Sunteți pe pagina 1din 112

Plan de recuperare a intarzierilor generate de starea de urgenta / starea de alerta la nivelul

activitatilor proiectului

ViaEdu – Un viitor mai bun prin Educatie”


POCU/74/6/18/106867

Către: Organismul Intermediar POCU MEC


Atn.: Doamnei Director ELLA STEFAN
Nr./Data: 294/20.04.2021

Stimată Doamnă Director,

PREAMBUL:

Avand in vedere:
✓ LEGEA nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19 ce prevede unele măsuri temporare și, după caz, graduale, în scopul
protejării drepturilor la viață, la integritate fizică și la ocrotirea sănătății, inclusiv prin
restrângerea exercițiului altor drepturi și libertăți fundamentale;

✓ ORDINUL nr. 629 din 15 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului
sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în
situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și
stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei;

✓ ORDINUL nr. 1.228 din 3 iulie 2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii infecției cu noul
coronavirus SARS-CoV-2 care trebuie implementate de către cei care organizează cursuri de
perfecționare, formare, instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru

1|Pagină

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, precum și unele activități specifice
organizate de către instituțiile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței
publice și cele din domeniul diplomatic;

✓ Instrucțiunea nr. 7/2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor
finanțate POCU 2014 – 2020
✓ Contractul de finantare nr. 34018 din 16.05.2018;

Context:
Ca urmare a limitarii unor drepturi, printre care dreptul la circulatie, intruniri, invatatura si
libertate economica, limitari ce au afectat implementarea activitatilor proiectului “ViaEdu – Un viitor
mai bun prin Educatie” - POCU/74/6/18/106867, si implicit atingerea indicatorilor asumati, este
impetuos necesara prelungirea proiectului cu o durata de 6 luni.

Limitarea invataturii - Pandemia de coronavirus a afectat serios sistemul de învățământ din


România și, în special, anul școlar 2020-2021. La nivel national, mii de elevi au fost obligați să urmeze
cursurile școlii online, lucru mai dificil decât părea la început. Ulterior, preocupararea principală a
părinților, dar și a elevilor, a fost recuperarea materiei pierdute din pricina circumstanțelor din
contextul pandemic. In cazul proiectului “ViaEdu – Un viitor mai bun prin Educatie” -
POCU/74/6/18/106867, pandemia a afectat masurile din cadrul pachetului de Activitati 1 – “Masuri
centrate pe copil/tanar/adult”, avand ca scop reducerea/prevenirea părăsirii timpurii a scolii, intrucat
scolile si gradinitele au fost inchise incepand cu data de 11 martie 2020, ramanand inchise pe toata
durata starii de urgenta si in mare parte in perioada straii de alerta. Desi a fost luata in calcul
derularea de la distanta a unor activitati (on-line), aceasta actiune s-a derulat cu dificultate intrucat
proiectul abordeaza un GT care face parte dintr-o zona marginalizata, dezavantajata, unde persoanele
fie nu detin dispozitive informatice, fie nu stiu sa le utilizeze la capacitate maxima astfel incat
activitatile sa isi atinga nivelul de calitate urmarit ca urmare a implementarii proiectului.

Limitarea circulatiei a facut dificila deplasarea GT catre spatiile in care trebuie sa se derulaze
activitatile proiectului, in conditiile in care deplasarea persoanelor este limitata de restrictiile sanitare
impuse. Aceeasi situatie este valabila si in cazul deplasarii expertilor din cadrul proiectului, mai ales ca
unii dintre acestia trebuie sa se deplaseze interregional (Bucuresti – Marasesti), actiune care s-a derulat

2|Pagină

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


foarte greu de multe ori. Si aceasta limitare a afectat proiectul in integralitatea lui de foarte multe ori
in atat in perioada starii de urgenta, ca si in starea de alerta.

Limitarea intrunirilor a afectat derularea activitatilor care implica activitati cu mai multe
persoane (sub-activitatatile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1., 2.2.-partial, 2.3., 3.1., 3.2, 3.3), respetiv,
activitati cu copiii, cursurile de formare profesionala (sub-activitatea 2.1), consiliere, educatie
parentala etc.

Astfel, tinand cont de toate aceste motive obiective ale contextului national, vă solicitam
respectuos să aprobați prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu o perioadă impetuos
necesara de 6 luni, respectiv pana la 31 decembrie 2021, oferindu-ne astfel posibilitatea indeplinirii cu
succes a tuturor indicatorilor asumati la inceputul proiectului.

În scopul fundamentării prezentei Solicitări, anexăm Planul de recuperare al intarzierilor


generate de starea de urgenta / starea de alerta la nivelul activitatilor proiectului.

Cu stima,
Mirela Ene
Manager proiect

3|Pagină

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
Sub-activitatea corespunde ✓ 1 set de instrumente ✓ 1 set de instrumente ✓ 1 set de instrumente
ACTIVITATII 1 din Ghidul 36 luni inovative dezvoltate inovative dezvoltate si 42 luni inovative dezvoltate
Solicitantului si implica 17 Mai 2018 - 02 si aplicate în cele 2 aplicate în cele 2 17 Mai 2018 - 31 si aplicate în cele 2
identificarea, dezvoltarea si Iulie 2021 institutii de institutii de Decembrie 2021 institutii de
aplicarea de metode, tehnici, învatamânt învatamânt învatamânt
instrumente alternative si activ- preuniversitar din preuniversitar din preuniversitar din
participative de educatie, cu accent Marasesti, pentru Marasesti, pentru Marasesti, pentru
pe prevenirea abandonului scolar si ciclurile prescolar, ciclurile prescolar, ciclurile prescolar,
1.1.
dobândirea de noi competente de primar, secundar primar, secundar primar, secundar
Dezvoltarea si
aplicarea de catre elev. Prin integrarea acestor inferior si secundar inferior si secundar inferior si secundar
instrumente/m
instrumente în actul educational, superior; superior; superior;
etode
educationale elevul va percepe scoala ca un
alternative
mediu prietenos. Implica ✓ Secvente de predare ✓ Secvente de predare ✓ Secvente de predare
urmatoarele masuri: utilizând TIC; utilizând TIC; utilizând TIC;
➢ IDENTIFICAREA UNUI SET
DE INSTRUMENTE SI METODE ✓ Statie de radio ✓ Statia radio este in ✓ Statie de radio
(gestionata de catre Expertul integrata si utilizata curs de achizitie integrata si utilizata
tehnici educative inovative – în procesul pentru a fi integrata si în procesul
Partener CJRAE) educational; utilizata în procesul educational;
Având în vedere rezultatele analizei educational;

4|Pagină

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
de nevoi de la nivelul unitatilor de
învatamânt, au fost identificate, în ✓ 700 de membrii ✓ 473 de membrii grup ✓ 700 de membrii
aceasta faza, o serie de elemente grup tinta proveniti tinta proveniti din grup tinta proveniti
inovative, ce cresc interesul elevului din medii medii defavorizate din medii
pentru actul educational, urmând defavorizate beneficiaza de metode defavorizate
ca în faza de implementare, acestea beneficiaza de educationale beneficiaza de
sa fie completate si aplicate. Dintre metode alternative; metode
acestea, enumeram: integrarea TIC educationale educationale
în predarea la clasa, realizarea unei alternative; alternative;
statii de radio intern în liceu si
✓ 350 de planuri
transmiterea de stiri de interes pe ✓ 700 de planuri ✓ 700 de planuri
educationale
durata pauzelor, recompensarea educationale educationale
individualizate
claselor cu o zi libera în care pot individualizate individualizate
realizate.
organiza activitati extracurriculare, realizate. realizate.
participarea la Scoala dupa scoala si
la activitatile de voluntariat,
realizarea unor lectii în spatii non-
conventionale, implicarea unor
actori locali în sustinerea lectiei,
centrarea actului educational pe

5|Pagină

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
dobândirea de competente,
organizarea si derularea
programului “A doua sansa” pentru
a facilita accesul la educatie si
instruire tinerilor care au
abandonat studiile.
➢ APLICAREA SETULUI DE
INSTRUMENTE / METODE /
TEHNICI - pe durata proiectului la
nivelul grupului tinta (200 de ante
scolari si prescolari, 450 de scolari si
50 participanti A doua sansa).
Pentru dezvoltarea seturilor de
instrumente si metode se va
intocmi cate o metodologie de
aplicare si derulare a activitatilor
specifice prin care se va
implementa la nivelul celor 2 unitati
scolare defavorizate, în clasele cu
grup tinta. De asemenea, se va

6|Pagină

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
elabora un plan educational
individualizat pentru fiecare copil /
elev din grupul tinta ce vafi
monitorizat pe durata proiectului,
inclusiv prin asistarea la orele de
clasa.
Planul educational individualizat
dezvoltat pentru cei 700
copii/elevi/tineri si/sau adulti “A
doua sansa”, va include
urmatoarele:
✓ Identificarea si va
prioritizarea necesitatilor de
învatare;
✓ Stabilirea setului
personalizat de masuri si
actiuni care sa raspunda
acestor necesitati;
✓ Stabilirea
specialistilor/expertilor care

7|Pagină

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
intervin în procesul
educational si de dezvoltare
a copilului/tânarului;
✓ Monitorizarea si evaluarea
progreselor educationale.
Integrarea / participarea elevilor la
activitatile Scoala dupa scoala / A
doua sansa / serviciile de consiliere
/ atelierele recreative, etc. se
realizeaza in baza planului
educational individualizat. De
asemenea, se urmareste ca prin
planul educational individualizat sa
fie orientati copii/elevii/tinerii catre
o activitate extracurriculara/
motivationala si catre actiuni de
voluntariat.
1.2. Sub-activitatea are o durata de 34 ✓ 1 serviciu de ✓ 1 serviciu de ✓ 1 serviciu de
Organizarea si
de luni si este demarata după 34 luni informare/consilier informare/consiliere 40 luni informare/consilier
sustinerea
serviciului de dezvoltarea planului de masuri 17 Iulie 2018 – 02 e si mediere si mediere 17 Iulie 2018 – e si mediere
informare /

8|Pagină

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
consiliere / educaționale alternative din cadrul Iulie 2021 vocationala si în vocationala si în 31 Decembrie vocationala si în
mediere
sub-activitatii 1.1 (pentru ca în baza cariera a elevilor cariera a elevilor 2021 cariera a elevilor
/orientare
instrumentelor/metodelor/tehnicil dezvoltat si dezvoltat si dezvoltat si
or propuse si a planului educațional functional; functional; functional;
individualizat, va fi organizat
serviciul de informare si ✓ minim 6 ✓ 2 prezentari anuale ✓ minim 6
consiliere).Serviciul de informare si prezentari anuale privind trecerea de prezentari anuale
consiliere este susținut de catre cei privind trecerea la un ciclu scolar la privind trecerea
2 Consilieri Educationali CJRAE,iar de la un ciclu altul realizate; de la un ciclu
activitatile propriu-zise se scolar la altul; scolar la altul;
desfasoara în cadrul Centrului
Educational Integrat. Totodata, ✓ minim 10 ✓ 0 ateliere/job club- ✓ minim 10
având în vedere dimensiunea ateliere/job club- uri organizate – ateliere/job club-
grupului tinta (200 antescolari si uri organizate – consiliere privind uri organizate –
prescolari; 450 scolari si 50 „A doua consiliere privind cariera; consiliere privind
sansa”), în derularea serviciilor cariera; cariera;
individuale de consiliere/mediere în
✓ minim 300 de ✓ minim 300 de
cariera se implica si un ✓ Au fost derulate 150
actiuni individuale actiuni individuale
Consiliere/mediator – expert al de actiuni
de consiliere de consiliere
Partenerului LICEU (în perioadele individuale de

9|Pagină

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
de suprapuneri, cu solicitari vocationala si în consiliere vocationala si în
multiple etc.). cariera; implica vocationala si în cariera; implica
Sub-activitatea vizează doua minim 2 sedinte cariera acrea au minim 2 sedinte
componente: participant si implicat minim 2 participant si
➢ ORIENTAREA SI minim 300 de sedinte participant minim 300 de
CONSILIEREA VOCATIONALA / ÎN trasee si minim 300 de trasee
CARIERA - acest serviciu este educationale trasee educationale educationale
dezvoltat cu precădere pentru elevii dezvoltate dezvoltate dezvoltate
claselor VII-VIII si ai claselor IX – X-
a. De asemenea, serviciul va putea
fi accesat de catre participantii la
programul „A doua
sansa”.Consilierea si orientarea
școlara si profesionala tinde sa-l
faca pe elev sau tanar co-
participantla propriul destin, prin
informare, educare, autoformare,
auto-orientare, capabil de a face
alegeri scolar-profesionale
rationale, justificate si motivante.

