Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BUCUREŞTI

PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII


COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ

GHID
pentru pregătirea colocviului de finalizare a
programului de formare psihopedagogică
- Nivelul I -
Programul de formare psihopedagogică se încheie cu examen de absolvire, realizat
pe bază de colocviu. Participarea este condiţionată de promovarea tuturor celorlalte
discipline prevăzute de planul de învăţământ al programul de formare psihopedagogică.

Conţinutul evaluării
Finalizarea programului de formare psihopedagogică se realizează prin susţinerea
unui portofoliul didactic în cadrul colocviului.
Portofoliul didactic va cuprinde:
 un proiect didactic, un plan calendaristic sau un plan anual, pentru un tip de lecţie, o
clasă şi condiţii la alegere (după caz), care să reflecte cunoştinţele acumulate de
student în cadrul disciplinelor Didactica specializării (educaţiei fizice/ kinetoterapie)
şi Practică pedagogică;
 referat cu tematică din disciplinele pedagogice, care să abordeze unul dintre aspectele
apreciate de student ca fiind importante în raport cu documentul de planificare ales;
 referat cu tematică din disciplinele psihologice, care să analizeze aspecte cu caracter
psihologic şi social care condiţionează eficienţa activităţii de educaţie fizică ilustrată
la nivelul documentului de planificare ales.
Aprecierea portofoliului didactic se va realiza pe baza cerinţelor pe care trebuie să le
respecte cele trei documente din componenţa sa.
Notarea se va realiza de către comisia de evaluare, prin note întregi, de la 5 la 10.
Promovarea colocviului se realizează cu nota 6.

Cerinţe privind elaborarea portofoliului didactic


1. Pentru proiectul didactic/planul calendaristic/planul anual se vor folosi modelele
prezentate în lucrările Educaţie fizică şi sport – teorie şi didactică. Editura FEST,
Bucureşti, 2005 (A.Dragnea, coord.), Didactica educaţiei fizice Editura Universitară,
2012 (M.Stănescu)
2. Pentru referate:
 numărul de pagini va fi cuprins între 5 – 10 pagini;
 structura referatului va fi următoarea:
a. introducere (de ce a fost aleasă tema respectivă, care este legătura referatului
cu documentul de planificare);
b. scopul referatului (ce urmăreşte referatul să scoată în evidenţă?)
c. problematica referatului (abordarea temei din punctul de vedere al literaturii
de specialitate, al autorului; noutăţi, aspecte care trebuie să rămână în atenţia
profesorului de educaţie fizică, etc.)
d. concluzii/propuneri (cum a contribuit analiza temei la formarea de cadru
didactic, cum se poate aplica în exercitarea profesiei, etc.)
e. bibliografie
Perioada de depunere a portofoliilor şi de evaluare

Portofoliile vor fi transmise coodonatorilor spre corectare şi avizare în perioada


2.12.2020 - 15. 05. 2021.
Colocviul va avea loc în perioada 21-27.06.2021. Data va fi anunţată prin serviciul
secretariat.

PROPUNERI PRIVIND TEMATICA REFERATELOR1

Didactica specializării

Proiect didactic/plan de lecţie


Plan calendaristic semestrial
Plan anual/Eşalonarea anuală a unităţilor de învăţare
(documentul ales se va realiza pentru un tip de lecţie, clasă şi condiţii la alegere)

