Sunteți pe pagina 1din 11

Academia De Studii Economice – Facultatea de Comerţ

ANALIZA SISTEMULUI LOGISTIC LA


INTRPRINDEREA SC SUINPROD SA

Studenti,

Bucureşti
Academia de Studii Economice – Facultatea de Comerţ

2008
Cuprins

1. Introducere........................................................................................pag.2
2. Identificarea activitǎţilor logistice...................................................pag.5
3. Clasificarea si evaluarea serviciilor logistice..................................pag.7
4. Cǎi de raţionalizare a sistemului logistic.........................................pag.9

2
Academia de Studii Economice – Facultatea de Comerţ

1. Introducere

1.1 Date de identificare


Nume : SC SUINPROD SA
Forma juridicǎ : Societate pe acţiuni
Sediu social :Bumbeşti Jiu, str. Curtişoara, nr.405
CUI :2175980
CAEN:0123;Categoria: I.1. 6.6.b Inst. creştere intensiva a porcilor>2000
capete

1.2 Scurt istoric


SUINPROD SA este a patra companie de profil de creştere a porcilor din
Romania. Unitatea a fost infiinţatã în 1972, sub denumirea de Întreprinderea
Agricolã de Stat pentru Creşterea şi Îngrijirea Porcilor.
Pâna în 1998, capacitatea s-a extins continuu, ajungându-se la 43.000 de
capete pe an. Economia de piaţã pãrea la început cã a adus o schimbare în bine, mai
ales în perioada 1990-1996. Asta pentru ca piaţa cerealiera era abundentã şi la preţuri
convenabile, piaţa cãrnii absorbea fãrã probleme cantitãţile produse, întrucât
importurile erau nesemnificative, statul acorda subvenţii crescãtorilor de animale, iar
banii necesari activitãţii de producţie erau asiguraţi de Banca Agricola, fãrã restricţii.
În 1997 a inceput însã prãbuşirea industriei de creştere a porcinelor la nivel
naţional. Cauza principalã a constituit-o importul unor cantitãţi imense de carne
congelatã şi refrigeratã, cu preţuri subvenţionate, fãrã a se ţine seama de producãtorii
interni.
Pentru S.C SUINPROD S.A. a urmat o perioadã extrem de dificilã, iar
privatizarea societãţii în 1998 nu a reuşit sã stopeze declinul financiar. Anul 2000 a
pãrut a fi sfârşitul societãţii, aceasta intrând atunci în reorganizare judiciarã, ca
urmare a datoriilor de zeci de miliarde de lei acumulate. Acţionarul majoritar, SC

3
Academia de Studii Economice – Facultatea de Comerţ

TEC ROMANIA SRL, care deţinea 91,17% din acţiuni, îşi punea atunci problema
inchiderii definitive a activitãţii.
S-a reluat totuşi activitatea, reuşindu-se echilibrarea financiarã a societãţii în
perioada 2002-2003. În februarie 2004, pachetul de acţiuni de 91,17% a fost
cumpãrat de altã societate, TERRA GROUP SN Impex SRL, devenit astfel
acţionarul majoritar al societãţii S.C. SUINPROD S.A.