10 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
Astfel, se vor organiza ACTIVITATI
INDIVIDUALE si ACTIVITATI DE
GRUP.Activitatile individuale au o
frecventa saptamânala, în functie
de programarile elevilorpentru
dezvoltarea traseului educational,
iar durata va fi flexibila (min. 1 ora);
de asemenea, se va urmari ca
fiecare participant sa realizeze min.
2 sedinte cu consilierul (*stabilirea
traseului; *feedback/actualizari
privind traseul educational).
Activitatile de grup vor fi sustinute
cu o frecventa trimestriala, sub
forma de ATELIERE/JOBCLUB-URI în
cadrul carora consilierii prezinta
informatii relevante privind piata
muncii, angajatori, cum cautam un
loc de munca, competente cheie de
instruirea obligatorii pentru a

11 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
crestere sansele de integrare pe
piata muncii, dificultati legate de
decizia de cariera, managementul
carierei, stereotipuri legate de
profesii etc. Durata va fi de 1 zi, cu
estimativ 10 participanti/atelier.
(preferabil, pe durata vacantelor).
➢ INFORMAREA,
CONSILIEREA SI MEDIEREA
COPIILOR SI ELEVILOR CARE TREC
DE LA UN CICLU SCOLAR LA ALTUL-
Aceasta componenta va fi realizata
anual si va completa masurile
specifice dezvoltate de catreechipa
mixta de specialisti, prin informarile
pe teren, din cadrul sub-activit. 3.1.
Astfel, cei 2 consilieri educationali
vor sustine anual 2 prezentari (la
începutul si la finalul anului scolar),
în fiecare clasa cu membrii grup

12 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
tinta; fiecare prezentare având o
durata de 30 minute.Trecerea de la
un ciclu gimnazial la altul
presupune schimbari profunde
pentru elevi:
✓ trecerea de la un singur cadru
didactic ce preda aproape
toate materiile, la mai multe
cadre didactice (fiecare
specializat pe o materie);
✓ trecerea de la un anumit stil
de predare (propriu
învatatorului si specific ciclului
primar) la stiluri diverse de
predare;
✓ trecerea de la manuale,
caiete, planșe si alte auxiliare
didactice colorate si atractive,
la altele mai “serioase”;
✓ diversificarea conținuturilor

13 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
materiilor din programa
școlara;
✓ trecerea de la un sistem de
notare la altul: calificativele
sunt înlocuite cu note;
✓ redimensionarea orarului si a
întregului program al elevului;
✓ cresterea volumului de teme
pentru acasa.

Sub-activitatea are o durata de 34 ✓ 1 program Scoala ✓ 1 program Scoala ✓ 1 program Scoala


de luni si este demarata dupa 34 luni dupa Scoala dupa Scoala 40 luni dupa Scoala
dezvoltarea planului de masuri 17 Iulie 2018 – 02 organizat si organizat si 17 Iulie 2018 – organizat si
1.3. educationale alternative din cadrul Iulie 2021 derulat timp de 34 functional; 31 Decembrie derulat timp de 40
Organizarea si
sub-activitatii1.1 (pentru ca în baza de luni; 2021 de luni;
derularea
programului instrumentelor/metodelor/tehnicil
„Scoala dupa
or propuse si a planului educational ✓ 200 de copii nivel ✓ 109 copii nivel ante ✓ 200 de copii nivel
scoala”
individualizat, sa fie organizate ante scolar si scolar si prescolar ante scolar si
actiunile tip Scoala dupa scoala). prescolar participanti la prescolar
Aceasta sub-activitate se participanti la activitatile Scoala participanti la

14 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
desfasoara in doua faze: faza de activitatile Scoala dupa Scoala; activitatile Scoala
pregatire si faza de sustinere. dupa Scoala; dupa Scoala;
Faza de pregatire - Programul
„Scoala dupa scoala” (SDS) este un ✓ 450 de elevi nivel ✓ 340 de elevi nivel ✓ 450 de elevi nivel
program complementar scolar participanti scolar participanti la scolar participanti
programului scolar obligatoriu, care la activitatile activitatile Scoala la activitatile
ofera oportunitati de învatare Scoala dupa dupa Scoala; dintre Scoala dupa
formala si nonformala, pentru Scoala; dintre care care 187 nivel Scoala; dintre care
consolidarea competentelor, minim 200 nivel primar, 152 nivel minim 200 nivel
învatare remediala si accelerare a primar, min. 200 gimnazial si 61 nivel primar, min. 200
învatarii prin activitati educative, nivel secundar superior; nivel gimnazial si
recreative si de timp liber si se ✓ secundar inferior min. 50 nivel
adreseaza atât elevilor din si min. 50 nivel secundar
învatamântul primar, cât si elevilor secundar superior;
din învatamântul secundar. superior;
Programul se realizeaza în functie
de metodologia MENCS – Ordin ✓ Ateliere/întâlniri ✓ Ateliere/întâlniri ✓ Ateliere/întâlniri
5349/2011 si se va desfasura pentru efectuarea pentru efectuarea pentru efectuarea
înainte sau dupa programul scolar temelor, activitati temelor, activitati temelor, activitati
obligatoriu (în functie de orarul prin joc, etc. prin joc, etc. prin joc, etc.

15 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
fiecarui nivel de studiu), iar organizate si organizate si organizate si
activitatile vor fi sustinute în special sustinute conform sustinute conform sustinute conform
în cadrul Centrului Educational programului programului Scoala programului
Integrat, fiind facilitate Scoala dupa dupa Scoala; Scoala dupa
participantilor, resurse materiale si Scoala; Scoala;
educationale (hrana, consumabile,
carti, etc). ✓ 2 grupe elevi/arie ✓ 2 grupe elevi/arie ✓ 2 grupe elevi/arie
Programul se deruleaza pe grupe de interes (5 arii interes (5 arii interes (5 arii
elevi (maximum 12 elevi), tematice) tematice) organizate tematice)
constituite dupa optiunile si nevoile organizate pentru pentru accelerarea organizate pentru
identificate în faza de elaborare a accelerarea învatarii si accelerarea
proiectului. Activitatile sunt învatarii si performantei; învatarii si
proiectate, organizate si sustinute performantei; performantei;
de cadrele didactice din
învatamântul primar si secundar ✓ 1 clasa de teatru ✓ 0 clasa de teatru cu ✓ 1 clasa de teatru
(expertii Partenerului Liceu), cu cu 30 elevi 30 elevi organizata; cu 30 elevi
suportul celor 2 Consilieri organizata; min. 5 min. 5 proiectii de organizata; min. 5
Educationali CJRAE. proiectii de teatru teatru sustinute; proiectii de teatru
Faza de sustinere: Se organizeaza sustinute; sustinute;
grupe de elevi pentru toate ciclurile

16 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
scolare vizate prin proiect, astfel: ✓ 1 club sportiv ✓ 0 club sportiv ✓ 1 club sportiv
1. COMPONENTA CICLU ANTE organizat si organizat si organizat si
SCOLAR, PRESCOLAR SI PRIMAR - functional; functional; functional;
grupe de max. 12 copii, cu activitati
min. de 2 ori/saptamâna, timp de ✓ minim 10 grupe
✓ 5 grupe din pachetul ✓ minim 10 grupe
34 de luni; grupele vor fi organizate din pachetul de
de pregatire pentru din pachetul de
pe nivel ante scolar si prescolar (în pregatire pentru
viata; proiecte pregatire pentru
total, 200 de copii beneficiaza de viata; proiecte
trimestriale viata; proiecte
activitati Scoala dupa scoala) si trimestriale
dezvoltate de trimestriale
nivel primar (din totalul de 450 dezvoltate de
fiecare grupa si dezvoltate de
scolari grup tinta, min. 200 vor fi fiecare grupa si
sustinute la scoala si fiecare grupa si
din învatamântul primar si vor sustinute la scoala
pe durata sustinute la scoala
participa la activitati Scoala dupa si pe durata
evenimentelor si pe durata
scoala). evenimentelor
campaniei (3.2). evenimentelor
Grupele de primar vor fi mixte cu campaniei (3.2).
campaniei (3.2).
elevi de la cl. I - IV, atât din mediul
rural, cât si din comunitatea roma.
Activitatile Scoala dupa scoala vor
pune accent pe supraveghere si
îndrumare în efectuarea temelor,

17 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
activitati de încurajare a lecturii
independente, activitati tematice
de învatare prin joc etc.;
2. COMPONENTA CICLU GIMNAZIAL
SI LICEAL (SECUNDAR INFERIOR SI
SUPERIOR) - grupe de max. 12 copii,
cu activități min. de 2
ori/săptămâna, timp de 34 de luni;
grupele vor fi organizate pe nivel
gimnazial – secundar inferior (din
totalul de 450 scolari grup tinta,
min. 200 vor fi din învatamântul
gimnazial si vor participa la
activitati Scoala dupa scoala) si
nivel liceal – secundar superior (din
totalul de 450 scolari grup tinta,
min. 50 vor fi din învatamântul
liceal IX – X si vor participa la
activitati Scoala dupa scoala).
Activitatile Scoala dupa scoala

18 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
pentru nivelul secundar inferior si
superior implica minin urmatoarele:
PACHET DE ACTIVITATI PENTRU
ACCELERAREA ÎNVATARII SI
PERFORMANTA - 5 arii de interes
(stiinte exacte, sport, arta, stiinte
umane, limbi straine), min.2 grupe
pe fiecare arie. Se încurajeaza
realizarea revistei liceului de catre
una dintre grupe; organizarea unei
trupe de teatru si a unei echipe de
fotbal. Ateliere creative vor urmari
dezvoltarea competentelor artistice
si comunicationale în rândurile
elevilor / tinerilor, promovarea
spiritului de echipa si cresterea
stimei de sine, etc. Se va forma 1
clasa de teatru cu 30 elevi,
repetițiile (cursurile) vor fi bilunare.
Pe durata proiectului, membrii

19 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
clasei de teatru vor pregati si
prezenta min. 5 piese de teatru per
proiect (în medie 2 piese/an). Se va
forma 1 club sportiv care va reuni
elevi pasionati de fotbal/cros care
se vor antrena în medie 2 ori/
saptamâna, pe terenul de sport.
PACHET DE ACTIVITATI DE SPRIJIN
PENTRU REDUCEREA DECALAJELOR
LA CLASA SI EFECTUAREA
TEMELOR - min. 3 întâlniri /
saptamâna care implica si
efectuarea temelor, si asigurarea
unei mese calde (se va avea în
vedere o durata de 3 ore min.).
PACHETUL DE ACTIVITATI DE
PREGATIRE PENTRU VIATA -
centrat pe activitati de dezvoltare
personala si completat cu
participarea elevilor/copiilor la

20 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
activitatile extra-curriculare /
motivttionale (1.5). Activitatile vor
fi organizate de catre elevi –
contribuind la dezvoltarea initiativei
si a lucrului în echipa. Astfel, se vor
organiza min. 10 grupe cu câte 12
elevi / grupa, care se vor întâlni
lunar. La nivelul fiecarei echipe se
vor stabili roluri si atributii; fiecare
echipa va prezenta trimestrial un
proiect pe o tema la alegere dintre:
*nutritie si stil de viata; *igiena si
educatie pentru sanatate;
*egalitate de sanse si
nondiscriminare; *mediu si
dezvoltarea durabila; *voluntariat si
dezvoltarea comunitatii în care
traim.
Pentru pregatirea activitatii vor fi
utilizate elemente TIC – cercetare

21 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
pe site-uri de specialitate,
întocmirea unei prezentari în power
point, pregatirea unui discurs /
dezbateri, etc. Proiectul în sine
poate fi realizat sub forma de
dezbatere (argumentare –
competente de comunicare); sub
forma de concurs (stimularea
interesului); sub forma de jocuri de
rol; sub forma de prezentare
interactiva cu tehnici TIC, sau poate
consta în voluntariat pentru a-i
ajuta pe cei din clasele I – IV la
lectii; voluntariat sa plantam /
înfrumusetam orasul. Expertii cadre
didactice ai Partenerului LICEU
organizeaza elevii pe grupe si
pachete de activitati, în functie de
ciclul scolar si vor derula/superviza
activitatile specifice cu acestia în

22 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
cadrul programului Scoala dupa
Scoala. Consilierii educationali ai
Partenerului CJRAE vor monitoriza
rezultatele si impactul programului
scoala dupa Scoala (raportari
anuale în baza rezultatelor scolare
si a interesului elevilor). Expertul
Activitati Recreative si
Motivationale se implica în
realizarea activitatilor din pachetul
de pregatire pentru viata, asigurând
suport elevilor în vederea
organizarii pe grupe de lucru si în
vederea elaborarii/desfasurarii
proiectelor.
Sub-activitatea are o durata de 34 ✓ 1 Program A doua ✓ 1 Program A doua ✓ 1 Program A doua
1.4.
Organizarea de luni si se deruleaza dupa 34 luni sansa/tip A doua sansa/tip A doua 40 luni sansa/tip A doua
programului „A dezvoltarea planului de masuri 17 Iulie 2018 – 02 sansa dezvoltat; sansa dezvoltat; 17 Iulie 2018 – sansa dezvoltat;
doua sansa” /
tip „A doua educationale alternative din cadrul Iulie 2021 31 Decembrie
sansa” sub-activitatii 1.1 (pentru ca în baza ✓ 50 de tineri/adulti ✓ 72 de tineri/adulti 2021 ✓ 72 de tineri/adulti

23 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
instrumentelor/ participanti la participanti la participanti la
metodelor/tehnicilor propuse si a Programul A doua Programul A doua Programul A doua
planului educational individualizat, sansa/tip A doua sansa/tip A doua sansa/tip A doua
sa fie organizate actiunile tip „A sansa, dintre care sansa, dintre care sansa, dintre care
doua sansa”). Aceasta sub- minim 15 persoane minim 18 persoane la minim 15 persoane
activitate se desfasoara in trei faze: la grupa de grupa de învatamânt la grupa de
faza de pregatire, faza de sustinere învatamânt primar primar si 48 persoane învatamânt primar
si faza de evaluare/monitorizare. si minim 35 la învatamânt si minim 35
Faza de pregatire, presupune persoane la secundar; persoane la
ientificarea si atragerea grupului învatamânt învatamânt
tinta si se realizeaza prin activitatea secundar; secundar;
echipei mixte de interventie (sub-
✓ 50 de tineri/adulti ✓ 72 de tineri/adulti îsi ✓ 72 de tineri/adulti
activ. 3.1), iar demersurile de
îsi finalizeaza finalizeaza studiile în îsi finalizeaza
înscriere la program (1.4) se vor
studiile în cadrul cadrul Programului. studiile în cadrul
realiza în baza metodologiei Ordin
Programului. Programului.
5248/2011, în doua sesiuni
octombrie si februarie.
✓ Minim 2 cursuri de
Având în vedere categoriile de grup ✓ Minim 2 cursuri de ✓ Minim 2 cursuri de
pregatire
tinta – prescolari, scolari – precum pregatire pregatire
profesionala in
si dimensiunea acestora, vor fi profesionala profesionala

