Sunteți pe pagina 1din 2

Republica Moldoya

Primaral М uпiсiрiului U пg h епi

3600, str. Nаliопаlё 7, mun. Ungheni, Republica Moldova, tel, (236) 2.24.з'7, fax. (236) 2.31.8l
W
DISPOZIIIE пr.
din // ,о"й-r
Cu privire la stabilirea lосчrilоr speciale de afiqaj electoral
qi репtrч dеsfigurаrеа iпtrчпirilоr сч alegitorii

in temeiul art. З2 al Legii пr. 43б-ХVI din 28,12.20Об privind administra(ia publicй lосаlё,
Decretului Pregedintelui Republicii Moldova nr. 7] din 28.04.202l privind dizolvarea
Parlamentului, аrt.52 alin. (9) din Codul electoral nr, 1381-XIII din 21.11.1997, republicat in
Monitorul Oficial al R. Moldova пr. 45I-46З1768 din 29.12.20117, pct. 4 din Regulamentul privind
modalitatea plasёrii publicitйlii electorale qi de рrоmочаrе politica ре panourile publicitare, aprobat
prin hоtйrirеа СЕС пr. З328 din 28.04.2015,

DISPUN:

l. Se stabilesc urmёtоаrеlе locuri speciale pentru aГrgaj electoral, ре teritoriul municipiului


Ungheni:
а) cartierul Dinu{eni - panou publicitar special, de ре str. ýtefan cel Маrе, preajma fostei
Sec|ii de еvidеп|Й si dосumепtаrе а popula|iei; panou publicitar special, preajma sta{iei auto de ре
str. ýtefan cel Mare, (рrеаjmа fostei SA,,Biovet").
Ь) cartierul Сепtrч - panourile publicitare speciale de ре strёzile:
- str. Nationalё, preajma blocului locativ ж.27;
- str. Fеrочiаrй, preajma gйrii fеrочiаrе gi auto;
- str. Decebal, la intrarea in Pia{a Сепtrаlё;
- str. Alexandru cel Bun, la intrarea in Pia{a Centralб;
- Rоmап[ la intrarea ре Stadionul Municipal;
str.
С) cartierul Tineretului - panourile publicitare speciale de ре str. А. Bernardazzi, preajma
pielei, str, Gh. Crestiuc, preajma sta{iei auto;
d) саrtiеrчI Beregti - panoul publicitar special din рrеаjmа Centrului Cultural
Multifunclional,,Regina Maria".
1.1. Se permite concuren{ilor electorali plasarea publicitёlii electorale ре panourile
publicitare LED ale primбriei Municipiului ungheni, contra рlаtй, сопfоrm prevederilor deciziei
Consiliului Local Ungheni пr. бl2 din 23.09.20lб ,, Cu privire la stabilirea locurilor speciale de
afisaj electoral qi репtru desfdsurarea iпtruпirilоr сu alegdtorii" (50 lei pentru о оrё, in baza
achitёrii prealabile а plйtii, ре perioada campaniei electorale).
2. Se pune in seama arhitectului-qef al mun. Ungheni (V. Savin), in comun cu Eeful
Sectorului de аmепаjаrе al mun, Ungheni (N. Donici), sй asigure confec{ionarea gi montarea
panourilor speciale pentru afigaj electoral, in tеrmеп рiпё ре data de 14.05.202l.
3. Se rеСОmапdб agenlilor economice din mun, Ungheni sё ofere spalii pentru afigaj
electoral, localuri pentru desйqurarea intrunirilor concurentilor electorali cu alegйtorii, in condi{ii
egale Репtru toate forma{iunile politice, сопfоrm prevederilor legislatiei iп vigoare.
4. Se interzice amplasarea afi;elor electorale in alte locuri decAt cele stabilite in punctul 1 al
prezentei decizii.
La fel, se interzice amplasarea afigelor electorale:
- Ре partea exterioara а transportul public de сёlёtоri, taxiuri, mini-taxi, maxi-taxi, indiferent
de fОrmа de proprietate, Йrй coordonare рrеаlаЬilё cu subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului
national de patrulare а Ministerului Аfасеrilоr Interne;
- Ре monumente, clёdiri, obiecte 9i iпсёреri, саrе au о чаlоаrе istoricё, culturalй sau
arhitecturalё, indiferent de forma de proprietate;
- in incЙperile in саrе sunt amplasate consiliile 9i birourile electorale 9i la о distan{ё de 100
de metri de la acestea;
- in instituliile de invй{йmint, blocurile locative, alte tipuri de construclii, precum gi ре
dispozitive, utilaje, indiferent de forma de proprietate, ре arbori, garduri, piloni gi alte locuri
neprevйzute in prezenta dispozi{ie.
5. Sunt interzise afigele electorale саrе prin conlinutul lor aduc acuza{ii cu саrасtеr
calomnios la adresa autoritalilor publice, partidelor politice sau candida{ilor in alegeri.
6. Organele de mentinere а ordinii publice sunt obligate sй asigure integritatea panourilor qi
а afi;elor electorale.
6.1. in cazuri de deteriorare, distrugere а panourilor speciale pentru afigaj electoral, geful
Sectorului de amenajare al mun. Ungheni (N. Donici) este obligat sё intreprindё mёsuri urgente
pentru repararea./restabilirea lоr.
7. Amplasarea in locuri neautorizate, рrесum gi distrugerea sau deteriorarea prin orice mod
а afi;elor electorale, amplasate in locuri autorizate, atrage duрй sine rйspunderea сопfоrm legisla{iei
in vigoare.
8. Modalitatea plasйrii publicitaliei electorale ре panouri, desйgurarea intrunirilor
concuren{ilor electorali cu alegйtorii, se ча efectua in condilii egale pentru toti concurentii
electorali, сопfоrm prevederilor legislatiei in vigoare.
9. Se stabilesc urmйtоаrеlе locuri speciale pentru dеsfrqurаrеа intrunirilor cu alegйtorii ре
teritoriul mun. Ungheni, cu respectarea prevederilor stabilite prin hоtйrбrеа пr. 54 din 29.04.2О2| а
Comisiei Nationale Extraordinare de Sбndtate Publicй, cu modificйrile gi completёrile ulterioare, in
lеgёturё cu situa}ia epidemiologicй ре teritoriul Republicii Moldova:
- Sala Mare а Palatului de Culturй;
- Sala Micё а Palatului de Culturй;
- Sala de qedin{e а Primйriei Municipiului Ungheni;
- Scuarul din fa}a Palatului de Culturй;
- Parcul Central ,,Micul Cluj" din mun. Ungheni;
- Scuarul din preajma Centrului Cultural Multifunclional ,,Regina Maria",
- Sala Centrului Cultural Multifunclional ,,Regina Maria;
- Piala Independenlei,
- curtea blocurilor locative.
9.1. Plata de locatiune pentru bunurile imobile menlionate in pct. 9 al prezentei dispozilii se
va efectua coform prevederilor din anexa nr. 4 la decizia Consiliului Municipal Ungheni nr. 7/3 din
|8.12.2020 ,,Сu privire la aprobarea bugetului muпiсiрiului Uпghепi репtru апuI 202l, tп а doua
lecturd".
10, Se pune in sarcinб 9efului Sectorului de polilie пr. 1 al IP Ungheni (О. Iurie), sё asigure
mentinerea ordinii publice ре parcursul desft;urйrii intrunirilor cu alegёtorii ре teritoril
mun. Ungheni, сопfоrm prevederilor legislaliei in vigoare.
1 1, Controlul asupra executёrii prezentei dispozifi

Primar Аlехапdru AMBROS