Sunteți pe pagina 1din 14

Limba și literatura română

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Împreună


PERIOADA: 3 săptămâni (S 6 – 7 – 8)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Textul narativ- - lectură activă, cu creionul în mână (3.1); ● Resurse materiale: ● Evaluarea după 22.03
de detaliu din texte lectura textului - citirea individuală, în gând, a textului manual, text suport: rezolvarea sarcinilor de
informative sau literare suport (3.1); Zăpada mieilor, după învățare:
3.2. Formularea unui răspuns - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute Mircea Tehnica semaforului:
emoţional faţă de textul literar și a expresiilor din text, prin raportare la Sântimbreanu, se pune la dispoziţia
citit contextul în care apar şi confruntarea cu Caietul elevului elevilor de cartonaşe în
3.3. Formularea unei păreri sensurile oferite de dicţionar (3.1); pentru clasa a III-a – culorile semaforului, la
despre o întâmplare citită - citirea în forme variate a unor enunţuri Limba și literatura solicitarea învățătorului,
4.4. Povestirea pe scurt a unei din text, în lanţ, ştafetă (3.1); română, Editura elevii ridică un cartonaş:
întâmplări citite - formularea de întrebări și răspunsuri ce Intuitext, dicționar verde dacă înţeleg,
vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu galben dacă nu sunt
desprinse din textul citit (3.2); ● Resurse siguri şi roşu dacă nu
- citirea selectivă a textului pe baza unor procedurale: înţeleg.
repere date de învățător (enunțuri din text exercițiul,
în care se regăsesc cuvinte cu același sens conversaţia, ● Observarea
celor date) (3.1); explicaţia, procedee sistematică: atitudinea
- transcrierea unor enunțuri din text în care de citire activă, jocul elevilor faţă de sarcina
se regăsesc cuvinte cu sens opus unor didactic. dată:
cuvinte precizate de învățător (3.1);  Listă de verificare
- exerciţii de exprimare personală pe baza (da, nu):
elementelor din text (3.3);  concentrare asupra
- scrierea unui paragraf pentru a relata pe sarcinii de rezolvat;
scurt aspecte referitoare la textul citit (4.4).  implicare activă în
rezolvarea sarcinii.
2. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul narativ – - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în ● Resurse materiale:  Observarea 23,03
cunoscute pe baza unui suport aprofundarea enunţuri orale proprii (2.2); manual, text suport: sistematică:
adecvat din partea lecturii - formularea, în grup, a unor întrebări ale Zăpada mieilor, după comportamentul de
profesorului căror răspunsuri conduc la rezolvarea unei Mircea ascultător activ:
2.4. Participarea la interacţiuni probleme care se poate desprinde din textul Sântimbreanu,  Lista de verificare (da,
pentru găsirea de soluţii la lecturat (2.2); Caietul elevului nu):
probleme - lectură activă, cu creionul în mână (3.1) pentru clasa a III-a –  manifestarea
3.1. Extragerea unor informaţii - precizarea rolului pe care cuvintele îl au în Limba și literatura interesului față de
de detaliu din texte comunicare (2.4); română, Editura mesaje audiate cu
informative sau literare - exerciţii de exprimare a primelor reacţii Intuitext, dicționar ajutorul
3.2. Formularea unui răspuns faţă de cele citite (3.2); computerului;
emoţional faţă de textul literar - exerciţii de exprimare personală pe baza ● Resurse  concentrare asupra
citit elementelor din text (3.3). procedurale: sarcinii;
3.3. Formularea unei păreri exercițiul,  formularea de
despre o povestire sau conversaţia, răspunsuri adecvate
personajele acesteia explicaţia, procedee la întrebări;
de citire activă, jocul  executarea unor
didactic. sarcini conform
instrucțiunilor
primite.
3. 2.4. Participarea la interacţiuni ● Textul narativ – - citirea selectivă a textului studiat în ora ● Resurse materiale:  Tema de lucru în 24,03
pentru găsirea de soluţii la aprofundarea anterioară, în funcţie de repere date de manual, text suport: clasă: alcătuirea de
probleme lecturii învățător/colegi (Citește enunțul/pasajul din Zăpada mieilor, după propoziții utilizând
3.2. Formularea unui răspuns text care te-a făcut să te simți Mircea cuvintele nou învățate în
emoţional faţă de textul literar fericit/trist/uimit etc. (3.2); Sântimbreanu, text.