1.3 Prezentarea activitãţii


Societatea are ca obiect principal de activitate creşterea porcinelor. Astfel,
afacerea constã în achiziţia din import (Belgia, Olanda) a unui numar de capete de
porci categoria tineret-creştere la o greutate medie de 27KG, creşterea şi îngãşarea
acestora pânã la maturitate (100-110KG) în complexul de la Târgu-Jiu, şi vânzarea
porcilor maturi cãtre partenerii tradiţionali ai companiei.
1.4 Amplasamentul
În ceea ce priveste amplasamentul societatea S.C.
SUINPROD SA este situatã în localitatea Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj,
având o suprafaţã totalã de 30.000 metrii pãtraţi, suprafaţã ce
cuprinde : 10 hale de producţie, abatorul, maternitatea, depozitele
de materii prime şi materiale, parcul auto, clãdirea administrativã şi
alte structuri anexe.
Uzura fizicã a clãdirilor din cadrul patformei industriale este
redusa, datoritã lucrãrilor de renovare efectuate anul trecut,
precum şi datoritã construirii unor hale noi.
Accesul in cadrul sediul societãţii se face pe cale rutiera, la
sfârşitul anului 2006, societatea având un parc auto activ alcãtuit
din :14 autocamioane, 6 autoutilitare şi 2 autoturisme.
1.5 Structura personalului
Conducerea societãţi este asiguratã de 4 manageri: director general, director
economic, director resurse umane şi judiciar şi director al crescãtoriei de porci. În
sectorul de mecanicã şi aprovizionare sunt concentrate 142 persoane din care 135
muncitori calificaţi şi 7 munictori necalificaţi.
1.6 Situaţia financiara

4
Academia de Studii Economice – Facultatea de Comerţ

Raportul anual întocmit pentru societatea SUINPROD SA la 31.12.2007, prezenta


un capital social al acesteia de 7734586, integral varsat, concretizat in 537124
acţiuni cu o valoare pe acţiune de 14.40 ron şi o cifra de afaceri de 46.723.100 ron.

2. Identificarea activitǎţilor logistice

Logistica se defineşte prin planificare integrată, organizare, impozitare şi


control a tuturor cursurilor de mărfuri si materiale împreună cu cursurile de
informaţii legate de acestea incepând de la livratori prin etapele creării de valori (ex.
producţie şi/sau etape de distribuţie) până la livrarea produselor către clienţi, inclusiv
a eliminării deşeurilor şi a reciclării.
Activităţile logistice întâlnite la Firma Suinprod SA:

Aprovizionarea
Societatea are ca obiect principal de activitate creşterea porcinelor. Astfel,
afacerea constã în achiziţia din import (Belgia, Olanda) a unui numar de capete de
porci categoria tineret-creştere la o greutate medie de 27KG, creşterea şi îngãşarea
acestora pânã la maturitate (100-110KG) în complexul de la Târgu-Jiu, şi vânzarea
porcilor maturi cãtre partenerii tradiţionali ai companiei. Aprovizionarea se face pe
bază de comenzi în funcţie de cererea de pe piaţă, iar livrarea porcilor tineret-creştere
este asiguratǎ de catre furnizori, ale cǎror nume şi pondere in sistemul de
aprovizionare sunt prezentate in Tabelul 1.

Tabelul 1
Furnizori Pondere
FARMASAN 56.4%
COMB CORJ 8.99%
XENIX IMPEX 5.82%
PIC ROMANIA 5.25%
M&SONS INTL
3.66%
TRADING
Sursa : Raportul Consiliului de Administraţie, mai 2007

5
Academia de Studii Economice – Facultatea de Comerţ

Pentru hrana animalelor, SUINPROD se aprovizioneazǎ de la societatea


Combgorj SA, care asigurǎ livrarea furajelor.
Pentru recepţia furajelor, trebuie prezentatǎ factura, bonul de comandă sau
documentul de transport. Transportatorul este cel care execută sub responsabilitatea sa
operaţiunile de descărcare. În momentul livrării destinatarul verificǎ marfa pentru a nu
apărea eventuale neconcordanţe.

