Sunteți pe pagina 1din 37

Modele orientative FORMULARE

Execuţie Lucrări
CUPRIS

Formular nr. 1 - Scrisoare de înaintare


Formular nr. 2 - Garanţie de bună execuţie
Formular nr. 3 - Declaraţie privind neîncadrare în prevederile art. 177 din Legea 99/2016
Formular nr. 4 - Declaraţie privind neîncadrare în situaţiile prevăzute art. 178 din Legea
99/2016
Formular nr. 5 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 din Legea
99/2016
Formularul nr. 6 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevederilor art. 73 din Legea
99/2016
Formular nr. 7- Informaţii despre asociere
Formular nr. 7A - Acord de asociere
Formular nr. 8 - Declaraţie privind cifra de afaceri
Formular nr. 9 – Experienta similară
Formular nr. 9.1. – Declaraţie privind capacitatea tehnica - lista principalelor lucrări
executate
Formular nr. 10 – Resurse
Formular nr. 11– Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea obligatiilor referitoare
la conditiile de munca si protectia muncii
Formular nr.12 – Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea obligatiilor
referitoare la protecţia mediului
Formular nr. 13 – Formularul de ofertă
Formular nr. 13.1. – Centralizator valoric

Formular nr. 14 – Grafic fizic şi valoric de execuţie a lucrării


Formular nr. 15 – Angajament privind susţinerea tehnica – Experienţă similară
Anexa nr. 1 la Angajament ferm privind susţinerea tehnica – Experiențță similară
Formular nr. 16 – Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de
subcontractanţi şi specializarea acestora
Formular nr.17 - Declaraţie privind însuşirea Documentaţiei de Atribuire
Formular nr.18 Model SOLICITĂRE DE CLARIFICĂRI către Entitatea contractantă
Formular nr.19 - Declaraţie pe proprie răspundere privind partea/părţile din propunerea
tehnică şi/sau din propunerea financiară declarate confidenţiale, clasificate sau protejate de
un drept de proprietate intelectuală
Formular nr.20– Declaratie pe propria raspundere cu privire la îndeplinirea criteriilor de
calificare şi selectie

11/1/
Formular nr. 1
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)

Scrisoare de înaintare a ofertei

Către S.C. COMPAIA DE APĂ ORADEA S.A., str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, Mun. Oradea
(denumirea entităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a invitaţiei de participare publicată pe site-ul propriu al S.C. COMPANIA DE


APĂ ORADEA S.A. cu nr. 9992 din 27.03.2018, privind aplicarea procedurii de achiziţie directă
pentru atribuirea contractului sectorial: „Înlocuire reţea canalizare menajeră Bl. A 7, str.
Ialomiţei, Municipiul Oradea, județul Bihor”, noi ..................................................................
(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele:
1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, un original şi un număr de 1 copie (tehnic şi
financiar)
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
2. Persoana de contact (pentru această procedura)
ume

Adresă

Telefon

Fax
E-mail

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ................................

Cu stimă,

Operator economic,
..............................................
(semnătura autorizata şi stampila)

11/1/
Formular nr. 2

Garanţia de bună execuţie

Către:
....................................................................................................................
(denumirea entităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la contractul de achiziţie sectorială ...........................(denumirea contractului),


încheiat între ......................(denumirea/numele, nr. în Reg Com, CUI), în calitate de contractant, şi
................................................, în calitate de achizitor, noi, .................................... (denumirea
băncii) ne obligăm ferm şi irevocabil prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, in termen de
3 zile bancare de la solicitare, in mod neconditionat/conditionat, renuntand la orice drept de
obiectiune sau aparare rezultand din contract sau din lege, si la prima sa cerere, pana la concurenta
sumei de …………………., reprezentand………………………% din valoarea contractului
respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la
neândeplinirea uneia sau mai multor obligatii care revin contractantului, astfel cum sunt acestea
prevazute in contractul de achizitie sectoriala mai sus mentionat.
Plata se va face în termenul mentionat în cerere, fără nicio altă formalitate suplimentară din
partea achizitorului sau a contractantului.
Prezenta garantie este valabilă pana la data de ……………………….. şi este irevocabilă.
Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării
contractului.
Garantia de buna executie se prelungeste obligatoriu în caz de extindere a perioadei de
valabilitate a contractului sectorial, indiferent de motiv.

Parafata de Banca…………………in ziua ………………….luna………….anul………..

.............................
(semnatura autorizata)

11/1/
Anexa nr. 2

Garanţia de bună execuţie

1. Garanţia de buna executie a contractului este de 10% din valoarea contractului fara
TVA si se constituie printr-un instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara
sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, sau în cazul în care valoarea garanţiei
de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei entitatea contractantă accepta constituirea acesteia prin
depunerea la casierie a unor sume în numerar.
În cazul în care pe parcursul executării contractului sectorial se suplimentează valoarea
acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua
valoare a contactului respectiv, conform art. 45 alin (5) HG 394/2016.
Modalitate de constituire:
Conform art. 46, alin. (1) ÷ (3), din HG 394/2016, garanţia de bună execuţie se constituie
printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de
asigurări, care devine anexă la contract.

