Sunteți pe pagina 1din 16

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr.

4/2013

DREPTURILE SUCCESORALE ALE INHERITANCE RIGHTS OF THE


SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR ÎN SURVIVING SPOUSE IN THE
REGLEMENTAREA NOULUI COD REGULATION OF THE NEW CIVIL
CIVIL. ABORDARE COMPARATIVĂ CODE. COMPARATIVE APPROACH

Rodica PEPTAN* Rodica PEPTAN***


Diana - Maria DIJMĂRESCU** Diana - Maria DIJMĂRESCU****

Abstract: Noul Cod civil, în cadrul Cărţii a Abstract: The new Civil Code in Book IV,
IV-a, Despre moştenire şi liberalităţi, Titlul II - About inheritance and liberalities, Title II - Legal
Moştenirea legală, Capitolul III - Moştenitorii legali, legacy, Chapter III - Legal heirs, Section I - Surviving
Secţiunea I - Soţul supravieţuitor, la art. 970-974, spouse, at art. 970-974, reforms some aspects on
reformează sub anumite aspecte problematica issue of surviving spouse inheritance rights. So, the
drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor. new regulation in matters of succession retains from
Astfel, noua reglementare în materie succesorală the previous one elements that relate to the new social
păstrează din reglementarea anterioară elementele realities and professional literature and practice have
care corespund noilor realităţi sociale şi asupra pronounced on their justness and, also, adds items
justeţei cărora literatura şi practica de specialitate s- whose absence from Law no. 319/1944 contents was
au pronunţat şi, de asemenea, adaugă elemente a claimed by those involved in the administration of
căror absenţă din cuprinsul Legii nr. 319/1944 a fost justice3.
reclamată în timp, de către cei implicaţi în înfăptuirea The comparative approach of the two related
actului de justiţie3. to succession regulations has utility as according to
Abordarea comparativă a celor două art. 91 of Law no. 71/2011 for the implementation of
reglementări în materie succesorală prezintă utilitate Law no. 287/2009 on the Civil Code because
întrucât, potrivit art. 91 din Legea nr. 71/2011 pentru "inheritances opened before the entry into force of the
punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Civil Code are subject to the law in force at the time
Codul civil, „moştenirile deschise înainte de intrarea of opening the inheritance" so that the prior to
în vigoare a Codului civil sunt supuse legii în vigoare provisions until October 1st, 2011 still remain
la data deschiderii moştenirii”, astfel că dispoziţiile applicable.
anterioare datei de 1 octombrie 2011 rămân, în
continuare, aplicabile.
Key words: surviving spouse, inheritance
Cuvinte cheie: soţ supravieţuitor, drepturi rights, a special inheritance right
succesorale, drept de moştenire special

1. Noţiuni introductive
De-a lungul timpului, drepturilor
succesorale ale soţului supravieţuitor au 1. Introduction

*
Lect. univ. dr., Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea „Constantin
Brâncuşi” din Tg-Jiu
**
Student, Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea „Constantin
Brâncuşi” din Tg-Jiu
***
University Lecturer, PhD, Faculty of International Relations, Law and Administrative Sciences “Constantin
Brâncuşi” University of Tg-Jiu
****
Student, Faculty of International Relations, Law and Administrative Sciences “Constantin Brâncuşi”
University of Tg-Jiu

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 4/2013
77

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2384882


Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 4/2013

reglementate, începând cu Codul civil de la In time, regulating inheritance rights


1864 astfel: dispoziţiile inechitabile ale art. of the surviving spouse was provided by
679 şi 681-684 din Codul civil de la 1864, several laws. Thus, according to the
potrivit cărora soţul supravieţuitor putea otherwise unfair provisions of art. 679 and
culege moştenirea numai după ultimul 681-684 of the Civil Code from 1864
colateral de gradul al XII-lea; aceste (repealed in 1921), the surviving spouse may
dispoziţii au fost abrogate, însă, în 1921 collect inheritance only after the last
Legea asupra impozitului progresiv pe collateral of the twelfth grade. Subsequently,
succesiuni, prin care aceste exigenţe au fost through the provisions of the Law from 1921
atenuate, soţul supravieţuitor culegând on the progressive inheritance tax, these
moştenirea după ultimul colateral de gradul requirements were attenuated, the surviving
al IV-lea1. Ulterior, prin adoptarea Legii nr. spouse inheriting after the last collateral of
319/1944, aceste exigenţe au fost înlăturate, the fourth degree1.
soţul supravieţuitor beneficind de un regim The legislature removed these
juridic echitabil poate veni la moştenire în demands and established for the benefit of
concurs cu oricare dintre clasele de the surviving spouse an equitable legal
moştenitori şi, în plus de ceilaţi moştenitori, system by adopting the Law no. 319/1944,
are, în anumite condiţii, şi alte drepturi regime that was taken with slight
succesorale precum: dreptul special asupra modifications - which we will identify
mobilelor, obiectelor aparţinând gospodăriei further - by Law no. 287/2009 2. Thereby, in
casnice şi darurilor de nuntă şi dreptul de light of the new Civil Code, the surviving
abitaţie asupra casei de locuit. spouse shall enjoy the following rights of
Acest regim care a fost preluat, cu succession: a right of inheritance, in
mici modificări - pe care le vom identifica în concurrence with any other class of heirs or,
cele ce urmează - de Legea nr. 287/20092. in their absence, an exclusive right of
Astfel, în lumina noului Cod civil, soţul inheritance (art. 971); a temporary right of
supravieţuitor beneficiază de următoarele habitation on residential house (art. 973); a
drepturi succesorale: a) un drept de special inheritance right, on furniture and
moştenire, în concurs cu oricare dintre household objects that were affected to
clasele de moştenitori sau, în lipsa acestora, common use of spouses (art. 974)3.
un drept de moştenire exclusiv (art. 971); b) The new Civil Code in Book IV,
un drept temporar de abitaţie asupra casei de About inheritance and liberalities, Title II -
locuit (art. 973); c) un drept de moştenire Legal legacy, Chapter III - Legal heirs,
special, asupra mobilierului şi obiectelor de Section I - Surviving spouse, at art. 970-974,
uz casnic care au fost afectate folosinţei reforms some aspects on issue of surviving
comune a soţilor (art. 974)3. spouse inheritance rights. So, the new
Noul Cod civil, în cadrul Cărţii a IV- regulation in matters of succession retains
a, Despre moştenire şi liberalităţi, Titlul II - from the previous one elements that relate to
Moştenirea legală, Capitolul III - the new social realities and professional
Moştenitorii legali, Secţiunea I - Soţul literature and practice have pronounced on
supravieţuitor, la art. 970-974, reformează their justness and, also, adds items whose
sub anumite aspecte problematica drepturilor absence from Law no. 319/1944 contents
succesorale ale soţului supravieţuitor. Astfel, was claimed by those involved in the
noua reglementare în materie succesorală administration of justice3.
păstrează din reglementarea anterioară The comparative approach of the two
elementele care corespund noilor realităţi related to succession regulations has utility
sociale şi asupra justeţei cărora literatura şi as according to art. 91 of Law no. 71/2011
practica de specialitate s-au pronunţat şi, de for the implementation of Law no. 287/2009

