Sunteți pe pagina 1din 4

ACȚIUNE DE DOBÂNDIRE A PERSONALITĂȚII JURIDICE ÎN CAZUL

UNUI SINDICAT LA NIVEL DE UNITATE


(ART. 14 L. NR. 62/2011, ART. 194 NCPC)

Către Judecătoria Sibiu,

Domnule Președinte,

Subsemnata ..., domiciliată în Sibiu, Str. ..., nr. ..., jud. Sibiu, cu CNP în calitate
de împuternicit special al membrilor fondatori ai sindicatului ..., cu sediul în ...,
formulăm prezenta

CERERE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII PERSONALITĂȚII JURIDICE A


SINDICATULUI MAI SUS MENȚIONAT

Motive
În fapt, în data de ... a fost convocată o adunare a salariaților din cadrul
întreprinderii ... și cei prezenți în număr de 20 de salariați și-au dat consimțământul
cu privire la constituirea sindicatului. Membrii fondatori au elaborat și adoptat
regulamentul sindicatului și au hotărât componența acestuia (vezi anexa). În cadrul
acestei adunări s-a stabilit împuternicitul special al membrilor fondatori în
persoana lui ...
În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile art. 1 lit. u), w), art. 3, art. 6,
art. 8, art. 14, art. 15 din Legea nr. 62/2011, art. 151, 194, 197 NCPC.
În probațiune, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri, în scopul dovedirii
îndeplinirii condiţiilor pentru dobândirea personalităţii juridice.
Depunem următoarele înscrisuri în original şi în câte două copii certificate:
procesul-verbal de constituire a sindicatului, semnat de membrii fondatori, statutul,
lista membrilor organului executiv de conducere al sindicatului, cu menţionarea
numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiunii/funcţiei şi a
domiciliului acestora.
Anexăm prezentei: împuternicirea avocaţială, procesul-verbal de constituire,
dovada sediului, dovada patrimoniului iniţial, certificate de cazier judiciar pentru
membrii organelor de conducere.…. şi chitanţa privind plata taxei de timbru în
valoare de 200 de lei, potrivit art. 12 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

Data Semnătura

ACȚIUNE DE CONSTATARE A REPREZENTATIVITĂȚII


SINDICATULUI

Către Judecătoria Sibiu,

Domnule Președinte,

Subsemnata ..., domiciliată în Sibiu, Str. ..., nr. ..., jud. Sibiu, cu CNP în
calitate de împuternicit special al membrilor fondatori ai sindicatului ..., cu sediul
în ..., formulăm prezenta
CERERE CONSTATARE A REPREZENTATIVITĂȚII SINDICATULUI

Motive
În fapt, sindicatul ... a luat ființă ca urmare a convocării adunării salariaților din
cadrul întreprinderii ..., din data de .... Cei prezenți în număr de 20 de salariați și-au
dat consimțământul cu privire la constituirea sindicatului. Membrii fondatori au
elaborat și adoptat regulamentul sindicatului și au hotărât componența acestuia
(vezi anexa). În cadrul acestei adunări s-a stabilit împuternicitul special al
membrilor fondatori în persoana lui ...

Interesul pentru promovarea prezentei cereri este reprezentat de posibilitatea


legală de a negocia și încheia contractul colectiv de muncă la nivel de unitate,
conform dispozițiilor legale.
În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile art. 51, 52, 53 din Legea nr.
62/2011 și art. 194, 197 NCPC.
În probațiune, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri, în scopul dovedirii
îndeplinirii condiţiilor pentru reprezentativitate.
Depunem următoarele înscrisuri în original şi în câte două copii certificate:
copie a hotărârii judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice de
către sindicat și a ultimei hotărâri judecătorești definitive de modificare a statutului
și/sau componenței organului executiv de conducere, declarație semnată de
reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri, dovadă
privind numărul de angajați din unitate, eliberată de angajator, dovada depunerii la
inspectoratul teritorial de muncă a unei copii a dosarului de reprezentativitate.
Anexăm prezentei: împuternicirea avocaţială, procesul-verbal de constituire,
dovada sediului, dovada patrimoniului iniţial, certificate de cazier judiciar pentru
membrii organelor de conducere.…., documentele de la art. 52 din Legea nr.
62/2011 şi chitanţa privind plata taxei de timbru în valoare de 200 de lei, potrivit
art. 12 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele
judiciare de timbru.

Data Semnătura