Sunteți pe pagina 1din 9

Limba și literatura română

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: În lumea sunetelor și a culorilor


PERIOADA: 3 săptămâni (S 4 – 5 – 6)
Detalieri de Resurse materiale și Obs.
Nr. crt. Competențe Activități de învățare Evaluare Data
conținut procedurale
1. 2.2. Povestirea unei întâmplări ● Textul literar - - lectură activă, cu creionul în mână (3.1); ● Resurse materiale: ● Observarea sistematică: 01.03
cunoscute pe baza unui suport lectura textului - citirea individuală, în gând, a textului suport manual, text suport: atitudinea elevilor faţă de
adecvat din partea profesorului (3.1); Fram, ursul polar, după sarcina dată
3.1. Extragerea unor informaţii de - stabilirea sensului cuvintelor și expresiilor din Cezar Petrescu, Caietul  Listă de verificare (da,
detaliu din texte informative sau text prin raportare la contextul în care apar şi elevului pentru clasa a nu):
literare confruntarea cu sensurile oferite de dicţionar III-a – Limba și  concentrarea asupra
3.2. Formularea unui răspuns (3.1); literatura română, sarcinii de rezolvat;
emoţional faţă de textul literar - citirea în forme variate a unor enunţuri din Editura Intuitext,  implicarea activă în
citit text, în lanţ, în ştafetă (3.1); dicționar rezolvarea sarcinii.
4.1. Aplicarea regulilor de - formularea de întrebări și răspunsuri ce
despărţire în silabe la capăt de vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu ● Resurse procedurale:
rând, de ortografie şi de desprinse din textul citit (3.1); exercițiul, conversaţia,
punctuaţie în redactarea de text - citirea selectivă a textului pe baza unor repere explicaţia, procedee de
date de învățător ( enunțuri din text în care se citire activă, jocul
regăsesc cuvinte cu același sens celor date ) didactic
(3.1);
- relatarea după întrebările investigatorului
perfect (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu
cine? Cu ce?) (2.2);
- exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de
cele citite (3.2);
identificarea în textul suport a situațiilor în care
anumite cuvinte se scriu cu cratimă și formularea
de enunțuri utilizând cuvintele respective (sar/s-
ar, iau/i-au) (4.1).
2. 1.2. Deducerea sensului unui ● Textul narativ – - lectură activă, cu creionul în mână (3.1); ● Resurse materiale: ● Evaluarea după 02.03
cuvânt prin raportare la mesajul aprofundarea - citirea în forme variate a unor enunţuri din manual, text suport: rezolvarea sarcinilor de
audiat în contexte de comunicare lecturii text, în lanţ, ştafetă (3.1); Fram, ursul polar, după învățare:
familiare - formularea de întrebări și răspunsuri ce Cezar Petrescu, Caietul Tehnica semaforului: se
2.2. Povestirea unei întâmplări vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu elevului pentru clasa a pune la dispoziţia elevilor
cunoscute desprinse din textul citit (3.1); III-a – Limba și un set de trei cartonaşe
3.1. Extragerea unor informaţii de - citirea selectivă a textului pe baza unor repere literatura română, colorate în culorile
detaliu din texte informative sau date de învățător (enunțuri din text în care se Editura Intuitext, semaforului, iar la
literare regăsesc cuvinte cu același sens celor date) (3.1); dicționar solicitarea învățătorului, ei
3.2. Formularea unui răspuns - realizarea unor tabele, diagrame, de ● Resurse procedurale: ridică un cartonaş
emoţional faţă de textul literar organizatori grafici în perechi/ în grup (3.4); exercițiul, conversaţia, corespunzător: verde dacă
citit - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri explicaţia, procedee de înţeleg, galben dacă nu sunt
3.4. Evaluarea conţinutului unui orale proprii (1.2); citire activă, jocul siguri şi roşu dacă nu
text pentru a evidenţia cuvinte- - formularea, în grup, a unor întrebări ale căror didactic. înţeleg.
cheie şi alte aspecte importante răspunsuri conduc la rezolvarea unei probleme
ale acestuia care se poate desprinde din textul lecturat (2.2);
-identificarea cuvintelor sau expresiilor
corespunzătoare unor ilustraţii date (3.2).