In cazul in care garantia va fi constituita prin scrisoare de garantie de buna executie,


aceasta se va prezenta in original, in cuantumul si in perioada convenita a contractului, precum si
in conformitate cu Formularul 2. Scrisoarea de Garantie de buna executie emisa in alta limba decat
romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.
Garantia trebuie sa fie irevocabila.

2. Modul de eliberare/restituire a garanţiei de bună execuţie: conform art. 48, alin (4)
din H. 394/2016.
(4)În cazul contractelor de lucrări, entitatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui
garanţia de bună execuţie după cum urmează:
a)70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim;
b)restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate,
pe baza procesului-verbal de recepţie finală.

Entitatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie,
oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de buna executie entitatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia
contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.

11/1/
Formular nr. 3

Operator economic
................................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE privind neîncadrare în prevederile
art. 177 din Legea 99/2016

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului


economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului,
la procedura de achiziţia publică ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului
sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............
(denumirea entităţii contractante) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din
procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă
aflu în situaţia prevăzută la art. 177 din Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, respectiv în
ultimii 5 ani conform art. 184 alin. (5) lit. a) nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei
instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută la art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute la art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute la art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute la art. 181-185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism prevăzute la art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea
şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută la art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută la art. 36
din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute la art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării:............................... Operator economic ................................


(semnătură autorizată)

Nota: se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât şi terţului susţinător.


11/1/
Formular nr. 4
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute


la art. 178 din Legea 99/2016

Subsemnatul,……..................... reprezentant ............... (legal/imputernicit, dupa caz) al


......................... in calitate de ....................... (candidat/ ofertant /ofertant asociat/ subcontractant
/tert sustinator al ofertantului, dupa caz) la procedura ..............................(simplificata, licitatie
deschisa, licitatie restransa etc. dupa caz) pentru atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru
avand ca obiect ....................................................., declar pe propria raspundere, sub sanctiunea
excluderii din procedura de achizitie sectoriala si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte
publice, ca ............................... (denumirea candidat/ ofertant /ofertant asociat/ subcontractant /tert
sustinator al ofertantului, dupa caz) mi-am îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si
contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România (sau în tara în care este stabilit ofertantul)
pâna la data solicitata.................

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si


înteleg ca entitatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.

Data completării:............................... Operator economic ................................


(semnătură autorizată)
Nota: se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât şi terţului susţinător.

11/1/
Formular nr. 5

Operator economic
................................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE privind neîncadrare în situaţiile
prevăzute la art. 180 din Legea 99/2016

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea


operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului, la achiziţia publică de ................. (se menţionează achiziţia publică)
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea
produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an),
organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere sub
sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în
acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180. din Legea 99/2016, astfel:

a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 64 alin. (1), iar entitatea contractantă poate
demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale entităților
competente prin care se constată încălcarea acestor obligații;
b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară, sau în
încetarea activității;
c) nu am comis o abatere profesională gravă, care îi pune în discuție integritatea, iar entitatea
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o
decizie a unei instanțe judecătorești, a unei autorități administrative sau a unei organizații
internaționale;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurentei in
cadrul sau/in legătură cu procedura în cauză;
e) nu mă aflu într-o situație de conflict de interese în cadrul sau/în legătură cu procedura în
cauză, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin
severe, prevăzute la art. 75 alin. (3);
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire care a condus la distorsionare a
concurenței, iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puțin severe;
g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui
contract de achiziții publice, al unui contract sectorial sau al unui contract de concesiune
încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată respectivului contract,
plata de daune interese sau alte sancțiuni comparabile;
h) nu voi da declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea entităţii
contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii
criteriilor de calificare şi selecţie, voi prezentat aceste informaţii sau voi fi în măsură să
prezint documentele justificative solicitate;
i) nu voi încerca să influenţez în mod nelegal procesul decizional al entităţii contractante, să
obţin informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul
procedurii de atribuire sau să furnizez din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o
influenţă semnificativă asupra deciziilor entităţii contractante privind excluderea din
procedura de atribuire a noastră, selectarea sau atribuirea contractului sectorial/acordului-
cadru către noi.
11/1/
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării:............................... Operator economic ................................


(semnătură autorizată)

Nota: se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât şi terţului susţinător.

