Sunteți pe pagina 1din 14

Proiect didactic

Şcoala:Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”


Data: 20.04.2018
Clasa: I
Profesor învățământul primar: Mirăuţă Florenţa Roxana
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea tematică: Prieteni necuvântători
Subiectul zilei: Sunetul şi grupul de litere „gi”, „Gi”- „Regina albinelor”
Forma de realizare: activitate integrată
Tipul lecţiei: Recapitulare , sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor
Domenii integrate: Comunicare în limba română
Matematică şi explorarea mediului
Arte vizuale şi abilități practice
Muzică şi mişcare
Competențe generale
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute.
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare.
3. Receptarea unei varietăți de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute.
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare.

Competențe specifice
 Comunicare în limba română
1.1 Sesizarea semnificației unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate;
1.3 Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate;
1.4 Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute;
2.1 Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare;
2.3 Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situații de comunicare uzuală;
3.1 Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână;
4.1 Scrierea literelor de mână.

 Matematică şi explorarea mediului


1.1 Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100;
3.1 Descrierea unor fenomene/procese/structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul identificării unor regularități.

 Arte vizuale şi abilități practice


1.1 Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate de forme artistice;

 Muzică şi mişcare
1.1 Receptarea unor sunete din mediul înconjurător, cu durate, intensități şi viteză de succesiune contrastante;
Obiective operaționale:
a) Cognitive
OC1: să citească în ritm propriu corect silabe, cuvinte, enunţuri;
OC2: să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului citit
OC3: să formuleze răspunsuri la întrebări;
OC4: să identifice sunete, silabe, cuvinte, enunţuri;
OC5: să scrie corect litere, silabe, cuvinte, enunţuri;
OC6: să despartă în silabe cuvintele date;
OC7: să fomeze cuvinte cu silabele date;
b) Psihomotorii
OM1: să păstreze poziţia corectă a corpului, a caietului şi instrumentului de scris;
c) Afectiv- atitudinale
OA1: să manifeste interes pentru lecţie, răspunzând prompt şi corect la solicitări;
OA2: să colaboreze cu membrii echipei cu scopul de a rezolva sarcinile date;
RESURSE
I. Strategii didactice
a) Metode şi procedee
Expunerea ;Conversaţia ; Explicaţia; Observaţia; Exercițiul; Analiza fonetică; Problematizarea; Metoda ciorchinelui;
b) Mijloace de învăţământ
Resurse materiale :fişe de lucru, planşe, laptop.
c) Moduri de organizare a colectivului (M.O.C.): Activitate - frontală ; individuală ; pe grupe .
II. Temporale: 50 minute ( 40 de minute activitate propriu- zisă şi 10 minute activităţi recreative);
III. Umane: 21 elevi
IV. Spațiale: sala de clasă
V. Bibliografie
 Programa pentru disciplinele Comunicare în limba română, Matematică şi explorarea mediului, Arte vizuale şi
abilități practice, Muzică şi mişcare, aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013;
 Didactica disciplinelor „Comunicare în limba română” şi „Limba şi literatura română” din învățământul primar, Vasile
Molan, Ed. Miniped, 2014;
 Mihăilescu, Cleopatra, Piţilă, Tudora, Comunicare în limba română, Manual pentru clasa I, partea a II-a, MEN, Ed.
Arthur la şcoală, 2014
 Comunicare în limba română pentru clasa pregătitoare- caiet de lucru, A. Grigore, C. Ipate- Toma, Editura Ars Libri.
Desfăşurarea lecției

Secvenţele Competențe Conţinutul Strategii de predare-învăţare Evaluare


lecţiei specific/ ştiinţific al temei Metode Mijl. Forme de
Obiective de învăţ. org.

