Sunteți pe pagina 1din 65

LEGEA

bugetului de stat pentru anul 2020

nr. 172 din 19.12.2019

Monitorul Oficial nr.393-399/321 din 27.12.2019

***
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. – (1) Bugetul de stat pentru anul 2020 se aprobă la venituri în sumă de 44136645,0
mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 51551945,0 mii de lei, cu un deficit în sumă de 7415300,0 mii
de lei.
(2) Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului de stat se prezintă în anexa nr.1.
(3) Componenţa veniturilor bugetului de stat şi sursele de finanţare a soldului bugetar se
prezintă în anexa nr.2.
(4) Bugetele autorităţilor finanţate de la bugetul de stat la cheltuieli şi resurse se prezintă în
anexa nr.3.
(5) Cheltuielile bugetului de stat conform clasificaţiei funcţionale se prezintă în anexa nr.4.
(6) Volumul cheltuielilor de personal pe autorităţi publice centrale se prezintă în anexa nr.5.

Capitolul II
REGLEMENTĂRI SPECIFICE
Art.2. – În bugetele unor autorităţi/instituţii bugetare, conform domeniilor de competenţă,
se aprobă alocaţii pentru scopuri specifice după cum urmează:
a) pentru fondul rutier – în sumă de 1718789,6 mii de lei. Defalcările anuale din volumul
total al accizelor la produsele petroliere, cu excepţia gazului lichefiat, nu vor depăşi 67,01%;
b) pentru plata despăgubirilor proprietarilor terenurilor de utilitate publică de interes naţional
necesare suplimentar întru efectuarea lucrărilor de construcţie, amenajare şi acces la complexul
arenei polivalente de interes naţional – 7000,0 mii de lei;
c) pentru realizarea procesului de privatizare a bunurilor proprietate publică de stat, inclusiv
în bază de proiecte individuale – în sumă de 5280,0 mii de lei;
d) pentru Fondul pentru eficienţă energetică – în sumă de 80000,0 mii de lei;
e) pentru Fondul naţional pentru dezvoltare regională – în sumă de 220000,0 mii de lei;
f) pentru Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural – în sumă de
1000000,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocaţii se va efectua în modul stabilit de către Guvern;
g) pentru Fondul viei şi vinului – în sumă de 45427,4 mii de lei, dintre care 21427,4 mii de
lei din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural;
h) pentru Fondul ecologic naţional – în sumă de 298950,0 mii de lei;
i) pentru formarea profesională a cadrelor didactice şi de conducere din învăţământul general
– în sumă de 6000,0 mii de lei, pentru dezvoltarea conţinuturilor curriculare la disciplinele şcolare
din învăţământul primar, gimnazial, liceal, inclusiv extraşcolar – în sumă de 7000,0 mii de lei,
pentru implementarea standardelor minime educaţionale – în sumă de 4000,0 mii de lei, pentru
consolidarea calităţii educaţiei – în sumă de 157694,0 mii de lei, din contul împrumutului acordat
de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma învăţământului în Moldova”;
j) pentru susţinerea proiectelor/programelor culturale ale organizaţiilor necomerciale – în
sumă de 7409,2 mii de lei şi pentru susţinerea activităţii teatrelor, a circului şi a organizaţiilor
concertistice – în sumă de 175748,7 mii de lei;
k) pentru compensarea parţială a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii care se
plătesc de către organizaţiile şi întreprinderile Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Nevăzătorilor din
Moldova” – în sumă de 491,4 mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova – în sumă
de 487,6 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 359,0 mii de
lei;
l) pentru procurarea de utilaj şi materie primă întreprinderilor Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia
Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 2107,7 mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor din Republica
Moldova – în sumă de 1445,5 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în
sumă de 1607,6 mii de lei;
m) pentru crearea locurilor de muncă la întreprinderile Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia
Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 250,0 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica
Moldova – în sumă de 250,0 mii de lei;
n) pentru plata de către Asociaţia Surzilor din Republica Moldova a serviciilor de traducere
a limbajului prin semne al persoanelor surde, mute ori surdomute, acordate de interpreţi la
solicitarea acestor persoane – în sumă de 428,5 mii de lei;
o) pentru Fondul de susţinere a populaţiei – în sumă de 86566,3 mii de lei, inclusiv 64701,9
mii de lei pentru finanţarea pachetului minim de servicii sociale de către autorităţile administraţiei
publice locale de nivelul al doilea;
p) pentru finanţarea partidelor politice – în sumă de 38172,7 mii de lei;
q) pentru finanţarea investiţiilor capitale pe autorităţi publice centrale – în sumă de
4133374,0 mii de lei, cu repartizarea lor conform anexei nr.6;
r) în bugetul Fondului de Investiţii Sociale, pentru lucrări de renovare a instituţiilor de
învăţământ primar, gimnazial şi liceal din subordinea autorităţilor publice locale – în sumă de
97802,1 mii de lei din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului
„Reforma învăţământului în Moldova”.

Art.3. – Se aprobă în bugetul de stat alocaţii pentru:


a) plata cotizaţiilor în organizaţiile internaţionale al căror membru este Republica Moldova
– în sumă de 65600,9 mii de lei, pentru implementarea Strategiei de reformă a administraţiei
publice (inclusiv cheltuieli de personal) – în sumă de 40000,0 mii de lei, pentru activităţi de
reintegrare a ţării – în sumă de 15000,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocaţii se va efectua în
baza hotărârilor de Guvern;
b) fondul de rezervă al Guvernului – în sumă de 50000,0 mii de lei şi fondul de intervenţie
al Guvernului – în sumă de 38000,0 mii de lei;
c) susţinerea programului de granturi pentru iniţiativele tinerilor la nivel local – în sumă de
1500,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocaţii se va efectua în modul stabilit de către Guvern;
d) susţinerea programului „Diaspora Acasă Reuşeşte «DAR 1+3»” – în sumă de 10000,0 mii
de lei. Repartizarea acestor alocaţii se va efectua în modul stabilit de către Guvern.

Art.4. – (1) Se aprobă în bugetul de stat transferuri către alte bugete şi fonduri:
a) la bugetul asigurărilor sociale de stat – în sumă de 8560479,0 mii de lei, dintre care pentru
acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat – 1875966,4 mii de lei;
b) la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală – în sumă de 3005692,2 mii de lei,
inclusiv pentru asigurarea unor categorii de persoane conform legislaţiei – 2852472,9 mii de lei,
pentru realizarea programelor naţionale în domeniul ocrotirii sănătăţii – 76398,2 mii de lei şi din
contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Modernizarea sectorului
sănătăţii în Republica Moldova” – 76821,1 mii de lei;
c) la bugetele locale – în sumă totală de 13281062,6 mii de lei, dintre care pentru acoperirea
cheltuielilor efectuate din contul veniturilor proprii ale bugetelor locale pentru infrastructura
drumurilor, finanţate din contul transferurilor cu destinaţie specială de la bugetul de stat – 1046,9
mii de lei, din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma
învăţământului în Moldova” pentru procurarea utilajului şi mobilierului şcolar – 42009,0 mii de
lei, pentru dotarea laboratoarelor – 5000,0 mii de lei. Repartizarea transferurilor la bugetele locale
se efectuează conform anexei nr.7.
(2) Fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale este suplimentat cu
cota-parte de 10% din impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător încasat în anul 2018.
Pentru unităţile administrativ-teritoriale cărora suplimentarea bugetelor locale din contul majorării
transferurilor cu destinaţie generală nu acoperă integral costurile de implementare a Legii
nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, aferente domeniilor proprii
de activitate, în bugetul de stat sunt prevăzute transferuri de compensare în sumă de 116323,4 mii
de lei.
(3) Pentru continuarea implementării proiectului-pilot de organizare a alimentaţiei în
sistemul de învăţământ, cheltuielile aferente alimentaţiei copiilor/elevilor din instituţiile publice
de învăţământ general din raionul Străşeni vor fi gestionate de către Consiliul raional Străşeni.

Art.5. – Pentru implementarea Programului de stat „Prima casă” se prevăd alocaţii în sumă
de 70000,0 mii de lei, inclusiv 50000,0 mii de lei pentru onorarea garanţiilor de stat în cadrul
programului. Repartizarea acestor alocaţii se va efectua în modul stabilit de către Guvern.

Art.6. – (1) Se prevăd mijloace financiare pentru:


a) majorarea capitalului social al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” – în sumă
de 415459,6 mii de lei (echivalentul a 18,44 milioane de euro) din contul împrumutului acordat de
Banca Europeană de Investiţii în cadrul Proiectului de achiziţie a locomotivelor şi de restructurare
a infrastructurii feroviare;
b) majorarea capitalului social al Societăţii cu Răspundere Limitată „Arena Naţională” – în
sumă de până la 71589,8 mii de lei (echivalentul a 3,18 milioane de euro).
(2) Alocarea mijloacelor prevăzute la alin.(1) se va efectua în baza hotărârilor de Guvern.

Art.7. – Mijloacele financiare primite de la bugetele componente ale bugetului public


naţional de către autorităţile/instituţiile publice la autogestiune, întreprinderile de stat şi societăţile
pe acţiuni, ai căror fondatori sunt autorităţile publice centrale şi locale, conform anexei nr.8, se
gestionează prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor.

Art.8. – Se stabileşte că, la situaţia din 31 decembrie 2020, datoria de stat internă nu va
depăşi 25707,3 milioane de lei, datoria de stat externă – 41820,9 milioane de lei (echivalentul a
2208,1 milioane de dolari SUA). Soldul garanţiilor de stat externe va constitui zero lei, iar soldul
garanţiilor de stat interne nu va depăşi 1600,0 milioane de lei.

Art.9. – (1) Impozitul privat reprezintă o plată unică ce se percepe la efectuarea tranzacţiilor
cu bunuri proprietate publică în procesul de privatizare, indiferent de tipul mijloacelor folosite.
(2) Subiecţi ai impunerii cu impozit privat sunt persoanele juridice şi persoanele fizice din
Republica Moldova, precum şi persoanele juridice şi persoanele fizice străine, cărora, în procesul
de privatizare, li se dau în proprietate privată bunuri proprietate publică.
(3) Obiecte ale impunerii cu impozit privat sunt bunurile proprietate publică, inclusiv
acţiunile.
(4) Cota impozitului privat se stabileşte la 1% din valoarea de achiziţie a bunurilor
proprietate publică supuse privatizării, inclusiv din valoarea acţiunilor supuse privatizării.
(5) Impozitul privat se achită până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare şi se
virează la bugetul de stat sau la bugetul local, în funcţie de apartenenţa bunului.
(6) Nu se achită impozit privat în cazul primirii gratuite în proprietate privată a bunurilor
proprietate publică de către persoane fizice rezidente care nu desfăşoară activitate de
întreprinzător.
(7) În cazul rezoluţiunii contractului de vânzare-cumpărare, determinată de neexecutarea sau
de executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de cumpărător, sumele plătite în calitate
de impozit privat nu se restituie.
(8) Monitorizarea îndeplinirii prevederilor prezentului articol revine autorităţilor publice
centrale sau locale, în funcţie de apartenenţa bunului proprietate publică.

Art.10. – (1) Pentru calcularea, începând cu 1 ianuarie 2020, a salariilor angajaţilor din
sectorul bugetar, în conformitate cu prevederile Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de
salarizare în sectorul bugetar, se stabileşte valoarea de referinţă în mărime de 1650 de lei.
(2) Prin derogare de la prevederile alin.(1), se stabilesc următoarele valori de referinţă:
a) în mărime de 1300 de lei:
– pentru persoanele cu funcţii de demnitate publică din cadrul autorităţilor/instituţiilor
finanţate de la bugetul de stat, cu excepţia judecătorilor, a procurorilor, a inspectorilor-judecători,
a secretarului general al Guvernului, a secretarilor de stat, a şefilor şi şefilor adjuncţi ai oficiilor
teritoriale ale Cancelariei de Stat;
– pentru şefii de cabinet şi consilierii din cadrul cabinetului Preşedintelui Parlamentului, al
Preşedintelui Republicii Moldova şi al Prim-ministrului;
b) în mărime de 1750 de lei:
– pentru personalul didactic, ştiinţifico-didactic şi personalul de conducere din instituţiile de
învăţământ, conducători (directori şi directori adjuncţi) ai instituţiilor de educaţie timpurie,
învăţământ primar, gimnazial, liceal şi profesional tehnic;
– pentru personalul care, conform anexelor la Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de
salarizare în sectorul bugetar, se încadrează în clasele de salarizare de la 1 până la 25;
– pentru corpul de ofiţeri din Inspectoratul Naţional de Patrulare al Inspectoratului General
al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne (cu excepţia Companiei nr.1 din cadrul Batalionului
nr.1 al Brigăzii de patrulare), din subdiviziunile deconcentrate ale Inspectoratului General al
Poliţiei, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi din Inspectoratul General de
Carabinieri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
c) în mărime de 1800 de lei:
– pentru corpul de subofiţeri din Inspectoratul Naţional de Patrulare al Inspectoratului
General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne (cu excepţia Companiei nr.1 din cadrul
Batalionului nr.1 al Brigăzii de patrulare), din subdiviziunile deconcentrate ale Inspectoratului
General al Poliţiei, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi din Inspectoratul General
de Carabinieri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
– pentru consilierii pentru soluţionarea contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale pentru
Soluţionarea Contestaţiilor (cu excepţia directorului general şi directorului general adjunct);
– pentru efectivul de soldaţi şi sergenţi din cadrul Ministerului Apărării;
d) în mărime de 1900 de lei – pentru directorii instituţiilor de învăţământ general, altele decât
instituţiile de educaţie timpurie, învăţământ primar, gimnazial, liceal şi profesional tehnic, cu
excepţia directorilor adjuncţi din aceste instituţii, pentru care valoarea de referinţă este de 1750 de
lei;
e) în mărime de 2000 de lei – pentru personalul, inclusiv cu funcţii de demnitate publică, din
cadrul Serviciului Protecţie şi Pază de Stat;
f) în mărime de 2500 de lei:
– pentru judecători (cu excepţia judecătorilor din cadrul Curţii Constituţionale, al Consiliului
Superior al Magistraturii şi al Curţii Supreme de Justiţie), procurori, inspectori-judecători,
inspectori din cadrul Inspecţiei procurorilor;
– pentru personalul, inclusiv cu funcţii de demnitate publică, din cadrul Serviciului de
Informaţii şi Securitate, Centrului Naţional Anticorupţie, Autorităţii Naţionale de Integritate,
Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;
– pentru personalul, inclusiv cu funcţii publice de conducere, din cadrul Autorităţii
Aeronautice Civile;
g) în mărime de 2600 de lei – pentru judecătorii din cadrul Curţii Constituţionale, al
Consiliului Superior al Magistraturii şi al Curţii Supreme de Justiţie.

Art.11. – (1) Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică se


prezintă în anexa nr.9.
(2) Se scutesc de plata chiriei (exceptând plata serviciilor comunale):
a) autorităţile/instituţiile bugetare finanţate de la bugetul de stat, instituţiile publice ce
implementează proiecte finanţate din surse externe – parte a bugetului de stat (unităţi de
implementare) şi uniunile de creaţie – pentru încăperile închiriate de la alte autorităţi/instituţii
bugetare finanţate de la bugetul de stat, precum şi de la întreprinderile de stat al căror fondator este
autoritatea ierarhic superioară acestora, fără drept de sublocaţiune;
b) întreprinderile de stat al căror fondator este Administraţia Naţională a Penitenciarelor –
pentru încăperile închiriate de la instituţiile din cadrul sistemului penitenciar.

Art.12. – (1) Băncilor care au acordat până la 29 iulie 1994 credite preferenţiale pe termen
lung cooperativelor de construcţie a locuinţelor înfiinţate până la 1 ianuarie 1993 şi care au început
construcţia caselor până la această dată, băncilor care au acordat după 29 iulie 1994 astfel de
credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor, specificate în Hotărârea Parlamentului
nr.209/1994, precum şi băncilor care au acordat credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor,
specificate în hotărârile Parlamentului nr.834/1996, nr.1588/1998, nr.1147/2000 şi nr.905/2002,
în condiţiile prevăzute de aceste hotărâri, li se compensează de la bugetul de stat veniturile ratate
prin acordarea acestor credite.
(2) În conformitate cu prevederile alin.(1), băncilor li se compensează şi veniturile ratate
prin acordarea de credite preferenţiale şi de credite fără dobândă categoriilor de persoane care,
potrivit legislaţiei, beneficiază de acest drept, în funcţie de sursa de compensare a acestor pierderi
prevăzută în actele normative.
(3) Sub incidenţa prevederilor alin.(1) şi (2) nu cad creditele folosite contrar destinaţiei.

Art.13. – Despăgubirile pentru persoanele care, potrivit legislaţiei, sunt supuse asigurării de
stat obligatorii se plătesc, în baza documentelor perfectate de către serviciile de specialitate ale
autorităţilor/instituţiilor în care sunt angajate aceste persoane, din mijloacele
autorităţilor/instituţiilor respective.

Art.14. – (1) Comisioanele pentru serviciile de distribuire a compensaţiilor persoanelor


supuse represiunilor politice, a compensaţiilor unice pentru conectarea la conducta de gaze
naturale, a indemnizaţiilor unice pentru construcţia de case individuale sau de locuinţe
cooperatiste, procurarea de spaţiu locativ sau restaurarea caselor vechi, a plăţilor sociale efectuate
din mijloacele Fondului de susţinere a populaţiei şi a altor plăţi sociale cu destinaţie specială pentru
unele categorii de populaţie prevăzute în bugetul de stat se stabilesc la încheierea contractelor între
prestatorul de servicii de plată şi Ministerul Finanţelor, la valoarea maximă de 0,8% din suma
distribuită.
(2) Comisioanele pentru serviciile de recepţionare a cererilor pentru indexare şi distribuire a
sumelor indexate conform Legii nr.1530/2002 privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor
în Banca de Economii, prestate prin intermediul Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”, se
stabilesc la valoarea maximă de 10 lei pentru cererea recepţionată şi la valoarea maximă de 0,8%
din suma distribuită.
(3) Comisionul pentru eliberarea numerarului de către bănci pentru plata prestaţiilor sociale,
specificate la alin.(1) şi (2), prin intermediul Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei” se stabileşte
la valoarea maximă de 0,25% din suma eliberată şi se achită de la bugetul de stat.
(4) Comisioanele pentru serviciile de încasare prin alte instrumente de plată decât cardurile
de plată de la populaţie, de la agenţii constatatori, de la perceptorii fiscali şi de la funcţionarii
fiscali a plăţilor în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor (cu excepţia plăţii drepturilor
de import-export), precum şi comisionul la restituirea plăţilor către populaţie se stabilesc în valoare
maximă de 1,0% pentru o plată de la suma încasată/restituită, dar nu mai puţin de 1 leu şi nu mai
mult de 2,5 lei, pe bază de contract încheiat de către Ministerul Finanţelor cu prestatorii de servicii
de plată, şi se achită de la bugetul de stat.
(5) Comisioanele specificate la alin.(4) pentru bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondurile
asigurării obligatorii de asistenţă medicală vor fi restituite bugetului de stat.

Art.15. – (1) Se stabileşte achitarea de la bugetul de stat a comisioanelor pentru:


a) executarea prin sistemul automatizat de plăţi interbancare a documentelor de plată din
sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor;
b) serviciile de ridicare în numerar a mijloacelor băneşti şi pentru deservirea operaţiunilor
valutare în conturile bugetului de stat, ale bugetelor locale, ale autorităţilor/instituţiilor publice la
autogestiune şi ale altor entităţi deservite prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor;
c) serviciile de încasare prin carduri de plată de la populaţie a plăţilor la bugetele componente
ale bugetului public naţional şi pentru restituirea plăţilor de la aceste bugete populaţiei;
d) serviciile bancare la deservirea conturilor destinate realizării proiectelor finanţate din
surse externe, gestionate prin sistemul trezorerial;
e) serviciile de transfer/ridicare în numerar a mijloacelor băneşti, în baza documentelor
executorii, din conturile bugetului de stat şi ale bugetelor locale;
f) menţinerea gropurilor sigilate destinate păstrării valorilor.
(2) Comisionul pentru recepţionarea de la persoanele fizice a drepturilor de import-export se
achită de către Serviciul Vamal din contul alocaţiilor aprobate acestuia în bugetul de stat, pe bază
de contract încheiat cu banca.

Art.16. – (1) Dobânzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti ale bugetelor componente
ale bugetului public naţional, ale autorităţilor/instituţiilor publice la autogestiune şi ale altor
entităţi, aflate în conturile deschise în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor/bănci, se
repartizează corespunzător bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor
asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
(2) Dobânzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti în conturile deschise în bănci şi
destinate realizării proiectelor finanţate din surse externe se virează integral la bugetele în a căror
componenţă sunt incluse (bugetul de stat sau bugetele locale), cu excepţia dobânzilor calculate la
soldurile mijloacelor băneşti ale Fondului de Dezvoltare Durabilă, care rămân în gestiunea
acestuia.

Art.17. – Prin derogare de la prevederile art.60 din Legea finanţelor publice şi


responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, Guvernul se autorizează să redistribuie alocaţiile
aprobate prin prezenta lege între ministere, alte autorităţi/instituţii bugetare, ca urmare a
reorganizării structurale a administraţiei publice centrale subordonate Guvernului, inclusiv în
cazul modificării actelor normative sau al adoptării unor acte normative noi privind organizarea şi
funcţionarea acestor entităţi.

