Sunteți pe pagina 1din 10

Educaţia

fizică
CL.II
COMPETENŢELE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI

1.Cunoaşterea unor valori fundamentale privind metodologia învăţării motrice şi


influenţa
anatomo-fiziologice a exerciţiilor fizice asupra organismului uman:
competenţe cognitive generale;
 competenţe cognitive specifice.

2.Dezvoltarea competenţelor fizice de bază prin intermediul exerci ţiilor fizice:


 competenţe psihomotorice.

3.Formarea calităţilor de personalitate, comportamentului civilizat a


deprinderilor şi de
interacţiune socială:
 competenţe de atitudini.
COMPETENŢA NR. DATA RESURSE ACTIVITĂŢI DE
SPECIFICĂ SUBCOMPETENŢA CONŢINUTURI DE DIDACTICE ÎNVĂŢARE ŞI
ORE EVALUARE
I. A. FORMAREA Elevul va fi A. Cunoştinţe
COMPETENŢELOR competent: conceptuale
COGNITIVE GENERALE - să exemplifice Tema 1. Noţiuni 1 Planşe tematice Test de cunoştinţe
relaţia dintre generale despre
exerciţiul fizic şi dezvoltarea fizică a
dezvoltarea fizică a omului (esenţa noţiunii
omului; „dezvoltare fizică” şi
importanţa acesteia
pentru el; rolul
exerciţiilor fizice în
dezvoltarea sistemului
cardiovascular şi
respirator).
- să reproducă Tema 2. Igiena 1
componentele de exerciţiilor fizice Filmuleţ Power Test de cunoştinţe
bază ale igienei (condiţiile sanitaro- Point
exerciţiilor fizice. igienice ale locului de
practicare a exerciţiilor
fizice; rolul respiraţiei
în timpul exersării;
dozarea efortului fizic
conform
particularităţilor de
vîrstă, stării de
sănătate, gradului de
dezvoltare şi pregătire
fizică).
I. B. FORMAREA Elevul va fi B. Cunoştinţe speciale
COMPETENŢELOR competent: • Termeni, noţiuni, 1
COGNITIVE SPECIALE - să expună corect definiţii. 1 Planşe tematice Test de cunoştinţe
termenii sportivi; • Tehnica executării
- să respecte regulile exerciţiilor de front şi
de securitate în cadrul formaţie. 1
lecţiilor de educaţie • Poziţiile de bază ale
fizică. diverselor segmente 1
corporale în timpul
executării exerciţiilor
fizice.
• Regulile de securitate
la lecţiile de educaţie
fizică.
2. DEZVOLTAREA
CALITĂŢILOR Gimnastica de bază.
MOTRICE DE BAZĂ 1. Exerciţii de front şi
PRIN INTERMEDIUL formaţii.
EXERCIŢIILOR FIZICE 1. Aranjare în formaţie
- Să-şi formeze în linie pe două rînduri, 1 Casetofon Raportul şi saltul.
capacităţi de în semicerc, în cerc, în
colaborare, de a lucra careu, în pătrat.
frontal sau în echipe Aranjare în formaţie 1
omogene; desfăşurată. 1
3. Raportul, 1
enumerarea după
ordine, cîte 3,4.
Întoarcere pe loc.
- să-şi dezvolte 5. Deplasări: la pas, în
obişnuinţa de figuri – prin ocolire, pe
menţinere a diagonală, pe cerc. Secundamer, Testare prin ex. de
ţinutei corecte şi banca de control
să-şi formeze gimnastică,
şcoala mişcării; 6 metrul, bara fixă;

