus un punct de vedere prin care se solicită a accede la serviciile unui avocat”. În acest context, face referire
respingerea, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate la termenele rezonabile prevăzute în Codul de procedură civilă
a prevederilor art. 6 alin. (4) și ale art. 39 alin. (1) și (2) din pentru exercitarea căilor de atac, care sunt mult mai accesibile, și
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013. arată că termenul de 3 zile din Ordonanța de urgență a
4. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă Guvernului nr. 80/2013 trebuie majorat la „circa 10 zile”.
cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care, referitor la 9. Totodată, susține că încheierea rămasă definitivă, fără a
critica adusă art. 6 alin. (4) din Ordonanța de urgență a putea fi contestată într-un termen rezonabil, conduce la o
Guvernului nr. 80/2013, solicită respingerea acesteia ca fiind judecată nedreaptă, cu încălcarea art. 21 alin. (2) și (3) din
inadmisibilă, având în vedere că autorul excepției deduce Constituție. Arată astfel că în lipsa unei căi de atac împotriva
pretinsa neconstituționalitate a textului de lege nu din încălcarea cererii de reexaminare a taxei de timbru, atât timp cât instanța
unor norme constituționale în mod direct, ci din contrarietatea care judecă cererea respectivă ignoră date și probe pertinente
acestuia cu Decizia nr. 11 din 16 aprilie 2018, pronunțată de puse la dispoziție de justițiabil, se ajunge la deturnarea scopului
Înalta Curte de Casație și Justiție, referitoare la examinarea și a mijloacelor de apărare, cu încălcarea art. 21 din Constituție.
recursului în interesul legii referitor la interpretarea dispozițiilor Așa fiind, apreciază că se impune ca încheierea instanței să fie
art. 784 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă. susceptibilă de modificare printr-o cale de atac, pentru a se
5. Referitor la critica adusă art. 39 alin. (1) și (2) din același înlătura vătămarea vreunei părți, dând curs astfel și dispozițiilor
act normativ, reprezentantul Ministerului Public solicită art. 178 alin. (1) din Codul de procedură civilă, potrivit cărora
respingerea acesteia ca fiind nefondată, sens în care invocă „nulitățile absolute pot fi invocate, ca regulă, în orice stare a
jurisprudența Curții Constituționale în materia taxelor judiciare judecății cauzei, dacă legea nu prevede astfel”.
de timbru, concretizată, spre exemplu, prin Decizia nr. 318 din 10. În acest context, autorul excepției de neconstituționalitate
10 mai 2018 sau Decizia nr. 749 din 22 noiembrie 2018. apreciază că se impune reconsiderarea jurisprudenței Curții
Constituționale, în sensul protejării interesului justițiabilului,
C U R T E A, context în care face trimitere la Decizia nr. 369 din 30 mai 2017.
având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Așa fiind, autorul excepției solicită modificarea art. 39 alin. (1)
6. Prin Sentința civilă nr. 469 din 11 octombrie 2019, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013, în sensul
pronunțată în Dosarul nr. 876/185/2019, Judecătoria Bălcești înlocuirii termenului de 3 zile cu cel de 10 zile, precum și
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524/20.V.2021 3

introducerea unei căi de atac în cazul respingerii cererii de (2) Cererea se soluționează în camera de consiliu de un alt
reexaminare a taxei judiciare de timbru, prin modificarea art. 39 complet, fără citarea părților, prin încheiere definitivă. Dispozițiile
alin. (2) din aceeași ordonanță de urgență, în sensul că cererea art. 200 alin. (2) teza I din Codul de procedură civilă rămân
se soluționează în camera de consiliu de un alt complet, fără aplicabile în ceea ce privește complinirea celorlalte lipsuri ale
citarea părților, prin încheiere motivată, cu drept de recurs. cererii de chemare în judecată. Instanța va proceda la
11. Judecătoria Bălcești învederează că instanța de comunicarea cererii de chemare în judecată, în condițiile
contencios constituțional s-a mai pronunțat asupra art. 201 alin. (1) din Codul de procedură civilă, numai după
constituționalității prevederilor art. 39 alin. (1) și (2) din soluționarea cererii de reexaminare.”
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013, cu titlu 17. În opinia autorului excepției de neconstituționalitate,
exemplificativ invocând Decizia nr. 221 din 12 aprilie 2016, aceste prevederi contravin dispozițiilor constituționale ale art. 16
Decizia nr. 466 din 28 iunie 2016, Decizia nr. 318 din 10 mai privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind liberul acces la
2018 și Decizia nr. 749 din 22 noiembrie 2018, prin care s-a justiție, ale art. 124 referitoare la înfăptuirea justiției, ale art. 129
reținut că legiuitorul a urmărit reglementarea procedurii judecării referitoare la folosirea căilor de atac și ale art. 135 alin. (2) lit. f),
cererii de reexaminare cu celeritate maximă, având în vedere potrivit cărora „Statul trebuie să asigure (...) crearea condițiilor
că formularea unei astfel de cereri suspendă procedura în fața necesare pentru creșterea calității vieții”.
instanței, iar principiul celerității ar fi grav afectat prin acordarea 18. Examinând excepția de neconstituționalitate, referitor la
posibilității de a se exercita o cale de atac împotriva încheierii de susținerile potrivit cărora prevederile art. 6 alin. (4) din
soluționare a cererii de reexaminare. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 contravin
12. În ceea ce privește pretinsa neconstituționalitate a art. 6 Deciziei nr. 11 din 16 aprilie 2018, pronunțată de Înalta Curte de
alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013, Casație și Justiție — Completul competent să judece recursul
instanța de judecată subliniază că, deși se invocă încălcarea în interesul legii, motiv pentru care autorul excepției solicită
dispozițiilor constituționale ale art. 124 și ale art. 135 alin. (2) anularea acestora ca fiind „depășite de timp”, Curtea apreciază
lit. f), autorul excepției susține că aceste prevederi vin în că aceste critici, astfel cum au fost formulate, nu pot fi reținute.
contradicție cu Decizia nr. 11 din 16 aprilie 2018, pronunțată de Curtea observă că în susținerea neconstituționalității
Înalta Curte de Casație și Justiție. Pentru acest motiv, instanța prevederilor criticate din perspectiva interpretării date de Înalta
apreciază că excepția este neîntemeiată, Curtea Constituțională Curte de Casație și Justiție dispozițiilor art. 784 alin. (1) teza a
neavând competența de a se pronunța în legătură cu efectele doua din Codul de procedură civilă, autorul excepției pornește
unei decizii pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție. de la o premisă greșită, raportarea la decizia precitată neavând
13. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, nicio relevanță în prezenta cauză, întrucât prevederile criticate
actul de sesizare a fost comunicat președinților celor două din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013
Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, reglementează modalitatea diferențiată de taxare a cererilor
pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de formulate pe cale de ordonanță președințială. Astfel, în vreme ce
neconstituționalitate. cererile neevaluabile în bani se taxează cu o sumă în cuantum
14. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, fix de 20 lei, iar atunci când sunt evaluabile în bani se taxează
Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor cu 50 lei, dacă valoarea nu depășește 2.000 lei, și cu 200 lei,
de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. dacă valoarea depășește 2.000 lei, prevederile art. 784 alin. (1)
teza a doua din Codul de procedură civilă prevăd că „Din
C U R T E A, momentul comunicării adresei de înființare a popririi către terțul
examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorul- poprit sunt indisponibilizate toate sumele și bunurile poprite. De
raportor, înscrisurile depuse la dosar, concluziile procurorului, la indisponibilizare și până la achitarea integrală a obligațiilor
dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, prevăzute în titlul executoriu, inclusiv pe perioada suspendării
precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele: urmăririi silite prin poprire, terțul poprit nu va face nicio altă plată
15. Curtea Constituțională este competentă, potrivit sau altă operațiune care ar putea diminua bunurile
dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 indisponibilizate, dacă legea nu prevede altfel”.
alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să 19. Așa cum a statuat Curtea în jurisprudența sa în materia
soluționeze excepția de neconstituționalitate cu care a fost taxelor judiciare de timbru, „legiuitorul are deplina legitimitate
sesizată. constituțională de a impune taxe judiciare de timbru fixe sau
16. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie calculate la valoare în funcție de obiectul litigiului, iar stabilirea
prevederile art. 6 alin. (4) și ale art. 39 alin. (1) și (2) din modalității de plată a taxelor judiciare de timbru, ca de altfel și a
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele cuantumului lor, este o opțiune a legiuitorului, ce ține de politica
judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, legislativă fiscală. Atât obligația de plată a taxelor judiciare, cât
Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, care au următorul conținut și excepțiile stabilite de lege se aplică deopotrivă tuturor
normativ: cetățenilor aflați în situații identice, precum și tuturor litigiilor de
— Art. 6 alin. (4): „Cererile formulate pe cale de ordonanță aceeași natură”.
președințială, când sunt neevaluabile în bani, se taxează cu 20. Curtea constată, de asemenea, că autorul excepției este
20 lei. Când cererea formulată pe cale de ordonanță nemulțumit de termenul de 3 zile, prevăzut de art. 39 alin. (1)
președințială este evaluabilă în bani, aceasta se taxează cu din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013, în acest
50 lei, dacă valoarea acesteia nu depășește 2.000 lei, și cu sens făcând referire la termenele rezonabile prevăzute în Codul
200 lei, dacă valoarea ei depășește 2.000 lei.”; de procedură civilă pentru exercitarea căilor de atac, care sunt
— Art. 39: „(1) Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare mult mai accesibile, în opinia sa, context în care solicită
de timbru, reclamantul poate face cerere de reexaminare, la înlocuirea termenului de 3 zile cu cel de 10 zile, precum și
aceeași instanță, în termen de 3 zile de la data comunicării taxei introducerea unei căi de atac în cazul respingerii cererii de
datorate. Cererea de reexaminare este scutită de la plata taxei reexaminare a taxei judiciare de timbru, prin modificarea art. 39
judiciare de timbru. alin. (2) din aceeași ordonanță de urgență, în sensul că cererea
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524/20.V.2021