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 4/2013
78

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2384882


Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 4/2013

asemenea, adaugă elemente a căror absenţă on the Civil Code because "inheritances
din cuprinsul Legii nr. 319/1944 a fost opened before the entry into force of the
reclamată în timp, de către cei implicaţi în Civil Code are subject to the law in force at
înfăptuirea actului de justiţie. the time of opening the inheritance" so that
Abordarea comparativă a celor două the prior to provisions until October 1st,
reglementări în materie succesorală prezintă 2011 still remain applicable.
utilitate întrucât, potrivit art. 91 din Legea nr.
71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii 2. Rights of surviving spouse in
nr. 287/2009 privind Codul civil, competition with each of the
„moştenirile deschise înainte de intrarea în classes of legal heirs and his
vigoare a Codului civil sunt supuse legii în exclusive right of inheritance
vigoare la data deschiderii moştenirii”, astfel
că dispoziţiile anterioare datei de 1 Once determined the estate of the
octombrie 2011 rămân, în continuare, deceased spouse, it is required to establish
aplicabile. the inheritance share to which the surviving
spouse has right, share whose surface varies
2. Drepturile soţului according to the class of legal heirs that
supravieţuitor în concurs cu fiecare dintre comes into the contest.
clasele de moştenitori legali şi dreptul de The surviving spouse is not of any
moştenire exclusiv al acestuia class of legal heirs, but he competes with
Odată determinată masa succesorală a each class which is called to inheritance.
soţului defunct, se impune să se stabilească That means he is not removed from the
cota succesorală la care are dreptul soţul inheritance, but also he will not remove the
supravieţuitor, cotă a cărei întindere variază relatives of the deceased from the
în funcţie de clasa de moştenitori legali cu inheritance, regardless of the class they are
care vine în concurs. part of4.
Soţul supravieţuitor nu face parte din New Statutory Civil Law preserves
nicio clasă de moştenitori legali, dar vision of Law no. 319/1944 (art. 1 of the
concurează cu oricare clasă chemată la Law) on the inheritance rights of the
moştenire. Înseamnă că el nu este înlăturat de surviving spouse, extent in competition with
la moştenire, dar nici nu înlătură de la classes of heirs, so, under this aspect, the
moştenire rudele defunctului, indiferent din new Civil Code maintain the fair legal
ce clasă fac ele parte4. regime previously established by the
Noua reglementare în materie civilă provisions of art. 972 par. 1, which
păstrează viziunea Legii nr. 319/1944 (art. 1 provides5:
din lege) privind întinderea drepturilor - in competition with the Ist class of legal
succesorale ale soţului supravieţuitor în heirs (descendants of the deceased,
concurs cu clasele de moştenitori, astfel că, regardless of their number), the surviving
sub acest aspect, noul Cod civil preia spouse is entitled to ¼ of the inheritance;
întocmai regimul juridic echitabil consacrat - in competition with the entire class II
anterior, prin dispoziţiile art. 972 alin. 1, care (privileged ascendants and privileged
prevede5: collaterals), the surviving spouse will pick
- în concurs cu clasa I de moştenitori legali 1/3 of the inheritance; when he comes to
(descendenţii defunctului, indiferent de inheritance in competition only with
numărul lor), soţul supravieţuitor are dreptul privileged ascendants or only privileged
la ¼ din moştenire; collaterals, regardless of their number, he
- în concurs cu întreaga clasă a II-a will receive half of the inheritance;
(ascendenţi privilegiaţi şi colaterali - in competition with the IIIrd class or the

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 4/2013
79

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2384882


Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 4/2013

privilegiaţi), soţul supravieţuitor va culege IVth class of heirs, the share due to him is ¾
1/3 din moştenire; dacă acesta vine la of inheritance.
moştenire în concurs numai cu ascendenţii Establishing proper proportion for the
privilegiaţi sau numai cu colateralii surviving spouse takes precedence over
privilegiaţi, indiferent de numărul lor, îi va setting the other heirs shares, when coming
reveni ½ din moştenire; into the contest with any of the classes of
- în concurs cu clasa a III-a sau cu clasa a heirs, which means that the surviving spouse
IV-a de moştenitori, cota-parte ce i se cuvine part shall be charged to the part of the other
este de ¾ din moştenire. legal heirs of the deceased. Consequently,
Stabilirea cotei care se cuvine soţului the other heirs part is reduced with the
supravieţuitor are întâietate faţă de stabilirea surviving spouse's share without exception,
cotelor celorlalţi moştenitori, atunci când share for determining which it must take into
vine în concurs cu oricare dintre clasele de account the actual coming heirs to inherit6.
moştenitori, ceea ce înseamnă că partea We note that although the rule of imputing
cuvenită soţului supravieţuitor se impută the surviving spouse share on the estate
asupra părţii celorlalţi moştenitori legali ai presents practical utility, the legislature fails
defunctului. În consecinţă, partea cuvenită to regulate this aspect on which the literature
celorlalţi moştenitori se micşorează cu cota ruled.
soţului supravieţuitor fără nicio excepţie, Regarding the rights of the surviving
cotă pentru stabilirea căreia se ţine seama de spouse in competition with different classes
moştenitorii care vin efectiv la moştenire6. of legal heirs there are two special problems
Observăm că, deşi regula imputării cotei whose advanced solutions as suggestions of
soţului supravieţuitor asupra masei „lege ferenda” by theorists were precisely
succesorale prezintă utilitate practică, taken in the new Civil Code, being regulated
legiuitorul omite să reglementeze acest in a specific manner to art. 972 par. 2 and 3.
aspect asupra căruia s-a pronunţat literatura Thus, if the surviving spouse
de specialitate. competes with two classes (subclasses) of
În legătură cu drepturile soţului heirs - only possible in case of disinheritance
supravieţuitor în concurs cu diferite clase de of legal heirs who are benefiting of the
moştenitori legali se pun două probleme reserve, in accordance with law - majority
speciale, ale căror soluţii avansate ca doctrine and practice appreciated that the
propuneri de lege ferenda de către doctrinari solution to establish the proper share to the
au fost preluate întocmai de noul Cod civil, surviving spouse in relation to the heirs of
fiind reglementate de o manieră expresă la the nearest class is preferable to arithmetic
art. 972 alin. 2 şi 3. mean7. This solution was taken over by art.
Astfel, în ipoteza în care soţul 972 par. 2 NCC, which says that "surviving
supravieţuitor concurează cu două clase spouse share, in competition with the legal
(subclase) de moştenitori - posibilă numai în heirs of different classes, is determined as if
caz de exheredare a unor moştenitori legali he had come into the contest only with the
rezervatari -, doctrina majoritară şi practica nearest of them"8.
judiciară au apreciat că soluţia stabilirii cotei Another likely to raise problems
cuvenite soţului supravieţuitor în raport cu hypothesis refers to the existence of two or
moştenitorii din clasa cea mai apropiată cu more persons claiming inheritance rights as
care concurează este preferabilă mediei surviving spouses (bigamy, polygamy), in
aritmetice7. Această soluţie a fost preluată şi which case the legacy of the deceased
de art. 972 alin. 2 NCC, potrivit căruia „cota bigamist or the share in the inheritance
soţului supravieţuitor în concurs cu which is prescribed by law in favor of the
moştenitori legali aparţinând unor clase surviving spouse, in competition with the

