Sunteți pe pagina 1din 28
[ nnUSERIUL rHansourUNOR 9 HRLRCoNtUNSCATIOR ; INSHIUTe De peor eer se ee NORMAWIV PENIRU AMENATARUA LA ACELASE NIVEL INTERSECTULOR DRUMURILOR PUBLICE DIN AFARA LOCALITAyILOR INDICATIV € 173-4 Director: ng. Gh tee Set setie deus: Ing. St Constantinescu cn, ng. C1 ese ifn. V. Uren Sing tayeca Tn Cae (Coordonatyecolectiv ( Responsail: Coaborator Direcia dessnucilor 128 4. GENERALATATI 1.1, Prezental normativ eupeinde peincpil genetle gi oneliittehnice privind amensjaren interseg{ilor a nivel hesematorizate ine dune publise,precum $i inte acestea #1 drumurie de explentve ‘Novimaivul st aplica ia leriile de amenaiace inlrsec- tile net abl sstematizarey, deavollarea sau, modieatea Iileisctitor existent, state’ im afaraTocaliller, 1.2. Provederle prezentlus normative pot aplica gf ia ‘amenajea inercetion situate in Toate rordes tnd seams do condiile locale de sireulaie de planurle de fslcmalizarg, In concordant eu prevedesle BIAS 10M ton 113. La amenajanen intesecilor s-a avul in vedeve 2 soprnieela de tere ocupate ot Ae mae 1.4 Proectaren qi execularea lutarlor de amenaiare @ Intersectilor Ia aceast nivel se face pe baEa_prevedeir Jey drumotiton ne. VIET ae. 7 i leg nes 4907S pent stabtrea “noimelor privind “preectareay conatrurea’ qm Aeon deumuvte. Capteul Ti seciuwen Tee 15. Amenajrea, ‘modifleaten saw setematignres Inte sett de erumur in sect nivel ee face i conforma cu prevented normativ sl-s0 avimaad de organele. compe {ule conform instruelunilor elaborate 3 aprobate_ Ge" Mi nisterl Teanspirtrilor i Telacamunieailon, Comite per (eu peoblemele Collier Popoiane 41 Minsleat de Inteeoe eee rat ‘prot de mre isrirorun int mumecraes tmansvor: | cred ve aor ae ar 28, Seva urmarl ex intrelalereafluxuler de cirtlaie x swale cit mal aprope de perpendicular, poste ea hat rt So sone Intersefie ns Se‘ mat seul. 29. In zona intersect trebuie #8 ge celles, dup 130, 140 Semicon oa en fg 1 fae N\ @ tat et sane 8 et etl mateo 0 stacy ea oakaaed ad Pants Sa Pw 1 consirucia picituil In cazul unel intersect, ind farumat‘peinelpal ste 2 bei de eeu, gt stot necsare We) Toe woot; b 2) J 4) «<706; b. Spa > 05, A ate certs toe; b, 3) 1006 < x < 130; i i mo L sor we ea ace gt ——— bor SEEMS Ce (Oe odd Sd ants Toon rte tal xr i i i ! } ‘Spe ode resi sea as se) ecentug so Een at onmutt a oe seSas a2 8 ©) comstructiaplestuil fy caeul upel_ internet cid eum ay Dna de Gea Wi bande vivre la stnga i spi ed oats ‘ © dpa = 100; c. 3) 1006 < «1300, el) Trea i £8 etal 6 Spee Bae escent SES wn weecmosennenco cate ie ent 4 3 eece 0 fee a uF ee ecce 444, tnsuledeetonal, in general d form tung cs adoptd poniru a sepa curenit do creuale de aclat ses, Thoula avesjionala se cowsrulete of8 cum se erat’ In tig, 26. $26 b. “45, Snaula su forma: de piostura' i cele directionale se clog n tuodobligatorid ta toate cazurile tn ‘care drama ‘hiveipal este cet pun de asa tehleh Vn conforniate eu Flatearea din Leger 4107S, Se excepteant adoptares Sterora tn sliuafle prevazate In punch 4.17, ‘rm! entra suprefajs “ancl. nsvle dlretiouate 5'm pentru o laura vine} Snevle eiretionsle = 4.20 m pent lijimes uel ipsule de separare masu~ ttf partea u lamea tim, meta Ta 280 m daca ste ‘raverata deo pst de bili, 050,60m.pentru V=6oKm/n Fa 60 Dene suplinetare pene ver aoe a SE 47, Banda de virae la stinga se adopts fa toate eaurile sind drural. principal este de clase lini Tly far pena lle ease Telnice dash remus ce necesve ia iogramele 23. compute in general din 9 sectoa ‘are de Stare conform fg. domentul fn care se adopt benz de virare a stings de racordare, da decele” 188 b — domeniul in care sint necsare Deal de vite Ia stinga constitute in general la 3 seston (con. ig. 