Sunteți pe pagina 1din 24

RELATIILE PUBLICE PENTRU PRIMARIA

COMUNEI BRAZI

STUDENTE: NISTOR ELENA DAIANA


BOTEZATU ALINA – OANA - MARIA

Prof. univ. dr. ing. ec. BUZOIANU DANIELA


MASTER M.S.P
AN 2020-2021
GRUPA: 51509

2
DEFINIRE

Activitatea de relaţii publice se referă la stabilirea şi cultivarea pe termen lung a unor


contacte directe, constante şi sistematice cu diferite categorii de public, cu persoane influente
din cadrul altor societăţi comerciale, a instituţiilor financiare, a organizaţiilor publice din ţară
sau străinătate, cu reprezentanţii mass-media, a creatorilor de opinie etc. în scopul obţinerii
sprijinului acestora şi crearea unei imagini favorabile organizaţiei.

O definire mai amplă a acestei tehnici promoţionale, care pune în evidenţă şi importanţa sa
pentru conducerea unei organizaţii a fost formulată de Foundation for Public Relation
Research:

Relaţiile publice reprezintă o funcţie distinctă de management, care ajută să se stabilească


şi să se menţină un climat psihologic de comunicare, înţelegere, acceptare şi cooperare între
o organizaţie şi publicul său; ajută conducerea să informeze şi să fie informată despre opinia
publică; defineşte şi coordonează responsabilitatea conducerii pentru a servi interesului
public; ajută conducerea să utilizeze în mod eficient orice schimbare, servind însă şi ca un
sistem de prevedere care să sprijine tendinţele ce se anticipează; foloseşte cercetarea şi
tehnicile comunicaţionale etice ca principalele sale instrumente.

Sintetizînd semnificaţia largă a conceptului, se constată că relaţiile publice au la bază un


proces de planificare a unor acţiuni din cele mai diverse, menite să încurajeze achiziţia şi să
crească gradul de satisfacere a consumatorilor prin comunicare şi informare credibilă cu
privire la diverse aspecte pozitive care evidenţiază interesul organizaţiei faţă de nevoile,
dorinţele, interesele şi problemele publicului, precum şi modul în care ea ajută la rezolvarea
lor. Pentru a realiza acest deziderat, organizaţia are la dispoziţie o paletă foarte largă
de tehnici de relaţii publice, care includ: conferinţe de presă, seminarii, dineuri, evenimente,
turnee, interviuri etc.

Obiectivele principale ale activităţii de relaţii publice sunt:

 menţinerea unei prezenţe publice pozitive, atrăgătoare şi puternice;


 familiarizarea în permanenţă a publicului cu oferta organizaţiei şi activitatea sa;
 poziţionarea organizaţiei.

în funcţie de conjunctură şi de alte activităţi particulare ale organizaţiei, aceasta poate atinge
prin campaniile sale de relaţii publice şi numeroase obiective secundare:

 creşterea eficienţei celorlalte tehnici promoţionale;


 aducerea la cunoştinţa potenţialilor clienţi a noilor produse şi servicii oferite, precum
şi crearea încă de la lansare a unei imagini favorabile;
 comunicarea noilor avantaje, a îmbunătăţirilor şi noilor utilizări ale vechilor produse;
 repoziţionarea unor produse;
 consolidarea unei anumite pieţe;
 influenţarea liderilor de opinie spre beneficiul organizaţiei;
 delimitarea de concurenţă;

3
 contracararea publicităţii negative sau a anumitor prejudecăţi legate de diferite
elemente componente ale ofertei;

4
Puncte forte ale relaţiilor publice

Din succinta prezentare a conceptului de relaţii publice rezultă că acestea duc direct şi


indirect la creşterea prestigiului organizaţiei respective, au un mare grad de penetrare şi
influenţare a opiniei publice prin intermediul mass-media. Alături de acest fapt, alte avantaje
pe care le prezintă această tehnică promoţională sunt:

 costuri scăzute deoarece o parte din cheltuieli sunt deja incluse în salariile datorate
angajaţilor. De cele mai multe ori o acţiune de relaţii publice generează publicitate
gratuită în favoarea organizaţiei respective. Aceasta are un mare grad de penetrare în
medii din cele mai diverse, este mai credibilă decît publicitatea plătită de firmă sau
altă formă de promovare susţinută financiar de aceasta, deci poate influenţa în mare
măsură imaginea publicului despre o societate, produs, serviciu sau acţiune.
 generează publicitate gratuită - aceasta se propagă în rîndul unor categorii largi şi
eterogene de public (de exemplu în ziare din cele mai diverse apar ştiri şi reportaje
despre un mare concert organizat de o firmă cu ocazia sărbătoririi a 10 de ani de la
înfiinţare), nu poate fi controlată, dar de cele mai multe ori este în favoarea
organizaţiei, deci îi consolidează imaginea în rîndul opiniei publice.
 credibilitate şi eficienţă mare ca urmare a faptului că nu sunt văzute de multe ori ca
un demers comercial, interesat din punct de vedere economic. în unele cazuri
organizaţia este percepută ca un binefăcător. Deci orice mesaj lansat în astfel de
condiţii este mai credibil, publicul este mai puţin suspicios, putîndu-se astfel
îmbunătăţi rapid imaginea firmei, cu efectele pozitive ce decurg de aici.

 comunicare directă atît cu liderii de opinie sau reprezentanţii mass-media care pot


influenţa imaginea publică a organizaţiei, cît şi cu clienţii.
 menţinerea organizaţiei în atenţia publicului care duce la creşterea încrederii în
organizaţie.

Un alt element care poate să fie valorificat de o organizaţie este faptul că relaţiile publice
sunt foarte flexibile, ele putîndu-se adapta pentru orice situaţie, public sau resurse
disponibile. O societate poate derula campanii de relaţii publice cu totul originale, care să
atragă atenţia rapid şi cu interes asupra sa, să genereze publicitate gratuită, să ducă practic la
diferenţierea faţă de concurenţă.