Art.18. – Ministerul Finanţelor se autorizează:


a) să modifice, la cererea întemeiată a autorităţilor publice centrale, indicatorii stabiliţi ai
bugetului de stat la venituri şi cheltuieli în funcţie de volumul granturilor, al donaţiilor, al
sponsorizărilor şi al altor mijloace intrate suplimentar cu titlu gratuit în posesia
autorităţilor/instituţiilor bugetare;
b) să redistribuie, la propunerea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi
Mediului:
– alocaţiile aprobate pentru Fondul naţional pentru dezvoltare regională, în baza deciziei
Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale;
– alocaţiile aprobate pentru Fondul ecologic naţional, în baza deciziei Consiliului de
administrare;
c) să redistribuie, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, mijloacele alocate pentru
organizarea şi desfăşurarea alegerilor, între Comisia Electorală Centrală şi Ministerul Afacerilor
Externe şi Integrării Europene, în scopul constituirii şi funcţionării secţiilor de votare peste hotare;
d) să redistribuie, la propunerea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în baza
cererilor întemeiate ale autorităţilor publice locale, alocaţiile aprobate pentru acordarea
compensaţiilor băneşti personalului de conducere şi didactic din instituţiile publice de învăţământ
general, ca urmare a modificării numărului de beneficiari;
e) să redistribuie, la propunerea întemeiată a Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi
Dezvoltare, mijloacele alocate pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor de proiecte, între
autorităţi publice centrale – fondatori ai instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării;
f) să contracteze, pe parcursul anului bugetar, împrumuturi interne pe piaţa valorilor
mobiliare de stat peste limitele prevăzute de bugetul de stat, cu scadenţă în anul 2020, pentru
acoperirea decalajului temporar de casă al bugetului de stat;
g) să emită valori mobiliare de stat pentru crearea rezervei de lichidităţi în scopul reducerii
riscului de lichiditate al bugetului de stat;
h) să recrediteze, din contul împrumuturilor externe, autorităţile executive ale unităţilor
administrativ-teritoriale, drept garanţie de rambursare servind inclusiv transferurile cu destinaţie
generală de la bugetul de stat către bugetele locale respective;
i) să modifice raporturile dintre bugetul de stat şi bugetele locale în cazul delegării, în temei
legal, a unor competenţe sau al retragerii lor, în cazul trecerii, în modul stabilit, a unor instituţii
din subordinea autorităţilor publice locale în subordinea autorităţilor publice centrale şi viceversa,
precum şi în cazul trecerii unor instituţii din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul întâi
în subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea şi viceversa.

Art.19. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2020.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Zinaida GRECEANÎI

Nr.172. Chişinău, 19 decembrie 2019.

Anexa nr.1

Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului de stat

Denumirea Cod Suma,


mii lei
Venituri, total 1 44136645,0
Impozite şi taxe 11 40536199,0
Granturi primite 13 1773455,5
Alte venituri 14 1800331,9
Transferuri primite în cadrul bugetului public naţional 19 26658,6
Cheltuieli, total 2+3 51551945,0
dintre care:
Cheltuieli de personal 21 7009983,6
Transferuri acordate în cadrul bugetului public naţional 29 24847233,8
Investiţii capitale în active materiale în curs de execuţie 3192 4133374,0
Sold bugetar -7415300,0
Surse de finanţare, total 7415300,0
Active financiare 4 -1455260,5
Creanţe interne 41 411103,6
Împrumuturi recreditate interne între bugete 46 48440,2
Împrumuturi recreditate interne instituţiilor nefinanciare şi financiare 47 -1914804,3
Datorii 5 7984452,0
Datorii interne 51 1604188,0
Împrumuturi externe 59 6380264,0
Modificarea soldului de mijloace băneşti 9 886108,5

Anexa nr.2

Componenţa veniturilor bugetului de stat


şi sursele de finanţare a soldului bugetar

Denumirea Cod Suma,


mii lei
Venituri, total 44136645,0
Impozite şi taxe 11 40536199,0
Impozite pe venit 111 7406300,0
Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 1603700,0
Impozit pe venitul persoanelor juridice 1112 5802600,0
Impozite pe proprietate 113 44000,0
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional 1133 2000,0
Alte impozite pe proprietate 1136 42000,0
Impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii 114 31065099,0
Taxa pe valoarea adăugată 1141 22686900,0
Accize 1142 6988339,0
Taxe pentru servicii specifice 1144 10770,0
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor 1145 421235,0
genuri de activitate
Alte taxe pentru mărfuri şi servicii 1146 957855,0
Taxa asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe 115 2020800,0
Taxe vamale şi alte taxe de import 1151 1336400,0
Alte taxe asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe 1156 684400,0
Granturi primite 13 1773455,5
Granturi primite de la guvernele altor state 131 109769,8
Granturi curente primite de la guvernele altor state 1311 22715,0
Granturi capitale primite de la guvernele altor state 1312 87054,8
Granturi primite de la organizaţiile internaţionale 132 1663685,7
Granturi curente primite de la organizaţiile internaţionale 1321 1546159,0
Granturi capitale primite de la organizaţiile internaţionale 1322 117526,7
Alte venituri 14 1800331,9
Venituri din proprietate 141 279489,9
Dobânzi încasate 1411 139251,2
Dividende primite 1412 126100,0
Renta 1415 14138,7
Venituri din vânzarea mărfurilor şi serviciilor 142 1053792,4
Taxe şi plăţi administrative 1422 335258,7
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare 1423 718533,7
Amenzi şi sancţiuni 143 366961,0
Donaţii voluntare 144 10190,0
Alte venituri şi venituri neidentificate 145 89898,6
Transferuri primite în cadrul bugetului public naţional 19 26658,6
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale 191 26658,6
Surse de finanţare, total 7415300,0
Active financiare 4 -1455260,5
Creanţe interne 41 411103,6
Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării 415 211103,6
Alte creanţe interne ale bugetului 418 200000,0
Majorarea altor creanţe interne ale bugetului 41811 -923500,0
Micşorarea altor creanţe interne ale bugetului 41812 1123500,0
Împrumuturi recreditate interne între bugete 46 48440,2
Împrumuturi recreditate între bugetul de stat şi bugetele locale 461 48440,2
Împrumuturi recreditate interne instituţiilor nefinanciare şi 47 -1914804,3
financiare
Împrumuturi recreditate instituţiilor nefinanciare 471 -1467652,7
Împrumuturi recreditate instituţiilor financiare 472 -447151,6
Datorii 5 7984452,0
Datorii interne 51 1604188,0
Valori mobiliare de stat, cu excepţia acţiunilor 513 1654188,0
Valori mobiliare de stat emise pe piaţa primară 5131 2000000,0
Valori mobiliare de stat emise pentru alte scopuri 5134 -345812,0
Garanţii de stat interne 514 -50000,0
Garanţii de stat interne 5141 -50000,0
Datorii externe 58
Alte datorii externe ale bugetului 588
Formarea altor împrumuturi externe 58811 923500,0
Stingerea altor împrumuturi externe 58812 -923500,0
Împrumuturi externe 59 6380264,0
Împrumuturi externe 595 6380264,0
Primirea împrumuturilor externe 9296677,0
Rambursarea împrumuturilor externe -2916413,0
Modificarea soldului de mijloace băneşti 9 886108,5

Anexa nr.3

Bugetele autorităţilor finanţate de la bugetul de stat

3.1. Cheltuieli

Denumirea Cod Suma,


mii lei
Secretariatul Parlamentului 0101
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 164442,8
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 164442,8
Activitatea Parlamentului 0101 164442,8

Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova 0102


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 35262,1
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 35262,1
Activitatea Preşedintelui Republicii Moldova 0201 35262,1

Curtea Constituţională 0103


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 18138,5
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 18138,5
Jurisdicţie constituţională 0401 18138,5

Curtea de Conturi 0104


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 54151,8
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 54151,8
Auditul extern al finanţelor publice 0510 54151,8

Cancelaria de Stat 0201


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 636501,7
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 428865,3
Exercitarea guvernării 0301 79910,1
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 132687,5
e-Transformare a Guvernării 0303 214767,7
Susţinerea diasporei 2403 1500,0
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 194040,0
Sistem de evaluare şi reevaluare a bunurilor imobiliare 6904 194040,0
Învăţământ 09
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 13596,4
Învăţământ superior 8810 12565,2
Perfecţionarea cadrelor 8812 1031,2

Ministerul Finanţelor 0203


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 1400607,5
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 1400607,5
Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 0501 100915,8
Administrarea veniturilor publice 0502 1260949,4
Inspecţia financiară 0504 32118,3
Administrarea achiziţiilor publice 0508 6624,0

Ministerul Justiţiei 0204


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 1196219,9
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 10320,5
Servicii de arhivă 1203 10320,5
Ordine publică şi securitate naţională 03
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 1185899,4
Politici şi management în domeniul justiţiei 4001 36827,1
Apărare a drepturilor şi intereselor legale ale persoanelor 4008 64787,8
Expertiză legală 4009 12739,6
Sistem integrat de informare juridică 4010 9894,9
Administrare judecătorească 4015 40073,2
Asigurarea măsurilor alternative de detenţie 4016 42483,7
Sistemul penitenciar 4302 979093,1

Ministerul Afacerilor Interne 0205


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 2914012,9
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 88655,8
Politici şi management al rezervelor materiale ale statului 2701 15215,2
Rezerve materiale ale statului 2702 63025,6
Servicii de suport în domeniul rezervelor materiale ale statului 2703 10415,0
Ordine publică şi securitate naţională 03
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2595269,7
Politici şi management în domeniul afacerilor interne 3501 23150,2
Ordine şi siguranţă publică 3502 1327581,3
Migraţie şi azil 3503 29856,1
Trupe de carabinieri 3504 194464,5
Servicii de suport în domeniul afacerilor interne 3505 149049,7
Managementul frontierei 3506 518938,9
Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor 3702 352229,0
Protecţia mediului 05
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 4880,4
Managementul deşeurilor radioactive 7006 4880,4
Ocrotirea sănătăţii 07
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 89304,2
Asistenţă medicală primară 8005 27760,9
Asistenţă medicală spitalicească 8010 61543,3
Învăţământ 09
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 135629,4
Învăţământ profesional tehnic postsecundar 8809 13273,0
Învăţământ superior 8810 56892,1
Perfecţionarea cadrelor 8812 65464,3
Protecţie socială 10
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 273,4
Protecţie a familiei şi copilului 9006 101,7
Protecţie socială unor categorii de cetăţeni 9019 171,7

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 0206


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 505689,5
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 505689,5
Politici şi management în domeniul relaţiilor externe 0601 36461,1
Promovarea intereselor naţionale prin intermediul instituţiilor 0602 469228,4
serviciului diplomatic

Ministerul Apărării 0207


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 769886,4
Apărare naţională 02
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 648514,7
Politici şi management în domeniul apărării 3101 14037,3
Servicii de suport în domeniul apărării naţionale 3104 218383,1
Forţele Armatei Naţionale 3106 416094,3
Ocrotirea sănătăţii 07
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 86645,8
Asistenţă medicală primară 8005 12442,4
Asistenţă medicală spitalicească 8010 74203,4
Învăţământ 09
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 34197,1
Învăţământ superior 8810 34197,1
Protecţie socială 10
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 528,8
Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni 9019 528,8

Ministerul Economiei şi Infrastructurii 0218


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 5923893,7
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 65088,3
Tehnologii informaţionale 1504 65088,3
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 5853805,4
Politici şi management în domeniul macroeconomic şi de dezvoltare a 5001 36447,0
economiei
Promovarea exporturilor 5002 73290,5
Susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii 5004 136082,6
Protecţia drepturilor consumatorilor 5008 13292,5
Securitate industrială 5011 26260,5
Politici şi management în sectorul energetic 5801 23085,6
Reţele şi conducte de gaz 5802 4500,0
Reţele electrice 5803 130050,0
Eficienţă energetică şi surse regenerabile 5804 114550,0
Reţele termice 5805 3145,0
Dezvoltarea bazei normative în construcţii 6104 20604,2
Dezvoltarea drumurilor 6402 5036898,0
Dezvoltarea transportului naval 6403 19286,0
Dezvoltarea transportului auto 6404 42946,4
Dezvoltarea transportului feroviar 6405 88317,3
Dezvoltarea transportului aerian 6406 63749,3
Dezvoltarea sistemului naţional de standardizare 6802 5200,0
Dezvoltarea sistemului naţional de metrologie 6804 12900,5
Dezvoltarea sistemului naţional de acreditare 6805 3200,0
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 5000,0
Gestionarea şi menţinerea fondului locativ 7508 5000,0

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului 0219


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 2628103,5
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 1762,9
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică 1605 1762,9
„Biotehnologie”
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 1773253,9
Susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii 5004 31500,0
Politici şi management în domeniul agriculturii, dezvoltării regionale şi 5101 41372,3
mediului
Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură 5102 453686,2
Creşterea şi sănătatea animalelor 5103 9100,0
Dezvoltarea viticulturii şi vinificaţiei 5104 47563,0
Subvenţionarea producătorilor agricoli 5105 997867,9
Securitate alimentară 5106 500,0
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcţia 5107 86359,1
strategică „Biotehnologie”
Sisteme de irigare şi desecare 5108 10422,5
Eficienţă energetică şi surse regenerabile 5804 21217,1
Reglementare şi control al extracţiei resurselor minerale utile 5902 2504,9
Explorarea subsolului 5903 3781,0
Implementarea proiectelor de dezvoltare regională 6105 13359,1
Dezvoltarea drumurilor 6402 39020,8
Dezvoltarea turismului 6602 15000,0
Protecţia mediului 05
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 263513,9
Prognozarea meteo 5010 26442,2
Politici şi management în domeniul protecţiei mediului 7001 38993,8
Colectarea, conservarea şi distrugerea poluanţilor organici persistenţi, 7002 63187,7
a deşeurilor menajere solide şi deşeurilor chimice
Securitate ecologică a mediului 7003 47211,2
Monitoringul calităţii mediului 7004 67946,1
Protecţia şi conservarea biodiversităţii 7005 10975,0
Radioprotecţie şi securitate nucleară 7008 2282,9
Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice 7011 6475,0
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 404928,1
Aprovizionarea cu apă şi canalizare 7503 393698,9
Construcţia locuinţelor 7504 11229,2
Învăţământ 09
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 182480,3
Învăţământ profesional tehnic postsecundar 8809 101818,3
Învăţământ superior 8810 80101,0
Servicii generale în educaţie 8813 561,0
Protecţie socială 10
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2164,4
Protecţie a familiei şi copilului 9006 2164,4

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 0220


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 3033123,4
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 216837,3
Cercetări ştiinţifice aplicate în direcţia strategică „Patrimoniul 0807 37746,1
naţional şi dezvoltarea societăţii”
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică „Materiale, 1602 54450,8
tehnologii şi produse inovative”
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică „Eficienţa 1603 1937,3
energetică şi valorificarea surselor regenerabile de energie”
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică „Sănătate şi 1604 5494,6
biomedicină”
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică 1605 24575,1
„Biotehnologie”
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică „Patrimoniul 1606 44477,1
naţional şi dezvoltarea societăţii”
Politici şi management în domeniul cercetărilor ştiinţifice 1901 10181,0
Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării 1907 37975,3
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 136159,3
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul politicilor macroeconomice şi 5007 100671,0
programelor de dezvoltare economică, în direcţia strategică
„Materiale, tehnologii şi produse inovative”
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcţia 5107 27003,4
strategică „Biotehnologie”
Cercetări ştiinţifice aplicate în sectorul energetic în direcţia strategică 5807 8484,9
„Eficienţa energetică şi valorificarea surselor regenerabile de energie”
Ocrotirea sănătăţii 07
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 3339,6
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul sănătăţii publice şi serviciilor 8007 3339,6
medicale, în direcţia strategică „Sănătate şi biomedicină”
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 533785,2
Dezvoltarea culturii 8502 258274,0
Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional 8503 83281,2
Susţinerea culturii scrise 8504 8229,4
Susţinerea cinematografiei 8510 13334,1
Sport 8602 150062,3
Tineret 8603 20604,2
Învăţământ 09
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2116010,1
Politici şi management în domeniul educaţiei, culturii şi cercetării 8801 181400,9
Învăţământ gimnazial 8804 8666,6
Învăţământ special 8805 55117,3
Învăţământ liceal 8806 142182,0
Învăţământ profesional tehnic secundar 8808 471075,0
Învăţământ profesional tehnic postsecundar 8809 414943,3
Învăţământ superior 8810 695880,2
Perfecţionarea cadrelor 8812 18694,7
Servicii generale în educaţie 8813 16426,1
Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi 8814 35383,7
Curriculum 8815 61581,3
Asigurarea calităţii în învăţământ 8816 14659,0
Protecţie socială 10
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 26991,9
Protecţie a familiei şi copilului 9006 26991,9

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 0221


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 2316772,4
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 6480,7
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică „Sănătate şi 1604 6480,7
biomedicină”
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 54665,2
Servicii generale în domeniul forţei de muncă 5003 54665,2
Ocrotirea sănătăţii 07
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 1309990,9
Sănătate publică 8004 192693,0
Asistenţă medicală specializată de ambulatoriu 8006 5528,4
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul sănătăţii publice şi serviciilor 8007 37974,2
medicale, în direcţia strategică „Sănătate şi biomedicină”
Asistenţă medicală de reabilitare şi recuperare 8013 162065,9
Medicină legală 8014 54775,0
Programe naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii 8018 428641,4
Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii sănătăţii 8019 428313,0
Învăţământ 09
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 306490,2
Învăţământ profesional tehnic postsecundar 8809 86896,0
Învăţământ superior 8810 150683,0
Învăţământ postuniversitar 8811 57983,4
Perfecţionarea cadrelor 8812 10540,3
Servicii generale în educaţie 8813 387,5
Protecţie socială 10
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 639145,4
Politici şi management în domeniul ocrotirii sănătăţii şi protecţiei 9001 23635,7
sociale
Protecţie a persoanelor în etate 9004 162623,4
Protecţie a familiei şi copilului 9006 64614,0
Protecţie a şomerilor 9008 51949,9
Protecţie în domeniul asigurării cu locuinţe 9009 385,0
Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale 9010 173389,5
Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 90963,9
Serviciul public în domeniul protecţiei sociale 9017 8932,0
Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni 9019 55922,9
Susţinerea activităţilor sistemului de protecţie socială 9020 6729,1

Biroul Naţional de Statistică 0241


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 107053,2
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 107053,2
Politici şi management în domeniul statisticii 1201 32293,0
Lucrări statistice 1202 58190,2
Desfăşurarea recensămintelor 1204 16570,0

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru 0242


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 46363,8
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 46363,8
Politici şi management în domeniul geodeziei, cartografiei şi 6901 5286,1
cadastrului
Dezvoltarea relaţiilor funciare şi a cadastrului 6902 8005,0
Valorificarea terenurilor noi şi sporirea fertilităţii solurilor 6903 12300,0
Sistem de evaluare şi reevaluare a bunurilor imobiliare 6904 3950,0
Geodezie, cartografie şi geoinformatică 6905 16822,7

Agenţia Relaţii Interetnice 0243


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 4228,2
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 4228,2
Politici şi management în domeniul minorităţilor naţionale 2401 3728,2
Relaţii interetnice 2402 500,0

Agenţia „Moldsilva” 0244


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 14571,9
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 14571,9
Politici şi management în domeniul sectorului forestier 5401 3571,9
Dezvoltarea silviculturii 5402 11000,0
Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale 0248
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 39504,2
Ocrotirea sănătăţii 07
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 39504,2
Management al medicamentelor şi dispozitivelor medicale 8016 39504,2

Agenţia Proprietăţii Publice 0249


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 26020,0
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 26020,0
Administrarea patrimoniului de stat 5009 26020,0

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare 0250


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 31721,3
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 16581,8
Cercetări ştiinţifice aplicate în direcţia strategică „Patrimoniul 0807 1338,5
naţional şi dezvoltarea societăţii”
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică „Materiale, 1602 1535,0
tehnologii şi produse inovative”
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică „Eficienţa 1603 250,0
energetică şi valorificarea surselor regenerabile de energie”
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică „Sănătate şi 1604 680,0
biomedicină”
Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia strategică „Patrimoniul 1606 1267,0
naţional şi dezvoltarea societăţii”
Politici şi management în domeniul cercetărilor ştiinţifice 1901 6796,2
Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării 1907 1350,0
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat 1908 3365,1
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 12317,0
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul politicilor macroeconomice şi 5007 8685,0
programelor de dezvoltare economică, în direcţia strategică
„Materiale, tehnologii şi produse inovative”
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcţia 5107 2432,0
strategică „Biotehnologie”
Cercetări ştiinţifice aplicate în sectorul energetic în direcţia strategică 5807 1200,0
„Eficienţa energetică şi valorificarea surselor regenerabile de energie”
Ocrotirea sănătăţii 07
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2822,5
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul sănătăţii publice şi serviciilor 8007 2822,5
medicale, în direcţia strategică „Sănătate şi biomedicină”

Agenţia de Investiţii 0251


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 41258,3
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 41258,3
Promovarea exporturilor 5002 36667,6
Promovarea investiţilor 5016 4590,7

Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală 0252


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 64706,0
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 64706,0
Proprietate intelectuală 5017 64706,0

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor 0275


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 229404,2
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 229404,2
Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură 5102 600,0
Creşterea şi sănătatea animalelor 5103 33812,7
Securitate alimentară 5106 194991,5
Agenţia Naţională Antidoping 0277
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 2458,3
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2458,3
Politici şi management în domeniul tineretului şi sportului 8601 2458,3

Centrul Serviciului Civil 0279


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 1580,4
Apărare naţională 02
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 1580,4
Serviciul civil de alternativă 3105 1580,4

Consiliul Superior al Magistraturii 0301


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 442113,3
Ordine publică şi securitate naţională 03
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 442113,3
Organizare a sistemului judecătoresc 4002 15511,2
Înfăptuirea justiţiei 4018 426602,1

Consiliul Superior al Procurorilor 0302


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 13272,7
Ordine publică şi securitate naţională 03
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 13272,7
Organizarea activităţii sistemului Procuraturii 4019 13272,7

Procuratura Generală 0303


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 361751,9
Ordine publică şi securitate naţională 03
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 361751,9
Implementarea politicii penale a statului 4006 361751,9

Oficiul Avocatului Poporului 0401


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 13390,1
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 13390,1
Respectarea drepturilor şi libertăţilor omului 0402 13390,1

Comisia Electorală Centrală 0402


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 222422,1
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 222422,1
Sistemul electoral 2202 222422,1
Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal 0403
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 7907,9
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 7907,9
Protecţia datelor personale 1503 7907,9

Consiliul Audiovizualului 0404


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 10826,5
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 10826,5
Asigurarea controlului asupra instituţiilor în domeniul audiovizualului 8509 10826,5

Consiliul Concurenţei 0405


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 24311,9
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 24311,9
Protecţia concurenţei 5005 24311,9