citit - completarea unor tabele, realizarea de Caietul elevului  Proba orală:
3.4. Evaluarea conţinutului organizatori grafici în perechi/ în grup (3.4) pentru clasa a III-a – formulare de răspunsuri
unui text pentru a evidenţia - discuții, în perechi, care evidențiază Limba și literatura la întrebări referitoare la
cuvinte-cheie şi alte aspecte opiniile elevilor despre anumite aspecte română, Editura conţinutul textului.
importante ale acestuia relatate în text (2.4); Intuitext
4.5. Manifestarea - transcrierea unui pasaj din text care
disponibilităţii pentru intrigă/ uimeşte/ stârneşte interesul/ ● Resurse
transmiterea în scris a unor impresionează (3.2); procedurale:
idei - realizarea în scris a unui scurt text în care exercițiul,
se comentează paragraful ales (4.5); conversaţia,
- citirea textului suport cu reglarea explicaţia, procedee
intensităţii şi volumului vocii precum şi a de citire activă, jocul
ritmului vorbirii corespunzător încărcăturii didactic.
afective a mesajului (3.2).
4. 1.3. Sesizarea unor regularităţi ● Pronumele - - observarea unor mărci specifice ● Resurse materiale:  Tema de lucru pentru 25,03
ale limbii prin raportare la intuirea părţii de pronumelui (1.3); manual, Caietul acasă
mesaje audiate vorbire - selectarea din textul suport a unor elevului pentru clasa
2.4. Participarea la interacţiuni cuvinte care indică anumite aspecte a III-a – Limba și
pentru găsirea de soluţii la precizate de învățător și gruparea acestora literatura română,
probleme în funcţie de ceea ce denumesc (3.5); Editura Intuitext,
3.5. Sesizarea unor regularităţi - identificarea în textul suport a unor dicționar
ale limbii pe baza textului citit cuvinte care îndeplinesc cerințe date
(pronume) (3.5); ● Resurse
- completarea unor enunţuri lacunare (3.5); procedurale:
- scrierea unor enunţuri cu ajutorul unor exercițiul,
ortograme (3.5); conversaţia,
- precizarea rolului pe care cuvintele îl au în explicaţia, procedee
comunicare (2.4). de citire activă, jocul
didactic.
5. 1.3. Sesizarea unor regularităţi ● Pronumele - - observarea unor mărci specifice ● Resurse materiale:  Tema de lucru pentru 26,03
ale limbii prin raportare la intuirea pronumelui (1.3); manual, Caietul acasă
mesaje audiate numărului - audierea unor enunțuri precizate de elevului pentru clasa
3.5. Sesizarea unor regularităţi învățător, în care același cuvânt are valori a III-a – Limba și
ale limbii pe baza textului citit gramaticale diferite și marcarea, prin literatura română,
4.1. Aplicarea regulilor de diferite semnale sonore, a enunțului în care Editura Intuitext
ortografie în redactarea de cuvântul anunțat de învățător are valoare
text de pronume (1.3); ● Resurse
4.4. Povestirea pe scurt a unei - identificarea unor pronume dintr-un procedurale:
întâmplări imaginate / trăite fragment dat (1.3); exercițiul,
- completarea unor propoziţii lacunare cu conversaţia,
pronume potrivite (3.5); explicaţia, procedee
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc de citire activă, jocul
ortograme (4.1); didactic.
- scrierea unui paragraf în care se folosesc
pronume (4.4).
6. 1.3. Sesizarea unor regularităţi ● Pronumele -  - joc Vânătoarea de pronume - ● Resurse materiale: ● Observarea 29,03
ale limbii prin raportare la intuirea identificarea pronumelor dintr-un text manual, Caietul sistematică: atitudinea
mesaje audiate numărului audiat (1.3); elevului pentru clasa elevilor faţă de sarcina
3.5. Sesizarea unor regularităţi  identificarea unor pronume dintr-un a III-a – Limba și dată
ale limbii pe baza textului citit fragment dat; transformarea acestora literatura română,  Listă de verificare
4.1. Aplicarea regulilor de conform jocului De la unul/una la mai Editura Intuitext (da, nu):
ortografie în redactarea de mulți/multe și invers (1.3);  concentrare asupra
text  gruparea unor pronume dintr-un text ●Resurse sarcinii de rezolvat;
4.5. Manifestarea procedurale:  implicare activă în
disponibilităţii pentru dat, în funcţie de număr (3.5); exercițiul, rezolvarea sarcinii.
transmiterea în scris a unor  transformarea unor enunțuri prin conversaţia, ● Interevaluarea
idei schimbarea numărului pronumelor (4.5); explicaţia, procedee  Tema de lucru pentru
 completarea unor enunțuri cu pronume, de citire activă, jocul acasă
la numărul singular sau plural, în funcție de didactic.
contextul dat (3.5);
- scrierea unui paragraf în care se folosesc
pronume (4.5);
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc
ortograme (4.1).