Stocarea
O parte din furajele de la Combgorj merg direct cǎtre consum, iar o altǎ parte
este stocatǎ pentru o perioadǎ de maxim o sǎptǎmânǎ in cele doua silozuri situate in
apropierea garjdurilor.
În 2005, societatea a demarat investiţia într-un abator propriu, acestea având
în prezent o capacitate de 18.000 de capete lunar.Stocul « Animale » este cel mai
mare, însǎ managementul nu considerǎ cǎ existǎ stocuri cu mişcare lentǎ sau farǎ
mişcare.
Societatea SUINPROD işi desfaşoarǎ activitatea respectând Normele
Europene de Protecţie a Mediului, evacuarea dejectiilor realizandu-se prin acumulare
in fose septice, de unde sunt vitanjate şi duse la sediul Suinprod, în staţia de epurare

Distributia
Procesul economic desfǎşurat de cǎtre societatea SUINPROD se încheie prin
vânzarea porcilor maturi cãtre partenerii tradiţionali ai companiei. Societatea deţine
şi un abator şi un magazin propriu de desfacere. Numele clienţilor societǎţii si
ponderea lor in procesul de vânzare sunt prezentate in Tabelul 2.

Tabel nr 2– Situaţia clienţilor


Clienţi Pondere
MIA CARN 23.38%
LEXISTAR 17.14%
ATOS SRL 11.44%
DOMIDENE COM 7.11%
STENYON 4.15%
Sursa : Raportul Consiliului de Administraţie, mai 2006

6
Academia de Studii Economice – Facultatea de Comerţ

Livrarea porcilor cǎtre clienţi este asiguratǎ de SUINPROD contra cost.


Transportul se asigurǎ prin intermediul celor 14 camioane deţinute de cǎtre societate.

3.Clasificarea şi evaluarea serviciilor logistice

Ỉn vederea prestǎrii serviciilor logistice, la nivelul firmei SUINPROD S.A este


necesara desfaşurarea unor activităţi precum: aprovizionarea, stocarea si distribuţia
. Aprovizionarea implică următoarele activităţi principale: procurarea de bunuri şi
servicii; examinarea necesităţii cumpărării; cumpǎrarea la cel mai favorabil cost; selecţia
atentă a surselor şi evaluarea periodică a performanţelor furnizorilor; planificarea modului de
realizare în timp a aprovizionării şi determinarea cantităţii.
La întreprinderea SUINPROD SA, se vizeazǎ aprovizionarea cu: un anumit numǎr
de capete de porci din categoria tineret-creştere, articole de întreţinere-reparaţii a halelor şi a
spaţiilor de depozitare, echipamente şi servicii pentru clǎdirea administrativǎ.
Depozitarea mărfurilor face parte din categoria activităţilor de susţinere, având un
rol important în asigurarea produsului potrivit, în cantitatea şi calitatea solicitată, în locul
potrivit şi la momentul potrivit.

La societatea SUINPROD SA, depozitarea presupune desfaşurarea unor activitǎţi


logistice precum: stabilirea necesarului de spaţii de depozitare (silozuri, hale); alegerea
amplasamentului depozitelor (este importantǎ amplasarea acestora nu foarte departe de
silozurile unde sunt depozitate furajele pentru a diminua costurile); determinarea numărului
de depozite necesare (în cazul unei creşteri a cererii, este necesar ca societatea sǎ poatǎ creşte
numǎrul porcinelor din categoria tineret-creştere, ceea ce impune existenţa unui numǎr mai
mare de hale); stabilirea configuraţiei depozitului (pentru a evita diminuarea calitǎţii furajelor,
societate urmǎreste o optimizare a comenzilor fǎcute, iar înaintarea acestora cǎtre consum se
face conform principiului FIFO- First In First Out); amplasarea mărfurilor în spaţiul de
depozitare (in silozuri este întotdeauna este asiguratǎ o umiditate si o temperaturǎ optimǎ
menţinerii furajelor în starea cea mai bunǎ) .

Funcţiile principale ale depozitelor în cadrul sistemului logistic împlementat de cǎtre


societate SUINPROD sunt: păstrarea furajelor si creşterea porcinelor; asigurarea fluidizǎrii

7
Academia de Studii Economice – Facultatea de Comerţ

livrărilor; crearea unei structuri sortimentale (exp. categoria tineret-creştere şi categoria porci
maturi).