Serviciul de Informaţii şi Securitate 0406


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 362010,9
Ordine publică şi securitate naţională 03
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 351555,5
Politici şi management în domeniul securităţii naţionale 3601 296857,8
Asigurarea securităţii de stat 3602 54697,7
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 10455,4
Sistemul de curierat 6502 10455,4

Autoritatea Naţională de Integritate 0407


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 29962,5
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 29962,5
Controlul şi soluţionarea conflictelor de interese 0702 29962,5

Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat 0408


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 149423,2
Ordine publică şi securitate naţională 03
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 149423,2
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul afacerilor interne 3507 1934,2
Asigurarea securităţii de stat 3602 147489,0

Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi 0409


asigurarea egalităţii
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 4294,7
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 4294,7
Protecţia împotriva discriminării 0403 4294,7

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor 0410


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 6503,7
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 6503,7
Administrarea achiziţiilor publice 0508 6503,7

Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor 0411


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 13702,8
Ordine publică şi securitate naţională 03
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 13702,8
Prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului 4803 13702,8

Centrul Naţional Anticorupţie 0412


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 125300,2
Ordine publică şi securitate naţională 03
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 125300,2
Prevenire, cercetare şi combaterea contravenţiilor corupţionale 4802 125300,2

Academia de Ştiinţe a Moldovei 0501


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 22525,0
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 22525,0
Politici şi management în domeniul cercetărilor ştiinţifice 1901 8849,4
Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării 1907 13675,6

Institutul Naţional al Justiţiei 0502


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 17845,5
Ordine publică şi securitate naţională 03
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 17845,5
Instruire iniţială şi continuă în domeniul justiţiei 4012 17845,5

Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania 0503


„Teleradio-Moldova”
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 126260,5
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 126260,5
Susţinerea televiziunii şi radiodifuziunii publice 8505 126260,5

Fondul de Investiţii Sociale 0504


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 169368,5
Învăţământ 09
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 169368,5
Educaţie timpurie 8802 43096,5
Învăţământ primar 8803 1000,0
Învăţământ gimnazial 8804 3000,0
Învăţământ liceal 8806 122272,0

Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova 0505


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 49025,1
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 49025,1
Sisteme de irigare şi desecare 5108 49025,1

Acţiuni generale 0799


Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 27174050,1
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 4534451,3
Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 0501 21936,0
Cooperare externă 0604 65600,9
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 88000,0
Reintegrarea ţării 0803 15000,0
Reforma administraţiei publice 0804 40000,0
Acţiuni cu caracter general 0808 29000,0
Raporturi interbugetare pentru nivelarea posibilităţilor financiare 1101 2099646,4
Raporturi interbugetare cu destinaţie specială 1102 111443,4
Raporturi interbugetare de compensare 1103 116323,4
Datoria de stat internă 1701 1445500,0
Datoria de stat externă 1702 502001,2
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 1104799,2
Susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii 5004 82880,0
Dezvoltarea drumurilor 6402 1021919,2
Ocrotirea sănătăţii 07
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 3005692,2
Programe naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii 8018 76398,2
Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii sănătăţii 8019 76821,1
Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală din partea statului 8020 2852472,9
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 216755,5
Tineret 8603 1500,0
Asigurarea de către stat a şcolilor sportive la nivel local 8604 215255,5
Învăţământ 09
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 9404415,2
Învăţământ gimnazial 8804 4075,0
Învăţământ liceal 8806 42934,0
Asigurarea de către stat a învăţământului la nivel local 8817 9357406,2
Protecţie socială 10
Cheltuieli şi active nefinanciare, total 8907936,7
Protecţie în domeniul asigurării cu locuinţe 9009 21695,1
Susţinerea suplimentară a unor categorii de populaţie 9011 1012373,2
Compensarea pierderilor pentru depunerile băneşti ale cetăţenilor în 9014 64000,0
Banca de Economii
Protecţia socială a persoanelor în situaţii de risc 9015 5672139,4
Susţinerea sistemului public de asigurări sociale 9016 1875966,4
Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni 9019 9400,0
Subvenţionarea dobânzilor la creditele bancare preferenţiale acordate 9023 5,0
cooperativelor de construcţii
Compensarea diferenţei de tarife la energia electrică şi gazele naturale 9030 31929,4
pentru populaţia din unele localităţi din raioanele Dubăsari şi Căuşeni
şi din satul Varniţa din raionul Anenii Noi
Asistenţa socială de către stat a unor categorii de cetăţeni la nivel local 9032 220428,2
TOTAL 51551945,0

3.2. Resurse

– mii lei –
Denumirea Cod Total inclusiv
resurse venituri resurse ale
generale colectate proiectelor
finanţate
din surse
externe
Secretariatul Parlamentului 0101 164442,8 163327,8 1115,0
Aparatul Preşedintelui Republicii 0102 35262,1 34962,1 300,0
Moldova
Curtea Constituţională 0103 18138,5 18138,5
Curtea de Conturi 0104 54151,8 54151,8
Cancelaria de Stat 0201 636501,7 279512,7 50118,0 306871,0
Ministerul Finanţelor 0203 1400607,5 1276459,1 29755,9 94392,5
Ministerul Justiţiei 0204 1196219,9 842630,3 12966,0 340623,6
Ministerul Afacerilor Interne 0205 2914012,9 2739117,0 118896,4 55999,5
Ministerul Afacerilor Externe şi 0206 505689,5 477925,4 27764,1
Integrării Europene
Ministerul Apărării 0207 769886,4 725852,9 33858,5 10175,0
Ministerul Economiei şi 0218 5923893,7 2233807,5 86350,0 3603736,2
Infrastructurii
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 0219 2628103,5 2121871,4 73402,9 432829,2
Regionale şi Mediului
Ministerul Educaţiei, Culturii şi 0220 3033123,4 2727601,0 46321,1 259201,3
Cercetării
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi 0221 2316772,4 1766650,1 209574,9 340547,4
Protecţiei Sociale
Biroul Naţional de Statistică 0241 107053,2 99580,9 3800,0 3672,3
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru 0242 46363,8 46193,8 170,0
Agenţia Relaţii Interetnice 0243 4228,2 3728,2 500,0
Agenţia „Moldsilva” 0244 14571,9 13571,9 1000,0
Agenţia Medicamentului şi 0248 39504,2 39504,2
Dispozitivelor Medicale
Agenţia Proprietăţii Publice 0249 26020,0 25170,0 850,0
Agenţia Naţională pentru Cercetare 0250 31721,3 29791,3 598,0 1332,0
şi Dezvoltare
Agenţia de Investiţii 0251 41258,3 24997,5 16260,8
Agenţia de Stat pentru Proprietate 0252 64706,0 18300,0 46100,0 306,0
Intelectuală
Agenţia Naţională pentru Siguranţa 0275 229404,2 184308,2 45000,0 96,0
Alimentelor
Agenţia Naţională Antidoping 0277 2458,3 2386,3 72,0
Centrul Serviciului Civil 0279 1580,4 1580,4
Consiliul Superior al Magistraturii 0301 442113,3 441303,8 809,5
Consiliul Superior al Procurorilor 0302 13272,7 13272,7
Procuratura Generală 0303 361751,9 361600,9 151,0
Oficiul Avocatului Poporului 0401 13390,1 13390,1
Comisia Electorală Centrală 0402 222422,1 222222,1 200,0
Centrul Naţional pentru Protecţia 0403 7907,9 7907,9
Datelor cu Caracter Personal
Consiliul Audiovizualului 0404 10826,5 10626,5 200,0
Consiliul Concurenţei 0405 24311,9 23961,9 350,0
Serviciul de Informaţii şi Securitate 0406 362010,9 356159,4 5851,5
Autoritatea Naţională de Integritate 0407 29962,5 29962,5
Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat 0408 149423,2 147422,5 66,5 1934,2
Consiliul pentru prevenirea şi 0409 4294,7 4294,7
eliminarea discriminării şi
asigurarea egalităţii
Agenţia Naţională pentru 0410 6503,7 6503,7
Soluţionarea Contestaţiilor
Serviciul Prevenirea şi Combaterea 0411 13702,8 13702,8
Spălării Banilor
Centrul Naţional Anticorupţie 0412 125300,2 123960,2 1340,0
Academia de Ştiinţe a Moldovei 0501 22525,0 20225,0 2100,0 200,0
Institutul Naţional al Justiţiei 0502 17845,5 17641,0 204,5
Instituţia publică naţională a 0503 126260,5 126260,5
audiovizualului Compania
„Teleradio-Moldova”
Fondul de Investiţii Sociale 0504 169368,5 7700,0 161668,5
Fondul de Dezvoltare Durabilă 0505 49025,1 49025,1
Moldova
Acţiuni generale 0799 27174050,1 27174050,1
TOTAL 51551945,0 45033784,4 839290,0 5678870,6

Anexa nr.4

Cheltuielile bugetului de stat conform clasificaţiei funcţionale

Denumirea Cod Suma,


mii lei
Servicii de stat cu destinaţie generală 01 7965623,5
Autorităţi legislative şi executive, servicii bugetar-fiscale, afaceri 011 2356800,0
externe
Servicii generale 013 586643,5
Cercetări ştiinţifice fundamentale 014 225103,1
Cercetări ştiinţifice aplicate legate de servicii de stat cu destinaţie 015 39084,6
generală
Servicii de stat cu destinaţie generală neatribuite la alte grupe 016 483077,9
Serviciul datoriei 017 1947501,2
Raporturi între nivelele administraţiei publice 018 2327413,2
Apărare naţională 02 650095,1
Forţe de apărare naţională 021 416094,3
Alte servicii în domeniul apărării neatribuite la alte grupe 025 234000,8
Ordine publică şi securitate naţională 03 5256134,2
Afaceri interne 031 2718935,0
Servicii de protecţie civilă şi situaţii excepţionale 032 352229,0
Justiţie 033 1041789,7
Sistemul penitenciar 034 979093,1
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul ordinii publice şi securităţii 035 1934,2
naţionale
Alte servicii în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale 036 162153,2
neatribuite la alte grupe
Servicii în domeniul economiei 04 9635156,6
Servicii economice generale, comerciale şi în domeniul forţei de muncă 041 609656,2
Agricultură, gospodărie silvică, gospodărie piscicolă şi gospodărie de 042 1865813,1
vânătoare
Combustibil şi energie 043 296547,7
Minerit, industrie şi construcţii 044 26890,1
Transport 045 6312137,0
Comunicaţii 046 10455,4
Alte activităţi economice 047 278821,7
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul economiei 048 234835,4
Protecţia mediului 05 268394,3
Colectarea şi distrugerea deşeurilor 051 68068,1
Protecţie împotriva poluării mediului 053 115157,3
Protecţie a biodiversităţii 054 10975,0
Alte servicii în domeniul protecţiei mediului neatribuite la alte grupe 056 74193,9
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06 409928,1
Gospodăria de locuinţe 061 11229,2
Aprovizionare cu apă 063 393698,9
Alte servicii în domeniul gospodăriei de locuinţe şi a gospodăriei 066 5000,0
serviciilor comunale neatribuite la alte grupe
Ocrotirea sănătăţii 07 4537299,4
Produse, utilaje şi echipament medical 071 39504,2
Servicii de ambulator 072 45731,7
Servicii spitaliceşti 073 297812,6
Servicii de sănătate publică 074 697732,6
Cercetări ştiinţifice aplicate în domeniul ocrotirii sănătăţii 075 44136,3
Alte servicii în domeniul sănătăţii neatribuite la alte grupe 076 3412382,0
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08 890086,0
Servicii de sport, tineret şi odihnă 081 387422,0
Servicii în domeniul culturii 082 354889,3
Servicii tele-radio şi de presă 083 145316,4
Alte servicii în domeniul culturii, tineretului, sportului, odihnei şi 086 2458,3
cultelor neatribuite la alte grupe
Învăţământ 09 12362187,2
Educaţie timpurie şi învăţământ primar 091 44096,5
Învăţământ secundar 092 378246,9
Învăţământ profesional tehnic 093 1088005,6
Învăţământ superior profesional 094 1088302,0
Învăţământ nedefinit după nivel 095 9550101,7
Servicii afiliate învăţământului 096 17374,6
Alte servicii din domeniul învăţământului neatribuite la alte grupe 098 196059,9
Protecţie socială 10 9577040,6
Protecţie în caz de boală sau incapacitate de muncă 101 173389,5
Protecţie persoanelor în etate 102 162623,4
Protecţie a familiei şi a copiilor 104 93872,0
Protecţie în caz de şomaj 105 51949,9
Protecţie în domeniul asigurării cu locuinţe 106 22080,1
Protecţie împotriva excluziunii sociale 107 90963,9
Alte servicii în domeniul protecţiei sociale neatribuite la alte grupe 109 8982161,8
TOTAL 51551945,0

Anexa nr.5

Volumul cheltuielilor de personal pe autorităţi publice centrale

Denumirea Cod Suma,


mii lei
Secretariatul Parlamentului 0101 103274,8
Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova 0102 17752,3
Curtea Constituţională 0103 11765,0
Curtea de Conturi 0104 45162,3
Cancelaria de Stat 0201 100260,3
Ministerul Finanţelor 0203 936779,4
Ministerul Justiţiei 0204 403042,7
Ministerul Afacerilor Interne 0205 1908498,6
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 0206 60486,4
Ministerul Apărării 0207 469480,5
Ministerul Economiei şi Infrastructurii 0218 133122,9
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului 0219 233238,3
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 0220 529093,8
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 0221 543932,1
Biroul Naţional de Statistică 0241 74231,9
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru 0242 4062,0
Agenţia Relaţii Interetnice 0243 2123,5
Agenţia „Moldsilva” 0244 2678,0
Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale 0248 14235,2
Agenţia Proprietăţii Publice 0249 8153,3
Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare 0250 2955,4
Agenţia de Investiţii 0251 3079,1
Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală 0252 40007,6
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor 0275 119615,7
Agenţia Naţională Antidoping 0277 708,2
Centrul Serviciului Civil 0279 1184,8
Consiliul Superior al Magistraturii 0301 371737,8
Consiliul Superior al Procurorilor 0302 6506,7
Procuratura Generală 0303 310309,6
Oficiul Avocatului Poporului 0401 7200,0
Comisia Electorală Centrală 0402 13393,9
Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal 0403 5719,2
Consiliul Audiovizualului 0404 6649,5
Consiliul Concurenţei 0405 16729,3
Serviciul de Informaţii şi Securitate 0406 244227,9
Autoritatea Naţională de Integritate 0407 24127,6
Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat 0408 95724,1
Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea 0409 2299,9
egalităţii
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor 0410 4460,2
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor 0411 8686,1
Centrul Naţional Anticorupţie 0412 104685,1
Academia de Ştiinţe a Moldovei 0501 7907,4
Institutul Naţional al Justiţiei 0502 10695,2
TOTAL 7009983,6

Anexa nr.6

Investiţiile capitale pe autorităţi publice centrale

– mii lei –
Cod Autoritatea publică TOTAL inclusiv din contul
centrală/Program/Proiect resurselor proiectelor
generale şi finanţate
veniturilor din surse
colectate externe
TOTAL 4133374,0 433784,9 3699589,1

0101 Secretariatul Parlamentului 8000,0 8000,0


0101 Activitatea Parlamentului 8000,0 8000,0
Reconstrucţia clădirii Secretariatului 8000,0 8000,0
Parlamentului, str.Sfatul Ţării nr.37, municipiul
Chişinău

0203 Ministerul Finanţelor 63190,3 31485,5 31704,8


0502 Administrarea veniturilor publice 63190,3 31485,5 31704,8
Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea 54355,6 22650,8 31704,8
posturilor vamale de la frontiera moldo-
română”, inclusiv:
Modernizarea infrastructurii Biroului vamal 10995,8 5559,8 5436,0
Leuşeni
Modernizarea infrastructurii Postului vamal 38094,8 14544,0 23550,8
Sculeni
Modernizarea infrastructurii Postului vamal 5265,0 2547,0 2718,0
Giurgiuleşti
Construcţia zonei de control la Postul vamal 2214,7 2214,7
Giurgiuleşti
Construcţia blocurilor sanitare la 23 de posturi 6620,0 6620,0
vamale

0204 Ministerul Justiţiei 450902,9 112952,9 337950,0


4015 Administrare judecătorească 28556,6 28556,6
Construcţia sediului Judecătoriei Cahul 5434,8 5434,8
Construcţia sediului Judecătoriei Căuşeni 4054,9 4054,9
Construcţia sediului Judecătoriei Edineţ 5051,8 5051,8
Construcţia sediului Judecătoriei Hânceşti 5981,7 5981,7
Construcţia sediului Judecătoriei Orhei 8033,4 8033,4
4302 Sistemul penitenciar 422346,3 84396,3 337950,0
Construcţia casei de arest din municipiul Bălţi 48000,0 48000,0
Reconstrucţia perimetrului de pază al 2000,0 2000,0
Penitenciarului nr.7, satul Rusca, raionul
Hânceşti
Reconstrucţia Penitenciarului nr.17, oraşul 10000,0 10000,0
Rezina
Proiectul „Construcţia penitenciarului din 362346,3 24396,3 337950,0
municipiul Chişinău”

0205 Ministerul Afacerilor Interne 151902,9 108788,2 43114,7


3502 Ordine şi siguranţă publică 21685,9 12499,1 9186,8
Proiectul „Cooperare regională pentru 13686,8 4500,0 9186,8
prevenirea şi combaterea criminalităţii
transfrontaliere România ̶ Moldova”, inclusiv:
Construcţia sediului pentru trei subdiviziuni 13686,8 4500,0 9186,8
operative ale Inspectoratului Naţional de
Investigaţii, str.Bucuriei nr.14, municipiul
Chişinău
Construcţia anexei la clădirea laboratorului de 5719,1 5719,1
expertiză genetico-judiciară (ADN), str.Putna
nr.10, municipiul Chişinău
Construcţia izolatorului de detenţie provizorie al 2280,0 2280,0
Inspectoratului de Poliţie Bălţi
3505 Servicii de suport în domeniul afacerilor 31756,5 11844,0 19912,5
interne
Proiectul „Infrastructura de comunicaţii”, 31756,5 11844,0 19912,5
inclusiv:
Construcţia magistralei de comunicaţii şi 31756,5 11844,0 19912,5
operaţionalizarea Centrului de Cooperare
Transfrontalieră Lipcani, raionul Briceni
3506 Managementul frontierei 23627,3 18324,1 5303,2
Proiectul „Cooperare regională pentru 9578,4 4275,2 5303,2
prevenirea şi combaterea criminalităţii
transfrontaliere România ̶ Moldova”, inclusiv:
Reconstrucţia sediului Sectorului Poliţiei de 2394,6 1068,8 1325,8
Frontieră Brânza, raionul Cahul
Reconstrucţia sediului Sectorului Poliţiei de 2394,6 1068,8 1325,8
Frontieră Stoianovca, raionul Cantemir
Reconstrucţia sediului Sectorului Poliţiei de 2394,6 1068,8 1325,8
Frontieră Toceni, raionul Cantemir
Reconstrucţia sediului Sectorului Poliţiei de 2394,6 1068,8 1325,8
Frontieră Valea Mare, raionul Ungheni
Reconstrucţia sediului Sectorului Poliţiei de 2944,8 2944,8
Frontieră Briceni
Construcţia sediului Sectorului Poliţiei de 2104,1 2104,1
Frontieră Soroca
Construcţia sistemului de comunicaţii al Poliţiei 9000,0 9000,0
de Frontieră (TETRA) pe segmentul moldo-
ucrainean al frontierei
3702 Protecţia civilă şi apărarea împotriva 14833,2 6121,0 8712,2
incendiilor
Construcţia sediului Unităţii de salvatori şi 1000,0 1000,0
pompieri Ungheni
Proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii de 11187,2 2475,0 8712,2
operare a Serviciului mobil de urgenţă,
resuscitare şi descarcerare (SMURD) şi de
pregătire a personalului de intervenţie în situaţii
de urgenţă în zona transfrontalieră dintre
Republica Moldova şi România”, inclusiv:
Construcţia heliportului pentru elicoptere 1446,8 1446,8
medicale, str.Nicolae Testemiţanu nr.29,
municipiul Chişinău
Construcţia heliportului pentru elicoptere 1446,8 1446,8
medicale, str.Poamei nr.21, municipiul Chişinău
Construcţia heliportului pentru elicoptere 1446,8 1446,8
medicale, municipiul Bălţi
Construcţia heliportului pentru elicoptere 1446,8 1446,8
medicale, municipiul Cahul
Reconstrucţia sediului Punctului de operare 2362,5 1012,5 1350,0
terestră SMURD Cantemir
Reconstrucţia sediului Punctului de operare 3037,5 1462,5 1575,0
terestră SMURD Ungheni
Proiectul „Răspuns comun eficient în situaţii de 1170,0 1170,0
urgenţă transfrontaliere”, inclusiv:
Construcţia sediului Dispeceratului Regional 1170,0 1170,0
pentru Situaţii de Urgenţă Nord, municipiul
Bălţi
Proiectul „Îmbunătăţirea capacităţilor de 1476,0 1476,0
comunicare bazate pe TIC în zona
transfrontalieră a României de Nord-Est–
Republica Moldova”, inclusiv:
Reconstrucţia Centrului Republican de Instruire 1476,0 1476,0
pentru Pompieri şi Salvatori, satul Răzeni,
raionul Ialoveni
8812 Perfecţionarea cadrelor 60000,0 60000,0
Construcţia Centrului integrat de pregătire 60000,0 60000,0
pentru aplicarea legii, str.Nicolai Dimo nr.30,
municipiul Chişinău

0206 Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării 18000,0 18000,0


Europene
0602 Promovarea intereselor naţionale prin 18000,0 18000,0
intermediul instituţiilor serviciului
diplomatic
Construcţia complexului Ambasadei Republicii 18000,0 18000,0
Moldova în Republica Belarus, oraşul Minsk

0218 Ministerul Economiei şi Infrastructurii 3221223,4 13262,5 3207960,9


6402 Dezvoltarea drumurilor 3221223,4 13262,5 3207960,9
Proiectul „Susţinerea Programului în sectorul 1191073,5 1191073,5
drumurilor”
Proiectul „Reabilitarea drumurilor locale” 512450,0 512450,0
Proiectul „Reabilitarea drumurilor cu suportul 217699,9 13262,5 204437,4
Republicii Belarus”
Proiectul „Program de dezvoltare a 1300000,0 1300000,0
infrastructurii drumurilor cu suportul Federaţiei
Ruse”

