Sunteți pe pagina 1din 6

PROCESUL TEHNOLOGIC DE FABRICARE A CIORAPILOR

Ciorapul este cel mai reprezentativ produs din industria tricota


jelor, fiind singurul articol pe care nu-l pot produce alte ramuri ale
industriei textile, deoarece numai tricotul ii confer
_i elasticitatea care-1 caracterizeaz .
extensibilitatea
In prezent, se extinde tot mai mult fabricarea
ciorapilor _i sose
telor pe ma_ini circulare automate de
finete mare, fiind mai
avantajoas.
Dup modul de producere a _osetelor _i ciorapilor pe ma_ini cir-
culare automate, se deosebesc dou procedee:
-procedeul într-o faz, cînd _osetele sau ciorapii sint produ_i
in întregime pe o singur ma_in;
procedeul în dou faze, cînd _osetele sau ciorapii sînt produsi
pe dou ma_ini: o ma_in circular de tricotat, care execut man
_ete _i o ma_in circular de tricotat ciorapi, care execut în conti-
nuare restul ciorapului (carîmbul, cälciiul, talpa _i vîrful).
Operaiile procesului tehnologic de fabricare a ciorapilor pe ma-
_ini circulare automate, la procedeul într-o faz, au urmtoarea
Succesiune:

Bobinarea firelor

Tricotarea
Controlarea _i întoarcerea
Incheierea vîrfului

Repasarea
Formarea partizilor pentru vopsit
Vopsirea sau albirea
Stoarcerea (centrifugarea)
Formarea (c lcarea)
Sortarea
Coaserea perechilor la vîrf
Etichetarea
Impachetarea.
Asa cum rezult din schema procesului tehnologic, firele sînt
supuse mai întii opera iei de bobinare.
Tricotarea const în prelucrarea firelor
mat _i transformarea lor în tricot.
pe ma_ina circular auto-
Dup tricotare, ciorapii sînt supu_i la o serie de operaii într-o
anumit ordine, în funcie de destinaia _i felul lor.
Incheierea ciorapului la vîrf se execut pe
ma_ini speciale _i în
acela_i mod, indiferent de felul _i de destinatia ciorapilor. Pentru
ca ciorapul s poat fi încheiat, acesta are nevoie de 10-20 de rîn-
duri de ochiuri suplimentare dup terminarea
c rora se în_ir
vîrfului, cu ajutorul
ultimul rînd de ochiuri al vîrfului, pe dinii
de încheiat. Cus tura ma_inii
de încheiere are acelea_i caliti ca tricotul
(elastic _i extensibil) pentru a nu jena piciorul în timpul purtrii.
Dup încheiere, ciorapii sînt controlai _i în cazul cînd prezint
guri sau ochiuri scpate sînt repasai.
Dup repasare se formeaz partizi de 30 pin la 80 decini
(1 decin =10 perechi) care sînt expediai la operaia de vopsire
sau albire, dup destinaie.
Urmeaz apoi centrifugarea ciorapilor, în ma_ini speciale, ope-
ratii prin care li se elimin o mare cantitate de ap , scurtîndu-se
prin acestea timpul de uscare. Ciorapii _i _osetele tricotate din fire
colorate trec direct la format (clcat). Ciorapii sînt apoi îmbrcai
pe forme metalice înc lzite care au forma _i dimensiunea piciorului,
unde sînt lsai 5--10 min pentru uscare.
Ciorapii sint lsai apoi în repaus, pentru stabilizarea dimen-
siunilor (contractarea tricotului dup formare), iar în unele cazuri
pentru îmbun t irea aspectului de prezentare sint apreta i. Ur-
Ur
meaz sortarea în perechi a ciorapilor în func ie de calitate, coase-
rea ciorapilor la vîrf _i la man_et , aplicarea unei etichete, impache-
tarea _i ambalarea.