11/1/
Formular nr. 6
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE privind neîncadrarea în prevederile


art. 73 din Legea 99/2016

Către S.C. COMPAIA DE APĂ ORADEA S.A., str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, Mun. Oradea
(denumirea entităţii contractante şi adresa completă)
Procedura de atribuire____________________
2r. invitaţie / anunţ de participare________________
Data limită pentru depunerea ofertei______/______/20_ _

Subscrisa S.C._____________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului


economic), cu sediul în ______________, str. _________________, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului______________, sub nr.______________________, CUI
______________________, reprezentată prin _______________________, în calitate de
ofertant/ofertant asociat/candidat/subcontractant/terţul susţinător în carul procedurii de
achiziţie publică _________________________, organizată de S.C. COMPANIA DE APĂ
ORADEA S.A., în temeiul art. 73 din Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, declar pe
proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
a) Societatea noastră nu participă în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de
participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din
capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți
propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere
sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți
propuși;
b) Societatea noastră nu participă în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de
participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al
doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de
conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori
subcontractanți propuși;
c) Societatea noastră nu are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de
conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care
sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații
comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante al S.C.
COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat
în procedura de atribuire;
d) Societatea noastră nu are persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea
inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul
entității contractante al S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.sau al prestatorului de
servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Subscrisa declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor
orice documente doveditoare de care dispunem.
Înţeleg că în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaraţii. Totodată, declar ca am luat la
cunoştinţa de prevederile art. 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea
necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre

11/1/
cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru
altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea
acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Persoanele cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante sunt:


....................................................................................................................................

Denumire Candidat/Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert sustinator, dupa caz


……………….........................................
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .......................................
2umele şi prenumele semnatarului ........................................
Capacitate de semnătură ..........................................
Detalii despre ofertant ..........................................
2umele ofertantului ..........................................
Ţara de reşedinţa ..........................................
Adresa ..........................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) ..........................................
Telefon / Fax ..........................................
Data ..........................................

2otă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant/canditat/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert


susţinător, după caz, de către reprezentantul ofertantului.
Această declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, iar în cazul
în care ofertantul declara ca intenţionează sa subcontracteze o parte a execuţiei, va fi completata şi
de către sub-contractor/sub-contractori şi va fi semnata de reprezentantul legal al operatorului
economic/(al fiecărui asociat/sub-contractant), la fel si-n cazul terţilor susţinători.

Anexa la Formularul nr. 6

TABEL CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE DECIZIE, IN CADRUL AUTORITATII


CONTRACTANTE CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA, DERULAREA SI FINALIZAREA
PROCEDURII

umele şi Prenumele Domiciliul Funcţia


Ovidiu GAVRA Oradea Director General
Claudiu Romulus OROS Oradea Membru Consiliul de Administraţie
Gabriela SZELL Oradea Membru Consiliul de Administraţie
Mina GIUREA Oradea Membru Consiliul de Administraţie
Vasile FONOAGE Oradea Membru Consiliul de Administraţie
Andrei AMARITEI Oradea Membru Consiliul de Administraţie
Petru LEZEU Oradea Membru Consiliul de Administraţie
Claudiu-Radu TEODOROF Oradea Membru Consiliul de Administraţie
Gheorghe POPA Oradea Director Tehnic
Julianna PANOIU Oradea Director Economic
Ovidiu MUREŞAN Oradea Director Direcţia Comercială
Cristian POPA Oradea Inginer Şef
Vivianne SAVA Oradea Şef Comp. Achiziţii Publice
Radu CIURSAȘ Oradea Șef Comp. Tehnic

11/1/
Formular nr. 7
Informaţii despre asociere

Către _________________________________________
(denumirea entităţii contractante şi adresa completă)

Procedura de atribuire ____________________


2r. invitaţie / anunţ de participare________________
Data limită pentru depunerea ofertei______/______/20_ _

Subsemnatul(a)..............................................................................................(nume/prenume)
........................................................ (date de identificare), reprezentant împuternicit al
.............................................................................................................................................................
(denumirea / numele ofertantului)

în calitate de ofertant la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică declar pe proprie


răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că informaţiile de mai jos sunt
reale.

1 Denumirea asocierii cu menţionarea liderului ...............................................................,

2 Agenţie/filială/sucursală a liderului în ţara Entităţii Contractante, dacă este cazul


Adresa sediului...........................................................................
..................................................................................................
Telefon ..............................Fax..............................E-mail.............

3 Denumirea, adresa şi datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale membrilor din asociere
a) ..............................................................................................
b) ..............................................................................................
c) ..............................................................................................
Etc. ..............................................................................................

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................


2umele şi prenumele semnatarului ......................................................
Capacitate de semnătură .......................................................
Detalii despre ofertant
2umele ofertantului .....................................................
Ţara de reşedinţă
.....................................................
Adresa .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................
Telefon / Fax .....................................................
Data
....................................................

11/1/
DECLARATIE PE PROPRIE RASPU2DERE, conform art. 67 alin. (2) din Legea privind achizitiile
sectoriale nr 99/2016

Noi, ...(denumirea completa a persoanei juridice ) ........., ......... (sediul) ................, cu Certificat de
înregistrare……………………….. in calitate de lider in asocierea
cu……………………………………., (denumirea completa si datele de identificare ale
asociatului), asiguram, garantăm şi declaram pe propria răspundere, ca in cazul in care asocierea va
fi declarată câştigătoare, până la data semnării contractului privind achiziţia publică
”____________________________________________________________” (denumire achiziţie),
vom prezenta la solicitarea achizitorului, acordul de asociere in forma legalizata . Legalizarea se va
face de catre un notar public, conform legii 36/1995 actualizata, art 89 .