7. 1.4. Manifestarea curiozităţii ● Proiectul APA - realizarea unui proiect interdisciplinar în ● Resurse materiale:  Observarea 30,03
faţă de diverse tipuri de clasă, în cadrul unui grup mic (2.4); manual, Caietul sistematică: atitudinea
mesaje în contexte familiare - proiect de grup: „Apa” (realizarea unei elevului pentru clasa elevilor faţă de sarcina
2.4. Participarea la interacţiuni cărţi şi expunerea acesteia/ prezentarea a III-a – Limba și dată
pentru găsirea de soluţii la acesteia) (4.4); literatura română,  Lista de verificare (da/
probleme - expoziţie de produse realizate în urma Editura Intuitext nu):
4.4. Povestirea pe scurt a unei activităţilor (4.5); concentrarea asupra
întâmplări imaginate/ trăite - Organizarea activităţii de derulare a ●Resurse sarcinii de rezolvat;
4.5.Manifestarea proiectului: procedurale: implicarea activă în
disponibilităţii pentru  stabilirea temei proiectului; exercițiul, rezolvarea sarcinii de
transmiterea în scris a unor  precizarea cerinţelor; conversaţia, grup.
idei  prezentarea criteriilor de evaluare; explicaţia, procedee  Tema pentru acasă
 stabilirea datei de prezentare a de lucru în grup,
proiectului; învățarea bazată pe
 stabilirea responsabilităţilor (4.4); proiect
- realizarea unor desen pentru a ilustra
anumite proprietăţi ale apei (1.4);
- scrierea unor enunțuri prin care se
furnizează informații despre apă (4.4).
8. 2.4. Participarea la interacţiuni ● Cum să creezi - activităţi realizate în grup pentru analiza și ● Resurse materiale:  Observarea 31,03
pentru găsirea de soluţii la un fluturaş realizarea unor texte funcţionale (2.4); manual, Caietul sistematică:
probleme publicitar - realizarea unui fluturaş pentru elevului pentru clasa  Lista de verificare (da,
4.1. Aplicarea regulilor de promovarea unei serbări, a unui concurs sau a III-a – Limba și nu):
ortografie în redactarea de proiect (4.2); literatura română,  manifestarea
text - expoziții de produse scrise, realizate în Editura Intuitext interesului față de
4.2.Redactarea unor texte urma activităților de grup/individuale (4.5); mesaje audiate cu
funcţionale simple care conţin - scrierea unor enunţuri în care se folosesc ●Resurse ajutorul computerului
limbaj vizual şi verbal ortograme (4.1). procedurale: concentrarea asupra
4.5. Manifestarea exercițiul, sarcinii;
disponibilităţii pentru conversaţia,  formularea de
transmiterea în scris a unor explicaţia, procedee răspunsuri adecvate la
idei de citire activă, jocul întrebări;
didactic.  efectuarea unor
sarcini conform
comenzilor primite.
 Tema pentru acasă
9. 1.4. Manifestarea curiozităţii ● Descrierea unui - audierea unor poveşti, povestiri, ● Resurse materiale: Observarea sistematică: 01,04
faţă de diverse tipuri de obiect. Descrierea întâmplări, poezii folosind reportofonul, manual, texte– atitudinea elevilor faţă
mesaje în contexte familiare unei activități computerul (1.4); suport: de sarcina dată
2.2. Povestirea unei întâmplări - relatarea după întrebările investigatorului poeziile Să-ţi arăt  Listă de verificare
cunoscute pe baza unui suport perfect (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De cine sunt eu, Eu sunt (da, nu):
adecvat din partea ce? Cu cine? Cu ce?) (2.2); magician,  concentrarea
profesorului - relatarea etapelor în derularea unei acţiuni înregistrate pe CD, asupra sarcinii de
(2.2). Caietul elevului rezolvat;
pentru clasa a III-a –  implicarea activă în
Limba și literatura rezolvarea sarcinii.