5
Puncte slabe ale relaţiilor publice

Relaţiile publice prezintă şi unele dezavantaje, mici comparativ cu beneficiile pe care le


aduc. Prin stabilirea unui plan eficient de derulare a campaniilor de relaţii publice şi, în
măsura posibilităţilor, a unui sistem de monitorizare şi control adecvat, aspectele negative pot
fi minimizate. Printre principalele dezavantaje se numără:

 dificultate în alegerea celor mai adecvate tehnici , a modalităţii de îmbinare a lor în


funcţie de mesajul care se doreşte transmis şi publicul vizat
 lipsa controlului, în detaliu, asupra desfăşurării planului stabilit, cîteodată chiar şi
asupra mesajului efectiv transmis, asupra modului de percepere a acestuia, asupra
„ecourilor” stîrnite de activităţile de relaţii publice desfăşurate

Clasificare relaţiilor publice


în funcţie de publicul căruia i se adresează, relaţiile publice pot fi:

Interne - sunt îndreptate către personalul propriu şi familiile lor, sindicate, acţionari, asociaţi.
în acest caz urmăresc crearea unui climat de muncă favorabil, creşterea încrederii şi a
loialităţii, cointeresarea, în ultimă instanţă eficientizarea activităţii angajaţilor obţinîndu-se
beneficii directe, prin creşterea productivităţii muncii, a calităţii prestaţiei şi a volumului
vînzărilor, şi indirecte, prin sporirea prestigiului şi stimularea interesului faţă de organizaţie şi
oferta sa (datorită creşterii calităţii prestaţiei).

Externe - destinate marelui public, în ansamblu, sau unei audienţe specifice (femei, tineret,
comunitate locală etc.) şi urmăresc cu precădere crearea unei imagini favorabile. In categoria
publicului extern intră: clienţi efectivi şi potenţiali, parteneri de afaceri, concurenţa,
comunitatea locală, guvernul şi instituţiile publice, mass media, instituţii financiare, alte
persoane fizice sau juridice externe organizaţiei.

In această categorie de tehnici de relaţii publice includem trei categorii:

 relaţii cu presa (comunicate de presă, conferinţe de presă, interviuri, voiaje ale


jurnaliştilor, difuzarea de fotografii către presă)

 relaţii directe cu publicul (concursuri, manifestări gastronomice, întreceri sportive,


tehnici de difuzare a imaginii - precum conferinţe cu proiecţii de diapozitive, filme
documentare etc.)

 relaţii cu profesioniştii (articole de specialitate, simpozioane ş.a.)

 relaţii cu personalităţi (dejunuri oficiale, acordare de distincţii)

în funcţie de obiectivele urmărite şi similitudinea mijloacelor folosite pentru atingerea


acestora, relaţiile publice pot fi grupate în trei categorii distincte:

 tehnici de primire (congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, concursuri) —


vizează asigurarea condiţiilor de desfăşurare a diferite manifestări, în scopul

6
îmbunătăţirii relaţiilor cu partenerii de afaceri şi alţi colaboratori, precum şi pentru a
crea o imagine favorabilă pe piaţă.
 tehnici utilizate în relaţiile cu mass-media (articole în presă, lansarea de ştiri,
conferinţe de presă, trimiterea de fotografii etc.) - urmăresc nemijlocit crearea unui
climat favorabil şi lansarea de informaţii privind activitatea organizaţiei şi
produsele/serviciile oferite.
 tehnici legate de evocarea unui eveniment special (aniversări, petreceri, spectacole,
concursuri, programe pentru tineri, acordarea de premii ş.a.) - au rolul de a promova şi
cultiva, pe multiple planuri, contactele organizaţiei, precum şi scoaterea în evidenţă a
unor caracteristici ale acesteia care au rolul de a mări încrederea în oferta sa şi a-i
promova imaginea pe piaţă.

Activităţile de relaţii publice pot fi clasificate şi în funcţie de perioada de timp în care se


desfăşoară:

 permanente - se desfăşoară în mod continuu, pentru a menţine în permanenţă atenţia


asupra organizaţiei şi ofertei sale, precum şi pentru a îmbunătăţi şi menţine o imagine
favorabilă pe piaţă.
 cu durată scurtă - desfăşurate pe o perioadă limitată de timp, în scopul atingerii unor
obiective mult mai precise. Acestea pot fi planificate în prealabil (de exemplu
lansarea de ştiri, conferinţe de presă, ceremonii, deschideri, sărbătorirea unor
evenimente, anunţuri, seminarii) sau neprevăzute (de exemplu contracararea
publicităţii nefavorabile, interviuri).

Indiferent de tipul lor, activităţile de relaţii publice trebuie planificate şi pregătite cu atenţie


înainte de desfăşurarea lor efectivă, pentru a se asigura atingerea optimă a obiectivelor
urmărite. Planul de relaţii publice trebuie să fie în concordanţă cu politica de comunicare,
de marketing a organizaţiei respective, precum şi cu alte campanii de promovare.

Consideraţii privind relaţiile publice în cadrul organizaţiilor mici şI mijlocii


Costurile de multe ori reduse, precum şi multitudinea de obiective care pot fi atinse
recomandă această tehnică de promovare ca fiind una dintre cele mai utile pentru
întreprinderile mici şi mijlocii. în plus aceste organizaţii pot beneficia şi de eventuala
publicitate gratuită generată de unele acţiuni originale de relaţii publice întreprinse. datorită
intangibilităţii ofertei, imaginea care se formează în rîndul consumatorilor efectivi şi
potenţiali este hotărîtoare pentru luarea deciziei de cumpărare.

Prin urmare organizaţiile acestea trebuie să se preocupe permanent de dezvoltarea acestei


imagini, de prezentarea continuă a serviciilor prestate, comunicarea beneficiilor, de
dezvoltarea unor noi pieţe. Datorită resurselor financiare reduse disponibile pentru
promovare, se recomandă desfăşurarea continuă a unor activităţi de relaţii publice, în
special pe plan intern care sunt mai puţin costisitoare şi au efecte benefice multiple, generînd
în primul rînd o mai bună prestare a serviciilor oferite. în cadrul unei societăţi prestatoare de
servicii, comunicarea cu clienţii se desfăşoară în permanenţă. Acest proces poate influenţa
hotărîtor activitatea respectivei organizaţii. Deoarece personalul prestatorilor de servicii este
în legătură directă cu clienţii, se poate spune că acesta desfăşoară în permanenţă, conştient
sau nu, activităţi de relaţii publice. Acesta este încă un argument în favoarea desfăşurării de
acţiuni de promovare care să vizeze şi să motiveze angajaţii.