În ceea ce priveşte păstrarea mărfurilor în cadrul firmei vizate se identifica mărfuri


depozitate pe o perioadă scurtă de timp (reînnoirea stocurilor de furaje se face o datǎ la
maxim douǎ sǎptǎmâni) şi pe o perioadă lungă (porcii din categoria tineret-creştere sunt
crescuţi pe perioade ce depǎşesc trei luni).

Distribuţia presupune transportul cu camioanele din dotare a porcilor maturi


catre sediul clienţilor sau cǎtre locul stabilit înainte de cǎtre ambele parţi. Ỉn prezent există
suficiente camioane cu care care sǎ poatǎ fi asiguratǎ la timp onorarea comenzilor, însǎ uzura
fizicǎ a unora dintre acestea va face necesarǎ achiziţia unor noi camioane într-un timp nu
foarte indepǎrtat. Societatea SUINPROD SA işi desfaşoarǎ activitatea în plan naţional,
transportul prcilor maturi realizându-se în urmǎtoarele judeţe: Gorj, Hunedoara, Caraş
Severin, VâlceA, Dolj, Mehedinţi, Olt şi Alba.

Relaţiile pe care le întreprinde societatea SUINPROD SA, în cadrul activitǎţilor


logistice sunt reprezentate grafic in figura 3:

Furznizorii de porcine Furnizorii de Furaje

Transportator Transportator

SC SUINPROD SA

Transportator Magazin de desfacere

Ỉntreprinderile clienti
Consumator final

8
Academia de Studii Economice – Facultatea de Comerţ

Fig. 3 – Reprezentarea graficǎ a SCM Suinprod

4. Cặi de raţionalizare a sistemului logistic

Pentru a împlini la un nivel mai înalt scopul final al oricǎrei


întreprinderi, în opinia noastrǎ, societatea SUINPROD SA, ar trebui sǎ acorde o
atenţie şi mai mare planificǎrii activitǎţilor logistice. Ỉntrucǎt se doreşte atingerea
ţintei acestor activitǎţi, aceea de a onora comenzile în condiţiile anticipǎrii
solicitǎrilor clienţilor, este imperios cerutǎ evaluarea continuǎ a lanţului logistic şi
dezvoltarea unor cǎi de raţionalizare a sistemului logistic.
Cum spuneam, porcii din categoria tineret-creştere sunt aduşi şi
crescuţi în halele societǎţii pe perioade ce depaşesc trei luni, aşadar în momentul
aprovizionǎrii cu aceastǎ categorie de porci, nu se cunoaşte viitoarea evoluţie a
cererii clienţilor, ea doar se anticipeazǎ. Capacitatea de depozitare însǎ, ar trebui sǎ
fie mai mare, aici facându-se referire la hale, astfel încât sǎ se facǎ faţǎ unei
eventuale creşteri a cererii clientilor tradiţionali, sau chiar a apariţiei unor noi clienţi.
Din punct de vedere al depozitǎrii furajelor, aprovizionarea se face o
datǎ la douǎ sǎptǎmâni, capacitatea silozurilor fiind utilizatǎ doar la jumatate.
Ỉntrucat in conditiile menţinerii unei temperaturi şi umiditǎţi optime, furajele nu se
pot deteriora într-un timp mai scurt de douǎ luni şi jumatate, suntem de pǎrere cǎ
pentru a reduce semnificativ costurile, aprovizionarea cu furaje ar trebui sǎ fie facutǎ
o datǎ pe lunǎ.
Ỉn ultimii cinci ani de activitate a societǎţii, au fost intalnite câteva
cazuri în care nu s-a putut face faţǎ cererii crescute a clienţilor, fapt ce a dus la
pierderea unui client important şi implicit la scǎderea profitului. Pentru a evita
repetarea acestor tipuri de situaţii, în momentul aprovizionǎrii cu porci categoria
tineret-creştere, ar trebui sǎ se depaşeascǎ comanda rezultatǎ in urma anticipǎrii
cererii cu un anumit numǎr de capete. Ỉn cazul în care cererea ramâne constantǎ,
porcii rǎmaşi pot fi crescuţi în continuare, chiar dacǎ depaşesc greutatea de 100 kg,
întrucat nu se pierde din valoare, sau se poate investi intr-o mai bunǎ promovare a