24 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
implicati cei 2 Consilieri asigurate – 35 de derulare – minim 35 asigurate – 35 de
Educationali CJRAE, expertii cadre absolventi de absolventi vor fi absolventi
didactice ai Partenerului Liceu si certificati. certificati. certificati.
Coordonatorul de formare al Este necesara
Solicitantului. prelungirea activittaii
Programul „A doua sansa” / tip A astfel incat sa fie
doua sansa se adreseaza realizate orele
adolescentilor, tinerilor, adultilor, necesare calificarii GT
proveniti din medii sociale diverse in cele doua ocupatii
si cu vârste variate, care nu au propuse in cadrul
urmat sau nu au finalizat proiectului.
învatamântul primar si gimnazial.
Programul ofera acestor categorii
de persoane posibilitatea
continuarii si finalizarii
învatamântului obligatoriu fara a fi
nevoite sa-si întrerupa eventualele
activitati profesionale sau familiale
în care sunt angrenate.
Activitatile din cadrul (1.4) sunt

25 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
organizate pe nivel de instruire
(învatamânt primar si secundar), se
se adreseaza atât celor care nu au
depasit cu 4 ani vârsta clasei
neabsolvite, cât si celor care au
depasit aceasta vârsta, pentru a
raspunde nevoilor identificate la
momentul scrierii proiectului, în
conformitate cu indicatorii asumati.
Faza de sustinere - Se vor organiza
minim 2 grupe:
Grupa învatamânt primar, pentru
cei care:
➢ Nu au participat deloc la
educatia formala – scolara;
➢ Au fost înscrisi, dar au
abandonat învatamântul
primar – indiferent de
momentul si motivele
abandonului;

26 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
➢ Nu au absolvit, pâna la vârsta
de 14 ani, învatamântul
primar.
➢ Au depasit cu cel putin 4 ani
vârsta clasei neabsolvite.
➢ Nu au depasit cu cel putin 4
ani vârsta clasei neabsolvite.
Grupa învatâmânt secundar,
pentru cei care:
✓ Au absolvit învatamântul
primar obligatoriu (inclusiv în
sistemul A doua sansa) dar nu
si-au continuat educatia mai
departe;
✓ Au absolvit o parte din clasele
corespunzatoare
învatamântului gimnazial (V,
VI sau VII), dar au abandonat
scoala pe parcursul acestui
ciclu de învatamânt –

27 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
indiferent de momentul si
motivele abandonului.
✓ Au depasit cu cel putin 4 ani
vârsta clasei neabsolvite.
✓ Nu au depasit cu cel putin 4 ani
vârsta clasei neabsolvite.
La nivelul fiecarei grupe, învatarea
se va realiza în echipe mici, între 8 –
15 pers. Cursurile sevor desfasura,
în cadrul Centrului Educational
Integrat, dupa mai multe variante
de orar (în timpul saptamânii dupa-
amiaza sau seara, sâmbata sau în
timpul vacantelor scolare etc.) în
functie de posibilitatile cursantilor
si ale cadrelor didactice. Sunt
planificate ore pentru consultatii
individuale la dispozitia
elevilor.Repartizarea participantilor
pe nivel de învatamânt se va realiza

28 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
în implementare, în functie de
numarul de solicitari; în medie, min.
15 participanti la învatamânt primar
si 35 participanti la învatamânt
secundar (în faza de elaborare a
analizei), dar aceste valori pot
fluctua în functie de participantii
înscrisi efectiv. Ca atare, a fost
alocat 1 expert cadru didactic
pentru nivel primar si 2 experti
nivel secundar. Conform
metodologiei MENCS privind
organizarea programului A doua
sansa, programul va avea o durata
flexibila: 2 ani pentru învatamântul
primar si 3 ani pentru învatamântul
secundar, acesta din urma având si
o componenta de pregatire
profesionala. In functie de
acordurile dezvoltate cu angajatorii

29 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
(sub-activ. 3.1), se vor organiza min.
1 curs calificare si/sau formare
initiala croitorie si/sau cosmetica;
min. 1 curs mecanica/service auto.
Programul de pregatire va fi
confirmat în implementare si în
functie de solicitarile participantilor
la A doua sansa, care pot fi diferite
de optiunile comunicate în faza de
scriere de proiect.
Faza de evaluare/monitorizare
Cei 2 Consilieri Educationali CJRAE
supervizeaza si monitorizeaza
derularea programului (nivel primar
si secundar, fiecare expert pe câte
un nivel de învatamânt) si vor
propune dupa caz solutii/masuri de
crestere a interesului participantilor
la A doua sansa.
1.5. Activitati Sub-activitatea va avea o durata de ✓ 1 pachet de ✓ 1 pachet de activitati ✓ 1 pachet de
extracurricular

30 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
e si 34 de luni si este demarata dupa 34 luni activitati extra extra curriculare si 40 luni activitati extra
motivationale
dezvoltarea planului de masuri 17 Iulie 2018 – 02 curriculare si motivationale 17 Iulie 2018 – curriculare si
educationale alternative din cadrul Iulie 2021 motivationale dezvoltat; 31 Dece 2021 motivationale
sub-activitatii 1.1 (pentru ca în baza dezvoltat; dezvoltat;
instrumentelor/metodelor/tehnicil
or propuse si a planului educational ✓ 2 proiectii de ✓ Au fost organizate ✓ 2 proiectii de
individualizat, sa fie organizate film/animatie proiectii de film/animatie
actunile extracurriculare si organizate film/animatie; organizate
motivationale). Având în vedere saptamânal; saptamânal;
categoriile de grup tinta –
prescolari, scolari – precum si ✓ 700 de participanti ✓ 350 de participanti ✓ 700 de participanti
dimensiunea acestora, activitatile per proiect la per proiect la per proiect la
au o frecventa lunara si/sau evenimentul evenimentul evenimentul
trimestriala si sunt gestionate de Saptamâna de Saptamâna de Saptamâna de
catre Expertul Activitati Recreative film/animatie; film/animatie; film/animatie;
si Motivationale.Sub-activitatea
✓ 68 de ateliere de ✓ 40 de ateliere de ✓ 68 de ateliere de
include ateliere motivationale,
creatie si creatie si mestesugit creatie si
creative, actiuni de recreere si de
mestesugit pe pe proiect; mestesugit pe
stimulare a interesului pentru
proiect; proiect;
scoală, astfel:

31 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
1. SAPTAMÂNA DE ✓ 20 participanti/ ✓ 20 participanti/atelier ✓ 20 participanti/
FILM/ANIMATIE - organizata atelier cu o durata cu o durata de 2 ore; atelier cu o durata
saptamânal: implica 2 proiectii de de 2 ore; de 2 ore;
film/animatie per saptamâna, va fi
sustinuta în cadrul CEI (Centrul ✓ minim 5 cursuri de ✓ 0 cursuri de educatie ✓ minim 5 cursuri de
Educaþional Integrat) în regim de educatie antreprenoriala educatie
week-end si/sau în clasa (la ore). antreprenoriala; antreprenoriala;
Vor fi proiectate filme/animatii
✓ 10 excursii ✓ 0 excursii organizate; ✓ 10 excursii
educative, motivationale, istorice,
organizate; minim minim 400 copii organizate; minim
culturale etc. adaptate la profilul si
400 copii participanti la 400 copii
vârsta participantului (durata
participanti la excursii; participanti la
proiectiilor 1 – 2 ore). În medie, 40-
excursii; excursii;
50 elevi vor participa saptamânal la
aceasta activitate. Proiectiile vor
✓ 3 tabere ✓ 0 tabere organizate; ✓ 3 tabere
permite si copiilor ce nu au acces la
organizate; min. minim 120 organizate; min.
facilitatile multimedia/cinema sa
120 copii/tineri copii/tineri 120 copii/tineri
afle informatii instructive într-un
participanti în participanti în tabere. participanti în
mod atractiv si prietenos. In cadrul
tabere. tabere.
saptamânii de film vor fi
prezentate, inclusiv, continuturi în

32 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
format video privind egalitatea de
sanse si mediul înconjurator.
Expertul Activitati Recreative si
Motivationale va planifica
calendarul saptamânii de film
împreuna cu Expertii Partenerului
Liceu, astfel încât fiecare elev grup
tinta sa beneficieze de min. 1
eveniment. Tematica materialelor
video prezentate va fi stabilita si
împreuna cu Expertii Partenerului
CJRAE si ai Partenerului Liceu, dar si
în functie de sugestiile elevilor.
Expertul Activitati Recreative si
Motivationale identifica si
pregateste continuturile relevante
pentru a fi incluse în saptamâna de
film, asista la derularea activitatii.
2. ATELIERUL DE CREATIE SI
MESTERIT - organizat lunar, în

33 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
cadrul celor 2 unitati de învatamânt
(implicit structuri arondate), pe
durata anului scolar, în clasa, în
special, în orele de dirigentie,
desen, atelier tehnic, etc. Atelierul
are o durata de min. 2 ore si o
tematica variata: activitati de cusut
si tricotat, activitati de
pictura/olarit/arta murala/ reciclare
manuala a hârtiei – în functie de
interesele/solicitarile elevilor. În
medie, vor fi 2 ateliere/luna (câte 1
pentru fiecare scoala), 68 de
ateliere/proiect. În medie 20
participanti / atelier (în functie de
dimensiunea clasei). În cadrul
atelierelor de creatie si mesterit,
copiii si tinerii vor dobândi abilitati
practice (cum sa facem lucrurile din
gospodarie/cum sa refacem

34 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
lucrurile, cum si ce reutilizam) si
competente sociale si
comunicationale (lucrul în echipa,
etc.). Expertul Activitati Recreative
si Motivationale este responsabil cu
planificarea atelierului (clasa,
interval sustinere, tema atelier),
asigura resursele necesare (lectori
specializati, materiale, etc.) si asista
la desfasurarea acestuia.
3. CURSURI DE EDUCATIE
ANTREPRENORIAT- organizate
începând cu luna a-6-a de
implementare si vor avea o
frecventa semestriala.Vor fi
sustinute de catre cadrele didactice
care vor participa la programul de
formare competente
antreprenoriale (acreditat ANC, în
cadrul sub-activ. 2.1). Pentru

35 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
eficientizarea utilizarii resurselor si
pentru a asigura o interventie
integrata (care sa continue si dupa
finalizarea proiectului), cursurile
vor fi organizate în spatiul Centrului
Comunitar Integrat pe durata
saptamânii „Scoala Altfel”. Se vor
adresa atât prescolarilor, cât si
elevilor de la primar, secundar
inferior si secundar superior. Vor
avea o durata medie de 1 zi. Rolul
cursurilor este de a cunoaste
tipurile de resurse financiare,
accesul la acestea, de a lua decizii
cât mai bune privind banii si de a-si
gestiona eficient resursele
financiare, pentru a evita pe viitor
permanenta în cercul vicios al
dependentei de ajutor social
/somaj. De asemenea, rolul

36 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
cursurilor este de a asigura un set
de competente cheie pentru
copii/elevi si tineri în vederea
initierii de actiuni de voluntariat si
proiecte la nivel de clasa/scoala
privind atragerea si gestionarea de
fonduri pentru activitatile
educationale. Expertul Activitati
Recreative si Motivationale
planifica cursurile si supervizeaza
derularea acestora. Dupa caz,
identifica speackeri motivationali –
angajatori, voluntari ONG, etc.
4. Organizarea, în timpul anului
scolar, a 10 EXCURSII, cu o medie
de 40 elevi / excursie(vor viza
obiective turistice, culturale,
antreprenoriale etc.), cu o durata
de 1 zi / excursie; Responsabil
pentru organizarea si realizarea

37 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
excursiilor este Expertul Activitati
Recreative si Motivationale.
5. Organizarea a 3 TABERE, în
timpul vacantelor scolare, cu o
medie de 40 elevi/tabara si o
durata de 1 saptamâna/tabara.
Responsabil pentru organizarea si
realizarea taberelor este Expertul
Activitati Recreative si
Motivationale. În cadrul taberelor,
copiii vor participa la
jocuri/activitati educative.
Sub-activitatea face parte din setul ✓ 1 metodologie de ✓ 1 metodologie de ✓ 1 metodologie de
1.6. Acordarea de masuri care faciliteaza accesul la 36 luni acordare a acordare a sprijinului 42 luni acordare a
de sprijin
servicii educationale, prin 17 Mai 2018 – 02 sprijinului financiar financiar dezvoltata si 17 Mai 2018 – sprijinului financiar
financiar si
material. abordarea nevoilor Iulie 2021 dezvoltata si publicata; 31 Decembrie dezvoltata si
Asigurare de
copiilor/elevilor/tinerilor si prin publicata; 2021 publicata;
dotari pentru
dezvoltarea asigurarea de spatii si echipamente
activitatii
necesare dezvoltarii propice a ✓ 3 apeluri pentru ✓ 0 apeluri pentru ✓ 3 apeluri pentru
activitatilor educationale. Sub- depunerea depunerea cererilor depunerea

