Sunteți pe pagina 1din 11

Model cerere de acordare a concediului

______________________ Directorului general


(decizia angajatorului) dlui ______________________
__________________________
( semnătura angajatorului) ( numele, prenumele angajatorului )

CERERE
Subsemnatul/a ____________________________, rog să–mi acordaţi
(numele, prenumele angajatului)
concediu anual în termen de ________ zile din “_____”_________ 201___

“_____”__________ 201____ /_____________________/__________________________/


( data semnării cererii) (semnătura angajatului) ( numele, prenumele
angajatului )

S–a coordonat: _______________________________//_____________________________


(semnătura şefului secţiei/serviciului) ( numele, prenumele şefului secţiei )

Nr.înregistrare____/___ _________201___ Nr.ord._____/____ ____________ 201___

Model nr.1 ordin de acordare a concediului anual:


ORDIN
Nr.___________ din „_____”___________ 201__

Cu privire la acordarea concediului de odihna anual (suplimentar)


_________________________________________________
(nume de familie, nume)
secţia Ocupația//poziția Vechimea în muncă

Se acordă concediu anual din „_____”_______ 201___ pînă la „______”_________201__


pentru _________ zile calendaristice
Alte concedii suplimentare (indicăm temeiul şi nr. de zile)
Total: _______ zile calendaristice
Temei: graficul de concedii//cererea de acordare a concediului de odihna anual
Angajator ___________//__________

Semnătura angajatului: ________________//___________________


Model nr.2 ordin de acordare a concediului anual:

ORDIN

Nr.___________ din „_____”___________ 201__

Cu privire la acordarea concediului de odihna anual (suplimentar)

În baza cererii depuse și conform graficului de concedii,-


ORDON:

1. Se acorda concediu de odihnă angajatului/ei ___________________, 14 zile


calendaristice: ______________ (pentru perioada de muncă _________________).

2. Contabilitatea v-a efectua calculele indemnizaţiei de concediu în conformitate cu prevederile art.


117 din Codul Muncii al RM.

Angajator ___________//__________

Semnătura angajatului: ________________//___________________

Model de cereri prelungire concediu anual: nr.1


__________________ Directorului general dl
______________________ __________________________
( semnătura directorului) ( numele, prenumele )

CERERE
Subsemnatul _____________________, angajat/ă _________________ rog să-mi
prelungiţi concediul anual de odihnă, întrerupt din motivul aflării în concediu medical în
număr de ______ zile din “_____”________201___
Certificatul de concediu medical se anexează.

“_____”_____________ 201____
/____________________/______________________/
(data semnării cererii) (semnătura) ( numele, prenumele )

S–a coordonat: _______________//____________________


(semnătura şefului secţiei/serviciului)

Nr.înregistrare____/___ _________201____ Nr.ord._____/____ ____________ 201____


Nr.2
__________________ Directorului general dl
______________________ __________________________
( semnătura directorului general) ( numele, prenumele )

CERERE
Subsemnatul _____________________, angajat în funcţia de _________________ rog
să-mi aminaţi concediul anual de odihnă nefolosit în număr de ____ zile pentru
„___”_______ 201____.
Certificatul de concediu medical se anexează.

“_____”_____________ 201___ /_____________/________________________/


(data semnării cererii) (semnătura) ( numele, prenumele )

Nr.înregistrare____/___ _________201____ Nr.ord._____/____ ____________ 201_____

Model ordin de prelungire a concediului anual de odihnă:

S.A.”_____________”
ORDIN
“______” ____________ 201_____ nr. ______
Chişinău

Cu privire la prelungirea concediului anual de odihnă


În legătură cu faptul că dl/dna_______________, angajat/ă contabil, în
perioada concediului anual de odihnă s-a aflat în concediu medical din
“____”_________ 201____ pînă la “____”_________ 201____ şi în baza art. 118
alin (2) din CM,
Ordon:
1.A prelungi concediul anual de odihnă dlui/dnei ___________ din “____”_________
201____ pînă la “____”_________ 201____.
2.Serviciu RU să aducă la cunoştinţă sub semnătură prezentul ordin dlui/dnei
__________.
3. Ordinul este emis în temeiul:
o Certificatului de concediu medical Seria ___ nr. ____________ pentru perioada ________;
o Cererii dlui/dnei ____________de prelungire a concediului annual de odihnă.
Semnătura angajatorului ______________//______________

Semnătura angajatului: ______________//__________________


Model ordin de rechemare din concediu:

S.A. ______________
ORDIN

“ ____” _____________ 201___ nr. _______


Chişinău

Cu privire la rechemare din concediul anual


În legătură cu situaţia neprevăzută ce ţine de plecarea contabilului-şef adjunct
în concediu medical din “______”_____________ 201____ şi necesitatea
întocmirii rapoartelor lunare şi în baza art.122 CM,
Ordon:
1. A rechema, în baza acordului în scris, din concediu anual de odihnă dna
_______________, contabil-şef, începînd cu “______”_____________ 201____.
2. A constata faptul, că dna_________ va folosi concediul anual nefolosit în număr de
________ zile pînă la sfîrşitul anului calendaristic în termenul stabilit de părţi în scris şi cu
emiterea
ordinului respectiv.
3. Contabilitatea să efectueze plata salariului dei __________________ din ziua ieşirii la
lucru, în baza prezentului ordin şi a tabelei de pontaj.
4. Serviciu RU să aducă la cunoştinţă sub semnătură prezentul ordin dei __________.

Temei:
 Informaţia prezentată de RU despre plecarea dei _________ în concediu medical
 Ordin de acordare a aconcediului anual
 Acordul în scris a dei ____________ cu privire la rechemarea din concediul anual.

Semnătura angajatorului ______________//______________

Semnătura angajatului: ______________//__________________


Model de cerere de acordare a concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la
vîrsta de 3 ani.

Directorului general
______________________ dlui __________________________
( semnătura angajatorului) ( numele, prenumele )

CERERE
Subsemnatul/a, ___________, angajată ______________, rog să–mi acordaţi concediu
parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani din “_____”______ 201___
Se anexează copia certificatului de naştere a copilului.

“_____”_____________ 201____ /_____________/___________________/


(semnătura) ( numele, prenumele )

Nr.înregistrare____/_____ _________ 201_ Nr.ord._____/_____ __________201_

În baza cererii scrise se emite ordin de acordare a concediului partial platit pentru îngrijirea
copilului pina la vîrsta de 3 ani
Model ordin:
S.A.”_____________”
ORDIN
“ ____” ______________ 201___ nr.
_________
Chişinău
Cu privire la acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta
de 3 ani

În temeiul cererii depuse de dna _______________, specialist marketing, şi în


baza art. 124 alin (2) din CM R.Moldova,
Ordon:
1.A acorda dnei ___________ concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului
___________________pînă la vîrsta de 3 ani din ________ (ziua următoare expirării
concediului de maternitate) şi pînă la _________ (ziua împlinirii copilului 3 ani) cu plata
indemnizației lunare din Bugetul asigurărilor de Stat, prevăzută de Legislația in vigoare.
2.Serviciu RU să aducă la cunoştinţă sub semnătură prezentul ordin dei __________.
3. Ordinul este emis în temeiul:
• Cererii dnei ____________de acordare a concediului parţial plătit pentru îngrijirea
copilului pînă la vîrsta de 3 ani;
• Certificatului de naştere a copilului Seria _____ nr.________________
Semnătura angajatorului ______________//______________
Semnătura angajatului: ______________//__________________
Model cerere de reintegrare în cîmpul muncii
Directorului general
______________________ dlui __________________________
( semnătura angajatorului) ( numele, prenumele )

CERERE
Subsemnata, ___________, angajată ______________, rog să–mi acceptati reintegrarea
in cimpul muncii din „______”____________201___ cu program de munca partial cu
____________ ore in saptamina.

“_____”_____________ 201____ /_____________/___________________/


(semnătura) ( numele, prenumele )

Nr.înregistrare____/_____ _________ 201_ Nr.ord._____/_____ __________201_

Model ordin de reintegrare in cimpul muncii

S.A.”_____________”
ORDIN
“ ____” ______________ 201___ nr.
_________
Chişinău

Cu privire la reintegrarea in cimpul muncii

În temeiul cererii depuse de dna _______________, specialist marketing, în


baza art. 124 alin (3) şi în conditiile art. 97 alin (1) din CM R.Moldova,

Ordon:
1. Se reintegrează dna ______________ in cimpul muncii din “_____”____________
201__ in functia ____________ cu program de munca partial care constituie ____ ore in
saptamina si cu retribuirea muncii proportional timpului lucrat.
2.Serviciu RU să aducă la cunoştinţă sub semnătură prezentul ordin dei __________.
3. Ordinul este emis în temeiul:
Cererii dnei ____________de reintegrare in cimpul muncii

Semnătura angajatorului ______________//______________


Semnătura angajatului: ______________//__________________
Model cerere de acordare a concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului
în vîrstă de la 3 la 4 ani.
Directorului general
______________________ dlui __________________________
( semnătura angajatorului) ( numele, prenumele )

CERERE

Subsemnata, ___________, angajată ______________, rog să–mi acordaţi concediu


suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 4 ani din “_____”______
201___
Se anexează copia certificatului de naştere a copilului.

