Sunteți pe pagina 1din 3

$l FoRMARE

17 ? - l0 13 - f{all sta e
DMI FU Maxwell School of Citizen:hip and Public
Dt DE.M EXE
Ad rn i nlstration, Un iversitatea Syra cus-.'e-

r Farreneriate puoric pilvate, r Finanlaret Jr"iilo..' I Administrarea


publicS $i refelele
Analrpublice,lManagernentulorsanizaliilornon-profit,rf-conomi"6gzv6[6rii,rLeodershiprflanaSerial,r
Man conflictelor,
ioclale. r
Managementul Proiectelor
de apl (prolect de grup) [
Managernentul integrat al resurselor

- 2010?/1 998 - Strada Vlaicu Pdrcilab 52' Moldova


0 I /09/1 993
sPEclALlT;T? $l BURSE DEvAtoRf'- Universltatea Liber6
DrpLoMA DE L;6ENTA, EcoNOMlsT,
tndeoendenti din Moldova

httos:i lulim.mdi

rEvEL MANAGEMENT cApAcrry BUrLDrirG"


- suport pentru modernizarea seruiciutui
Sffiffi$#;l1ilut9i3,
oublic al Rebubl
publ|ce, Moptarea
Mecanisme de control a| finan|etor
Manag€me se|or umane, Mecanisme de coordonare,
decizltlor,p str"i.gi.i,Politicldenon-dlscriminare'lntegritatea

A sEcroRr.rLu{ FERoVIAR DrN


Hr19l'zt13.9.TY3il3.rLATrA
AIE bseralFl FrRovrA.llif.luE
-'-"'* - '- tr REsrRucruRAREAVlroARr .
Moldova -
il6 , Froiectul;calea Ferat5 Din

1 I 1t141201',I * 1 5/041201 1

seirlrlqln DE lNFf RtrlnG'AUD ITU t Fl NAN CIAR' - Twinni

PUBLIC-'A€AdEMiA dC
FINANCIAR 5I CONTROTULlN SECTORUL
BliI3'3!ift;ffii,1H9I,h*^GEMENTUL
Administrare PublitB ti Minl$€r

Ministerul
EAREA MrsluNil DE AUDrr TNTERN- - Academia de Adminisrrare Publica si
Itjl:l'30Eil,
Finorr4qlor

ti1l02/2020 - lttl cuns - chisinau


a}:

;
$r.
',':,'

TRA${SFORTURttOR SI INF RUCTURII ' GUVER&JUI- RTP.'BLICII


CONSIIIER AL PRIM.MINTSTNULUI ISI'DAMENIUL
MOLDOVA

in PgrtFi lnfrastructura
'of,[
te Proiecte de
'
infrastructurS
c a proiectului de modernizare a AeroPortului
Internafional Liber MSrculegti
o a as0ectelor de transport conexe cu pandemia de Covid-l9

Lnr&t\r ;rffiillifl$ff,lilu1Ti,"'*' RARE prJsLrcA - sorReco {FRA.',TAI AV€NsAtRoMANn),


i9'JJifl]]r;iffilSTIFTUNG
rr!rrr\!t,rt

KO NRAD ADENAUER (G€RMA.NIA),

politicilor economice in avialie in -spiritul Uniunli


iel coneaivitlfii, supraveghirea financia torllor

aborarea ti promovared politicilor de transpon Pi


"
tnfrastrLtcture Acordului de Asociere 1n sectorul foroviar, in 5pe!6 la

publ
le de politici 5i administrare oldova; inclusiv
rumuri Bune pentru Moldova'5i t "Ptanul de

ualitate din domeniul transporturilor $i infrastructuril'


VA

1 5/04/?015 - Z3,tlOtZA17 * Chisinau''lt"loldova


sEcRETAR DE STAT - MINISTERUL TRerusponrunlLOR 5l INFRASTRUCTURTI DRUMURILOR

2017).
I

ide

unor proiecte mai complexe de politici; de exemplu'

erului, inclusiv alcituirea listei proiectelor prioritare


de

partenerii internafionali 5i locali; inclusivTn


s fiinigterului in comisii, grupuri de lucru, intruniri cu
ului director al proiectului de modernizare a CFM

2}f}3/20rc* 151CI4/?015 * Chisinau, Moldova


INFRASTRUCTURtI DRUMURIL0R
5Ef sERvtctu At,Dlr_lNiER-N;]rrlisiEnur rnnNspoRTURtLoR tt
de gesdune, lnclusiv multiple
o petrecerea misiunilor de audit, examinarea aspectelor legislative, economice 9i

asupra subiectelor imporuante in eadrul ministerului


si

terii de reforme institufionale, planificare strategica Si

ticrizS 15 MoldATSA 2014-16.


I Statiile Auto" 2014-2015.

0 ao Ucraina
M ihrue g DE?volrARE - coMPANIA AERTANA TAVRTY

oP- iei
irbus 4"320
o [- rnational Nikolaevsi negocierea cu investit9rii
potentiali
u, E
cr
"
$r
i avei YAK42
08/0911999- 1 u5 *
BthEcroR" EC a 5l

ui 2001-2003

avelor

arilor on-line
"^ erni

* COMPETENTE LINGVISTICE

LlmbS(l) maternS(e); ROMANA i nusA

Alti limbl (Alte limbi):


COMPREHENSIUNE
Conversatle
Comprehensiune orald Citit

TN,ANCEZA ,?
C1 Pi C2 Utilizator experimentat
l{iveluri: nt stA2 Utilizator de baz$ 81 si 82 Utilizator independent

r COMPETENTE DIGITALE

rpsoft offlce (Mlcrasqft Wcrd, Power" Point'. Excel'


Access) ' Utilizator Etp I Cerceere online avansatl I
Mie
Buna utilirare e refeletor de rol#flttt" I
Modele flnanciare complexe IB e

S-ar putea să vă placă și