Sunteți pe pagina 1din 21

Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova

Universitatea de Stat „ Alecu Russo”, Bălţi


Facultatea de Economie
Catedra Management

Raportul practicii de producţie II


Pe baza documentelor întreprinderii
SA „Barza Albă”

Elaborat de: Zeabliţcaia Irina,


Grupa BA 31 Z
Conducătorul practicii: lector superior
Tcaci Carolina
Bălţi 2010

2
CUPRINS:

3
În perioada 30.11.2010-12.12.2010 a fost promovată practica de producție nr.1 la
întreprinderea din Bălți SA Barza Albă. Administrația întreprinderii a propus toate actele
necesare pentru a fi posibil de a realiza analiza organizatorică a întreprinderii.

I. ISTORICUL ÎNTREPRINDERII

Fabrica de vinuri a fost întemeiată în anul 1944. Anterior aici se afla fabrica de bază a
fabricii de vinuri, care prelucra la patru puncte de vinificație 140 tone de struguri, având o
productivitate anuală de 9 mii decalitri de vin.

În anul 1944 a început construcția fabricii de vinuri și coniac care după un proces de
formare și dezvoltare de mai bine un secol, s-a transformat într-un mare combinat, dispunând de
o bază productivă contemporană, ce îmbină armonios ultimele realizări ale științei și tehnologiei
clasice.

În anul 2000 întreprinderea a fost reorganizată în SA Barza Albă.

Actualmente SA Barza Albă e unul din dintre cei mai mari producători de divin-uri și
brandy din Moldova, cu un efectiv de circa 300 de oameni și care produce anual mai mult de 10
milioane de sticle de produse vinicole, estimate la peste 200 mln. lei.

Baza de materie primă a întreprinderii o constituie materialele vinicole și pentru coniac,


fabricate la întreprinderile de vinificație autohtonă.

Distilarea materialelor vinicole se înfăptuiește la SA Barza Albă. Învechirea distilatelor se


face în butoaie de stejar în secții de păstrare la suprafață.

Pentru a produce loturi mari de divin-uri și brandy de același tip în secția producătoare de
vinuri sunt folosite rezervoare din metal inoxidabil sau prelucrate cu lemn de stejar cu o
capacitate de 200 mii dal.

4
Pentru a imprima stabilitate divin-urilor, se face prelucrarea lor prin răcirea cu agregatul
Alfa- Laval.

Producția SA Barza Albă este exportată în țările CSI, Baltice, Polonia, Israel, SUA,
Germania, Australia.

Principalii distribuitori ai producției sunt astfel de firme străine precum: ZAO Bonus-
Bord- Rusia, SRL Bolero- Ucraina, Agat și Buromet- Israel, SRL Vladi- Kazahstan, Reanex
Kaubandus- Estonia și Garling Marketing- Germania.

Întreprinderea produce mai mult de 20 denumiri de divin și brandy, printre care


binecunoscuta marcă a divinului Barza Albă, divin-urile de marcă Speranța, Bălți, Bucuria,
Prazdnicinîi, Codru, și exclusivele Sofia și Prezident, precum și șase feluri de brany: Barza Albă,
Bălți, Voievod, Cumir etc.

La diferite simpozioane internaționale de degustații producția SA Barza Albă a fost


menționată cu 9 Grand Prix-uri și peste 70 de medalii de aur, argint și bronz.

Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 10.X.2003, SA Barza Albă s-a
învrednicit de un premiu important Pentru merite deosebite în domeniul industriei vinicole în
2003.

II. CADRUL ORGANIZATORICO-JURIDIC AL ÎNTREPRINDERII

SA BARZA ALBA

1. ACTELE DE ÎNREGISTRARE

5
Conform actului juridic justificativ - Certificat de Înregistrare - se confirmă faptul ca
Societatea pe Acțiuni Barza Albă este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu număr de
identificare de stat 1003602014168, în data de 09.06.2000 (anexa 1).

Principalul gen de activitate al acesteia constă în fabricarea, păstrarea și comercializarea


angro a alcoolului etilic distilat de vin și a producției alcoolice autohtone. Acest fapt este
confirmat prin Licența acordată SA Barza Albă de către Camera de Licențiere în data de 11
ianuarie 2005, și eliberată în 29 iunie 2007 (anexa 2). Conform acestei licențe întreprindere
trebuie să respecte o serie de obligațiuni în activitatea pe care o desfășoară, precum: desfășurarea
activității conform cadrului legislativ și normativ autohton; deținerea în proprietatea
întreprinderii a utilajului necesar, a spațiilor și încăperilor specializate pentru desfășurarea
activității; prezentarea organelor specializate a documentelor ce justifică activitatea
întreprinderii; fabricarea și comercializarea produselor conform tipului de activitatea stipulat în
licență; se permite distilarea și maturarea strugurilor și merelor, precum și fabricarea, stocarea și
comercializarea divin-urilor și a brandy.