3. PRINCIPIUL FORM CIORAPILOR PE MA^INILE CIRCULARE AUTOMATE

a. Fazele de formare a ochiurilor. Prin mi_carea sincronizat a


acelor _i platinelor comandate de c tre lac tul de ace _i lac tul de
platine, firul este transformat în bucle _i dup aceea în ochiuri a_a
cum este redat în figura 89.
Succesiunea fazelor de formare a ochiurilor este urm toarea:
-

retragerea ochiului vechi 2 pe tija acului 1 (fig. 89, a);


depunerea firului nou 3 (fig. 89, b);
introducerea firului nou sub cîrligul acului (fig. 89, c);
presarea _i închiderea limbii acului (fig. 89, d);
d b C

L L
e f

Fig. 89. Fazele de formare a ochiurilor la


ma_inile circulare automate cu un cilin-
dru, tip Ideal.

trecerea ochiului vechi pe limba acului (fig. 89, e);


aruncarea ochiului vechi peste capul acului (fig. 89,
f);
-buclarea firului nou
(fig. 89, g).
Astfel formarea ochiurilor rezult prin mi_carea de ridicare _i
coborire a acelor _i din inaintarea _i retragerea platinelor.
b. Ma_ina circular automat Ideal. Acele de tricotat se gsesc
in _anturile cilindrului mobil 1 (fig. 90) _i sînt acionate în mi_ca-
rea lor de ridicare _i coborire de-a lungul _an urilor de c tre lac -
tele care înconjoar cilindrul. Platinele
gsesc se a_ezate în _anu
rile radiale ale inelului de platine 2, în poziie orizontal, _i se
rotesc împreun cilindrul. Ele
cu se deplaseaz radial de-a lungul
_anfurilor _i sînt acionate de ctre lactul inelar al platinelor. Prin
mi_carea sincronizat a acelor _i a platinelor, din firele alimen-
tate 3 se formeaz bucle _i apoi ochiuri. Firele
bobinele 4, trec prin ochiurile de conducere, prindesf_oar
se de pe
dispozitivul de
frinare _i retragere 5,
iar în continuare prin conductoarele de Iir
fixate pe capacul ma_inii.
Dentru a putea trece
man_eta pe acele ma_inii cu ajutorul gher-
hefului, capacul ma_inii se deschide în jurul unor balamale.
In timpul tricotrii carîmbului _i a tlpii ciorapului, cilindrul
execut o mi_care circulará continu într-o singur directie, iar în
timpul tricot rii c lciiului _i vîrfului, cilindrul execut o mi_care
nendular . Cu ajutorul unui lac t, numit _i macazul acelor, se scot
din lucru jum tate din acele cilindrului, _i anume acele cu clcii
inalt, care nu iau parte la tricotarea clciiului sau vîrfului. Cu aju-
torul manivelei 7 se acioneaz manual înaintarea lanului numr-
tor _i tamburul de comand .
Cilindrul mobil este acionat printr-un mecanism special, de la
arborele principal pe care se gsesc rotile de curea 8. Ma_ina este
pus in mi_care de c tre o transmisie central (comun pentru mai
multe ma_ini) sau de la un motor individual.
Ma_ina lucreaz cu dou viteze: o vitez mare, cind cilindrul are
o mi_care circular (la tricotarea carîmbului _i a tlpii), o vitez
mic, cînd cilindrul are o vitez pendular (la tricotarea c lcîiului
_i a vîrfului). Prin trecerea curelei de pe o roat pe cealalt se
transmit cilindrului viteze de rota ie diferite. Una din roi este
liber pe arborele principal _i serve_te pentru trecerea ma_inii în
stare de repaus. Cealalt roat are rolul de a transmite, prin arbo-
rele principal, mi_carea de rotatie pendular cilindrului cu ace _i
mi_carea circular continu , respectiv rota ia mårita.
Manivela 9 serve_te pentru actionarea manual a ma_inii. Schim-
barea vitezelor ma_inii se realizeaz de la mecanismul de comanda.
Lantul num r tor 10 stabile_te tricotarea ciorapului în intregimne
Sau a diferitelor sale por iuni, iar prin butoanele cu care este pre-

vazut, comand mi_carea de avans a tamburului de comand , res-

pectiv intrarea sau ie_irea din func iune a mecanismelor ma_inii.