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 4/2013
80

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2384882


Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 4/2013

diferite se stabileşte ca şi când acesta ar fi various classes of legal heirs, is divided


venit în concurs numai cu cea mai apropiată equally between the spouse from valid
dintre ele”8. marriage and the innocent spouse from the
O altă ipoteză de natură a ridica void marriage. The new Civil Code took
probleme a fost aceea a existenţei a două sau over at art. 972 par. 3 this solution given by
mai multe persoane care pretind drepturi doctrine to this particular situation, based on
succesorale în calitate de soţi supravieţuitori the reason of protecting the good faith of the
(bigamie, poligamie), caz în care moştenirea putative spouse in marriage, a spouse who
lăsată de defunctul bigam sau cota-parte din keeps the situation from a valid marriage (on
această moştenire prevăzută de lege în condition that final judgment of nullity or
favoarea soţului supravieţuitor, în concurs cu annulment has occurred after the death of the
diferitele clase de moştenitori legali, se bigamist spouse - art. 304 par. 1 NCC)9.
împarte în mod egal între soţul din căsătoria Regarding the legal characters of the
valabilă şi soţul inocent din căsătoria nulă. inheritance right of the surviving spouse, as a
Noul Cod civil a preluat, la art. 972 alin. 3, novelty, Law no. 287/2009 retains surviving
această soluţie oferită în doctrină acestei spouse among heirs with seisin (art. 1126
situaţii speciale, având la bază raţiunea par. 1 NCC), given that the surviving spouse
protecţiei bunei-credinţe a soţului din is often the closest person to the deceased,
căsătoria putativă, care păstrează situaţia supporting him in all his undertakings, also
unui soţ dintr-o căsătorie valabilă (cu influencing by acts of disposal the
condiţia ca hotărârea judecătorească subsequent composition of the estate.
definitivă prin care s-a constatat nulitatea sau Therefore, before the attestation of successor
s-a pronunţat anularea să fi intervenit după quality by heir certificate or judgment, he
decesului soţului bigam - art. 304 alin. 1 benefits not only of having in fact the estate
NCC)9. but also of the right to administer these
În ceea ce priveşte caracterele assets and to exercise the rights and actions
juridice ale dreptului la moştenire al soţului of the deceased10.
supravieţuitor, cu titlu de noutate, Legea nr. Moreover, from the provisions of the
287/2009 reţine printre moştenitorii sezinari Civil Code, there are resulting the following
şi soţul supravieţuitor (art. 1126 alin.1 NCC), characters which are common to both legal
dat fiind faptul că soţul supravieţuitor este, regulations, "pre-" and "post-" October 1st,
de cele mai multe ori persoana cea mai 2011:
apropiată defunctului, susţinându-l pe acesta - the surviving spouse will come to
în tot ceea ce întreprinde, determinând prin inheritance only on his own (he can not
actele sale de dispoziţie şi compunerea come through representation and he can not
ulterioară a masei succesorale. Aşadar, be represented);
acesta beneficiază, mai înainte de atestarea - the surviving spouse is a beneficiary of
calităţii de moştenitor prin certificatul de inheritance reserve;
moştenitor sau prin hotărârea judecătorească, - the surviving spouse is obliged to report to
atât de stăpânirea de fapt a patrimoniului the succession the donations he received
succesoral, cât şi de dreptul de a administra from the deceased spouse when he comes
acest patrimoniu şi de a exercita drepturile şi into the contest with descendants.
acţiunile defunctului10.
De altfel, din dispoziţiile Codului 3. The special inheritance right of
civil, rezultă următoarele caractere juridice the surviving spouse over the
comune ambelor reglementări, „ante-” şi furniture and objects belonging
„post-” 1 octombrie 2011: soţul to the household
supravieţuitor poate veni la moştenire numai

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 4/2013
81

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2384882


Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 4/2013

în nume propriu (nu poate veni prin New Civil Code regulates the special
reprezentare şi nici nu poate fi reprezentat); inheritance right of the surviving spouse over
soţul supravieţuitor este moştenitor the furniture and objects belonging to
rezervatar; soţul supravieţuitor este obligat să the household 11 by using a current
raporteze la masa succesorală donaţiile terminology which is preferable from the
primite de la soţul decedat, atunci când vine point of view of the legislature to "mobile"
în concurs cu descendenţii. and "household possessions", and also it
keeps the essence of article 5 of Law no.
3. Dreptul special al soţului 319/1944. Thus, pursuant to art. 974 NCC, if
supravieţuitor asupra mobilierului şi the surviving spouse does not come into
obiectelor de uz casnic competition with the descendants of the
Noul Cod civil reglementează dreptul deceased, he inherits, in addition to the
special de moştenire al soţului supravieţuitor established under art. 972 quota, the
asupra mobilierului şi obiectelor de uz furniture and household goods that were
casnic11, folosind o terminologie actuală, affected to the common use of the spouses.
preferabilă, din punctul de vedere al From the legal text, there are
legiuitorului, celei de „mobile” şi „bunuri ale detached two special conditions that must be
gospodăriei casnice”, păstrând esenţa met for the surviving spouse to collect these
articolului 5 din Legea nr. 319/1944. Astfel, goods, namely: the surviving spouse must
în temeiul art. 974 NCC, în ipoteza în care not come in competition with the
soţul supravieţuitor nu vine în concurs cu descendants of the deceased (but only in
descendenţii defunctului, acesta moşteneşte, competition with the IInd to the IVth class of
pe lângă cota stabilită potrivit art. 972, heirs, when such goods shall be fully and
mobilierul şi obiectele de uz casnic care au exclusively entitled to him/her) and the
fost afectate folosinţei comune a soţilor. deceased spouse should not have disposed of
Din textul legal, se desprind două his side of the property by inter vivos or
condiţii speciale ce trebuie a fi îndeplinite mortis causa liberalities in favor of third
pentru ca soţul supravieţuitor să culeagă parties or for all his heirs. Note that the
aceste bunuri, respectiv: soţul supravieţuitor liberalities made by the deceased are valid
să nu vină la moştenire în concurs cu and will not be subject to reduction because
descendenţii defunctului (ci numai în the surviving spouse does not have the
concurs cu clasele II-IV de moştenitori, când reserve on these goods, but only for the
aceste bunuri i se cuvin lui în totalitate şi în ordinary right of inheritance12.
mod exclusiv) şi soţul decedat să nu fi dispus The surviving spouse would be
de partea sa din aceste bunuri prin liberalităţi deprived of this right only if his predeceased
inter vivos sau mortis causa, în favoarea unor spouse have disposed by liberalities of the
terţe persoane sau în favoarea tuturor entire part of this category of goods, since
moştenitorilor săi. De menţionat că the law took into account only those assets
liberalităţile făcute de către defunct sunt belonging to the household which were due
valabile şi nu vor fi supuse reducţiunii, soţul to the deceased spouse of the community
supravieţuitor nefiind rezervatar în privinţa property of spouses and the own assets of the
acestor bunuri, ci numai în privinţa dreptului deceased 13.
de moştenire ordinar12. The surviving spouse has a right of
Soţul supravieţuitor va fi lipsit de ownership on the part of the goods that were
acest drept numai în ipoteza în care soţul său common during the marriage and which, by
predecedat a dispus prin liberalităţi de their affectation and nature, are intended to
întreaga sa parte din această categorie de serve to the household and they are shared,
bunuri, întrucât prevederile legale au avut în accustomed to the level of living of the