Operator economic,
…….........……………….
(semnătură autorizată)

11/1/
Formular nr. 7A

Acord de asociere

r.....................din..................................

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI


Art. 1 Prezentul acord se încheie între :
S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. .....................................
nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la Registrul Comerţului din
......................................... sub nr...........................,cod unic de înregistrare....................................,
cont ............................................deschis la............................................................... reprezentata de
......................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de asociat -
LIDER DE ASOCIERE
şi
S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................
Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comerţului
din ........................................ sub nr............................,cod unic de înregistrare....................................,
cont .............................................deschis la............................................ reprezentata de
.................................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de
ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI


Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea……………………..conform
Documentaţiei de Atribuire puse la dispoziţie de către ...................

Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:


a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ...................................
................................(denumire entităţii contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru
...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)
b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca
fiind câştigătoare.

CAPITOLUL III - TERMEUL ACORDULUI


Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a contractului,
respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE


Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie.................................................................
........................................... Contractul de achiziţie cu achizitorul va fi semnat de către liderul de
asociere……………………………………………………………………………………………,
desemnat ca fiind reprezentantul autorizat sa primească instrucţiunile pentru şi în numele oricăruia
şi tuturor membrilor asocierii.
Art. 5. Părţile vor răspunde solidar şi individual în fata Beneficiarului în ceea ce priveşte toate
obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul.
11/1/
Art. 6. În caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de participare în cadrul asocierii vor fi
următoarele:

1._______ % S.C. ___________________________

2. _______ % S.C. ___________________________

Art. 7. Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării
contractului, acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori
situaţia o cere.

Art. 8. Nici una dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa
greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea
consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului.

Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a


lucrărilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de
asociere) şi Beneficiar.

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.

LIDER ASOCIAT
semnătura

ASOCIAT 1
semnătura

OTA: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte
clauze.

11/1/
Formularul nr. 8
Operator economic
................................
(denumirea/numele)

Declaraţie privind cifra de afaceri

Fiecare ofertant şi fiecare membru al asocierii va complete acest formular.

Cifra de afaceri globală pentru ultimii 3 ani

Valoare Curs de schimb Echivalent LEI


Anul
Moneda

2015

2016

2017

Media anuală a cifrei de afaceri

Informaţiile furnizate trebuie să facă referire la cifra de afaceri anuală a ofertantului sau a fiecărui
membru al asocierii pentru fiecare an financiar încheiat sau în curs. Valorile vor fi prezentate în
lei la cursul mediu de referinta pentru fiecare an aferent perioadei solicitate, publicat de Banca
Centrala Europeana.

Numele ofertantului
Semnătura persoanei autorizate
Data

11/1/
Operator economic Formular nr. 9
___________________
(denumirea/numele)

EXPERIETA SIMILARĂ

r. Contract Similar


[introduceţi numărul Informaţie
contractului similar]

Identificare Contract [introduceţi numele şi numărul contractului]

Dată de atribuire [introduceţi ziua, luna, anul]

Dată încheiere [introduceţi ziua, luna, anul]

Rolul în contract
[bifaţi căsuţa potrivită] Contractant unic Contractant asociat Sub-Contractant 
 

Suma totală contractuală [introduceţi suma totală în lei]

[introduceţi suma
Dacă în poziţia de partener într-o [introduceţi procentul
totală în lei]
Asociere, introduceţi valoarea din din suma totală]
suma totală

Numele Beneficiarului final: [introduceţi numele întreg]


Adresa: [indicaţi strada/numărul/oraşul/ţara]
Numere telefon/fax [introduceţi numerele de telefon/fax, inclusiv codul de ţară, urban]
E-mail: [introduceţi adresa e-mail, dacă este disponibilă]

Descrierea condiţiilor similare

1. Sumă [introduceţi suma în lei, în cifre şi litere ]


2. Dimensiune fizica [introduceţi cantitatea fizică de activităţi]

3. Complexitate [introduceţi o descriere a complexităţii]


[introduceţi aspecte specifice de metode/tehnologii
4. Metode/Tehnologii
implicate în contract]
[introduceţi alte caracteristici, aşa cum sunt ele
5. Alte caracteristici
descries în Secţiunea C.,Specificaţii Tehnice]

Semnătura
[persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului]

11/1/
Formular nr. 9.1.
DECLARAŢIE privind lista principalelor LUCRĂRI EXECUTATE

Operator economic
...............................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVID LISTA PRICIPALELOR LUCRĂRI
EXECUTATE Î ULTIMII 5 AI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................................