1. Momentul Se creează condițiile optime pentru buna Conversația Frontal Capacitatea de


organizatoric desfăşurare a activității propuse ( spațiu educațional, concentrare a
(1 min.) material didactic, climat psihoafectiv ). atenţiei.
Voi asigura un climat de ordine şi disciplină. Aprecieri
Se distribuie fişele de lucru. verbale.
2. Reactualizarea Se verifică tema cantitativ şi calitativ. Conversația Frontală Aprecieri globale
cunoştinţelor Se vor aminti câteva informaţii despre primăvară. Individuală şi individuale.
însuşite anterior - În ce anotimp suntem? Explicația
( 3min.) - Care sunt caracteristicile anotimpului de
primăvară?
- Ce se întâmplă cu natura în anotimpul de
primăvară?
3. Captarea Se va realiza prin câteva ghicitori despre albină şi Conversația Frontal Observarea
atenţiei OC1 cu ajutorul unei prezentări power point despre sistematică.
(3 min.) regina albinelor (Anexa 1). Explicația Planşă Verificare orală.
C.L.R. “ De cu zori prin floricele
1.1; 1.4; Zboară veselă prin ele Exerciţiul
2.1; Miere noua ne-aduce
Şi polen şi fagur dulce”
“Hărnicuţă, gospodină
M.E.M. Strânge zahăr din grădină”
1.1;
4. Anunţarea C.L.R. Astăzi, în ora de comunicare în limba română, Expunerea Frontal Capacitatea de
subiectului lecţiei 1.1; 1.4; vom repeta grupul de literele învăţat “gi” şi vom conştientizare a
noi şi a realiza o serie de exerciţii. obiectivelor
obiectivelor La sfârşitul orei, elevii vor şti să descrie temei noi
urmărite anotimpul de primăvară, să formuleze şi să
(2 min.) răspundă la întrebări legate de conținutul textului,
să evidențieze sunete, silabe, cuvinte; să despartă
cuvinte în silabe, să scrie corect litere, silabe,
cuvinte şi enunţuri.
Le voi face precizări privind modul de desfăşurare
al activităţii.
Notez titlul la tablă- “Regina albinelor”.
5. Consolidarea şi Le prezint o planşă care ilustrează anotimpul de
sistematizarea primăvară şi vom iniția un dialog despre
cunoştinţelor OC1 caracteristicile acestui anotimp. Capacitatea de a
(20min.) OC3 - Care sunt semnele sosirii primăverii? formula
OC4 - Care sunt lunile anotimpului de primăvară? răspunsuri clare
- Ce se întâmplă cu natura în anotimpul de şi corecte.
C.L.R. primăvară? Frontal
1.1; 1.4; Cer elevilor să rezolve următoarele sarcini orale: Individual
2.1; 2.3; 1. Alcătuiţi o propoziţie în care să folosiţi Conversația Planşă Pe grupe
cuvântul “regina”. Din ce este alcătuită Exercițiul Fişe de
M.E.M. propoziţia? Precizaţi numărul cuvintelor din lucru
1.1; propoziţie.
2. Din ce este alcătuit un cuvânt? Desparte în
silabe cuvântul “regina” şi precizează numărul
de silabe.
 Făcând referire la mesajul zilei- “Mândră-i
primăvara ” –comunic elevilor că vom citi Observarea
textul cu titlul “ Regina albinelor”, iar mai apoi sistematică.
vom rezolva o serie exerciţii .
 Elevii sunt împărţiţi în trei grupe, fiecare grupă
având sarcini diferenţiate ca nivel de dificultate.
Grupa 1(Anexa 2), Grupa 2 ( Anexa 3), Grupa 3
(Anexa 4).
Sarcina1- Citirea textului de către elevi. Verificarea
C.L.R. 1.1. Citire în lanţ. orală.
1.1; 1.4; 1.2. Citesc textul în întregime. Fişe de Frontal
2.1; 2.3; 1.3. Explicarea cuvintelor neînţelese. Dacă elevii Conversația lucru Individual
nu identifică cuvinte al căror sens nu îl înţeleg, Exercițiul Pe grupe
solicit explicaţii pentru cuvintele: rugi= tulpina
OC2 unor plante.. Culori,
1.4. Discuţii pe marginea textului: stilou
OC3 - Care este titlul textului?
- Despre ce este vorba în text?
C.L.R. Observarea
1.3; Sarcina 2- G1- Scrie răspunsul potrivit pentru Explicaţia sistematică.
următoarele întrebări.
OC4 G2- G3 Încercuieşte grupul de litere “gi” din text.
OC6 Sarcina 3- G1- Eu zic una, tu zici multe! Fişe de Individual
G2- Unește cu o linie litera de mână cu litera de lucru Pe grupe
OC5 tipar.
OC4 G3- Încercuieşte imaginile a căror denumire începe
cu sunetul “z”.
Sarcina 4- G1- Formaţi perechi de cuvinte cu Conversația
OM1 acelaşi înţeles. Exercițiul
G2- Realizează corespondenţa între cuvântul scris
OC4
de tipar şi cel scris de mână.
OM2 G3- Unește cu o linie litera de mână cu litera de Observarea
tipar. sistematică.
M.E.M. Sarcina 5- G1- Desparte în silabe cuvintele.
1.1; G2- Scrie cu litere de mână cuvintele date. Scrie în Explicaţia Fişe de
căsuţă numărul de silabe. lucru
OC6 G3- Continuă modelul cu 1- 2 elemente.
OM1 Culori,
Sarcina 6- Colorează peisajul de primăvară.
OC6 stilou
Verficarea orală.
OM1
OC4