română, Editura
Intuitext

● Resurse
procedurale:
ascultare activă,
conversaţia,
explicaţia, exercițiul,
jocul didactic
10. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Textul narativ – - citirea individuală, în gând, a textului ● Resurse materiale:  Observarea
de detaliu din texte lectura textului suport (3.1); manual, text- suport sistematică a
informative sau literare - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute Din greşeală, după comportamentului de
3.3. Formularea unei păreri și a expresiilor din text prin raportare la Lev Tolstoi, Caietul cititor activ
despre o povestire / personajele contextul în care apar şi confruntarea cu elevului pentru clasa  Lista de verificare (da,
acesteia sensurile oferite de dicţionar (3.1); a III-a – Limba și nu):
4.1. Aplicarea regulilor de - citirea în forme variate a unor enunţuri literatura română,  manifestarea
ortografie în redactarea de din text în lanţ, ştafetă (3.1); Editura Intuitext, interesului față de
text - formularea de întrebări și răspunsuri ce dicționar lectura unui text;
4.4. Povestirea pe scurt a unei vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu  formularea de
întâmplări citite desprinse din textul citit (3.1); ● Resurse răspunsuri adecvate la
- citirea selectivă a textului pe baza unor procedurale: întrebări.
repere date de învățător (enunțuri din text procedee de citire
în care se regăsesc cuvinte cu același sens activă, conversaţia, ● Temă de lucru în
celor date) (3.1); explicaţia, exercițiul clasă:
- transcrierea unor enunțuri din text în care  alcătuirea de
se regăsesc cuvinte cu sens opus unor enunțuri utilizând
cuvinte precizate de învățător (3.1); cuvinte nou învățate;
- exerciţii de exprimare personală pe baza  formularea de
elementelor din text (3.3); enunțuri în care se
- scrierea unui paragraf în care se redau folosesc cuvinte a
aspecte citite (4.4); căror ortografie a fost
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc explicată în clasă.
ortograme (4.1).
11. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul narativ – - citirea individuală, în gând, a textului ●Resurse materiale: ● Evaluarea după
cunoscute pe baza unui suport aprofundarea suport (3.1); manual, text- suport rezolvarea sarcinilor de
adecvat din partea profesorului lecturii - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute Din greşeală, după învățare:
3.1. Extragerea unor informaţii și a expresiilor din text prin raportare la Lev Tolstoi, Caietul Tehnica semaforului
de detaliu din texte contextul în care apar şi confruntarea cu elevului pentru clasa ● Tema pentru acasă
informative sau literare sensurile oferite de dicţionar (3.1); a III-a – Limba și
3.3. Formularea unei păreri - citirea în forme variate a unor enunţuri literatura română,
despre o povestire/ din text - în lanţ, ştafetă (3.1); Editura Intuitext,
personajele acesteia - formularea de întrebări și răspunsuri ce dicționar
3.5. Sesizarea unor regularităţi vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu
ale limbii pe baza textului citit desprinse din textul citit (3.1); ● Resurse
- citirea selectivă a textului pe baza unor procedurale:
repere date de învățător (enunțuri din text procedee de citire
în care se regăsesc cuvinte cu același sens activă, conversaţia,
celor date) (3.1); explicaţia, exercițiul
- transcrierea unor enunțuri din text în care
se regăsesc cuvinte cu sens opus unor
cuvinte precizate de învățător (3.1);
- relatarea după întrebările investigatorului
perfect (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De
ce? Cu cine? Cu ce?) (2.2);
- exerciţii de exprimare personală pe baza
elementelor din text (3.3);
- observarea unor mărci specifice (de
exemplu, plural/ gen etc.) (3.5).
12. 2.1. Descrierea unui obiect/ ● Textul narativ – - citirea individuală, în gând, a textului ●Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
unei fiinţe din universul aprofundarea suport (3.1); manual, text- suport revizuirea textului
apropiat pe baza unui plan lecturii - citirea în forme variate a unor enunţuri Din greşeală, după redactat în clasă și
simplu din text - în lanţ, ştafetă (3.1); Lev Tolstoi, Caietul transcrierea formei
3.1. Extragerea unor informaţii - formularea de întrebări și răspunsuri ce elevului pentru clasa corecte
de detaliu din texte vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu a III-a – Limba și
informative sau literare desprinse din textul citit (3.1); literatura română,
3.4. Evaluarea conţinutului - citirea selectivă a textului pe baza unor Editura Intuitext,
unui text pentru a evidenţia repere date de învățător (enunțuri din text dicționar
cuvinte-cheie şi alte aspecte în care se regăsesc cuvinte cu același sens
importante ale acestuia celor date) (3.1); ● Resurse
3.5. Sesizarea unor regularităţi - transcrierea unor enunțuri din text în care procedurale:
ale limbii pe baza textului citit se regăsesc cuvinte cu sens opus unor procedee de citire
cuvinte precizate de învățător (3.1); activă, conversaţia,
- delimitarea textului în fragmente (3.4); explicaţia, exercițiul
- identificarea unor trăsături ale unor
personaje din text (2.1);
- identificarea pronumelor în fragmente de
text scris (3.5).