se soluționează în camera de consiliu de un alt complet, fără nr. 80/2013, în sensul dorit de acesta. Or, o atare critică este
citarea părților, prin încheiere motivată, cu drept de recurs. inadmisibilă, întrucât soluționarea ei excedează competenței
21. Raportat la aceste aspecte, Curtea constată că autorul Curții Constituționale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea
excepției solicită în mod explicit instanței de contencios nr. 47/1992, republicată, „se pronunță numai asupra
constituțional modificarea și completarea prevederilor art. 39 constituționalității actelor cu privire la care a fost sesizată, fără
alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al
art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:
Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (4) și ale art. 39 alin. (1) și (2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepție ridicată de Marin Melinescu în Dosarul
nr. 876/185/2019 al Judecătoriei Bălcești.
Definitivă și general obligatorie.
Decizia se comunică Judecătoriei Bălcești și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunțată în ședința din data de 23 februarie 2021.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE


prof. univ. dr. VALER DORNEANU
Magistrat-asistent,
Ingrid Alina Tudora

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 158
din 4 martie 2021

referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 133 din Legea nr. 71/2011
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
Valer Dorneanu — președinte Remina Ava Dedra. Lipsesc celelalte părți. Procedura de citare
Cristian Deliorga — judecător este legal îndeplinită.
Marian Enache — judecător 3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă
Daniel Marius Morar — judecător cuvântul autorului excepției de neconstituționalitate, care solicită
Mona-Maria Pivniceru — judecător admiterea acesteia. În acest sens arată, în esență, că textul de
Gheorghe Stan — judecător lege criticat, precum și prevederile art. 1.809, 1.816, 1.831 și
Livia Doina Stanciu — judecător 1.832 din Codul civil permit ca o hotărâre judecătorească de
Elena-Simina Tănăsescu — judecător evacuare să fie aplicată unei persoane care nu a fost parte în
Varga Attila — judecător procesul finalizat cu respectiva hotărâre judecătorească. În
Irina Loredana Gulie — magistrat-asistent acest fel, hotărârea judecătorească încalcă dreptul la apărare,
dreptul la un proces echitabil, dreptul la viață intimă și de familie.
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror
Se arată că nu poate fi vorba de un veritabil drept la apărare, în
Liviu Drăgănescu.
momentul în care există o hotărâre judecătorească de evacuare,
1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate pronunțată fără respectarea principiului contradictorialității,
a prevederilor art. 133 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în precum și a celui referitor la egalitatea de arme. De asemenea,
aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, excepție ridicată se mai susține că dreptul de a formula o contestație la executare
de Nagy Attila, în nume propriu și în calitate de reprezentant legal nu reprezintă un veritabil mijloc de apărare, deoarece petenta ar
al minorei Haberpursch Remina Ava Dedra, în Dosarul avea calitatea de reclamant, iar nu aceea de pârât. Se mai
nr. 44/43/2019 al Curții de Apel Târgu Mureș — Secția penală și invocă dispozițiile art. 435 din Codul de procedură civilă, care
pentru cauze cu minori și de familie și care formează obiectul prevăd că hotărârea judecătorească este obligatorie și produce
Dosarului Curții Constituționale nr. 812D/2019. efecte numai între părți și succesorii acestora, precum și
2. La apelul nominal răspunde autorul excepției, personal, dispozițiile art. 1.034—1.045 din același cod, referitoare la
precum și în reprezentarea autoarei excepției Haberpursch evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept. Din
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524/20.V.2021 5