38 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
activitatea are o durata continua si cererilor de sprijin de sprijin lansate; cererilor de sprijin
este coordonata de catre Expertul lansate; lansate;
Selectie si Monitorizare Grup Tinta
✓ Cereri evaluate si ✓ 0 Cereri evaluate si ✓ Cereri evaluate si
(ESMGT). Aceasta sub-activitate
rezultate publicate; rezultate publicate; rezultate publicate;
include:
➢ Dezvoltarea
✓ 50 de subventii ✓ 50 de subventii ✓ 50 de subventii
corespunzatoare a unui Centru
acordate pentru acordate pentru acordate pentru
Educational Integrat (CEI) ca
participantii la A participantii la A doua participantii la A
spatiu dotat cu echipamente si
doua sansa; sansa; doua sansa;
resurse necesare procesului
educational. Asigurarea de ✓ 1 Centrul ✓ 1 Centrul Educational ✓ 1 Centrul
echipamente necesare în cadrul Educational Integrat pregatit, Educational
spatiilor Partenerului 2. Integrat pregatit, dotat si functional; Integrat pregatit,
➢ Înscrierea grupului tinta – dotat si functional; dotat si functional;
categoria copii/elevi/tineri din
✓ 1 laborator de limbi
✓ 1 laborator de ✓ 1 laborator de
cadrul scolilor defavorizate din
straine dotat si
limbi straine dotat limbi straine dotat
Marasesti, implicit tineri care
functional;
si functional; si functional;
nu au finalizat studiile – la
activitatile proiectului si în
✓ 1 laborator de ✓ 1 laborator de ✓ 1 laborator de
vederea acordarii de sprijin
informatica dotat si informatica dotat si informatica dotat si

39 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
financiar. functional. functional. functional.
➢ Monitorizarea grupului tinta –
copii/elevi/tineri – ca urmare a
acordarii sprijinului financiar si
a participarii la sub-activ. 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5.
Înscrierea si monitorizarea
parcursului elevului /tânarului vor fi
realizate în cadrul (1.6). ESMGT
întreprinde toate masurile
obligatorii conform Ghidului
Solicitantului, asigurandu-se ca toti
participantii înscrisi respecta
cerintele minime referitoare la
eligibilitatea grupului tinta conform
apelului „Scoala pentru toti”. Pe
durata implementarii proiectului,
monitorizeaza prezenta acestora la
activitatile specifice, centralizeaza,
analizeaza si raporteaza

40 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
documentele si informatiile legate
de implicarea grupului tinta. ESMGT
dezvolta metodologia de acordare a
stimulentelor materiale si
financiare pentru membrii grupului
tinta ce provin din unitatile scolare
defavorizate din Marasesti. În baza
metodologiei, stabileste împreuna
cu Partenerii, copii/elevii/tinerii
inclusiv A doua sansa care vor
beneficia de sprijin financiar si
material. Va superviza respectarea
si îndeplinirea criteriilor în baza
carora a fost acordat sprijinul.
SPRIJINUL FINANCIAR pentru copil,
elev, tânar si/sau adult din
programul A doua sansa are rolul
de a acoperi unele nevoi imediate
care împiedica participarea la
educatie si a stimula frecventa

41 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
regulata. Sprijinul face parte din
cadrul categoriei actiunilor cu
impact direct ACCESULUI LA
EDUCATIE SI
PREVENIREA/REDUCEREA PARASIRII
TIMPURII A SCOLII (1.3.1 a)
interventii de baza cf. Ghid
Solicitant). Acest proces de
acordare a sprijinului se va realiza
în conformitate cu prevederile
Ghidului Solicitantului, sub forma
de subventie. Valoarea standard
este de 100 lei/luna pentru copil
care frecventeaza
cresa/gradinita/scoala si 200
lei/luna tânar/adult care
frecventeaza programul A doua
sansa.
Vor fi acordate pentru maxim 12
luni:

42 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
➢ 50 de subventii pentru
tânar/adult participant la A
doua sansa;
➢ masa calda pentru
prescolari si Scolari;
2.1. Sub-activitatea are o durata de 36 ✓ 4 programe de ✓ 4 programe de ✓ 4 programe de
Organizarea si
de lunisi se adreseaza grupului tinta 36 luni formare acreditate formare acreditate 42 luni formare acreditate
sustinerea de
programe de – cadre didactice care predau în 17 Mai 2018 – 02 ANC organizate si ANC organizate si in 17 Mai 2018 – ANC organizate si
dezvoltare
institutiile de învatamânt din Iulie 2021 sustinute; curs sustinere; 31 Decembrie sustinute;
profesionala
Marasesti (90 pers.). Pentru a 2021
îmbunatati actul educational si ✓ 9 programe de ✓ 0 programe de ✓ 9 programe de
pentru a diversifica metodele de dezvoltare a dezvoltare a dezvoltare a
învatare, va fi organizat un set de competentelor competentelor competentelor
interventii integrate pentru didactice didactice acredicate didactice
personalul didactic, astfel: acredicate MENCS MENCS organizate si acredicate MENCS
➢ in cadrul (2.1) au fost stabilite organizate si sustinute; organizate si
cursurile solicitate de catre sustinute; sustinute;
cadrele didactice, ca urmare a
analizei la nivelul mediului ✓ Calendarul ✓ Calendarul sesiunilor ✓ Calendarul
educational local: un set de sesiunilor de de instruire realizat, sesiunilor de

43 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
programe de instruire în rândul instruire realizat, participanti înscrisi, instruire realizat,
celor 90 cadre didactice grup participanti înscrisi, suporturi de curs participanti înscrisi,
tinta, pentru dezvoltarea de suporturi de curs elaborate; suporturi de curs
competente transversale; elaborate; elaborate;
➢ in cadrul (2.2) au fost
planificate sesiuni de schimb de ✓ Anunturi de ✓ Anunturi de ✓ Anunturi de
experiente pe subiecte lansare/examen; lansare/examen; lansare/examen;
concrete din activitatea documente documente cursanti documente
didactica de zi cu zi pentru a cursanti completate si avizate; cursanti
completa cunostintele completate si completate si
personalului didactic. avizate; avizate;
Sub-activitatea (2.1) va fi organizata
si coordonata de catre Liderul de ✓ 4 grupe de instruire ✓ 3 grupa de instruire ✓ 4 grupe de instruire
Parteneriat, prin Coordonatorul de pentru cursul TIC / pentru cursul TIC / pentru cursul TIC /
Formare si va avea o durata competente competente digitale competente
continua având în vedere digitale sustinute; sustinuta; 56 de digitale sustinute;
urmatoarele: *dimensiunea 45 de absolventi absolventi certificati; 45 de absolventi
grupului tinta; *componenta certificati; certificati;
diferita si complexa a membrilor
grupului tinta (cadre didactice ✓ 4 grupe de instruire ✓ 2 grupa de instruire ✓ 4 grupe de instruire

44 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
pentru nivel prescolar, primar, pentru cursul pentru cursul pentru cursul
gimnaziu, secundar etc.); *optiunile competente civice competente civice si competente civice
variate de cursuri pe care le-au si sociale sustinute; sociale sustinuta; 42 si sociale sustinute;
identificat ca necesare prin Analiza 45 de absolventi absolventi certificati; 45 de absolventi
de nevoi; *calendarul activitatilor certificati; certificati;
scolare, care nu permite
profesorului sa lipseasca în timpul ✓ 4 grupe de instruire ✓ 3 grupe de instruire ✓ 4 grupe de instruire
saptamânii; *evitarea suprapunerii pentru cursul pentru cursul pentru cursul
cu masurile Ianuarie 2017 - din formator sustinute; formator sustinute; formator sustinute;
cadrul (2.2); *procedurile si 45 de absolventi 42 de absolventi 45 de absolventi
metodologiile ANC si MECS privind certificati; certificati; certificati;
organizarea, sustinerea si
certificarea formarii, care impun ✓ 4 grupe de instruire ✓ 3 grupe de instruire ✓ 4 grupe de instruire
etape si termene privind pentru cursul pentru cursul pentru cursul
anuntarea/derularea/finalizarea competente competente competente
cursurilor; *documentele standard antreprenoriale antreprenoriale antreprenoriale
care trebuie completate/raportate sustinute; 45 de sustinute; 45 de sustinute; 45 de
la ANC/MECS privind cursantii absolventi absolventi certificati; absolventi
(cataloage cursanti, registre certificati; certificati;
matricole, cereri eliberare diplome

45 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
etc.) si care presupun un consum ✓ 9 grupe de instruire ✓ 0 grupe de instruire ✓ 9 grupe de instruire
suplimentar de timp. pentru dezvoltarea pentru dezvoltarea pentru dezvoltarea
Sub-activitatea implica un set de competentelor competentelor competentelor
etape: didactice prin didactice prin cursuri didactice prin
➢ Calendarul sesiunilor de cursuri cu credite cu credite cursuri cu credite
instruire; transferabile – transferabile – transferabile –
➢ Înscrierea participantilor în organizate si organizate si organizate si
functie de optiunea aleasa în sustinute; 90 de sustinute; 0 sustinute; 90 de
faza de pregatire a proiectului; certificate didactice certificate didactice certificate didactice
➢ Dezvoltarea suporturilor de acordate acordate acordate.
curs si a instrumentelor
formative;
➢ Anuntarea cursurilor la ANC /
subcontractarea cursurilor
acreditate MENCS;
➢ Dezvoltarea instrumentelor de
evaluare;
➢ Organizarea examinarii si
certificarea ANC/MENCS.
Cursurile vor fi sustinute în cadrul

46 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
Centrului Educational Integrat.
Fiecare curs va avea o componenta
teoretica si o componenta practica
(activitati didactice specifice cu
elevi), lectorii/formatorii
monitorizând cursantul pe durata
sustinerii componentei practice. În
baza analizei de nevoi, au fost
identificate urmatoarele cursuri
acreditate ANC:
➢ TIC / competente digitale
(durata min. 60 ore); 45 dintre
cei 90 membrii ai grupului
tinta au optat pentru curs. Vor
fi organizate 4 grupe, cu max.
14 persoane.
➢ Competente sociale si civice
(durata min. 40 ore): 45 dintre
cei 90 membrii ai grupului
tinta au optat pentru curs. Vor

47 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
fi organizate 4 grupe, cu max.
14 persoane.
➢ Formator (durata min. 60 ore):
45 dintre cei 90 membrii ai
grupului tinta au optat pentru
cursul de formator. Vor fi
organizate 4 grupe, cu max. 14
persoane.
➢ Competente antreprenoriale
(durata 56 ore): 45 dintre cei
90 membrii ai grupului tinta
au optat pentru curs. Vor fi
organizate 4 grupe, cu max. 14
persoane.
Competentele transversale
dobândite, de catre cadrele
didactice, permit la nivel de clasa:
*dezvoltarea de proiecte
educationale în interiorul/în afara
scolii, inclusiv pentru atragerea de

48 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
fonduri; *includerea de notiuni de
baza privind educatia financiara în
cadrul orelor de dirigentie si
educatie civica; *prezentarea
oportunitatilor de cariera, implicit
ocuparea pe cont propriu prin
initiative antreprenoriale (cu accent
pe clasele IX -X) etc. Cursul va avea
un modul destinat educatiei
financiare si un modul destinat
posibilitatilor de angajarea pe cont
propriu (facilitatorii
antreprenoriatului – bussiness
angels, retele de mentori,
platforme online de sprijin a start-
upurilor, etc.).
Asadar, fiecare cadru didactic
membru GT va realiza minim 2
cursuri autorizate ANC prin
intermediul proiectului, conform

49 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
solicitarilor evidentiate în Analiza
de nevoi.
Cursurile acreditate ANC vor fi
sustinute de catre personalul
Liderului de Parteneriat, care detine
expertiza în domeniul formarii
profesionale continue. Cursurile se
vor finaliza prin sustinerea unui
examen, în prezenta unei comisii de
evaluatori desemnati de catre ANC.
Absolventii primesc un certificat de
absolvire recunoscut la nivel
national de catre Ministerul Muncii
si Ministerul Educatiei.
În baza analizei de nevoi, au fost
solicitate urmatoarele cursuri
acreditate MENCS cu credite
transferabile:
➢ Promovarea parteneriatului în
educatie

50 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
➢ Managementul activitaii de
voluntariat
➢ Pro – mediere în organizatiile
scolare
➢ Consilierea si orientarea în
cariera a elevului
➢ Managementul clasei de elevi
– managementul conflictelor
➢ Optimizarea învatarii în
programe „scoala dupa
scoala”
➢ Educatie incluziva:
dimensiune, provocari, solutii
➢ A doua sansa în educatie
➢ Modalitati de formare a
competentelor cheie la
prescolar si scolarul mic
Fiecare curs are o durata de min. 60
ore si 15 creditate profesionale
transferabile. Cei 90 de participanti,

51 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
vor fi organizati în 9 grupe, cu câte
10 persoane, fiecare grupaz
participând la 1 dintre cele 9 cursuri
propuse. Referitor la derularea
efectiva a formarii: nr. de ore
alocate programului de formare –
40 oresau 60 ore – se vor realiza fie
în format de 4 ore/zi, fie în format
de 8 ore/zi (regim de weekend), în
functie de disponibilitatea cadrelor
didactice si a calendarului scolar.
Ceea ce înseamna, ca în medie un
curs va avea o durata de min. 3
saptamâni si de max. 2 luni, implicit
dezvoltarea proiectului practic si
examinare. 40 ore = 4 ore/zi = 10
zile + examinare; 40 ore = 8 ore/zi =
5 zile + examinare (în regim de
week-end = min. 3 saptamâni); 60
ore = 4 ore/zi = 15 zile + examinare;