0219 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 67482,2 14653,7 52828,5


Regionale şi Mediului
5102 Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie 43321,6 597,1 42724,5
şi horticultură
Proiectul „Programul rural de rezilienţă 7349,7 7349,7
economico-climatică incluzivă (IFAD VI)”
Proiectul „Programul de rezilienţă rurală (IFAD 22207,1 7,1 22200,0
VII)”
Proiectul „Agricultura competitivă” 13174,8 13174,8
Construcţia depozitului cu atmosferă controlată 590,0 590,0
al Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de
Plante, satul Băcioi, municipiul Chişinău
7504 Construcţia locuinţelor 10104,0 10104,0
Proiectul „Construcţia locuinţelor sociale II” 10104,0 10104,0
8809 Învăţământ profesional tehnic postsecundar 10056,6 10056,6
Reconstrucţia şi modernizarea clădirilor 10056,6 10056,6
Centrului de Excelenţă în Horticultură şi
Tehnologii Agricole, satul Ţaul, raionul
Donduşeni
8810 Învăţământ superior 4000,0 4000,0
Construcţia clădirilor Clinicii veterinare a 4000,0 4000,0
Universităţii Agrare de Stat din Moldova,
str.Mirceşti nr.42, municipiul Chişinău

0220 Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 84400,9 84400,9


1602 Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia 606,3 606,3
strategică „Materiale, tehnologii şi produse
inovative”
Reconstrucţia serelor Grădinii Botanice 606,3 606,3
Naţionale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”,
str.Pădurii nr.18, municipiul Chişinău
8503 Protejarea şi punerea în valoare a 31000,0 31000,0
patrimoniului cultural naţional
Restaurarea edificiului Sălii cu Orgă, bd.Ştefan 2000,0 2000,0
cel Mare şi Sfânt nr.81, municipiul Chişinău
Construcţia edificiului Teatrului Republican 5000,0 5000,0
Muzical-Dramatic „B.P.Hasdeu”, str. Bogdan
Petriceicu Hasdeu nr.6, municipiul Cahul
Restaurarea edificiului Muzeului Naţional de 17000,0 17000,0
Artă al Moldovei, str.31 August 1989 nr.115,
municipiul Chişinău
Reconstrucţia sediului Muzeului de Istorie a 1000,0 1000,0
Evreilor din Republica Moldova, municipiul
Chişinău
Restaurarea şi reconstrucţia edificiilor Muzeului 3000,0 3000,0
Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală,
str.Mihail Kogălniceanu nr.82, municipiul
Chişinău
Restaurarea Bisericii „Adormirea Maicii 2000,0 2000,0
Domnului”, oraşul Căuşeni, filiala Muzeului
Naţional de Artă
Proiectul „Promovarea tradiţiilor etnografice 500,0 500,0
din România şi Republica Moldova”, inclusiv:
Restaurarea Muzeului Satului, filiala Muzeului 500,0 500,0
Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală,
bd.Dacia, municipiul Chişinău
Proiectul „Istoria şi muzica – valorile care ne 500,0 500,0
reunesc”, inclusiv:
Restaurarea caselor tradiţionale ţărăneşti din 500,0 500,0
cadrul Rezervaţiei cultural-naturale „Orheiul
Vechi”, satele Butuceni şi Morovaia, raionul
Orhei
8602 Sport 12000,0 12000,0
Reconstrucţia bazei sportive de canotaj a 4000,0 4000,0
Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor
Naţionale, oraşul Vatra, municipiul Chişinău
Reconstrucţia clădirii cu anexarea sălii 8000,0 8000,0
polivalente a Şcolii Sportive Specializate de
Box din satul Grimăncăuţi, raionul Briceni
8808 Învăţământ profesional tehnic secundar 1610,0 1610,0
Construcţia centralei termice pe gaze naturale a 1610,0 1610,0
Şcolii Profesionale nr.2 din municipiul Cahul
8809 Învăţământ profesional-tehnic postsecundar 39184,6 39184,6
Reconstrucţia şi modernizarea clădirilor 7000,0 7000,0
Centrului de Excelenţă în Construcţii,
str.Gheorghe Asachi nr.71, municipiul Chişinău
Reconstrucţia şi modernizarea clădirilor 16000,0 16000,0
Centrului de Excelenţă în Energetică şi
Electronică, str.Melestiu nr.12, municipiul
Chişinău
Reconstrucţia şi modernizarea clădirilor 1495,8 1495,8
Centrului de Excelenţă în Economie şi Finanţe,
str.Miron Costin nr.26/2, municipiul Chişinău
Reconstrucţia şi modernizarea clădirilor 14688,8 14688,8
Centrului de Excelenţă în Educaţie Artistică
„Ştefan Neaga”, str.Hristo Botev nr.4,
municipiul Chişinău

0221 Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei 52173,4 36241,2 15932,2


Sociale
8013 Asistenţă medicală de reabilitare şi 4471,4 4471,4
recuperare
Renovarea clădirii şi a teritoriului adiacent ale 4471,4 4471,4
Spitalului de Stat, str.Drumul Viilor nr.34,
municipiul Chişinău
8019 Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în 39057,0 23124,8 15932,2
domeniul ocrotirii sănătăţii
Proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii de 24057,0 8124,8 15932,2
operare a Serviciului mobil de urgenţă,
resuscitare şi descarcerare (SMURD) şi de
pregătire a personalului de intervenţie în situaţii
de urgenţă în zona transfrontalieră dintre
Republica Moldova şi România”, inclusiv:
Construcţia Unităţii de primiri urgenţe a 24057,0 8124,8 15932,2
Institutului de Medicină Urgentă, str.Toma
Ciorbă nr.1, municipiul Chişinău
Reconstrucţia blocului operator al Institutului de 15000,0 15000,0
Medicină Urgentă, str.Toma Ciorbă nr.1,
municipiul Chişinău
9009 Protecţie în domeniul asigurării cu locuinţe 385,0 385,0
Construcţia blocului locativ pentru participanţii 385,0 385,0
la lichidarea consecinţelor avariei de la CAE
Cernobâl, str.Alba Iulia nr.97, municipiul
Chişinău
9010 Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi 8260,0 8260,0
Construcţia sediului Centrului Naţional pentru 8260,0 8260,0
Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de
Muncă, str. Alexandru Hâjdeu nr.49, municipiul
Chişinău

0406 Serviciul de Informaţii şi Securitate 6000,0 6000,0


3602 Asigurarea securităţii de stat 6000,0 6000,0
Proiect de investiţii capitale nr.4 6000,0 6000,0

0504 Fondul de Investiţii Sociale 10098,0 10098,0


8806 Învăţământ liceal 10098,0 10098,0
Construcţia blocului de studii al Liceului 10098,0 10098,0
Teoretic „Mihai Eminescu” din municipiul
Comrat

TOTAL 4133374,0 433784,9 3699589,1


inclusiv:
01 Legislativul şi serviciile de suport 8000,0 8000,0
0101 Activitatea Parlamentului 8000,0 8000,0
05 Managementul finanţelor publice 63190,3 31485,5 31704,8
0502 Administrarea veniturilor publice 63190,3 31485,5 31704,8
06 Afacerile externe şi cooperarea externă 18000,0 18000,0
0602 Promovarea intereselor naţionale prin 18000,0 18000,0
intermediul instituţiilor serviciului diplomatic
16 Cercetările ştiinţifice fundamentale 606,3 606,3
1602 Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţia 606,3 606,3
strategică „Materiale, tehnologii şi produse
inovative”
35 Afaceri interne 77069,7 42667,2 34402,5
3502 Ordine şi siguranţă publică 21685,9 12499,1 9186,8
3505 Servicii de suport în domeniul afacerilor interne 31756,5 11844,0 19912,5
3506 Managementul frontierei 23627,3 18324,1 5303,2
36 Securitatea naţională 6000,0 6000,0
3602 Asigurarea securităţii de stat 6000,0 6000,0
37 Protecţie şi salvare în situaţii excepţionale 14833,2 6121,0 8712,2
3702 Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor 14833,2 6121,0 8712,2
40 Justiţia 28556,6 28556,6
4015 Administrare judecătorească 28556,6 28556,6
43 Sistemul penitenciar 422346,3 84396,3 337950,0
4302 Sistemul penitenciar 422346,3 84396,3 337950,0
51 Dezvoltarea agriculturii 43321,6 597,1 42724,5
5102 Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi 43321,6 597,1 42724,5
horticultură
64 Dezvoltarea transporturilor 3221223,4 13262,5 3207960,9
6402 Dezvoltarea drumurilor 3221223,4 13262,5 3207960,9
75 Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi 10104,0 10104,0
serviciilor comunale
7504 Construcţia locuinţelor 10104,0 10104,0
80 Sănătatea publică şi serviciile medicale 43528,4 27596,2 15932,2
8013 Asistenţă medicală de reabilitare şi recuperare 4471,4 4471,4
8019 Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în 39057,0 23124,8 15932,2
domeniul ocrotirii sănătăţii
85 Cultura, cultele şi odihna 31000,0 31000,0
8503 Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului 31000,0 31000,0
cultural naţional
86 Tineret şi sport 12000,0 12000,0
8602 Sport 12000,0 12000,0
88 Învăţământ 124949,2 114851,2 10098,0
8806 Învăţământ liceal 10098,0 10098,0
8808 Învăţământ profesional tehnic secundar 1610,0 1610,0
8809 Învăţământ profesional tehnic postsecundar 49241,2 49241,2
8810 Învăţământ superior 4000,0 4000,0
8812 Perfecţionarea cadrelor 60000,0 60000,0
90 Protecţia socială 8645,0 8645,0
9009 Protecţie în domeniul asigurării cu locuinţe 385,0 385,0
9010 Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi 8260,0 8260,0

Anexa nr.7

Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale

- mii lei -

otal inclusiv transferuri


neral cu cu inclusiv
destinaţie destinaţie pentru pentru pentru pentru asistenţa socială pen- pentru
generală specială învăţă- procu- şcoli Total inclusiv tru chel-
mîntul rarea spor- compensa- indem- com- indem- servicii pres- com- tuieli
general utila- tive rea chel- nizaţii pen- nizaţii sociale taţii pen- capi-
jului tuielilor pentru sarea şi soci- sarea tale
şcolar, pentru copiii dife- com- ale scuti-
mobili- serviciile adop- renţei pen- pen- rilor
erului de trans- taţi de ta- saţii tru co- de la
şcolar port şi cei rife pentru piii plata
şi do- (pentru aflaţi la ener- absol- plasaţi impo-
tarea persoane sub gia venţii în ser- zitu-
labora- lui
toare- cu dizabi- tutelă elec- insti- viciile funci-
lor în litate (cura- trică tuţiilor sociale ar
cadrul severă şi telă) şi la de (ve-
proiec- accentua- gazele învă- nituri
tului tă, copii natu- ţămînt rata-
„Refor- cu diz- rale supe- te)
ma în- abilităţi, rior şi ale
văţă- persoane post- deţi-
mântu- care secun- năto-
lui în însoţesc dar pe- rilor
Mol- o persoa- dago- de
dova” nă cu di- gic tere-
zabilitate nuri
severă agr-
sau un icole
copil situ-
cu diza- ate
bilitate, după
precum şi tra-
pentru seul
persoane Rîbni-
cu diza- ţa-Ti-
bilităţi ras-
loco- pol
motorii)
=4+5 4 5=6+7+8 6 7 8 9=10+11 10 11 12 13 14 15 16 17
0+21 +9+16+17 +12+13
+18+19 +14+15
81062,6 2098599,5 11065092,8 9352406,2 47009,0 215255,5 252357,6 74249,9 65190,8 31929,4 50965,0 15722,2 14300,3 630,0 110813
15473,3 1154229,4 8377003,6 7066453,8 47009,0 189050,5 249668,1 74249,9 65190,8 31929,4 50965,0 13032,7 14300,3 20982
65589,3 944370,1 2688089,2 2285952,4 26205,0 2689,5 2689,5 630,0 89831

39654,9 2042,0 434656,5 372249,5 25527,1 15782,2 4021,6 4865,5 2673,4 3089,2 1132,5 700
32341,1 429620,7 367967,7 25527,1 15782,2 4021,6 4865,5 2673,4 3089,2 1132,5 500
7313,8 2042,0 5035,8 4281,8 200
32341,1 429620,7 367967,7 25527,1 15782,2 4021,6 4865,5 2673,4 3089,2 1132,5 500

4753,6 1259,6 3494,0 2897,6 200


2560,2 782,4 1541,8 1384,2

66064,5 22999,1 2614237,3 2298326,6 66427,2 46372,0 22356,6 9620,1 11173,6 1782,6 1439,1 2400
88257,0 2460022,7 2162041,5 65008,3 46372,0 22356,6 9620,1 11173,6 1782,6 1439,1 2400
77807,5 22999,1 154214,6 136285,1 1418,9
88257,0 2460022,7 2162041,5 65008,3 46372,0 22356,6 9620,1 11173,6 1782,6 1439,1 2400

15374,9 1735,9 13639,0 12334,7


9528,9 1574,1 7954,8 6989,1
6440,6 1219,1 5221,5 4632,9
11178,1 838,8 10339,3 9522,1
11227,4 1988,7 9238,7 7341,5
9359,2 1106,5 8252,7 7822,8
987,9 909,0 78,9
12476,4 1287,5 11188,9 9929,3
1201,1 984,6 216,5
22648,9 2426,8 20222,1 17941,8
8299,6 1202,4 7097,2 6484,5
10119,1 1185,6 8933,5 8142,4
10672,3 1839,0 8833,3 7246,2
16295,6 1159,0 15136,6 12652,2 1418,9
5123,8 867,9 3662,1 3329,3
12399,6 1522,4 10877,2 9652,0
9829,2 687,0 9142,2 8504,5
4644,9 464,8 4180,1 3759,8

35041,4 63369,6 265396,4 221620,2 5685,0 3477,0 6113,6 1868,4 2065,8 968,7 932,1 278,6 2662
15642,1 39509,5 170871,0 139068,2 5685,0 3477,0 6113,6 1868,4 2065,8 968,7 932,1 278,6 200
19399,3 23860,1 94525,4 82552,0 2462
15642,1 39509,5 170871,0 139068,2 5685,0 3477,0 6113,6 1868,4 2065,8 968,7 932,1 278,6 200
16472,5 1513,8 14958,7 13620,5
2419,9 411,8 2008,1 1686,7 200
6477,1 994,6 5482,5 4566,6 300
3226,0 997,4 1881,5 1690,6
5552,0 950,5 4601,5 4145,6
2655,7 501,1 2154,6 1439,2 500
3567,3 1037,5 2275,6 2071,5
3543,3 922,8 2620,5 2242,7 200
4248,0 1196,1 3051,9 2668,4 112
1332,0 1088,7 243,3
5545,5 509,8 5035,7 4565,0
10251,5 1309,4 8923,9 8438,6 112
4674,4 1105,1 3399,4 2794,8 200
7381,3 1237,6 6143,7 5412,4 112
2533,3 446,5 2086,8 1866,4
7606,4 924,0 6682,4 5878,0 102
737,7 561,0 176,7
976,6 935,8 40,8
4917,1 1226,8 3690,3 3278,2
3481,1 358,6 3122,5 2618,8 200
3986,9 1080,0 2865,0 2415,1 112
4266,2 1286,0 2980,2 2373,5 200
1081,4 949,7 131,7
4500,9 770,4 3730,5 3350,7
6298,1 746,4 5551,7 4839,3 112
1667,1 798,7 685,9 589,4

01226,5 21732,1 78609,4 68911,9 1055,8 1537,5 453,1 448,8 440,9 74,8 119,9 936
62745,0 13101,4 49176,5 43242,5 1055,8 1462,7 453,1 448,8 440,9 119,9 400
38481,5 8630,7 29432,9 25669,4 74,8 74,8 536
62745,0 13101,4 49176,5 43242,5 1055,8 1462,7 453,1 448,8 440,9 119,9 400
7909,0 1641,7 6267,3 5667,5
13122,0 1355,1 11766,9 10436,1 74,8 74,8
4459,7 1485,8 2724,4 2205,3 112
2802,9 1077,3 1725,6 1412,8 112
2052,6 846,2 1078,2 869,3 112
2264,2 958,1 1265,9 940,1 200
5871,1 1266,5 4604,6 4138,3

87921,0 66082,0 219846,9 181733,8 3805,0 3205,6 1422,0 851,7 627,0 17,1 287,8 3564
78950,6 35808,9 143141,7 117624,3 3347,7 3188,5 1422,0 851,7 627,0 287,8
08970,4 30273,1 76705,2 64109,5 457,3 17,1 17,1 3564
78950,6 35808,9 143141,7 117624,3 3347,7 3188,5 1422,0 851,7 627,0 287,8
3480,2 1091,7 2284,1 1944,1 70
994,9 873,9 79,4
2744,9 848,0 1896,9 1637,1
3345,2 1129,7 2121,7 1781,8 112
2596,8 928,4 1668,4 1530,8
16870,6 1004,5 15866,1 14375,8 17,1 17,1 500
1777,4 1043,2 734,2 526,4 112
4298,9 1479,9 2622,2 2037,6 112

4697,8 1097,1 3565,6 3218,9


5143,5 1784,0 3359,5 2477,0
3068,7 1173,8 1894,9 1560,4 112
4163,8 1446,7 2717,1 2305,3
1698,1 366,5 1331,6 1043,0 112
3149,7 1303,7 1846,0 1285,2 300
4429,4 1312,1 3117,3 2258,1 386
2418,5 1046,2 1262,1 1082,0
2701,8 814,7 1593,9 1371,3 112
8383,2 1282,2 6776,2 5804,8 457,3
6812,2 624,6 6187,6 5109,7 500
2662,8 964,9 1553,1 1181,4 200
2218,9 963,3 1255,6 1087,5
2162,4 983,6 993,3 713,1 200
2774,6 995,9 1778,7 1467,6 112
2503,4 1025,4 1389,1 1073,0 200
3143,6 1219,1 1821,6 1439,5 112
3216,5 1216,7 1999,8 1553,8 112
3874,0 1149,4 2724,6 2412,1
3638,6 1103,9 2264,6 1832,2 200

91310,3 101359,8 387454,3 327943,7 4259,0 6672,8 6315,3 1696,7 1700,0 1311,8 1122,1 484,7 3368
00944,6 61009,0 239935,6 202832,4 4259,0 1078,4 6246,9 1696,7 1700,0 1311,8 1053,7 484,7 200
90365,7 40350,8 147518,7 125111,3 5594,4 68,4 68,4 3168
00944,6 61009,0 239935,6 202832,4 4259,0 1078,4 6246,9 1696,7 1700,0 1311,8 1053,7 484,7 200
2140,8 512,1 1628,7 1268,6 200
4381,5 1015,3 3366,2 2999,1 74

4609,9 1107,8 3389,4 2964,7 150


3489,8 1086,5 2403,3 2106,6 120
2512,7 1022,6 1344,8 1071,4 120

4135,2 1233,6 2838,9 2472,9 120

3815,7 785,9 2648,5 2321,9 150


4064,8 1283,8 2761,2 2400,4 74
838,6 581,4 201,9 120
3605,0 859,5 2745,5 2519,0
3350,6 351,0 2999,6 2763,9
60282,8 4468,6 55814,2 45773,2 5594,4 100
1463,0 1136,2 326,8 150
2249,1 1113,8 1135,3 998,5
8808,5 1585,5 7223,0 6453,1 100
5426,5 1501,4 3925,1 3296,4 87
3053,2 1163,5 1736,5 1519,2
4019,8 980,9 2801,3 2609,3
1149,4 771,7 377,7 120
4110,9 496,9 3614,0 3275,8
2173,4 998,6 1174,8 932,3 144
2109,6 1062,5 1018,9 813,6 120
2331,9 779,5 1552,4 1255,8 120
2640,3 759,8 1880,5 1610,6
1049,8 853,2 73,8
536,0 243,0 187,2 120
7352,4 1484,1 5790,4 5248,9 75
3937,5 1013,7 2923,8 2347,8 200
4765,8 1204,2 3333,8 2998,0 70
4253,0 995,1 3257,9 2819,4 70
10230,7 1506,1 8496,6 7714,9 105
3212,9 1134,0 1952,2 1705,6 65

2704,7 949,5 1755,2 1639,9


2107,2 1171,6 935,6 590,9 120
3909,8 1312,8 2505,8 2097,7 76
6023,7 1361,7 4342,1 3908,9 76
3519,2 463,4 3055,8 2613,0 68,4 68,4 120

71211,5 59230,8 211561,2 179814,5 3108,5 3745,6 847,9 1614,1 809,2 103,1 371,3 2325
70822,6 31975,3 138847,3 116275,5 3108,5 3642,5 847,9 1614,1 809,2 371,3
00388,9 27255,5 72713,9 63539,0 103,1 103,1 2325
70822,6 31975,3 138847,3 116275,5 3108,5 3642,5 847,9 1614,1 809,2 371,3
3497,1 989,9 2201,8 1723,4 300
6175,6 877,2 5298,4 4822,5 112
4121,9 1079,2 3042,7 2545,9 103,1 103,1
8353,6 592,9 7760,7 7177,1
3532,4 1196,3 2336,1 2116,2
3594,4 1101,5 2492,9 2242,5
4755,8 1072,3 3683,5 3250,3 76
3286,7 949,3 2337,4 2042,5 150
3568,8 1299,9 2268,9 1883,4 112
796,4 719,9 76,5
4965,7 1303,6 3635,2 3246,5
2859,6 599,6 2260,0 2034,8 112
4133,8 841,9 3291,9 2879,3 200
6976,5 1503,3 5435,5 4278,8 650
2705,5 937,8 1767,7 1537,9 112
4228,0 1288,5 2939,5 2507,5 112
1167,6 935,8 182,3
4551,3 524,3 4027,0 3673,9
3793,4 1051,3 2742,1 2465,5 100
3031,9 988,1 2043,8 1802,3 62
3513,1 1288,5 2224,6 1973,1
1906,7 929,5 977,2 832,0
1756,1 985,5 770,6 599,4 59
3546,6 1082,7 2463,9 2177,1 67
2558,8 891,6 1667,2 1531,7
4195,1 1185,1 3010,0 2595,5 100
2816,5 1040,0 1776,5 1599,9