Finalităţi
- să-şi contrroleze educaţionale(exerciţii
influenţa exerciţiilor de control)
aplicative în testarea (conform datelor din
deprinderilor motrice registru)
de bază;
2. Exerciţii cu
- să-şi formeze caracter aplicativ.
deprinderi motrice de 1. Mers: cu pas 1 Tehnica mersului
bază cu caracter obişnuit, cu pas şi alergării.
aplicativ, asigurînd o accentuat, cu ridicarea
dezvoltare genunchilor cu pas
armonioasă a balansat, cu pas 1
organismului; încrucişat.
2. Alergări:
 obişnuit; cu 1 Mingi,
ridicarea steguleţe,bastoane
genunchilor
la 45o, 1
 pe vîrfuri, Obstacole(conuri, Sărituri peste
 cu întoarceri 1 steguleţe, banca coardă 1 min.
- să-şi dezvolte la viteză, 1 de gimnastică)
competenţe în  cu ştafete. Varietăţi de
asigurarea armoniei 3. Sărituri: aruncărări.
mişcărilor şi să-şi  naturale, cîte 1 Mingi mici
controleze influenţa doi, în grup, 1
exerciţiilor aplicative peste obstacole, Ţintă
asupra formării  cu coardă mare,
deprinderilor motrice medie, mică
de bază; individual şi în 1
echipe. Banca de
4. Aruncări şi prindere: gimnastică
1
 individual cu
- de a-şi controla
două mîini, cu o
tempoul execuţiei, 1
mînă,
coordonării şi Saci cu nisip
 aruncare la ţintă
preciziei mişcării la
(mică, mare,
creşterea şi
fixă,).
îmbunătăţirea
5. Tracţiuni:
motricităţii generale.
 între doi
executanţi din
fandat,
 pe banca de
gimnastică.
6. Echilibru:
 cu variante de
mers, cu
variante de
alergare,
 cu transportarea
unor obiecte pe
cap.
3. Exerciţii de Termeni de bază.
dezvoltare fizică Poziţiile mîinilor,
generală. a braţelor şi a
(EDFG) 1 picioarelor
1. EDFG fără obiecte în 1
formaţie strînsă şi 1 mingi, cercuri,
desfăşurată. bastoane de
2. EDFG cu obiecte. gimnastică,
1 coarde.

3. Exerciţii speciale de
forţă-viteză, mobilitate,
coordonare.
4. Elemente din
- să execute acţiuni atletism. 1 Alergare de viteză
motrice pentru 1. Ştafete sportive şi la 30 m din
dezvoltarea jocuri dinamice cu 1 Minge, ţintă startul de sus
capacităţilor de viteză alergări de viteză.
şi rezistenţă în regim 2. Aruncarea mingii în
aerob; ţintă, la distanţă de pe
loc.
- să-şi dezvolte 5. Exerciţii din
capacităţile de gimnastica de bază.
coordonare, simţul 1. Rostogolire înainte 1 saltele Rostogolire
spaţiului şi al cu varietăţi de sărituri înainte.
echilibrului dinamic; după rostogolire. 1 Exerciţiu stînd pe
2. Stînd pe omoplaţi. 1 omoplaţi.
3. Podul din culcat pe
spate.

6. Elemente din
- să demonstreze jocuri. 1 Mingi de volei, Aruncarea mingii
competenţe de 1. Aruncarea şi baschet în ţintă de la
interacţionare prinderea mingii de 1 distanţa de 4 m.
constructivă cu volei, baschet. 1
semenii în diverse 2. Jocuri dinamice: 1 mingi
activităţi motrice şi „Locul liber”,
organizatorice; „Conurile, ghindele şi
nucile”, „Vrăbiuţe
săltăreţe”, „De-a puia-
gaia”, „Cureluşa”, „Nu
uda picioarele”, „Cine e
chemat, acela prinde
mingea”. (selectiv)
7. Gimnastica ritmică
- să-şi formeze ţinuta şi dansul.
corectă a corpului şi 1. Mers şi alergare în 1 Casetofon
unele capacităţi ritmul
artistice; acompaniamentului 1 Dansul „Polca
muzical. 1 moldovenească”.
2. Pas de horă, pas Obiecte pentru
alternativ, pas de polcă. 1 gimnastică Complex de
3. Compoziţii de dans: aerobică gimnastică
„Hora”, „Polca aerobică.
moldovenească”.
4. Complexe de
gimnastică aerobică.
- să cunoască 8. Şah.
terminologia şi - Alfabetul şahului – Tablă de şah
noţiunile operaţionale tabla de şah: 1 - Liniile verticale
specifice jocului de tipuri de linii ale tablei şi cele orizontale
şah; de şah, descifrarea ale tablei de şah,
„cîmpului de luptă”, notaţia mutărilor;
- să formeze amplasamentul pieselor 1 Piese de şah
raţionamentul şi pe liniile orizontală şi - succesiunea
memoria vizuală; verticală; pătrăţelelor albe şi
- piesele de şah: negre pe verticale
garnitura completă de 1 de ordin par şi
piese albe şi negre – impar;
reprezentarea grafică, 1 - notaţia
denumirea piesei, pătrăţelelor
- să-şi dezvolte notarea abreviată, 1 diagonalelor mari;
capacităţi de amplasamentul iniţial al
concentrare, de pieselor de şah pe tablă;
atenţie, de analiză şi - flancul damei, flancul 1
sinteză. regelui, centrul mare şi - caracterizarea pe
centrul mic; 1 scurt notaţia în
- pionul, şah;
amplasamentul iniţial, - mutări pe tabla
începerea partidei, de şah.
turnul, calul, nebunul,
dama, regele;
- notaţia în şah,
mutarea, capturarea de
piesă, notaţia completă
şi succintă a partidelor;
- şahul şi matul, contra
şahului – apărarea sau
retragerea, şahul veşnic
(etern), patul.