Activitatea şi forma organizatorico-juridică a SA Barza Albă este stipulată în Statul


acesteia. Conform acestui document se deduce că societatea pe acţiuni este reorganizată în 2000
din Combinatul de vinuri şi coniacuri din Bălţi, societatea este organizată pe o perioadă
nedeterminată de timp, este o persoană juridică care îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei
în vigoare. Întreprinderea este autonomă, deţine independenţă economică, financiară şi
organizatorică. Pentru încălcările comise es răspunde cu patrimoniul său şi nu cu patrimoniul
acţionarilor. Ea are dreptul de a încheia tranzacţii, de a deschide conturi bancare, de a gaja
patrimoniul, de a stabili preţul producţiei etc.

În activitatea sa internă societatea se conduce după Regulamentul de ordine internă,


angajarea are loc în baza contractului colectiv şi individual de muncă, iar salarizarea conform
Regulamentului privind sistemul de remunerare aprobat de Consiliul Societăţii.

În Statut se menţionează adresa şi denumirea completă a societăţii. De asemenea se


stipulează scopul principal al activităţii acesteia ce corespunde activităţilor menţionate în Licenţă
şi expuse mai sus.

6
Statutul prevede decizii cu privire la structura, aparteneţa şi utilizarea capitalului
societăţii. Astfel, coform acestuia, capitalul societăţii este format din 1220940 acţiuni cu o
valoare de 100 de lei fiecare. Capitalul de rezervă a societăţii reprezintă 15%din capitalul statutar
al acesteia şi se formează treptat prin vărsări anuale din profitul net al întreprinderii în proporţie
de 5% până atinge valoarea stabilită în Statut. De regulă capitalul de rezervă se trece în active cu
o lichiditatea înaltă pentru a putea fi uşor transformaţi în mijloace băneşti. Întreprinderea este
gestionată de 9 acţionari, dintre care 6 externi reprezentanţi ai statului (care este de facto
acţionarul principal al întreprinderii) şi 3 interni, nemijlocit reprezentanţi ai întreprinderii.

Organele de conducere a societăţii sunt: Adunarea Generală a Acţionarilor, Consiliul


Societăţii, Organul Executiv, Comisia de Cenzori. Statulul prevede drepturile, obligaţiile,
împuternicirile speciale ale acestora, cum ar fi aprobarea regulamentelor, încheierea contractelor,
organizarea şi controlul activităţii subdiviziunilor, verificarea activităţii întreprinderii.

În Statut se menţionează modul de finanţare a activităţii, modul de repartizare a profitului


şi plata dividendelor, modul de emisie şi plasare a acţiunilor întreprinderii, precum şi indicaţii cu
privire la fluxul de informaţii şi secretul comercial al întreprinderii.

Pe teriotoriul întreprinderii îşi desfăşoara activitatea Laboratorul de încercări al


Societăţii pe Acţiuni Barza Albă. Dreptul de activitate al acestuia este confirmat prin Certificatul
de acreditare eliberat de Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii Produselor în
5 iunie 2008. Acesta permite efectuarea încercărilor în domeniile: vinuri materie primă pentru
distilare, distilat de vin şi de mere, alcool etilic de vin, brandy, divin, băuturi tari de struguri şi
mere. Certificatul este valabil până la 5 iunie 2012.

De asemenea, laboratorul întreprinderii este deţinător al Certificatului de Conformitate


prin care se confirmă Sistemul de managemental calităţii aplicat producerii produselor alcoolice
a standardului SM STB ISO 9001:2009, eliberat pe 31.03.2010 şi valabil până la 31.03.2013.

Respectiv în activitatea sa întreprinderea se conduce după standardul belorus al calităţii,


adoptat specificului său, ISO 9001:2009 (anexa 5). Conform acestuia întreprinderea trebuie să
asigure ţinerea documentaţiei în buna ordine, să asigure un proces de producţie în conformitatea
cu toate cerinţele normative stabilite, să asigure satisfacerea maximă a necesităţilor clienţilor prin
producţia sa. Prin sistemul de management al calităţii întreprinderea trebuie să determine
7
procesele necesare pentru determinarea calităţii şi să asigure aplicarea lor pe tot teritoriul său, să
determine metodele de evaluare a rezultatelor pentru determinarea calităţii, asigurarea circulaţiei
informaţiei necesare pentru asigurarea funcţionalităţii sistemului calităţii, precum şi realizarea
unui monitoring permanent al activităţii acestuia. Sistemul propune o serie de indicaţii cu privire
la modul de perfectare şi ţinere a documentaţiei necesare, stipulează obligaţiile ce trebuie să fie
respectate pentru a se asigura un proces de producţie calitativ, precum şi normele cu privire la
procesul de producţie, infrastructura, proiectarea calităţii, analiza corespunderii acesteia cu
normele stabilite etc.

Astfel, activitatea întreprinderii corespunde normelor legale stabilite de legislaţia


Republicii Moldova şi confirmată de acte legislative corespunzătoare.

III. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A ÎNTREPRINDERII

Structura organizatorică a întreprinderii este una funcţională de subordine. După cum


Barza Albă este o societate pe acţiuni, conducerea generală a acesteia este asigurată de Adunarea
Generală a Acţionarilor, care se convoacă o dată pe an pentru a monitorza rezultatele obţinute de
întreprindere pe parcursul anului de gestiune. Acesteia i se subordonează directorul general, care
este celula funcţională principală, nemijlocită, a întreprinderii. Conform organigramei analizate
(anexa 6), directorului general se subordonează inginerul-şef, directorul- adjunct pe comerţ şi o
serie de subdiviziuni independente cum ar fi: şefii secţiilor, birourilor şi depozitelor; bitoul
economico-financiar; jurist- consultant, inspector special al serviciului personal; şeful serviciului
marketing; şeful laboratorului; şeful pnctului medical.

La rândul lor inginerul- şef monitorizează activitatea: secţiei de îmbuteliere; secţiei de


divin; laboratorului; secţiei auxiliare de producere; depozitule regionale; inspectorul superior pe
protecţia muncii; inspectorul superior pe securitatea antiincendiară; secţia construcţie.

8
Directorul- adjunct pe comerţ gestionează serviciul marketing, depozitul central, secţia
ambalaj, secţia producţiei finite, magazinele specializate, paza, cantina.

Se prevede ca în cazul lipsei unuia din şefii se subdiviziuni obligaţiilor acetuia să fie
îndeplinite de persoanle numite şi anume: derectorul- inginerul şef, inginerul şef- şeful secţiei de
divin, directorul adjunct pe comerţ- şeful serviciului marketing.

Organigrama respectivă s-a dovedit a fi una veridică şi funcţioanlă în cadrul


întreprinderii, esenţa şi mecanismul acesteia fiind relatate şi explicate de şeful secţiei marketing
(metodistul practicii).

1. REGULAMENTUL INTERN AL SA BARZA ALBĂ

Activitatea secţiilor şi subdiviziunilor este coordonată prin Regulamnetul intern al SA


Barza Albă (anexa 7) . În cadrul acestuia sunt stipulate dispoziţiile cu privire la modul de lucru şi
angajare a personalului. De asemenea pot fi identificate aşa compartimente precum: modul de
angajare a personalului, modalitatea de plată a salariilor, drepturile şi obligaţiile salariaţilor,
protecţia muncii etc.

Conform acestuia obligaţia de bază a salariaţilor este respectarea disciplinei de muncă,


care presupune obligaţia tuturor salariaţilor de a se subordona unor reguli de comportare stabilite
în conformitate cu Codul Muncii.

Angajarea personalului are loc în baza contractului colectiv de muncă (care va fi analizat
ulterior) şi în baza contractului individual de muncă. Sunt trecute toate documentele necesare ce
trebuie să fie prezentate de un potenţial angajat. La acest compartiment, Regulamentul prevede
termenul de plată a salariilor, modul de încetare a contractului.

În Regulament sunt indicate drepturile şi obligaţiile de bază ale angajaţilor. Printre


acestea pot fi menţioanate următoarele, că: fiecare angajat are dreptul să fie la curent cu toate

9
modificările ce au loc în Codul Muncii, şi respectiv în Regulament, au dreptul să fie asiguraţi cu
un loc de muncă bine amenajat, dreptul la plata regulată a salariilor, la asigurarea socială şi
medicală etc. Pe lângă acestea Regulamentul stipulează o serie de obligaţii ce ţin mai mult de
aspectul respectării normelor de muncă şi păstrării în bună funcţiune a patrimoniului tehnic al
întreprinderii.

De asemenea sunt indicate drepturile şi obligaţiile angajatorului, adică a societăţii.


Aceasta are dreptul să anagajeze personal, să-l concedieze în baza unor clauze întemeiate, să
modifice clauzele contractuale în baza indicaţiilor din Codul Muncii, să implementeze patronate
şi diverse sisteme de mangement.

Obligaţiile acesteia ţin de respectarea legilor şi actelor normative, clauzelor contractelor,


să asigure protecţia angajaţilor, să creeze condiţii prielnice de muncă etc.

Programul de muncă la întreprindere este unul diferit pentru angajaţii de diferite vârste,
însă aceasta nu influenţează la nivelul salariului stabilit. Orarul de muncă este unul fix de la 8.00
până la 17.00 cu întrerupere la masă de la 13.00 la14.00.

Angajaţii au dreptul la odihnă şi la concediu. Termenele şi normele acestora sunt indicate


în Regulamentul intern al întreprinderii. Astfel zile de odihnă sunt considerate ultimele două zile
ale săptămânii de lucru, precum şi zilele calendaristice indicate ca zile de sărbători, şi respectivi
sunt zile nelucrătoare.

Concediul se acordă angajaţilor după 6 luni de activitate neîntreruptă la întreprindere.