OC4
OC3

6. Obținerea OC7 Prin metoda ciorchinelui elevii vor exemplifica Explicația Fişă de Frontal Observarea
performanței oral alte cuvinte care conţin grupul de litere “gi”: Conversația lucru sistematică.
(4 min.) fie la începutul, în interiorul respectiv la sfârşitul Planşă
cuvintelor. Vom avea planşă cu ciorchinele şi voi
scrie cuvintele spuse de elevi (Anexa 6) iar pentru
elevii cu CES ( Anexa 5).
7. Activitate OC Elevii vor primi câte o imagine cu primăvara pe Explicația Fişă Frontal Observarea
recreativă care o vor colora.. Laptop Pe grupe sistematică.
(10 min.) Fişa se ve realiza pe fond muzical.
8. Asigurarea OC Fişă de lucru- Completează spaţiile libere cu grupul Exerciţiul Fişă de Lucru în Evaluare
feed- back-ului de litere “gi” şi citeşte apoi cuvintele obţinute : lucru echipe formativă prin
( 4 min.) fişe secvenţiale.
9. Încheierea Voi face aprecieri generale şi individuale în Conversația Recompense Frontal Aprecieri
lecției legătură cu participarea elevilor la activitate, generale.
(3 min) precum şi asupra comportamentului lor pe parcursul
orei.
Tema pentru acasă .
Voi nota cu calificative elevii care s-au remarcat
în mod deosebit.
Anexa 1
Anexa 2
Fişă de lucru- recapitulare

 Citeşte textul cu atenţie:

Regina albinelor
Gina şi Gigi trec prin pă dure. Printre crengi se agită
pă să ri gă lă gioase.
Gigi ză reşte nişte rugi de zmeură . Se apropie încetişor.
Vede o albină cu aripi argintii.
- Oare cine este?
- E regina albinelor.
Ea îi sopteşte ceva bă iatului. El a înţeles importanţa
mierii pentru să nă tate.
1. Scrie răspunsul
potrivit pentru
următoarele întrebări:

1. Pe unde trec cei doi copii?

2. Ce culege Gina?

3. Cu cine vorbeşte Gigi?

2. Eu zic una, tu zici multe!


mag …………………. coleg ……………..
covrig ……………….. lege ……………...
minge ………………. rege ………………

3. Formaţi perechi de cuvinte cu acelaşi înţeles:

gingaş se agită
mişună gureş
gălăgios delicat

4. Desparte în silabe cuvintele:


regi, colegi, regină, pagină, rugină, gălăgie, argilă
Anexa 3

Fişă de lucru- recapitulare


 Citeşte textul cu atenţie:

Regina albinelor
Gina şi Gigi trec prin pă dure. Printre crengi se agită
pă să ri gă lă gioase.
Gigi ză reşte nişte rugi de zmeură . Se apropie încetişor.
Vede o albină cu aripi argintii.
- Oare cine este?
- E regina albinelor.
Ea îi sopteşte ceva bă iatului. El a înţeles importanţa
mierii pentru să nă tate.
1. Încercuieşte
grupul de
litere “gi” şi “Gi”.
2. Unește cu o linie litera de mână cu litera de tipar.

H J j h g G ţ Ţ z Z

3. Realizează corespondenţa între cuvântul scris de tipar şi cel scris de mână.

Horia jurnal Gogu găleată

4. Scrie cu litere de mână cuvintele date. Scrie în căsuţă numărul de silabe.

rază Riţa

5. Colorează.
Anexa 4
Regina albinelor
Fişă de lucru- Gina şi Gigi trec prin pă dure. Printre crengi se agită recapitulare
 pă să ri gă lă gioase. Citeşte textul
cu Gigi ză reşte nişte rugi de zmeură . Se apropie încetişor. atenţie:
Vede o albină cu aripi argintii.
- Oare cine este?
- E regina albinelor.
Ea îi sopteşte ceva bă iatului. El a înţeles importanţa
mierii pentru să nă tate.

1. Încercuieşte grupul de litere “gi” şi “Gi”.


2. Încercuieşte imaginile a căror denumire începe cu sunetul “z”.

3. Uneșe cu o linie litera de mână cu litera de tipar.

H J j h g G ţ Ţ z Z

4. Continuă modelul cu 1- 2 elemente:


Anexa 5

Colorează imaginea .
Anexa 6

Ciorchinele

interior
început

sfârşit

CUVINTE CU
gi Gi
Anexa 7

1. Completează spaţiile libere cu grupul de litere “gi” şi citeşte apoi cuvintele obţinute :

____ - na pa - ___ -ni – le e-ner -___ - e


____ - fa min - ____ - le re - ____ - nă
si - ____ - lat fri - ____ - der a - ____ - tat