29) in ont bs in. doud seetoar, de racordare 4 de slocare in zona by Se poate venunja la beads de virare atunel cad viral [a stings din drum pinepal este munal oesinal + €— omeniul In eate nceesitates beriilor de virae” ta stings se determin confor dagramel 3. Diagrama 2, Sint necesare benz de vifre fa stnga constitute in ge neral in ou selene (Ge racorare si store) alune! nd finest trafiull 1 (eedate in Ge 21) detcrmins in Alngrama 3 puncte sltuate deasupra contact: ‘ABE pentru ¥ = 30 km ‘ADE pentru V = 40 hah ARG pentra V = 60 kent ‘AI penta V = 80 ke 33x pentru V = 89 kon ack puncte detrminate'deInterstlie 3, st int ae uate dedewibtul conturufut defini. mal aus nl int necssre ena virae is atngn deft afune cid interseeia se a= {etd dpa o curb sat dupa o schibare de pant pte te Watoitate 38 mt poote varus din tp de conductor vei “Zulaoreare ereulo pe drumal principal, precam iin aloaia ‘enfionata Ia punetal 41 Maar and de virere la singa so compane, 1 ganra, din 4 seclore de raordae, de dectlerave at soca, on ig. 20 s="Lungimea tector de racordre ‘va ge mina ,axc25xxb pentru benalle de decelerre, de O79 pert enale te accterere lar marginen se wate confor fs 2 * Etingimen eetorful de decrlerare Ua Se"'va ua" din tabela 3 ~iapgimen seal de tact ety desu de 20 poate ft marta pind e.40,m in cor cind In components lu stat autovcneal Cy anal 188 Sint necesare benal de Weare la stings constitute In ge- eral din dows sectoare (de racordare i slocae) alune! ci Intensitile teateaui 1 $7. (redate in Gx. 27) determing I clagrama 3 puncte stuztedeasupra conturul "ABC pentru V0 mh ‘ADE pentru V = ap kmh ‘ARG pentru V — 60 fan ‘AML pentru’ V = 60 im’ ASK pentru V = 99 kant act. punetole’ determinate de Intrsefie I, sf sink si uate dedesubtul eonturalal dfint ni ade ni aint necesase ‘Dena de virare le 'stinga det atumel civ Intesecla ete a fst dupa o eurba sau dup o echimbare de pant ple tle Vitale smu poate fi vazutl din Limp de conductor vel leo ea clei pe deur rnc, ream In a ‘menfonata Te punct 4.12, ‘de virare la stings se compune, genera, dis je racordure, de declerare i slecare, conf fig. 23 ‘— Lorglmea selon ‘de racordae “va ff de mafia ox @5xb pentru benale de dacelerae, le O73I5%D pent Sena de dearer iar argc src coon 3. fe decelrare Lal se" 'va hua din ~ Tamgimen sectorutul de storare este de regula, de 20 m, dar ponte fl maritépna la, 40m Jn eval cind in componente teafeuut stat autovehicue eu Tung! mar 49, De ta copitul sectorult de soearo urmeasa cur de fears lings sree relia pe hand de cle ‘aus corefpuntioare cele adopate pete cansircia isle Virarea lasting inebue 2 fo tan in ambee sensi acest scopy ete nocese ce ts Atle Interioare ala spatulol de wirars mle o stan a Ininteun 8 r (g- 30 i San de {al a KS 110, fs cava unei ramifeai n care se adta pe 9 ra rmurd Waivata principal 0 banda splimentars pent vicars reer dpe remura epusdy inte benlle de ceulaie cuenta fe Sonstrlese o insula de separare ca In Tig, 3. “Capa inault se fnscrie pe eueba Interioad a benll pen ew arm Aen de pe dorm second, Intrll acestela Heyes pee parte’ de margings benall entra eeulaiia Find forme allt parte Ge dveapta AD fo care ete ane sere tot introardmenionala mai ss, punetul 1 find gente coepSants de 253co mfoorats din reptalaxutul drumo- Tai secunde Tai tn wal clnd, tn epropierea intersects, po deur rindi aaa sree I nivel eu ealoa fray at pe ensal neil oe rama secundar tsi pe sensu de eeculalie fe ene neil spre tecerea Ia nivel se vor engura Dena 2 Sra Po iene sufielenh, atfel inc nl mpiedice ie aerehculeloreare nu travereazs clea ferat (amena- ‘prea exemplifies tn fig. 922, 32D) Tn caval cind pe url recundar, Tm apcoplereaintersec- {foi tb Sla oer