Sunteți pe pagina 1din 4

Standarde de eficiență a învățării la limba şi literatura română

Domeniul: Textul literar şi nonliterar


Standardul Indicatorii

1. Utilizează strategii de lectură Elevul:


adecvate pentru o varietate de 1.1. Deosebeşte texte literare de texte nonliterare, în limita standardelor de conţinut.
texte literare şi nonliterare. 1.2. Citeşte fluent diverse tipuri de texte literare şi nonliterare.
1.3. Utilizează tehnici de lectură corectă, conştientă şi fluidă, în scopul înţelegerii celor citite în gând.
1.4. Elaborează, ghidat, planul simplu de idei al textului citit în clasă.
1.5. Reproduce din memorie diverse texte literare, proverbe, maxime învăţate.
1.6. Citeşte cursiv texte de diferit tip, învăţate la lecţiile de limba română, precum şi la alte discipline şcolare.

2. Rezumă textele literare şi 2.1. Selectează informaţii esenţiale dintr-un text literar sau nonliterar.
nonliterare. 2.2. Expune pe scurt, ghidat, mesajul textelor studiate.

3. Operează cu termeni din 3.1. Identifică modalităţile de exprimare orală: dialogată, monologată şi descriptivă.
domeniul lingvistic şi literar, în 3.2. Cunoaşte elementele de construcţie a comunicării.
limita standardelor de conţinut. 3.3. Interpretează relaţii, fapte relatate (evenimente, întîmplări, informaţii), urmărind succesiunea desfăşurării
subiectului.
3.4. Manifestă interes pentru dezvoltarea portofoliului de grup cu materiale ce ţin de domeniul educaţiei lingvistice şi
literare.

4. Produce acte de vorbire orală 4.1. Construieşte oral texte pe baza planului de idei propriu sau elaborat în grup.
şi scrisă personalizate, care îi 4.2. Elaborează, ghidat, un plan de idei al textului ce urmează a fi scris.
reflectă propriile idei, judecăţi, 4.3. Creează cele mai simple texte artistice şi nonliterare în baza tehnicilor învăţate.
opinii, argumente, experienţe 4.4. Verbalizează conţinuturile unor imagini în diverse forme: dialogată, monologată, descriptivă.
senzoriale şi lectorale. 4.5.Construieşte, după repere date (vocabule-sentimente, expresii ajutătoare, expresii lacunare etc.), mesaje, enunţuri
ce prezintă propriile stări, trăiri vizavi de anumite situaţii literare, lingvistice, precum şi cele din viaţa cotidiană,
descriind, oral, stările postlectorale prin reproducerea, integrală ori selectivă, a conţinutului unui text citit sau audiat.
4.6. Scrie texte de mică întindere, în conformitate cu sarcina formulată.
4.7. Aşază corect în pagină texte scrise, respectînd scrierea cu alineate pentru a marca trecerea de la o idee la alta.
4.8. Manifestă conduită autonomă în situaţiile de comunicare (învăţate sau spontane)
5. Interpretează/ analizează 5.1.Demonstrează înţelegerea celor citite în gînd prin răspunsuri la întrebările propuse.
textele literare şi nonliterare, în 5.2. Delimitează componentele textului (determinanţii spaţiali şi temporali ai acţiunii, tema, ideile, personajele),
limita standardelor de conţinut selectînd secvenţe narative, dialogate şi descriptive, identificînd, ghidat, momentele subiectului în textul literar, expri-
mîndu-şi propriile stări emotive în legătură cu mesajul textelor citite.
5.3. Caracterizează personajele literare după repere date.
5.4. Compară situaţiile literare cu propriile experienţe de viaţă şi estetice.
5.5. Identifică anumite valori promovate în textele literare.
5.6. Transpune experienţele literare în diferite contexte disciplinare.
5.7. Produce texte coerente proprii despre mesajul textelor citite şi înţelese.

Domeniul Practica raţională şi funcţională a limbii


Standardul Indicatorii

1. Recurge la diverse strategii Elevul:


de învăţare autonomă a limbii, 1.1. Valorifică vocabularul (cuvinte noi, expresii) din textul citit şi-l utilizează în exprimarea orală şi scrisă.
prin observare directă şi 1.2. Utilizează raţional în comunicări orale şi scrise diverse structuri lexicale: antonime, sinonime, sens propriu şi
exersare. figurat; mijloace artistice.
1.3. Utilizează elemente de construcţie a comunicării în procesul de învăţare activă a limbii române.
1.4. Diferenţiază tipuri de dicţionare şcolare, precum şi resurse de informare (internet, presă periodică), utilizînd, ghidat,
dicţionarele şcolarului (explicativ, de sinonime, de antonime, ortografic), diverse fişe de reper pentru rezolvarea
problemelor de scriere şi exprimare corectă.