9
Academia de Studii Economice – Facultatea de Comerţ

societǎţii SUINPROD SA, care va atrage dupǎ sine apariţia unor noi clienţi. Ỉn
ambele cazuri pierderile sunt amortizate într-un timp scurt, iar beneficiile sunt pe
termen lung.
O altǎ problemǎ cǎreia, în opinia noastra, societatea ar trebui sǎ
acorde o atenţie sporitǎ se referǎ la camioanele cu care este asiguratǎ livrarea
porcilor maturi cǎtre clienţi. Ỉn momentul acesta, şi la nivelul cererii actuale, cele
paisprezece camioane sunt suficiente pentru a face faţǎ comenzilor, însǎ trebuie ţinut
cont de faptul cǎ patru din cele paisprezece camioane se aflǎ la un nivel de uzurǎ
fizicǎ ridicat şi in curând nu vor mai putea fi utilizate. Deasemenea la o creştere a
cererii determinate de promovare şi de apariţia unor noi clienţi, societatea se va afla
într-o situaţie deloc doritǎ: aceea de a nu putea onora comenzile. Pentru a putea evita
aceste tipuri de situaţii, este de preferat ca, într-un timp cât mai scurt, întreprinderea
sǎ se ocupe de achiziţionarea în leasing a zece camioane. A fost sugeratǎ varianta
leasingului pentru a se evita utilizarea unei pǎrţi mult prea semnificative a
disponibilitǎţilor bǎnesti.
Deoarece transportul porcilor cǎtre client este asigurat de cǎtre
SUINPROD SA contra cost, pentru a evita o creştere exageratǎ a preţurilor
porcinelor, este de preferat ca promovarea mai sus menţionata sǎ vizeze clienţi din
judeţele aflate în apropierea Judeţului Gorj, de exemplu: Timiş, Arad, Sibiu, Argeş,
Teleorman.
Societatea SUINPROD SA are doar un magazin de desfacere, situat
în apropierea sediului social. Pentru o mai bunǎ gestionare a unor situaţii precum cea
a unei cereri mai mici decât cea anticipata din partea clienţilor tradiţionali, se poate
apela la deschiderea altor magazine de desfacere, dispuse în diferite zone. Acest
lucru nu doar cǎ va elimina un eventual surplus de porci maturi , ci va şi contribui la
promovarea societǎţii şi a produselor oferite de aceasta.
Ỉn concluzie, deşi societatea a reuşit sa depǎşeasca momente foarte
dificile şi azi işi desfaşoara activitatea în condiţii profitabile, suntem de pǎrere cǎ ar
fi necesarǎ o mai bunǎ gestionare a sistemului logistic, în vederea satisfacerii
clienţilor la un nivel cât mai înalt, dar şi a unei dezvolǎtri a afacerii în ansamblu.

10
Academia de Studii Economice – Facultatea de Comerţ

Bibliografie

http://www.eurocor.ro/cat-Logistica-68.htm
http://www.studentie.ro/cursuri_LOGISTICA-552.html
http://www.referatele.com/referate/economie/online1/Planificarea-logisticii-
comerciale-a-firmei-referatele-com.php
http://www.referate.k5.ro/1790-Planificarea_logisticii_comerciale_a_firmei.k5
http://www.timocom.ro/sec/900110/?lexicon=811051108122120%7Clogistic
%C4%83-de-%C3%AEntreprindere%7Clexicon-de-transport
http://www.tourismguide.ro/html/orase_romania.php

11