3. 1.3. Sesizarea unor regularităţi ale ● Adjectivul – - observarea unor mărci specifice adjectivului ● Resurse materiale:  Observarea sistematică: 03.03
limbii prin raportare la mesaje intuirea claselor (1.3.); manual, Caietul comportamentul de
audiate morfologice - selectarea din textul suport a unor cuvinte elevului pentru clasa a ascultător activ
2.4. Participarea la interacţiuni care indică anumite aspecte precizate de III-a – Limba și  Lista de verificare (da,
pentru găsirea de soluţii la învățător și gruparea acestora în funcţie de ceea literatura română, nu):
probleme ce exprimă (3.5); Editura Intuitext
3.4. Evaluarea conţinutului unui - identificarea în textul suport a unor cuvinte ● Resurse procedurale:
 manifestarea
interesului față de
text pentru a evidenţia cuvinte- care îndeplinesc cerințe date (denumesc însuşiri exercițiul, conversaţia,
mesaje audiate;
cheie şi alte aspecte importante ale ființelor, lucrurilor, fenomenelor naturii) explicaţia,
Matematică

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Jocuri și jucării, cărți dragi copiilor - Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000
PERIOADA: 3 săptămâni (S 4 – 5 – 6)

Detalieri de Resurse materiale și Obs.


Nr. crt. Competențe Activități de învățare Evaluare Data
conținut procedurale
1. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea unui - efectuarea de înmulțiri în care un factor este 10  Resurse materiale:  Tema de lucru în clasă: 02.03
numere în concentrul 0 – număr cu 10 sau (2.5); manualul, imagini pentru  efecturarea de
10 000 şi de împărţiri folosind 100 - efectuarea de înmulțiri în care un factor este formularea de probleme, înmulțiri folosind
tabla înmulțirii, respectiv tabla 100 (2.5); fișe de lucru, Caietul adunarea repetată;
împărțirii - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în elevului pentru clasa a III-a  utilizarea proprietăților
5.1. Utilizarea terminologiei calcule (2.5); – Matematică, Editura înmulțirii în calcule;
specifice şi a unor simboluri - descompunerea unui număr format din două Intuitext
matematice în rezolvarea şi/ sau sau trei cifre într-o sumă de produse în care unul  Resurse procedurale:
compunerea de probleme cu dintre factori este 10, respectiv 100 (2.5); conversaţia, explicaţia,
raţionamente simple - utilizarea terminologiei specifice operației de exerciţiul
înmulțire (5.1);
- utilizarea simbolurilor (< ,>, =) pentru
compararea unor numere sau/ și expresii
numerice în care apar înmulțiri cu 10 și 100 (5.1);
- rezolvarea de probleme în care apar operații de
înmulțire (2.5);
- formularea şi rezolvarea unor probleme
pornind de la expresii care sugerează operații de
înmulțire cu 10 sau/ și 100 (5.1.).
2. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea unui - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în  Resurse materiale:  Evaluarea după 03.03
numere în concentrul 0 – număr de două efectuarea unor înmulțirii ale unui număr de manualul, Caietul elevului rezolvarea sarcinilor de
10 000 şi de împărţiri folosind cifre cu un număr două cifre cu un număr de o cifră, cu rezultatul pentru clasa a III-a – învățare:
tabla înmulțirii, respectiv tabla de o cifră mai mare decât 100 (2.5); Matematică, Editura Tehnica semaforului: se
împărțirii - scrierea unui factor ca sumă de zeci și unități și Intuitext pune la dispoziţia elevilor
5.1. Utilizarea terminologiei efectuarea înmulțirii cu un număr de o cifră (2.5);  Resurse procedurale: un set de trei cartonaşe
specifice şi a unor simboluri - gruparea convenabilă a factorilor unei înmulțiri conversaţia, explicaţia, colorate în culorile
matematice în rezolvarea şi/ sau cu mai mulți factori, pentru rezolvare rapidă exerciţiul, rezolvarea de semaforului, iar la
compunerea de probleme cu (2.5); probleme solicitarea învățătorului,
raţionamente simple - compararea unor expresii numerice ce conțin ei ridică un cartonaş:
înmulțiri ale unui număr de două cifre cu un verde dacă înţeleg,
număr de o cifră (2.5); galben dacă nu sunt siguri
- rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi şi roşu dacă nu înţeleg.
ordin/ de ordine diferite pe teme ce corespund
preocupărilor copiilor(2.5).
3. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea unui - utilizarea algoritmului de calcul al înmulțirii  Resurse materiale:  Evaluarea după 04.03
numere în concentrul 0 – număr de două unui număr de două cifre cu un număr de o cifră manualul, imagini pentru rezolvarea sarcinilor de
10 000 şi de împărţiri folosind cifre cu un număr (2.5); formularea de probleme, învățare:
tabla înmulțirii, respectiv tabla de o cifră - utilizarea terminologiei matematice (dublu, jetoane cu litere, fișe de Tehnica „Fără mâini
împărțirii jumătate, de … ori mai mare în scrierea lucru, Caietul elevului ridicate” - se
5.1. Utilizarea terminologiei operațiilor de înmulțire și rezolvarea acestora pentru clasa a III-a – aşteaptă răspunsuri
specifice şi a unor simboluri (5.1); Matematică, Editura la anumite solicitări
matematice în rezolvarea şi /sau - rezolvarea de exerciții, cu operațiile cunoscute, Intuitext ale cadrului didactic;
compunerea de probleme cu respectând ordinea efectuării
raţionamente simple operațiilor și semnificația parantezelor rotunde  Resurse procedurale: se lasă elevilor timp
(2.5); conversaţia, explicaţia, de gândire, apoi pot
- rezolvarea de probleme în care apar operații de demonstrația, exerciţiul, discuta în perechi
înmulțire (2.5); Gândiți, lucrați în perechi, sau în grupuri mici;
- formularea şi rezolvarea unor probleme comunicați atenţia învățătorului
pornind de la expresii care sugerează operații de problematizarea, jocul se poate muta către
înmulțire (5.1.); didactic anumiţi elevi,
- jocuri de asociere a rezultatelor unor înmulțiri oferindu-se şi celor
cu litere date și ordonarea acestora după o timizi, tăcuţi sau
regulă indicată (2.5). neîncrezători în
forţele proprii
posibilitatea de a se
exprima.
4. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea unui - scrierea unui număr ca produs de doi sau trei  Resurse materiale:  Tema de lucru în clasă: 05.03
numere în concentrul 0 – număr de trei cifre factori (2.5.); manualul, fișe de lucru,  utilizarea algoritmului
10 000 şi de împărţiri folosind cu un număr de o - înmulțirea unei sume de trei termeni cu un Caietul elevului pentru înmulțirii unui număr de
tabla înmulțirii, respectiv tabla cifră număr(2.5.); clasa a III-a – Matematică, trei cifre cu un număr de
împărțirii - utilizarea algoritmului înmulțirii unui număr de Editura Intuitext o cifră;
5.1. Utilizarea terminologiei trei cifre cu un număr de o cifră (2.5.);  Resurse procedurale:  rezolvarea de
specifice şi a unor simboluri - estimarea rezultatului unei înmulțiri (2.5.); conversaţia, explicaţia, probleme în care apar
matematice în rezolvarea şi / sau - utilizarea calculatorului pentru verificarea demonstrația, exerciţiul, operații de înmulțire.
compunerea de probleme cu rezultatelor unor operații de înmulțire (2.5.); problematizarea
raţionamente simple - gruparea convenabilă a factorilor unei înmulțiri
cu mai mulți factori, pentru rezolvare rapidă
(2.5);
- compararea unor produse pe baza
comutativității înmulțirii (5.1.);
- rezolvarea de probleme în care apar operații de
înmulțire (2.5).
5. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea unui - utilizarea algoritmului înmulțirii unui număr de  Resurse materiale:  Tema pentru acasă 09.03
numere în concentrul 0 – număr de trei cifre trei cifre cu un număr de o cifră (2.5.); manualul, imagini pentru  rezolvarea de
10 000 şi de împărţiri folosind cu un număr de o - utilizarea calculatorului pentru verificarea compunerea de probleme, exerciţii folosind tabla
tabla înmulțirii, respectiv tabla cifră rezultatelor unor operații de înmulțire (2.5.); jetoane cu litere, calculator înmulţirii;
împărțirii - utilizarea terminologiei matematice în scrierea de buzunar, Caietul elevului  rezolvarea de
5.1. Utilizarea terminologiei operațiilor de înmulțire și rezolvarea acestora pentru clasa a III-a – probleme prin mai
specifice şi a unor simboluri (5.1); Matematică, Editura multe moduri.
matematice în rezolvarea şi/ sau - rezolvarea de exerciții, cu operațiile cunoscute, Intuitext
compunerea de probleme cu respectând ordinea efectuării  Resurse procedurale:
raţionamente simple operațiilor și semnificația parantezelor rotunde conversaţia, explicaţia,
5.3. Rezolvarea de probleme cu (2.5); demonstrația, exerciţiul
operaţiile aritmetice studiate, în - identificarea unor situații concrete care se pot
concentrul 0 – transpune în limbaj matematic (5.3);
10 000 - rezolvarea de probleme prin mai multe moduri
(5.3).
