Sunteți pe pagina 1din 3

Clasa: a VIII-a

Aria curriculară: Limbă şi comunicare


Disciplina: Limba și literatura română
Unitatea de învățare: Textul nonliterar
Tema: Realizarea articolului de revistă
Subiectul lecție: Articolul
Tipul de lecție: consolidare și fixare a cunoștințelor
Scopul lecției: consolidarea cunoștințelor privind textul noliterar - articolul
Obiective operaționale, copii vor fi capabili:
O1: să definească textul nonliterar;
O2: să evidențieze caracteristicile articolului, fără ajutorul învățătoarei;
O3: să formuleze răspunsuri la întrebările adresate be baza articolului din manual;
O4: să completeze Diagrama Venn de pe fişa de lucru, în limita timpului acordat;
O5: să realizeze un articol pentru revista școlii în concordanţă cu tema data, în limita
timpului acordat
Strategia didactică:
- Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul
- Mijloace de învățământ: Manual Limba și literatura română, clasa a IV-a, Revista Draga
mea pentru copii, fişe de lucru; caiete,instrumente de scris, tablă, cretă.
- Forme de organizare a lecției: frontală, individual, pe echipe.
- Resurse:
- Temporale: 50 minute
- Umane: 32 elevi
Bibliografice:
1. Marcela, Peneş (2006). Limba şi literatura română - manual pentru clasa a IV-a.
Bucureşti, Editura Ana;
2. Curriculum Naţional, Programe Şcolare pentru Învăţământul Primar;
3. Hobjilă Angelica, Elemente de didactică a limbii şi literaturii române pentru ciclul primar,
Iaşi, Junimea, 2006;
4. Hobjilă Angelica. Suport de curs Didactica limbii și literaturii române pentru învățământul
primar, ID.
Nr. Crt.Etapele lecţiei și durataOb. Op.Conţinutul instructiv-educativStrategii
didacticeEvaluare
Metode şi procedeeMijloace de învăţământForme de organizare
1 Moment organizatoric
2 minAsigurarea condițiilor necesare pentru o bună desfățurare a lecției.
Pregătirea elevilor pentru desfășurarea lecției.
2Verificarea temei
5 minSe verifică oral tema, cantitativ si calitativ.
Voi alege 3-4 elevi care să-mi prezinte caietele de teme. Se fac aprecieri verbale și se dau
explicații acolo unde este cazul.
ConversațiaCaietele de temeFrontal
Evaluez capacitatea copiilor de a redacta corect și estetic tema pentru acasă.
3Captarea atenţiei
3 minLe prezint copiilor o revistă, apoi vom purta urmatoarea discuţie:
Î: Ce am eu in mână?
R: O revistă.
Î: Ce fel de revistă este aceasta?
R: Revista Draga mea pentru copii.
Î: Ce cuprinde aceasta revistă?
R: Articole, reportaje, reclame, afișe, concursuri etc.
Copii, textele pe care le vedeţi în revistă se numesc articole.Conversaţia
ExplicaţiaRevista
Draga mea pentru copiiFrontal
4 Anunţarea temei şi a obiectivelor
3 min“Despre articole vom discuta şi noi astăzi. Ne vom aminti ce este un text nonliterar, ce
este un articol, vom citi un articol şi vom răspunde la intrebări pe baza acestuia, vom
rezolva o fişa de lucru şi la sfârşit veți realize câte un articol pentru revista școlii Ionică și
amicii. Autorii articolului ales de redactori pentru a fi publicat in numarul din februarie, va fi
premiat cu patru bilete la piesa Vizită, de I. L. Caragiale pusă în scenă la Teatrul Național
Iași.
Dar până la acel moment, voi scrie la tabla data şi titlul lecţiei, iar voi veți deschideţi caietele
și veți nota data şi titlul lecţiei Articolul. Conversaţia
Cretă, tablă, caiete, instrumente de scris.Frontal
5 Sistematizarea, consolidarea, fixarea cunoștințelor asimilate anterior
25 min
O1
02
O3
O4- Copii, haideţi să ne amintim ce este un text nonliterar? Care este scopul acestuia?
Cum se deosebeşte de textul literar? Ce texte nonliterare mai cunoaşteţi? Ce este articolul?
Puteți răspunde la întrebări, ajutându-vă de revistă și de notițe.
- Textul nonliterar este un text informativ care transmite cititorilor idei, oferă informaţii în
legatură cu diverse situaţii etc.
- Scopul acestuia este de a informa, de a convinge, de a amuza.
- Deosebirea dintre cele doua tipuri de texte este aceea că textul nonliterar prezintă aspecte
din realitate, reale, iar textul literar prezintă acţiuni imaginare.
- Textele nonliterare cunoscute sunt: afişul, reclama, articolul, reţeta de bucătărie etc.
- Articolul este un text nonliterar, pe o anumită temă, însoţit uneori de imagini, tiparit în ziare
sau reviste.
Vor deschide manualul la pagina 67.
Numesc un copil care va citi articolul ,, Oamenii lumii”.Anexa 1
Port cu elevii o discuţie pe marginea textului:
- Care sunt personajele din acest text?
- La ce vă gândiţi cand auziţi cuvântul ,,popor”?
- Unde locuiesc eschimoşii? Dar indienii şi pigmeii?
- Cum se numesc casele lor?
- Din ce sunt alcătuite acestea?
- Care este ocupaţia de baza a acestor popoare?
- Indienii ştiu să scrie şi să citească?
- Cum comunică aceştia?
Elevii sunt împărţiţi în trei echipe şi vor completa Diagrama Venn, de pe fişa de lucru, timp
de lucru acordat, 8 minute. Anexa 2. Conversaţia
Exerciţiul
Conversaţia
Exerciţiul
Manualul
Fişa de lucruFrontal
Individual
Pe echipe
Evaluez capacitatea elevilor de a defini textul nonliterar
Evaluez capacitatea elevilor de a defini articolul
Evaluez capacitatea elevilor de a răspunde corect la întrebarile adresate pe baza articolului
Evaluez capacitatea elevilor de a completa corect
Diagrama Venn de pe fişa de lucru.

S-ar putea să vă placă și