acest punct de vedere, se mai arată că prevederile legale regulilor referitoare la inviolabilitatea domiciliului, care includ
criticate nu acoperă toate situațiile existente în practică, neagă necesitatea unor garanții prevăzute de lege pentru balansarea
caracterul individual al drepturilor constituționale și tuturor drepturilor și intereselor relevante, inclusiv cele ale
convenționale invocate și nu respectă prevederile Legii minorului, când acesta este persoana evacuată. Aceste reguli
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru sunt deduse din art. 27 din Constituție și din art. 8 din Convenția
elaborarea actelor normative. europeană, aplicabil în baza art. 20 alin. (1) din Constituție.
4. Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea Astfel, deși doar părintele are drepturi locative în baza
excepției ca inadmisibilă, și, în subsidiar, ca neîntemeiată, contractului de închiriere, locuința constituie și domiciliul
arătând că aspectele invocate vizează modalitatea de copilului său. Procedura de evacuare constituie, în raport cu
interpretare și aplicare a legii. Pe de altă parte, arată că, potrivit fiecare persoană care domiciliază în imobil, o ingerință în dreptul
jurisprudenței Curții Constituționale, neconcordanța între mai la respectarea domiciliului, garantat de art. 8 din Convenția
multe texte de lege cuprinse în acte normative diferite nu europeană a drepturilor omului. Invocă, în acest sens,
reprezintă o veritabilă critică de neconstituționalitate. jurisprudența în materie a Curții Europene a Drepturilor Omului,
respectiv Hotărârea din 12 mai 2009, pronunțată în Cauza
C U R T E A, Korelc împotriva Sloveniei, paragraful 82, Hotărârea din
având în vedere actele și lucrările dosarului, constată 21 aprilie 2016, pronunțată în Cauza Ivanova și Cherchezov
următoarele: împotriva Bulgariei, paragraful 49, Hotărârea din 6 noiembrie
5. Prin Încheierea din 15 martie 2019, pronunțată în Dosarul 2018, pronunțată în Cauza F.J.M. împotriva Regatului Unit,
nr. 44/43/2019, Curtea de Apel Târgu Mureș — Secția penală paragrafele 42 și 43, sau Hotărârea din 16 iulie 2009, pronunțată
și pentru cauze cu minori și de familie a sesizat Curtea în Cauza Zehentner împotriva Austriei, paragraful 63.
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a 10. Se mai apreciază că, potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (2)
prevederilor art. 133 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea
aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Excepția a drepturilor copilului, în orice procedură judiciară sau
fost invocată de Nagy Attila, în nume propriu și în calitate de administrativă care îl privește, copilul are dreptul de a fi ascultat,
reprezentant legal al minorei Haberpursch Remina Ava Dedra, însă dispozițiile procesual civile referitoare la procedura de
într-o cauză având ca obiect soluționarea plângerii formulate evacuare (art. 1.034 și următoarele din Codul de procedură
potrivit dispozițiilor art. 340 din Codul de procedură penală civilă) nu conțin o prevedere similară, așa încât, în practică,
împotriva ordonanței de clasare, pe temeiul caracterului minorul care nu a avut titlu locativ nu este ascultat. Pe de altă
nejustificat al faptei, într-un dosar ce privește săvârșirea parte, dat fiind faptul că prevederile art. 1.045 din Codul de
infracțiunii de violare de domiciliu, în ceea ce privește fiica procedură civilă dispun suspendarea evacuării, dar numai la
minoră a autorului excepției de neconstituționalitate. cererea pârâtului și cu condiția consemnării chiriei restante,
6. În motivarea excepției de neconstituționalitate se suspendarea evacuării nu are în vedere nevoile speciale ale
arată, în esență, că prevederile legale criticate încalcă tratatele copilului pârâtului, care se pot referi la școlarizarea sau la
internaționale privind drepturile omului și libertățile fundamentale sănătatea lui. În consecință, se apreciază că soluția legislativă
care au fost ratificate de Parlament și, în consecință, sunt criticată nu asigură copilului minor al chiriașului evacuat
neconstituționale, în măsura în care permit aplicarea unei garanțiile respectării dreptului la inviolabilitatea domiciliului.
hotărâri judecătorești de evacuare împotriva unei persoane care 11. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
nu a fost parte în procesul în care s-a dat hotărârea încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor
judecătorească în cauză. două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului
7. Se mai susține că interpretarea textului de lege criticat, în Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra
sensul că hotărârile judecătorești care nu conțin numele excepției de neconstituționalitate invocate.
persoanei evacuate și care nu au fost obținute prin parcurgerea 12. Președinții celor două Camere ale Parlamentului,
unui proces sunt opozabile și se execută împotriva tuturor Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor
persoanelor care locuiesc cu chiriașul, cu titlu sau fără titlu, de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
încalcă dispozițiile art. 8 din Convenția pentru apărarea
drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și C U R T E A,
dispozițiile art. 27 din Constituție referitoare la inviolabilitatea examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de
domiciliului. judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile
8. Curtea de Apel Târgu Mureș — Secția penală și pentru procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile
cauze cu minori și de familie apreciază că excepția de Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, republicată, reține
neconstituționalitate este întemeiată. În acest sens, arată că următoarele:
textul de lege criticat contravine dispozițiilor art. 20 alin. (1) și 13. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
ale art. 27 din Constituție, precum și celor cuprinse în art. 8 din competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea
fundamentale, în măsura în care copilul minor al chiriașului nr. 47/1992, republicată, cu modificările și completările
evacuat, ale cărui interese nu au fost analizate în procedura ulterioare, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
care a dus la obținerea titlului executoriu, poate fi evacuat, fără 14. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
a avea posibilitatea să atace în fața unei instanțe judecătorești prevederile art. 133 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în
propria evacuare din domiciliu. Caracterul efectiv al posibilității aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în
de a se adresa unei instanțe judecătorești presupune notificarea Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011,
în timp util a minorului cu privire la evacuare, pentru a se putea potrivit cărora: „Chiriașul și persoanele care locuiesc împreună
opune acesteia. cu acesta nu se pot prevala de dispozițiile art. 1.831 și 1.832 din
9. Se mai apreciază că se poate analiza exhaustiv conflictul Codul civil pentru a se opune evacuării silite întemeiate pe
de drepturi dintre proprietar și persoana evacuată prin aplicarea prevederile art. 1.809 alin. (2) sau alin. (3) ori pe cele ale
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524/20.V.2021

art. 1.816 alin. (3) din Codul civil.” Textul de lege criticat face prevederilor art. 133 din Legea nr. 71/2011 ar fi produs efecte
trimitere la dispozițiile art. 1.831, art. 1.832, art. 1.809 alin. (2) asupra judecării fondului cauzei, referitor la acțiunea în
și (3) și art. 1.816 alin. (3) din Codul civil, care privesc evacuarea evacuare. Or, în prezenta cauză, care privește plângerea
chiriașului, persoanele care locuiesc împreună cu acesta, formulată împotriva unei ordonanțe de clasare, emisă în legătură
expirarea termenului contractului de locațiune și, respectiv, cu săvârșirea infracțiunii de violare de domiciliu, o eventuală
denunțarea contractului.
admitere a prezentei excepții nu ar avea niciun efect în cadrul
15. În opinia autorilor excepției, prevederile legale criticate
judecării acțiunii penale cu care este învestită instanța.
contravin dispozițiilor din Constituție cuprinse în art. 20 —
Tratatele internaționale privind drepturile omului, art. 21 alin. (3) 17. Prin urmare, având în vedere reglementările criticate,
privind dreptul la un proces echitabil și art. 27 — Inviolabilitatea raportate la obiectul cauzei în cadrul căreia s-a ridicat excepția
domiciliului. De asemenea, se invocă și dispozițiile art. 1 — de neconstituționalitate, Curtea reține că acestea nu au legătură
Obligația de a respecta drepturile omului, art. 5 — Dreptul la cu soluționarea acesteia, în sensul dispozițiilor art. 29 alin. (1)
libertate și la siguranță, art. 6 — Dreptul la un proces echitabil, din Legea nr. 47/1992. Potrivit jurisprudenței Curții (cu titlu
art. 8 — Dreptul la respectarea vieții private și de familie, art. 13 — exemplificativ, Decizia nr. 303 din 5 iunie 2014, paragraful 24),
Dreptul la un recurs efectiv, art. 14 — Interzicerea discriminării, sintagma „legătura cu soluționarea cauzei”, cuprinsă în art. 29
art. 17 — Interzicerea abuzului de drept și art. 18 — Limitarea alin. (1) din Legea nr. 47/1992, presupune atât aplicabilitatea
folosirii restrângerii drepturilor din Convenția pentru apărarea textului criticat în cauza dedusă judecății, cât și necesitatea
drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și
invocării excepției de neconstituționalitate în scopul restabilirii
dispozițiile Convenției cu privire la drepturile copilului, ale
stării de legalitate, condiții ce trebuie întrunite cumulativ pentru
Declarației universale a drepturilor omului, ale Pactului
internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, a fi satisfăcute exigențele pe care le impun dispozițiile art. 29
ale Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice, ale alin. (1) din Legea nr. 47/1992 în privința pertinenței excepției
Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și ale de neconstituționalitate în desfășurarea procesului.
Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 18. Cu privire la extinderea obiectului excepției de
fundamentale. neconstituționalitate și la alte dispoziții legale, realizată prin
16. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea notele de ședință, Curtea reține că, potrivit prevederilor art. 29
reține că prevederile legale criticate au constituit temeiul de alin. (1) și (4) din Legea nr. 47/1992, instanța de contencios
drept al hotărârii judecătorești de evacuare silită, a cărei constituțional decide asupra excepțiilor ridicate în fața instanțelor
executare a format obiectul dosarului aflat pe rolul instanței. Însă judecătorești sau de arbitraj comercial, fiind legal sesizată de
obiectul cauzei deduse soluționării judecătorului de cameră
către instanța în fața căreia s-a ridicat excepția de
preliminară îl reprezintă soluționarea plângerii formulate
neconstituționalitate, printr-o încheiere care va cuprinde
împotriva soluției de clasare dispuse cu privire la săvârșirea
infracțiunii de violare de domiciliu de către executorul punctele de vedere ale părților, opinia instanței asupra excepției
judecătoresc. Prin urmare, prevederile legale criticate nu sunt și va fi însoțită de dovezile depuse de părți. În aceste condiții,
incidente în soluționarea cauzei, ele fiind direct aplicabile în Curtea constată că extinderea obiectului excepției de
cadrul soluționării acțiunii civile, cadru procesual în care o neconstituționalitate direct în fața instanței de control
eventuală admitere a excepției de neconstituționalitate a constituțional nu poate fi reținută.