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 4/2013
82

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2384882


Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 4/2013

vedere exclusiv acele bunuri aparţinând spouses, or which were serving at home
gospodăriei casnice care constituiau partea furnishing. Also, surviving spouse's own
cuvenită soţului defunct din bunurile comune assets, that have this nature and were shared,
ale soţilor, precum şi bunurile proprii ale belong to him as a property and they are not
defunctului13. part of the succession.
Soţul supravieţuitor are un drept de In the silence of the law, the
proprietate asupra unei părţi din bunurile definition of goods that compose the
care au fost comune în timpul căsătoriei şi furniture and household items was in charge
care, prin natura şi afectaţiunea lor, sunt of doctrine and jurisprudence, which
destinate să servească în cadrul menajului considered that fall into this category goods
casnic şi sunt folosite în comun, serving at furnishing the home of the spouses
corespunzător nivelului obişnuit de trai al and carpets, television, household items,
soţilor, sau care serveau la mobilarea cooker stove, refrigerator and so on, but also
locuinţei soţilor. De asemenea, bunurile the intangible goods, such as, for example,
proprii ale soţului supravieţuitor care au the claim for compensation for damage
această natură şi au fost folosite în comun îi caused to such goods14.
aparţin cu titlu de proprietate şi nu fac parte They are not subject to the special
din masa succesorală. right of inheritance, according to the
În tăcerea legii, definirea bunurilor professional literature15, the following
care alcătuiesc mobilierul şi obiectele de uz categories of goods:
casnic a fost în sarcina doctrinei şi a a. goods which, according to their nature,
jurisprudenţei, care au considerat că intră în can not be used in domestic housekeeping
această categorie bunurile destinate mobilării itself: the car, the piano, goods for the
locuinţei soţilor şi covoarele, televizorul, profession of the deceased, objects which
obiectele de menaj, aragazul, frigiderul etc., exceed by their value the ordinary meaning
dar şi bunurile mobile necorporale, cum ar fi, of the concept of household items and so on;
de pildă, creanţa în despăgubire pentru b. goods which, despite their nature, likely
stricăciuni cauzate acestor bunuri14. to be used for housekeeping appliances, were
Nu fac obiectul acestui drept special not given this affectation, being purchased
de moştenire, potrivit literaturii de for another purpose (eg., to invest or to be
specialitate15, următoarele categorii de donated) or have been intended for the
bunuri: personal and exclusive use of the deceased;
a. bunurile care, potrivit naturii lor, nu pot fi c. belonging to peasant household goods
folosite în menajul casnic propriu-zis: (animals, tools, etc.).
automobilul, pianul, bunurile destinate The assignement of this special right
exercitării profesiei defunctului, obiectele is based on the criterion of concrete
care, prin valoarea lor, depăşesc înţelesul affectation of the goods in question, to the
obişnuit al noţiunii de obiecte de uz casnic joint use of the spouses in the household.
etc.; Thus, it requires a special mention: in case of
b. bunurile cărora, în pofida naturii lor putative marriage (because of bigamy), the
susceptibile a fi folosite în menajul casnic, spouse from the valid marriage and the
nu li s-a dat această afectaţiune, fiind innocent spouse from the putative marriage
procurate în alt scop (spre exemplu, pentru a have a right of inheritance over the furniture
face investiţii sau pentru a fi donate) sau care and objects belonging to the household
au fost destinate uzului personal şi exclusiv according to their concrete affectation in the
al defunctului; household, each one of them collecting the
c. bunurile aparţinând gospodăriei ţărăneşti goods they used in common household with
(animale, unelte etc.). the deceased. These assets will be equally

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 4/2013
83

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2384882


Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 4/2013

Atribuirea acestui drept divided between the two survivors, only in


special are la bază criteriul afectaţiunii the exceptional case in which they were
concrete a bunurilor în discuţie, folosinţei affected to common use in both
comune în cadrul gospodăriei casnice. households16.
Astfel, se impune o menţiune specială: în Distinct from the previous regulation,
cazul căsătoriei putative (din cauză de the new Civil Code does not maintain the
bigamie), soţul din căsătoria valabilă şi soţul provisions of art. 5 of Law no. 319/1944, on
inocent din căsătoria putativă au un drept de wedding gifts, whose legal status was
moştenire asupra mobilelor şi obiectelor identical to that of furniture and household
menajului casnic în funcţie de afectaţiunea items belonging that I described above. The
lor concretă în gospodăria casnică, fiecare legislature no longer understands to regulate
culegând bunurile pe care le-a folosit în the right to inheritance of the surviving
menajul comun cu defunctul. Aceste bunuri spouse on the wedding gifts as his special
vor fi împărţite, în mod egal între cei doi soţi inheritance right.
supravieţuitori, numai în cazul excepţional în By “wedding gifts” we understand
care acestea au fost afectate folosinţei those manual gifts given to the spouses at the
comune în ambele gospodării16. celebration of their marriage, without
Distinct faţă de vechea reglementare, distinction whether the donor is a third party
noul Cod civil nu menţine dispoziţiile art. 5 or even the deceased husband 17. By the
din Legea nr. 319/1944, referitoare la provisions of art. 5 it was considered that
darurile de nuntă, al căror regim juridic era Law no. 319/1944 took into account not only
identic cu acela al mobilelor şi obiectelor those wedding gifts given to both spouses or
aparţinând gospodăriei casnice pe care l-am to either one of them, but also those the
înfăţişat anterior. Astfel, legiuitorul nu mai spouses have given to each other on that
înţelege să reglementeze dreptul de occasion, regardless of their use in common
moştenire al soţului supravieţuitor asupra household18. The assets donated by third
darurilor de nuntă, ca drept special de parties or by the predeceased spouse only to
moştenire al acestuia. surviving spouse and his share of the
Prin darurile de nuntă înţelegem acele common gifts were not subject to the special
daruri manuale, făcute soţilor cu ocazia right of inheritance belonging to the
nunţii, fără a se distinge dacă donatorul este surviving spouse, as well as furniture and
un terţ sau chiar soţul defunct17. Prin household items belonging to the surviving
prevederile art. 5 s-a considerat că Legea nr. spouse19.
319/1944 a avut în vedere atât darurile de The problem of wedding gifts was a
nuntă făcute ambilor soţi sau unuia dintre ei, very discussed issue in the legal literature,
cât şi cele pe care soţii şi le-au făcut reciproc leading to the conclusion that these goods
cu acel prilej, indiferent de afectarea lor will be common if there are the usual gifts
folosinţei în gospodăria comună18. Bunurile that are given on this occasion to execute a
dăruite de terţe persoane ori de către soţul social convention because, by their
predecedat numai soţului supravieţuitor, destination, they serve in helping young
precum şi partea sa din darurile comune nu married people to build family and the
făceau obiectul dreptului special de community property of the spouses.
moştenire aparţinând soţului supravieţuitor, However, if it is about large amounts of
la fel ca şi mobilele şi obiectele aparţinând money or goods of great value, donated by
gospodăriei casnice care sunt ale soţului one of the spouses, these gifts will be of his
supravieţuitor19. own unless the disposer expressly provides
Problema darurilor de nuntă a fost o that they will be common20. These
problemă viu discutată în literatura juridică, distinctions are opportune, since according to