(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere,
sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat
sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Nr. Obiect contract Denumirea/nume Calitatea Preţ Procent Perioadă


crt. beneficiar executan contract îndeplinit derulare
/client tului*) sau de contract**)
Adresa valoarea executant
lucrărilor (%)
executate
(în cazul
unui
contract
aflat în
derulare)
1
2
...

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)

*)
Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant
conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**)
Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.

11/1/
Operator economic Formular nr. 10
................................
(denumirea/numele)

RESURSE

2r. invitaţie de participare________________

Ofertantul va prezenta urmatoarele informatii minime:

Ofertantul va ilustra organizarea de proiect pe care o propune din punctul de vedere al resurselor
alocate. Aceasta se va realiza prin prezentarea unei organigrame care sa identifice in mod clar tot
personalul si echipamentele pe care Ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la realizarea Lucrarilor.
Aceasta organigrama va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor personalului si liniile
de comunicare dintre membrii echipei.

Data completării

............................................
(denumire Ofertant)

............................................
(numele si prenumele reprezentantului legal/imputernicit)

............................................
(semnatura autorizata)

11/1/
Formularul nr. 11

Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de


munca si protectia muncii

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant al


……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa
prestez serviciile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii
referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea
acestor obligatii.

Data completării

............................................
(denumire Ofertant)

............................................
(numele si prenumele reprezentantului legal/imputernicit)

............................................
(semnatura autorizata)

11/1/
Operator economic Formularul nr.12

_____________________

(denumirea/numele)

Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea obligatiilor referitoare la protecţia


mediului

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant al


……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere, sub sancţiunile
aplicate faptei de fals şi uz de fals în declaraţii, că vom respecta şi implementa pe parcursul
execuţiei lucrărilor cuprinse în ofertă reglementările naţionale de mediu şi standardele UE în
domeniu.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile


referitoare la protecţia mediului si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Data completării

............................................
(denumire Ofertant)

............................................
(numele si prenumele reprezentantului legal/imputernicit)

............................................
(semnatura autorizata)

11/1/
Formular nr. 13
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)

OFERTĂ

Către ....................................................................................................
(denumirea entităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, reprezentanţi ai ofertantului ...............................................


(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în
documentaţia mai sus menţionată, să executăm ...............................................(denumirea lucrării)
pentru suma de .................lei, (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) plătibilă după
recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi
moneda), conform centralizatorului valoric anexat.
2. Sumele pentru cheltuielile diverse şi neprevăzute pot fi accesate oricând, în timpul derulării
contractului în condiţiile prevăzute la art. 235 din Legea 99/2016. Achizitorul va deconta cheltuieli
cu lucrările care pot fi incidente pe parcursul derulării contractului şi care nu reprezintă modificări
substanţiale ale acestuia, până la 10% din valoarea de Construcţii – Instalaţii, respectiv din cap. 4.1.
al Devizul General, în cuantum de …..… lei fără TVA, la care se adaugă T.V.A. .…….. lei, doar
daca apar.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât
mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu
contractul de execuţie, în ....................................................... (perioada în litere şi în cifre).
3. Termenul de garanţie acordat lucrărilor executate …………………………………. luni.
4. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litere
şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi
(ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
5. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice
ofertă primită.

Data:..........................................

...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele


...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
11/1/
AEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ ……

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate


de subcontractanţi .…...(% din preţul total ofertat)
2. Garanţia de bună execuţie va fi constituită
sub forma: ....…..
în cuantum de: 10 (% din preţul total ofertat)
3. Perioada de garanţie de bună execuţie 24 luni calendaristice
4. Perioada de mobilizare (durata de la data
primirii ordinului de începere a lucrărilor
până la data începerii execuţiei) .....… zile calendaristice
5. Termenul pentru emiterea ordinului de
începere a lucrărilor (de la data semnării
contractului) .....… zile calendaristice
6. Penalizări pentru întârzieri la termene 0,1 (% din valoarea contractului)
intermediare şi la termenul final de execuţie
7. Limita maximă a penalizărilor .....…(% din preţul total ofertat)
8. Limita minimă a asigurărilor .....…(% din preţul total ofertat)
9. Perioada medie de remediere a defectelor ....... zile calendaristice
10. Limita maximă a reţinerilor din situaţiile
de plată lunare (garanţii, avansuri etc.) 10 (% din situaţiile de plată lunare)

Operator economic,
…….................................
(semnătura autorizată)

11/1/
Formularul nr. 13.1.
Operator economic
………….....................
(denumirea/numele)

CETRALIZATOR VALORIC

„Înlocuire reţea canalizare menajeră Bl. A 7, str. Ialomiţei, Municipiul Oradea, județul Bihor”