96300,2 65874,4 228510,0 189890,4 5332,5 4385,6 1487,7 1502,6 707,5 278,9 408,9 6558
73754,5 34289,7 138022,0 119933,7 4106,7 1487,7 1502,6 707,5 408,9
22545,7 31584,7 90488,0 69956,7 5332,5 278,9 278,9 6558
73754,5 34289,7 138022,0 119933,7 4106,7 1487,7 1502,6 707,5 408,9
3994,1 1049,5 2944,6 2619,8 115
5812,0 1323,4 4251,3 3797,0 77
2309,9 1036,9 1273,0 1000,4 54,5 54,5 100
2440,8 1090,1 1350,7 1135,5 100
21146,1 1850,0 19296,1 12073,8 5332,5 94,1 94,1 90
2601,0 1145,8 1455,2 1180,9 120
1845,7 1001,1 844,6 663,4 100
2935,4 1052,3 1825,5 1564,3 100
2949,5 426,6 2522,9 2053,7 170
3821,8 1108,3 2713,5 1975,0 540
4673,2 1193,7 3479,5 1687,7 1500
2585,6 1035,4 1550,2 1265,3 100
1121,1 853,4 267,7 80
3399,6 1052,0 2169,5 1823,0 120
1817,9 878,8 939,1 833,1
2831,5 950,0 1881,5 1684,4 59
5211,6 1174,8 4036,8 3502,4 180
3279,8 916,9 2362,9 1670,0 500
4696,7 1239,9 3456,8 3024,9 65,9 65,9 69
2610,0 1140,4 1469,6 1140,4 140
3904,7 1153,0 2751,7 2017,0 450
2956,5 1142,6 1813,9 1449,1 100
13976,1 1834,6 12141,5 11119,1 180
3658,9 1050,9 2608,0 1703,9 740
4705,8 1252,8 3453,0 2637,1 500
3868,8 1110,3 2758,5 2288,0 64,4 64,4 140
5170,9 1449,7 3721,2 3159,7 86
2220,7 1071,5 1149,2 887,8 100

72732,5 77871,5 294765,3 237780,7 4319,5 17064,3 1149,5 2015,5 10887,2 779,6 1818,9 413,6 6652
47495,9 45894,2 201601,7 159337,0 4319,5 17064,3 1149,5 2015,5 10887,2 779,6 1818,9 413,6 2000
25236,6 31977,3 93163,6 78443,7 4652
47495,9 45894,2 201601,7 159337,0 4319,5 17064,3 1149,5 2015,5 10887,2 779,6 1818,9 413,6 2000
3180,7 1143,9 2036,8 1790,7
3445,6 1216,6 2229,0 1956,3
5163,5 1066,3 4097,2 3510,7 87
25457,1 2346,3 23110,8 20745,7 300
5050,8 1389,0 3661,8 3195,8 81
3039,9 1136,7 1903,2 1557,5 160
1888,9 792,2 1096,7 966,7
4338,8 1203,4 3135,4 2812,3
2836,5 1107,2 1729,3 1548,2
5608,5 1486,5 4122,0 3532,9
3266,0 1240,4 2025,6 1787,6
4583,5 1524,2 3059,3 2539,3
2005,9 937,5 1068,4 937,8
1910,8 787,0 1123,8 993,2
3713,3 1087,8 2625,5 2291,4
5274,8 1458,5 3816,3 3429,9
2113,8 278,5 1835,3 1678,4
3986,3 1154,1 2832,2 2131,3 500
3631,7 905,3 2726,4 2324,9 160
8127,7 1527,2 6600,5 3183,2 2900
3835,3 1055,0 2780,3 2311,8
3474,7 1222,7 2252,0 1944,6
960,8 884,7 76,1
6860,1 1387,0 5473,1 4733,6 250
2924,6 1156,9 1672,0 1485,5
3859,8 1097,2 2762,6 2254,4 214
4697,2 1385,2 3312,0 2800,0

35528,0 58261,3 175924,7 140381,2 4331,0 2944,2 2959,7 787,6 1249,3 592,3 67,3 263,2 1322
55756,1 32260,5 123495,6 95841,9 4331,0 2944,2 2892,4 787,6 1249,3 592,3 263,2
79771,9 26000,8 52429,1 44539,3 67,3 67,3 1322
55756,1 32260,5 123495,6 95841,9 4331,0 2944,2 2892,4 787,6 1249,3 592,3 263,2
3183,3 1039,0 2144,3 1921,6
3259,2 1203,3 2055,9 1678,7 112
2515,1 1210,4 1304,7 1085,2
19223,6 2130,9 17092,7 15184,8 67,3 67,3 200
1298,4 1080,5 194,8
530,4 340,0 190,4 112
3380,9 1254,0 1750,6 1560,7
3716,2 1210,4 2469,7 2201,5
5134,2 1601,4 3532,8 2932,7
3174,3 1196,9 1977,4 1616,2 112
2613,5 1180,7 1240,1 942,3 112
1881,4 1089,7 791,7 700,6
2730,0 1160,2 1569,8 1357,3
2585,8 1083,1 1502,7 1171,0 112
3238,9 1140,1 2057,7 1529,7 150
2974,3 1052,5 1921,8 1595,1 150
3572,2 1275,8 2065,7 1792,5
2848,7 1155,7 1645,2 1413,4
5186,9 1467,8 3324,9 2908,6
1729,7 1103,2 626,5 533,0
1933,3 1052,5 880,8 682,2 112
1828,4 830,2 998,2 875,0
1233,2 142,5 1090,7 857,2 150

11088,6 59498,5 244004,0 208120,1 6505,6 4842,2 1236,6 1952,0 1023,1 57,2 573,3 4927
86780,5 33824,0 146289,6 127893,4 2472,6 4785,0 1236,6 1952,0 1023,1 573,3 130
24308,1 25674,5 97714,4 80226,7 4033,0 57,2 57,2 4797
86780,5 33824,0 146289,6 127893,4 2472,6 4785,0 1236,6 1952,0 1023,1 573,3 130
6883,5 1239,1 5644,4 5160,0 69
3006,6 991,1 1903,3 1566,8 130
5548,2 1265,6 4282,6 3768,1 112
3416,4 632,5 2783,9 2352,9 112
3662,1 1143,2 2518,9 2224,2
2397,2 948,2 1449,0 1142,4 130
12688,4 1114,1 11574,3 9996,3 610
5034,2 1101,6 3932,6 3556,0 72
2790,3 976,1 1814,2 1565,6 112
6309,7 647,9 5661,8 3259,2 1958,0 64
7685,4 1450,9 6234,5 5531,2
4981,9 1313,8 3668,1 3110,3 86
3358,0 939,4 2406,6 2038,5 73
2390,7 791,0 1599,7 1309,4 112
5073,8 1310,0 3722,5 3220,9 57,2 57,2 112
2623,9 995,1 1602,4 1361,1 64
5281,9 1502,3 3779,6 3201,7 88
12868,9 682,3 12186,6 6979,1 2075,0 2500
3898,0 1152,0 2746,0 2371,1 112
4186,5 1049,5 3137,0 2877,3
5724,9 380,8 5344,1 5048,6
3591,4 1039,5 2551,9 2357,1
3339,7 1006,0 1606,4 1408,5 60
4598,3 987,0 3611,3 3152,1 112
2968,2 1015,5 1952,7 1668,3 67

70192,5 44635,3 122936,1 101103,4 2466,5 2233,4 844,5 876,5 259,7 32,0 220,7 1560
11940,1 23142,0 86767,6 71307,7 2466,5 2201,4 844,5 876,5 259,7 220,7
58252,4 21493,3 36168,5 29795,7 32,0 32,0 1560
11940,1 23142,0 86767,6 71307,7 2466,5 2201,4 844,5 876,5 259,7 220,7
2642,4 1088,7 1477,8 1319,1
4798,2 1238,1 3560,1 3194,7
1109,4 963,1 83,9
2206,3 1103,4 1102,9 904,9
1362,4 202,9 1159,5 938,2 100
2108,5 937,6 1170,9 949,6 60
1992,3 987,3 914,6 786,7
2801,5 1032,9 1645,7 1464,9
9944,7 1097,3 8847,4 6925,0 850

1475,7 921,0 554,7 492,9


2796,2 1170,8 1581,9 1279,7 100
1911,0 892,3 921,2 825,7
3018,4 1076,2 1942,2 1747,8
1547,3 934,4 612,9 443,7 100
2060,0 1059,8 1000,2 741,3 100
2204,2 689,2 1445,2 1170,5 150
1183,3 972,8 210,5 100
2086,0 1133,8 952,2 757,7
3000,5 972,5 1999,8 1793,2
1453,0 810,4 642,6 570,2
2769,5 1099,2 1670,3 1183,6 32,0 32,0
3781,6 1109,6 2672,0 2306,3

35304,8 71911,0 258372,1 218431,5 2930,2 7766,0 1763,9 1957,1 1627,1 2018,4 399,5 1500
11044,7 41228,9 166336,4 137697,6 2930,2 7420,8 1763,9 1957,1 1627,1 1673,2 399,5
24260,1 30682,1 92035,7 80733,9 345,2 345,2 1500
11044,7 41228,9 166336,4 137697,6 2930,2 7420,8 1763,9 1957,1 1627,1 1673,2 399,5
1490,3 737,9 752,4 695,0
2445,0 893,2 1531,7 1355,1
5632,1 1511,4 4120,7 3464,6 84,8 84,8
3913,6 1398,4 2515,2 1854,4 300
2963,0 973,4 1956,2 1815,9
3400,5 1231,8 2168,7 1795,9 56,4 56,4
29647,6 2053,9 27593,7 25458,3 125
2109,8 982,4 1038,8 900,6
3457,9 1070,4 2258,7 1931,5 85,9 85,9
2239,3 980,6 1258,7 1073,9
3001,1 895,7 2105,4 1914,7
3445,8 1256,6 2189,2 1632,0 300
2261,9 1004,3 1257,6 956,0 125
3524,2 1154,7 2369,5 1888,7 125
2680,6 1101,4 1151,2 991,8
3647,9 1408,5 2193,4 1776,0 53,7 53,7
5783,6 1118,4 4220,2 3729,6 64,4 64,4 100
1983,1 1021,7 927,5 843,7
11018,7 1869,7 9149,0 8268,1
2055,4 881,2 1130,4 1029,2
2213,0 449,9 1707,4 1464,6 125
2076,3 596,2 1480,1 972,9 300
2134,5 978,4 1156,1 980,9
5966,6 1272,3 4694,3 4185,9
1954,8 1007,0 947,8 853,9
5848,6 1207,5 4641,1 4148,1
4471,6 627,8 3843,8 3352,5
2893,3 997,4 1676,9 1400,1

60755,1 26200,7 131023,9 91475,0 1932,6 22501,9 590,7 395,0 21042,2 368,5 105,5 630,0 612
04487,0 16178,1 85660,9 50975,9 1932,6 22501,9 590,7 395,0 21042,2 368,5 105,5 500
56268,1 10022,6 45363,0 40499,1 630,0 112
04487,0 16178,1 85660,9 50975,9 1932,6 22501,9 590,7 395,0 21042,2 368,5 105,5 500
8322,6 574,6 7748,0 7101,1 175,0
1554,7 1107,6 447,1
10561,3 973,8 9587,5 8789,4 105,0
6767,9 1069,7 5047,2 4404,7 258,0
4329,7 1015,4 3314,3 2924,9 112
1901,1 861,4 1039,7 956,3
3497,3 870,4 2626,9 2317,1
3226,4 986,8 2239,6 1869,8 47,0
4823,8 1021,3 3571,0 3263,3
6338,6 1026,5 5312,1 4855,0 45,0
4944,7 515,1 4429,6 4017,5

24746,3 72605,0 248186,6 205583,3 2781,2 4001,9 1978,6 900,8 889,4 68,6 164,5 3970
94016,0 39444,8 152688,7 126103,5 3933,3 1978,6 900,8 889,4 164,5
30730,3 33160,2 95497,9 79479,8 2781,2 68,6 68,6 3970
94016,0 39444,8 152688,7 126103,5 3933,3 1978,6 900,8 889,4 164,5
1848,6 1034,5 677,6 603,5
2146,5 949,6 1196,9 957,8 112
1420,4 507,4 688,8 498,2 112
2008,0 832,9 1175,1 994,8
8017,5 1316,2 6701,3 5029,3 1100
1397,3 260,3 1070,6 782,0 112
3671,7 1117,0 2382,0 1939,9 250
2235,0 1030,5 1180,6 925,1 112
2073,0 953,0 1120,0 794,1 200
1688,8 832,5 856,3 793,0
3157,7 979,9 1954,9 1708,4 112
3199,1 1178,1 2021,0 1797,2
12821,0 1185,5 11635,5 10601,8
31048,8 2550,5 28498,3 23991,8 2103,9 68,6 68,6
3955,2 1212,7 2552,4 2130,0 112
2185,3 988,0 1162,2 1012,8
1643,4 344,0 1235,0 819,8 300
4709,5 1308,3 3350,3 2636,4 350
2036,8 1024,2 1012,6 894,4
3436,6 1048,8 2356,0 2179,4
2935,7 1080,2 1798,0 1593,2
2554,6 1018,3 1536,3 1274,0 112
3231,7 907,4 2126,7 1746,4 123,3
1914,3 928,6 985,7 842,1
3108,6 1178,4 1930,2 1438,3 250
2104,8 849,1 1104,9 959,5
3529,9 1107,4 2422,5 2201,7
2216,2 794,5 1396,9 842,3 400
3737,2 1169,7 2403,4 2055,4 112
4380,0 1283,2 3096,8 2089,8 554,0 112
3188,2 1031,0 2106,3 1948,3
3128,9 1158,5 1762,8 1399,1 112

58554,5 80309,7 273460,1 231065,7 3135,5 5430,8 1387,3 1895,1 1662,2 40,0 446,2 2484
30309,9 43687,5 183307,9 153175,3 3135,5 5390,8 1387,3 1895,1 1662,2 446,2 200
28244,6 36622,2 90152,2 77890,4 40,0 40,0 2284
30309,9 43687,5 183307,9 153175,3 3135,5 5390,8 1387,3 1895,1 1662,2 446,2 200
3508,6 411,4 3097,2 2701,7 100
2221,4 1048,5 1172,9 1030,4
2036,6 883,6 1153,0 1006,3
4035,4 1258,3 2777,1 2475,7
3915,0 1071,0 2844,0 2525,3
2460,2 962,7 1497,5 1320,9
3915,7 1302,8 2612,9 2159,8 100
2897,1 1120,0 1777,1 1477,3 100
20005,1 1997,3 18007,8 16046,0 40,0 40,0
3384,4 785,5 2598,9 2343,4
4022,6 1115,7 2906,9 2522,9
2945,1 1143,0 1797,8 1460,4 100
2590,4 1166,4 1424,0 1203,7 100
2005,2 1032,9 972,3 842,5
2989,4 863,9 1852,0 1680,2
4422,1 1301,5 3040,1 2750,9
3478,1 1099,9 2250,5 1958,2 63
2278,9 1005,6 1273,3 1130,0
3891,5 1023,8 2867,7 2570,9
2987,7 1093,9 1893,8 1720,7
3185,4 1010,0 2077,0 1843,9
4289,9 1194,9 3095,0 2700,2 100
3785,1 1271,5 2513,6 2221,2
2211,8 1114,3 1047,3 851,9 100
2556,4 1044,6 1367,3 1114,2 100
4740,9 1380,4 3360,5 1889,2 1076
1927,9 659,2 1268,7 1146,9
3475,5 1333,7 2141,8 1869,2
4311,5 863,5 3448,0 2976,5
3024,2 1025,1 1898,1 1672,1
6642,2 1535,6 4706,6 4184,9
5326,7 1430,8 3895,9 3154,1 344
2776,6 1070,9 1515,6 1338,9

37522,7 81020,8 251824,1 210838,6 2907,9 4589,4 1405,0 1568,4 1152,3 83,0 380,7 3128
22808,5 43165,0 175990,4 147726,3 2907,9 4506,4 1405,0 1568,4 1152,3 380,7
14714,2 37855,8 75833,7 63112,3 83,0 83,0 3128
22808,5 43165,0 175990,4 147726,3 2907,9 4506,4 1405,0 1568,4 1152,3 380,7
2341,1 1062,7 1209,5 1062,3
3465,4 1054,9 2410,5 1662,8 500
3210,9 1038,9 2172,0 1960,3
1978,7 968,7 993,7 770,3 112
1815,4 853,6 961,8 719,7 112
3269,9 1351,4 1910,6 1444,9 112
2432,3 1102,7 1306,9 1124,2
3187,8 1179,9 1991,7 1256,4 500
3994,9 629,2 3365,7 3106,5

3605,2 1441,0 2055,8 1681,6


1174,4 726,1 448,3 285,6
14085,6 1580,4 12505,2 10895,1 83,0 83,0
2374,5 1120,2 1216,3 921,5 112
2569,6 983,1 1537,4 1162,9 112
2700,2 234,3 2465,9 2132,2 112
4841,7 916,7 3902,7 3414,8 112
1846,7 296,6 1550,1 1232,0 112
3042,8 933,2 2046,6 1878,7
2245,0 1039,0 1159,0 860,4 112
2504,4 1123,1 1298,8 1122,1
1716,8 264,7 1452,1 1253,6
1903,8 743,7 1160,1 1059,9
2719,2 822,8 1865,9 1525,0 112

2191,9 987,3 1204,6 1088,5


1715,6 923,8 791,8 675,0
3684,5 1366,4 2314,2 1864,5 112
1912,7 630,5 1282,2 1068,9
2693,4 853,4 1840,0 1535,8 112
2266,8 1070,8 1196,0 925,5 112
2847,1 1108,3 1670,3 1412,3
3164,5 1018,9 2145,6 1725,2 112
2121,2 992,4 966,6 713,8 112
2947,0 1161,8 1785,2 1398,1 112
2199,3 1042,0 1135,3 893,2 112
1430,7 500,3 897,8 787,0

1996,1 1052,1 874,8 731,3


3506,6 486,4 3020,2 2557,2 112
2051,0 1077,6 926,6 697,8 112
3275,1 1162,5 2065,9 1871,4
1684,4 954,4 730,0 634,0

33207,0 51170,3 178640,4 149087,6 2189,9 2760,7 875,7 844,1 749,0 146,2 145,7 2777
54798,8 29282,7 123146,5 101004,5 2189,9 2614,5 875,7 844,1 749,0 145,7 1949
78408,2 21887,6 55493,9 48083,1 146,2 146,2 828
54798,8 29282,7 123146,5 101004,5 2189,9 2614,5 875,7 844,1 749,0 145,7 1949
6923,0 1492,8 5085,0 4492,0
2680,3 1043,5 1475,1 1297,8
2815,4 1038,5 1776,9 1483,5 70
3908,1 1235,5 2672,6 2214,8 78
2760,5 775,5 1985,0 1706,6
4523,6 1249,1 3217,6 2902,8
3739,7 1273,5 2436,6 1998,1 76,4 76,4
2845,3 1065,9 1779,4 1563,7
953,5 864,1 89,4
3835,4 1255,8 2579,6 2228,4
13522,3 1290,8 12231,5 10977,2 69,8 69,8
5368,2 1212,4 4155,8 3663,3 80
4002,1 1156,1 2846,0 1954,3 600
2846,0 1118,7 1548,4 1363,6
2755,8 1015,9 1730,9 1533,6
3699,9 1145,3 2424,6 2181,1
5306,4 1352,1 3954,3 3450,0
2883,5 1131,6 1636,5 1425,7
3039,2 1170,5 1868,7 1646,6

38763,4 104946,5 332851,4 276702,6 4348,0 2998,3 7791,8 1725,7 2452,1 1711,3 1414,0 488,7 4580
88826,9 58923,3 229903,6 192698,2 4348,0 2066,0 7602,7 1725,7 2452,1 1711,3 1224,9 488,7
49936,5 46023,2 102947,8 84004,4 932,3 189,1 189,1 4580
88826,9 58923,3 229903,6 192698,2 4348,0 2066,0 7602,7 1725,7 2452,1 1711,3 1224,9 488,7
2819,7 1169,6 1650,1 1395,6 64
3631,6 1261,7 2359,1 1827,7 212
3512,1 1284,9 2227,2 1853,0 70
3759,7 1090,1 2669,6 2263,4 112
4149,9 1318,3 2831,6 2261,6 150
4182,3 1387,9 2794,4 2302,5 80
3254,3 1313,6 1884,5 1490,8 112
2319,5 1128,4 1191,1 888,2 112
8341,9 2311,0 6030,9 4687,3 64,6 64,6 100
2248,5 1025,8 1222,7 857,9 212
3305,8 1194,6 2111,2 1787,4 69
4197,7 1548,3 2649,4 2021,3 89
1399,6 1081,6 312,7 100
5467,7 1512,7 3955,0 3346,0 112
2688,7 1083,8 1553,8 1268,1 112
2692,3 1090,8 1601,5 1258,2 112
886,6 675,4 211,2 100
3839,5 1213,9 2593,3 2227,0 71
20645,5 2006,7 18638,8 15775,0 932,3 56,7 56,7 112
1188,3 832,7 330,6 212
5302,1 1479,8 3822,3 3167,1
2211,9 339,5 1872,4 1627,7
4585,8 1438,4 3147,4 2623,3 81
3376,4 1247,8 2128,6 1621,3 212
7610,4 1630,4 5851,8 5101,0 67,8 67,8 94
2664,0 945,9 1718,1 1359,0 212
3460,6 1122,6 2099,2 1773,8 112
2489,1 747,6 1741,5 1438,4 100
2143,4 337,4 1779,0 1390,4 212
2771,0 1002,5 1768,5 1441,8 150
3867,6 1241,8 2360,1 1965,9 100
875,0 683,0 192,0 112
3180,0 1017,1 2162,9 1875,8 112
7119,6 1562,2 5557,4 4806,1 112
1573,3 1164,1 409,2 212
2632,0 1052,8 1579,2 1190,6 212
3253,9 1151,8 2001,1 1735,1 63
1231,2 1053,3 153,8 57
5058,0 1273,4 3784,6 3376,1 112