Acesta poate fi acordat integral în mărime de 28 de zile sau, la solicitarea scrisă a angajatului,
poate fi împărţit în două perioade a câte 14 zile. De asemenea se acordă zile suplimentare de
concediu de la 1 la 5 zile din motive familiale.

În cadrul întreprinderii se practică sistemul de stimulări a angajaţilor. Se practică astfel de


forme de stimulare şi motivare cum ar fi: mulţumiri, premii, cadouri de preţ, diplome de onoare.

De asemenea pot fi identificate şi forme de răspundere pentru încălcarea disciplinei de


muncă. Printre acestea se menţionează: avertismentul, mustrarea aspră, concedierea, nu se
permite aplicarea amenzilor şi altor sancţiuni pentru încălcarea disciplinei de muncă. Sancţiunile

10
sunt aplicate în dependenţă de gravitatea faptei. Pedeapsa pentru faptele cele mai grave se
soldează cu concediere.

În cadrul întreprinderii este necesar de a respecta anumite norme de protecţie a muncii.


Acestea sunt şi ele stipulate în regulament. Printre ele se numără posibilitatea angajatului de a
benificia de un loc de muncă bine dotat, de a fi asigurat cu echipament necesar pentru protecţia
individuală şi colectivă, să participe la dezabateri cu privire la stabilirea şi îmbunătăţirea nor,elor
de lucru, să fie supus controlului medical. La rîndul său angajatul are obligaţia de a respecta
normele stabilite la întreprindere, să participe la elaborarea şi realizarea planului anual privind
protecţia muncii, să acorde primul ajutor medical în caz de necesitate.

Toţi angajaţii sunt obligaţi să facă cunoştinţă cu clauzele regulamentului şi să confirme


aceasta prin semnătura depusă într-o fişă specială.
Regulamentul intern a fost aprobat în anul 2008 şi este valabil până în prezent.

2. CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ

După cum s-a menţionat mai sus activitatea angajaţilor şi nemijlocit angajarea acestora
este reglemenată de contractul individual şi contractul colectiv de muncă.

Clauzele contractului individual de muncă sunt stipulate în Regulamentul intern al


soceităţii.
Contractul colectiv de muncă (anexa 8) reprezintă un document separat ce a fost propus
spre analiză. Conform acestui act regulamentar angajatorul este Societatea reprezentată de
directorul general al acesteia Leonid Babii, iar salariaţii sunt reprezentaţi de Sindicat.
Contractul colectiv de muncă prevede egalitatea şi obligativitatea respectării drepturilor şi
obligaţiilor de ambele părţi. Contractul colectiv de muncă se încheie pe o anumită perioadă de
timp, după expirarea căreia el poate fi prelungit dacă părţile nu decid altfel. Conform contractului
respectiv Societatea se obligă să respecte prevederile legislaţiei în vigoare, să contribuie la

11
majorarea eficienţei utilizării mijloacelor financiare, să utilizeze raţional forţa şi timpul de
muncă. De asemenea în competenţa acesteia intră elaborarea şi aprobarea statelor de personal şi
de plată.
Personalul de la întreprindere are anumite drepturi conform contractului, dar şi anumite
obligaţiuni menţionate în acesta. Astfel, salariaţii trebuie să execute atribuţiile sale de serviciu
care le revin, să folosească utilajul întreprinderii în corespundere cu destinaţia acestora, trebuie
să dea dovadă de bunăconştiinţă şi bunăvoinţă. Salariatul trebuie să fie la curent cu normele şi
cerinţele în domeniul protecţiei muncii etc.
Angajaţii întreprinderii au dreptul să primească la timp salariul stabilit, indemnizaţii,
sporuri la salariu, au dreptul la odihnă şi la asigurarea corespunzătoare a locului de muncă etc.
Contractul colectiv de muncă este elaborat în baza normelor din Regulamentul intern al
întreprinderii. De aceea în contract se regăsesc majoritatea prevederilor cu privire la organizarea
timpului de muncă şi de odihnă cu anumite detalieri şi completări luând în consideraţie specificul
documentului. Respectiv orice angajat lucrează 40 de ore săptămânale şi după necesitate cu
prelungirea programului de muncă doar cu permisiune administraţiei întreprinderii. Fiecare
angajt are posibilitate să beneficieze de concediu şi de zile libere şi de sărbători care se consideră
zile de odihnă.
Motivarea principală a oricărui angajat o constitui salariul. În cadrul întreprinderii se
stabileşte un salariu minim pe republică cu posibilitatea majorării acestuia. Fiecare angajat
trebuie să beneficieze de salariul său până la data de 10 a fiecărei luni. De asemenea salariaţii
trebuie să fie la curent cu formele de salarizare şi cu modificările ce sunt introduse la nivel de
întreprindere.
Societatea se obligă să respecte drepturile Sindicatului care este reprezentantul angajaţilor
întreprinderii. Pe lîngă protecţia muncii întreprinderea asigură angajaţilor şi protecţia socială prin
acordarea anumitor sume stimulative unor categorii de angajaţi, precum şi acordarea unor
ajutoare materiale în anumite condiţii.
Sindicatul la rândul său se obligă să apere interesele angajaților, să participe la atestarea
acestora și să verifice modul de lucru a angajaților. Pentru a fi posibilă introducerea anumitor
modificări în structura contractului, partea cointeresată trebuie să avizeze cealaltă parte într-o
formă scrisă.