7
Foarte eficiente pentru organizaţiile de mici dimensiuni sunt şi dezvoltarea de relaţii în cadrul
comunităţii locale, a „vecinilor”. Astfel ele pot să îşi creeze un grup de clienţi fideli.

Reguli privind relaţiile publice

Relaţiile publice sunt o activitate vitală pentru o organizaţie, cu implicaţii pe termen lung.


Ele necesită o planificare riguroasă, menţinerea în permanenţă şi dezvoltarea relaţiilor cu
diferite persoane şi organizaţii care pot influenţă direct sau indirect fie activitatea
organizaţiei, fie publicul acesteia. Drept urmare cantitatea de muncă şi atenţia solicitată este
foarte mare. Dacă organizaţia îşi poate permite, ea trebuie să angajeze un responsabil cu
relaţiile publice.

La dezvoltarea şi derularea diferitelor campanii de relaţii publice să se aibă în vedere


următoarele aspecte:

 Relaţiile publice să fie, în măsura posibilităţilor, un proces de comunicare bilateral.

Să se asculte ce are de spus publicul ţintă.

 Organizează evenimente sociale şi culturale deoarece sunt tot mai apreciate.


 Fă în aşa fel încît să generezi publicitate gratuită.
 Invită reprezentanţii mass-media la acţiunile de relaţii publice desfăşurate.
 Monitorizează presa, familiarizează-te cu stilul, orientarea, cititorii etc. fiecărei
publicaţii.

8
PLANUL UNEI STRATEGII CADRU
DE COMUNICARE CU CETATENII

Prezentarea comunei

Persoane din institutie

Primar: Leonaş Radu


Viceprimar:
Secretar General: Enescu Georgeta
Contabil: Rada Elena
 Suprafață: 4547 ha
 Intravilan: 1106 ha
 Extravilan: 3441 ha
 Populație: 8412
 Gospodării: 3174
 Nr. locuințe: 2938
 Nr. grădinițe: 4
 Nr. școli: 4

Numele localităților aflate în administrație:


 Băteşti, Brazii de Jos, Brazii de Sus, Popeşti, Negoieşti, Stejaru
Așezarea geografică:
Comuna Brazi este aşezată în partea de sud a judeţului Prahova, la 12 km de Municipiul
Ploieşti, reşedinţa de judeţ. Accesul în comună se face prin DJ 101 G, pe DJ 140 şi pe calea
ferată.
Comuna Brazi se învecinează cu următoarele localităţi:
 La nord cu Municipiul Ploieşti;
 La est cu comuna Bărcăneşti;
 La sud-est cu comuna Puchenii Mari;
 La sud cu comuna Tinosu şi comuna Şirna;
 La sud-vest cu comuna Măneşti;
 La vest cu comuna Târgşoru Vechi.

9
 Date geomorfologice
Comuna Brazi este situată pe unitatea morfologică denumită Câmpia Ploieştiului,
aflată la extremitatea nordică a Câmpiei Române.
Activități specifice zonei:
 Activităţi predominant industriale - Brazii de Sus, Brazii de Jos,
Negoieşti, Popeşti (comuna Brazi);
 Pe raza comunei îşi desfăşoară activitatea şi un număr de meseriaşi şi prestatori de
servicii care îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 300/2004;
 Pentru dezvoltarea industriei mici se doreşte dezvoltarea morilor din satele Băteşti şi
Negoieşti, brutăria din satul Negoieşti, balastierele din zona Stejaru;
Activități economice principale:

Condiţiile naturale de relief şi poziţia geografică au determinat funcţiunile economice ale


comunei. Principalele funcţiuni economice:
- centru industrial
- centru de producţie agricolă
În structura pe activităţi primul loc îl ocupă :
- Industria petrochimică şi energetică
- Un rol deosebit însă îi revine şi agriculturii
- Dezvoltarea economică în câteva sectoare ale economiei

Principalele unităţi industriale de pe teritoriul comunei sunt:


- PETROM - PETROBRAZI SA - cea mai importantă unitate economică de pe
teritoriul localităţii, amplasată în partea de nord a comunei, ocupând o suprafaţă de
383 hectare;
- SC BRAZI INDUSTRIAL PARC SA;
- SC Dalkia Termo Prahova SA - amplasată în nor-vestul comunei;
- SC Cartrans Preda SRL - construcţii-montaj;
- SC GFR SA;
- SC Ferrucio Com SRL;
- Unitate GPL PETROM;
- Staţie de Transformare CT BRAZI-TRANSELECTRICA ocupă o suprafaţă de 6,2
hectare;

10
- Alte societăţi comerciale care funcţionează pe raza localităţii sunt:
Acetilenă Brazi SRL, Agrisol Internaţional SRL, SC Edizol SRL, SC Bolbona
Internaţional SRL, Ferma Brazi, Geometrix Design SRL, SC Pecaplast SRL, SC Dibo
SA, SC SPORTING SA, SC Sticlofin SRL, SC Valica Taxi SRL, SC WalroxLogistic
SA, SC Billa Logistic SA, SC Ergon Concrete SRL, SC Pragosa România SRL, SC
Algabeth SRL, SC Cristof Consulting SRL.
Obiective turistice:
În prezent comuna Brazi nu dispune de activităţi turistice.
Se doreşte amenajarea unei zone de agrement în partea de sud-vest a localităţii în satul
Popeşti şi a unui parc cu oglindă de apă în satul Brazii de Sus, la Conacul Nicolau. De altfel,
Conacul Nicolau poate fi valorificat turistic, respectându-se statutul său de monument istoric
şi de arhitectură.
Evenimente locale:
În data de 15 august - ziua comunei Brazi.
Facilități oferite investitorilor:
Comuna Brazi dispune de forţă de muncă calificată în domniul administraţiei publice, iar
administraţia publică locală este disponibilă pentru a oferi facilităşi investitorilor
(promovează un mediu de afaceri prietenos care să satisfacă urgenţele oamenilor de afaceri,
asigurându-le toate utilităţile existente pe raza comunei).
Oportunităţi:
Comuna Brazi reprezintă o zonă atractivă pentru investiţii şi atrage un număr mare de
investitori 
Avantajele oferite de comuna Brazi sunt:
- mediul de afaceri favorabil investiţiilor;
- forţă de muncă disponibilă şi înalt calificată (Existenţa unui potenţial deosebit în domeniul
resurselor umane;
Forţa de muncă este atât disponibilă, dar şi calificată, iar populaţia are capacitate mare de
muncă, favorizând dezvoltarea şi înalta profesionalizare a resurselor umane şi crearea unui
avantaj competitiv în acest sens);
- potenţialul economic ridicat (este datorită unui sector industrial foarte prezent, cu potenţial
uriaş de dezvoltare, atât în zona rafinăriei cât şi parcul industrial de la Negoieşti, dar şi a
posibilităţilor de dezvoltare a unor structuri de industrializare a produselor agricole obţinute
la nivelul comunei);
- poziţionarea geografică (datorită nivelului înalt de utilare cu reţele edilitre cât şi distanţei
mici faţă de Municipiul Ploieşti, dar şi a preţurilor relativ mici la terenuri comparativ cu cele
din municipiu, reşedinţă de judeţ, se pot dezvolta în Brazi activităţi de servicii şi  mică
producţie. Se lucrează la realizarea transportului local în comună);
- disponibilitate pentru colaborare a autorităţilor publice locale;