Nr. Grupa de obiecte/denumirea Valoare Durata de execuţie


Crt. obiectului -lei fără T.V.A.- - zile -
Construcții și instalații - Cheltuieli
4.1 ……..
investiția de bază (cap 4.1. din DG)
4.1.4 Canalizare menajeră
4.1.1.1. Rețea canalizare
4.1.1.2 Sifonare rețea canalizare pluvială
5. Alte cheltuieli ............
60
5.1. Organizare de șantier
TOTAL GEERAL – (C+M) LEI fără T.V.A.
…………
(4.1. + 5.)
Cheltuieli diverse şi neprevăzute
5.3. …………
(10% din TOTAL nr.ctr 4.1 )
TOTAL (cuprinde și valoarea cheltuielilor diverse şi
…………
neprevăzute) – lei fără T.V.A. (4.1 + 5.1 + 5.3)*

* Sumele pentru cheltuielile diverse şi neprevăzute pot fi accesate oricând, în timpul derulării
contractului în condiţiile prevăzute la art. 235 din Legea 99/2016. Achizitorul va deconta cheltuieli
cu lucrările care pot fi incidente pe parcursul derulării contractului şi care nu reprezintă modificări
substanţiale ale acestuia, până la 10 % din valoarea de Construcţii şi Instalaţii ofertată, conform art.
2.3. din clauzele contractuale.

11/1/
Formularul nr. 14
Operator economic
…………... ..................
(denumirea/numele)

GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE DERULARE A ACHIZIŢIEI

„Înlocuire reţea canalizare menajeră Bl. A 7, str. Ialomiţei, Municipiul Oradea, județul
Bihor”

r. Anul 2018


Grupa de obiecte/denumirea Zile/Luna/ Valoare
Crt
obiectului
. .. ….. ….. ……
EXECUŢIE LUCRĂRI
1. Rețea canalizare
2. Sifonare rețea canalizare pluvială

Durata de execuţie : 60 (sasezeci) zile, de la data data întocmirii P.V. de predare – primire a
amplasamentului.
.
otă ! La finalizarea lucrărilor executantul are obligaţia de a notifica în scris
achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de
recepţie, conform HG 273/1994 cu modificările și completările ulterioare.

11/1/
Formular nr. 15

Angajament privind susţinerea tehnica – Experienţă similară

Terţ susţinător tehnic


..........................
(denumirea)

AGAJAMET
privind susţinerea tehnică - experiențță similară
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici
conform art. 196 din Legea 99/2016

Către, ..........................................................................
(denumirea entităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea


contractului de achiziţie publică), noi ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic), având
sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător tehnic), ne obligăm ca, în situația în care
contractantul ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici)
întâmpină dificultăți de natură tehnică, pe parcursul derulării contractului, să garantăm,
necondiţionat şi irevocabil autorității contractante achizitoare, susținerea tehnică pentru îndeplinirea
contractului conform ofertei prezentate şi a contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat
între ofertant şi entitatea contractantă.
Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care
au fost incluse în propunerea tehnică.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinătortehnic), declarăm că
înţelegem să răspundem faţă de entitatea contractantă în limita prezentului angajament, în legătură
cu susținerea experienței similare care rezultă din documentul anexat prezentului Angajament.
Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu
prevederile art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul
autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate
prin angajamentul de susținere tehnică acordat .............................................................. (denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării, Terţ susţinător,


........................... .....................
(semnătură autorizată)

otă: În cazul în care, ofertantul beneficiază de susţinerea unuia sau mai multor terţi susţinători,
capacitatea acestuia/acestora va fi cumulată, după caz, cu cea a ofertantului/candidatului pentru
îndeplinirea cerinţei.

11/1/
Anexa nr. 1 la Angajament ferm privind susţinerea tehnica – Experiență similară
Terţ susţinător tehnic
..........................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVID EXPERIȚ
ȚA SIMILARĂ

Subsemnatul, ............................................... (nume și prenume) în calitate de împuternicit


al ................................................................ (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul
înregistrat la .............................................................. (adresa terţului susţinător tehnic), tel.:
...............................,
fax: ............................,
e-mail: ......................................................,
Cod fiscal .............................,
Certificat de înmatriculare/înregistrare .................................. (nr. înmatriculare/înregistrare, data),
obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile
din statutul propriu)
Activităţi CAEN pentru care există autorizare .................................. (se va solicita după caz,
certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru
activitatea CAE2 în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/inregistrare)
2._____________________________________________________
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele
prezentate în tabelul de mai jos sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că entitatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din
prezenta declaraţie.
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau
contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.

Nr Obiect CPV Denumirea/ Procent Perioada de


. contract numele Calitatea Preţ total îndeplinit derulare a
crt beneficiarului/ *) contract de ofertant contractului
. clientului (%) **)
Adresa
1 2 3 4 5 6 8
1
2
.....
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,
..................................
2ume și prenume
(semnătură autorizată)
11/1/
Formularul nr.16
Operator economic
………………………..
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVID PARTEA/PĂRŢILE DI COTRACT CARE SUT


ÎDEPLIITE DE SUBCOTRACTAŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul …………… (numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al …...............


(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat, privind executarea
contractului …... sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ………………………….., cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării ……...............(ziua, luna anul).