19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1—3, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:
Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 133 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea
în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, excepție ridicată de Nagy Attila, în nume propriu și în calitate de reprezentant
legal al minorei Haberpursch Remina Ava Dedra, în Dosarul nr. 44/43/2019 al Curții de Apel Târgu Mureș — Secția penală și
pentru cauze cu minori și de familie.
Definitivă și general obligatorie.
Decizia se comunică Curții de Apel Târgu Mureș — Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie și se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunțată în ședința din data de 4 martie 2021.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE


prof. univ. dr. VALER DORNEANU
Magistrat-asistent,
Irina Loredana Gulie
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524/20.V.2021 7

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului
și în administrarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității
Având în vedere dispozițiile art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor
fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și
ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public
al statului, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


Art. 1. — Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui Art. 2. — Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor
imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Securității își va actualiza în mod corespunzător datele din
Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, ca evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor,
va opera modificarea anexei la Hotărârea Guvernului
urmare a reevaluării în condițiile legii și a înscrisurilor din cartea nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al
funciară, având datele de identificare prevăzute în anexa care bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și
face parte integrantă din prezenta hotărâre. completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Ministrul finanțelor,
Alexandru Nazare
Ministrul justiției,
Stelian-Cristian Ion
Președintele Colegiului Consiliului Național
pentru Studierea Arhivelor Securității,
Constantin Buchet
Secretarul general al Guvernului,
Tiberiu Horațiu Gorun

București, 13 mai 2021.


Nr. 549.

ANEXĂ

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea
Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității

Nr. de Valoarea de inventar


Nr. Codul de Tip
identificare Administrator Descrierea tehnică Adresa actualizată Baza legală
crt. clasificare bun
M.F.P. — lei —

— suprafața construită la sol:


414 mp;
Consiliul
— suprafața construită
Național
desfășurată: 3.754 mp; Str. Matei Ordinul
pentru
— suprafața construită d. la Basarab Total: 25.509.962 lei ministrului
Studierea
1. 158658 8.29.07 Imobil sol: 99 mp — anexă; nr. 55—57, (clădire: 22.382.869 lei economiei și
Arhivelor
— regimul de înălțime: 9 nivele, sector 3, și teren: 3.127.093 lei) finanțelor
Securității
din care: 2S + parter + 4 etaje + București nr. 3.471/2008
C.U.I.
5R + terasă și spațiu tehnic;
12932750
— suprafață teren: 912 mp;
— carte funciară nr. 205939
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524/20.V.2021

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

ORDIN
privind abrogarea unor acte normative în scopul aplicării directe a Regulamentului (UE) 2016/429
al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale
animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor
(„Legea privind sănătatea animală”)
Văzând Referatul de aprobare nr. 1.822 din 7.04.2021, întocmit de Direcția generală sănătatea și bunăstarea animalelor
din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
ținând cont de prevederile Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016
privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea
privind sănătatea animală”), ale Regulamentului delegat (UE) 2020/687 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a
Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de prevenire și control al
anumitor boli listate, precum și ale Regulamentului delegat (UE) 2020/689 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a
Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind supravegherea,
programele de eradicare și statutul de indemn de boală pentru anumite boli listate și emergente,
având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-
veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și
completările ulterioare,
în temeiul art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea
Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și
completările ulterioare,
președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se naționale pentru eradicarea brucelozei, tuberculozei și leucozei
abrogă: bovine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
a) Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 964 din 31 octombrie 2005;
nr. 606/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care g) Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare
stabilește tehnica de testare microbiologică, prin prelevări de și pentru Siguranța Alimentelor nr. 128/2005 pentru aprobarea
probe din exploatațiile de origine a păsărilor pentru tăiere, Normei sanitare veterinare ce stabilește condițiile de sănătate a
destinate exportului în Finlanda și Suedia, publicat în Monitorul animalelor care reglementează comerțul și importul de animale,
Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 6 martie 2003; material seminal, ovule și embrioni care nu se supun cerințelor de
b) Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor sănătate a animalelor stabilite de legislația în domeniu, la care se
nr. 42/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care referă anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară referitoare la
stabilește constituirea rezervelor de vaccinuri contra febrei controalele veterinare și zootehnice aplicabile comerțului României
aftoase în România, publicat în Monitorul Oficial al României, cu statele membre cu unele animale vii și produse de origine
Partea I, nr. 155 din 11 martie 2003; animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației
c) Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare și pădurilor nr. 580/2002, publicat în Monitorul Oficial al României,
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 67/2005 pentru Partea I, nr. 1.100 și 1.100 bis din 6 decembrie 2005, cu
aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la măsurile modificările și completările ulterioare;
pentru controlul pestei porcine clasice, publicat în Monitorul h) Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare
Oficial al României, Partea I, nr. 707 și 707 bis din 5 august Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 30/2006 pentru
2005, cu modificările ulterioare; aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de
d) Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare sănătate a animalelor ce guvernează mișcarea ecvideelor și
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 77/2005 pentru importul lor din țări terțe, publicat în Monitorul Oficial al
aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea bolilor României, Partea I, nr. 213 din 8 martie 2006, cu modificările și
animalelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, completările ulterioare;
nr. 788 din 30 august 2005, cu modificările și completările i) Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare
ulterioare; Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 32/2006 privind
e) Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește prevederi
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 104/2005 pentru specifice pentru controlul și eradicarea bolii limbii albastre,
aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile pentru publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din
planuri naționale de eradicare accelerată a brucelozei, 7 martie 2006, cu modificările și completările ulterioare;
tuberculozei și leucozei enzootice bovine, publicat în Monitorul j) Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare
Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 31 octombrie 2005; Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 61/2006 pentru
f) Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 105/2005 privind sănătate a animalelor ce afectează comerțul intracomunitar cu
aprobarea Normei sanitare veterinare care introduce măsuri animale din speciile bovine și suine, publicat în Monitorul Oficial
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524/20.V.2021 9