11
Obiectivele principale ale dezvoltării comunei Brazi constă în:
- dezvoltarea infrastructurii de bază şi asigurarea accesului neîngrădit al populaţiei şi
consumatorilor economici la această infrastructură (apă, electricitate, distribuţie gaze, căi de
transport, canalizare);
- accesul la locuinţă;
- protecţia mediului;
- reducerea sărăciei;
- regenerarea comunei (regenerarea capitalului natural, a terenurilor şi a resurselor de apă);
Proiecte de investiții:
- Restaurarea şi amenajarea domeniului din jurul Conacului Nicolau;
- Construire reţea de distribuţie a gazelor naturale în satul Stejaru;
- Întreţinerea şi menţinerea spaţiilor verzi în comună;
- Lucrări de întreţinere a drumurilor comunale în toate satele;
- Amenajarea şi dotarea unui spaţiu de agrement în satul Popeşti;
- Construirea unui centru social în satul Brazii de Jos (cantină socială, centru medical,
cămin/centru asistenţă bătrâni);
- Achiziţia unui teren în satul Băteşti pentru amenajarea unui spaţiu de recreere şi
agrement;
- Amenajarea de trotuare şi şanţuri pentru scurgerea apelor în satul Stejaru;
- Amenajarea unor locuinţe sociale în clădirile din Colonia Brazi;
- Lucrări de reabilitare urbană în Colonia Brazi (amenajare spaţii verzi, mobilier urban,
loc de joacă, trotuare, platforme colectare deşeuri, parcări);
- Extinderea şcolii din Popeşti (cu săli de clasă şi laboratoare);
- Lucrări de consolidare şi restaurare a picturii la bisericile din comuna Brazi;
- Dotarea clădirilor de interes public cu panouri fotovoltaice;
- Acordarea de sprijin financiar pentru lăcaşurile de cult din satele comunei;

12
Prezentarea serviciilor primăriei adresate către cetățeni

Pagina de internet a COMUNEI BRAZI este un bun exemplu de cum ar trebui structurată o
astfel de secțiune. În cadrul secțiunii Relații cu publicul, există câteva sub-categorii:
- Centrul de Informare pentru cetățeni – unde sunt prezentate datele de contact, programul,
precum și atribuțiile acestuia
- Program de audiențe – se precizează zilele în care au loc audiențe (marți și miercuri între
17:00 – 18:00)
- Programul de lucru al instituției – de la 8:00 la 16:00
- Probleme pe care nu vi le poate rezolva Primăria – o sub-categorie foarte importantă pentru
cetățeni, astfel încât aceștia se pot informa și nu își mai irosesc nici ei timpul să solicite
rezolvarea acestora instituției dumneavoastră, nici echipa instituției nu va mai fi bombardată
de cereri pe care nu au competența să le soluționeze
- Serviciul electronic “Află unde este cererea ta” – un astfel de serviciu presupune o
infrastructură în spate, care să poată permite tehnic acest lucru. Această infrastructură
presupune un sistem informatizat integrat al Primăriei, prin intermediul căruia fiecare
department înregistrează lucrarea la o anumită solicitare/cerere/petiție. Deși poate părea un
cost relativ mare realizarea unei astfel de infrastructuri computerizate, pe termen mediu și
lung se va dovedi o foarte bună investiție pentru că timpul petrecut în a căuta cererea prin
diverse departamente și a răspunde cetățenilor poate fi folosit pentru alte activități
- Acte necesare pentru diferite tipuri de solicitări – în această sub-categorie se găsesc 7 tipuri
de probleme: probleme legate de terenuri, de agenți economici, de locuințe, de urbanism, de
taxe și impozite, de închiriere și de administrarea domeniului public și privat
- Acte necesare pentru diferite tipuri de solicitări – Evidența populației – această categorie
prezintă actele necesare pentru rezolvarea a 11 probleme specifice din acest domeniu. Faptul
că există categorie specială pentru acest domeniu înseamnă că lucrătorii Primăriei s-au
confruntat cu un număr mare de astfel de probleme, astfel încât au decis să prezinte acest
aspect cât mai explicit
- Acte necesare pentru diferite tipuri de solicitări – Starea civilă
- Birouri primărie – atribuții și date de contact – sunt prezentate Serviciile și
compartimentele din cadrul Primăriei, precum și numerele de telefon către ele, astfel încât un
cetățean care are o anumită problemă poate să afle cui ar trebui să se adreseze în cadrul
instituției;
Considerăm că ar trebui să dorim creșterea nivelului de comunicare cu cetățenii din
comunitatea noastră pentru câteva motive:
• se pot obține informații importante și folositoare de la cetățenii care locuiesc într-o anumită
zonă, informații pe care un angajat al primăriei poate nu le deține. În orice domeniu, dacă
persoanele ce urmează a fi afectate de o decizie sunt implicate de la începutul procesului, sunt
mult mai dispuse să accepte măsurile luate, chiar dacă acestea nu sunt neapărat cele pe care și
le doreau sau chiar sunt în detrimentul lor;