- Jocul Un dar – asocierea unor litere date cu
rezultatele unor înmulțiri date și ordonarea după
o regulă dată (2.5).
6. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea unui - scrierea unui factor ca o sumă sau ca un  Resurse materiale:  Tema de lucru în clasă: 10.03
numere în concentrul 0 – număr de două cifre produs și efectuarea înmulțirii acesteia cu un manual, Caietul elevului utilizarea algoritmului de
10 000 şi de împărţiri folosind număr dat (2.5);
tabla înmulțirii, respectiv tabla cu un număr de - utilizarea algoritmului de calcul pentru pentru clasa a III-a – calcul pentru înmulțirile
împărțirii două cifre înmulțirile în care fiecare factor este scrie cu câte Matematică, Editura în care fiecare factor este
5.1. Utilizarea terminologiei două cifre (2.5); Intuitext scris cu câte două cifre.
specifice şi a unor simboluri - estimarea rezultatului unei înmulțiri (2.5.);  Resurse procedurale:
matematice în rezolvarea şi/ sau - compararea unor expresii numerice ce conțin conversaţia euristică,
compunerea de probleme cu înmulțiri, fără a efectua calculele (2.5); explicaţia, demonstrația,
raţionamente simple - utilizarea terminologiei matematice în exerciţiul, jocul didactic
5.3. Rezolvarea de probleme cu rezolvarea de exerciții care conțin înmulțiri (5.1);
operaţiile aritmetice studiate, în - analiza și rezolvarea de probleme în care apar
concentrul 0 – operații de înmulțire (5.3.).
10 000
7. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea unui - utilizarea algoritmului de calcul pentru  Resurse materiale:  Tema pentru acasă 11.03
numere în concentrul 0 – număr de două cifre înmulțirile în care fiecare factor este scris cu câte manual, Caietul elevului efectuarea de înmulțiri în
10 000 şi de împărţiri folosind cu un număr de două cifre (2.5); pentru clasa a III-a – concentrul 0- 10 000
tabla înmulțirii, respectiv tabla două cifre - compararea unor expresii numerice ce conțin Matematică, Editura
împărțirii înmulțiri, fără a efectua calculele (2.5); Intuitext
5.3. Rezolvarea de probleme cu - aplicarea unor tehnici de calcul rapid în  Resurse procedurale:
operaţiile aritmetice studiate, în efectuarea înmulțirilor (2.5); conversaţia euristică,
concentrul 0 – - utilizarea terminologiei matematice în explicaţia, demonstrația,
10 000 rezolvarea de exerciții care conțin înmulțiri (5.1); exerciţiul, jocul didactic
- analiza și rezolvarea de probleme în care apar
operații de înmulțire (5.3).
8. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea unui - scrierea unui factor ca o sumă sau ca un  Resurse materiale:  Evaluarea după 12.03
numere în concentrul 0 – număr de trei cifre produs și efectuarea înmulțirii acesteia cu un manualul, calculator de rezolvarea sarcinilor de
10 000 şi de împărţiri folosind cu un număr de număr dat (2.5); buzunar, Caietul elevului învățare:
tabla înmulțirii, respectiv tabla două cifre - efectuarea înmulțirilor prin descompunerea pentru clasa a III-a – Tehnica „răspunsului la
împărțirii fiecărui factor(2.5); Matematică, Editura minut” la întrebări precise,
5.1. Utilizarea terminologiei - utilizarea algoritmului de calcul pentru Intuitext clare, ce se adresează
specifice şi a unor simboluri înmulțirile în care fiecare factor este scris cu câte  Resurse procedurale: fiecărui elev, convenind cu
matematice în rezolvarea şi/sau două cifre (2.5); conversaţia, explicaţia, elevii că răspunsurile la
compunerea de probleme cu - verificarea rezultatului înmulțirilor folosind demonstrația, exerciţiul, aceste întrebări nu se
raţionamente simple calculatorul (2.5); Gândiți, lucrați în perechi, comentează sau
5.3. Rezolvarea de probleme cu - rezolvarea de exerciții, cu operațiile cunoscute, comunicați, jocul didactic corectează, permiţând
operaţiile aritmetice studiate, în respectând ordinea efectuării cadrului didactic să
concentrul 0 – operațiilor și semnificația parantezelor rotunde sesizeze ce parte din temă
10 000 (2.5); trebuie reluată sau
- utilizarea terminologiei matematice în clarificată.
rezolvarea de exerciții care conțin înmulțiri (5.1);
- analiza și rezolvarea de probleme în care apar
operații de înmulțire (5.3).
9. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea unui - utilizarea algoritmului de calcul pentru  Resurse materiale:  Tema de lucru în clasă: 16.03
numere în concentrul 0 – număr de trei cifre înmulțirile în care fiecare factor este scris cu câte manual, fișe de lucru, efectuarea de înmulţiri
10 000 şi de împărţiri folosind cu un număr de două cifre (2.5); Caietul elevului pentru în concentrul 0-10 000
tabla înmulțirii, respectiv tabla două cifre - utilizarea terminologiei matematice în clasa a III-a – Matematică,
împărțirii rezolvarea de exerciții care conțin înmulțiri (5.1); Editura Intuitext
5.1. Utilizarea terminologiei - analiza și rezolvarea de probleme în care apar  Resurse procedurale:
specifice şi a unor simboluri operații de înmulțire (5.3.); conversaţia, exerciţiul,
matematice în rezolvarea şi / sau - formularea de probleme pe baza datelor problematizarea, jocul
compunerea de probleme cu organizate într-un tabel şi rezolvarea acestora didactic, portofoliul
raţionamente simple (5.1.);
5.3. Rezolvarea de probleme cu - realizarea unui portofoliu cu probleme pe tema
operaţiile aritmetice studiate, în jocurilor și jucăriilor pentru copii (5.1.).
concentrul 0 –
10 000
10. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Recapitulare - efectuarea de înmulțiri prin utilizarea  Resurse materiale:  Observarea 17.03
numere în concentrul 0 – - Înmulțirea unui algoritmului de calcul în scris (2.5.); manual, imagini, fișe de sistematică: atitudinea
10 000 şi de împărţiri folosind număr cu 10 sau - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în lucru, Caietul elevului elevilor faţă de sarcina
tabla înmulțirii, respectiv tabla 100 calcule (2.5); pentru clasa a III-a – dată
împărțirii - Înmulțirea unui - rezolvarea de exerciții, cu operațiile cunoscute, Matematică, Editura  Listă de verificare (da,
5.1. Utilizarea terminologiei număr de două cifre respectând ordinea efectuării Intuitext nu):
specifice şi a unor simboluri cu un număr de o operațiilor și semnificația parantezelor rotunde  Resurse procedurale:  concentrarea asupra
matematice în rezolvarea şi/ sau cifră (2.5); conversaţia, exerciţiul, sarcinii de rezolvat;
compunerea de probleme cu - Înmulțirea unui - aflarea unui factor necunoscut dintr-o operație problematizarea, jocul implicarea activă în
raţionamente simple număr de trei cifre de înmulțire (2.5); didactic rezolvarea sarcinii.
5.3. Rezolvarea de probleme cu cu un număr de o - analiza și rezolvarea de probleme ilustrate, în
operaţiile aritmetice studiate, în cifră care apar operații de înmulțire (5.3.);
concentrul 0 – - Înmulțirea unui - scrierea rezolvării unei probleme prin expresia
10 000 număr de două cifre numerică (5.3).
cu un număr de
două cifre
- Înmulțirea unui
număr de trei cifre
cu un număr de
două cifre
11. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă 18.03
numere în concentrul 0 – Înmulţirea - rezolvarea de exerciţii cu înmulțiri în concentrul Caietul elevului pentru  Portofoliul
10 000 şi de împărţiri folosind numerelor naturale 0-10000; clasa a III-a – Matematică,
tabla înmulțirii, respectiv tabla în concentrul 0 - - efectuarea unor înmulțiri cu mai mulți factori, Editura Intuitext
împărțirii 10 000 pe baza proprietăților înmulțirii  Resurse procedurale:
5.1. Utilizarea terminologiei - utilizarea termonologiei matematice în conversaţia, exerciţiul
specifice şi a unor simboluri rezolvarea de exerciții;
matematice în rezolvarea şi/ sau - rezolvarea unor exerciții în care se
compunerea de probleme cu aplică ordinea operațiilor și semnificația
raţionamente simple parantezelor rotunde;
5.3. Rezolvarea de probleme cu - rezolvarea de probleme folosind operațiile
operaţiile aritmetice studiate, în învățate.