al României, Partea I, nr. 289 și 289 bis din 30 martie 2006, cu s) Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare
modificările și completările ulterioare; Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 230/2006 pentru
k) Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabilește condiții
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 99/2006 pentru desemnate pentru a defini și menține teritoriul Comunității
aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul pestei Europene liber de pesta porcină clasică, publicat în Monitorul
porcine africane, publicat în Monitorul Oficial al României, Oficial al României, Partea I, nr. 879 din 27 octombrie 2006;
Partea I, nr. 426 și 426 bis din 17 mai 2006, cu modificările și ș) Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare
completările ulterioare; Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 245/2006 privind
l) Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 133/2006 pentru alimentelor care stabilește cerințele de sănătate a animalelor și
aprobarea Normei sanitare veterinare care introduce măsuri de sănătate publică care reglementează comerțul și importul în
generale pentru controlul unor boli ale animalelor și măsuri Comunitatea Europeană de produse care nu sunt supuse
specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului, publicat în cerințelor stabilite de regulile comunitare specifice la care se
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 și 617 bis din referă cap. I din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind
18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare; controalele veterinare pentru comerțul dintre România și statele
m) Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere și de
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 134/2006 pentru origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii,
aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de alimentației și pădurilor nr. 21/2003, iar în ceea ce privește
sănătate a animalelor, care reglementează comerțul agenții patogeni, Norma sanitară veterinară privind controalele
intracomunitar și importul din țări terțe de embrioni proveniți de veterinare și zootehnice aplicabile comerțului României cu
la animale domestice din specia bovine, publicat în Monitorul statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii și
Oficial al României, Partea I, nr. 617 și 617 bis din 18 iulie 2006, produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului
cu modificările ulterioare; agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 580/2002, publicat în
n) Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 15 noiembrie
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 135/2006 pentru 2006;
aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de control
t) Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare
și combatere a pestei africane a calului, publicat în Monitorul
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 290/2006 pentru
Oficial al României, Partea I, nr. 617 și 617 bis din 18 iulie 2006,
aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de
cu modificările ulterioare;
sănătate a animalelor ce reglementează comerțul intracomunitar
o) Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare
cu ovine și caprine, publicat în Monitorul Oficial al României,
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 144/2006 pentru
Partea I, nr. 56 bis din 24 ianuarie 2007;
aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de
ț) Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare
sănătate a animalelor, care reglementează comerțul
intracomunitar și importul din țări terțe de păsări și ouă de Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 54/2007 pentru
incubație, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de control
nr. 641 și 641 bis din 25 iulie 2006, cu modificările ulterioare; pentru gripa aviară, publicat în Monitorul Oficial al României,
p) Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Partea I, nr. 191 din 20 martie 2007, cu modificările și
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 153/2006 pentru completările ulterioare;
aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul bolii de u) Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare
Newcastle (pseudopesta aviară), publicat în Monitorul Oficial al Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 113/2007 pentru
României, Partea I, nr. 622 din 19 iulie 2006, cu modificările aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile pentru
ulterioare; combaterea febrei aftoase, publicat în Monitorul Oficial al
q) Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare României, Partea I, nr. 402 și 402 bis din 15 iunie 2007;
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 205/2006 pentru v) Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare
aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește cerințele Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 170/2007 pentru
de sănătate a animalelor aplicabile comerțului intracomunitar și aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabilește cerințele de
importului de material seminal provenit de la animale domestice sănătate animală pentru animalele de acvacultură și produsele
din specia bovine, publicat în Monitorul Oficial al României, acestora, precum și pentru prevenirea și controlul anumitor boli
Partea I, nr. 756 din 5 septembrie 2006, cu modificările și ale animalelor acvatice, publicat în Monitorul Oficial al României,
completările ulterioare; Partea I, nr. 679 din 5 octombrie 2007, cu modificările și
r) Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare completările ulterioare;
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 217/2006 pentru w) Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare
aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește cerințele Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 6/2010 pentru
de sănătate a animalelor, aplicabile comerțului intracomunitar și aprobarea cadrului general privind stingerea focarelor de boli la
importului de material seminal provenit de la animale domestice animale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99
din specia porcine, publicat în Monitorul Oficial al României, din 12 februarie 2010.
Partea I, nr. 869 din 24 octombrie 2006, cu modificările Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
ulterioare; României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,


Robert Viorel Chioveanu

București, 6 mai 2021.


Nr. 73.
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524/20.V.2021

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

ORDIN
pentru modificarea și completarea Regulamentului educației fizice militare,
aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.149/2012
Pentru aplicarea prevederilor art. 70 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării
Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 85 alin. 1 lit. i1) din Legea nr. 80/1995 privind statutul
cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

Art. I. — Regulamentul educației fizice militare, aprobat prin (5) Evaluarea nivelului de pregătire fizică se face pe grupe de
Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.149/2012, publicat în vârstă și în funcție de tipul structurii. Indiferent de tipul structurii,
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 și 88 bis din baremul minim acceptat este cel prezentat la pct. 3 al anexei
11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică și se nr. 5”.
completează după cum urmează: 3. La articolul 110, alineatele (1), (3), (5) și (7) se modifică
1. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: și vor avea următorul cuprins:
„Art. 5. — (1) Comandanții/Șefii de la toate eșaloanele „Art. 110. — (1) Evaluarea nivelului de pregătire fizică pentru
răspund de buna organizare și desfășurare a activității de personalul militar se face obligatoriu de două ori pe an, în lunile
educație fizică militară. aprilie și octombrie, pe grupe de vârstă, astfel:
(2) Managementul educației fizice militare, exceptând a) grupa I — personalul militar cu vârsta de până la 30 de
înviorarea, este asigurat de specialiști și structuri de specialitate. ani;
În situația în care în unitățile militare nu sunt prevăzute în statele b) grupa a II-a — personalul militar cu vârsta de la 30 până
de organizare funcții de specialitate, activitatea de educație la 35 de ani;
fizică militară este condusă de personal militar nominalizat în c) grupa a III-a — personalul militar cu vârsta de la 35 până
ordin de zi pe unitate, atestat prin certificate/diplome în domeniul la 40 de ani;
de specialitate, în condițiile legii, iar atribuțiile vor fi consemnate d) grupa a IV-a — personalul militar cu vârsta de la 40 până
în fișa postului. la 45 de ani;
(3) În vederea executării programului anual de educație fizică e) grupa a V-a — personalul militar cu vârsta de la 45 până
la 50 de ani;
militară de către personalul din subordine, comandanții și șefii de
f) grupa a VI-a — personalul militar cu vârsta de la 50 până
la toate eșaloanele coordonează în mod unitar activitățile, prin
la 55 de ani;
personalul specializat, și asigură condiții pentru desfășurarea
g) grupa a VII-a — personalul militar cu vârsta de peste
acestora, în mod eficient și cu respectarea regulilor privind
55 de ani.
securitatea și sănătatea în muncă impuse de legislația națională
..................................................................................................
în vigoare, prin:
(3) Excepțiile de la prevederile alin. (2) se analizează de
a) identificarea și repartizarea bazei materiale corespunzătoare
către o comisie constituită la nivelul Ministerului Apărării
fiecărei structuri militare, potrivit cerințelor de pregătire: terenuri și
Naționale din reprezentanți ai Direcției medicale, Direcției
săli de sport utilate cu echipamentele și materialele necesare, generale management resurse umane, Serviciului educație
mijloace de transport pentru deplasarea centralizată la/de la fizică militară, statelor majore ale categoriilor de forțe ale armatei
locurile stabilite pentru specificul ședințelor; și comandamentelor de armă de care aparține personalul militar.
b) amenajarea și dotarea spațiilor astfel încât să fie Modul de organizare și funcționare a comisiei se aprobă de către
respectate regulile de igienă individuală și colectivă, precum și ministrul apărării naționale.
cele de recuperare impuse de trecerea organismului de la efort ..................................................................................................
la starea de repaus: dușuri, saună, masaj, aparate pentru (5) Personalul militar trebuie să participe la toate probele și
gimnastică medicală; să obțină minimum 50 de puncte la fiecare, punctaj
c) planificarea corespunzătoare a activităților astfel încât corespunzător baremului minim. Personalul militar declarat
durata transportului să nu afecteze intervalul de timp alocat respins la testul de evaluare a nivelului de pregătire fizică
programului de educație fizică militară.” parcurge un program de pregătire individuală, cu o durată de
2. La articolul 108, după alineatul (3) se introduc două până la 6 luni, în funcție de nivelul de pregătire care trebuie
noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins: compensat pentru a îndeplini baremele minime la toate
„(4) Evaluarea nivelului de pregătire fizică a comenzii probele testului. Programul de pregătire individuală se
unităților militare, respectiv comandant/șef/locțiitor/șef de stat întocmește de către specialistul în domeniu, în colaborare cu
major, și a specialiștilor în educație fizică militară se execută de medicul unității.
către specialistul în educație fizică militară de la eșalonul imediat ..................................................................................................
superior. Evaluarea comenzii structurilor centrale ale (7) Rezultatele/Calificativele semestriale se consemnează
Ministerului Apărării Naționale se execută prin grija structurii de de către specialiștii în educație fizică militară în fișa individuală
specialitate din Statul Major al Apărării. cu rezultatele obținute la testul de evaluare a nivelului de
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524/20.V.2021 11