“_____”_____________ 201____ /_____________/________________/


(semnătura) ( numele, prenumele )

Nr.înregistrare____/_____ _________ 201____ Nr.ord._____/_____ __________201___

În baza cererii scrise se emite ordin de acordare a concediului suplimentar neplătit


pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 6 ani.

Model ordin:
S.A.”_____________”
ORDIN
“ ___” ___________ 201__ nr. __________
Chişinău

Cu privire la acordarea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în


vîrstă de la 3 la 4 ani.
În temeiul cererii depuse de dna _______________, specialist marketing, şi în
baza art. 126 alin (1) din CM R.Moldova,
Ordon:
1.A acorda dnei ___________ concediul suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului
în vîrstă de la 3 la 4 ani din ________ (şi pînă la _________ (ziua împlinirii copilului 4 ani)
2.Serviciu RU să aducă la cunoştinţă sub semnătură prezentul ordin dei __________.
3. Ordinul este emis în temeiul:
• Cererii dnei ____________de acordare a concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea
copilului în vîrstă de la 3 la 4 ani;
• Certificatului de naştere a copilului

Semnătura angajatorului ______________//______________


Semnătura angajatului ______________//__________________
______________________ Directorului general
(decizia angajatorului)
______________________ dl __________________________
( semnătura angajatorului) ( numele, prenumele angajatorului )

CERERE
Subsemnatul/a ____________________________, rog să mi se schimbe numele,
prenumele, patronimucul (de subliniat) din ___________________ în
______________________________
Anexez copia buletinului de identitate.

“_____”__________ 201____ /_______________/____________________/


(data semnării cererii) (semnătura angajatului) ( numele, prenumele
angajatului )

Nr.înregistrare____/___ _________201___ Nr.ord._____/____ ____________ 201___


Modele procese verbale
PROCES-VERBAL nr.___
privind constatarea faptului absenţei nemotivate a salariatului
de la locul de muncă
_________________________________________________________________________
(numele de familie, prenumele şi funcţia)
mun.Chişinău „___” ___________ 201___

Noi, subsemnaţii
_________________________________________________________________-
reprezentantul salariaţilor; (numele de familie, prenumele şi funcţia)
______________________________________________________________ - reprezentantul
angajatorului. (numele de familie, prenumele şi funcţia)

Am întocmit prezentul proces-verbal pentru confirmarea următoarelor circumstanţe:


Salariatul _________________________________________, angajat în funcţia de
____________________________________________________________ a absentat nemotivat de la
locul de muncă, pe parcusul zilei de muncă din „_____”___________________2012, începînd cu ora
______ şi ______min. pînă la ora _______ şi ________min. (total ______ore şi _______ min.)
Prezentul proces-verbal a fost întocmit în temeiul prevederilor CM al R.M.
Conţinutul prezentului proces-verbal şi corespunderea acestuia faptelor expuse mai sus se confirmă
prin următoarele semnături:
_____________________ _____________________ _________________________
(Funcţia) (semnătura) (numele de familie, prenumele)
___________________ ___________________ ___________________________
(Funcţia) (semnătura) (numele de familie, prenumele)

PROCES-VERBAL nr.____
privind constatarea faptului refuzului salariatului de a prezenta
explicaţia scrisă în legătură cu încălcarea disciplinei de muncă
_________________________________________________________________________
(numele de familie, prenumele şi funcţia persoanei absente)