in timpul tricot rii, ciorapul coboar prin tubul 11 _i este condus
catre co_ul colector 12. în cazul tricotrii ciorapilor dup procedeul
in dou faze, ma_ina este prev zut cu suportul 13 pentru sustine-
rea gherghefului 14. In unele cazuri se folose_te _i un dispozitiv de
uleiere a firului.
C. Ma_ina circular automat cu cilindru _i dic. Cererea din ce
n ce mai mare de ciorapi fini pentru femei a impus schimb ri im-
portante în industria mondial de ciorapi. A început s se înlocu-
asc din ce în ce mai mult procedeul de tricotare a ciorapilor pe
circulare.
ma_ini Cotton prin procedeul de tricotare pe ma_ini
Dup realizarea iniial a ciorapilor cu c lcii _i vîrf tricotat cu

ciorapilor fr cus tur


mi_carea pendular , tehnologia fabric rii
NU

2
6
13 4

-9

11

T NTNIAT

12
10

Fig. 90. Ma_ina circular automat pentru ciorapi.


a trecut la producerea ciorapilor cu vîrful tubular. Mergînd mai
departe, pe linia maririi productivitii _ia preciziei de prelucrare
Sa trecut ulterior la tricotarea clcîiului tubular. Dup acest proce-
deu se lucreaz de la man_eta dubl _i pîn la virf tot timpul în
mi_care circular .
Acest procedeu simplu, de a tricota întreg ciorapul tubular, a
permis s se máreasc num rul de sisteme de lucru. In prezent se
construiesc ma_ini circulare cu dou, patru, _ase _i opt sisteme.
Ma_inile circulare de tricotat ciorapi fini utilizate în tara noastr
sînt ma_ini cu dou , patru _i opt sisteme de lucru _i mecanism
Jacard pentru obtinerea ciorapilor fini cu desene de leg tur etc.
Aceste ma_ini sint dotate cu dispozitive de oprire automat în cazul
ruperii firului sau a acului. In cazul opririi ma_inii, un semnaliza-
tor luminos se aprinde _i atrage aten ia personalului de deservire.
In scopul obinerii ciorapilor cit mai uniformi in ceea ce prive_te
mårimea ochiurilor, ma_inile sînt dotate cu mecanisme pneumatice
de tractiune a ciorapilor.
Pentru realizarea diferitelor efecte în por iunea man_etei, carim-
bului _i a p rtii de deasupra tälpii ciorapului, în scopul reducerii
capacitii de de_irare, ma_na este dotat cu dispozitiv desenator
Solis.
d. Ma_ina circular automat cu doi cilindri. Ma_inile circulare
automate cu doi cilindri fac parte din grupa ma_inilor de tricotat,
care produc ciorapi dupä procedeul într-o singur faz. Datorit
Consumului mai redus de materie primä, cit _i posibilit ilor de
realizare a unei game foarte variate de desene în tricot, acest gen
de ma_ini constituie grupa cea mai raional pentru producia de
Clorapi _i _osete tricotate din fire de bumbac, lîn _i fire sintetice
Supraelastice, pentru brbai _i copii.
Ma_inile circulare automate cu doi cilindri lucreaz cu ace cu
imb cu dou capete. Producerea ochiurilor se poate face alterna-
1V pe ambele capete, _i anume: cînd acul se afl în cilindrul infe
Tior, produce ochiuri de fat cu capul superior, iar cind acul se afl
n cilindrul superior, produce ochiuri pe dos cu capul inferior. Dato-
rit acestui fapt poate tricota în continuare man_eta, carîmbul,
talpa _i vîrful ciorapului.
Pentru actionarea acelor cu limb cu dou capete sînt utilizate
Conductoarele de ace. Fiec rui ac îi corespunde cîte un conduc tor
inter-
ue ac in cilindrul superior _i unul în cilindrul inferior; prin
nediul lor se actioneaz acele de c tre lacâtele de ace respective.

S-ar putea să vă placă și