concentrul 0 –
10 000
12. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după 19.03
numere în concentrul 0 – Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ fișe de ameliorare, fișe de rezolvarea sarcinilor de
10 000 şi de împărţiri folosind Înmulţirea se vor stabili în funcţie de problemele dezvoltare, Caietul elevului ameliorare/ dezvoltare:
tabla înmulțirii, respectiv tabla numerelor naturale (individuale ale majorităţii elevilor) ce vor fi pentru clasa a III-a –  Autoevaluarea.
împărțirii în concentrul 0 - identificate după evaluarea sumativă. Matematică, Editura
5.1. Utilizarea terminologiei 10 000 – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad Intuitext
specifice şi a unor simboluri ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru  Resurse procedurale:
matematice în rezolvarea şi/ sau elevii care vor demonstra realizarea tuturor conversația, explicația,
compunerea de probleme cu obiectivelor de evaluare vizate prin proba de jocul didactic
raţionamente simple evaluare sumativă.
5.3. Rezolvarea de probleme cu
operaţiile aritmetice studiate, în
concentrul 0 –
10 000

Științe ale naturii

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Corpuri – proprietăți


UNITATEA TEMATICĂ 7: Jocuri și jucării PERIOADA: 3 săptămâni (S 4– 5– 6)
UNITATEA TEMATICĂ: Lumea de lângă noi PERIOADA : 2 săptămâni ( S 7-8 )

Detalieri de Observații
Nr. crt. Competențe Activități de învățare Resurse materiale și procedurale Evaluare Data
conținut
1. 1.1. Identificarea unor  Proprietățile - observarea unor corpuri și clasificarea acestora în  Resurse materiale: balanță,  Activitate 8.03
caracteristici ale corpurilor corpurilor – funcție de diverse criterii (1.1); cântar, metru de croitorie, ruletă, practică: ordonarea
vii și nevii lungime, volum, - utilizarea unor instrumente de măsură adecvate riglă, manualul digital, imagini unor corpuri date în
1.2. Utilizarea unor criterii masă pentru a compara diverse corpuri în funcție de  Resurse procedurale: funcție de lungimea
pentru compararea unor lungimea sau masa lor (1.2); conversaţia, explicaţia, exerciţiul sau masa lor.
corpuri, fenomene și - selectarea unor corpuri date în funcție de anumite
procese criterii și ordonarea lor (1.2);
- ordonarea unor imagini reprezentând corpuri
diverse în funcție de masa acestora (1.2).
2. 1.1. Identificarea unor  Stări de - utilizarea unor imagini/ filme pentru observarea  Resurse materiale:  Observarea 15.03
caracteristici ale corpurilor agregare (solid, obiectelor în diverse stări de agregare (1.1); apă potabilă, pahare de unică sistematică a
vii și nevii lichid, gaz) - observarea unor fenomene și procese prin folosință, bile, gumă de șters, atitudinii elevilor faţă
1.2. Utilizarea unor criterii efectuarea unor experiențe simple (1.1); cretă, zahăr cubic, dop de plută de sarcina dată:
pentru compararea unor - efectuarea unor experimente pentru evidențierea pâlnie, baloane, recipient din  Listă de verificare
corpuri, fenomene și proprietăților corpurilor solide/ lichide/ gazoase plastic (da, nu):
procese (2.2);  Resurse procedurale:  concentrarea
2.2. Aplicarea planului dat - realizarea unor estimări, predicții privind conversaţia, explicaţia, exerciţiul, asupra sarcinii de
pentru efectuarea unei rezultatele investigației proprii – ex.: Crezi că ai experimentul, demonstrația rezolvat;
investigații a mediului putea să introduci un dop de plută în sticla plină cu  implicarea activă în
înconjurător apă la nivelul maxim? (2.2); rezolvarea sarcinii.
- clasificarea unor corpuri în funcție de starea lor de
agregare (1.2).