Ofertant / Lider de asociaţie,


…............. …………………(numele operatorului economic)
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)

Obiecte de Partea/părţiledincontractc
activitate eurmează a fi
r. Denumiresubco Sediulsubcontract C
relevante ale prestate/executate de
crt. ntractant antului UI
subcontracta cătrefiecaresubcontractan
ntului t
1 Denumirea
lucrarilor/serviciilor ce vor
fi executate/prestate de
subcontractant:

Valoarealucrarilor/serviciil
or ce vor fi
executate/prestate de
subcontractant: (lei, fără
TVA): …
………….
Procentdinvaloareatotală a
contractului: ……………
….

Se va completa o linie pentru fiecare subcontractant.


Datele din tabelul de mai sus trebuie să se regăsească şi în Acordurile de subcontractare.
11/1/
Data completării ……...............(ziua, luna anul).

Ofertant / Lider de asociaţie,


…............. …………………(numele operatorului economic)
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)

2otă: Dacă nu sunt subcontractanţi, în coloana 2 – Denumire subcontractant, se va completa „nu


este cazul”, iar tabelul următor nu se va mai completa.

Semnăturiles ubcontractanţilor:

Reprezentant Reprezentant Reprezentant ……


Ofertant / Lider subcontractant 1 subcontractant 2 ……
de asociaţie ……
Numele/denumireasubcontr
actantului
Numelepersoaneiautorizate
Semnăturaautorizată

Data completării ……...............(ziua, luna anul).

Ofertant / Lider de asociaţie,


…............. …………………(numele operatorului economic)
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)

11/1/
Operator economic
___ Formularul nr. 17
(denumire ofertant)

DECLARAŢIE PRIVID ÎSUŞIREA


DOCUMETAŢIEI DE ATRIBUIRE

Către ________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a inviaţiei de participare publicată pe site-ul propriu S.C. COMPANIA DE APĂ


ORADEA S.A. cu nr. 9992 din 27.03.2018 şi pe SEAP la Anunţurile de publicitate, noi
....................................... (denumirea/numele societăţii ofertante) depunem prezenta ofertă în scopul
atribuirii contractului de lucrari „Înlocuire reţea canalizare menajeră Bl. A 7, str. Ialomiţei,
Municipiul Oradea, județul Bihor” şi declarăm că NE ÎNSUŞIM documentaţia de atribuire
(Invitaţia de participare, proiectul tehnic, Formularele şi clauzele contractului), oferta şi
documentele de calificare depuse de noi, respectând întrutotul cerinţele dumneavoastră.

...............................................
Data completării (numele şi prenumele reprezentantului legal)
..................................
(semnătura reprezentantului legal)
....................................
(ştampila societăţii)

11/1/
Formular nr. 18

Model SOLICITĂRE DE CLARIFICĂRI către Entitatea contractantă

Către,
_________________________________
(denumire entitatea contractanta)

In atenţia, COMP. ACHIZITII PUBLICE

Referitor la achiziţia directă de execuţie lucrări, pentru atribuirea contractului de achiziţie


publică/încheierea acordului-cadru ___________________ (denumirea) cod CPV
________________, vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la:

……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm sa ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu


privire la aspectele menţionate mai sus.

Cu considerate,
Operator economic ___________________

___________________________
(adresa, datele de identificare,nr. Tel. si fax)

………………………………………
(semnatura autorizată)

11/1/
________________ Formularul nr. 19
(denumire ofertant)

Declaraţie pe proprie răspundere privind partea/părţile din propunerea tehnică şi/sau din
propunerea financiară declarate confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de
proprietate intelectuală

Către ________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………………. (denumirea/numele societăţii


ofertante), declar pe propria răspundere, că pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având
ca obiect…………………………. (denumirea contractului de achiziţie publică), aplicată de
…………… (entitatea contractantă), conf. art. 129 alin (1) din HG nr. 394/2016 privind
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale., informaţii din
propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate
de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislaţiei aplicabile.

1. Oferta tehnică……………………
2. Oferta financiară………………………

Subsemnatul, declar că………………………………………………………………….

...............................................
Data completării (numele şi prenumele reprezentantului legal)
..................................
(semnătura reprezentantului legal)
....................................
(ştampila societăţii)

11/1/
Operator economic Formular nr. 20
...............................
(denumirea/numele)

DECLARATIA PE PROPRIA RASPUDERE CU PRIVIRE LA ÎDEPLIIREA


CRITERIILOR DE CALIFICARE ŞI SELECTIE

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului


economic), în calitate de:
- ofertant unic (cu ofertă individuală)
- ofertant asociat (cu ofertă comună)
la achiziţia directă de execuţie lucrări pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca
obiect ....................... (denumirea lucrării), codul CPV .............organizată de ............ (denumirea
autorităţii contractante), la data de................ zi/luna/an.
Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii şi sub sancţiunile aplicabile faptei de
fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie, astfel cum au fost solicitate în
documentaţia de atribuire, după cum urmează :