52 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
60 ore = 8 ore/zi = 8 zile +
examinare (în regim de week-end =
min. 4 saptamâni).
Pentru acelasi program de formare,
grupele de instruire se vor
desfasura succesiv. În medie, un
program de formare pentru
finalizarea instruirii la nivelul celor 4
grupe (TIC / competente civice, de
ex.) va avea o durata de min. 4 luni
(1 luna/grupa) si acest program va
fi repartizat uniform pe durata
proiectului, pentru a acoperi toti cei
3 ani de implementare.
2.2. Transfer de Sub-activitatea va avea o durata de ✓ 3 activitati tip masa ✓ 0 activitati tip masa ✓ 3 activitati tip masa
experienta /
34 de luni si va fi demarata dupa 34 luni rotunda si 9 ateliere rotunda si 0 ateliere 40 luni rotunda si 9 ateliere
schimb de bune
practici pentru finalizarea demersurilor de 17 Iulie 2018 – 02 educationale educationale 17 Iulie 2018 – educationale
personalul
organizare a echipei mixte de Iulie 2021 organizate cu 90 organizate cu 90 cadre 31 Decembrie organizate cu 90
didactic
specialisti (3.1) si dupa lansarea cadre didactice GT, didactice GT, pentru 2021 cadre didactice GT,
sub-activitatii (1.1) pentru a pentru schimb de schimb de bune pentru schimb de

53 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
implica, în acest proces de transfer bune practici; practici; bune practici;
si bune practici, experti din diferite
domenii de interventie si expertiza ✓ 1 portal online ✓ 0 portal online pentru ✓ 1 portal online
(consiliere vocationala si în cariera, pentru comunicare, comunicare, transfer pentru comunicare,
educatia parintilor, asistenta transfer de de expertiza, inter transfer de
sociala, dezvoltare curriculara si expertiza, inter relationare între expertiza, inter
instrumente inovative de lucru cu relationare între specialisti în educatie, relationare între
copii/elevii, etc) si pentru a avea specialisti în social etc; specialisti în
seturi devinstrumente inovative în educatie, social etc; educatie, social etc;
procesul didactic, în vederea
exemplificarii/diseminarii, acestor ✓ 15 cursuri în regim ✓ 8 cursuri în regim ✓ 15 cursuri în regim

instrumente, catre cadrele webinar disponibile webinar disponibile webinar disponibile

didactice din localitate. Sub- prin portalul online. prin portalul online. prin portalul online.

activitatea va fi organizata si
coordonata de catre Partenerul
CJRAE prin Expertul tehnici
educative inovative. Pentru
facilitarea contactului cu mediul
educational local, va fi implicat un
expert din partea Partenerului

54 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
LICEU - Expert tehnici inovative si
adaptare curricula. Ambii experti
vor asigura transferul de
experiente, cunostinte, resurse
educationale si bune practici pentru
cadrele didactice grup tinta ale
proiectului (90 pers). Expertul Teme
Orizontale va furniza continuturi
relevante privind principiile
dezvoltarii durabile si ale egalitatii
de sanse. Actiunea are o
componenta practica si o
componenta TIC, prin intermediul
portalului on-line. Principale teme
abordate în cadrul atelierelor /
portalului online: *metode si
tehnici pentru a sprijini elevii sa
treaca de la un ciclu scolar la altul;
*cum identificam / cum combate
discriminarea; *metode inovative

55 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
de învatare /predare, inclusiv
utilizând calculatorul si internetul;
*cum atragem / mentinem
interesul copiilor pentru educatie;
*rolul educatiei pentru promovarea
dezvoltarii durabile; *educatie
parentala. In cadrul componentei
practice vor fi organizate 3 activitati
de tip „masa rotunda” si 9 ateliere
educationale. Fiecare eveniment va
avea o durata de 2 zile. Pentru
activitatile tip „masa rotunda”,
grupul tinta va fi împartit în 3
echipe cu câte 30 participanti.
Pentru atelierele educationale, se
vor organiza echipe cu câte 10
participanti. Componenta practica
va fi finalizata în primul semestru
de activitate – pentru a înlesni si
prioritiza integrarea de noi tehnici

56 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
educationale în procesul de
predare, astfel, daca în cadrul (1.1)
sunt dezvoltate
tehnici/intrumente/metode, în
cadrul (2.2) grupul tinta profesori
este familiarizat cu aplicarea
acestora la clasa, în vederea
cresterii interesului si a motivatiei
elevului pentru scoala. Cei doi
experti (Expertul tehnici educative
inovative – CJRAE si Expert tehnici
inovative si adaptare curricula -
Liceu) vor sustine prezentarile din
cadrul activitatilor, vor planifica
calendarul întâlnirilor, vor pregati
materialele de lucru (exemple din
proiecte similare UE, prezentari
power point, jocuri de rol, filmulete
educative etc.). Aceeasi experti vor
evalua rezultatele activitatii si vor

57 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
monitoriza modul în care
cunostintele acumulate sunt
regasite în procesul de predare la
clasa. Componenta TIC: în cadrul
site-ului de proiect, va fi creat un
portal dedicat schimbului de bune
practici între cadrele didactice si
specialistii în educatie si familie de
la nivel judetean (implicit, membrii
ai echipei mixte). Se va utiliza acest
portal pentru interconectarea cu
retele similare de experti în
domeniul educatiei, implicit retele
de mentori pentru care sa ofere
sprijin personalului din cele doua
unitati scolare din Marasesti, dupa
finalizarea proiectului. Accesul va fi
gratuit si se va face prin logare cu
user/parola. Portal va cuprinde:
resurse on-line (articole, studii /

58 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
materiale similare dezvoltate în alte
proiecte), un forum de discutie,
materiale video si cursuri online
gratuite tip webinar. În cadrul
forumului de discutii, cadrele
didactice pot împartasi experiente
comune, pot oferi solutii la
probleme similare, etc. Cursurile de
tip webinar sunt o metoda
inovativa de a dobândi cunostinte /
informatii noi, într-un mod
interactiv si nonformal. Pe durata
proiectului, vor fi sustinute cel
putin 15 cursuri webinar, cu o
durata de 2 ore fiecare. Resursele
online, programa si continutul
cursurilor vor fi dezvoltate de catre
cei doi experti tehnici inovative.
Activitatea vizeaza sustenabilitatea
ulterioara a proiectului, pentru ca:

59 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
➢ vor fi pregatite cadre didactice
care, dupa finalizarea
implementarii, vor face parte
din echipa mobila;
➢ vor fi pregatite cadre didactice
care vor sustine cursurile de
educatie parentala.
Pentru a garanta functionalitatea
masurilor, minim 2 cadre didactice
din grupul tinta vor fi integrate în
echipa mobila si vor realiza, în anul
3 de proiect, actiuni alaturi de
expertii proiectului. Actiunea
vizeaza inovarea sociala, prin faptul
ca utilizeaza resurse locale pentru a
raspunde unor nevoi concrete ale
comunitatii – acolo unde bugetul
institutiei nu permite angajarea de
personal specializat suplimentar
(consilier / mediator / specialist

60 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
educatie parentala), acest rol va fi
îndeplinit de un cadru didactic
instruit, în acest sens. Actiunea
completeaza masurile de
dezvoltare profesionala a cadrelor
didactice (sub-activitatea 2.1).
2.3. Acordarea Sub-activitatea implica ✓ 1 metodologie de ✓ 1 metodologie de ✓ 1 metodologie de
de stimulente
identificarea/ selectia si acordarea 34 luni acordare a acordare a 40 luni acordare a
pentru
performanta de stimulente pentru performanta, 17 Iulie 2018 – 02 stimulentelor de stimulentelor de 17 Iulie 2018 – stimulentelor de
cadrelor didactice participante la Iulie 2021 performanta performanta 31 Decembrie performanta
activitatile de formare. Acest dezvoltata si dezvoltata si 2021 dezvoltata si
proces se va realiza în conformitate comunicata; comunicata; comunicata;
cu prevederile Ghidului
Solicitantului si cu Anexa 8 Linii ✓ 3 concursuri anuale ✓ 0 concursuri anuale ✓ 3 concursuri anuale
directoare privind elaborarea organizate – organizate – apeluri organizate –
metodologiei de acordare a apeluri de concurs, de concurs, apeluri de concurs,
stimulentelor pentru performanta regulamente regulamente regulamente
pentru cadrele didactice. publicate; publicate; publicate;
Stimulentele pentru performanta
✓ Dosare de ✓ 0 dosare de ✓ Dosare de
fac parte din setul de interventii

61 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
destinate DEZVOLTARII CAPACITATII candidatura candidatura evaluate candidatura
RESURSELOR UMANE ÎN SCOLI. evaluate si si rezultate publicate; evaluate si
Stimulentele pentru performanta rezultate publicate; rezultate publicate;
pentru cadrele didactice din
✓ 15 burse de ✓ 15 burse de
Marasesti sunt acordate în scopul ✓ 0 burse de
performanta performanta
încurajarii eforturilor depuse performanta
acordate / an; acordate / an;
pentru punerea în practica, în acordate / an;
activitatea didactica, a notiunilor
✓ 45 de stimulente
învatate pe parcursul formarii. ✓ 45 de stimulente ✓ 0 de stimulente de
de performanta
Astfel, sub-activitatea va fi de performanta performanta
acordate pe durata
demarata dupa initierea acordate pe durata acordate pe durata
proiectului, pentru
demersurilor de pregatire/instruire proiectului, pentru proiectului, pentru 45
45 de cadre
a cadrelor didactice din sub-activ. 45 de cadre de cadre didactice
didactice pentru
2.1 si 2.2; si va fi gestionata de didactice pentru pentru max. 2
max. 2 luni/pers.
catre Expertul Selectie si max. 2 luni/pers. luni/pers.
Monitorizare GrupTinta. Acesta va
dezvolta metodologia de acordare a
stimulentelor si va comunica
cadrelor didactice care sunt
criteriile de selectie în baza carora

62 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
se acorda stimulentele, precum si
etapele/ formalitatile pentru
decontarea/ asigurarea
stimulentelor.
3.1. Parteneriat Aceasta sub-activitate identifica ✓ 1 retea de ✓ 1 retea de ✓ 1 retea de
strategic
mecanisme specifice de sustinere a 36 luni Parteneriat Parteneriat Strategic 42 luni Parteneriat
pentru viitorul
educatiei si a procesului educational la nivelul 17 Mai 2018 – 02 Strategic pentru pentru educatie cu 17 Mai 2018 – Strategic pentru
tinerilor în
orasului Marasesti, mecanisme ce Iulie 2021 educatie cu 14 14 membrii (mediul 31 Decembrie educatie cu 14
Marasesti
vor fi implementate prin membrii (mediul public-privat) 2021 membrii (mediul
parteneriatul strategic între mediul public-privat) organizata si public-privat)
educational – autoritatile publice – organizata si functionala, dintre organizata si
angajatorii – comunitatea locala. functionala, dintre care 5 angajatori; functionala, dintre
Având în vedere complexitatea care 5 angajatori; care 5 angajatori;
activitatii precum si impactul vizat
la nivel local si judetean, se va ✓ 1 echipa mixta de ✓ 1 echipa mixta de ✓ 1 echipa mixta de
derula pe 36 de luni, contând pe specialisti specialisti (profesori, specialisti
implicarea tuturor celor 4 parteneri, (profesori, asistent social (profesori,
prin expertii proprii. Actiuni si asistent social consilieri asistent social
mecanisme: consilieri educationali, consilieri
a. Organizarea RETELEI DE educationali, membrii ONG, educationali,

63 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
PARTENERI pentru educatia în / membrii ONG, asociatii parinti etc) membrii ONG,
din Marasesti. asociatii parinti organizata pentru asociatii parinti
În primele doua luni de etc) organizata interventii pe teren etc) organizata
implementare au fost demarate pentru interventii – pentru interventii
demersurile pentru asigurarea pe teren – identificarea/atrager pe teren –
functionalitatii retelei: mobilizarea identificarea/atra ea copiilor/elevilor identificarea/atra
membrilor retelei (desemnarea gerea la scoala, gerea
reprezentatilor entitatilor în cadrul copiilor/elevilor la identificarea copiilor/elevilor la
retelei); elaborarea unui statut de scoala, cazurilor cu risc de scoala,
organizare interna; dezvoltarea identificarea excluziune, etc; identificarea
strategiei de interventie pe min. 7 cazurilor cu risc de cazurilor cu risc de
ani (durata de proiect + excluziune, etc; excluziune, etc;
sustenabilitate si crearea
✓ 12 evenimente ✓ 6 evenimente ✓ 12 evenimente
premiselor pentru „înradacinarea /
organizate în organizate în cadrul organizate în
multiplicarea” practicilor /
cadrul Retelei, Retelei, dintre care cadrul Retelei,
interventiilor din cadrul proiectului
dintre care Caravana anuala dintre care
la nivelul comunitatii din
Caravana anuala „Vreau la scoala” si Caravana anuala
Marasesti). Din cadrul acesteia fac
„Vreau la scoala” 5 întâlniri cu „Vreau la scoala”
parte:
si 9 întâlniri cu angajatorii; si 9 întâlniri cu
➢ unitatile de învatamânt locale