Bilibografie selectivă:
BARBU, C., Predarea tehnicii exerciţiilor de atletism la copii şi juniori. Editura Atlantis,
Bucureşti, 1999.
BOTA, A., TEODORESCU, S., Exerciţiul fizic în afecţiuni cronice. Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 2007
CIOLCĂ, S., Fotbal – fundamente teoretice şi metodice, ANEFS, Bucureşti, 2008
COJOCARU, V., Fotbal, aspecte teoretice şi metodice, Editura Cartea Universitară,
Bucureşti, 2006
CROITORU, D., ŞERBAN, M., Volei în şcoală, Editura Semne, Bucureşti, 2002
DRAGNEA, A. (coord) Educaţie fizică şi sport. Teorie şi didactică. Editura FEST,
Bucureşti, 2005
GRIGORE, V., Gimnastica. Manual pentru cursul de bază. Editura Bren, Bucureşti, 2003
GRIGORE,V., NICULESCU, G., Gimnastica acrobatică. Elemente şi modele. Editura
Bren, Bucureşti, 2004
IGOROV–BOSI, M., Instruirea în handbal – copii şi juniori, Editura Moroşanu, Bucureşti,
2009
KUNST, I. şi colab., Teoria şi metodica handbalului. Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1983
MACOVEI, S., BUŢU, O., Metodica predării gimnasticii ritmice în şcoală, Editura Bren,
Bucureşti, 2007
MOANŢĂ, A., GHIŢESCU, I., GHIŢESCU, A., Baschetul în lecţia de educaţie fizică în
ciclul gimnazial, Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2006
MOTROC, I., Fotbal la copii şi juniori. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996
NEGULESCU, I., Lecţia opţională de handbal, Editura Cartea Universitară, Bucureşti,
2005
NEGULESCU, I., Manual de handbal, Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2005
POPESCU, G., Metodica disciplinelor sportive gimnice. Gimnastica acrobatică, Editura
Elisavaros, Bucureşti, 2007

1
Temele prezentate, precum şi bibliografia selectivă, pot fi completate cu propunerile studenţilor.
PREDESCU, T., MOANŢĂ, A., Baschetul în şcoală. Instruire – învăţare. Editura Semne,
Bucureşti, 2001
Programele şcolare de educaţie fizică şi sport. MEC, Consiliul Naţional pentru Curriculum,
1999
Sistemul Naţional Şcolar de Evaluare la Educaţie Fizică şi Sport. MEC, 1999
STĂNESCU, M., CIOLCĂ, C., URZEALĂ, A., Jocul de mişcare – metodă şi mijloc de
instruire în educaţie fizică. Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2005
STĂNESCU, M., Didactica educaţiei fizice. Editura Universitară, Bucureşti, 2012
STĂNESCU, M., Dezvoltări în didactica educaţiei fizice. Editura Bren, Bucureşti, 2013
STĂNESCU, M., Educaţie fizică la preşcolari şi şcolari mici – o abordare psihomotrică.
Editura Semne, Bucureşti, 2002
ŞERBĂNOIU, S., Lecţia de educaţie fizică. Editura Făgăraş, Bucureşti, 2003
TEODORESCU, S., BOTA, A., STĂNESCU, M., Educaţie fizică şi sport adaptat pentru
copii cu deficienţe mintale, senzoriale şi defavorizaţi social. Editura Semne, Bucureşti, 2003
TUDOR, V., Evaluarea în educaţie fizică. Editura Printech, Bucureşti, 2000

Discipline pedagogice

Factorii educaţiei. Forme şi tipuri de educaţie; general şi particular în educaţie; intelectuală,


morală, estetică şi religioasă. Perspective în educaţia contemporană.
Tipuri de curriculum.
Strategiile de instruire. Tipuri şi modele de instruire pornind de la teoriile învăţării.
Conceptul de predare-învăţare. Forme şi stiluri de predare.
Relaţia predare-învăţare-evaluare.
Metodologia instruirii: metodă, tipuri de metode în predare-învăţare.
Comunicarea didactică: definiţie, conţinut, forme de manifestare; importanţa comunicării
didactice în predare.
Moduri de organizare a procesului de învăţământ; lecţia - teoria şi practica lecţiei;
organizarea procesului de învăţământ.
Normativitatea activităţilor de predare-învăţare: principiile didacticii; relaţia principiu şi
valoarea performanţelor în predare-învăţare.
Conceptul de evaluare: evaluare, apreciere, notare; problematica standardelor de evaluare;
notele şcolare
Tipuri şi metode de evaluare; metodologia elaborării şi utilizării instrumentelor de evaluare
şi notare.
Erori de evaluare şi notare a rezultatelor învăţării; tipuri de distorsiuni şi posibilităţi de
eradicare.