1. Situaţia personală a candidatului sau ofertantului:


1.1.Declaratie privind neîncadrare în prevederile art. 177 din Legea 99/2016 - Formular nr.3;
1.2.Declaratie privind neîncadrare în situaţiile prevăzute art. 178 din Legea 99/2016 - Formular
nr.4;
1.3.Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 din Legea 99/2016-
Formular nr.5;
1.4.Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevederilor art. 73 din Legea 99/2016-
Formular nr.6;
2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale - Certificat constatator emis de Oficiul
Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial
3. Capacitatea economică şi financiară
3.1.Declaratie privind cifra de afaceri - Formular nr. 8
4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională
4.1..Experienta similară - Formular nr. 9
4.2.Declaraţie privind capacitatea tehnica-lista principalelor lucrări executate-Formular nr. 9.1.
4.3.Resurse - Formular nr. 10
5. Standarde de asigurare a calităţii şi de protecţia mediului - ISO 9001/echivalent şi ISO
14001/echivalent.

*OTĂ: dacă au fost solicitate se completează inclusiv cu diverse valori, numere înregistrare sau alte
asemenea.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie precum şi Anexa acesteia sunt
complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale.

Data completării …………..


Operator economic,
...................................

(semnătură autorizată)
11/1/
Formular C6

LISTA
cuprinzând consumurile de resurse materiale1)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. | Denumirea | |Consumurile| PreŃul unitar |Valoarea (exclusiv T.V.A.)| |Greutatea|
|crt.| resursei materiale |U.M.| cuprinse |(exclusiv T.V.A.)| - mii lei - |Furnizorul| (tone) |
| | | | în ofertă | - mii lei - | (col. 3 x col. 4) | | |
|----+--------------------------+----+-----------+-----------------+--------------------------+----------+---------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----+--------------------------+----+-----------+-----------------+--------------------------+----------+---------|
|1. |..................... |....| ......... | ............... | ........................ | ........ | ....... |
|2. |..................... |....| ......... | ............... | ........................ | ........ | ....... |
|3. |..................... |....| ......... | ............... | ........................ | ........ | ....... |
|... |..................... |....| ......... | ............... | ........................ | ........ | ....... |
| | | | | | | | |
| |Resurse nenominalizate | | | | | | |
| |(cel mult 20% din valoarea| | | | | | |
| |totală a resurselor | | | | | | |
| |materiale) | - | - | - | ........................ | - | ....... |
|------------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------
| ___ |mii lei: |
| \ | |
| TOTAL / M: |--------------------------------------------|
| --- |euro: |
---------------------------------------------------------------------------------------------

Operator economic,
……...............................
(semnătura autorizată)

11/1/
Formular C7

LISTA
cuprinzând consumurile cu mâna de lucru1)

---------------------------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea Consumurile (om/ore) Tariful mediu Valoarea (exclusiv T.V.A.)
crt. meseriei cu manopera directă - lei/oră - - mii lei - Procentul2)
(col. 2 x col. 3)
---------------------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
---------------------------------------------------------------------------------------------
1. ......... .................... ............. .......................... -
2. ......... .................... ............. .......................... -
3. ......... .................... ............. .......................... -
... ......... .................... ............. .......................... -
---------------------------------------------------------------------------------------------
mii lei: ............
\ .................... ............. -------------------------- ...........
TOTAL / m: euro: ...............
---
---------------------------------------------------------------------------------------------

Operator economic,
……...............................
(semnătura autorizată)

11/1/
Formular C8
LISTA
cuprinzând consumurile de ore de funcŃionare a utilajelor de construcŃii1)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea utilajului Consumurile Tariful orar Valoarea (exclusiv T.V.A.)
crt. de construcŃii - ore de funcŃionare - - lei/oră de funcŃionare - - mii lei -
(col. 2 x col. 3)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. .................. ................. ...................... ............
2. .................. ................. ...................... ............
3. .................. ................. ...................... ............
... .................. ................. ...................... ............
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|mii lei: ............
\ | |
TOTAL / U: ................. | |euro: ...............
--- | |
-------------------------------------------------- ----------------------------

Operator economic,
……...............................
(semnătura autorizată)

11/1/
Formular C9
LISTA
cuprinzând consumurile privind transporturile1)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elementele rezultate din analiza
Tipul lucrărilor ce urmează să fie executate Tariful Valoarea
Nr. de -------------------------------------- unitar (exclusiv T.V.A.)
crt. transport tone km ore de - lei/t x km - - mii lei -
transportate parcurşi funcŃionare
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Transport auto (total),
din care, pe categorii:
1.1. ...........................
1.2. ...........................
................................
2. Transport pe cale ferată (total),
din care, pe categorii:
2.1. ............................
2.2. ............................
.................................
3. Alte transporturi (total)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
___ | |mii lei: .....
\ | |--------------
TOTAL / t: | |euro: ........
--- | |
---------------------------------------------------------------------------- --------------

Operator economic,
……...............................
(semnătura autorizată)

11/1/
11/1/

S-ar putea să vă placă și