12
Contractul respectiv de muncă colectivă a fost elaborat și aprobat în 2006. Pentru a fi
posibilă monitorizarea activității după clauzele acestuia în perioada curentă, întreprinderea a
întocmit și a aprobat un Protocol- acord privind prolongarea Contractului colectiv de muncă
pentru anii 2006-2009 și 2009-2010 (anexa 9). Conform acestuia se afirmă prelungirea
contractului colectiv de muncă pentru anii 2009-2010 cu introducerea anumitor modificări în
ceea ce privește timpul de odihnă și acordarea anumitor suplimente materiale și financiare.

3. FIȘELE DE POST

Efectivul de personal al întreprinderii la etapa actuală este la 300 de persoane. Conform


organigramei se observă că la întreprindere sunt diverse funcții și posturi. Respectiv fiecare post
sau funcție presupune din partea angajatului care-l ocupă respectarea anumitor obligațiuni și
posedarea anumitor competențe.
Pot fi identificate următoarele tipuri de posturi cu funcții corespunzătoare: șeful secției
marketing și comercializare; merceologul secției marketing și comercializare; șeful secției
producției finite; adjunctul contabilului șef; inginer superior al planificării economice. Desigur în
cadrul întreprinderii pot fi identificate și alte posturi, cum ar fi: contabil șef, șeful secției resurse
umane și altele, dar primele au fost menționate pentru că este posibilă analiza fișelor de post ale
acestora.
Fiecare fișă de post presupune identificarea unor dispoziții generale, a cerințelor față de
postul de muncă ocupat, obligațiilor funcționale și drepturilor angajatului.
Astfel, din cele cinci fișe de post propuse spre analiză trei se referă la categoria de
specialist și două la categoria de conducător (administrator). Este evident că pot fi identificate
anumite caracteristici comune atât între cele două categorii distincte, cât și însăși în cadrul
categoriilor asemănătoare ca statut. Pentru a obține unul din posturile respective angajatul trebuie
să posede studii superioare și experiența în domeniu de minimum 5 ani.
Șeful secției produselor finite și șeful secției marketing și comercializare (care fac parte
din categoria de conducător) se subordonează directorului adjunct pe comercializare. Ambii
trebuie să facă cursuri de perfecționare, să activeze în conformitatea cu normele prevăzute de
Codul Muncii al Republicii Moldova. În lipsa acestora funcțiile lor sunt executate de persoana

13
numită de directorul general. De asemenea ambele funcții cer de la angajații ce le dețin să fie
capabili să conducă personalul, să fie cunoscuți cu normele de protecție a muncii și cu normele
protecției sociale, precum și să fie inițiați de a lucra cu pachetul de documente Word al
calculatorului.
Cerințele specifice ale posturilor se rezultă din specificul acestora. Astfel, șeful secției
producției finite (anexa 10) trebuie să posede cunoștințe în ceea ce privește modul de îndeplinire
a operațiunilor de depozitare și de evidență a acestora, iar șeful secției marketing și
comercializare, precum și merceologul secției respective trebuie să aibă deprinderi și cunoștințe
necesare pentru a putea realiza o cercetare de marketing.
Posturile din categoria specialist (inginer superior pentru planificarea economică,
adjunctul contabilului șef, merceologul secției marketing și comercializare) pe lângă
specificațiile numite mai sus pentru categoria de administrator, presupun și o particularitate
specifică, și anume faptul că ei sunt numiți în funcție de către directorul general. Adjunctul
contabilului șef (anexa 11) în activitatea sa pe lângă actul legislativ menționat mai sus se
conduce și de actele normative specifice ce reglementează activitatea contabilă și anume Legea
Contabilității, Standardele Naționale de contabilitate și comentările privind aplicarea SNC etc.
Cunoașterea pachetului de documente Word și a normelor protecției muncii și a protecției sociale
este obligatorie și pentru aceste funcții.
Obligațiile funcționale specifice ale șefului secției marketing și comercializare (anexa 12)
se rezumă la responsabilitatea organizării aprovizionărilor la timp pentru a asigura procesul de
producție a întreprinderii, organizării cercetărilor de marketing, ținerii documentației necesare
procesului de aprovizionare și livrare, elaborării măsurilor specifice pentru majorarea eficacității
muncii a secției respective. Șeful secției respective are dreptul să propună directorului general
oprirea procesului de livrare a producției finite din cauza necorespunderii cu normele stabilite,
precum și să primească informații necesare în limita responsabilităților sale.
Şeful secţiei producţiei finite, pe lângă faptul că trebuie să ţină în ordine toate
documentele specifice ce ţin de activitatea lui, trebuie să realizeze controlul producţiei finite, a
cantităţii şi calităţii ei, să urmărească utilizări econome a produselor şi materiilor prime, şi să
asigure condiţii de securitatea la locul de muncă. El este în drept să ofere concedii subalternilor ,
să prezinte rapoarte directorului comercial cu privire la activitatea secţiei.