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 4/2013
84

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2384882


Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 4/2013

ajungându-se la concluzia că aceste bunuri them, the wedding gifts will be part or not of
vor fi comune dacă este vorba despre the estate of the deceased spouse, which is to
darurile obişnuite ce se fac cu această ocazie be divided among the legal heirs, with
în executarea unei convenţii sociale, ele, prin concrete succession vocation, according to
destinaţia lor, servind la ajutarea tinerilor the legal quotas which are assigned to them.
căsătoriţi în a-şi constitui viaţa de familie şi Therefore, the surviving spouse does not
comunitatea de bunuri a soţilor. Dacă, însă, have anymore a special right of inheritance
este vorba despre sume mari de bani sau on wedding gifts, they (the deceased
bunuri deosebit de valoroase, donate din husband's own gifts and his part of the
partea unuia dintre soţi, aceste daruri vor fi common wedding gifts) are for him under
proprii, afară de cazul în care dispunătorul the ordinary right of inheritance.
prevede expres că ele vor fi comune20.
Aceste distincţii sunt oportune, întrucât în 4. The habitation right of the
funcţie de acestea, darurile de nuntă vor face surviving spouse
parte sau nu din masa succesorală a soţului
defunct, ce urmează a se împărţi între Law no. 287/2009 confers by art.
moştenitorii legali, care au vocaţie 973, a right of habitation to the surviving
succesorală concretă, potrivit cu cotele legale spouse, which is operating regardless of the
ce le revin. Aşadar, soţul supravieţuitor nu class that it comes to competition for
mai beneficiază de un drept de moştenire inheritance. The new Civil Code provides
special asupra darurilor de nuntă, acestea that "the surviving spouse who is not entitled
(darurile proprii ale soţului defunct şi partea to any real right to use another appropriate
din darurile de nuntă comune) revenindu-i în home for his needs, has a right of habitation
temeiul dreptului de moştenire ordinar. of the house where he has been living until
the opening of the inheritance, if this house
4. Dreptul de abitaţie al soţului is part of the succession". Unlike the
supravieţuitor previous regulation21, the issue of the right of
Legea nr. 287/2009 conferă, prin art. habitation of the surviving spouse is
973, un drept de abitaţie al soţului sometimes changed in terms of conditions
supravieţuitor, care operează indiferent de and its legal characters, changes which I will
clasa cu care acesta vine în concurs la highlight within their analysis.
moştenire. Astfel, noul Cod civil prevede că The surviving spouse acquires, from
„soţul supravieţuitor, care nu este titular al the moment of opening the succession, a
niciunui drept real de a folosi o altă locuinţă right of habitation, if all the following
corespunzătoare nevoilor sale, beneficiază de conditions22, resulting from the legal text
un drept de abitaţie asupra casei în care a which recognizes this right of the surviving
locuit până la data deschiderii moştenirii, spouse, are fulfilled:
dacă această casă face parte din bunurile - he/she had lived up to the date of opening
moştenirii”. Spre deosebire de vechea the inheritance in the house that makes the
reglementare21, problematica dreptului de object of the right of habitation (although
abitaţie al soţului supravieţuitor este Law no. 319/1944 did not retain this
modificată pe alocuri, sub aspectul condition, it had been proposed in the
condiţiilor şi caracterelor sale juridice, professional literature and later on it was
modificări pe care le voi reliefa în decursul adopted by the new Civil Code);
analizei acestora. - he/she does not have any real right to use
Soţul supravieţuitor dobândeşte, din another appropriate home for his needs
momentul deschiderii succesiunii, un drept (unlike the old statutory civil law, which
de abitaţie, dacă sunt îndeplinite cumulativ used the expression "does not have a home

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 4/2013
85

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2384882


Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 4/2013

următoarele condiţii22, ce rezultă din textul of his/her own" in the meaning of ownership
legal ce recunoaşte acest drept soţului right on a house, in the new Civil Code, the
supravieţuitor: legislature refers to the need of not being the
- să fi locuit până la data deschiderii titular of any real right over housing,
moştenirii în casa care formează obiectul including the right to use, usufruct,
dreptului de abitaţie (deşi Legea nr. habitation, etc.);
319/1944 nu reţinea această condiţie, ea - he/she does not become, by inheritance, the
fusese propusă în literatura de specialitate, exclusive owner of the house (if the
fiind preluată ulterior de noul Cod civil); surviving spouse is the unique heir of the
- să nu fie titular al niciunui drept deceased, as owner he/she may not have, in
real de a folosi o altă locuinţă addition, a dismemberment of ownership -
corespunzătoare nevoilor sale (spre deosebire neminem res sua servit);
de vechea reglementare în materie civilă, - the house must be part of the deceased’s
care folosea exprimarea „nu are o altă inheritance (in light of the new regulations,
locuinţă proprie”, în sensul dreptului de there still remains ambiguity about the
proprietate asupra unei locuinţe, în noul Cod necessity of exclusive property of the
civil, legiuitorul se referă la necesitatea de a deceased spouse over the house or holding it
nu fi titularul niciunui drept real asupra unei in joint ownership of spouses or with other
locuinţe, incluzând drept de uz, de uzufruct, people).
de abitaţie etc.); Personally, I agree with the majority
- să nu devină prin moştenire opinion that the right of habitation of the
proprietarul exclusiv al locuinţei (în cazul în survivor spouse arises even if the house in
care soţul supravieţuitor este unicul question was the common property of the
moştenitor al defunctului, în calitate de spouses or the joint property of the deceased
proprietar nu poate avea, în plus, şi un spouse and a third party, in which case the
dezmembrământ al dreptului de proprietate- right of habitation only refers to the property
neminem res sua servit); belonging to the deceased (for example, it
- locuinţa să facă parte din masa may happen the part of the surviving spouse
succesorală (şi în lumina noii reglementări to be very small, so the use of the dwelling
rămâne neclarificată situaţia necesităţii within the ownership title is not going to
proprietăţii exclusive a soţului defunct match their needs).
asupra locuinţei sau deţinerea acesteia în If the surviving spouse inherits the
proprietate comună a soţilor sau cu alte home along with other people, the right of
persoane). habitation will allow him to use it as
Personal, achiesez la opinia appropriate, and not only according to the
majoritară, potrivit căreia dreptul de abitaţie acquired share of the inheritance.
al soţului supravieţuitor ia naştere şi în - the deceased has not disposed
ipoteza în care locuinţa în discuţie a otherwise, as the surviving spouse is not
constituit proprietatea comună a celor doi having the reserve over the house.
soţi sau proprietatea comună a soţului The right of habitation of the
defunct şi a unui terţ, situaţie în care dreptul surviving spouse is characterized by the
de abitaţie vizează numai partea din following23 : it is a real right, which covers
proprietate care a aparţinut defunctului (spre the dwelling house, but the titular of the right
exemplu, se poate întâmpla ca partea soţului shall serve by the adjacent land or by the
supravieţuitor să fie foarte mică, astfel încât common parts of the building with several
folosinţa locuinţei în limitele titlului de apartments, as far as it is necessary for the
proprietate să nu corespundă nevoilor sale). household use; it is a temporary right that
Dacă soţul supravieţuitor moşteneşte lasts until the exit from co-ownership (but at