de nivel eu eae fro tar stant nice eh te 08 eel ales forts sigur ofungtne sufeents ‘ewima Revlonareayehieuelor ih ater, est neces c& Pe Beet principal sicae prevadseionre de stacere do n~ de ptnres fm funetie de rumirul vebieuleler, care ei cos nee a pnt staple pe rata nfrerupeitct~ uae frente elaga Tennis & drm Principal, con fom ekemplul din ig. 32 © mtu center bona ae stabiente i funetle de Sntensi- ‘toa ene 9 cata de inchidece» balere rere la eeapia se adop,cnd dural prindigal ete de ua 8 H-a geo pentru V > 60 kes, ree ain altafie mesionate In pone 43% ‘Sopl neste beni este ca volte eare virearé 1 Aree ee ae einjencosed eleulatia de po banda corents Face compune din dows setoare, unl de raordarp st wo a daclerae, confor fi 33. entra Gesu prinfpal de casa @ Ma ex V < 60 kv eh tT Wines veda amenajare =pentra viraré 1a Sreapta confor fg. 3 ne som 161 ‘Acest mod de, amenajare sa poate adopla pant desni- pile do cace'a Tea i class itn eu V'>” Go enn sta in care viral la dreapa eae oeaionl 438, Penteu ca autovehiculele e vin de pe deuinlsecun- der Si at poatiluaten de a-qi teh itera’ intagrinduse ‘rental de clrelate de pe drarmul pinepel, end acest exe Ge clasa tenicd Mt gl claca tebnich ll cu V >" 60 hin se Adopt banda de accelerare, care se compune din 2 secloae, lun de ueelerare uaul de racordar (ig 3, Ponte deur de elasa Tit eu V 60 lena 9 elasa TV yeoordaen se trtenes ‘snform fg. 36 414, Seclorul de ricordare se construegte conform fig 29, 438, Langlmile sestoarlor de cecelrare'st ecelerare se vor Is in abet Te ik {nglmtle au fost ealeutat stl. Se aplies formula irre alee near Vp = vteza de circulate Ia incepta scctorulu dé deceerare Vy. vitezn de crea Ia stu sectorulat de sdeglerare ecestrl pent Insslrea in vir Wa = decelerate datorlt einai a ciel valoace este funcie ‘Soviters. = Acocleratia gravitatet — 9,01 mis. FE etivitates'drumuut in procente 168 Valorle din tabelul 1 say caleulst in ipotesa ct Wo Tugmeeet Ll = putind 1 asceptae penises eae ‘ala deventad Lungimile rerultste ae redue oi 0.7 deoaroce vehiculele yr, loc de pe banda de circulate cuenta pe bande de sis ‘sl reduc partilvitezs In Vederes sshimbscl bese Dimensiunil reaultate se rotunstee in. plan 1a “multiply de 9 my Ld minim = 80 tn tected g Im caro Vi = vitera de creuate ta inegpuint Lene de ncceteraie (ceracteristesvirajulet dis drut seeunac) Se tak Ya — wie de crcultem stnitl bevel de acoterue ‘elevated drumulul pence iy imag 84 acct seni en le forma Lt fs — acceler pre wlore eecd nee S15 nee Valorie ain tabolot sau eeleull th tpoteza cl We Tu mie Hi = 0 putind A eceeptate g pratte't Sor. mula devenind : Lungimile rezltate so reduc eu 0:7 din consierente simi late cel mentionate Ia lungimea bert do dcstosce Dimenstunlle reaultate se rotunjese in plus Ie maltiply de $m La mini = 70 4.16. In azure cind,fntr-o intestetie se adopta bens do irae Ie stinga at Ie-dreapta, se wnareste ca setocele de acordare ale bensiloc si tneeapa ain acclst prolif ‘ajorind corespinaStorhingimes ecel wie! mht SeRoree” 108 4.17. Conform fig. 38 pentru interseoiatatve um den see ‘udar eu trae foarte sezut gt wn drums principal eo 2 boosh e circulate, cind.nu sit necesnre lenrl de vieete Ia ange # nu se"Introduce pleiturs, coset solute ge adopt nurse ind traficul pe drumul sacundar este sub 10! vehicle clan autotursmelora viet, sau cid existent tnor constr st Anstabait de o parte‘ de alta drumulisecundar nevi elicrea pleut, ile 410. Conform fi, 38-pentra interseeta ual deun’ se- ceundar e insu tn forma de plestur gun rum principal 2 benat de ciculatle, cind na sint necesare bent de “vitae 1a ating m0 8 escent patti en nat 2 Eerie rean Bare es om teach one a ae a m 429, Conor fig, 40 pene interseiaunul de se dar cu un Gru principal cy ant bate We ase hone ce Sint hectne Bende ews aces . Pate pentru bit Interesile de drum! treble stfu trove ‘ondifit corespunzitoare i a bicciglon in eae seop te nae ‘mandi o tmenaje pat dents rela sesoae 1. 