14
Merceologul (anexa 13) este obligat să participe la elaborarea planului de producţie, să
urmărească nivelul aprovizionării întreprinderii cu resurse materiale, să urmărească procesul de
pregătire a producţiei finite. În mod obligatoriu el trebuie să fie la curent cu toate modificările în
producţie ce sunt introduse de conducerea întreprinderii.
Inginerul planificării economice (anexa 14) trebuie să elaboreze calculele cu privire la
volumul producţiei ce poate fi fabricat şi la costul acesteia, de asemenea în mod obligatoriu
trebuie să participe la elaborarea planului de afaceri şi să urmărească corectitudinea aplicării
tarifelor aplicate de către stat. Inginerul este în drept să ceară de la secţiile corespunzătoare, cu
acordul administraţiei, informaţia necesară pentru elaborarea calculelor şi analizelor cu privire la
îndeplinirea planurilor de producţie stabilite.
Adjunctul contabilului şef este obligat să ducă evidenţa tranzacţiilor privind încasările şi
plăţile de la conturile bancare şi contabilizarea lor, să ducă evidenţa livrărilor producţiei finite, să
întocmească pachetul de documente privind restituirea TVA, să efectueze calculul costului
producţiei finite produse, ş.a. activităţi specifice contabile. El este în drept să ceară de la şefii
celorlalte secţii informaţii specifice necesare întocmirii evidenţei contabile.
Toţi angajaţii posturilor respective sunt responsabili de îndeplinirea tuturor obligaţiilor
sale pentru a asigura buna funcţionare a întreprinderii.

4. ACTIVITATEA SUBDIVIZIUNILOR FUNCŢIONALE

Societatea pe acţiuni Barza Albă este o întreprindere vinicolă extinsă pe teritoriul căreia
se amplasează clădiri de lucru cu diferit scop lucrativ.
Pot fi identificate aşa subdiviziuni funcţionale, precum: secţia laborator, secţia divin,
secţia îmbuteliere, secţia ambalare, secţia produs finit. Activitatea acestora poate fi analizată
conform regulamentelor acestora.
Fiecare regulament al subdiviziunii presupune identificarea locului subdiviziunii
respectiva în structura funcţională a întreprinderii, activitatea de bază a acesteia, funcţiile,
activităţile ce le realizează etc.

15
Laboratorul reprezintă o subdiviziune a întreprinderii care se subordonează directorului
general. Activitatea acesteia este reglementat de regulamentul pe subdiviziune Laborator elaborat
în baza standardelor ISO, adoptate la întreprindere. Drept conducător al laboratorului poate fi
numită o persoană cu studii superioare în chimie sau tehnologie cu experienţă de lucru în
domeniu.
Structura organizatorică a laboratorului include directorul căruia i se subordonează şeful
laboratorului de încercări, aceasta monitorizează activitatea chimistului şi microbiologului,
chimistul superior la rândul său coordonează chimistul.
Conform regulamentului laboratorului are statut juridic - laborator de încercări. Pentru
monitorizarea şi gestionarea activităţii se realizează în baza Manualului calităţii care se adoptă o
dată la trei ani.
Funcţiile de bază pe care le realizează laboratorul se rezumă la următoarele: organizarea
controlului chimic şi microbiologic, îmbunătăţirea calităţii produselor prin efectuarea
încercărilor, realizarea degustărilor.
Laboratorul este în drept să propună corectări cu privire la îmbunătăţirea produsului,
referindu-se la rezultatele cercetărilor efectuate, precum şi să realizez controlul activităţii
angajaţilor laboratorului. Administraţia laboratorului este obligată să prezinte la solicitarea
clienţilor informaţii cu privire la realizarea încercărilor şi să respecte confidenţialitatea cererii
clienţilor.
În activitatea sa laboratorul conlucrează cu toate celelalte subdiviziuni funcţionale ale
întreprinderii, precum: secţia marketing, depozit central, secţia economico-financiară şi toate
cele cinci menţionate mai sus.
Secţia divin se subordonează în activitatea sa inginerului principal. Structura
organizatorică a secţiei presupune conlucrarea de subordine între administratorul secţiei, a trei
tehnicieni, care la rândul lor gestionează activitatea personalului tehnic.
Activitatea de bază a secţiei respective o constituie producerea divin, brandy, băuturi
spirtoase tari. În dependenţă de aceasta pot fi identificate aşa funcţii a secţiei precum: recepţia
materialelor vinicole, îndeplinirea procesului de distilare, maturarea distilatului, procesul
pregătirii materialelor de bază şi auxiliare, procesul preparării divin-lui, a brandy, a băuturilor
spirtoase tari. Funcţiile respective determină promovarea anumitor activităţi specifice în mare