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 4/2013
86

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2384882


Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 4/2013

locuinţa împreună cu alte persoane, dreptul least one year from the opening of the
de abitaţie îi va permite să o folosească inheritance) or until remarriage of the
potrivit necesităţilor, şi nu numai în raport de surviving spouse, even before the deadline of
cota-parte dobândită din moştenire. 1 year. By this, we notice the novelty of the
- defunctul să nu fi dispus altfel, new regulation (art. 973 par. 4 NCC)
întrucât soţul supravieţuitor nu este compared to Law no. 319/1944, which
moştenitor rezervatar în ceea ce priveşte recognized the right of habitation in any case
casa. (including in the event of remarriage), at
Dreptul de abitaţie al soţului least for one year from the death of his/her
supravieţuitor se caracterizează prin spouse.
următoarele23: este un drept real, ce are ca When the surviving spouse continues
obiect casa de locuit, însă titularul dreptului to use the house even after the right of
se va putea servi şi de terenul aferent sau de habitation ceases- if the house did not fall in
părţile comune ale imobilului cu mai multe his group by division or no division was
locuinţe, în măsura necesară folosirii made, but he remarried - he will be obliged
locuinţei; este un drept temporar, care to pay a rent if he uses more than his share of
durează până la ieşirea din indiviziune (dar ownership of the house. When the house was
cel puţin un an de la deschiderea moştenirii) exclusively acquired by co-heirs, they are
sau până la recăsătorirea soţului able to evacuate the surviving spouse under
supravieţuitor, chiar înainte de trecerea the terms of the dwelling lease24.
termenului de 1 an. Prin aceasta observăm - it is a strictly personal, free25,
noutatea adusă de noua reglementare (art. inalienable and inappellable right, according
973 alin. 4 NCC) faţă de Legea nr. 319/1944, to art. 973 par. 2 NCC, (it cannot be
care menţinea dreptul de abitaţie, în orice caz transferred or encumbered by the surviving
(inclusiv în ipoteza recăsătoririi), cel puţin spouse in favor of another person and it
timp de un an de la încetarea din viaţă a cannot be pursued by the creditors of the
soţului său. deceased).
În situaţia în care soţul supravieţuitor According to art. 973 par. 3 NCC,
va continua să folosească locuinţa şi după "any of the heirs may request to restrict the
încetarea dreptului de abitaţie - dacă locuinţa right of habitation, if the house is not entirely
nu a căzut în lotul său prin împărţeală sau necessary to the surviving spouse or to
dacă nu s-a făcut împărţeala, dar s-a change the object of habitation, if he to puts
recăsătorit -, el va fi obligat la plata chiriei at the surviving spouse’s disposal an
dacă foloseşte mai mult decât cota sa parte adequate housing ". Therefore, in order to
din dreptul de proprietate asupra locuinţei. În ensure an additional protection to the
cazul în care locuinţa a fost dobândită surviving spouse, the new Civil Code
exclusiv de comoştenitori, aceştia au provides the obligation for the heirs of the
posibilitatea de a-l evacua pe soţul deceased to throw open another adequate
supravieţuitor în condiţiile contractului de housing to the surviving spouse, on which he
închiriere a locuinţei24. has a right of habitation, not any other
- este un drept strict personal şi, precarious title (eg., rental or bailment
potrivit art. 973 alin. 2 NCC, cu titlu agreement).
gratuit25, inalienabil şi insesizabil (nu poate All litigations regarding the right of
fi înstrăinat sau grevat de soţul supravieţuitor habitation shall be settled by the competent
în favoarea altei persoane şi nu poate fi court to judge the division of inheritance,
urmărit de creditorii defunctului). which will immediately dispose in the
Potrivit art. 973 alin. 3 NCC, „oricare Council Chamber (art. 973 par. 5 NCC).
dintre moştenitori poate cere fie restrângerea

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 4/2013
87

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2384882


Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 4/2013

dreptului de abitaţie, dacă locuinţa nu este 5. Conclusions


necesară în întregime soţului supravieţuitor,
fie schimbarea obiectului abitaţiei, dacă pune Given the above, we consider that the
la dispoziţia soţului supravieţuitor o altă concern of the new Civil Code to provide a
locuinţă corespunzătoare”. Aşadar, cu scopul more complete regulation in matters of
de a asigura soţului supravieţuitor o protecţie inheritance rights of the surviving spouse by
suplimentară, noul Cod civil prevede updating materialized by updating the legal
obligaţia moştenitorilor defunctului de a terminology, taking the solutions offered in
pune la dispoziţia soţului supravieţuitor o the professional literature due to their
locuinţă corespunzătoare, asupra căreia correctness, without bringing major news in
acesta să aibă un drept de abitaţie, iar nu general.
orice alt titlu precar (spre exemplu, închiriere Although the option of the new
sau comodat). regulation on inheritance rights of the
Toate litigiile cu privire la dreptul de surviving spouse was to protect his
abitaţie se soluţionează de către instanţa inheritance rights in competition with other
competentă să judece partajul moştenirii, classes of heirs, by recognizing a right of
care va hotărî de urgenţă, în camera de habitation of the surviving spouse and by the
consiliu (art. 973 alin. 5 NCC). establishment of a special right of inheritance
on household furniture, the legislature chose
5. Concluzii to give up to the special right of inheritance
Având în vedere cele expuse anterior, on wedding gifts, although the reason of the
apreciem că preocuparea noului Cod civil de special right on furniture and household
a asigura o reglementare cât mai completă a appliances of the surviving spouse - not
materiei drepturilor succesorale ale soţului deprive him of the things he used with his
supravieţuitor s-a materializat prin deceased spouse - may as well be extended
actualizarea terminologiei juridice, preluarea to cover wedding gifts.
soluţiilor oferite de literatura de specialitate, Also, considering that the legislature
datorită justeţei lor, fără a aduce noutăţi grants to the surviving spouse a "privileged"
majore, în general. legal regime to succeed the deceased spouse,
Deşi opţiunea noii reglementări a we appreciate that it would be fair to
drepturilor succesorale ale soţului recognize a special right for the surviving
supravieţuitor a fost aceea de a proteja spouse to inherit the family memories, when
drepturile la moştenire ale acestuia în he does not come to inheritance in
concurs cu celelalte clase de moştenitori, competition with the legal heirs from the Ist
prin recunoaşterea unui drept de abitaţie a Class, those assets having, if not a practical
soţului supravieţuitor şi prin constituirea utility, certainly a big emotional lift because
unui drept special de moştenire asupra they are linked to the common past of the
mobilierului de uz casnic, legiuitorul a ales spouses (and descendants) and ensure a
să renunţe la dreptul special de moştenire continuity of the spiritual life of the
asupra darurilor de nuntă, cu toate că surviving spouse.
raţiunea dreptului special al soţului Family memories are, according to
supravieţuitor asupra mobilierului şi art. 1141 par. 1 NCC, those goods which
obiectelor de uz casnic – aceea de a nu-l belonged to family members and testify its
priva de lucrurile pe care le-a folosit history, being included in this category the
împreună cu soţul decedat – putea fi, la fel family correspondence, family records,
de bine, extinsă asupra darurilor de nuntă. decorations, collection weapons, family
De asemenea, în considerarea că portraits, documents and any other property
legiuitorul acordă soţului supravieţuitor un with great moral significance (art. 1141 par.

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 4/2013
88

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2384882


Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 4/2013

regim juridic „privilegiat” ca succesor al 2 NCC).


soţului defunct, apreciem că ar fi fost justă As family memories have a special
recunoaşterea unui drept special la moştenire significance for family members, especially
al soţului supravieţuitor asupra amintirilor de narrow (nuclear family), regardless of the
familie, atunci când acesta nu vine la value of these goods, it is not justified their
moştenire în concurs cu moştenitorii legali inheritance by the legal heirs from class II,
din clasa I, acele bunuri având, dacă nu o III and IV, as the surviving spouse and
utilitate practică, în mod sigur o mare descendants are those who have the greatest
încărcătură afectivă, fiind legate de trecutul interest in keeping these since they are the
comun al soţilor (şi al descendenţilor) şi closest to the deceased.
asigurând o continuitate a vieţii spirituale a However, the legislature has given
soţului supravieţuitor. them a special legal regime of sharing,
Amintirile de familie constituie, stating that the heirs can leave the joint
potrivit art. 1141 alin. 1 NCC, bunurile ce au property on these goods, only by voluntary
aparţinut membrilor familiei şi stau mărturie separation; in its absence family memories
istoriei acesteia, fiind incluse în această remain in joint possession (art. 1142 par . 1
categorie corespondenţa purtată de membrii and 2 NCC).
familiei, arhivele familiei, decoraţiile, armele According to art. 1142 par. 3 NCC,
de colecţie, portretele de familie, during the joint possession, by agreement
documentele, precum şi orice alte bunuri cu between heirs or, failing that, by the
semnificaţie morală deosebită (art. 1141 alin. judgment of the court, family memories are
2 NCC). stored in the family's interest to one or more
Întrucât amintirile de familie au o of the heirs or in the agreed place, the
semnificaţie deosebită pentru membrii depositary heir being able to claim them
familiei, în sens restrâns cu precădere from that one who keeps them without right
(familia nucleară), indiferent de valoarea and also having the prohibition to alienate
acestor bunuri, nu se justifică moştenirea them, lend or rent them without the
acestora de către moştenitorii legali din unanimous agreement of co-owners. The
clasele a II-a, a III-a şi a IV-a, întrucât soţul protection of family interest regarding family
supravieţuitor şi descendenţii sunt cei care au memories would be from the start, secured
cel mai mare interes în păstrarea acestora, by the consecration of a special right of
fiind persoanele cele mai apropiate inheritance on them, similar to the special
defunctului. right of the surviving spouse on furniture and
Cu toate acestea, legiuitorul le-a household goods.
conferit acestora un regim juridic special de That said, agreeing with the doctrine,
partajare, statuând că moştenitorii pot ieşi we conclude that the new Civil Code has the
din indiviziune, cu privire la aceste bunuri, merit of having offered an almost complete
numai prin partaj voluntar; în lipsa and consistent, fair and timely regulation on
acestuia amintirile de familie rămân în inheritance rights of the surviving spouse.
indiviziune (art. 1142 alin. 1 şi 2 NCC).
Potrivit art. 1142 alin. 3 NCC, pe BIBLIOGRAPHY
durata indiviziunii, prin acordul
Bacaci, Al.; Dumitrache, V.-C.;
moştenitorilor sau, în lipsa acestuia, prin
Hageanu, C. C., Family law in the
hotărârea instanţei, amintirile de familie
regulation of the new Civil Code,
sunt depozitate în interesul familiei la unul
Edition 7, C.H. Beck Publishing
ori mai mulţi dintre moştenitori sau în locul
House, Bucharest, 2012;
convenit de ei, moştenitorul depozitar având
Bacaci, Al.; Comăniţă, Gh., Civil
posibilitatea de a le revendica de la cel care