16119,8 73595,5 338242,6 288686,3 4788,0 2309,5 5688,3 1430,3 1689,7 2248,8 319,5 8504
49670,9 43333,4 202895,0 173484,4 4788,0 2309,5 5688,3 1430,3 1689,7 2248,8 319,5
66448,9 30262,1 135347,6 115201,9 8504
49670,9 43333,4 202895,0 173484,4 4788,0 2309,5 5688,3 1430,3 1689,7 2248,8 319,5
9109,0 1002,2 8106,8 7327,2 200
3916,6 1146,4 2770,2 2452,4 100
5316,9 1293,3 3987,1 3604,0 100
15916,2 2117,9 13798,3 12495,0
3489,9 946,8 2494,6 2117,7 71
3709,3 1088,6 2620,7 2227,1 137
3008,1 994,4 2013,7 1795,5 87
5775,7 1176,0 4319,8 3814,1 80
1597,1 953,8 643,3 305,9 200
25325,8 1955,4 23370,4 21524,0
4913,5 1208,9 3704,6 3338,4 72
7647,8 1161,3 6486,5 5456,7 440
5511,3 1269,5 4155,1 3678,6 124
3376,8 947,4 2309,0 1945,4 97
1814,1 1063,9 750,2 512,3 120
9116,5 1365,3 7751,2 6995,6 98
10739,7 1728,4 9011,3 7930,9 200
7566,4 1620,8 5838,5 5179,7
2431,0 236,7 2194,3 1923,4 64
5745,1 1125,0 4460,0 3454,2 650
7014,1 1350,6 5663,5 5066,4 87
4566,0 1245,8 3320,2 2863,1 107
2884,1 832,4 2051,7 1816,7 97
6153,9 1280,0 4873,9 4149,7 255
9804,0 1151,3 8652,7 3227,9 5116

07392,7 54006,2 152888,8 128673,9 2627,3 2400,8 738,8 692,7 771,4 30,0 167,9 1823
28041,4 27856,8 100184,6 85182,8 1060,3 2400,8 738,8 692,7 771,4 30,0 167,9
79351,3 26149,4 52704,2 43491,1 1567,0 1823
28041,4 27856,8 100184,6 85182,8 1060,3 2400,8 738,8 692,7 771,4 30,0 167,9
2117,0 969,4 1147,6 952,9 60
1818,5 950,1 797,8 686,3
5664,7 1535,8 4093,1 3371,1 250
2531,6 338,0 2193,6 1920,5 75
2598,9 1080,6 1518,3 1379,4
1740,6 886,3 835,2 720,1
2473,8 1017,3 1391,5 1024,2 250
2859,1 1107,0 1752,1 1498,4 64
2636,0 1033,0 1603,0 1358,3 63
5191,5 1421,0 3744,5 3347,8
2078,4 957,9 983,3 802,9 59
5517,2 1202,0 4315,2 3346,7 450
12756,7 1280,0 11476,7 8745,7 1567,0
2178,7 1040,0 1138,7 998,3
1574,4 925,7 648,7 586,1
2160,5 748,2 1412,3 1221,0
2031,0 1121,2 909,8 696,0 75
2008,3 868,3 1140,0 1024,8
2335,1 1048,1 1182,2 1066,3
2537,7 1000,6 1537,1 1414,2
3706,4 1076,6 2629,8 2195,0 150
2361,8 1037,0 1285,6 1008,7 100

4406,9 1415,2 2991,7 2532,3 76


1861,4 982,3 879,1 639,4 150
2205,1 1107,8 1097,3 954,7

44505,4 54748,8 189144,6 159988,7 4218,9 3655,1 810,0 1724,7 824,2 65,9 230,3 2624
62493,3 28312,2 134181,1 114575,5 4218,9 3589,2 810,0 1724,7 824,2 230,3
82012,1 26436,6 54963,5 45413,2 65,9 65,9 2624
62493,3 28312,2 134181,1 114575,5 4218,9 3589,2 810,0 1724,7 824,2 230,3
3252,0 1272,1 1979,9 1541,5 150
3418,9 1219,3 2098,1 1833,6
2159,6 952,7 1206,9 1006,1 100
4064,4 1495,5 2568,9 1991,6 150
2586,1 1042,9 1543,2 1326,0 100
2839,7 1166,6 1648,7 1281,3 150
2097,7 1011,0 1086,7 774,3 65,9 65,9 100
2154,8 987,5 1167,3 1000,2 60
4404,4 1406,5 2997,9 2538,6
2671,4 1158,2 1513,2 1254,5 64
2062,9 480,6 1576,4 1351,5 100
2856,2 1016,7 1839,5 1510,0 100
3245,8 1106,7 2139,1 1770,3 150
3528,6 1194,4 2334,2 1906,2 150
4025,5 1353,6 2487,5 2073,3 100
11932,6 1648,0 10284,6 8646,0 300
3303,7 1235,6 2068,1 1569,9 150
2316,3 385,1 1931,2 1652,3 100
4656,8 1270,4 3107,8 2667,4 150
2168,9 1166,8 984,9 622,2 150
7694,9 1716,9 5978,0 5077,7 200
1915,8 1035,7 880,1 769,6
2655,1 1113,8 1541,3 1249,1 100

92556,0 47114,2 143487,5 116949,4 2356,6 2924,9 1197,5 1146,4 285,6 107,4 188,0 1469
28720,9 25777,8 101989,9 83117,0 2356,6 2817,5 1197,5 1146,4 285,6 188,0
63835,1 21336,4 41497,6 33832,4 107,4 107,4 1469
28720,9 25777,8 101989,9 83117,0 2356,6 2817,5 1197,5 1146,4 285,6 188,0
3614,9 625,4 2987,5 2686,3
3177,2 1173,6 2003,6 1729,5
2212,1 988,4 1223,7 776,9 200
3271,6 1233,5 2038,1 1713,8 69
2171,4 1028,3 956,3 739,4 100
2242,3 975,7 1266,6 1016,5 64
1038,1 904,1 134,0
1987,4 870,5 1116,9 969,6
2467,9 800,4 1530,1 1185,5 100

2492,8 972,5 1514,0 1186,1 112


2851,7 1065,6 1786,1 1584,7
3599,9 1381,9 1918,4 1531,2
2429,3 985,1 1444,2 1316,1
2105,3 685,1 1420,2 1136,5 112
1681,4 852,1 829,3 628,0 112
4425,2 1287,2 2945,0 2578,4
7854,2 1065,9 6788,3 5645,1 100
5957,3 1320,2 4637,1 3580,5 107,4 107,4
3310,8 1137,9 2105,2 1712,0 200
2368,9 1030,0 1308,7 949,2 200
2575,4 953,0 1544,3 1167,1 100

62904,8 97262,1 359625,4 313571,8 3844,1 6544,1 2161,3 2253,3 1511,7 190,2 427,6 2812
94320,0 53990,6 235667,4 203461,1 3844,1 6353,9 2161,3 2253,3 1511,7 427,6 2055
68584,8 43271,5 123958,0 110110,7 190,2 190,2 757
94320,0 53990,6 235667,4 203461,1 3844,1 6353,9 2161,3 2253,3 1511,7 427,6 2055
2887,1 1106,1 1725,3 1499,4
3746,0 1314,8 2431,2 2123,8
2454,5 1002,4 1452,1 1281,2
3141,3 1052,4 2088,9 1600,3 262
2259,0 1019,8 1109,5 945,5
4128,8 1302,5 2821,4 2442,3
4271,9 1308,3 2789,0 2372,5 66,5 66,5
2017,6 1029,0 988,6 862,1
1710,3 1025,7 684,6 567,5
3013,0 1121,7 1734,1 1519,5
2982,2 1176,8 1722,2 1514,4
3995,8 1264,9 2730,9 2432,3
2323,5 893,1 1381,2 1182,1
5292,5 1027,0 4265,5 3639,8
5710,6 1351,7 4266,3 3836,5
2626,9 769,0 1714,6 1556,9
3012,7 1248,4 1764,3 1440,1
2217,3 1052,1 1165,2 1019,8
2622,6 1129,6 1493,0 1272,5
2318,1 1103,4 1214,7 1058,3
44319,3 3049,9 41269,4 38265,4 26,9 26,9
4906,6 1100,5 3806,1 3382,6
9604,0 1637,5 7966,5 6920,3 100
3342,5 977,2 2365,3 2065,6
2140,5 1077,8 1062,7 813,7 125
1722,4 533,2 1189,2 1083,1
4524,0 1159,6 3025,6 2705,8
3805,4 1200,4 2537,1 2274,3
1851,8 799,2 1052,6 962,0
5496,7 1130,8 4365,9 3843,9 30,2 30,2
2985,0 1207,9 1777,1 1515,6
4801,6 1334,8 3466,8 2950,9
2514,3 761,9 1752,4 1610,7
2435,6 963,2 1472,4 1212,9 65
3925,9 940,8 2985,1 2740,0
2699,1 1114,3 1584,8 1415,5
2709,4 1054,8 1596,4 1152,7 66,6 66,6 205
2069,0 929,0 1140,0 1028,9

23538,5 50093,1 170849,0 142911,9 1948,3 4578,0 1109,5 1516,5 1447,9 71,7 432,4 2035
46538,4 24653,6 120374,6 100047,1 1948,3 4506,3 1109,5 1516,5 1447,9 432,4
77000,1 25439,5 50474,4 42864,8 71,7 71,7 2035
46538,4 24653,6 120374,6 100047,1 1948,3 4506,3 1109,5 1516,5 1447,9 432,4
1110,0 992,2 117,8
4431,4 790,2 3641,2 3178,5 71,7 71,7 85
2178,6 1011,0 1114,8 1054,2
2701,1 792,9 1908,2 1582,0 160
3231,9 1077,5 2154,4 1766,0 160
1234,6 1113,5 121,1
1651,6 1065,5 541,2 423,4
2393,1 971,3 1198,1 953,1 65
3808,6 1034,2 2774,4 2427,6 85
2282,8 1071,3 1088,7 915,4
1658,7 1013,0 645,7 586,1
3294,4 1068,5 2089,0 1852,8
2327,5 997,5 1310,4 1051,0 160
782,5 687,8 77,1
1362,6 1076,9 285,7 221,1
2594,2 1034,9 1559,3 1398,4
3171,8 1166,2 1946,8 1746,3
1727,9 875,0 852,9 785,1
2626,4 822,9 1716,0 1426,5 160
20437,4 1771,1 18666,3 16010,0 1000
1857,5 1070,2 787,3 620,6
3113,8 1225,6 1661,5 1420,5
2426,6 1147,4 1279,2 1084,8
623,8 279,4 249,5 160
3971,3 1283,5 2687,8 2361,4

73678,9 61887,7 208643,4 171072,6 3850,7 3574,4 1258,0 1315,5 607,9 92,2 300,8 3053
80214,9 34672,4 143173,1 116095,8 3850,7 3482,2 1258,0 1315,5 607,9 300,8
93464,0 27215,3 65470,3 54976,8 92,2 92,2 3053
80214,9 34672,4 143173,1 116095,8 3850,7 3482,2 1258,0 1315,5 607,9 300,8
1132,5 181,1 951,4 682,3 170
3124,7 1138,9 1985,8 1640,9 140
2323,6 1101,3 1153,2 832,6 126
2141,3 1098,3 1043,0 892,9
7146,3 1200,1 5946,2 5253,7 40
4440,6 692,7 3747,9 2956,1 350
2720,8 1025,4 1578,1 1408,3 70

2556,8 1007,3 1525,3 1224,9 120


2138,0 1006,6 1131,4 905,2 100
2447,7 942,5 1505,2 1109,0 141
1765,7 917,7 822,3 659,8 70
1531,2 736,4 794,8 637,7 30
5489,2 1426,0 4063,2 3382,6 33,8 33,8 151
3818,8 1221,9 2522,4 2109,2 60
1716,1 767,2 852,6 649,7 85
2140,3 946,4 1156,9 854,0 120
1481,6 780,5 605,7 490,9 45
2578,1 885,7 1648,2 1422,9 90
3078,6 1130,8 1947,8 1699,2 60
4655,2 974,5 3680,7 3077,7 250
16985,4 1522,4 15463,0 14058,7 58,4 58,4
2513,3 748,1 1765,2 1490,0 60
1798,6 927,5 871,1 623,9 120
1638,0 450,6 1187,4 826,3 184
1439,4 965,2 474,2 368,4 50
3817,0 1278,0 2447,9 1982,8 130
3415,7 1026,9 2388,8 2043,8 100
3429,5 1115,3 2210,6 1693,3 190

61708,7 73873,9 287100,0 238364,3 5172,0 3037,5 5683,4 2097,8 1510,5 1694,1 112,4 268,6 1878
41070,7 42616,6 198278,8 161307,5 5172,0 3037,5 5571,0 2097,8 1510,5 1694,1 268,6
20638,0 31257,3 88821,2 77056,8 112,4 112,4 1878
41070,7 42616,6 198278,8 161307,5 5172,0 3037,5 5571,0 2097,8 1510,5 1694,1 268,6
7822,4 1616,5 6205,9 5469,9 65
4496,6 1246,4 3157,2 2813,2 66
2767,8 1036,6 1661,9 1377,4 70
5232,9 1258,4 3974,5 3285,4 300
6134,6 544,5 5590,1 4783,6 450
2184,8 1113,6 1071,2 916,5
6539,4 1572,7 4966,7 4136,7 200
2046,9 966,7 1080,2 880,4 60
3543,9 1254,6 2289,3 1881,9 72
3752,2 1173,2 2573,0 2207,7 60
2073,6 1043,2 1030,4 766,8 65
3090,8 1084,8 2006,0 1688,5 100
2718,7 756,8 1961,9 1764,0
4207,6 1110,7 3096,9 2743,8
3543,4 1250,2 2236,6 1896,6 70
4247,6 1001,0 3246,6 2961,2
4649,0 1297,4 3278,7 2979,4
3028,4 1201,1 1827,3 1616,7
2040,6 829,8 1010,6 909,3
7351,0 1628,3 5722,7 5038,6
4629,6 1397,0 3232,6 2831,3
7013,4 1533,4 5480,0 4644,1 200
17307,0 1858,9 15448,1 13756,0 112,4 112,4
6475,6 1514,8 4960,8 4251,8 100
1769,2 1076,7 631,0 558,2
1971,0 890,0 1081,0 897,8

82291,6 84331,8 293895,3 235567,9 4584,2 4352,1 1749,0 1783,5 405,7 122,5 291,4 7404
52279,0 45757,5 202926,3 160674,5 2455,0 4229,6 1749,0 1783,5 405,7 291,4 4500
30012,6 38574,3 90969,0 74893,4 2129,2 122,5 122,5 2904
52279,0 45757,5 202926,3 160674,5 2455,0 4229,6 1749,0 1783,5 405,7 291,4 4500
3657,1 1008,4 2648,7 2202,1 100
2068,6 939,6 1050,0 896,9 60
3190,4 1225,7 1964,7 1629,2 100
3347,2 1254,6 2092,6 1668,2 100
3548,4 1040,8 2507,6 2010,2 112
2121,1 898,4 1222,7 1006,9 112
2871,4 1122,3 1749,1 1484,2 112
948,6 754,4 194,2 112
2188,1 931,3 1256,8 1030,8 112
2672,3 1131,8 1479,7 1328,9
2191,5 1063,4 1128,1 966,3 30
1739,1 948,9 790,2 694,9
4285,7 1392,3 2790,9 2335,4 80
1404,7 746,4 658,3 535,5 60
3509,7 1185,7 2255,5 1945,0 112
2427,1 1143,8 1283,3 967,8 112
1738,7 811,9 876,3 679,8 112
4998,3 1348,8 3609,7 3211,1
1678,6 939,9 738,7 529,2 112
2079,1 682,4 1396,7 1204,6 112
4360,9 1306,9 3054,0 2632,9
2077,4 906,1 1171,3 941,5 112
2998,6 1092,5 1884,7 1601,5 112
37080,0 4168,9 32911,1 26442,0 2129,2 122,5 122,5 100
2966,0 826,5 2105,7 1848,5 112
2163,2 690,8 1472,4 1258,0 100
2633,4 806,5 1826,9 1546,0 112
2513,0 1094,6 1418,4 1209,7
2227,7 858,0 1369,7 1146,9 112
3343,4 736,4 2607,0 2262,8 50
3289,0 1272,7 2003,3 1592,8 140
4352,3 1224,9 3127,4 2632,3 112
1182,9 973,8 209,1
3157,7 952,5 2205,2 1903,9 80
3001,4 1092,4 1909,0 1547,6 112

79326,6 68539,5 307637,1 261364,3 5500,0 2759,8 5529,4 1888,6 1980,6 1226,7 57,5 376,0 6575
41268,9 39016,8 199719,9 169960,7 5500,0 2759,8 5471,9 1888,6 1980,6 1226,7 376,0 450
38057,7 29522,7 107917,2 91403,6 57,5 57,5 6125
41268,9 39016,8 199719,9 169960,7 5500,0 2759,8 5471,9 1888,6 1980,6 1226,7 376,0 450
2041,7 841,2 1200,5 895,3 85
5116,5 1198,7 3917,8 3338,6 300
2185,9 1084,8 1101,1 983,3
3625,9 1201,6 2424,3 2151,2
9526,2 927,1 8599,1 7724,8 100
2283,5 997,5 1286,0 1158,2
3323,4 1310,7 1996,6 1661,5
3142,9 1090,1 2052,8 1820,1 85
3682,8 799,2 2883,6 798,4 2000
7048,2 1682,4 5013,6 4257,1
3992,6 424,4 3568,2 3219,4
3350,8 1213,6 2137,2 1457,2 400
2642,7 523,6 2119,1 1958,7
1660,3 411,0 1053,1 955,1
5228,4 1128,2 4046,9 3680,1
7846,3 1295,9 6550,4 3673,1 2500
3617,7 1206,8 2410,9 2032,6 85
2642,4 557,5 2084,9 1844,7 85
2615,0 998,6 1616,4 1418,5
4476,0 1466,0 3010,0 2566,1
7404,7 1431,2 5973,5 5172,5 100
32437,3 2558,7 29878,6 27469,6 57,5 57,5
2996,1 1032,9 1963,2 1789,5
2598,8 863,6 1735,2 1290,6 300
2719,8 1062,3 1657,5 1477,6
5928,1 1173,1 4755,0 4166,3
3923,7 1042,0 2881,7 2443,5 85

92942,4 44435,1 146365,9 121791,3 735,8 3744,3 1436,2 1187,2 680,4 64,5 376,0 3316
21601,7 21631,6 99970,1 81710,2 735,8 3679,8 1436,2 1187,2 680,4 376,0 1558
71340,7 22803,5 46395,8 40081,1 64,5 64,5 1757
21601,7 21631,6 99970,1 81710,2 735,8 3679,8 1436,2 1187,2 680,4 376,0 1558
2686,0 884,0 1660,3 1508,3
2399,3 954,6 1444,7 1275,6
2668,1 1084,8 1320,9 1113,0 59
3197,9 1337,9 1860,0 1444,9 120
6759,2 1210,2 5549,0 5053,2 110
3058,7 1201,0 1843,6 1483,5 110
3203,8 1120,5 1881,4 1622,6 100
2050,0 1078,9 922,4 835,7
3292,2 1119,1 2173,1 2019,7
1281,6 1002,0 211,3 110
2160,7 1039,4 1055,6 688,3 300
4321,7 1256,7 3065,0 2671,0 76
2216,7 953,0 1202,2 1002,5 110
3018,4 1049,8 1968,6 1649,2 120
2121,0 984,5 1118,8 910,6 110
4342,1 1177,6 3083,8 2609,8 64,5 64,5 110
468,9 121,1 183,8 100
1082,6 940,6 114,6
2674,2 1079,7 1594,5 1371,2 62
1676,0 449,2 1226,8 1040,8 59
1008,9 815,6 182,2 100
12510,2 768,0 11047,5 10344,9
3142,5 1175,3 1685,7 1436,3

92250,6 60701,7 230899,9 189770,7 3841,0 3546,2 5489,2 1217,7 2330,5 591,6 61,8 1287,6 2317
88935,4 36470,9 152464,5 120904,8 3841,0 3546,2 5427,4 1217,7 2330,5 591,6 1287,6 450
03315,2 24230,8 78435,4 68865,9 61,8 61,8 1867
88935,4 36470,9 152464,5 120904,8 3841,0 3546,2 5427,4 1217,7 2330,5 591,6 1287,6 450
1923,6 824,0 1039,5 988,6
3486,6 1209,0 2277,6 1973,2
2576,6 892,7 1683,9 1275,5 300
4083,6 1224,3 2606,9 2039,1 250
4375,3 1425,1 2931,7 2540,0
6053,4 1151,4 4902,0 4592,2
3696,7 999,2 2697,5 2424,0
4514,3 1089,6 3284,4 2898,1 73
5444,0 1358,2 4085,8 3520,3 100
5182,0 1286,2 3718,1 3221,9 150
1262,9 491,2 771,7 655,2 54
6688,2 1348,6 5339,6 4760,8
2691,0 334,0 2357,0 2086,3 65
4434,0 758,7 3675,3 3382,0
3874,4 436,9 3437,5 2625,3 518
4779,5 1223,9 3555,6 3172,8
1938,0 788,5 1149,5 1067,0
4939,0 1266,6 3672,4 3254,7
11526,5 935,8 10590,7 9732,4
2793,2 973,4 1819,8 1630,4 60
9092,1 1911,4 7180,7 6167,7 61,8 61,8 150
3371,4 886,1 2485,3 2187,4 69
4588,9 1416,0 3172,9 2671,0 78

74139,7 38497,4 134505,6 107786,2 1727,4 2736,9 1063,8 582,0 946,5 69,4 75,2 2112
14500,2 23067,8 90935,7 70461,8 1727,4 2667,5 1063,8 582,0 946,5 75,2 500
59639,5 15429,6 43569,9 37324,4 69,4 69,4 1612
14500,2 23067,8 90935,7 70461,8 1727,4 2667,5 1063,8 582,0 946,5 75,2 500
2765,5 958,7 1806,8 1630,4
4003,4 950,8 3052,6 2811,3
891,4 802,7 88,7
1999,7 804,9 1194,8 1086,4
1952,4 972,2 980,2 877,6
2294,1 1011,3 1282,8 1076,3
2213,9 1008,1 1205,8 1097,6
3547,6 1123,8 2423,8 2092,3
1535,2 936,6 98,8
2821,4 1039,3 1782,1 1615,2
1110,2 823,3 146,7 112
18094,4 1917,7 16176,7 14567,2 69,4 69,4
8446,2 1444,8 7001,4 5366,0 1000
5351,6 1283,9 4067,7 3042,3 500
2612,5 351,5 2261,0 2061,8