64 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
(Liceul tehnologic Eremia angajatorii; angajatorii;
Grigorescu si Scoala nr. 2 cu
unitatile prescolare si scolare ✓ 50 de elevi ✓ 14 de elevi ✓ 50 de elevi
arondate); participanti la participanti la participanti la
➢ autoritatea publica locala evenimentele cu evenimentele cu evenimentele cu
Marasesti; angajatorii; angajatorii; angajatorii;
➢ 2 asociatii de parinti (ale celor
doua institutii de învatamânt, ✓ 1 fond de ✓ 0 fond de sustinere ✓ 1 fond de
asociatii care sunt constituite sustinere pentru pentru revista sustinere pentru
ca ONG-uri); revista liceului – liceului – rezultat al revista liceului –
➢ profesionisti în educatie (de la rezultat al parteneriatului rezultat al
CJRAE); parteneriatului public – privat si parteneriatului
➢ 3 ONG-uri locale (care activeaza public – privat si pentru premierea a public – privat si
pentru dezvoltarea pentru premierea 10 elevi; pentru premierea
comunitatilor de romi si pentru a 10 elevi; a 10 elevi;
promovarea si dezvoltarea
culturii locale); ✓ 1 pagina dedicata ✓ 0 pagina dedicata ✓ 1 pagina dedicata
➢ principalii 5 angajatori locali. locurilor de locurilor de munca locurilor de
Toti membrii vor semna un acord munca de la nivel de la nivel munca de la nivel
comun de adeziune la Reteaua de local/judetean, local/judetean, local/judetean,

65 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
parteneri pentru educatie. creata de creata de voluntarii creata de
Întâlnirile membrilor Retelei vor fi voluntarii Retelei Retelei si disponibila voluntarii Retelei
lunare, cu o durata de 1 zi. si disponibila pe pe site-ul de proiect; si disponibila pe
Totodata, vor fi întreprinse site-ul de proiect; site-ul de proiect;
demersuri pentru atragerea /
✓ 2 grupuri de ✓ 2 grupuri de
implicarea în cadrul activitatilor a ✓ 2 grupuri de sprijin
sprijin functionale. sprijin functionale.
altor entitati relevante – precum functionale.
angajatori judeteni si inspectorate
scolare. Responsabilul activitatii va
fi Coordonatorul Retelei de
Parteneriat Strategic pentru
Educatie, care va dezvolta
materialele pentru functionarea
Retelei, va atrage si mobiliza viitorii
membrii. Va fi sustinut de Expertul
Voluntariat, care faciliteaza
implicarea si adeziunea la Retea a
reprezentantilor Asociatiilor de
parinti si a ONG-urilor locale. În
paralel, Expertul de Inovare si

66 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
Responsabilitate Sociala va
desemna masuri clare privind
componenta de inovare sociala –
atragerea angajatorilor, utilizarea
resurselor locale, implicarea
comunitatii, etc.
b. Identificarea si aplicarea de
INSTRUMENTE SPECIFICE DE
INTERVENTIE.
În baza strategiei Retelei, vor fi
stabilite un set de instrumente de
interventie pentru a asigura
colaborarea între scoli – autoritatea
publica – angajatori – specialisti în
educatie – familie. Dintre
instrumentele de actiune,
mentionam: constituirea unei
echipe mixte de specialisti;
comunicarea dintre scoala si
angajatori (adaptarea curriculei cu

67 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
elemente practice relevante pentru
piata muncii locale); comunicarea
dintre elevii din anii terminali si
angajatori (optiuni de angajare si
antreprenorialul ca solutie de
cariera); organizarea a 2 grupuri
locale tematice (non-discriminare si
voluntariat). Setul de instrumente
va fi evaluat / completat /
îmbunatatit semestrial, dupa caz, în
cadrul sedintelor Retelei. Fiecare
instrument va fi tratat ca un
microproiect individual si va avea
desemnat un responsabil din cadrul
membrilor Retelei, sub
supravegherea Coordonatorului
Retelei. Coordonatorul gestioneaza
functionarea efectiva a Retelei si
coordoneaza echipa mixta. Expertul
de Inovare si Responsabilitate

68 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
Sociala va înlesni comunicarea cu
angajatorii si va actiona pentru
dezvoltarea de mecanisme de
asigurare a sustenabilitatii
proiectului educational prin
implicarea mediului de afaceri local
si judetean.
c. Alcatuirea unei echipe mixte de
specialisti / personal de interventie
în educatie. Aceasta echipa include:
2 consilieri educationali (psiholog/
psihopedagog) de la CJRAE; 1
asistent social de la UAT; 1
reprezentant de la Asociatia de
Parinti „Scoala nr. 2”; 1
reprezentant de la Asociatia de
Parinti „Eremia Grigorescu”; 1
reprezentant al elevilor (cu vârsta
peste 16 ani); 2 cadre didactice de
la Scoala nr. 2 si 2 cadre didactice

69 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
de la Liceul Eremia Grigorescu, 1
consilier/mediator scolar; 1
reprezentant ONG local. Rolul
echipei mixte este: *identificarea &
recrutarea & înscrierea copiilor la
scoala si a tinerilor /adultilor în
cadrul programului de tip „A doua
sansa”; *aducerea / readucerea la
scoala a copiilor / tinerilor din
Marasesti; *identificarea de cazuri
sociale / familii cu probleme
financiare, medicale etc. pentru
sprijinirea copiilor prin resurse
materiale si financiare, pentru a
preveni abandonul scolar. Echipa
mixta va functiona ca un serviciu
mobil de sprijin din cadrul Retelei:
➢ Caravana „Vreau la scoala”.
Timp de doua saptamâni în
luna septembrie, înainte de

70 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
începerea anului scolar, echipa
mixta se va deplasa prin
Marasesti si satele aferente
pentru a aduce / readuce copii
si tinerii la scoala si pentru a
prezenta beneficiile educatiei
pentru viitorul copilului /
tânarului. De asemenea, în
Marasesti, în punctele
principale de trafic (piata,
parcul central etc) vor fi
montate „infodesk-uri” care vor
prezenta pasii / documentele
pentru înscrierea la scoala.
➢ Vor fi organizate grupuri de
câte 3 experti care se vor
deplasa din casa în casa, pentru
a identifica si a înscrie copii la
gradinita / scoala. Frecventa:
saptamânal, timp de 4 luni /an.

71 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
➢ Trimestrial, membrii echipei
mobile vor culege date de pe
teren pentru a preveni
abandonul scolar – adica, vor
merge la familiile copiilor /
elevilor si vor vedea care este
starea financiara / materiala a
acestora, unde exista risc de
abandon scolar, unde sunt
parinti dezinteresati / reticenti
fata de actul educational, etc.
În baza evaluarii : *se va stabili
acordarea de ajutoare de
sprijin a elevilor si *se vor
furniza input-uri pentru
elaborarea schemei
personalizate de sprijin pentru
parinti (vor fi identificate min.
200 familii care vor beneficia de
aceasta schema, implicit de

72 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
programul de educatie
parentala – 3.3 – si care vor
participa la evenimentele de
informare si constientizare din
cadrul sub-activ. 3.2).
Interventiile pe teren pentru
aducerea / readucerea la scoala se
vor concentra pe copii cu vârste de
0 – 2 ani si peste 3 ani care urmeaza
sa intre la cresa / gradinita si pe
tinerii / adultii care nu si-au
terminat studiile pentru includerea
în programul „A doua sansa”.
Pentru aceste actiuni, va fi utila
interventia asistentului social care
cunoaste realitatea din teren (nr.
de cazuri sociale, familiile care
primesc ajutor social etc.).
Consilierii educationali vor interveni
pentru motivarea si atragerea la

73 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
activitatile proiectului, corectând
reticente si prejudecati. Cadrele
didactice, reprezentantul elevilor si
cei ai asociatilor de parinti vor
împartasi din experientele lor în
raport cu gradinita / scoala / liceul
(„tehnica de convingere prin
exemplu”) = se vor implica în regim
de voluntariat, demonstrând astfel
interesul comunitatii pentru
îmbunatatirea mediului
educational. Coordonatorul Retelei
va gestiona si monitoriza activitatea
echipei mixte, insistând pe
utilizarea resurselor locale si
eficientizarea costurilor, prin:
planificarea adecvata a
deplasarilor/ vizitelor corelând
calendarul acestora cu evenimente
locale care atrag publicul tinta;

74 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
utilizarea spatiilor publice pentru
discutii/ dezbateri/ prezentari;
implicarea liderilor de opinie de la
nivelul comunitatii din Asociatiile
de parinti si din ONG-urile locale
etc. Activitatea echipei mixte va
avea la baza un grafic si un set
intermediar de rezultate de atins
anual. Coordonatorul echipei va
evalua activitatea acestei anual si
va propune, dupa caz,
solutii/îmbunatatiri etc.
d. Responsabilizarea angajatorilor.
Alaturi de cei 5 angajatori locali
membrii ai Retelei, pe durata
proiectului vor fi atrasi min. 3
angajatori judeteni. Trei tipuri de
masuri:
➢ angajatori – mediu educational;
Se vor organiza 6 întâlniri, pe

75 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
durata proiectului, între
angajatori si reprezentantii
mediului educational din
Marasesti. Accentul se va pune
pe analiza/adaptarea curriculei –
componenta de optionale si
cursuri tip A doua sansa, în
vederea identificarii si
introducerii de module de
formare adecvate cu posturile
disponibile local si judetean,
implicit module pentru
dobândirea de competente
digitale. În cadrul întâlnirilor,
angajatorii vor prezenta locurile
de munca disponibile si
competentele necesare si vor
asigura 10 locuri locuri de
practica.
➢ UAT Marasesti – angajatorii; Vor

76 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
constitui un fond de sustinere a
revistei Liceului Tehnologic
Eremia Grigorescu si pentru
premierea a 10 elevi/tineri pe
durata proiectului (pentru
implicarea în actiuni de
voluntariat si pentru rezultatele
scolare). Vor actiona pentru
identificarea unor mecanisme de
sprijin a educatiei din Marasesti.
➢ angajatori – elevi; Pe durata
proiectului, vor fi organizate 3
întâlniri între reprezentantii
angajatorilor si elevii / tinerii din
grupul tinta (care doresc sa afle
mai multe despre angajare /
cariera). În cadrul acestora, se va
încuraja componenta de
antreprenoriat – adica,
angajatorii sa prezinte prin

77 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
exemple practice / situatiile cu
care s-au confruntat în
dezvoltarea afacerii si sa fie
modele / surse de inspiratie
pentru tinerii care vor sa îsi
realizeze propria afacere. Min.
50 de elevi / tineri participanti la
cele 3 întâlniri.
Pe site-ul proiectului, va fi creata o
pagina speciala dedicata locurilor
de munca disponibile laangajatorii
locali si judeteni. Culegerea si
actualizarea informatiilor privind
aceste locuri de munca vor fi
realizate de o echipa de 3 voluntari
din rândul elevilor / tinerilor. Pagina
se va adresa în special tinerilor din
anii terminali si participantilor la „A
doua sansa”.
e. Organizarea a 2 grupuri locale

78 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
de sprijin: 1 grup pentru
promovarea non-discriminarii; 1
grup pentru voluntariat.

3.2. „Scoala Sub-activitatea are o durata de 36 ✓ 1 campanie de ✓ 1 campanie de ✓ 1 campanie de


mea în
de luni, având în vedere tematica 36 luni informare si informare si 42 luni informare si
Marasesti” –
Campanie de complexa a masurilor de 17 Mai 2018 – 02 constientizare constientizare 17 Mai 2018 – constientizare
informare si
interventie în educatia locala si Iulie 2021 organizata si organizata si derulata 31 Decembrie organizata si
constientizare
diversitatea grupului tinta (copii, derulata în mediul în mediul online si 2021 derulata în mediul
tineri, parinti, profesori, etc.). Ca online si offline; offline; online si offline;
atare, campania se va derula pe
toata durata proiectului, pentru a ✓ 5 bannere online ✓ 5 bannere online ✓ 5 bannere online
genera o schimbare de atitudine afisate lunar / în afisate lunar / în afisate lunar / în
vizibila la nivelul comunitatii locale total, 180 bannere total, 90 bannere total, 180 bannere
din orasul Marasesti. Sub- online pentru 36 de online pentru 18 luni, online pentru 36 de
activitatea (3.2) va fi gestionata de luni, pe site-urile pe site-urile de luni, pe site-urile
catre Partenerul UAT Marasesti, de interes pentru interes pentru grupul de interes pentru
prin expertul Coordonator grupul tinta; tinta; grupul tinta;
Campanie Informare si
✓ 0 video scurte
Constientizare. În schimb, toti cei 4 ✓ 20 video scurte ✓ 20 video scurte
diseminate în mediul

79 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
parteneri vor contribui la sustinerea diseminate în on-line; diseminate în
evenimentelor specifice, prin mediul on-line; mediul on-line;
expertii si canalele de comunicare
proprii. Totodata, membrii Retelei ✓ 5 articole în cadrul ✓ 3 articole în cadrul ✓ 5 articole în cadrul
(3.1) vor facilita diseminarea Revistei Liceului Revistei Liceului Revistei Liceului
mesajului Campaniei în mediile „Eremia „Eremia Grigorescu”, „Eremia
online proprii si / sau ale grupurilor Grigorescu”, disponibila în format Grigorescu”,
de prieteni. De asemenea, pentru disponibila în electronic. disponibila în
realizarea Campaniei, vor fi format electronic. format electronic.
implicate grupurile de sprijin
(pentru diseminare materiale, ✓ 32 de activitati de ✓ 15 de activitati de ✓ 32 de activitati de
pentru atragerea participanþilor la informare; informare; informare;
evenimente, pentru pregatirea
mesajului video/online etc.) si ✓ 12 evenimente de ✓ 6 evenimente de ✓ 12 evenimente de
echipa mixta de specialisti (pentru constientizare; constientizare; constientizare;
diseminarea în cadrul familiilor).
Faza de pregatire: În primele 2 luni, ✓ peste 600 de ✓ materiale (afise / ✓ peste 600 de
în paralel cu crearea Retelei de materiale (afise / flyere) diseminate; materiale (afise /
parteneriat pentru educatie, se flyere) diseminate; flyere) diseminate;
dezvolta:

80 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
➢ Strategia campaniei – ✓ min 50% din ✓ 50% din populatia ✓ min 50% din
obiective, plan de promovare, populatia orasului orasului Marasesti populatia orasului
canale, etc.; Marasesti este este informata cu Marasesti este
➢ Instrumente specifice de informata cu privire la participarea informata cu
comunicare / informare; privire la parentala la îngrijirea privire la
➢ Calendarul activitatilor participarea copiilor, cu privire la participarea
Campaniei. parentala la valorile incluziunii parentala la
Faza de sustinere: Campania va îngrijirea copiilor, sociale, cu privire la îngrijirea copiilor,
avea o componenta online si o cu privire la valorile non discriminare, cu privire la valorile
componenta offline, cu mijloace de incluziunii sociale, dezvoltare durabila, incluziunii sociale,
informare online: cu privire la non etc. (aprox. 4.500 cu privire la non
➢ 1 campanie de informare discriminare, persoane, dintre care discriminare,
online, prin postari / mesaje dezvoltare 1.700 elevi la nivel dezvoltare
zilnice pe platformele de durabila, etc. local); durabila, etc.
social-media; pe canale proprii (aprox. 4.500 (aprox. 4.500
ale partenerilor (site, persoane, dintre persoane, dintre
Facebook, LinkdIN); care 1.700 elevi la care 1.700 elevi la
➢ 5 bannere online afisate lunar nivel local); nivel local);
pe site-urile de interes pentru
grupul tinta; ✓ minim 600 de ✓ 300 de participanti la
✓ minim 600 de

81 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
➢ 20 video scurte diseminate în participanti la evenimentele offline participanti la
mediul on-line; evenimentele ale Campaniei; evenimentele
➢ 5 articole în cadrul Revistei offline ale offline ale
Liceului „Eremia Grigorescu”, Campaniei (câte 50 Campaniei (câte 50
disponibila în format participanti/eveni participanti/eveni
electronic. ment) ment)
Mijloace de informare offline:
➢ 32 de activitati de informare;
➢ 12 evenimente de
constientizare;
➢ peste 600 de materiale (afise /
flyere) diseminate.
Tematica materialelor si a actiunilor
din cadrul Campaniei: promovarea
educatiei parentale, participarea
echitabila si deplina a copiilor în
învatamântul obligatoriu,
nediscriminarea si incluziunea
sociala (cu accent pe comunitatea
roma), importanta educatiei pentru

82 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
dezvoltarea unei cariere, implicarea
sociala si voluntariatul pentru
comunitate, rolul scolii în
comunitate si continuarea studiilor
în Marasesti, dezvoltarea durabila
prin educatie si voluntariat etc.
Dintre cele 12 evenimente, minim 2
vor fi dedicate parintilor.
Fiecare partener va sustine 8
activitati de informare si 3
evenimente, sub îndrumarea
expertului Coordonator Campanie
Informare si Constientizare.
Activitatile de informare vor fi
lunare si se vor sustine: *în cadrul
orelor de clasa (inclusiv la
gradinitele / scolile arondate si cele
din mediul rural); *la sesiunile de
educatie parentala (din cadrul sub-
activ. 3.3); *la sedintele cu parintii;

83 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
*la serbarile scolare; *la festivitatile
locale din Marasesti.
Activitatile de informare vor avea o
durata de min. 30 minute. Se va
pune un accent deosebit pe
informarea în rândul parintilor,
masura care face parte din schema
personalizata de sprijin a parintilor,
fiind implicate si asociatiile de
parinti din cadrul Retelei pentru
diseminarea acestor informatii.
Evenimentele vor fi organizate în
cadru formal cu o durata de 1 zi,
sub forma de ateliere / prezentari /
conferinte / dezbateri. În cadrul
acestor vor fi integrate elemente
TIC – filme tematice / prezentari
power point / concursuri online pe
paginile de socializare. Un element
de inovare sociala va fi reprezentat

84 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
de piesa de teatru sustinuta de
catre trupa Liceului; piesa care va
aborda tema egalitatii de sanse si a
non-discriminarii (exemple practice
usor de identificat si solutii de
corectare a situatiilor de
discriminare / prejudecati). Piesa de
teatru va fi organizata ca un
eveniment în sine din cadrul
Campaniei si va fi deschisa
publicului larg. Totodata, în cadrul
evenimentelor vor fi invitati ca
speackeri absolventi de la
institutiile de învatamânt din
Marasesti care sa împartaseasca din
experienta lor generatiilor actuale;
se va pune accent pe prezentarea
ca modele de urmat a tinerilor /
adultilor.
Faza de evaluare: în ultimele 2 luni,

85 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
în paralel cu finalizarea
evenimentelor, se efectua o analiza
pentru a stabili impactul masurilor
de informare si constientizare în
rândul comunitatii locale si a
aprecia în ce masura s-au produs
schimbari de raportare / abordare
în raport cu subiectele principale
ale Campaniei. În acest sens, se vor
avea în vedere urmatoarele:
➢ evolutia nr. de participanti
evenimente pe durata
Campaniei;
➢ temele de discutii din mediul
online si feedback-ul primit;
➢ evolutia indicatorilor privind
prezenta/rezultatele scolare
pe durata proiectului la nivelul
unitatilor de învatamânt din
localitate;

86 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
➢ nr. de initiative
locale/proiecte demarate de
catre organizatiile de
voluntari/ONG;
➢ gradul de implicare al
parintilor în proiectele scolare
etc.
Evaluarea va fi întreprinsa de catre
Coordonatorul Campaniei, care va
beneficia de suport si informatii
(rezultate, input-uri obtinute) din
partea Coordonatorilor
Partenerilor, în functie de aria de
implicare/expertiza a fiecarui
Partener.

87 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
3.3. Program Sub-activitatea va avea o durata de ✓ 1 schema ✓ 1 schema ✓ 1 schema
de educatie
34 de luni si este lansata dupa 34 luni personalizata de personalizata de 40 luni personalizata de
parentala
finalizarea demersurilor de 17 Iulie 2018 – 02 sprijin a parintilor sprijin a parintilor 17 Iulie 2018 – sprijin a parintilor
organizare a echipei mixte de Iulie 2021 dezvoltata pentru dezvoltata pentru 31 Decembrie dezvoltata pentru
specialisti (3.1). Sub-activitatea este 200 de familii; 200 de familii; 2021 200 de familii;
coordonata de catre Partenerul
CJRAE prin Expertul de educatie ✓ 1 program de ✓ 1 program de ✓ 1 program de
parentala. De asemenea, pentru educatie educatie parentala educatie
atragerea si implicarea adecvata a parentala implementat în parentala
membrilor familiei, va actiona implementat în Marasesti; implementat în
asistentul social din partea UAT Marasesti; Marasesti;
Marasesti. Implica toate masurile
necesare pentru: ✓ 1 suport de ✓ 1 suport de educatie ✓ 1 suport de
➢ pregatirea sesiunilor de educatie parentala elaborat; educatie
educatie parentala; parentala instrumente de parentala
➢ sustinerea si functionalitatea elaborat; lucru pentru elaborat;
programului de educatie instrumente de sesiunile de instrumente de
parentala; lucru pentru educatie parentala lucru pentru
➢ monitorizarea & evaluarea sesiunile de dezvoltate / sesiunile de
rezultatelor / impactului educatie aplicate; educatie

88 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
programului la nivel de familie parentala parentala
si comunitate. dezvoltate / dezvoltate /
Faza de pregatire aplicate; aplicate;
În baza rezultatelor analizei de
nevoi si a input-urilor furnizate de ✓ minim 20 sesiuni ✓ 5 sesiuni de curs ✓ minim 20 sesiuni
catre echipa mixta privind situatia de curs organizate organizate si 100 de de curs organizate
familiala în gospodariile vizitate si 400 de ore de ore de educatie si 400 de ore de
(3.1), expertul responsabil va educatie parentala livrate; educatie
dezvolta o schema personalizata de parentala livrate; parentala livrate;
sprijin a parinþilor pentru min. 200
de familii. Schema va integra: ✓ minim 200 familii ✓ 60 familii ✓ minim 200 familii

➢ programul de educatie participante. participante. participante.

parentala (care se va realiza


prin sub-activ. 3.3);
➢ demersurile de informare,
constientizare si de
interventie la nivelul familiei,
privind rolul educatiei în
dezvoltarea copilului /
tânarului (sub-activ. 3.2)

89 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
Referitor la schema de sprijin =
Actiunile mentionate sunt
obligatorii pentru toate cele 200 de
familii, dar masurile de interventie
la nivelul familiei se vor
individualiza de la caz la caz,
punându-se accentul pe elementele
deficitare în relatia dintre copil-
parinte si în gospodarie pentru a
reduce obstacolele care pot
determina abandonul scolar. Faza
de pregatire are o durata de max. 2
luni si include:
➢ dezvoltarea schemei de
sprijin;
➢ elaborarea suportului;
➢ materiale pentru sesiunile de
educatie parentala.
Faza de sustinere si functionalitate
Programul va urmari optimizarea

90 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
comportamentelor parentale:
încurajarea comportamentelor de
sprijin ale parintilor; îmbunatatirea
relatiei parinte-copil, eliminarea
comportamentelor nefavorabile
dezvoltarii copilului (de ex.,
eliminarea atitudinilor reticente în
rândul parintilor: „scoala nu este o
forma de obþine ajutorul social /
alocatia, a recunoaste abandonul
scolar nu este o rusine, a
recunoaste situatia speciala a
copilului cu probleme nu este o
rusine, etc.”).
Programul de educatie parentala
implica toate actiunile si resursele
destinate parintilor si celor care
îngrijesc copii, cu scopul de a-i
sprijini pe acestia si de a le
îmbunatati capacitatea de a-si

91 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
creste copiii.
Pentru eficienta acestor interventii,
în conformitate cu recomandarile si
reglementarile internationale
(UNICEF) privind educatia
parentala, sesiunile se vor derula pe
termen lung, min. 30 de luni.
Sustinerea efectiva a programului
implica:
➢ 20 sesiuni de curs de educatie
parentala; 2 sesiuni per
trimestru.
➢ fiecare sesiune va avea aprox.
10 familii participante;
➢ fiecare sesiune va avea
aprox.20 ore/curs;
➢ fiecare sesiune include: min. 1
vizita la domiciliul familiei si 1
discutie individuala cu
parintele.

92 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
La cererea parintelui, expertul va
asigura asistenta / consiliere /
informare personalizata.
Programul se va realiza în cadrul
Centrului Educational Integrat
(cursurile efective, întâlnirile
individuale), la domiciliul familiei
(informarea parintilor,
monitorizarea impactului cursurilor
de educatie parentala, înregistrarea
schimbarilor pozitive în atitudinea
parintilor), în institutia de
învatamânt (sedintele cu parintii,
întâlniri programate).
De asemenea, în cadrul sesiunilor
de educatie parentala vor fi
abordate aspecte ce tin de
alimentatie, igiena si sanatate,
completând la nivelul membrilor
familiei, informatii pe care copiii /

93 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
tinerii le primesc în cadrul Activitatii
1 INTERVENTII INTEGRATE
CENTRATE PE COPIL / TÂNAR /
ADULT.
Modalitati de recrutare a
participantilor la program:
- la recomandarea echipelor
mixte de specialisti din cadrul
sub-activ. (3.1), prin schemele
personalizate de sprijin;
- la cererea parintilor;
- la recomandarea personalului
didactic, cu accent pe familiile
din zone marginalizate
(cartierele cu populatie roma
si zona rurala), cu risc de
abandon scolar, familia
monoparentala, familiile cu
copii numerosi si / sau copii cu
probleme (medicale etc.), asa

94 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
cum au fost semnalate în
Analiza de nevoi.