3. 1.1. Identificarea unor  Proprietățile - observarea dirijată a unor desene pentru  Resurse materiale:  Tema de lucru în 22.03
caracteristici ale corpurilor unor metale. identificarea obiectelor din metal (1.1); Bare metalice, ceară, surse de clasă:
vii și nevii Utilizări - efectuarea unor experimente pentru evidențierea căldură, piuneze, monede, selectarea, dintre mai
1.2. Utilizarea unor criterii transmiterii căldurii prin metale (2.2); obiecte din metal, multe obiecte, a celor
pentru compararea unor  Magneți. - selectarea, dintr-o serie de cuvinte, a acelora care magneți, ac magnetic, vas cu apă, confecționate din
corpuri, fenomene și Utilizări ale denumesc obiecte confecționate din metal (1.2); polistiren, imagini, manual digital, metal.
procese magneților. - completarea unor texte lacunare folosind busolă, jucării cu magnet  Observarea
2.2. Aplicarea planului dat Busola magnetică denumirile unor metale (1.2).  Resurse procedurale: sistematică a
pentru efectuarea unei - identificarea unor situații cotidiene în care se conversaţia, explicaţia, exerciţiul, atitudinii elevilor faţă
investigații a mediului utilizează magneții (2.2); experimentul, demonstrația, de sarcina dată:
înconjurător - identificarea materialelor necesare pentru diagrama Venn  Listă de verificare
realizarea unui experiment/ a unei activități practice (da, nu):
(2.1);  concentrarea
- efectuarea de activități practice/ experimente asupra sarcinii de
pentru a evidenția mișcarea unor corpuri sub rezolvat;
acțiunea forței magnetice (2.2); implicarea activă în
- completarea unor fișe de observații în urma rezolvarea sarcinii.
efectuării experimentelor (2.2);
- construirea unor jucării ( ex.: busola) în urma
analizei modului de funcționare a magneților (2.4).
2. 1.1. Identificarea unor  Interacțiuni - vizionarea unor secvențe video care prezintă forța  Resurse materiale:  Evaluarea după 29.03 Unitatea de
caracteristici ale corpurilor între corpuri. gravitațională (1.1); baloane, bucățele de hârtie, hârtii rezolvarea sarcinilor învățare a
vii și nevii Interacțiunea - stabilirea etapelor unui experiment pentru cu grosimi diferite, cărți de joc de învățare: început în
2.1. Identificarea etapelor gravitațională/ evidențierea interacțiunii gravitaționale/ magnetice  Resurse procedurale: Tehnica „Fără unitatea
unui demers investigativ magnetică/ (2.1); conversaţia, explicaţia, Știu/ Vreau mâini ridicate” - tematică 7 (3
vizând mediul înconjurător electrică/ prin - stabilirea materialelor necesare derulării să știu/ Am învățat, SINELG, se aşteaptă ore) și se
pe baza unui plan dat frecare experimentului (2.1); exerciţiul, observarea dirijată, joc răspunsuri la încheie în
2.2. Aplicarea planului dat - identificarea unor jocuri care presupun utilizarea de rol anumite unitatea
pentru efectuarea unei interacțiunii prin frecare (2.4); solicitări ale tematică 8 (2
investigații a mediului - stabilirea de asemănări și deosebiri între diferite cadrului didactic; ore).
înconjurător tipuri de interacțiuni (2.4); se lasă elevilor
2.4. Formularea de concluzii - joc de rol: Recunoaște interacțiunea (2.4). timp de gândire,
pe baza demersului apoi pot discuta
investigativ în perechi sau în
grupuri mici;
atenţia
învățătorului se
poate muta
către anumiţi
elevi, oferindu-le
şi celor timizi sau
tăcuţi
posibilitatea de a
se exprima.
3. 1.1. Identificarea unor  Evaluare – Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă 19.04
caracteristici ale corpurilor - Corpuri – - identificarea caracteristicilor unor corpuri ilustrate fișa de evaluare pentru fiecare
vii și nevii proprietăți (1.1); elev
1.2. Utilizarea unor criterii - completarea unor texte lacunare folosind cuvinte  Resurse procedurale:
pentru compararea unor care denumesc proprietăți și caracteristici ale conversaţia, explicaţia
corpuri, fenomene și corpurilor (1.1);
procese - realizarea de corespondențe între metale,
2.4. Formularea de concluzii caracteristicile metalelor și utilizările acestora (1.2);
pe baza demersului - stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri
investigativ referitoare la proprietățile corpurilor (2.4);
- explicarea unor fenomene (2.4).