Sunteți pe pagina 1din 2

C U P R .

I N S U L

Pag.

I. Cuítele religioase in República Populará Romana ^Studíu


íntroductív, de Prof. S T A N C I U S T O I A N ."" v «7
a) . A r t i c o l u l 27 din Gonstitutie — temeiul principal
a l nouei asezäri cultice in República- Populara
Romana . . . '. ,21
b) Concordatul sí ábolirea l u i . ; l . . . . 22
c) Legea pentrti- regímul general al cultelor '.- . . . .31

IL D r . P E T R U G R O Z A : Biserica nu trebue sá fie staticá 54

III. Prof; S T A N C I U STOIAN: Atitudinea • regimuluide


democratie populará fafá de cuítele religioase / . ' 67
a) Ministerial Cultelor si misiunea l u i . \ . . . . 69
b) Drumul pe care trebue sä meargä B i s e r i c a . . 73
c) Bíserica aläturi de popor 75
d) Despre buna tradijie a B i s e r i c i i Ortodoxe Romane • 84
e) Credinfele religioase — i n simplicitatea lór populara
— únese, nu despart . . . . v . - 88
f) Reintregirea B i s e r i c i i Ortodoxe Romane din A r d e a ! 92

IV. L P . S. P A T R I A R H J U S T I N I A N : Atitudinea Bisericii


• Ortodoxe Romane fafá de regimul democrafiei
populare . . . 105
a) B i s e r i c a ortodoxa este B i s e r i c a poporului . . . 107
b) Hristos a inviat péntru pace . . . . . . . . 110
c). Aläturi de cei ce m e r g pe drumul a p a r a r a i n d e -
pendentei. noastre. nationale . . . ..... . . . 112
l V d) Cuvantul / B i s e r i c i i Ortodoxe Romane in chesti-
unea libertätii religioase . . • - •
Cuprínsuli

Atitudinea ceíorlalte cuite - religioase , faja, de regímul.


democratiei populare . '. 125
• a) V A S A R H E L J I O A N , ' E p i s c o p al B i s e r i c i i refor- ^
m a t e : G u v e r n u l R . P . R . a realizat deplina ega-
, lítate ,de tratament íntre nationalitátiié conlocuitoare 12T
b) A R G A I G H E O R G H E , E p i s c o p a l Bí^ricii E v a n -
ghelice : Numai^ regimul - democratiei populare
asigurá cultelor m i c i , posibilita^ d'e. libera mani-
festare . . „ , . . . . . . 133
c) M O S E S ROSEN, §ef Rabin a l Cultuluí Mozaic
;din R , P . R ; : Numai- regimùl .democrat, deastázi
stá chezasíe libérer desvoliàri a popoarelor con-,
loeuítoare . . . . . . . . 137
d) V A S K E i S f B A L G Ï A N , V i c a r a l B i s e r i c i i A r m e n e :
B i s e r i c a Armeaná merge aláturi' de íntregul popor
román, pe drumuL nouilor orínduiri politice ; 141
,.e) Í O A N D A N , Presedintele Uniuriíi Babtiste: CultuL
Babtist se manifesta în deplina libértate m R . P . R . ; •

Anexe. * • •

1. I n chestiunea libertá^ií religioase . . . 147


2. Réíntregirea B i s e r i c i i Ortodoxe Romane d i n A r d e a l 155>
a) Consfátuirea „dela Cluj, din 1 Oct. 1948 a
clerului greco-'catolíc din, A r d e a l 155-
b) Sí. S i n o d a l B i s e r i c i i Ortodoxe R o m a n e con-
•~ sfinteste réíntregirea B i s e r i c i i Romane din"Ardeal 169:'
c) Slujba de multumire déla biserica-Sf. Spiridon-
Nou, pentru sàvârsirea istorícului act . . . 184
d) L i s t a protopopilor s L preofilor greco-catolíci,
cari cei dintâi au rupt càtusele Romei papale,
revenínd l a Ortodoxie . \ . . „ . . . . 197
^3, A d u n a r e a bisericeascâ delà Alba-Iulia din 2 1 .• v

- Octombrie 1948 . ,. . . N ./ . ..... >205v