9. Exerciţii pentru
dezvoltarea unor
calităţi motrice. 1
- să acţioneze cu 1. Flotări din poziţia Banca de Flotări la banca de
mijloace specifice sprijin culcat pe banca 1 gimnastică gimnastică sau
pentru dezvoltarea de gimnastică. tracţiuni la bară.
forţei dinamice. 2. Din culcat dorsal, 1 Coardă
ridicarea trunchiului Bara fixă
pînă la verticală. 1
3. Sărituri cu coarda – 1
min.
4. Tracţiuni la bară, din
atîrnat culcat orizontal
3. FORMAREA - Să demonstreze o - Cunoştinţe despre 1 Planse speciale Evaluare:
CALITĂŢILOR DE atitudine pozitivă, influenţa Test de cunoştinţe
PERSONALITATE, interes privind exerciţiilor fizice elementare despre
COMPORTAMENTULUI activitatea motrice asupra influenţa
CIVILIZAT, A efectuată sistematic; organismului din exerciţiilor fizice
DEPRINDERILOR punct de vedere asupra
COMUNICATIVE ŞI DE anatomic, organismului
INTERACŢIUNE fiziologic, uman
SOCIALĂ psihologic;
- respectarea 1 Evaluare:
regimului motrice Filmuleţ Power  Gradul de
zilnic; Point respectare a
- să-şi contrroleze - proceduri de călire regimului motrice
influenţa exerciţiilor a organismului cu Secundamer, şi igienic.
aplicative în testarea razele solare, aer şi 6 banca de  Testare prin ex.
deprinderilor motrice apă; gimnastică, de control
de bază; metrul, bara fixă
Finalităţi
educaţionale(exerciţii
de control)
(conform datelor din
registru
- să-şi formeze - respectarea 1 Test de
atitudinile grijulie regimului motrice Planşe speciale cunoştinţe
pentru sănătatea zilnic;
proprie; -proceduri de călire a
organismului cu
razele solare, aer şi
apă;
-respectarea
regimului igienic al
organismului;
- să dea dovadă de - efectele pozitive ale 1 Evaluare:
curiozitate executării exerciţiilor Materiale  Rezultate
intelectuală; fizice asupra 1 instructive(planşe, le dezvoltării şi
organismului uman; fişe) pregătirii fizice.
- instruire
(autoinstruire) cu Test de cunoştinţe
ajutorul materialelor
instructive (la lecţie, la
domiciliu);
- să-şi formeze 1. evidenţa dinamicii 1 Fişe, planşe Evaluare:
deprinderea de a rezultatelor activităţii speciale Rezultatele
practica sistematic şi motrice efectuate la 1 dezvoltării şi
independent lecţie şi independent la pregătirii fizice.
exerciţiile fizice. domiciliu.

S-ar putea să vă placă și