13. 1.3. Sesizarea unor regularităţi ● Recapitulare - citirea în gând, cu creionul în mână, a unui ● Resurse materiale: Tema de lucru în clasă:
ale limbii prin raportare la – Textul narativ text care conține informații despre apă manual, text suport - redactarea unui text în
mesaje audiate – Cuvântul-parte (3.1); Apa, după Lucia care se prezintă
3.1. Extragerea unor informaţii de vorbire - - identificarea unor pronume dintr-un text Olteanu., Caietul întâmplări posibile în
de detaliu din texte pronumele dat (1.3); elevului pentru clasa realitate
informative sau literare –Scrierea de - formularea de răspunsuri la întrebări ce a III-a – Limba și ● Autoevaluarea, pe
3.5. Sesizarea unor regularităţi texte funcţionale vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu literatura română, baza unor criterii date,
ale limbii pe baza textului citit simple care desprinse din textul citit (3.1); Editura Intuitext, referitoare la așezarea
4.2. Redactarea unor texte conţin limbaj - completarea unor propoziţii lacunare cu ilustraţii  corectă a textului în
funcţionale simple care conţin vizual şi verbal pronume potrivite (3.5); pagină
limbaj vizual şi verbal - identificarea situațiilor din textul lecturat ● Resurse
4.5. Manifestarea în care se evidențiază modul de scriere a procedurale: Tema pentru acasă:
disponibilităţii pentru unor pronume (4.5); procedee de citire revizuirea textului
transmiterea în scris a unor - realizarea unor fluturaşi pentru activă, conversaţia, redactat în clasă și
idei promovarea unor proiecte, produse, explicaţia, exercițiul, transcrierea formei
activităţi (4.2). activitate în grup şi în
perechi, jocul
didactic
14. 3.1. Extragerea unor informaţii ● Evaluare Itemii de evaluare vizează: ● Resurse materiale:  Proba scrisă
de detaliu din texte – Textul narativ - formularea de mesaje pe baza textului citit fişe de evaluare
informative sau literare – Cuvântul-parte (3.1);
3.5. Sesizarea unor regularităţi de vorbire - - observarea unor mărci specifice ale  Resurse
ale limbii pe baza textului citit pronumele pronumelui (3.5); procedurale:
4.2. Redactarea unor texte – Scrierea de - formularea de enunţuri cu pronume la conversaţia, exerciţiul
funcţionale simple care conţin texte funcţionale numărul plural (3.5);
limbaj vizual şi verbal simple care - realizarea unor fluturaşi pentru
conţin limbaj promovarea unor proiecte, produse,
vizual şi verbal activităţi (4.2).
15. 1.4. Manifestarea curiozităţii – Textul narativ – Oră de ameliorare – dezvoltare ● Resurse materiale:  Autoevaluare
faţă de diverse tipuri de – Cuvântul-parte ● Activităţile de învăţare cu caracter manual, fișe de
mesaje în contexte familiare de vorbire - ameliorativ se vor stabili în funcţie de ameliorare/dezvoltar
2.1. Descrierea unui obiect/ pronumele problemele (individuale / ale majorităţii e
unei fiinţe din universul – Scrierea de elevilor) ce vor fi identificate după
apropiat pe baza unui plan texte funcţionale evaluarea sumativă.  Resurse
simplu simple care procedurale:
3.5. Sesizarea unor regularităţi conţin limbaj ● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad conversaţia, jocul
ale limbii pe baza textului citit vizual şi verbal ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru didactic exerciţiul
4.2. Redactarea unor texte elevii care vor demonstra realizarea tuturor
funcţionale simple care conţin obiectivelor de evaluare vizate prin proba
limbaj vizual şi verbal de evaluare sumativă.
Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Corpurile din jurul nostru - Elemente de geometrie
PERIOADA: 3 săptămâni (S 6 – 7 – 8)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 3.1. Localizarea unor obiecte în  Localizarea - descrierea poziţiei obiectelor din spaţiu, în  Resurse materiale:  Tema de lucru în 23,03
spaţiu şi în reprezentări, în unor obiecte raport cu alte obiecte (3.1); imagini, scheme, hărți, clasă:
situaţii familiare - realizarea unor desene, respectând șah, Caietul elevului identificarea unor
condiţii date (3.1); pentru clasa a III-a – obiecte în funcție de
- participarea la jocuri de strategie în care Matematică, Editura descrierea poziției
este necesară localizarea pieselor (ex.: șah) Intuitext lor;
(3.1);  Resurse procedurale: realizarea de desene
- realizarea şi completarea unor tabele conversaţia, explicaţia, respectând condiții
respectând instrucţiuni în care se folosesc exerciţiul, jocul didactic date;
cuvintele „rând” şi „coloană” (3.1); stabilirea
- stabilirea coordonatelor unui obiect într-o coordonatelor unui
reprezentare grafică sub formă de reţea obiect într-o rețea.
(3.1);
- descrierea structurii unui ansamblu de
obiecte (3.1);
- jocuri de orientare în spaţiu (3.1);
- găsirea unor obiecte folosind indicii (3.1).
2. 3.2. Explorarea caracteristicilor  Punctul. - identificarea, în mediul înconjurător și în  Resurse materiale:  Tema pentru acasă: 24,03
simple ale figurilor şi corpurilor Dreapta. Linia desene a figurilor geometrice date (3.2); riglă, echer, Caietul  recunoasterea
geometrice în contexte curbă. Linia frântă - realizarea unor desene/ colaje folosind elevului pentru clasa a unor figuri geometrice;
familiare figurile geometrice învăţate (3.2); III-a – Matematică,  trasarea unor figuri
1.1. Observarea unor modele/ - identificarea şi denumirea figurilor Editura Intuitext geometrice date
regularităţi din cotidian, geometrice plane (3.2);  Resurse procedurale:
pentru crearea de - identificarea în cotidian/desene/imagini a conversaţia, explicaţia,
raţionamente proprii elementelor repetitive (1.1); exerciţiul, jocul didactic,
1.2. Aplicarea unei reguli - identificarea regulii de construcţie a unui problematizarea
pentru continuarea unor şir de simboluri sau numere (1.1);
modele repetitive - realizarea unor modele repetitive (cu
desene), respectând o regulă dată (1.2);
- realizarea unor modele repetitive utilizând
figuri de diferite mărimi şi culori (1.2).
3. 3.2. Explorarea caracteristicilor  Segmentul de - identificarea, în mediul înconjurător și în  Resurse materiale:  Observarea 25,03
simple ale figurilor şi corpurilor dreaptă. desene/ imagini a figurilor geometrice date manualul tipa/ digital, sistematică:
geometrice în contexte Semidreapta (3.2); rigle, markere, carioci, atitudinea elevilor
familiare - identificarea şi denumirea figurilor creioane colorate, fișe faţă de sarcina dată
1.1. Observarea unor modele/ geometrice plane (3.2); de lucru; Caietul elevului  Listă de verificare
regularităţi din cotidian, - realizarea unor desene folosind figurile pentru clasa a III-a – (da, nu):
pentru crearea de geometrice învăţate (3.2); Matematică, Editura  concentrarea asupra
raţionamente proprii - identificarea regulii de construcţie a unui Intuitext sarcinii de rezolvat;
1.2. Aplicarea unei reguli şir de simboluri sau numere (1.1);  Resurse procedurale:  implicarea activă în
pentru continuarea unor - realizarea unor modele repetitive (cu conversaţia, explicaţia, rezolvarea sarcinii.
modele repetitive desene), respectând o regulă dată (1.2); demonstrația, exerciţiul,
- realizarea unor modele repetitive utilizând problematizarea
figuri de diferite mărimi şi culori (1.2).