13
• înțelegerea deciziilor care sunt luate de Consilierii locali sau de primar – de cele mai multe
ori consilierii locali sau primarul iau deciziile corecte având un anumit set de informații, însă
cetățeanul este nemulțumit pentru că nu are acces la același set de informații. Dacă le-ar
cunoaște ar putea înțelege de ce a trebuit luată aceea măsură. Este, așadar, responsabilitatea
autorității publice locale să își informeze cetățenii, pentru a le permite să înțelegă deciziile
luate în numele lor;
• prin comunicarea eficientă cu cetățenii se pot economisi resurse financiare.
Deși în România conceptul de voluntariat și implicare în comunitatea locală nu este încă
foarte dezvoltat, acest lucru tinde să se schimbe ușor (ex. Campanii de plantare a copacilor).
Sunt anumite lucruri pe care autoritățile locale își propun să le facă în comunitate, dar poate
nu au resursele necesare. Cetățenii pot contribui, fie prin muncă voluntară, fie prin oferirea
de materie primă pentru realizarea unei activități (de exemplu, dacă se dorește creșterea
spațiului verde într-o comunitate, poate există o firma/un cetățean care poate oferi pomi
pentru a fi plantați, iar alți cetățenii pot veni să ajute la plantare);
• deși o autoritate publică nu își asumă neapărat acest rol, ea ar trebui să contribuie și la
educarea democratică a cetățenilor.
Prin participare publică se realizează educația cetățenilor și dezvoltarea democrației.
Cu cât o comunitate participă mai activ în procesul luării deciziilor în mod democratic, cu
atât și-l va însuși mai bine, sporind totodată și eficiența instituțiilor democratice.

14
Analiza SWOT
O analiză SWOT este metoda de planificare strategică folosită pentru a evalua
punctele tari, punctele slabe, oportunitațile și amenințările asociate unui proiect, de exemplu.
Aceasta presupune identificarea factorilor interni și externi favorabili sau nefavorabili
atingerii obiectivelor proiectului în cauză.
Punctele tari (Strenghts) sunt caracteristicile care oferă instituției sau organizației un
avantaj în respectivul domeniu
Punctele slabe (Weaknesses) sunt caracteristicile care ar putea dezavantaja instituția
sau organizația în demersul stabilit
Oportunitățile (Opportunities) reprezintă șansele oferite de mediul extern pentru a
realiza cu succes obiectivele stabilite
Amenințările (Threats) reprezintă elementele externe ale mediului care ar putea pune
obstacole în realizarea obiectivelor stabilite

Puncte tari Puncte slabe


Facilități ale Primăriei care ar putea fi folosite Personal redus – număr relativ mic de
pentru diverse evenimente, cum ar fi întâlniri cu angajați în raport cu volumul de muncă
cetățenii
Lipsa personalului calificat în relații
Relație oficială deja stabilită cu mass-media din publice
localitate
Resurse financiare reduse
Un număr însemnat de cetățeni care și-au acordat
încrederea actualului primar și consiliu local Efectele crizei economice asupra
cetățenilor localității
Proiectul AOR de sprijinire a elaborării și
implementării unei strategii de comunicare cu
cetățenii

Oportunități Amenințări
Cererea de nivel crescut al transparenței Posibilitatea atacurilor din partea
instituțiilor publice cetățenilor nemulțumiți
Dorința cetățenilor de a fi informați și consultați Identificarea de soluții care nu pot fi
realizate cu resursele financiare, umane
Existența unei părți a cetățenilor din comuna care și materiale disponibile
privesc favorabil activitatea primăriei
Posibilitatea obținerii de finanțări externe pentru
realizarea activităților de informare și consultare a
cetățenilor
Posibilitatea de realizare a unor parteneriate cu
ONG-uri din comuna

15
Stabilirea obiectivelor

Obiectivele unei strategii de comunicare se realizează, în general, prin convertirea definiției


problemelor. Întrebarea cea mai importantă în cazul unei campanii de comunicare este “Ce
dorim să realizăm?”. De la acest cadru general trebuie mers mai departe la întrebări specifice,
prin care, în funcție de modul cum am definit problema, să putem stabili obiective precise
(fiecare obiectiv fiind, de fapt, echivalentul unei subprobleme din definiția inițială).
În general este indicat să vă stabiliți două sau trei obiective principale și realiste. Acest lucru
presupune stabilirea unor priorități de pe lista problemelor cu care se confruntă instituția
dumneavoastră, eficientizând astfel resursele folosite.

Analiza factorilor interesați


Factorul Interesul Potențialul impact asupra Atitudini și/sau Strategia de Persoana
interesat implementării strategiei riscuri management responsabilă

Executivul Să își facă Pot întârzia Nemultumiți Explicarea Primarul,


primăriei datoria fără implementarea strategiei pentru că vor importanței Consilierul
a fi foarte de comunicare avea noi sarcini unei astfel de local sau
încarcați cu în strategii, persoana
sarcinile responsabilitate implicarea desemnată
zilnice a lor celor care să realizeze
vor și să
implementa implementez
strategia în e strategia
procesul de de
elaborare a comunicare
acesteia
Oferirea de
sprijin și
laude atunci
când își fac
treaba
Mediul de Urmărirea Probabil ca nu vor susține Multumiți că Informarea Persoana
afaceri propriilor activ demersul vor avea acces acestora în desemnată
interese mai ușor la momentul să realizeze
comerciale informații și o implementăr și să
colaborare mai ii strategiei implementez
bună cu e strategia
administrația de
publică locală comunicare
ONG-uri Promovarea Pot să vă susţină în acest Pot fi multumiţi Invitarea Persoana
din participării demers, dar pot, de de demers, dar acestora la desemnată