16
parte legate de recepţia materialelor necesare, maşinilor, vagoanelor, de asemenea respectarea
procesului de distilare şi pregătirea tuturor proceselor necesare producerii produselor.
Asemeni secţiei laborator, secţia divin conlucrează cu toate celelalte subdiviziuni.
Subdiviziunea de ambalare este o secţie auxiliară a întreprinderii care se subordonează
directorului adjunct al secţiei de marketing. Activitatea de bază a acesteia o constituie recepţia şi
asamblarea sticlelor şi cutiilor. Respectiv una din funcţiile de bază a subdiviziunii o constituie
asigurarea ambalării la timp a producţiei şi păstrarea în condiţii prielnice acceptate a acesteia.
Drept obligaţii a secţiei de ambalare sunt ţinerea nomenclatorului producţiei, recepţia
acesteia, transmiterea recipientelor ambalate secţiei îmbuteliere, şi respectiv păstrarea şi livrarea
acestora spre secţiile ce le solicită pentru activitatea sa.
Secţia îmbuteliere este una din cele trei subdiviziuni funcţionale ale întreprinderii care în
activitatea sa se subordonează inginerului şef. Structura organizatorică a subdiviziunii include
şeful secţiei căruia se subordonează mecanicul; tehnolog care monitorizează activitatea echipei
care coordonează activitatea personalului de serviciu; contabilul; electricianul.
Activitatea de bază a subdiviziunii presupune îmbutelierea divin-urilor şi a brandy în
sticle, oformarea şi transmiterea producţiei oformate în secţia produsului finit. Din aceasta reiese
funcţia de bază a subdiviziunii şi anume realizarea îmbutelierii şi oformării produsului conform
cerinţelor tehnice acceptate de întreprindere.
Secţia de produs finit este secţia auxiliară a întreprinderii şi este ultima din lanţul
procesului de producţie şi conlucrează cu laboratorul şi secţia de marketing. În activitatea sa
aceasta se subordonează directorului comercial adjunct. Structura organizatorică presupune o
conlucrare între şeful secţiei, adjunctul şefului secţiei, recepţioner, şofer, cărăuş.
Funcţia de bază a subdiviziunii o reprezintă recepţia producţiei finite de la secţia de
îmbuteliere, păstrarea producţiei, livrarea acesteia. Aceasta determină îndeplinirea unor activităţi
specifici precum: recepţia producţiei finite de la secţia de îmbuteliere conform standardelor
cantitative şi calitative, transportarea şi plasarea produselor în spaţii special amenajate pentru
păstrare, încărcarea produselor şi expedierea lor.
Ca unitatea funcţională laboratorul interacţionează cu alte secţii ale întreprinderii cum ar
fi laboratorul, secţia îmbuteliere, secţia divin, magazinul de firmă, secţia de marketing.

17
Secţia de marketing este o subdiviziune funcţională de bază a întreprinderii ce este
condusă de şeful secţiei - marketolog, care se subordonează directorului comercial adjunct,
respectiv şi locul secţiei date în structura organizatorică este unul prim.
Structura organizatorică a însăşi subdiviziunii presupune conlucrare a şefului secţiei
marketing şi a managerilor care la rândul lor monitorizează activitatea magazinelor specializate.

IV. SISTEMUL IMPOZITAR ŞI ACTIVITATEA ECONOMICĂ


A SA BARZA ALBĂ

Conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova SA Barza Albă este plătitoare de


impozite şi taxe. După datele rapoartelor propuse pentru anii 2007-2009 poate fi realizată o
analiză a acestora.
Datele respective sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul 1
Structura taxelor şi impozitelor calculate de SA Barza Albă în perioada 2007-2009
Perioada
Nr. Denumirea tipurilor de 2007 2008 2009
ord. impozite şi taxe generale
1 Impozit din salariu 534512 511733 651922
2 5% impozit la sursa de plată 23906 18931 12280
3 Impozit pe venit 967021 - 42342
4 Impozit financiar 45395 39125 38585
5 Impozit pe imobil 23835 22763 21708
6 Accize 9610225 7819759 5241531
7 TVA 8654278 4353269 3674014
8 Taxa pentru apă 6311 1113 561
9 Taxa pentru drum 9072 5724 3612
10 Taxa pentru amenajare 11461 10465 8991
11 Taxa unit. comerciale 17799 9709 28050
18
12 Taxa aplicată simbolului 2123 1840 1814
13 Taxa pentru revitalizare 1056070 988640 1462764
14 Total 20962008 13783071 11188234
Sursa: rapoartele financiare pentru anii 2007-2009