4. 3.2. Explorarea caracteristicilor  Unghiul - recunoașterea în imagini și în mediul  Resurse materiale:  Tema de lucru în 26,03
simple ale figurilor şi corpurilor înconjurător a unghiurilor (3.2); manualul tipar/digital, clasă:
geometrice în contexte - construirea unor unghiuri respectând riglă, echer, creioane  construirea unor
familiare criterii date (3.2); colorate, fișe de lucru; unghiuri respectând
- exerciții de citirea a unor unghiuri date Caietul elevului pentru criterii date;
(3.2); clasa a III-a –  comparearea unor
- compararea unor unghiuri prin Matematică, Editura unghiuri.
suprapunere (3.2); Intuitext
 Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
demonstrația, exerciţiul,
problematizarea
5. 3.2. Explorarea caracteristicilor  Poligoane. - identificarea şi denumirea figurilor  Resurse materiale:  Observarea 29,03
simple ale figurilor şi corpurilor Pătrat, geometrice plane (3.2); manualul tipar/ digital, sistematică:
geometrice în contexte dreptunghi, - conturarea figurilor geometrice plane cu șabloane pentru figuri atitudinea elevilor
familiare triunghi ajutorul instrumentelor de geometrie/ geometrice, truse de faţă de sarcina dată
1.2. Aplicarea unei reguli şabloanelor (pătrat, triunghi, dreptunghi) geometrie, Caietul  Listă de verificare
pentru continuarea unor (3.2); elevului pentru clasa a (da, nu):
modele repetitive - realizarea unor desene/ colaje folosind III-a – Matematică,  concentrarea asupra
figurile geometrice învăţate (3.2); Editura Intuitext sarcinii de rezolvat;
- gruparea unor figuri după criterii date  Resurse procedurale:  implicarea activă în
(număr de laturi, număr de unghiuri) (3.2); conversaţia, explicaţia, rezolvarea sarcinii.
- identificarea numărului de figuri demonstrația, exerciţiul,
geometrice plane dintr-un desen dat/ jocul didactic
dintr-o figură geometrică „fragmentată”
(3.2);
- realizarea unor modele repetitive utilizând
figuri de diferite mărimi şi culori (1.2).
6. 3.2. Explorarea caracteristicilor  Perimetrul - desenarea unor figuri geometrice  Resurse materiale:  Tema de lucru în 30,03
simple ale figurilor şi corpurilor respectând criterii date: formă, lungimea manual tipar/ digital, clasă: aflarea
geometrice în contexte laturilor (3.2); riglă, Caietul elevului perimetrului unor
familiare - rezolvarea unor probleme care presupun pentru clasa a III-a – figure geometrice.
aflarea perimetrului unor figuri geometrice Matematică, Editura
(3.2); Intuitext
- calcularea perimetrului unor figuri date  Resurse procedurale:
cunoscând lungimea laturilor și a lungimii conversaţia euristică,
laturilor cunoscând perimetrul (3.2). explicaţia, demonstrația,
exerciţiul, jocul didactic.
7. 3.2. Explorarea caracteristicilor  Cercul - identificarea şi denumirea figurilor  Resurse materiale:  Tema pentru acasă 31,03
simple ale figurilor şi corpurilor geometrice plane (3.2); manual, șabloane, rigle,  identificarea
geometrice în contexte - conturarea figurilor geometrice plane cu carton, fișe de lucru, numărului de figuri
familiare ajutorul instrumentelor de geometrie/ Caietul elevului pentru geometrice plane
şabloanelor (pătrat, triunghi, dreptunghi, clasa a III-a – dintr-un desen dat;
cerc) (3.2); Matematică, Editura  gruparea unor
- realizarea unor colaje folosind figurile Intuitext figuri după criterii
geometrice învăţate (3.2);  Resurse procedurale: date.
- gruparea unor figuri după criterii date conversaţia euristică,
(număr de laturi, număr de unghiuri) (3.2); explicaţia, demonstrația,
- identificarea numărului de figuri exerciţiul, jocul didactic.
geometrice plane dintr-un desen dat/
dintr-o figură geometrică „fragmentată”
(3.2).
8. 3.2. Explorarea caracteristicilor  Corpuri - recunoaşterea şi descrierea unor obiecte  Resurse materiale:  Activitate practică 01,04
simple ale figurilor şi corpurilor geometrice. Cub, care au forma unor corpuri geometrice manualul, corpuri cu  Gruparea unor
geometrice în contexte paralelipiped, cunoscute, din mediul apropiat (cub, forme diverse, bile, corpuri geometrice
familiare cilindru, sferă, paralelipiped, cilindru, sferă, con) (3.2); corpuri geometrice, bețe după criterii date.
con - gruparea unor corpuri geometrice după de chibrit, plastilină,
criterii date (formă/ număr de feţe, număr carton, foarfece, Caietul
de vârfuri, număr de muchii) (3.2); elevului pentru clasa a
- decuparea după contur a desfăşurării unui III-a – Matematică,
corp geometric dat: cub, paralelipiped, Editura Intuitext
cilindru, con (3.2);  Resurse procedurale:
- construirea unor corpuri geometrice conversaţia, explicaţia,
folosind diverse materiale (beţişoare, demonstrația, exerciţiul,
scobitori, plastilină etc.) (3.2); jocul didactic
- jocuri de construcţii cu corpuri geometrice
(3.2);
- reconstituirea corpurilor geometrice prin
plierea unor tipare (3.2).