pregătire fizică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7, iar d) «Nesatisfăcător» = dacă mai puțin de 60% din cei verificați
la sfârșitul anului calificativul și punctajul obținut, calculat potrivit au obținut cel puțin calificativul «Satisfăcător».
precizărilor notelor din anexa nr. 5, care reprezintă cel mai bun (3) Stabilirea calificativelor pentru unități/structuri militare
rezultat din cele două evaluări, se consemnează în aprecierea care au în compunere subunități/microstructuri se realizează
anuală de serviciu.” astfel:
4. La articolul 110, după alineatul (7) se introduce un nou a) «Excelent», dacă minimum 2/3 din subunități/
alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins: microstructuri au obținut cel puțin calificativul «Excelent», iar
„(71) Militarii prevăzuți la alin. (3) care susțin probele stabilite celelalte subunități/microstructuri au obținut cel puțin calificativul
de către comisie nu sunt condiționați de îndeplinirea «Bun»;
calificativelor la testul de evaluare a nivelului de pregătire fizică b) «Bun», dacă minimum 2/3 din subunități/microstructuri au
în aprecierea de serviciu anuală.” obținut cel puțin calificativul «Bun», iar celelalte subunități/
5. La articolul 110, alineatele (10) și (11) se modifică și microstructuri au obținut cel puțin calificativul «Marginal»;
vor avea următorul cuprins: c) «Marginal», dacă minimum 2/3 din subunități/
„(10) Personalul militar care din motive obiective nu a microstructuri au obținut cel puțin calificativul «Marginal»;
susținut testul de evaluare a nivelului de pregătire fizică în lunile d) «Nesatisfăcător» dacă mai mult de 1/3 din subunități/
aprilie și octombrie, precum și personalul militar care a fost microstructuri au obținut calificativul «Nesatisfăcător».”
declarat respins este replanificat pentru evaluare în lunile mai, 8. Articolul 114 se modifică și va avea următorul cuprins:
respectiv noiembrie, când va susține toate probele testului.
„Art. 114. — (1) Personalul militar care urmează să încadreze
Personalul militar care nu participă la una dintre evaluările
posturi în structuri/organizații militare internaționale este verificat
semestriale obligatorii ale nivelului de pregătire fizică este
la probele specificate în testul de evaluare a nivelului de
declarat respins la acea evaluare, în situația în care nu există
pregătire fizică, prevăzut în anexa nr. 5. Testul de evaluare se
justificare legală pentru neprezentare. În fișa de evaluare se va
desfășoară prin grija structurii care organizează selecția.
consemna respins.
(2) Personalul militar care urmează să încadreze
(11) Cadrele militare, indiferent de nivelul structurii, care nu
unități/subunități de luptă și sprijin de luptă planificate să
îndeplinesc baremele testului de evaluare a nivelului de pregătire
participe la misiuni în afara teritoriului statului român este
fizică, prevăzute la pct. 3 al anexei nr. 5, pe o perioadă de un an
calendaristic de la data când au fost evaluate și declarate respins verificat la testul de evaluare a nivelului de pregătire fizică și la
sunt trecute în rezervă sau direct în retragere, din oficiu, în parcurgerea pistei cu obstacole pentru militarii din toate armele.
condițiile legii. Soldații și gradații profesioniști aflați în situația Baremul de parcurgere a pistei cu obstacole pentru militarii din
prezentată anterior suportă consecințe pentru neîndeplinirea toate armele este de 6 minute pentru cei cu vârsta mai mică de
criteriilor specifice pentru ocuparea funcției, inclusiv posibilitatea 35 de ani, respectiv 7 minute pentru cei cu vârsta de peste
încetării contractului și a trecerii în rezervă.” 35 de ani. Probele de evaluare sunt organizate prin grija
6. La articolul 110, alineatul (12) se abrogă. structurii generatoare.
7. La articolul 112, alineatele (2) și (3) se modifică și vor (3) Punctajul minim pentru fiecare probă ce trebuie obținut
avea următorul cuprins: de aceștia la testul de evaluare a nivelului de pregătire fizică
„(2) Stabilirea calificativelor pentru o anumită structură — este de 60 de puncte.”
grupă, pluton, companie, unitate, compartiment, birou, secție 9. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1
sau direcție — pe baza rezultatelor individuale înregistrate în la prezentul ordin.
urma susținerii testului de evaluare a nivelului de pregătire fizică 10. Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa
de către personalul militar încadrat se realizează astfel: nr. 2 la prezentul ordin.
a) «Excelent» = dacă cel puțin 90% din cei verificați au 11. Anexa nr. 7 se modifică și se înlocuiește cu anexa
obținut cel puțin calificativul «Satisfăcător»; nr. 3 la prezentul ordin.
b) «Bun» = dacă cel puțin 70% din cei verificați au obținut Art. II. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezentul
cel puțin calificativul «Satisfăcător»; ordin.
c) «Marginal» = dacă cel puțin 60% din cei verificați au Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
obținut cel puțin calificativul «Satisfăcător»; României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.

Ministrul apărării naționale,


Nicolae-Ionel Ciucă

București, 13 mai 2021.


Nr. M.99.
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524/20.V.2021
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la regulament)

Formele de organizare a educației fizice militare și timpul alocat pe categorii de personal

Nr.
Categorii de personal Forme de organizare Timp alocat Observații
crt.