88901,3 68299,6 218953,3 179570,3 4075,0 2349,3 4857,6 1676,5 1200,0 1285,9 103,1 592,1 2095
83267,8 34035,4 149232,4 119707,4 4075,0 2349,3 4754,5 1676,5 1200,0 1285,9 592,1
05633,5 34264,2 69720,9 59862,9 103,1 103,1 2095
83267,8 34035,4 149232,4 119707,4 4075,0 2349,3 4754,5 1676,5 1200,0 1285,9 592,1
5017,7 1281,2 3670,0 3300,0
1707,0 817,1 889,9 710,5 112
3766,5 1194,3 2436,0 2033,4 81
3557,9 692,2 2558,8 2339,1
4719,6 1064,1 3631,4 3287,2
5102,2 1340,6 3475,6 3101,7
3552,3 1193,6 2106,4 1834,5
3226,1 1039,6 2186,5 2016,5
2263,3 857,2 1406,1 801,2 508
2084,0 1015,0 1069,0 934,0 56
3154,7 956,3 2138,8 1917,4 63
2734,2 1032,2 1685,5 1558,6
3520,4 1305,6 2214,8 1715,5 103,1 103,1 112
2627,7 1112,2 1445,6 1268,4
3392,0 1206,6 2136,3 1806,3 70
2716,4 1132,6 1542,8 1336,4
5219,0 1482,8 3736,2 3144,2 80
4683,6 1220,9 3432,2 3042,6 75
2262,7 1034,7 1178,8 956,6 112
1795,0 992,2 783,0 627,9 59
1937,7 943,6 903,7 785,3
3056,8 1164,1 1892,7 1568,0 112
3298,2 992,3 2246,4 1859,7 75
3629,2 1262,4 2324,0 1979,8 71
2984,9 1147,3 1821,9 1505,8 112
9635,2 1154,5 8480,7 7484,5
2689,3 1145,1 1544,2 1016,0 335
3036,9 1152,5 1852,0 1652,5
2314,0 1070,3 1243,7 1093,1
4206,3 1289,9 2916,4 2563,2
1742,7 971,2 771,5 623,0 59

73077,2 90092,5 381991,0 325218,0 4113,6 7161,2 1715,5 3319,5 1598,5 527,7 3775
02225,2 50311,2 251581,1 212957,8 2154,4 7161,2 1715,5 3319,5 1598,5 527,7
70852,0 39781,3 130409,9 112260,2 1959,2 3775
02225,2 50311,2 251581,1 212957,8 2154,4 7161,2 1715,5 3319,5 1598,5 527,7
1883,8 946,7 937,1 669,1 150
2225,0 1026,5 1165,9 886,1 150
3534,8 1073,7 2461,1 2184,9 100
2251,7 1083,0 1168,7 888,1 130
3052,1 1216,2 1835,9 1513,8 66
3492,7 1045,0 2366,3 2091,2 66
2899,0 1042,0 1857,0 1536,1 100
3237,7 1147,2 1951,9 1676,7 65
3065,8 1195,5 1848,0 1452,9 100
2273,1 1089,9 1098,9 862,4 100
2981,3 1096,2 1764,5 1422,8 100
4009,2 961,6 3047,6 2546,6 150
2319,4 984,2 1335,2 1217,9
4259,6 1305,6 2954,0 2440,0 150
4207,7 1157,6 3050,1 2705,3 100
2116,5 1249,3 867,2 549,7 100
6396,4 1517,6 4878,8 4359,8
2878,7 984,8 1893,9 1194,0 600
5851,8 1375,3 4458,9 3932,3 150
2164,1 911,8 1252,3 998,8 100
1942,9 946,9 996,0 791,3 100
3781,7 1152,0 2466,3 2098,2 150
5243,5 1427,6 3815,9 3221,1 100
7676,5 1370,2 6306,3 5498,5 150
2783,1 933,1 1850,0 1585,4 66
6699,1 896,0 5803,1 5207,1
2372,5 1078,8 1293,7 1097,3 60
2274,4 957,0 1317,4 1046,2 150
6468,2 1381,8 5086,4 4476,6 120
53709,4 3906,9 49802,5 43998,3 1959,2
2694,3 1024,0 1670,3 1281,8 200
6117,8 1244,3 4873,5 4307,0 200
3988,2 1053,0 2935,2 2522,9

48602,7 548602,7 460058,3 5010,0 20729,0 14038,4 4800,3 2183,7 5311,5 1428,1 314,8 2990

r cu destinaţie specială din Fondul rutier (pentru unităţile administrativ-teritoriale de nivelul II, în funcţie de numărul kilometrilor echivalenţi administra
7,4 mii de lei, municipiul Chişinău – 94071,1 mii de lei şi UTA Găgăuzia – 25196,4 mii de lei, iar volumul transferurilor cu destinaţie specială în cu
către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (pentru unităţile administrativ-teritoriale de nivelul I, calculate proporţional numărului popu
390000,0 mii de lei, inclusiv municipiul Bălţi – 14410,3 mii de lei, municipiul Chişinău – 75179,7 mii de lei şi UTA Găgăuzia – 17628,8 mii de lei.

Anexa nr.8

LISTA
autorităţilor şi instituţiilor publice la autogestiune, întreprinderilor
de stat şi societăţilor pe acţiuni ce primesc mijloace
financiare de la bugetul public naţional

Cancelaria de Stat
1. Academia de Administrare Publică
2. Instituţia publică „Agenţia de Guvernare Electronică”
3. Instituţia publică „Centrul de Implementare a Reformelor”
4. Instituţia publică „Agenţia Servicii Publice”
5. Instituţia publică „Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică”

Ministerul Economiei şi Infrastructurii


6. Instituţia publică „Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici
şi Mijlocii”
7. Instituţia publică „Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova”
(MOLDAC)
8. Instituţia publică „Institutul Naţional de Metrologie”
9. Instituţia publică „Institutul de Standardizare din Moldova”
10. Instituţia publică „Serviciul naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112”
11. Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”, municipiul Ungheni
12. Î.S. „Bacul Molovata”, satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari
13. Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”, municipiul Chişinău
14. S.A. „Drumuri Bălţi”, municipiul Bălţi
15. S.A. „Drumuri Cahul”, municipiul Cahul
16. S.A. „Drumuri Căuşeni”, oraşul Căuşeni
17. S.A. „Drumuri Cimişlia”, oraşul Cimişlia
18. S.A. „Drumuri Criuleni”, oraşul Criuleni
19. S.A. „Drumuri Edineţ”, municipiul Edineţ
20. S.A. „Drumuri Ialoveni”, oraşul Ialoveni
21. S.A. „Drumuri Orhei”, municipiul Orhei
22. S.A. „Drumuri Râşcani”, oraşul Râşcani
23. S.A. „Drumuri Soroca”, municipiul Soroca
24. S.A. „Drumuri Străşeni”, municipiul Străşeni
25. Î.S. „Moldelectrica”
26. Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, municipiul Chişinău
27. S.A. „Termoelectrica”, municipiul Chişinău

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului


28. Agenţia de Dezvoltare Regională Nord
29. Agenţia de Dezvoltare Regională Centru
30. Agenţia de Dezvoltare Regională Sud
31. Agenţia de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia
32. Universitatea Agrară de Stat din Moldova
33. Instituţia publică „Centrul de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din
Ţaul”
34. Instituţia publică „Colegiul de Medicină Veterinară şi Economie Agrară din
Brătuşeni”
35. Instituţia publică „Colegiul Tehnic Agricol din Svetlâi”
36. Instituţia publică „Colegiul Tehnic Agricol din Soroca”
37. Instituţia publică „Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău”
38. Instituţia publică „Colegiul Agroindustrial din Râşcani”
39. Instituţia publică „Colegiul Agroindustrial «Gheorghe Răducan»” din satul
Grinăuţi, raionul Ocniţa
40. Instituţia publică „Colegiul Agroindustrial din Ungheni”
41. Agenţia „Moldsilva”
42. Oficiul Naţional al Viei şi Vinului

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării


43. Fondul special pentru manuale
44. Universitatea de Stat din Moldova
45. Universitatea Tehnică a Moldovei
46. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău
47. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
48. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
49. Universitatea de Stat din Tiraspol
50. Universitatea de Stat din Comrat
51. Universitatea de Stat din Taraclia
52. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
53. Academia de Studii Economice a Moldovei
54. Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
55. Revista „Noi”
56. Revista „Florile dalbe”
57. Revista „Alunelul”
58. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
59. Centrul de Excelenţă în Construcţii
60. Centrul de Excelenţă în Industria Uşoară
61. Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale
62. Centrul de Excelenţă în Servicii şi Prelucrarea Alimentelor
63. Centrul de Excelenţă în Transporturi
64. Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe
65. Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică
66. Colegiul de Ecologie din Chişinău
67. Colegiul de Industrie Uşoară din Bălţi
68. Colegiul Politehnic din Bălţi
69. Colegiul Tehnologic din Chişinău
70. Colegiul de Construcţii din Hânceşti
71. Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi
72. Colegiul „Alexei Mateevici” din Chişinău
73. Colegiul „Gheorghe Asachi” din Lipcani
74. Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei
75. Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca
76. Colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat
77. Colegiul „Iulia Haşdeu” din Cahul
78. Şcoala Profesională nr.2, municipiul Chişinău
79. Şcoala Profesională nr.3, municipiul Chişinău
80. Şcoala Profesională nr.4, municipiul Chişinău
81. Şcoala Profesională nr.5, municipiul Chişinău
82. Şcoala Profesională nr.6, municipiul Chişinău
83. Şcoala Profesională nr.7, municipiul Chişinău
84. Şcoala Profesională nr.9, municipiul Chişinău
85. Şcoala Profesională nr.10, municipiul Chişinău
86. Şcoala Profesională nr.1, municipiul Bălţi
87. Şcoala Profesională nr.3, municipiul Bălţi
88. Şcoala Profesională nr.4, municipiul Bălţi
89. Şcoala Profesională nr.5, municipiul Bălţi
90. Şcoala Profesională, satul Corbu, raionul Donduşeni
91. Şcoala Profesională, oraşul Drochia
92. Şcoala Profesională, oraşul Râşcani
93. Şcoala Profesională, municipiul Soroca
94. Şcoala Profesională, oraşul Floreşti
95. Şcoala Profesională, comuna Cuhureştii de Sus, raionul Floreşti
96. Şcoala Profesională, comuna Alexăndreni, raionul Sângerei
97. Şcoala Profesională, oraşul Teleneşti
98. Şcoala Profesională, oraşul Rezina
99. Şcoala Profesională, municipiul Orhei
100. Şcoala Profesională, municipiul Ungheni
101. Şcoala Profesională, oraşul Nisporeni
102. Şcoala Profesională, oraşul Călăraşi
103. Şcoala Profesională, municipiul Hânceşti
104. Şcoala Profesională, oraşul Leova
105. Şcoala Profesională, oraşul Cimişlia
106. Şcoala Profesională, oraşul Căuşeni
107. Şcoala Profesională, oraşul Ştefan Vodă
108. Şcoala Profesională nr.1, municipiul Cahul
109. Şcoala Profesională nr.2, municipiul Cahul
110. Şcoala Profesională, satul Ciumai, raionul Taraclia
111. Şcoala Profesională, municipiul Comrat, UTA Găgăuzia
112. Şcoala Profesională, municipiul Ceadâr-Lunga, UTA Găgăuzia
113. Şcoala Profesională, oraşul Vulcăneşti, UTA Găgăuzia
114. Şcoala Profesională, oraşul Cupcini, municipiul Edineţ
115. Şcoala Profesională, oraşul Criuleni
116. Şcoala Profesională, oraşul Briceni
117. Şcoala Profesională, oraşul Glodeni
118. Şcoala Profesională, comuna Bubuieci, municipiul Chişinău
119. Şcoala Profesională nr.11, municipiul Chişinău
120. Colegiul tehnic al Universităţii Tehnice a Moldovei
121. Colegiul Naţional de Comerţ din Chişinău
122. Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
123. Centrul de Excelenţă în Educaţie Artistică „Ştefan Neaga”
124. Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”
125. Colegiul de Muzică şi Pedagogie din Bălţi
126. Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca
127. Colegiul Naţional de Coregrafie, municipiul Chişinău
128. Instituţia publică „Muzeul de Istorie a Evreilor din Republica Moldova”
129. Instituţia publică „Filarmonica Naţională «Serghei Lunchevici»”
130. Instituţia publică „Sala cu Orgă”
131. Instituţia publică „Ansamblul Naţional Academic de Dansuri Populare «JOC»”
132. Instituţia publică „Teatrul Naţional de Operă şi Balet «Maria Bieşu»”, municipiul
Chişinău
133. Instituţia publică „Teatrul Naţional «Mihai Eminescu»”, municipiul Chişinău
134. Instituţia publică „Teatrul Naţional «Eugene Ionesco»”, municipiul Chişinău
135. Instituţia publică „Teatrul Republican «Luceafărul»”, municipiul Chişinău
136. Instituţia publică „Teatrul Republican de Păpuşi «Licurici»”, municipiul
Chişinău
137. Instituţia publică „Teatrul Dramatic Rus de Stat «A.P.Cehov»”, municipiul
Chişinău
138. Instituţia publică „Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret «S uliţî Roz»”,
municipiul Chişinău
139. Instituţia publică „Teatrul «Alexei Mateevici»”, municipiul Chişinău
140. Instituţia publică „Centrul de Cultură şi Artă «Ginta Latină»”, municipiul
Chişinău
141. Instituţia publică „Teatrul Naţional de Stat «Vasile Alecsandri»”, municipiul
Bălţi
142. Instituţia publică „Teatrul Republican Muzical-Dramatic «B.P.Hasdeu»”,
municipiul Cahul

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale


143. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
144. Spitalul de Dermatologie şi Maladii Comunicabile
145. Dispensarul Republican de Narcologie
146. Institutul de Medicină Urgentă
147. Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie „Diomid Gherman”
148. Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”
149. Institutul de Cardiologie
150. Institutul Mamei şi Copilului
151. Institutul Oncologic
152. Policlinica Stomatologică Republicană
153. Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”
154. Spitalul Clinic de Psihiatrie
155. Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie
156. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Toma Ciorbă”
157. Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii
158. Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească
159. Centrul pentru Achiziţii Publice Centralizate în Sănătate
160. Clinica universitară de asistenţă medicală primară a Universităţii de Stat de
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
161. Clinica universitară stomatologică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu”
162. Centrul Republican de Diagnosticare Medicală
163. Centrul de Excelenţă în Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo”
164. Colegiul de Medicină din municipiul Orhei
165. Colegiul de Medicină din municipiul Bălţi
166. Colegiul de Medicină din municipiul Ungheni
167. Colegiul de Medicină din municipiul Cahul
168. Instituţia publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi
Reabilitare”
169. IMSP „Policlinica de Stat”
170. IMSP „Spitalul de Stat”
171. IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi
172. IMSP Spitalul de Psihiatrie, municipiul Bălţi
173. IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei
Ministerul Finanţelor
174. Consiliul de supraveghere publică a auditului

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor


175. Instituţia publică „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”
176. Instituţia publică „Laboratorul Central Fitosanitar”
177. Instituţia publică „Laboratorul Central de Testare a Băuturilor
Alcoolice/Nealcoolice şi a Produselor Conservate”

Altele
178. Compania Naţională de Asigurări în Medicină
179. Casa Naţională de Asigurări Sociale
180. Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”

Municipiul Bălţi
181. IMSP Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi
182. IMSP Centrul Stomatologic Municipal Bălţi

Municipiul Chişinău
183. IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Botanica
184. IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Centru
185. IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Râşcani
186. IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Buiucani
187. IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Ciocana
188. IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1
189. IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1
190. IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.4
191. IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii
192. IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”
193. IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
194. IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco”
195. IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie
196. IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii
197. IMSP Centrul de Sănătate Coloniţa
198. IMSP Centrul de Sănătate Stăuceni
199. IMSP Centrul de Sănătate Ciorescu
200. IMSP Centrul de Sănătate Cricova
201. IMSP Centrul de Sănătate Grătieşti
202. IMSP Centrul de Sănătate Băcioi
203. IMSP Centrul de Sănătate Budeşti
204. IMSP Centrul de Sănătate Bubuieci
205. IMSP Centrul de Sănătate Vadul lui Vodă
206. IMSP Centrul de Sănătate Truşeni
207. IMSP Centrul de Sănătate Durleşti
208. IMSP Centrul de Sănătate Vatra
209. IMSP Centrul de Sănătate Sângera
210. IMSP Maternitatea Municipală nr.2
211. IMSP Centrul de Sănătate Ghidighici
212. Dispensarul Municipal Dermatovenerologic
213. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Municipal Chişinău

RAIOANE
Anenii Noi
214. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Anenii Noi
215. IMSP Spitalul Raional Anenii Noi
216. IMSP Centrul de Sănătate Anenii Noi
217. IMSP Centrul de Sănătate Bulboaca
218. IMSP Centrul de Sănătate Floreni
219. IMSP Centrul de Sănătate Hârbovăţ
220. IMSP Centrul de Sănătate Mereni
221. IMSP Centrul de Sănătate Roşcani
222. IMSP Centrul de Sănătate Speia
223. IMSP Centrul de Sănătate Ţânţăreni
224. IMSP Centrul de Sănătate Varniţa

Basarabeasca
225. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Basarabeasca
226. IMSP Spitalul Raional Basarabeasca
227. IMSP Centrul de Sănătate Basarabeasca
228. IMSP Centrul de Sănătate Sadaclia
229. IMSP Centrul de Sănătate Başcalia

Briceni
230. IMSP Spitalul Raional Briceni
231. IMSP Centrul de Sănătate Larga
232. IMSP Centrul de Sănătate Briceni
233. IMSP Centrul de Sănătate Corjeuţi
234. IMSP Centrul de Sănătate Lipcani

Cahul
235. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Cahul
236. IMSP Spitalul Raional Cahul
237. IMSP Centrul de Sănătate Bucuria
238. IMSP Centrul de Sănătate Cahul
239. IMSP Centrul de Sănătate Colibaşi
240. IMSP Centrul de Sănătate Crihana Veche
241. IMSP Centrul de Sănătate Găvănoasa
242. IMSP Centrul de Sănătate Giurgiuleşti
243. IMSP Centrul de Sănătate Larga Nouă
244. IMSP Centrul de Sănătate Moscovei
245. IMSP Centrul de Sănătate Slobozia Mare
246. IMSP Centrul de Sănătate Zârneşti

Cantemir
247. IMSP Spitalul Raional Cantemir
248. IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia
249. IMSP Centrul de Sănătate Cantemir
250. IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia
251. IMSP Centrul de Sănătate Cociulia
252. IMSP Centrul de Sănătate Goteşti

Călăraşi
253. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Călăraşi
254. IMSP Spitalul Raional Călăraşi
255. IMSP Centrul de Sănătate Bravicea
256. IMSP Centrul de Sănătate Călăraşi
257. IMSP Centrul de Sănătate Onişcani
258. IMSP Centrul de Sănătate Pârjolteni
259. IMSP Centrul de Sănătate Sipoteni
260. IMSP Centrul de Sănătate Vălcineţ
261. IMSP Centrul de Sănătate Vărzăreştii Noi – Pituşca

Căuşeni
262. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Căuşeni
263. IMSP Spitalul Raional Căuşeni „Ana şi Alexandru”
264. IMSP Centrul de Sănătate Căinari
265. IMSP Centrul de Sănătate Căuşeni
266. IMSP Centrul de Sănătate Copanca
267. IMSP Centrul de Sănătate Fârlădeni
268. IMSP Centrul de Sănătate Sălcuţa
269. IMSP Centrul de Sănătate Taraclia
270. IMSP Centrul de Sănătate Tănătari
271. IMSP Centrul de Sănătate Tocuz

Cimişlia
272. IMSP Spitalul Raional Cimişlia
273. IMSP Centrul de Sănătate Cimişlia
274. IMSP Centrul de Sănătate Gura Galbenei
275. IMSP Centrul de Sănătate Javgur

Criuleni
276. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Criuleni
277. IMSP Spitalul Raional Criuleni
278. IMSP Centrul de Sănătate Bălăbăneşti
279. IMSP Centrul de Sănătate Criuleni
280. IMSP Centrul de Sănătate Dubăsarii Vechi
281. IMSP Centrul de Sănătate Hruşova
282. IMSP Centrul de Sănătate Măgdăceşti

Donduşeni
283. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Donduşeni
284. IMSP Spitalul Raional Donduşeni
285. IMSP Centrul de Sănătate Donduşeni
286. IMSP Centrul de Sănătate Sudarca
287. IMSP Centrul de Sănătate Ţaul

Drochia
288. IMSP Spitalul Raional Drochia „Nicolae Testemiţanu”
289. IMSP Centrul de Sănătate Chetrosu
290. IMSP Centrul de Sănătate Drochia „Anatolie Manziuc”
291. IMSP Centrul de Sănătate Gribova
292. IMSP Centrul de Sănătate Hăsnăşenii Mari
293. IMSP Centrul de Sănătate Maramonovca
294. IMSP Centrul de Sănătate Mândâc
295. IMSP Centrul de Sănătate Ochiul Alb
296. IMSP Centrul de Sănătate Pelinia
297. IMSP Centrul de Sănătate Sofia
298. IMSP Centrul de Sănătate Şuri
299. IMSP Centrul de Sănătate Ţarigrad
300. IMSP Centrul de Sănătate Zguriţa

Dubăsari
301. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Dubăsari
302. IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari

Edineţ
303. IMSP Spitalul Raional Edineţ
304. IMSP Centrul de Sănătate Cupcini
305. IMSP Centrul de Sănătate Edineţ

Făleşti
306. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Făleşti
307. IMSP Spitalul Raional Făleşti
308. IMSP Centrul de Sănătate Bocşa
309. IMSP Centrul de Sănătate Chetriş
310. IMSP Centrul de Sănătate Ciolacu Nou
311. IMSP Centrul de Sănătate Făleşti
312. IMSP Centrul de Sănătate Glinjeni
313. IMSP Centrul de Sănătate Işcălău
314. IMSP Centrul de Sănătate Mărăndeni