Bibliografie selectivă:
BEJAN, R., Ghid de comunicare mimico-gestuală pentru profesorii de educaţie fizică.
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008
CERGHIT, I., Metode de învăţământ, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1980.
CERGHIT, I., Didactica, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1980.
CIOLCĂ, C., Interculturalitatea în educaţie fizică. Editura Cartea Universitară, Bucureşti,
2005
CUCOŞ, C., Pedagogie, Polirom, Iaşi, 1996.
DRAGNEA, A. (coord.) Teoria educaţiei fizice şi sportului. Editura FEST, Bucureşti, 2003
NEACŞU, I., Învăţare şi instruire, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1990.
STĂNESCU, M., Managementul comportamentului în educaţie fizică. Editura Cartea
Universitară, Bucureşti, 2005
VINŢANU, N., Educaţia universitară, Bucureşti, Editura Aramis, 2001.
VINŢANU, N., Structura logică a prelegerilor despre teoria educaţiei, teoria curricumului,
a instruirii şi a evaluării, ANEFS, 2004.
VINŢANU, N., Teoria instruirii şcolare, Ed. Zerana Flores, 2008

Discipline psihologice

Fenomenele psihocomportamentale în cadrul educaţiei fizice.


Evoluţia psihică în ontogeneză. Caracterizarea psihologică vârstelor de creştere: sugar,
antepreşcolar, preşcolar, şcolar (mic, mijlociu, mare) consecinţe privind instruirea în
educaţie fizică
Caracteristicile învăţării. Tipuri de învăţare, învăţarea şcolară.
Verigile, condiţiile şi factorii asociativi ai învăţării. Veriga cognitivă a învăţării.
Însuşirea noţiunilor în procesul de învăţământ. Însuşirea noţiunilor în învăţarea motrică.
Cunoştinţele elevilor despre exerciţiile fizice. Rezolvarea de probleme.
Învăţarea- formă de comunicare. Tipuri de comunicare: verbală, paraverbală, nonverbală.
Rolul mijloacelor intuitive şi verbale în instruirea la educaţie fizică.
Rolul motivaţiei şi afectivităţii în susţinerea şi orientarea activităţii şcolare.
Motivele practicării exerciţiilor fizice. Procedurile motivaţionale. Suportul afectiv al
învăţării. Sentimentele intelectuale, estetice, morale. Evoluţia morală (Modelul Kohlberg)
Reglarea voluntară a activităţii elevului. Veriga efectorie a învăţării.
Învăţarea perceptiv-motrică. Deprinderile motrice.
Succesul şi eşecul şcolar. Factorii determinativi. Manifestări. Anticiparea şi prevenirea
eşecului şcolar.
Copiii cu nevoi speciale: superior dotaţi, copii cu cerinţe educative speciale.
Psihologia grupurilor şcolare. Metodele de cunoaştere şi de intervenţie la nivelul grupurilor
şcolare.

Bibliografie selectivă:
BEJAN, R., Ghid de comunicare mimico-gestuală pentru profesorii de educaţie fizică.
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008
COSMOVICI, A., IACOB, L, coord., Psihologie şcolară, Editura Polirom, Iaşi, 1996.
CRETU, T., Psihologia educaţiei, Bucureşti, Universitatea din Bucureşti, Editura Credis,
2004.
EPURAN, M., HORGHIDAN, V., Psihologia educaţiei fizice. Bucureşti, ANEFS 1994.
GOLU, P., GOLU, I., Psihologie educaţională, Constanţa, Editura ExPonto, 2002.
HORGHIDAN, V., Problematica psihomotricităţii. Bucureşti, Editura Globus, 2000.
HORGHIDAN, V., Metode de psihodiagnostic. Bucureşti, E.D.P, 1997.
MITRACHE, G., TUDOS Şt, Psihomotricitate şi limbaj, Bucureşti, Editura Cartea
Universitară, 2004.
NECULAU, A., COZMA, T. (coord.), Psihopedagogie. Iaşi, Ed. “Spiru- Haret“, 1994.
ŞCHIOPU U., VERZA, E., Psihologia vârstelor. Ciclurile vieţii. Bucureşti, E.D.P.- R.A.,
1995.
Cerinţe privind susţinerea portofoliului didactic în cadrul colocviului

1. Se recomandă ca prezentarea să se realizeze în format PowerPoint şi să fie însoţită de


imagini sau filme relevante pentru tema aleasă.
2. Studentul va opta pentru susţinerea unuia dintre cele 3 documente componente ale
portofoliului.
3. Durata prezentării va fi de 7 minute