Sunteți pe pagina 1din 2

Subiectul III

Răspunderea civilă pentru prejuriciul ecologic


În condiţiile în care poluarea este determinată de activitatea generală a unor
agenţi economici, este perfect logică angajarea răspunderii acestora pentru riscul a
cărei consecinţă urmează să se repercuteze la nivel colectiv sau individual. Din
această perspectivă, răspunderea pentru riscul ecologic îşi păstrează şi chiar îşi
amplifică funcţia de prevenire şi contracarare a efectelor negative asupra calităţii
mediului, stimulând realizarea tehnologiilor curate.
În domeniul ecologic este deosebit de important să se asigure în toate cazurile o
reparare a prejudiciului, datorită specificului şi consecinţelor deosebit de grave pe
care le pot genera pagubele, consecinţe care uneori sunt ireversibile.
Instituirea regulii unui regim de răspundere civilă pentru risc permite, pe baza
stimulării atitudinii diligente şi prudente, folosirea raţională a factorilor de mediu,
instituirea şi perfecţionarea unui sistem de reguli adaptat noilor cerinţe ale vieţii
economico-sociale.
Răspunderea civilă = intervine atunci cînd prin fapta ilicită săvîrşită se cauzează un
prejudiciu patrimonial, ce trebuie reparat. Problema răspunderii reparatorii pentru
daune ecologice produse se soluţionează conform principiului “poluatorul plăteşte”.
Răspunderea este obiectivă, indiferent de culpă şi solitară, în cazul pluralităţii
autorilor.
Răspunderea civilă delictuală în dreptul mediului intervine în situaţia în care se
întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
- săvîrşirea unei fapte ilicite;
- cauzarea unui prejudiciu (daună) ecologic;
- existenţa unui raport de cauzalitate;
- capacitatea delictuală a autorului în momentul săvîrşirii faptei ilicite;
- culpa autorului faptei ilicite nu este necesar a fi dovedotă, dat fiind caracterul
obiectiv al răspunderii civile de mediu.
DAUNĂ ECOLOGICĂ = considerată ca fiind acea vătămare care aduce atingere
tuturor factorilor de mediu, sub o formă sau alta, cu efecte ireversibile şi cu
consecinţe greu de stabilit.
În esenţă, dauna ecologică este asimilată daunei produse prin poluare şi se
consideră că ea vizează toate domeniile care contribuie la degradarea factorilor
naturali;
Victima prejudiciului ecologic se apreciază că este mediul. Prejudiciile ecologice pot
fi cauzate factorilor naturali sau artificiali şi în funcţie de gravitatea lor se grupează
în deteriorări ale mediului şi dezastre ecologice. Pentru a interveni răspunderea civilă
în dreptul medioului, prejudiciul trebuie să îndeplinească ca condiţii:
- să fie patrimoniale;
- să fie cert;
- să fie determinat ca întindere, ca valoare.
Deoarece evaluarea exactă a prejudiciului nu este posibilă întotdeauna, se prevede
prin Legea mediului, obligaţia poluatorului de a repara prejudiciul cautat şi de a reface
cadrul natural deteriorat, încercând o restabilire a condiţiiloer anterioare producerii
prejudiciului.