420, Necestaen gi carstristicileYebnice ale ‘pleelor pentru cies ze sabiless conform prevederior "STAS Tonia, 4.21, Pista pentru biiligts poste traverse fale din i= terse, mene sop acealen © paveazd pe ijimen ste pot sori en Iocurt de stalionare gr aqteptare penira belt 422, Pista ponte biceigth va aves un alllament de mle svt nal de trversar, situ in afar pari eaosa— Ile ¢ benvlor de cieulatle ale drumurioe In inerocte fa versarea efectuindu-se perpendicular pe aceste beral onform fig. 4, tg. 42, fy. 4, 15 Traverse pentru pietnt Totersetile de drumurl teebule si stlsfect, clad. este eau eoverared sstoa Tn condi de sigur pee m 428, ‘tvecerlle de pletot de Io tnterce wo vor amenaia in tet de enrsotviatiellecleultl petonale st fn concn ‘dante eu creulfiavebicalelor atl: Ik s{rcrei dv pstontsermnalzate conform STAS 1001—25 ‘acd marca, cate reprints 9 ond erase de drumun ide stn euoriats taversrie pe bara ungéesigurl preaho~ bile: © weavers semnalirate, conform STAS 108/185 st smareate In eonformitate eh STAS 1B(77I—15, eprezint loc [pec rezsrvate In spa intersect, sere snk bliatort de WPintensitaea metie de 1500 vehicule "pe xs 100 pieton, pe ord; SS fraversiri denivelate fot de paren carosbili, vor ‘putea ft agoplate pe base unor eaeule tehnico-canomice se Bhetenit 9 consiuite de ext care generous trafic! pets Stplimtntae pete limite Indicate shat us, ew seordul bene- Sibiu drum : “12k, Trecolle de pietonl ae vor amenaa sf ammplags lind circ flomurie de pltonl propia Tor ort de vir difertt Bea circulate! veblulelor se produe In mod nedferenfist [pe sensur, La amplasireatreerion se va trait 14 | lt — anon wget tm res i mln a jie, respeetiy’ Iniate ce racordarsle Intersechil 5 be ie oe aon well vo aPrope 1 Leases eee cece easrrrecrrrrere reser m = srevrsaren secs 9 ie unl ing sen de ‘Giveu Joti pin ulivatesssulelr ponte ref Ve Pettgveragea al fle eit sal apreape de perpendiculara pe sua drat 5, PROIECTAREA AMENAJARIE INTERSECTIILOR Pentru proieeatea amenajei el Intersect eate neces + BINS) Re atuulere lementele geometrce ale ramurlor “aeunusion pease consata tage entecazul ase modifica tlouele conform prevedenlor poncelar 82,3, 98 tatoerin= lates pentra tasele modifies aeleat plese ca gt pent i= ‘cri de dram Sof ye determine printe-o ancheld, do create inten siateu afer sav intowmindurse 0 earns de dtp Stef tn tatorscla exprimat pla tentates- ora de peropoeiva in vebicoe Fifge 41 vehieute eluln autoturisme fevennpl fig.) o = prenpet w oe ye wm ile alia oe = = Vr 3, 5 se Intocnensc peel deense de fog Ia sara 1500 dpa ne in seare 1200 pant dtal de tasare din cara tsale omblesamentol clementlor de smenajoro inlusiv de ‘anengete ° Sod de'resolvare a elects 1 evacuiritpelor pluviale ; . " ‘= semalizarea sf mareaee, conform standadelor in gpare tiquare vata tn tntenesin Satinaneca 3 se define uncle nofluntcupsinse in aces, ormativ ‘33. in plangele numerotate de la 1 Ia 12 se gau exemple ea amosa{aet de intersect mal feecvent atinte DISPOZrfIt FINALE 51 TRANZITORIT 1. Prezentul normativ Iatns in vigoate le 20 zile de la pubiicre 112, Lucile fn curs do execufle nu sink supuse preve- erilor prezentalut normati a0 ny RHTEAUA ITEAENATIONATA 4° DEE TPeNArORIUL HS OMANI so Ea a Pt unig face Met — Bo — Iho — Sata Mare — dais — Chu} Kapace — Tarde — ve or — len — Contania — Vans Vee sta — Ch Hapa — De — Bit — Serve fear = txts — Brag — Pet sit — Madge = Teeot — A

S-ar putea să vă placă și