Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL MINISTRY

SANATAIII, MUNCII gr OF HEALTH, LABOUR AND


PROTECTIEI SOCIAILE SOCIAL PROTECTION OF THE
AL REPUBLICII MOLDOVA REPUBLIC OF MOLDOVA

MD-2009, Chigindu, str. Vasile Alecsandri, 2 2, Vasile Alecsandri street, Chisinau, MD'2009
Tel. + 373 22268818; Fax. + 373 22738781 Tel. + 373 22268818: pry. + 373 22738781
e-mail: secretariat@msmps. gov.md e-mail: secretariat@msmps' gov.md
www.msmps.gov.md www.msmPs.gov.md

DISPOZITIE
mun. Chigindu
..21., mai 2021 Nr. 377-d

Cu privire la distribuirea vaccinului


anti-C OVID- 1 9 P fizer lBio,NTech
,rComirnafy" pentru doza I
in conformitate cu Crrdinul Ministerului Sdndtdlii Muncii gi Protecliei Sociale
,,Cu privire la implementarea Planului nalional de imunizarc arrti-COVID-19"
Nr. 93
din 05 februarie 202I Ei in temeiul Regulamentului privind organizarca $i funcfionaren
Ministerului Sdndtdlii, Muncii gi Protecliei Sociale, aprobat prin Hotdtdrea Guvernului
rr" 694 din 30 august 2017,
DISPUN:
1. A aproba distribuirea lotului de vaccin anti-COVID-19 ,,PfrzerlBioNTech -
Comirnaty" in cantitate de t15.294 doze, conform anexei nr. 1.
2.D|Vasile Gugtiuc, directorul interimar al Agenliei Nalionale pentru Sdndtate
public6 va asigura eliberarea vaccinului anti-COVID-19, seringilor pentru administrare
qi pentru diluare, cutiilor de siguranld Ei solvent, prin intermediul Centrelor de Sdndtate
i,rUtira, in continuare CSP,leritoriale, pentru repaftizarea qi distribuirea acestuia .
3. CSP teritoriale vor asigur arepartizarea vaccinului pentru centrele de vaccinare
conform anexei nr.2.in cazuri exceplionale, dacd vaccinul nu este ridicat sau nu se
reuqegte asimilarea in decurrs de trei ziIe, atunci CSP teritorial este in drept de a efectua
schimb[ri inrepartizarea qi redirecliona dozelor de vaccin cdtre alte centre de vaccinare
cu informarea Agenliei Nalionale pentru Sdndtate Publicd.
4. Conducdtorii instituliilor medico-sanitare :
1) vor asigura receplionarea vaccinului anti-COVID-19 de la CSP teritoriale
conform anexei rrlr.2;
2) vor asigura imunizarea prioritarda categoriilor de persoane conform etapelor
I gi II gia celor dirL etapa III in conformitate cu prevederile Ordinului MSMPS
Nr. 93 din 05 februarie 202I;
3) vor asigura corectitudinea organizdrti sesiunii de vaccinare, inclusiv
controlul manipularii lanfului frig, administrdrii gi monitorizdrii, qi anume:
a) vaccinul va fi vtilizatin cel mult 120 de ore de la decongelare cu pdstrarea
Ia+2 +8 C;
b) durata organiziirii sesiunilor de vaccinare este de maxim 4 zlle;
c) in cazul in car,o a fost extrasd o dozd din flacorn, vaccinul se va utiliza in
cel mult 6 ore;
d) flaconul de vaccin se va dilua cu 1,8 ml de solulie NaCl 0,9oA cu ajutorul
seringii de 2 ml cu gradalie;
e) pentru fiecare flacon de vaccin se va utiliza doar un flacon de solvent;
f) la introducerea solventului in cantitate de 1,8 ml se va extrage aceeaqi
cantitate de aer din flacon cu ajutorul seringii (1,8 ml);
g) vaccinul diluat se va administra in cantitate de 0,3m1;
h) extragerea dozei se va face cu seringa de 1ml cu gtadatie;
i) intr-un flacon r1e vaccin se vor extrage 6 doze de vaccin a cdte 0,3 ml per
persoand;
j) ajustarea aerulrui din seringd se va face doar in flaconul cu vaccin pentru a
minimaliza p i erdtxi I e ;
k) eliberarea certificatului de vaccinare dupd doza I, cu indicarea datei
pr ezentdrii pentru. administr at ea dozer II;
1) introducerea obligatorie a tuturor persoanelor vaccinate in registrul
electronic de vaccindri in registrul electronic de vaccinare COVID-19.
5. Desftqurarea procesului de imunizare, inclusiv in zilele de sdmbdtd 9i
duminicd, conform programdrii aprobate la nivel de institulie, dupd cazptinintermediul
echipelor mobile, in funclie de numdrul de persoane ce necesitd a fi vaccinate.
6. Controlul executilrii prezentei dispozilii se atribuie Direclie politici in
domeniul sdndtate publicd gi Direcliei politici in domeniul asistenlei medicale primare,
urgente gi comunitare,