mun.Chişinău „______” _________________ 201___

Noi, subsemnaţii
_______________________________________________________________________ - reprezentantul
salariaţilor; (numele de familie, prenumele şi funcţia)
____________________________________________________________________ - reprezentantul
angajatorului. (numele de familie, prenumele şi funcţia)
În conformitate cu prevederile art.208 alin.(1) din Codul muncii am întocmit prezentul act pentru
confirmarea următoarelor circumstanţe:
La „____”________________2012, salariatului ____________________________________,
angajat în funcţia ___________________________a refuzat categoric să prezinte explicaţia scrisă în
legătură cu încălcarea disciplinei de muncă în ziua de „____”_________ 201___ ce constă în:
_____________________________________________________________________________
(se indică pe scurt conţinutul încălcării disciplinei de muncă)
_____________________________________________________________________________
Totodată, salariatului i-a fost explicat faptul că refuzul acestuia de a prezenta explicaţie scrisă nu va
fi un impediment (obstacol) pentru angajator de a aplica sancţiunea disciplinară potrivit art.206 din Codul
muncii.
Prezentul act a fost întocmit în temeiul prevederilor art.208 alin.(2) din Codul muncii al R.M.
Conţinutul prezentului proces-verbal şi corespunderea acestuia faptelor expuse mai sus se confirmă
prin următoarele semnături:
________________________ ______________________ _________________________
(Funcţia) (semnătura) (numele de familie, prenumele)
_____________________ ______________________ ___________________________
(Funcţia) (semnătura) (numele de familie, prenumele)

PROCES – VERBAL nr.___


privind constatarea faptului imposibilităţii de a lua explicaţie scrisă de la salariat
________________________________________________________________
(numele de familie, prenumele şi funcţia salariatului)
mun.Chişinău „___” ___________ 201___
Noi, subsemnaţii
_____________________________________________________________________ -
reprezentantul salariaţilor
__________________________________________________________________ -
reprezentantul angajatorului
Am întocmit prezentul proces-verbal pentru confirmarea următoarelor circumstanţe:
La „___” ___________________ 201__ S.A. „_______” prin scrisoarea nr.________________, a
solicitat salariatului __________________________________________ să se prezinte pentru
___________________ 2012 pentru a da explicaţii referitor la absenţa nemotivată
____________________________________________.
La data solicitată, salariatul _____________________________________ nu s-a prezentat la sediul
S.A. „___________” pentru a da explicaţii referitor la absenţa nemotivată.
Prezentul proces-verbal a fost întocmit în temeiul prevederilor art.208 alin.(1) din CM RM.
Conţinutul prezentului proces-verbal şi corespunderea acestuia faptelor expuse mai sus se confirmă
prin următoarele semnături:
________________________ ______________________ _________________________
(Funcţia) (semnătura) (numele de familie, prenumele)
_____________________ ______________________ ___________________________
(Funcţia) (semnătura) (numele de familie, prenumele)

PROCES – VERBAL nr._____


privind refuzul salariatului de a confirma prin semnătură comunicarea ordinului
________________________________________________________________
(numele de familie, prenumele şi funcţia salariatului)
mun.Chişinău „___”______________ 201___
Noi, subsemnaţii
- reprezentantul salariaţilor;
reprezentantul angajatorului.
Am întocmit prezentul proces-verbal pentru confirmarea următoarelor circumstanţe:
La „___” _________ 201__ în temeiul art. _____________________________ din Codul muncii
faţă de salariatul(a) _______________________________ a fost emis ordinul nr.______ din
_______________ 201__
privind____________________________________________________________________________.
Salariatul(a) ______________________________ a refuzat să confirme prin semnătură
comunicarea ordinului nr.______ din ____________2011, precum a refuzat să-i fie restituit carnetul de
muncă.
Prezentul proces-verbal a fost întocmit în temeiul prevederilor art.210 alin.(2) din Codul muncii
RM.
Conţinutul prezentului proces-verbal şi corespunderea acestuia faptelor expuse mai sus se confirmă
prin următoarele semnături:

PROCES – VERBAL nr.___


privind constatarea faptului imposibilităţii comunicării ordinului
________________________________________________________________
(numele de familie, prenumele şi funcţia salariatului)
mun.Chişinău „____” ________________ 201__

Noi, subsemnaţii
Am întocmit prezentul act pentru confirmarea următoarelor circumstanţe:
La „___” _______________________ 2012 în temeiul art. ____________________ din Codul
muncii faţă de salariatul(a) ___________________________ a fost emis ordinul nr. ___ din
___________201__ privind _________________________________________________________.
În aceeaşi zi, angajatorul a iniţiat procedura comunicării ordinului menţionat mai sus prin
următoarele acţiuni:
____________________________________________________________
Dat fiind faptul că
________________________________________________________________________
(motivele imposibilităţii comunicării)
Prezentul proces-verbal a fost întocmit în temeiul prevederilor art.210 alin.(2) din Codul muncii
RM.
Conţinutul prezentului proces-verbal şi corespunderea acestuia faptelor expuse mai sus se confirmă
prin următoarele semnături:
_________________________ ________________________ _________________________
(Funcţia) (semnătura) (numele de familie, prenumele)

S-ar putea să vă placă și