16
domeniul publice, a asemenea, să vă semnaleze în acelaşi timp un proces de să realizeze
participării transparenţ şi aspectele lipsă din vă pot aduce şi consultare și să
publice şi ei şi a strategie critci înainte de implementez
transparenţ accesului la constructive adoptarea e strategia
ei informaţiile finală a de
de interes strategiei de comunicare
public comunicare
pentru a vă
oferi feed-
back
ONG-uri Promovarea Pot să aprecieze demersul, Mulţumite de Informarea Persoana
din alte scopului având în vedere că o demers acestora în desemnată
domenii specific al comunicare eficientă cu momentul să realizeze
organizaţiei administraţia publică implementăr și să
locală ar trebui să le ii strategiei implementez
uşureze munca, indiferent e strategia
de domeniul de activitate de
comunicare
Mass-media Informarea Pot fie să vă laude Multumiţi, dar Informarea Persoana
cetăţenilor demersul, fie sa îl critice şi critici acestora în desemnată
momentul să realizeze
începerii și să
elaborării implementez
strategiei, a e strategia
finalizării de
acesteia şi de comunicare
câte ori este
nevoie în
implementar
e
Cetăţenii Urmărirea Mulţumiti că vor avea Multumiţi, dar Consultarea Persoana
intereselor acces la informaţie şi o probabil vor acestora în desemnată
individuale comunicare mai bună cu exista şi critici prcesul de să realizeze
administraţia publică elborare a și să
locală strategiei şi implementez
informarea e strategia
acestora în de
momentul comunicare
implementăr
ii ei

17
Accesul publicului la informaţii
Există diferite metode de transmitere a informaţiilor către public, dar noi ne vom opri atenţia
asupra câtorva care ar putea fi mai uşor de implementat şi nu ar necesita eforturi financiare şi
umane deosebite:
 Comunicarea electronic
 Pagina web a primăriei
 Pagina de Facebook a primarului sau a primăriei şi a consilierilor locali
 Şedintele Consiliului Local on line
 Comunicarea cu alegătorii în direct
 Parteneriat cu o televiziune sau un post de radio local pentru a avea o emisiune în care
să comunicaţi în direct cu cetăţenii din comunitate
 Sesiune de intrebari si raspunsuri on line
 Comunicate şi conferinţe de presă
 Centre de informare pentru cetăţeni
 Stagii de de internship

CONSULTAREA CETĂŢENILOR

Dezbaterile publice
Dezbaterile publice sunt un instrument fundamental pentru realizarea comunicării între
administrație și cetățeni. Acestea implică cheltuieli materiale și de personal, încetinesc
procesul decizional și furnizează atât motive de laudă, cât și de critică, dar este necesar ca
orice administrație publică locală să le organizeze.
Sondajele de opinie
Aproape oricine este familiarizat cu conceptul de sondare a opiniei publice. Sondajele sunt
folosite pentru a descoperi realităţile (incluzând atitudini şi păreri) despre membrii unei
categorii a populaţiei.
Focus - grupurile
„Focus-group” - urile (interviurile de grup focalizate) sunt întâlniri interactive, facilitate, cu
grupuri mici de cetăţeni. Moderatorul lor conduce participanţii la discuţii printr-un set de
întrebări despre un subiect particular.
Comitetele consultative
Dacă sunteți interesați să obțineți informatii specializate sau expertiză, puteţi forma un
comitet consultativ. Comitete consultative cetăţeneşti reprezintă instrumente foarte utile de
implicare permanentă a cetăţenilor în administrarea localităţilor lor între momentele
electorale. Un comitet consultativ eficace trebuie să cuprinda un grup divers de persoane
interesate de un anumit subiect şi carora le sunt apoi atribuite sarcini, cum ar fi pregătirea
recomandărilor, studierea chestiunii, discutarea problemei cu alegătorii, sau organizarea de
evenimente.

18
Solicitarea de informații și sugestii din partea cetățenilor
Acest set de activități necesită două condiții absolut obligatorii pentru a fi eficiente:
1. Să existe mijloace prin care cetățenii pot face acest lucru:
 linie verde gratuită;
 adresă de e-mail;
 căsuță poștală în cadrul primăriei sau în alte locuri din comuna;
 Emisiunile în direct – menționate mai devreme în acest material;
2. Să existe o structură care să selecteze, să centralizeze informațiile primite și să le
transmită mai departe departamentelor reponsabile sau decidenților.

- Proiectul de hotarare – data dezbatere publica

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/3003 privind transparenţa decizională în


administraţia publică, republicată, Primăria Comunei Brazi aduce la cunoştinţă publică.
Proiectul bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Brazi pe anul 2021;

 Hotarare nr. 18 din data de 26.02.2021 privind aprobarea proiectului de


buget al COmunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2021 si estimari pentru
anii 2022 – 2024

   Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021

  Informatii privind centrul de vaccinare Brazi

Proiectul cu documentaţia de bază pot fi consultate:

– pe site-ul Primăriei Comunei Brazi la adresa www.pcbrazi.ro, secţiunea DEZBATERI


PUBLICE – Proiecte supuse dezbaterii publice.
– la sediul Primăriei Comunei Brazi, Str.Teilor, Nr. 45, Comuna Brazi, Sat Brazii de Jos
(panoul de afişaj)
– la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice-Biroul 5 din cadrul Primăriei Comunei Brazi
Proiectul se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Comunicare şi Relaţii
Publice-Biroul 5.
În conformitate cu prevederile art.7.alin.(4) din Legea nr.52/2003, începând cu data afişării –
15.03.2021 şi până la data de 26.03.2021 se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu
valoare de recomandare privind conținutul proiectului de buget supus dezbaterii publice :
– în scris, prin poştă la sediul Primăriei Comunei Brazi - Str.Teilor, Nr. 45, Comuna Brazi,
Sat Brazii de Jos;
– depuse la Serviciul Comunicare și Relații Publice – cam.5
– transmise la nr. de fax 0244-480631;
– prin e-mail la adresa : relatiicupublicul@pcbrazi.ro

19
Sugestiile şi propunerile dumneavoastră vor fi analizate până la data prezentării bugetului în
cadrul şedinţei Consiliului Local de aprobare a Bugetului local pe anul 2021.
Având în vedere prevederile Legii nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 și ale Legii
nr.16/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, precizăm faptul că proiectul
de buget prezentat nu include sumele repartizate conform art.4, lit.b și lit.c, art.6; art.27, de
către M.L.P.D.A, Direcția de sănătate publică, Direcția generală regională a finanțelor
publice, Inspectoratul școlar judetean, Consiliul Județean Prahova.