Conform tabelului respectiv se observă că întreprinderea este supusă atât la plata


impozitelor pentru resursele financiare, precum impozitul aferent salariului, impozitul financiar,
cât şi la plata impozitelor imobiliare.
Impozitul din salariu este unul mai mare în anul 2009 deoarece în acest an întreprinderea
a majorat salariul mediu al muncitorilor până la o valoare de aproape 4000 lei, ceea ce este mai
mult decât salariul mediu pe republică.
După cum activitatea întreprinderii presupune producerea, livrarea şi comercializarea
băuturilor spirtoase tari, ea este supusă la plata accizului. De asemenea întreprinderea achită
TVA. Se observă că în anul 2007 întreprinderea a achitat cel mai mult aceste două taxe. În anul
2007, necătând la faptul că volumul vânzărilor scade din cauza embargoului impus de Rusia,
valoarea taxelor este una mai mare decât pentru anul 2009. Aceasta poate fi explicat din motivul
că întreprinderea a majorat preţurile pentru producţia realizată pe piaţa naţională, şi pe unele
teritorii din afara ţării. Volumul vânzărilor pentru anul 2009 este unul în creştere, dar preţurile
pentru piaţa redeschisă rămân la nivelul anterior.
Deoarece din anul 2008, conform legislaţiei moldoveneşti plata impozitului pe venit este
de 0%, întreprinderea îl achită doar în anul 2007. În tabel este trecut impozitul respectiv pentru
anul 2009, aceasta însă fiind probabil o datorie nestinsă sau o plată amânată faţă de bugetul
statului, deoarece suma respectivă nu este identificată la postul cheltuieli privind impozitul pe
venit din raportul financiar al perioadei respective.
Din tabel se observă că întreprinderea achită aşa tipuri de taxe precum: taxa pentru apă,
pentru drum, pentru amenajare, pentru simbol, revitalizare, comercială.
Suma totală achitată de către întreprindere pentru anul 2007 constituie 20962008 lei, în
2008 suma achitată a fost de 13783071 lei, iar în 2009 întreprinderea a achitat suma de 11188234
lei. Se observă că suma achitată este în scădere din 2007 până în 2009 ea micşorându-se cu
9773774 lei sau de 1.87 ori, fapt datorat în mare parte aplicării impozitului pe venit de 0% şi
reducerii cantităţilor de fabricaţie din cauza embargoului, ceea ce a micşorat şi cheltuielile de
producţie a întreprinderii.

19
Cu ajutorul Rapoartelor financiare pentru anii 2007-2009 (anexele15, 16, 17), precum şi
formularului 1P, 1M, 5C (anexele 18, 19, 20) s-a realizat analiza economico-financiară a
întreprinderii evidenţiindu-se nivelul principalelor indicatori ce caracterizează în mod vădit
activitatea întreprinderii. Calculul şi analiza indicatorilor este reprezentată în Jurnalul practicii de
producţie II, anexat la raport.

V. CONCLUZII

Pe parcursul practicii la dispoziţie au fost puse toate documentele necesare pentru


îndeplinirea sarcinilor înainte. Au fost explicate anumite situaţii funcţionale de către metodistul
practicii.
Prin urmare s-a constat că Societatea pe Acţiuni Barza Albă este o întreprindere de stat cu
capital statutar împărţit pe acţiuni, acţionarul principal al căreia este statul. Activitatea
întreprinderii este reglementată prin acte regulamentare elaborate în conformitate cu legislaţia în
vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. Respectiv pentru fiecare subdiviziune, pentru fiecare
post sunt stipulate drepturi, obligaţiuni, norme de activitate în acte juridice specifice activităţii
acestora.
În mod general întreprinderea se conduce în activitatea sa de Regulamentul de ordine
internă.
Orice activitate desfăşurată pe teritoriul întreprinderii este confirmată şi de o serie de
documente de înregistrare precum certificate eliberate de organe de stat împuternicite.
Analiza sistemului impozitelor şi taxelor, precum şi analiza economico-financiară a fost
realizată în baza rapoartelor puse la dispoziţie şi anexate raportului. Confirm acestora
întreprinderea este plătitor de aşa taxe şi impozite precum TVA, accize, impozitul pe salariu,

20
taxa pentru revitalizare etc. conform legislaţiei în vigoare întreprinderea aplică impozitul pe venit
la cota 0%.
Din datele bilanţului contabil se observă că întreprinderea nu are datorii pe termen lung,
fiind posibilă autofinanţarea activităţii acesteia. De asemenea se observă că în anul 2008
întreprinderea înregistrează date joase practic la toţi indicatori care determină viabilitatea
acesteia. Cauza fiind neînţelegerile cu partenerii pieţei ruseşti. Situaţia se ameliorează către anul
2009, întreprinderea revenindu-şi la activitatea normală.
În linii generale întreprinderea este una viabilă cu un potenţial progresiv activitatea căreia
este dependentă atât de situaţia politică a statului, cât şi de conjunctura economică a pieţei pe
care îşi desfăşoară activitatea întreprinderea.

21