9. 3.2. Explorarea caracteristicilor  Axa de simetrie - identificarea, în mediul înconjurător, a  Resurse materiale:  Tema de lucru în
simple ale figurilor şi corpurilor unor axe de simetrie (3.2); manualul tipar/ digital, clasă:
geometrice în contexte - identificarea, prin pliere, a axei/ axelor de coli colorate, foarfece,  identificarea axelor
familiare simetrie ale figurilor geometrice (3.2); fișe de lucru; Caietul de simetrie ale unor
- construirea axelor de simetrie pentru figuri elevului pentru clasa a figuri geometrice
geometrice date (3.2); III-a – Matematică,
- realizarea unor desene folosind figurile Editura Intuitext
geometrice învăţate (3.2).  Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
demonstrația, exerciţiul,
jocul didactic.
10. 3.1. Localizarea unor obiecte în  Recapitulare - stabilirea coordonatelor unor obiecte într-  Resurse materiale:  Observarea
spaţiu şi în reprezentări, în - Localizarea o reprezentare grafică sub formă de reţea manual tipărit/ digital, sistematică:
situaţii familiare unor obiecte (3.1); imagini, rigle, creioane atitudinea elevilor
3.2. Explorarea caracteristicilor - Figuri - identificarea şi denumirea figurilor colorate, trusa de faţă de sarcina dată
simple ale figurilor şi corpurilor geometrice geometrice plane (3.2); geometrie, fișe de lucru;  Listă de verificare
geometrice în contexte - Axa de simetrie - conturarea figurilor geometrice plane cu Caietul elevului pentru (da, nu):
familiare - Perimetrul ajutorul instrumentelor de geometrie/ clasa a III-a –  concentrarea asupra
- Corpuri şabloanelor (pătrat, triunghi, dreptunghi) Matematică, Editura sarcinii de rezolvat
geometrice (3.2); Intuitext  implicarea activă în
- recunoaşterea şi descrierea unor obiecte  Resurse procedurale: rezolvarea sarcinii
care au forma unor corpuri geometrice conversaţia, exerciţiul,
cunoscute, din mediul apropiat (cub, problematizarea, jocul
paralelipiped, cilindru, sferă, con) (3.2); didactic
- gruparea unor corpuri geometrice după
criterii date (formă/ număr de feţe, număr
de vârfuri, număr de muchii) (3.2);
- construirea unor imagini simetrice (3.2);
- rezolvarea unor probleme care presupun
aflarea perimetrului unor figuri geometrice
(3.2).
11. 3.1. Localizarea unor obiecte în  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale: fișe  Proba scrisă
spaţiu şi în reprezentări, în - Localizarea – identificarea şi denumirea figurilor de lucru;
situaţii familiare unor obiecte geometrice plane (3.2);  Resurse procedurale:
3.2. Explorarea caracteristicilor - Figuri – localizarea unor corpuri geometrice (3.1); conversaţia, exerciţiul
simple ale figurilor şi corpurilor geometrice – descrierea unor corpuri geometrice
geometrice în contexte - Axa de simetrie identificând numărul de fețe/ muchii/
familiare - Perimetrul vârfuri (3.2);
- Corpuri – aflarea perimetrului unor figuri
geometrice geometrice cunoscând lungimea laturilor
(3.2);
– identificarea axelor de simetrie pentru
figuri geometrice date (3.2).
12. 3.2. Explorarea caracteristicilor  Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
simple ale figurilor şi corpurilor Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
geometrice în contexte - Localizarea ameliorativ se vor stabili în funcţie de de dezvoltare, Caietul de ameliorare/
familiare unor obiecte problemele (individuale/ ale majorităţii elevului pentru clasa a dezvoltare:
- Figuri elevilor) ce vor fi identificate după III-a – Matematică,  Autoevaluarea
geometrice evaluarea sumativă. Editura Intuitext
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad
- Axa de simetrie ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru  Resurse procedurale:
- Perimetrul elevii care vor demonstra realizarea tuturor conversația, explicația,
- Corpuri obiectivelor de evaluare vizate prin proba jocul didactic
geometrice de evaluare sumativă.