Menţionăm că Proiectul bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Brazi pe anul


2021, reprezintă necesarul estimat pentru anul 2021, urmând ca la data comunicării de către
instituțiile superioare a sumelor repartizate, acesta sa fie modificat cu încadrarea în creditele
bugetare.

1. Compartiment Relatii Publice-Relatii Externe – atributii


 Are rolul de a mentine o legatura directa si permanenta cu locuitorii orasului si cu
problemele lor sociale din sfera de competenta a administratiei publice locale si asigura
realizarea dreptului constitutional al cetateanului la petitionare.
 Urmareste si rezolva in termen legal reclamatiile, sesizarile din partea unor cetateni
care s-au adresat organelor centrale ale administratiei publice locale si Presedentiei
Romaniei;
 Asigura informarea publica directa a cetatenilor conform Legii 544/2001 ;
 Intocmeste si redacteaza anual Raportul privind accesul la informatiile de interes
public, conform legii 544/2001;
 Colaborareaza cu celelalte servicii pentru obtinerea de informatii de interes public
cerute de mass-media si cetateni;
 Asigura indeplinirea prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica;
 Contribuie la promovarea imaginii institutiei si a zonei geografice pe plan intern si
international prin pagina WEB, revista Primariei, comunicate de presa;
 Contribuie la imbunatatirea relatiilor de conlucrare cu alte consilii, institutii, agentii,
etc.;
 Organizeaza si participa la actiuni de intrunire a cetatenilor cu reprezentantii Primariei
si ai Consiliului Local in cadrul procesului de luare a deciziilor si pentru dezvoltarea
unui dialog real;
 Intocmeste rapoarte, statistici si situatii privind starea socio-economica a Comunei
Brazi;
 Formuleaza strategii de dezvoltare a comunei;
 Intocmeste si redacteaza anual Raportul Primarului Comunei Brazi;
 Intretine relatiile cu partenerii din tara si strainatate (primariile oraselor infratite si cu
institutii si organizatii din strainatate);

20
 Colaboreaza cu structurile asociative ale oraselor (AOR si FALR) si Agentia de
Dezvoltare Regionala Nord-Est, in vederea accesarii si dezvoltarii de proiecte sau
programe cu impact regional la nivel local;
 Colaboreaza la organizarea de seminarii, conferinte, actiuni culturale si sportive;
 Organizeaza si promoveaza manifestarile cultural-artistice desfasurate cu sprijinul sau
sub egida Primariei;
 Rezolva corespondenta in termenul prevazut de lege.

2. Compartiment Informatica – atributii


 Coordoneaza studiul si analiza sistemelor informationale existente;
 Formuleaza strategia integrata de dezvoltare a sistemului informatic, concepe si
elaboreaza proiecte generale de dezvoltare a sistemului informatic in contextul
dezvoltarii societatii informationale;
 Contribuie la organizarea si derularea achizitiilor publice din domeniul tehnicii
informatice;
 Pregateste caietele de sarcini pentru achizitii de servicii, echipamente, software;
 Face propuneri in privinta sistemelor de operare, produse software de baza necesare;
 Contribuie la fundamentarea anuala si de perspectiva a investitiilor si a necesitatilor
de instruire a functionarilor in domeniul IT;
 Acorda asistenta tehnica de specialitate pentru asigurarea accesului cetatenilor la
informatiile publice(centru de informare-documentare)si generalizarea treptata a
schimbului de informatii bazat pe documente electronice;
 Intretine si actualizeaza pagina WEB a institutiei;
 Contribuie la promovarea imaginii institutiei si a zonei geografice pe plan intern si
international prin pagina WEB, servicii electronice;
 Contribuie la imbunatatirea relatiilor de conlucrare cu alte consilii, institutii, agentii,
etc.prin asigurarea suportului tehnic pentru optimizarea schimbului de informatii;
 Urmareste asigurarea compatibilitatii si interoperabilitatii sistemului informatic
propriu cu sistemele informatice in exploatare si cu retele informationale de interes
national sau local;
 Administreaza si supravegheaza reteua de calculatoare a institutiei si legaturile cu
retelele interconectate cu aceasta;
 Creeaza si intretine conturile de utilizator;
 Asigura masurile de securitate a retelei;
 Instruieste si acorda asistenta tehnica utilizatorilor;
 Efectueaza copii de siguranta a datelor pentru prevenirea pierderii datelor, pastreaza
jurnale de evenimente; protejeaza reteua impotriva virusilor;
 Deruleaza activitati de configurare a retelei pentru a se obtine performante maxime,
modernizare, eventual, inlocuirea unor componente de retea, depanare, etc.

21
3. Compartiment Registratura-Relatii cu publicul – atributii
 Asigura legatura permanenta cu publicul;
 Asigura informarea publica directa a cetatenilor conform Legii 544/2001;
 Asigura primirea si inregistrarea sesizarilor cetatenilor, a solicitarilor, a reclamatiilor
adresate Primariei si Consiliului Local; distribuirea acesteia catre compartimentele de
specialitate, in vederea solutionarii in termenele legale, tinand astfel evidenta intrarilor
si iesirilor de corespondenta la nivelul institutiei;
 Urmareste circuitul corespondentei si prezinta periodic informari cu privire la stadiul
rezolvarii acestora;
 Preluarea comenzilor telefonice din exterior si din birouri si a faxurilor pe care le
inainteaza spre inregistrare;
 Asigura informarea cetatenilor cu privire la actele necesare eliberarii documentelor
solicitate, precum si cu privire la programul de audiente si de lucru cu publicul;
 Informeaza si indruma publicul, referitor la atributiile si competenta compartimentelor
primariei, dand informatii primare pentru diverse solicitari;
 Contribuie la promovarea imaginii institutiei in relatia cu cetatenii;
 Pentru solicitarile inregistrare la Registratura, toate formularele pentru orice tip de
solicitare se gasesc pe site-ul Primariei Comunei Brazi ( cereri, declaratii), dupa
inregistrarea acestora, sunt repartizate pe compartimentele de specialitate unde se
solutioneaza, raspunsurile se transmit online solicitantului, iar pentru cei carora le sunt
necesare in forma fizica, le vor ridica dupa termenul de solutionare tot de la
Registratura;
 Afisarea diferitelor comunicari la avizierul Primariei;
 Convocarea prin note telefonice a consilierilor pentru participarea la sedintele
Consiliului Local si ale comisiilor de specialitate;
 Executarea serviciului de expediere a corespondentei create la nivelul Primariei
Comunei Brazi;
 Arhivarea si inventarierea pe termene de pastrare, conform Nomenclatorului arhivistic
a documentelor create la nivelul serviciului.