Secretar de stat Denis CERNELEA


Anexa nr.1 la Dispozi{ia MSMPS
Nr.-377-d-din 24.05,2021

Repartifia vaccinurilor COVID-19 ,,Pfizer/BioNTech - Comirnaty" qi consumabilelor


ale Mirnisterului Slnitifii' Muncii qi Protec{iei Sociale

Teritroii Doze Flacoane Vaccin Flacoane Diluent Serinei 2 ml Serinsi 1ml

Edinet 834 139 L41. t4L 876


Bricen i 780 130 L32 I5L 819
Donduseni 420 ai 72 72 447

0cnita s40 90 92 92 s67


A CSP Edinet 2574 429 437 437 2703
B5lri 1590 zo) 267 267 L670
Glodeni ouo 101 103 103 636
Fd lesti 900 150 t)z 15z 945
Riscani 678 113 IT7 LI7 7t2
)l ngefel 936 IJO 158 158 983
csP Bdlti 47tO 785 797 797 4946
1C )OfOCa ro02 fb/ 159 159 IVJZ
7L Drochia 894 1.49 f f, f IJJ 939
72 :lo resti 930 155 L)T LJI 977
c :SP Soroca 2826 47t 477 477 2968
IJ Jnsheni 1242 209 209 1304
t4 -a ta rasl 792 t32 L34 734 832
rf, \ isooreni b46 108 110 1L0 580
D 15P Uneheni 2682 M7 453 453 28t6
fo lh isin d u 10284 1774 L7t6 17t6 10836
17 aloveni LL40 190 L92 192 LI97
18 Strdsen i 972 L62 fo+ L64 LO2I
19 Criuleni 785 131 -tJ 5 155 825
20 Dubdsari 372 62 b4 64
E CSP Chisiniu 13554 2259 2269 2269 74270
27 Orhe t302 2L7 279 ZLJ 1.367

Rezi na 46b 81 83 83 JIU


25 Telenesti 678 113 tfJ 115 712
425 7L t5 t5 447
24 iolddnesti
CSP Orhei 2892 482 490 490 3036
25 Hin cesti 1188 198 200 200 L247
26 lasa ra bea sca 324 TA 56 56 340
27 Cimiglia 594 99 101 101 624
28 LCOVA 534 89 91 9t )ol
G CSP Hincesti 2640 MO M8 M8 2772
ZJ Cduseni 905 IJf 153 153 951
3( Anenii Noi 1110 185 L87 L87 r-tbo
31 Stefan Voda 708 118 720 t20 743
F CSP Ciugeni 2724 454 460 460 2860

32 Cahul L5ZO 221 223 223 1355

33 :a ntemir 600 100 L02 \02 b5u

34 fa ra cl ia 456 16 78 78 479
I CSP Cahul 2382 397 403 403 24@.