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 4/2013
89

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2384882


Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 4/2013

le ţine fără drept şi, totodată, având Law. The successions, Second
interdicţia de a le înstrăina, împrumuta sau edition, C.H. Beck Publishing House,
da în locaţiune, fără acordul unanim al Bucharest, 2006;
coindivizarilor. Ocrotirea interesului Chirică, D., Civil Law. Successions
familiei, în ceea ce priveşte amintirile de and wills, Rosetti Publishing House,
familie, ar fi, de la bun început, asigurată Bucharest, 2003;
prin consacrarea unui drept special de Deak, Fr., Treaty of inheritance law,
moştenire asupra acestora, similar cu dreptul Second edition, updated and
special al soţului supravieţuitor asupra completed, the Legal Universe
mobilierului şi obiectelor de uz casnic. Publishing House, Bucharest, 2002;
Gavrilescu, A-Gh., Ionaşcu, T.,
‘Right to Inheritance of the Surviving
BIBLIOGRAFIE Spouse’ (I), Annals of "Constantin
Brâncuşi"’ University from Târgu
Bacaci, Al.; Dumitrache, V.-C.; Hageanu, C. Jiu, Juridical Sciences Series, n.
C., Dreptul familiei în reglementarea noului 3/2013.
Cod civil, Ediţia 7, Ed. CH Beck, Bucureşti, Genoiu, I., The right of inheritance in
2012; the New Civil Code, C.H. Beck
Bacaci, Al.; Comăniţă, Gh., Drept civil. Publishing House, Bucharest, 2012;
Succesiunile, Ediţia 2, Ed. CH Beck, Ricu, C. S., Legal legacy,
Bucureşti, 2006. Successional separation. Annotated
Chirică, D., Drept civil. Succesiuni şi Legal Practice, Hamangiu Publishing
testamente, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2003; House, Bucharest, 2009;
Deak, Fr., Tratat de drept succesoral, Ediţia Stănciulescu, L., Civil law course.
a II-a, actualizată şi completată, Ed. Successions, Hamangiu Publishing
Universul Juridic, Bucureşti, 2002; House, Bucharest, 2012;
Gavrilescu, A-Gh., Ionaşcu, T., Dreptul la Serban, Ov. M., Matrimonial
moştenire al soţului supravieţuitor (I), conventions in light of the new Civil
Analele Universităţii Constantin Brâncuşi Code, The Civil Code, annotated by
din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, nr. experts from the top attorneys firms
3/2013 in Romania, Vol. I, Lex Dex
Genoiu, I., Dreptul la moştenire în Noul Cod Collection, Financial Week,
civil, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2012; Bucharest, 2011;
Ricu, C. S., Moştenirea legală. Partajul Civil Code adopted by Law no.
succesoral. Practică judiciară adnotată, Ed. 287/2009, published in the Official
Hamangiu, Bucureşti, 2009; Monitor No. 511/24.07.2009, as
Stănciulescu, L., Curs de drept civil. amended and supplemented;
Succesiuni, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012; Law no. 71/2011 for the
Şerban, Ov. M., Convenţiile matrimoniale în implementation of Law no. 287/2009
lumina noului Cod civil, în Codul civil on the Civil Code;
adnotat de experţii caselor de avocatură de The new Code of Civil Procedure
top din România, Vol. I, Colecţia Lex Dex, (Law no. 134/2010, republished in
Săptămâna financiară, Bucureşti, 2011; the Official Monitor No. 545 of
Codul civil adoptat prin Legea nr. August 3rd, 2012 with subsequent
287/2009, publicată în M.Of. nr. amendments);
511/24.07.2009, cu modificările şi Law no. 319/1944 for the right of
completările ulterioare; inheritance of the surviving spouse,
Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare published in the Official Monitor No.