4.1. Sub-activitatea 4.1 este una ✓ 1 sediu de proiect ✓ 1 sediu de proiect ✓ 1 sediu de proiect
Planificarea si
transversala, cu o durata 36 luni organizat; organizat; 42 luni organizat;
coordonarea
activitatilor si echivalenta perioadei de 17 Mai 2018 – 02 ✓ Resurse si utilitati ✓ Resurse si utilitati 17 Mai 2018 – ✓ Resurse si utilitati
resurselor
implementare a proiectului. Iulie 2021 alocate pentru alocate pentru 31 Decembrie alocate pentru
Coordonator sub-activitatii 4.1 este lansare lansare activitatilor; 2021 lansare
Managerul de Proiect, beneficiind activitatilor; ✓ 1 organigrama de activitatilor;
de suportul echipei de ✓ 1 organigrama de proiect aprobata; ✓ 1 organigrama de
management (responsabil financiar, proiect aprobata; ✓ Decizii interne proiect aprobata;
asistent proiect, expert informare si ✓ Decizii interne elaborate; ✓ Decizii interne
publicitate, expert achiziţii publice). elaborate; ✓ Conturi de proiect elaborate;
În cadrul acestei sub-activitati se ✓ Conturi de proiect deschise; ✓ Conturi de proiect
vor derula: deschise; ✓ Proceduri de lucru deschise;
➢ initierea proiectului; ✓ Proceduri de lucru pentru ✓ Proceduri de lucru
➢ planificarea si coordonare pentru managementul pentru
activitatilor; managementul proiectului managementul

95 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
➢ managementul resurselor; proiectului aprobate; proiectului
➢ managementul informatiei si aprobate; ✓ 1 Carta de Proiect aprobate;
comunicarii; ✓ 1 Carta de Proiect aprobata; ✓ 1 Carta de Proiect
➢ închiderea proiectului. aprobata; ✓ 1 sedinta de kick-off aprobata;
✓ 1 sedinta de kick- organizata, ✓ 1 sedinta de kick-
off organizata, materiale pregatite, off organizata,
materiale echipa de proiect materiale
pregatite, echipa mobilizata. pregatite, echipa
de proiect ✓ Planuri de proiect de proiect
mobilizata. elaborate si mobilizata.
✓ Planuri de proiect comunicate echipei ✓ Planuri de proiect
elaborate si de experti. elaborate si
comunicate comunicate
echipei de experti. ✓ Registrul de livrabile echipei de experti.
✓ Registrul de dezvoltat / ✓ Registrul de
livrabile dezvoltat actualizat periodic. livrabile dezvoltat
/ actualizat ✓ Rapoarte de / actualizat
periodic. activitate colectate, periodic.
✓ Rapoarte de verificate si avizate; ✓ Rapoarte de
activitate ✓ Instrumente de activitate

96 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
colectate, management de colectate,
verificate si proiect dezvoltate/ verificate si
avizate; actualizate lunar sau avizate;
✓ Instrumente de trimestrial (rapoarte ✓ Instrumente de
management de de monitorizare, management de
proiect rapoarte proiect
dezvoltate/ de progres, registru dezvoltate/
actualizate lunar de riscuri etc.); actualizate lunar
sau trimestrial ✓ Instrumente pentru sau trimestrial
(rapoarte de eficienta (rapoarte de
monitorizare, comunicarii interne monitorizare,
rapoarte si externe rapoarte
de progres, dezvoltate / de progres,
registru de riscuri actualizate / registru de riscuri
etc.); comunicate echipei. etc.);
✓ Instrumente ✓ Resurse umane, ✓ Instrumente
pentru eficienta mat., finan. pentru eficienta
comunicarii coordonate; comunicarii
interne si externe ✓ Cash-flow de proiect interne si externe
dezvoltate / actualizat perioadic; dezvoltate /

97 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
actualizate / ✓ Facturi / deconturi / actualizate /
comunicate state – intocmite/ comunicate
echipei. verificate; echipei.
✓ Resurse umane, ✓ Cereri de ✓ Resurse umane,
mat., finan. rambursare/ cereri mat., finan.
coordonate; de plata întocmite, coordonate;
✓ Cash-flow de transmise si avizate; ✓ Cash-flow de
proiect actualizat ✓ 1 arhiva de proiect proiect actualizat
perioadic; organizata; perioadic;
✓ Facturi / ✓ Nu este cazul; ✓ Facturi /
deconturi / state – ✓ Documentatie de deconturi / state –
intocmite/ atribuire – intocmite/
verificate; specificatii tehnice verificate;
✓ Cereri de lansate / publicate; ✓ Cereri de
rambursare/ ✓ servicii si produse rambursare/
cereri de plata asigurate; cereri de plata
întocmite, ✓ evenimente de întocmite,
transmise si informare si transmise si
avizate; promovare a avizate;
✓ 1 arhiva de proiectului realizate; ✓ 1 arhiva de

98 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
proiect ✓ Newsletters proiect
organizata; trimestrial publicat organizata;
✓ Actiuni de ✓ 1 site de proiect ✓ Actiuni de
închidere realizate functional. închidere realizate
corespunzator; ✓ materiale de corespunzator;
✓ Documentatie de informare pentru ✓ Documentatie de
atribuire – publicitatea atribuire –
specificatii tehnice proiectului; specificatii tehnice
lansate / lansate /
publicate; publicate;
✓ servicii si produse ✓ servicii si produse
asigurate; asigurate;
✓ evenimente de ✓ evenimente de
informare si informare si
promovare a promovare a
proiectului proiectului
realizate; realizate;
✓ Newsletters ✓ Newsletters
trimestrial trimestrial
publicat publicat

99 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
✓ 1 site de proiect ✓ 1 site de proiect
functional. functional.
✓ 500 de materiale ✓ 500 de materiale
de informare de informare
pentru pentru
publicitatea publicitatea
proiectului; proiectului;
4.2. Sub-activitatea 4.2 este una 36 luni ✓ Rezultate ✓ Rezultate 42 luni
Monitorizarea,
transversala, a carei durata este 17 Mai 2018 – 02 preconizate preconizate identice 17 Mai 2018 –
evaluarea si
31 Decembrie
auditarea echivalenta perioadei de Iulie 2021 identice cu cele de cu cele de la 4.1.
2021
activitatilor
implementare a proiectului. la 4.1.
Coordonatorul sub-activitatii 4.2.
este Managerul de Proiect,
beneficiind de suport din partea
echipei de management
(responsabil financiar, asistent
proiect).
4.3. Sub-activitatea 4.3. este una 36 luni ✓ Rezultate ✓ Rezultate 42 luni
Planificarea si
transversala, responsabilul fiind 17 Mai 2018 – 02 preconizate preconizate identice 17 Mai 2018 –
derularea
31 Decembrie
procedurilor de Expertul de Achizitii Publice, cu Iulie 2021 identice cu cele de cu cele de la 4.1.
2021
achizitii

100 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
suport din partea Managerului de la 4.1.
Proiect si a Responsabilului
Financiar. Sub-activitatea include
un set de actiuni specifice, privind
organizarea si derularea
procedurilorde achizitii publice,
conform legislatiei în vigoare:
*elaborarea documentatiei
necesare si lansarea procedurilor
de achizitie; *evaluarea si selectia
ofertantilor; *semnarea si
derularea contractelor.
În prima faza, se întocmeste un
referat de necesitate si se
realizeaza o nota de fundamentare
avalorii estimative, în functie de
care se va alege tipul de procedura.
Ulterior, se elaboreaza specificatiile
tehnice si se publica procedura,
respectând principiile transparentei

101 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
în rândurile potentialilor ofertanti.
Tot în cadrul acestei sub-activitati,
vor fi raportate demersurile de
evaluare si selectie a ofertantilor (în
functie de specificatiile tehnice
minime solicitate si respectarea
criteriului de atribuire).
Contractarea ofertantului declarat
câstigator va fi urmata de
transmiterea comenzilor si recepþia
produselor / serviciilor.
SUBCONTRACTAREA urmareste
cresterea eficientei financiare,
vizand produse / servicii concrete
pentru care nici Solicitantul, nici
Partenerul nu au expertiza
necesara, astfel:*materiale
consumabile, materiale pentru
cursurile practice, papetarie si
birotica necesare în activitatile cu

102 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
grupul tinta pentru (1) sustinerea
atelierelor/prezentarilor/eveniment
elor/cursurilor din cadrul
Programului Scoala dupa Scoala, A
doua sansa, a masurilor
motivationale si recreative etc.; (2)
sustinerea dezbaterilor/ întâlnirilor/
prezentarilor dintre mediul
educational –angajatori – mediul
public prin membrii Retelei de
Parteneriat; (2) sustinerea
programului de educaþie parentala,
etc; *editarea si tiparirea de
materiale pentru grupul þinta:
suporturi de curs pentru sesiunile
de formare si brosuri GT pentru
evenimentele Campaniei de
informare si constientizare
privindrolul educatiei; *produse de
mobilier de birou si echipamente IT

103 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
pentru dotarea unitaþilor scolare
defavorizate si a Centrului
Educational Integrat – în cadrul
carora se vor sustine activitatile
proiectului;*servicii de cazare
interna pentru expertii Liderului de
Parteneriat care nu provin din
Marasesti;*servicii de organizare
evenimente (sala, dotari, catering,
transport participanti etc.) pentru
cele 12 evenimente din cadrul
Campaniei, pentru cele 12
evenimente Reteaua de
Parteneriat, pentru schimbul de
bune practici si expertiza între
cadrele didactice si specialisti în
educatie, social, consiliere etc. (3
mese rotunde si 9 ateliere);*servicii
de organizare excursii si tabere
pentru grupul tinta; 3 tabere cu

104 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
cate 40 participanti/fiecare, durata
7 zile, cu cazare, transport si masa
incluse, implicit activitati recreative
si educationale; 10 excursii cu câte
40 participanti/fiecare; *servicii de
promovare online, prin text/baner
pe site-uri de interes;*servicii de
transport participanti GT la
activitatile proiectului (evenimente,
campanii, cursuri, etc.);
*subcontractarea de catre
Solicitant a pachetului de cursuri
acreditate MENCS, pe care nu le
poate organiza pentru ca nu este
acreditat în acest sens; *servicii
de acces platforma online pentru
transfer bune practici/expertiza,
tutoriale video, resurse
educationale etc; *realizarea
masurilor de informare si

105 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
publicitate a proiectului (cheltuieli
indirecte).
4.4. Informare Sub-activitatea 4.4 este una ✓ Rezultate ✓ Rezultate
si publicitate
transversala, cu o durata 36 luni preconizate preconizate identice 42 luni
echivalenta perioadei de 17 Mai 2018 – 02 identice cu cele de cu cele de la 4.1. 17 Mai 2018 –
31 Decembrie
implementare a proiectului, Iulie 2021 la 4.1.
2021
responsabil fiind Expertul de
Informare si Publicitate, cu suport
din partea echipei de management
(manager de proiect, asistent
manager). Sub-activitatea implica:
a) Elaborarea / actualizarea
strategiei de promovare a
proiectului. Strategia fixeaza cadrul
pentru organizarea si sustinerea
actiunilor transversale printr-o
informare corecta, eficienta
sipermanenta privind sursele de
finantare, obiectivele si masurile
dezvoltate prin proiect, grupultinta

106 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
si rezultatele planificate / atinse.
Strategia ghideaza modul în care
sunt construite, aplicate si evaluate
masurile de informare si
publicitate, stabilind în acelasi timp
si identitatea proiectului (logo,
grafica, mesaje, etc.). Strategia
enumera instrumentele de
comunicare. Strategia stabileste
obiectivele procesului de
comunicare: *cresterea notorietatii
proiectului; *construirea încrederii
în proiect ("brand building");
*trasaturile mediului de
comunicare.
b) Dezvoltarea si diseminarea
instrumentelor de
info/promovare. În cadrul acestei
sub-activitati vor fi realizate si
raportate un set de actiuni pentru a

107 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
asigura vizibilitatea proiectului si a
surselor sale de finantare.
Instrumente de informare si
promovare: *pregatirea si lansarea
unui comunicat de presa pentru
începerea / finalizarea proiectului.
*organizarea si sustinerea unei
conferinte de lansare / final de
proiect. Pregatirea evenimentelor:
definitivarea listei de invitati,
elaborarea invitatiei si a
comunicatului de presa, stabilirea
agendei evenimentului, pregatirea
materialelor pentru mapele
participantilor si a indicatoarelor
pentru sala, transmiterea
invitatiilor (50 de invitati) si
centralizarea confirmarilor,
stabilirea membrilor prezidiului si a
vorbitorilor, realizarea prezentarilor

108 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
/ discursurilor vorbitorilor,
vizualizarea / amenajarea spatiului
de conferinta, instalarea
însemnelor de vizibilitate necesare.
*dezvoltarea si actualizarea
periodica a site-ului de proiect si a
platformelor social-media ale
proiectului; informatii privind
calendarul activitatilor, metodologii
de participare / selectie, informatii
privind rezultatele proiectului – vor
fi disponibile pe site / social media.
*elaborarea unui newsletter
trimestrial în versiune electronica,
disponibil pe site-ul de proiect.
Newsletter-ul va prezenta
publicului larg, rezultatele
intermediare înregistrate în
implementarea proiectului.
*elaborarea si diseminarea a 500

109 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
de materiale de informare si
promovare (agende, mape).
MASURI MINIME INFORMARE SI
PUBLICITATE – strategia de
promovare stabileste si cerintele de
publicitate în conformitate cu
Manualul de Identitate Vizuala;
strategia este comunicata echipei
de proiect pentru a respecta aceste
cerinte în derularea activitatilor
proprii. În paralel, managerul de
proiect si coordonatorii partenerilor
monitorizeaza respectarea
cerintelor de informare si
promovare pe toata durata
proiectului. Echipa de proiect se va
asigura ca toate documente /
materialele (hartii A4, brosuri,
pliante, web-site) poarta antetul
stabilit si mentiunea: „Proiect

110 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Durata sub- Rezutate activitate Durata sub- Rezutate activitate
Descrire activitate activitate conform
Sub-activitate Realizate pana la 31 activitate conform Conform Plan de
conform Cererii de finantare CF Conform CF Plan recuperare recuperare
martie 2021
cofinantat POCU 2014-2020”
impreuna cu sloganul POCU. La
intrarea in toate sediile de proiect
se va include un afis cu date despre
proiect. Pe materiale /
echipamente se vor lipi autocolante
in locuri vizibile. Se vor publica
anunturi pentru a marca
lansarea/finalizarea proiectului.
Toate publicatiile din proiect vor
avea pe ultima pagina o caseta cu
textul prevazut in Manualul de
Identitate Vizuala. Site-ul va avea
link catre pagina programului
POCU, MFE, CE etc. si va respecta
elementele de identitate vizuala,
inclusiv mesajul obligatoriu de
postat pe prima pagina, conform
Manualului de Identitate Vizuala.

111 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


112 | P a g i n ă

Proiect cofinanțat din PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020