5: :om rat 804 734 l-5 b 15b 844


5r Seadir-Lu nga 726 721. L23 r25 762
y'u I cd negti 270 AI 47 47 284
37
CSP Comrat 1800 300 305 306 1890

204 5+ JD 36 214
J MA
vtA 798 l5J r5f, 135 838
K
feritoriile din Est 5508 918 920 920 5783
L

fotal 45294 7549 763t 763t 47560


Anexa nr,2 la Dispozifia
Nr,_12:d_din-2at0!,2!12L

Repartifia vaccinurilor COVID-I9,,PfzerlBioNTech - Comirnaty" pi consumabilelor


ale Ministerului SdniltEfii, Muncii 9i Protec(iei Sociale

Centre de vaccinare/teritorii )oze :lacoane Doze


Ministerul ADdririi 204 3t
J.S. Centrul Consultativ DiaRnostic al Ministerului Apir;rii 204 34

vlinisterul Afacerilor Interne 798 133


Seruiciul Medical al Ministerului Afacerilot Interne 798 133
\nenli Noi 1110 185
CS Medeferent P SRL L1 2

IMSP CS Anenii Noi 324 54


IMSP CS Bulboaca 7t 1
IIMSP CS Floreni 48
IMSP CS Hlrbovit 60 1(
IMSP CS Mereni
IIMSP CS Roscanl 48
IMSP CS SDeia 132 2
IMSP CS TintAreni 84 !4
IMSP CS Varnita 192 3
t6t 159( 26!
tMsP cs Balti 159( 26!
lasarabeasca 32t 54
CMF SATIAMED bt 1C

IMSP CS Basarabeasca roa 28


IMSP CS Bascalia 3f
lN45P CS Sadaclia 6( tt
Briceni 78C 13C
CIMF GARABAJIU OLEG 24
llvlsP CS Corieuti a4 LA

IMSP CS LarPa 7E L
IMSP CS Briceni 402 b
IMSP CS Lipcani 15C
SRL Melismed Meliscosmetica (Grimancduti) 7
:ahu 132( 221
SRL CS BioMed 36
,,Medfam Grup"SRL 90 L

CIMF Chirita Maria 24


Farmcomplex Prim SRt to2 L
IMSP CS Bucuria 48
IMSP CS Cahul 384 64
IMSP CS Colibasi 2t
IIMSP CS Crihana Veche 8t t4
IMSP CS Gavanoasa 72
IIMSP CS Giursiulesti 3(
IMSP CS Larea Noud 6( 1C

IIMSP CS Moscovei 18 1,

IMSP CS Slobozia Mare 108 M


llvlsP CS Arnesti 78 13
-atarasl 792 r32
CIIVlF CORJAN VIORICA
CMF VITA.IVIED-PRIM 60 1[
IMSP CS Bravicea bt LI
IMSP CS Cdlirasi 551 55
IMSP CS Oniscani 72 1

IMSP CS Piriolteni oo r
IMSP CS SiDoteni 96
IMSP CS VSlcinet 42
IMSP CS Varz;restii Noi-Pitusca 42
:antemir 6ool 10(
IMSP CS Baimaclia r02
IMSP CS Cantemir 2761 4(
IMSP CS Ciobalaccia 48
lMqP aq an.i'rli, 1,L41 l.!
lMsP CS Gotesti 50 1(
906 151

CIMF MOCAN VITALIE 24


IMSP CS Cdinari 120 2C

IMSP CS Causeni 3721 o2

ll\45P CS Copanca 56 t:
lMsP cs Firl;deni 42
IMSP CS Salcuta 42
IMSP CS Tanatari 120 2(
IMSP CS Taraclia 66 11

IMSP CS Tocuz 54
IMSP CS Cuhurestii de Sus

IMSP CS Bardar
IIMSP CS Costesti

lt\4sP cs
IMSP CS Rddenii Vechi

IMSP CS Valea Mare


Centrul de medicind a aviatie civile

IMSP Policlinica AIMSP CSR AG RM

IMSP AMT Ciocana

AMP a USMF "Nicolae Test

IMSP CS Vadul lui Vodi

OMF GLORIAN4ED S,R.L.

SRL Dac Slav Biznes CM Sf

CIMF GALERU ANATOLIE

IMSP CS Drochia "A. Manziuc"