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 4/2013
90

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2384882


Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 4/2013

a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil; 133 of June 10th, 1944;
Noul Cod de procedură civilă (Legea nr. Civil Code of 1864;
134/2010, republicată în M. Of. nr. 545 din 3 Family Code, published in the
august 2012, cu modificările şi completările Official Monitor No. 13 of
ulterioare); 18/04/1956, last updated and
Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de amended by Law no. 202/2010
moştenire al soţului supravieţuitor, regarding some measures to
publicată în M. Of. nr. 133 din 10 iunie accelerate the settlement process;
1944; Law of public notaries no. 36/1995,
Codul civil din 1864; republished in the Official Monitor
Codul familiei, publicat în M. Of. nr. 13 din no. 72 of February 4th, 2013.
18.04.1956, ultima dată actualizat şi
modificat prin Legea nr. 202/2010 privind 1
unele măsuri pentru accelerarea soluţionării I. Genoiu, The right of inheritance in the
New Civil Code, C.H. Beck Publishing House,
proceselor; Bucharest, 2012, p. 79.
Legea notarilor publici 2
Law no. 287/2009 on the Civil Code,
nr. 36/1995, republicată în Monitorul Oficial nr. published in the Official Monitor No. 511/24.07.2009,
72 din 4 februarie 2013. with subsequent amendments.
3
A se vedea şi Alin-Gheorghe Gavrilescu,
Titu Ionaşcu, Dreptul la moştenire al soţului
supravieţuitor (I), Analele Universităţii “Constantin
Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr.
1 I. Genoiu, Dreptul la moştenire în Noul Cod civil, Ed. 3/2013, p. 147-148.
4
CH Beck, Bucureşti, 2012, p. 79. See Fr. Deak, Treaty of inheritance law,
2
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Second edition, updated and completed, the Legal
M.Of. nr. 511/24.07.2009, cu modificările şi Universe Publishing House, Bucharest, 2002, p. 117.
5
completările ulterioare See I. Genoiu, work cited, p.86.
3 6
A se vedea şi Alin-Gheorghe Gavrilescu, Titu Ionaşcu, See Fr. Deak, work cited, p. 121; Al.
Dreptul la moştenire al soţului supravieţuitor (I), Bacaci, Gh. Comăniţă, Civil Law. The successions,
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Second edition, C.H. Beck Publishing House,
Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013, p. 147-148. Bucharest, 2006, p.47-48; D. Chirică, Civil Law.
4
A se vedea Fr. Deak, Tratat de drept succesoral, Ediţia Successions and wills, Rosetti Publishing House,
a II-a, actualizată şi completată, Ed. Universul Juridic, Bucharest, 2003, p. 97; I. Genoiu, ibidem.
Bucureşti, 2002, p. 117. 7
For example, if disinherit the parents of the
5
A se vedea I. Genoiu, op. cit., p. 86. deceased were disinherited, they still collect as legal
6
A se vedea Fr. Deak, op. cit., p. 121; Al. Bacaci, Gh. heirs the reserve. It follows that, in this situation, if
Comăniţă, op.cit., p.47-48; D. Chirică, op. cit., p. 97; I. there are privileged heirs of a collateral subclass, the
Genoiu, ibidem. surviving spouse will receive only 1/3 of the
7
Spre exemplu, dacă au fost exheredaţi părinţii inheritance (although privileged ascendants were
defunctului, ei culeg totuşi rezerva în calitate de disinherited and according to the general rules they
moştenitori legali rezervatari. Rezultă că, în această should receive ½). In case of disinheritance of legal
situaţie, dacă există moştenitori din subclasa colateralilor heirs without reserve, there is no problem because
privilegiaţi, soţul supravieţuitor va primi numai 1/3 din they do not come in succession.
moştenire ( deşi, ascendenţii privilegiaţi au fost 8
See L. Stănciulescu, Civil law course.
exheredaţi şi, conform regulilor generale, ar fi trebuit să Successions, Hamangiu Publishing House, Bucharest,
primească ½). În caz de exheredare a moştenitorilor 2012, p. 72.
legali nerezervatari, problema nu se pune, pentru că ei nu 9
A contrary view could not be accepted
vin la succesiune. because it would be unfounded reduced the share of
8
A se vedea L. Stănciulescu, Curs de drept civil. the heirs from the competitor class (or classes, if
Succesiuni, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 72. disinheritance).
9
O opinie contrară nu ar fi putut fi acceptată, întrucât s- 10
I. Genoiu, work cited, p.88.
ar fi micşorat în mod neîntemeiat cota moştenitorilor din 11
In connection with the legal nature of the
clasa concurentă (sau clasele, în caz de exheredare). special right of inheritance of the surviving spouse,
10
I. Genoiu, op. cit., p. 88. two theories have emerged: first, that the surviving

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 4/2013
91

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2384882


Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 4/2013

11
În legătură cu natura juridică a dreptului special de spouse would collect those goods under a presumed
moştenire al soţului supravieţuitor, s-au conturat două will (with particular title), considering that the will of
teorii: prima, conform căreia soţul supravietuitor ar the deceased was to leave the surviving spouse these
culege bunurile vizate în virtutea unui legat prezumat (cu goods over his legal share in order to ensure the same
titlu particular), considerându-se că voinţa defunctului a conditions of life (incorrect theory: in our system,
fost aceea de a lăsa soţului supravieţuitor aceste bunuri there is not a third form of legal devolution -of the
peste cota sa legală, în vederea asigurării aceloraşi presumed will). The second theory, adopted by
condiţii de viaţă (teorie incorectă: în sistemul nostru nu practitioners of law, under the old regulation, is that
există o a treia formă de devoluţiune legală- aceea a the special right of the surviving spouse is also a legal
legatului prezumat). Ce-a de-a doua teorie, adoptată şi de right of inheritance, affected to the scope prescribed
practicienii în drept, sub vechea reglementare, este aceea by law. Through art. 974, NCC enshrined the support
că dreptul special al soţului supravieţuitor este tot un of judicial practice, so that the surviving spouse
drept de moştenire legală, afectat scopului prevăzut de collects all these goods, even if they are the only
lege. Prin art. 974, NCC a consfinţit susţinerea practicii goods left by the deceased spouse.
12
judecătoreşti, astfel că, soţul supravieţuitor culege aceste See L. Stănciulescu, work cited, p. 74.
13
bunuri în totalitate, chiar dacă ar fi singurele lăsate de See Al. Bacaci, Gh. Comăniţă, work cited,
soţul decedat. p. 50.
12 14
A se vedea L. Stănciulescu, op. cit., p. 74. See Fr. Deak, work cited, pp. 125-128.
13 15
A se vedea Al. Bacaci, Gh. Comăniţă, op. cit., p. 50. Ibidem, pp. 128-129.
14 16
A se vedea Fr. Deak, op. cit., p. 125-128. I. Genoiu, work cited, p. 92.
15 17
Ibidem, p. 128-129. C. S. Ricu, Legal legacy, Successional
16
I. Genoiu, op. cit., p. 92. separation. Annotated Legal Practice, Hamangiu
17
C. S. Ricu, Moştenirea legală. Partajul succesoral. Publishing House, Bucharest, 2009, p 130.
18
Practică judiciară adnotată, Ed. Hamangiu, Bucureşti, See Al. Bacaci, Gh. Comăniţă, work cited,
2009, p. 130. p. 53.
18 19
A se vedea Al. Bacaci, Gh. Comăniţă, op. cit., p. 53. Fr. Deak, work cited, p. 135.
19 20
Fr. Deak, op. cit., p. 135. See Al. Bacaci, V.-C. Dumitrache, C. C.
20
A se vedea Al. Bacaci, V.-C. Dumitrache, C. C. Hageanu, Family law in the regulation of the new
Hageanu, Dreptul familiei în reglementarea noului Cod Civil Code, Edition 7, C.H. Beck Publishing House,
civil, Ediţia 7, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2012, p. 98. Bucharest, 2012, p. 98.
21 21
Art. 4 alin.1 Legea nr. 319/1944: „Soţul supravieţuitor Art. 4 par. 1 of Law no. 319/1944: "A
care nu are locuinţă proprie va avea până la executarea surviving spouse who has no home of his own will
ieşirii din indiviziune şi, în orice caz, cel puţin timp de un have until the exit from joint execution and in any
an de la încetarea din viaţă a soţului său, un drept de case at least for one year from the death of his spouse,
abitaţie asupra casei de locuit, dacă aceasta face parte din a right of habitation on the house, if it forms part of
succesiune.” the estate".
22 22
A se vedea Fr. Deak, op. cit.; p. 136-137, D. Chirică, See Fr. Deak, work cited, pp. 136-137, D.
op. cit., p.104-105; Al. Bacaci, Gh. Comăniţă, op. cit., p. Chirică, work cited, pp.104-105; Al. Bacaci, Gh.
53; L. Stănciulescu, op. cit., p. 77. Comăniţă, work cited, p. 53; L. Stănciulescu, work
23
A se vedea Fr. Deak, op. cit.; p. 137-138, D. Chirică, cited, p. 77.
23
op. cit., p.105-106; Al. Bacaci, Gh. Comăniţă, op. cit., p. See Fr. Deak, work cited, pp. 137-138, D.
54; I. Genoiu, op. cit., p. 90-9.1 Chirică, work cited, pp.105-106; Al. Bacaci, Gh.
24
L. Stănciulescu, ibidem. Comăniţă, work cited, p. 54; I. Genoiu, work cited, pp.
25
Pe timpul cât se bucură de acest drept, soţul 90-91.
24
supravieţuitor nu este obligat să plătească chirie L. Stănciulescu, ibidem.
25
moştenitorului -proprietar al locuinţei. During the time he enjoys this right, the
surviving spouse is not required to pay a rent to the
heir-owner of the house.

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 4/2013
92

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2384882