2. Integrează în vocabularul 2.1. Compară diferite sensuri/ conotaţii şi utilizări ale unor noţiuni asemănătoare învăţate prin intermediul disciplinelor
activ lexicul terminologic şcolare.
necesar studierii disciplinelor 2.2. Utilizează anumite lexeme noţiuni în propriul sistem lexical.
şcolare din toate ariile
curriculare.
3. Explică funcţionarea 3.1. Delimitează noţiunile sistemului fonetic, lexical, gramatical al limbii române.
sistemului fonetic, lexical, 3.2. Rosteşte corect sunetele limbii române.
gramatical al limbii române. 3.3. Utilizează logic diferite resurse ale vocabularului: sinonime, antonime, familii de cuvinte, câmp lexical etc.
3.4. Utilizează unele achiziţii lingvistice noi în vocabularul propriu.
3.5. Explică prin comparaţie motivaţia folosirii unor situaţii lingvistice în favoarea/defavoarea altora.

4. Aplică norma ortografică, 4.1. Identifică principalele funcţii ale scrisului.


ortoepică, semantică, 4.2. Aplică principalele reguli de ortografie şi de punctuaţie (învăţate) în contexte de realizare a comunicării scrise.
gramaticală, punctuaţională, 4.3. Utilizează corect, în textele redactate, elemente de ortografie, de punctuaţie, coerenţă, de construcţie a noţiunilor
stilistică a limbii române gramaticale, de trecere a cuvintelor pe silabe la capăt de rând.
literare. 4.4. Utilizează eficient strategii de redactare, revizuire şi corectare a produselor de scriere.

5. Valorifică mijloacele 5.1. Deosebeşte resursele expresive ale limbii române, în limita standardelor de conţinut.
expresive ale limbii române 5.2. Analizează, ghidat, expresivitatea elementelor de limbă, în contextul dat prin situaţii de învăţare.
literare, în diferite situaţii de 5.3. Participă în dialoguri, dezbateri, adaptându-se interlocutorilor.
comunicare orală şi scrisă.

6. Percepe limba română ca 6.1. Deosebeşte, la nivel elementar, conceptul de identitate etnică, lingvistică, culturală.
parte a culturii spirituale a 6.2. Reacţionează, prin argumente, într-un dialog despre limba română ca limbă maternă şi ca limbă de stat.
poporului român şi ca 6.3. Participă în lucrări colective cu prezentări, expuneri, demonstrări ale materialelor ce ţin de istoria, cultura, limba şi
reprezentant al grupului de literatura română.
limbi romanice.

Standardul Indicatorii
1. Utilizează diverse Elevul:
strategii de informare şi 1.1. Distinge informaţiile de opinii.
documentare, în vederea 1.2. Culege informaţii succinte şi importante din literatura şi presa periodică pentru copii (necesare procesului de studii).
abordării eficiente a 1.3. Expune public, de obicei în mediul şcolar, produsele documentării şi informării.
comunicării orale şi scrise 1.4. Manifestă interes pentru traducerea unor cuvinte (pe anumite teme) din limba străină învăţată.
în limba română. 1.5. Exprimă propriile opinii în anumite situaţii de comunicare cu ajutorul informaţiilor cumulate.
1.6. Se implică în dezvoltarea portofoliului de grup cu materiale informative şi cele din lectura particulară.

2. Aranjează textul propriu 2.1. Aşază corect în pagină texte scurte, respectând structura specifică a acestora, coerenţa, punctuaţia, precum şi
în pagină sau în formularul alineatele.
standardizat, ţinînd cont de 2.2. Respectă corectitudinea, lizibilitatea, înclinaţia uniformă şi aspectul îngrijit în diverse contexte de
circumstanţele de scriere/transcriere/dictare.
comunicare.

3. Foloseşte tehnologiile 3.1. Utilizează, ghidat, algoritmi de accesare şi utilizare a suporturilor audiovizuale şi informatice.
informaţionale de 3.2. Explică utilitatea mijloacelor audiovizuale şi a resurselor informatice în învăţarea limbii române.
comunicare pentru do- 3.3. Este familiarizat cu şi accesează, la necesitate, surse electronice de studiere a limbii române.
cumentare, exersare şi
producere de text în limba
română.

Domeniul Cultura comunicării