Floreşti
315. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Floreşti
316. IMSP Spitalul Raional Floreşti
317. IMSP Centrul Medicilor de Familie Floreşti
318. IMSP Centrul de Sănătate Ciutuleşti
319. IMSP Centrul de Sănătate Cuhureştii de Sus
320. IMSP Centrul de Sănătate Ghindeşti
321. IMSP Centrul de Sănătate Mărculeşti
322. IMSP Centrul de Sănătate Prodăneşti
323. IMSP Centrul de Sănătate Sănătăuca
324. IMSP Centrul de Sănătate Târgul Vertiujeni

Glodeni
325. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Glodeni
326. IMSP Spitalul Raional Glodeni
327. IMSP Centrul de Sănătate Balatina
328. IMSP Centrul de Sănătate Ciuciulea
329. IMSP Centrul de Sănătate Cobani
330. IMSP Centrul de Sănătate Fundurii Vechi
331. IMSP Centrul de Sănătate Glodeni
332. IMSP Centrul de Sănătate Hâjdieni
333. IMSP Centrul de Sănătate Iabloana
334. IMSP Centrul de Sănătate Limbenii Vechi
335. IMSP Centrul de Sănătate Sturzovca

Hânceşti
336. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Hânceşti
337. IMSP Spitalul Raional Hânceşti
338. IMSP Centrul de Sănătate Bobeica
339. IMSP Centrul de Sănătate Bujor
340. IMSP Spitalul Cărpineni
341. IMSP Centrul de Sănătate Ciuciuleni
342. IMSP Centrul de Sănătate Crasnoarmeiscoe
343. IMSP Centrul de Sănătate Hânceşti
344. IMSP Centrul de Sănătate Lăpuşna – Paşcani
345. IMSP Centrul de Sănătate Sărata-Galbenă

Ialoveni
346. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Ialoveni
347. IMSP Spitalul Raional Ialoveni
348. IMSP Centrul de Sănătate Bardar
349. IMSP Centrul de Sănătate Costeşti
350. IMSP Centrul de Sănătate Horeşti
351. IMSP Centrul de Sănătate Ialoveni
352. IMSP Centrul de Sănătate Mileştii Mici
353. IMSP Centrul de Sănătate Puhoi
354. IMSP Centrul de Sănătate Răzeni
355. IMSP Centrul de Sănătate Ruseştii Noi
356. IMSP Centrul de Sănătate Ţipala
357. IMSP Centrul de Sănătate Văsieni

Leova
358. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Leova
359. IMSP Spitalul Raional Leova
360. IMSP Centrul de Sănătate Leova
361. IMSP Centrul de Sănătate Filipeni
362. IMSP Centrul de Sănătate Iargara
363. IMSP Centrul de Sănătate Sărata Nouă
364. IMSP Centrul de Sănătate Sărăteni
365. IMSP Centrul de Sănătate Borogani

Nisporeni
366. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Nisporeni
367. IMSP Spitalul Raional Nisporeni
368. IMSP Centrul de Sănătate Grozeşti
369. IMSP Centrul de Sănătate Mileşti
370. IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni
371. IMSP Centrul de Sănătate Selişte
Ocniţa
372. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Ocniţa
373. IMSP Spitalul Raional Ocniţa
374. IMSP Centrul de Sănătate Frunză
375. IMSP Centrul de Sănătate Ocniţa
376. IMSP Centrul de Sănătate Otaci

Orhei
377. Întreprinderea Medicală de Stat Clinica Stomatologică Orhei
378. IMSP Spitalul Raional Orhei
379. IMSP Centrul de Sănătate nr.1 Orhei
380. IMSP Centrul de Sănătate nr.2 Orhei
381. IMSP Centrul de Sănătate Brăviceni
382. IMSP Centrul de Sănătate Peresecina
383. IMSP Centrul de Sănătate Susleni
384. IMSP Centrul de Sănătate Ciocâlteni
385. IMSP Centrul de Sănătate Chiperceni
386. IMSP Centrul de Sănătate Ghetlova
387. IMSP Centrul de Sănătate Isacova
388. IMSP Centrul de Sănătate Cucuruzeni
389. IMSP Centrul de Sănătate Ivancea

Rezina
390. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Rezina
391. IMSP Spitalul Raional Rezina
392. IMSP Centrul de Sănătate Rezina
393. IMSP Centrul de Sănătate Mateuţi
394. IMSP Centrul de Sănătate Ignăţei
395. IMSP Centrul de Sănătate Pripiceni-Răzeşi
396. IMSP Centrul de Sănătate Cinişeuţi

Râşcani
397. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Râşcani
398. IMSP Spitalul Raional Râşcani
399. IMSP Centrul de Sănătate Văratic
400. IMSP Centrul de Sănătate Zăicani
401. IMSP Centrul de Sănătate Râşcani
402. IMSP Centrul de Sănătate Mihăileni
403. IMSP Centrul de Sănătate Corlăteni
404. IMSP Centrul de Sănătate Şaptebani
405. IMSP Centrul de Sănătate Vasileuţi
406. IMSP Centrul de Sănătate Recea
407. IMSP Centrul de Sănătate Costeşti

Sângerei
408. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Sângerei
409. IMSP Spitalul Raional Sângerei
410. IMSP Centrul de Sănătate Biruinţa
411. IMSP Centrul de Sănătate Rădoaia
412. IMSP Centrul de Sănătate Chişcăreni
413. IMSP Centrul de Sănătate Sângerei
414. IMSP Centrul de Sănătate Drăgăneşti
415. IMSP Centrul de Sănătate Sângereii Noi
416. IMSP Centrul de Sănătate Copăceni
417. IMSP Centrul de Sănătate Flămânzeni – Coşcodeni
418. IMSP Centrul de Sănătate Pepeni
419. IMSP Centrul de Sănătate Bilicenii Vechi
420. IMSP Centrul de Sănătate Cubolta
421. IMSP Centrul de Sănătate Cotiujenii Mici

Soroca
422. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Soroca
423. IMSP Spitalul Raional Soroca
424. IMSP Centrul de Sănătate Parcani
425. IMSP Centrul de Sănătate Slobozia-Cremene
426. IMSP Centrul de Sănătate Vasilcău
427. IMSP Centrul de Sănătate Bădiceni
428. IMSP Centrul de Sănătate Rudi
429. IMSP Centrul de Sănătate Soroca
430. IMSP Centrul de Sănătate Cosăuţi
431. IMSP Centrul de Sănătate Racovăţ
432. IMSP Centrul de Sănătate Visoca
433. IMSP Centrul de Sănătate Nimereuca
434. IMSP Centrul de Sănătate Căinarii Vechi
435. IMSP Centrul de Sănătate Vădeni
436. IMSP Centrul de Sănătate Soroca Nouă

Străşeni
437. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Străşeni
438. IMSP Spitalul Raional Străşeni
439. IMSP Centrul de Sănătate Cojuşna
440. IMSP Centrul de Sănătate Pănăşeşti
441. IMSP Centrul de Sănătate Lozova
442. IMSP Centrul de Sănătate Sireţi
443. IMSP Centrul de Sănătate Vorniceni
444. IMSP Centrul de Sănătate Micăuţi
445. IMSP Centrul de Sănătate Zubreşti
446. IMSP Centrul de Sănătate Străşeni

Şoldăneşti
447. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Şoldăneşti
448. IMSP Spitalul Raional Şoldăneşti
449. IMSP Centrul de Sănătate Şoldăneşti
450. IMSP Centrul de Sănătate Vadul-Raşcov
451. IMSP Centrul de Sănătate Răspopeni
452. IMSP Centrul de Sănătate Cotiujenii Mari

Ştefan Vodă
453. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Ştefan Vodă
454. IMSP Spitalul Raional Ştefan Vodă
455. IMSP Centrul de Sănătate Ştefan Vodă
456. IMSP Centrul de Sănătate Crocmaz
457. IMSP Centrul de Sănătate Olăneşti
458. IMSP Centrul de Sănătate Antoneşti
459. IMSP Centrul de Sănătate Talmaza

Taraclia
460. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Taraclia
461. IMSP Spitalul Raional Taraclia
462. IMSP Centrul de Sănătate Corten
463. IMSP Centrul de Sănătate Tvardiţa
464. IMSP Centrul de Sănătate Valea Perjei
465. IMSP Centrul de Sănătate Vinogradovca
466. IMSP Centrul de Sănătate Taraclia

Teleneşti
467. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Teleneşti
468. IMSP Spitalul Raional Teleneşti
469. IMSP Centrul de Sănătate Teleneşti
470. IMSP Centrul de Sănătate Căzăneşti
471. IMSP Centrul de Sănătate Chiştelniţa
472. IMSP Centrul de Sănătate Brânzenii Noi
473. IMSP Centrul de Sănătate Mândreşti
474. IMSP Centrul de Sănătate Sărătenii Vechi

Ungheni
475. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Ungheni
476. IMSP Spitalul Raional Ungheni
477. IMSP Centrul de Sănătate Ungheni
478. IMSP Centrul de Sănătate Măcăreşti – Costuleni
479. IMSP Centrul de Sănătate Dănuţeni
480. IMSP Centrul de Sănătate Sculeni
481. IMSP Centrul de Sănătate Cioropcani
482. IMSP Centrul de Sănătate Petreşti
483. IMSP Centrul de Sănătate Valea Mare
484. IMSP Centrul de Sănătate Pârliţa
485. IMSP Centrul de Sănătate Corneşti
486. IMSP Centrul de Sănătate Mănoileşti
487. IMSP Centrul de Sănătate Năpădeni
488. IMSP Centrul de Sănătate Cetireni
489. IMSP Centrul de Sănătate Rădenii Vechi

UTA Găgăuzia
Comrat
490. Instituţia Publică de Stomatologie din Comrat
491. IMSP Spitalul Raional Comrat
492. IMSP Centrul de Sănătate Comrat
493. IMSP Centrul de Sănătate Congaz
494. IMSP Centrul de Sănătate Avdarma
495. IMSP Centrul de Sănătate Cioc-Maidan
496. IMSP Centrul de Sănătate Chirsova
497. IMSP Centrul de Sănătate Dezghingea

Ceadâr-Lunga
498. Instituţia Publică de Stomatologie din Ceadâr-Lunga
499. IMSP Spitalul Raional Ceadâr-Lunga
500. IMSP Centrul de Sănătate Ceadâr-Lunga
501. IMSP Centrul de Sănătate Copceac
502. IMSP Centrul de Sănătate Cazaclia
503. IMSP Centrul de Sănătate Tomai

Vulcăneşti
504. Instituţia Publică de Stomatologie din Vulcăneşti
505. IMSP Spitalul Raional Vulcăneşti
506. IMSP Centrul de Sănătate Vulcăneşti

Anexa nr.9

Determinarea cuantumului minim al chiriei


bunurilor proprietate publică

1. Cuantumul minim al chiriei anuale pentru folosirea încăperilor şi suprafeţelor


amenajate se calculează după formula:

Pai = Tb × (1 + K1 + K2 + K3) × K4 × S,

în care:
Pai – cuantumul chiriei anuale;
Tb – tariful de bază pentru chiria anuală a unui metru pătrat de spaţiu;
K1 – coeficientul de amplasare a încăperii/suprafeţei amenajate;
K2 – coeficientul de amenajare tehnică;
K3 – coeficientul de ramură privind utilizarea încăperii/suprafeţei amenajate;
K4 – coeficientul de piaţă;
S – suprafaţa închiriată.

Valoarea coeficienţilor folosiţi în calcule se determină după următoarele criterii:


a) tariful de bază pentru chiria anuală a unui metru pătrat de spaţiu (Tb):

municipiul Chişinău 373,1 lei


municipiul Bălţi 264,6 lei
celelalte municipii, oraşele-reşedinţă 192,4 lei
oraşele şi localităţile suburbane din componenţa municipiilor 144,4 lei
localităţile săteşti 48,2 lei

b) coeficientul de amplasare a încăperii/suprafeţei amenajate (K1):

clădire separată 0,5


construcţie încorporată sau anexată 0,45
încăpere supraterană, inclusiv parter 0,4
soclu 0,35
demisol 0,3
subsol cu geamuri, etaj tehnic, acoperiş 0,2
alte subsoluri, suprafaţă amenajată 0,0

c) coeficientul de amenajare tehnică (K2):

apeduct, canalizare, apă caldă, încălzire centrală 0,5


apeduct, canalizare, încălzire centrală 0,4
apeduct, canalizare, apă caldă 0,3
apeduct, canalizare 0,2
încălzire centrală 0,2
lipseşte amenajarea tehnică 0,0

d) coeficientul de ramură privind utilizarea încăperii/suprafeţei amenajate (K3):

1) ateliere de creaţie ale pictorilor, sculptorilor, arhitecţilor, meşterilor populari; 0,05


spaţii utilizate de chiriaşi în scopuri medicale şi farmaceutice şi de organizaţiile
obşteşti ale persoanelor cu dizabilităţi şi întreprinderile lor; spaţii utilizate pentru
realizarea acţiunilor în masă din cadrul proiectelor şi programelor finanţate de la
bugetul public naţional
2) instituţii finanţate de la bugetul de stat, de la bugetele unităţilor administrativ- 0,1
teritoriale, de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi din fondurile asigurării
obligatorii de asistenţă medicală, alte persoane juridice de drept public; patronate,
fundaţii, asociaţii obşteşti, suprafeţe amenajate
3) spaţii pentru laboratoare, pentru instruire, pentru efectuarea de lucrări de 0,2
cercetare şi proiectare; spaţii pentru prestarea de servicii poştale, sportive şi de
întremare a sănătăţii
4) garaje, depozite, spaţii tehnice (cu excepţia celor menţionate la poziţia 6) şi alte 0,4
încăperi auxiliare; spaţii pentru prestarea de servicii către populaţie (ateliere de
reparaţie a încălţămintei, a îmbrăcămintei şi a obiectelor de uz casnic, frizerii,
curăţătorii chimice, puncte de închiriere a obiectelor, băi, birouri de avocaţi)
5) spaţii folosite pentru comercializarea produselor de panificaţie, a produselor 0,5
lactate, alimentare şi de cofetărie, a băuturilor nealcoolice; unităţi de alimentaţie
publică cu preparare şi comercializare a bucatelor; spaţii de producţie; sedii
(încăperi) folosite de organele mijloacelor de informare în masă
6) încăperi pentru reparaţia şi deservirea tehnică a automobilelor, a tehnicii de 0,7
calcul şi a altor utilaje
7) spaţii folosite în scopuri de comerţ, altele decât cele prevăzute la poziţia 5) 0,8
8) încăperi folosite pentru jocuri electronice, jocuri computerizate şi alte jocuri 1,2
distractive pentru copii
9) încăperi utilizate în calitate de oficii 1,5
10) instituţii financiare, burse, companii de asigurare 2,0
11) restaurante, baruri, cafenele cu servire a băuturilor alcoolice 2,5
12) case de schimb valutar, puncte de înregistrare video şi de închiriere a 3,0
producţiei video
13) încăperi folosite pentru jocuri de noroc 4,0
14) încăperi cu altă destinaţie decât cele enumerate la poziţiile 1)–13) 1,0

e) coeficientul de piaţă (K4) se stabileşte prin înţelegere a părţilor şi nu poate fi mai


mic de 1,0, iar pentru genurile de activitate desfăşurate în încăperile menţionate la lit.d)
poziţiile 1)–6), el nu poate fi mai mic de 0,5, excepţie făcând:
- încăperile folosite de organele mijloacelor de informare în masă, pentru care
coeficientul de piaţă se stabileşte în intervalul de la 1,0 la 1,5;
- spaţiile utilizate pentru realizarea acţiunilor în masă din cadrul proiectelor şi
programelor finanţate de la bugetul public naţional şi spaţiile folosite de către atelierele de
creaţie, organizaţiile obşteşti ale persoanelor cu dizabilităţi şi întreprinderile lor, precum şi
spaţiile din clădirea Parlamentului utilizate de unitatea de alimentaţie publică cu preparare şi
comercializare a bucatelor, pentru care coeficientul de piaţă se stabileşte în mărime de 0,1.
La stabilirea acestui coeficient trebuie să se ţină cont de cererea şi de oferta spaţiilor
ce ar putea fi date în chirie, de posibilitatea utilizării terenului aferent, de caracteristicile
teritorial-economice ale zonei şi de alte criterii calitative, necuprinse în coeficienţii aplicaţi,
ale încăperilor/suprafeţelor amenajate.
În cazul în care se dau în locaţiune mai multe încăperi cu diferite condiţii de amplasare
şi de amenajare tehnică sau încăperi care vor fi utilizate în diverse scopuri, cuantumul total
al chiriei se constituie din suma chiriilor calculate pentru fiecare încăpere sau grup de
încăperi.

Notă. În sensul prezentei legi, suprafaţă amenajată presupune suprafaţa terenului


amenajată (asfaltată, pavată etc.), inclusiv aferentă clădirii, care poate fi dată în chirie.

2. Cuantumul chiriei anuale pentru utilajul, mijloacele de transport, inclusiv bunurile


agricole (cu excepţia terenurilor agricole), şi pentru alte mijloace fixe (denumite în continuare
utilaj) date în locaţiune/arendă se calculează după formula:

Pau = Ua × K1 × K2 + Q,

în care:
Pau – cuantumul chiriei anuale pentru utilajul dat în locaţiune/arendă;
Ua – amortizarea/uzura anuală a utilajului dat în locaţiune/arendă;
K1 – coeficientul de calcul;
K2 – coeficientul de piaţă;
Q – cheltuielile de întreţinere şi de exploatare a utilajului dat în locaţiune/arendă,
suportate de locator/arendator.

Valoarea coeficienţilor folosiţi în calcule se determină după următoarele criterii:


a) amortizarea/uzura anuală a utilajului (Ua) se calculează pentru fiecare obiect de
evidenţă potrivit prevederilor Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.338/2003, conform tabelului nr.1:

Tabelul nr.1

Nr. Denumirea Nr. de Durata de Costul de Amorti- Amorti- Coefi- Coefi- Cheltu- Cuan-
crt. utilajului inventar utilizare/ intrare/ zarea/ zarea/ cientul cientul ielile tumul
durata de valoarea uzura uzura de de de chiriei
funcţionare iniţială sau la data anuală calcul piaţă întreţi- anuale
utilă, în valoarea dării în (Ua), (K1) (K2) nere şi (Pau),
ani. reevaluată, locaţi- în lei de ex- în lei
Distanţa, în lei une, ploata-
km în lei re (Q),
în lei
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

b) coeficientul de calcul (K1) se va stabili în funcţie de amortizarea/uzura de la data dării în


locaţiune/arendă a utilajului (tabelul nr.2).
Tabelul nr.2

Mărimea de 10 20 40 50 70 80 100
amortizare/de uzură 0 30 60 90
Ua (%)
K1 1,88 1,79 1,62 1,53 1,35 1,27 1,09 1,0
1,71 1,44 1,18

c) coeficientul de piaţă (K2) se stabileşte prin înţelegere a părţilor şi nu poate fi mai


mic de 1,0. La stabilirea acestui coeficient se va ţine cont de cerere şi de ofertă, de venitul
neobţinut, de diferenţa dintre valoarea contabilă/valoarea de bilanţ şi preţul de piaţă la utilajul
de acelaşi tip sau cu caracteristici comparabile, precum şi de alţi factori. Excepţie fac
autorităţile/instituţiile bugetare la darea în locaţiune/arendă a utilajului altor
autorităţi/instituţii bugetare, pentru care coeficientul de piaţă se stabileşte în mărime de 1,0,
precum şi unitatea de alimentaţie publică cu preparare şi comercializare a bucatelor în spaţiile
din clădirea Parlamentului, pentru care coeficientul de piaţă se stabileşte în mărime de 0,2.
În cazul în care mărimea cheltuielilor de întreţinere şi exploatare a utilajului (Q)
variază, aceasta se recalculează şi se achită suplimentar.

3. Cuantumul chiriei anuale pentru folosirea activelor circulante se calculează după


formula:

Pac = C × R × K,

în care:
Pac – cuantumul chiriei anuale pentru folosirea activelor circulante;
C – valoarea contabilă/valoarea de bilanţ a activelor circulante la data calculării
chiriei;
R – rata de bază aplicată de Banca Naţională a Moldovei la principalele operaţiuni de
politică monetară pe termen scurt;
K – coeficientul de piaţă.

Valoarea coeficienţilor folosiţi în calcule se determină după următoarele criterii:


a) valoarea contabilă/valoarea de bilanţ a activelor circulante se calculează pentru
fiecare obiect de evidenţă conform tabelului nr.3:

Tabelul nr.3

Nr. Denumirea Cantitatea Unitatea Valoarea Valoarea Note


crt. activelor de contabilă/ contabilă/
circulante măsură valoarea de valoarea de
bilanţ a bilanţ
unei unităţi la totală la data
data calculării
calculării chiriei, în lei
chiriei, în lei
1 2 3 4 5 6 7

b) rata de bază aplicată de Banca Naţională a Moldovei la principalele operaţiuni de


politică monetară pe termen scurt se publică periodic în presă. În calcule se foloseşte valoarea
ratei în vigoare la data încheierii contractului de locaţiune;
c) coeficientul de piaţă se stabileşte prin înţelegerea părţilor şi nu poate fi mai mic de
1,0.
După încetarea efectului contractului de locaţiune, locatarul restituie activele
circulante în volumele fixate la data dării lor în locaţiune. În cazul imposibilităţii de restituire
a activelor circulante, costul lor se recuperează la preţurile de piaţă care sunt în vigoare la
data încetării efectului contractului de locaţiune.

4. Cuantumul minim al chiriei bunurilor proprietate publică se stabileşte fără taxă pe


valoarea adăugată.
Dacă locatorul este înregistrat ca contribuabil al taxei pe valoarea adăugată, chiria va
fi încasată de la locatar cu aplicarea taxei pe valoarea adăugată, calculată suplimentar la
valoarea serviciilor prestate.

Notă. Prevederile prezentei anexe nu se aplică raporturilor juridice reglementate de


Legea nr.28/2016 privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate
reţelelor publice de comunicaţii electronice.

S-ar putea să vă placă și