PURTATORUL DE CUVANT

Purtatorul de cuvant face parte din biroul de presa al institutiei publice, de preferat, chiar in
calitate de sef. In acest mod, se transmite un mesaj coerent, functionarul public respectiv
garantand serviciile de comunicare ale institutiei.

Purtatorii de cuvant sau functionarii birourilor de presa se impune sa fie specialisti in


domeniul relatiilor publice. Acestia trebuie sa aiba calitati precum credibilitate, capacitatea
de a vorbi si scrie repede, simt al umorului, multa rabdare, inteligenta, stapanire de sine,
inventivitate, curaj, dorinta de a-si asuma raspunderi, creativitate etc. In plus, este indicat sa
aiba cunostinte practice in domeniul afacerilor, scrisului si psihologiei, sa gandeasca strategic
si sa aiba abilitatea de a anticipa . El trebuie sa aiba o voce „radiofonica” si o infatisare

22
placuta, experienta vorbitului in public, viteza de reactie si o anumita siguranta de sine (chiar
sa poata ascunde eventualele momente de emotie sau de dificultate).

Formula de succes ar putea fi:

AUTORITATE + CREDIBILITATE + FARMEC PERSONAL = PURTATOR DE


CUVANT

Primaria Comunei Brazi are un purtator de cuvand desemnat din randul functionarilor, pe
care conducatorul unitatii si colegii l-au considerat ca indeplineste cea mai mare parte a
calitatilor enumerate mai sus. Acesta avand obligatia sa comunice u presa ori de cate ori este
necesar pe diverse teme de interes public.Inainte de a se prezenta la un interviu cu presa
trebuie sa se informeze cu privire la subiectele ce vor fii dezbatute pentru a-si aduna toate
informatiile reale si corecte de la conducatorul institutiei si de la compartimentele de
specialitate.In caz contrar poate aduce deservicii institutiei din care face parte facand
declaratii ireale si neconforme cu realitatea.

23
Comunicarea in situatii de criza – in context pandemic

Situațiile de criză au nevoie de răspunsuri rapide care să ofere soluții pe termen scurt, până la
implementarea unui set de măsuri pentru termen mediu și lung.

Coordonarea și comunicarea constantă reprezintă un factor-cheie pentru bunul mers al


oricărei activități. Deși tehnologia ne permite interacțiuni online, procesul de adaptare la noul
context este unul amplu și relativ dificil, în special pentru persoanele care provin din
comunități vulnerabile. Orice comunitate rurala se confrunta cu probleme de o diversitate
larga, a caror rezolvare cetatenii o asteapta din partea alesilor locali, dar nu intotdeauna aceste
probleme pot fii rezolvate folosind tehnologia.

Astfel Primaria Comunei Brazi chiar si cu restrictionarea intrarii in birouri a trebuit sa


relizeze un birou unic unde cetatenii se pot prezenta fizic pentru informatii si solicitari.La
creearea acestui birou au fost respectate toate normele in vigoare pentru prevenirea infectarii
cu virusul Sars-CoV-2, astfel incat intrarea in Primarie este conditionata de masurarea
temperaturii la intrare, dezinfectare, purtarea mastii care este obligatorie si permiterea
limitata doar pana la acest ghiseu, unde se primesc lamuriri si ajutor pentru orice solicitare.

Schimbările majore, în special cele ce au legătură cu utilizarea noilor tehnologii, aduc cu ele
rezistența la schimbare, atât în cadrul instituției, cât și în rândul beneficiarilor.

Când vorbim despre digitalizarea serviciilor publice constatăm că întreg procesul este mai degrabă o
necesitate decât o problemă. Exigențele în continuă creștere ale cetățenilor cu privire la calitatea și
eficiența serviciilor oferite de instituțiile statului, dar și nevoia adaptării modului de lucru din
administrație la noile tehnologii, toate acestea, accelerate de pandemia Sars-CoV-2, reprezintă
principalele motive pentru care alesii locali ai comunei au responsabilitatea de a căuta constant
soluții inovative și eficiente pentru a răspunde acestor nevoi. Pentru a răspunde cu succes
provocărilor viitorului, continuarea digitalizării serviciilor publice este unul dintre obiectivele-cheie
ale comunei.

Obiectivele și rezultatele preconizate: - Utilizarea tehnologiei pentru îmbunătățirea vieții de zi cu zi în


oraș și atragerea de fonduri europene în acest scop; - Implementarea unor proiecte pentru
eficientizarea/ îmbunătățirea serviciilor publice prin digitalizare; - Pe termen lung, unul dintre
obiective este ca fiecare cetățean să poată accesa direct de pe telefonul mobil sau calculator -
integrat - toate informațiile de interes public serviciile de care are nevoie în relația cu administrația; -
Pregătirea unei baze de date/ arhive digitale, care să permită accelerarea procesului de digitalizare; -
Implementarea de soluții digitale care se pliază pe legislația actuală pentru eficientizarea proceselor
administrative.

Implicarea cetățenilor și/ sau voluntariat: Pe măsură ce serviciile online au fost implementate,
feedback-ul provenit de la cetățeni a ajutat la eficientizarea și îmbunătățirea acestor procese. Orașul
nostru adoptă o strategie bazată pe așa numitul multiplu helix, un model în care toți cei implicați în

24
viața orașului au oportunitatea de a contribui activ pentru bunăstarea comunității. Resurse alocate
bunei practici: Resursele alocate bunei practici variază de la resurse umane la hardware-ul și
software-ul care sunt necesare pentru furnizarea serviciilor online către cetățeni. Din punct de
vedere al resurselor financiare, pentru implementarea acestor servicii se utilizează, atât resurse de la
bugetul local, cât și fonduri europene. Antonia beneficiază de un proiect european numit ANTO –
CIIC.

25

S-ar putea să vă placă și