Ședință/Lecție de Se desfășoară 2 ședințe/lecții a câte 2 ore


4 ore/săptămână
educație fizică militară fiecare.
Se desfășoară în timpul alocat pentru
pregătirea personală.
1. Cadre militare Fiecare cadru militar poate opta pentru
Antrenament fizic până la 4 ore pe
desfășurarea acestei activități în funcție de
individual săptămână
nevoile de pregătire, stabilite de comun acord
cu comandantul/șeful structurii, fără a fi afectate
ședințele/lecțiile de educație fizică militară.
Se execută pe timpul formării inițiale și
Înviorare 20 de minute/zi
Soldați și gradați taberelor de instruire.
2.
profesioniști Ședință/Lecție de
5 ore/săptămână Se desfășoară odată cu subunitatea.
educație fizică militară
Ședință/Lecție de Se desfășoară în același timp cu cadrele din
3. Personal civil 4 ore/săptămână
educație fizică militară compartimentul unde lucrează.
Elevi, studenți, Nu se execută sâmbăta, duminica și în zilele
Înviorare 20 de minute/zi
cursanți și personal de sărbători legale.
militar aflat la cursuri Se desfășoară conform planului de
4.
de formare inițială și Ședință/Lecție de cel puțin 3 ore/ învățământ/planului de instruire, programelor
continuă și tabere de educație fizică militară săptămână analitice/programelor de instruire, în cadrul
instruire procesului de instruire.
N O T Ă:
Specialiștii care asigură managementul educației fizice militare în unitățile militare unde își desfășoară activitatea execută
6 ore/săptămână antrenament fizic individual.

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 5 la regulament)

Testul de evaluare a nivelului de pregătire fizică pentru personalul militar

1. Pentru personalul militar din unități/subunități/structuri pentru operații speciale, cercetare, parașutiști și scafandri, precum
și din structurile care desfășoară misiuni în domeniul prevenirii și combaterii terorismului:
Vârsta
Grupa I Grupa a II-a Grupa a III-a Grupa a IV-a Grupa a V-a Grupa a VI-a Grupa a VII-a
Probe/Gen
Flotări
M/F 45 40 32 25 21 14 10
(repetări)
Abdomene
M/F 45 40 35 30 25 20 15
(repetări)
minute, secunde)
Alergare (timp —

3.000 m 15’15” 15’45” 16’15” 16’45” 17’15”

M/F

2.000 m 11’30” 12’30’’

Tracțiuni
M/F 9 8 7 6 5 4 3
(repetări)
*Înot 500 m
(timp — minute, M/F 15’00” 15’15” 15’30” 16’00” 16’30” 17’00” 17’15”
secunde)
* Proba de înot 500 metri este executată numai de către scafandrii militari din forțele navale și din subordinea Comandamentului forțelor pentru operații speciale
(CFOS) în locul probei de tracțiuni. Scafandrii militari din subordinea CFOS care dețin și calitatea de personal aeronavigant-parașutist execută și proba de tracțiuni.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524/20.V.2021 13

2. Pentru personalul militar din unități/subunități de luptă și sprijin de luptă:


Vârsta
Grupa I Grupa a II-a Grupa a III-a Grupa a IV-a Grupa a V-a Grupa a VI-a Grupa a VII-a
Probe/Gen

Flotări M 34 30 26 21 18 12 9
(repetări) F 20 17 14 11 10 7 6
Abdomene
M/F 42 37 32 27 22 17 12
(repetări)

M 15’45” 16’15” 16’45” 17’15” 18’00”


minute, secunde)
Alergare (timp —

3.000 m
F 17’15” 17’45” 18’15” 18’45” 19’30”

M 12’00” 13’00’’
2.000 m
F 13’00” 14’00’’

*Înot 100 m (timp — M 2’45” 3’00” 3’15” 3’30” 4’00” 4’30” 4’45”
minute, secunde) F 3’15” 3’30” 3’45” 4’00” 4’30” 5’00” 5’15”

**Tracțiuni
M/F 7 6 5 4 3 2
(repetări)

* Proba de înot 100 metri este executată de către personalul militar din subordinea Comandamentului forțelor pentru operații speciale (CFOS), precum
și de către personalul militar ambarcat la bordul navelor și personalul militar din structurile de infanterie marină din forțele navale.
** Proba este executată numai de către personalul care încadrează funcția de aeronavigant-parașutist.

3. Pentru personalul militar din unități/subunități/structuri sprijin logistic (brigăzi logistice, baze logistice, batalioane logistice,
depozite, centre și alte formațiuni, inclusiv batalioanele/subunitățile logistice care intră în compunerea unităților/subunităților/
structurilor prevăzute în tabelul de la pct. 1 și 2), personalul medical și tehnico-ingineresc, personalul din comandamente (structuri
centrale și structuri subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, structuri subordonate structurilor centrale, comandamentele
statelor majore ale categoriilor de forțe, comandamentele subordonate nemijlocit Statului Major al Apărării), precum și personalul
militar din instituțiile militare de învățământ și formare continuă:

Vârsta
Grupa I Grupa a II-a Grupa a III-a Grupa a IV-a Grupa a V-a Grupa a VI-a Grupa a VII-a
Probe/Gen

M 31 27 23 17 15 9 6
Flotări
(repetări)
F 12 9 7 6 5 4 3

Abdomene
M/F 35 30 25 20 15 10 8
(repetări)

M 16’15” 17’00” 18’00” 19’00” 20’00”


minute, secunde)
Alergare (timp —

3.000 m
F 18’15” 19’00” 20’00” 22’00” 23’00”

M 13’30” 14’30’’
2.000 m
F 15’30’’ 16’30’’

*Tracțiuni
M/F 7 6 5 4 3 2 —
(repetări)
**Înot 500 m
(timp — minute, M/F 15’30” 16’00” 16’30” 17’00” 17’30” 18’00” —
secunde)

* Proba este executată numai de către personalul care încadrează funcția de aeronavigant-parașutist.
** Proba este executată numai de către personalul care încadrează funcția de scafandru.
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524/20.V.2021
N O T E:

1. Toate probele se execută în aceeași zi.


2. Ținuta personalului militar pe timpul desfășurării probelor de evaluare este cea sportivă.
3. Personalul chemat/rechemat în activitate va susține testul de evaluare corespunzător grupei din care face parte unitatea
în care acesta va fi încadrat.
În cazul în care la o probă din cadrul testului personalul nu execută baremul pentru a fi admis, acesta nu va mai parcurge
celelalte probe ale testului și va fi declarat „respins”.
4. Transformarea punctajelor obținute în calificative individuale se realizează astfel:
a) Satisfăcător = punctajul minim total (150 puncte/3 probe, 200 puncte/4 probe, 250 puncte/5 probe);
b) Bine = cu 30 de puncte mai mult decât punctajul minim total în situația susținerii testului format din 3 probe,
40 de puncte mai mult decât punctajul minim total în situația susținerii testului format din 4 probe, 50 de puncte mai mult decât
punctajul minim total în situația susținerii testului format din 5 probe;
c) Foarte bine = cu 60 de puncte mai mult decât punctajul minim total în situația susținerii testului format din 3 probe,
80 de puncte mai mult decât punctajul minim total în situația susținerii testului format din 4 probe, 100 de puncte mai mult decât
punctajul minim total în situația susținerii testului format din 5 probe.
5. Modul de execuție a probelor:
a) abdomene — poziția inițială: culcat dorsal cu mâinile la ceafă, picioarele îndoite, tălpile pe sol, sprijin la nivelul gleznelor.
Se execută ridicări de trunchi, păstrând contactul bazinului cu solul, până se ajunge în poziție verticală, și coborârea acestuia, până
se atinge solul cu omoplații, timp de două minute. În intervalul celor două minute se pot face pauze, dar sunt permise numai atunci
când se ajunge în poziția inițială. Evaluatorul înregistrează numărul de repetări corecte, prin numărare cu voce tare, și va anunța
timpul cu 30 de secunde înainte de expirarea celor două minute. Începerea/Terminarea execuției se anunță de către evaluator prin
comanda „Start”/„Stop” odată cu pornirea/oprirea cronometrului;
b) flotări — poziția inițială: sprijin culcat facial (cu fața în jos) pe palme și pe vârfurile picioarelor, întregul corp fiind întins,
brațele întinse. Se execută îndoiri ale brațelor până ce acestea fac un unghi de 90° la nivelul coatelor fără a sprijini pe sol altă parte
a corpului decât cele menționate la poziția inițială, apoi se întind brațele ajungând în poziția inițială de sprijin culcat facial pe palme,
timp de două minute. În intervalul celor două minute se pot face pauze, dar sunt permise numai atunci când se ajunge în poziția
inițială. Evaluatorul înregistrează numărul de repetări corecte, prin numărare cu voce tare, și va anunța timpul cu 30 de secunde
înainte de expirarea celor două minute. Începerea/Terminarea execuției se anunță de către evaluator prin comanda „Start”/„Stop”
odată cu pornirea/oprirea cronometrului. În situația în care pe timpul execuției militarul se sprijină pe sol cu o altă parte a corpului
decât cele menționate la poziția inițială sau ridică o mână/picior de pe sol, proba se încheie, cu înregistrarea numărului de repetări
efectuate până la acel moment. Repoziționarea mâinilor sau picioarelor pe timpul execuției este permisă atât timp cât acestea
rămân în contact permanent cu solul;
c) alergare — se execută pe cât posibil în teren plat, startul dându-se din picioare. În condiții grele de teren și pe timp
nefavorabil — teren moale, cu apă, gheață, lapoviță, ger, caniculă — se acordă o bonificație de 15 secunde pentru fiecare 1.000 metri,
la baremele prevăzute;
d) tracțiuni — poziția inițială: atârnat la bara fixă, cu priza palmelor la alegere (în pronație sau supinație), cu brațele întinse
și fără balansul corpului în plan vertical sau orizontal. Se execută tracțiuni cu trecerea bărbiei deasupra barei și revenire în poziția
inițială „atârnat” (brațele sunt întinse și picioarele nu ating solul);
e) înot — se execută în stilul liber.
6. Ordinea de executare a probelor: flotări, abdomene, tracțiuni, alergare și înot.
7. După testarea unui grup sau colectiv la o probă se trece imediat la testarea pentru proba următoare, în aceeași ordine
de execuție, pentru proba de alergare acordându-se un timp de 15—20 de minute pentru încălzirea specifică.
8. Pentru departajarea personalului din punctul de vedere al nivelului de pregătire fizică și stabilirea calificativelor
individuale se va utiliza următorul algoritm de calcul pe fiecare probă:
a) la proba de abdomene, pentru fiecare repetare executată în plus față de baremul pentru a fi admis, se adaugă câte
1 punct;
b) la proba de flotări, pentru fiecare repetare executată în plus față de baremul pentru a fi admis, se adaugă câte 2 puncte;
c) la proba de tracțiuni, pentru fiecare repetare executată în plus față de baremul pentru a fi admis, se adaugă câte
5 puncte;
d) la proba de alergare pe distanța de 3.000 metri, pentru fiecare 5 secunde obținute sub baremul pentru a fi admis, se
adaugă câte 1 punct. La alergare pe distanța de 2.000 metri, pentru fiecare 3 secunde obținute sub baremul pentru a fi admis, se
adaugă câte 1 punct;
e) la proba de înot pe distanța de 500 metri, pentru fiecare 5 secunde obținute sub baremul pentru a fi admis, se adaugă
câte 2 puncte. La proba de înot pe distanța de 100 metri, pentru fiecare secundă obținute sub baremul pentru a fi admis, se adaugă
câte 2 puncte;
f) la proba de parcurgere a pistei cu obstacole pentru militarii din toate armele, pentru fiecare 3 secunde obținute sub
baremul pentru a fi admis, se adaugă câte 1 punct;
g) punctajul maxim care se acordă fiecărei probe este de 100 puncte.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524/20.V.2021 15

ANEXA Nr. 3*)


(Anexa nr. 7 la regulament)

FIȘA INDIVIDUALĂ
cu rezultatele obținute de către personalul militar la testul de evaluare a nivelului de pregătire fizică

0,/,7$5/$7(678/'((9$/8$5($1,9(/8/8,'(35(*Ă7,5(),=,&Ă
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 JUDGXOQXPHOH‫܈‬LSUHQXPHOH   VXEXQLWDWHD 


$18/ 
(9$/8$5(6(0(6758/, (9$/8$5(6(0(6758/,,
    
GDWD JUDGXO YkUVWD JUXSD GDWD JUDGXO YkUVWD JUXSD 
 BBBB  BBBB 
)/27Ă5, UHDOL]DW QUSFW DGPLVUHVSLQV )/27Ă5, UHDOL]DW QUSFW DGPLVUHVSLQV
 
   
BBBB DGPLVUHVSLQV
BBBB DGPLVUHVSLQV
$%'20(1( UHDOL]DW QUSFW $%'20(1( UHDOL]DW QUSFW 
 
   
BBBB DGPLVUHVSLQV
BBBB DGPLVUHVSLQV
$/(5*$5( UHDOL]DW QUSFW $/(5*$5( UHDOL]DW QUSFW 
PP PP
  
75$&‫܉‬,81, BBBB DGPLVUHVSLQV 75$&‫܉‬,81, BBBB DGPLVUHVSLQV
UHDOL]DW QUSFW UHDOL]DW QUSFW 
  
Ì127 BBBB DGPLVUHVSLQV
Ì127 BBBB DGPLVUHVSLQV
PP UHDOL]DW QUSFW PP UHDOL]DW QUSFW 
5(=8/7$7),1$/  5(=8/7$7),1$/ 
 
  QUSFW DGPLVUHVSLQV
 
 QUSFW DGPLVUHVSLQV
 
  

&$/,),&$7,9 BBBBBBBB &$/,),&$7,9 BBBBBBBB


  
  
 
&RQIRUPSFWGLQ &RQIRUPSFWGLQ
&$/,),&$7,9 DQH[DQU &$/,),&$7,9 DQH[DQU
 
BBBBBBBBB BBBBBBBBB
&21&/8=,,/(9(5,),&$7258/8, &21&/8=,,/(9(5,),&$7258/8,


*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.


16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524/20.V.2021

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

ORDIN
pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 867/2015
privind aprobarea modului de administrare, finanțare
și implementare a acțiunilor prioritare pentru
tratamentul endovascular al pacienților critici
cu leziuni vasculare periferice acute
Văzând Referatul de aprobare nr. 1.489 din 14.05.2021 al Serviciului
medicină de urgență din cadrul Ministerului Sănătății,
având în vedere prevederile art. 100 alin. (5) și (6) din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, și acordul colectivului de lucru al AP-EVA prin Minuta nr. 580 din
28.04.2021,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010
privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și
completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:


Art. I. — La articolul 24 din Ordinul ministrului sănătății nr. 867/2015 privind
aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare
pentru tratamentul endovascular al pacienților critici cu leziuni vasculare periferice
acute, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 16 iulie 2015,
cu modificările și completările ulterioare, după punctul 8 se introduc două noi
puncte, punctele 9 și 10, cu următorul cuprins:
„9. Spitalul Clinic de Urgență București;
10. Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Spiridon» Iași.”
Art. II. — Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de
sănătate publică județene și a municipiului București, precum și unitățile sanitare
care derulează acțiunile prioritare pentru tratamentul pacienților cu infarct
miocardic acut vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Ioana Mihăilă

București, 17 mai 2021.


Nr. 702.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR

&JUYEJT|324645]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro
Adresa Biroului pentru relații cu publicul este:
Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București; 012329.
Tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72,
e-mail: pierderiacte@ramo.ro, concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524/20.V.2021 conține 16 pagini. Prețul: 3,20 lei ISSN 1453—4495