Sunteți pe pagina 1din 41

UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALATI

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA


PERSONALULUI DIDACTIC

Intocmit:Lector univ.dr. LIDIA STANCIU

CAIET
DE
PRACTICĂ PEDAGOGICĂ
2020-2021

Student:………………………………………………Anul de studiu:…… Telefon:…………….……


Facultatea:………………………….
Specialitatea:………………………..

Unitatea de învăţământ …………………………………………………...................................………..


Adresa unităţii de învăţământ: …………………………………………………………………....….….
Telefon/fax: …………………………

Profesor mentor:
Directorul unităţii de învăţământ(semnătură şi ştampilă):

Coordonatorul practicii pedagogice din Universitatea „DANUBIUS” Galati: Conf.univ.dr.TUREAC CORNELIA ELENA

Directorul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic:Conf.univ.dr.STANCIU FILIP

2
CUPRINS

1. Obiectivele practicii pedagogice......................................................................................................................................................................4


2.Conţinutul şi secvenţele practicii pedagogice .................................................................................................................................................4
3. Planificarea activităţilor de practică pedagogică...........................................................................................................................................6
3.1. Orarul săptămânal al profesorului mentor................................................................................................................................................6
3.2. Planificarea lecţiilor de probă şi a lecţiei finale......................................................................................................................................6
4. Evaluarea practicii pedagogice........................................................................................................................................................................7
A) Documentele portofoliului de evaluare.............................................................................................................................................................7
4.1. Fişa de asistenţă........................................................................................................................................................................................7
4.2. Grilă de observare a lecţiei.....................................................................................................................................................................13
4.3. Planificare calendaristică........................................................................................................................................................................14
4.4. Proiectul unităţii de învăţare...................................................................................................................................................................16
4.5. Proiect de lecţie......................................................................................................................................................................................20
4.6. Planificare calendaristică (semestrială/anuală).......................................................................................................................................22
4.7. Proiectul unității de învățare...................................................................................................................................................................23
4.8. Proiect de lecție......................................................................................................................................................................................27
4.9. Grilă de observare a lecției.....................................................................................................................................................................28
4.10. Proiect de lecție....................................................................................................................................................................................30
4.11. Proiect didactic pentru activităţi educative ..........................................................................................................................................31
4.11.1. Proiect didactic pentru activitate extraşcolară............................................................................................................................31
4.11.2. Proiect didactic pentru dirigenţie................................................................................................................................................32
4.12. Fişă de caracterizare psihopedagogică.................................................................................................................................................33
4.13. Fişe de evaluare a lecţiilor...................................................................................................................................................................35
4.13.1. Fişă de evaluare a lecţiei de probă nr.1......................................................................................................................................35
4.13.2. Fişă de evaluare a lecţiei de probă nr.2......................................................................................................................................37
3
4.13.3. Fişă de evaluare a lecţiei finale .................................................................................................................................................38
B) Proiect didactic-sinteză...................................................................................................................................................................................39
1. Obiectivele practicii pedagogice. Practica pedagogică, parte integrantă a procesului de învăţământ, are următoarele obiective:
- consolidarea şi aprofundarea pregătirii de specialitate, psihopedagogice şi metodice;
- învăţarea, exersarea şi formarea abilităţilor şi competenţelor necesare exercitării profesiunii didactice;
- cunoaşterea documentelor şcolare care fundamentează organizarea şi conducerea procesului didactic;
- aplicarea particularizată la disciplinele de învăţământ a tuturor componentelor procesului general de predare-învăţare-evaluare
(principiile, finalităţile, conţinutul, metodele, mijloacele, formele de organizare, sistemele de evaluare a rezultatelor şcolare);
- formarea şi dezvoltarea abilităţilor practice de proiectare didactică;
- efectuarea şi exersarea unor acţiuni specifice procesului de învăţământ pe baza pregătirii teoretice de psihologia educaţiei, pedagogie,
didactică a specialităţii;
- formarea capacităţii de cunoaştere a elevilor (individual şi în grupul şcolar), în vederea tratării diferenţiate a acestora;
- cultivarea abilităţilor şi a capacităţilor de autoevaluare şi de integrare a rezultatelor autoevaluării în proiecţia personală a dezvoltării
profesionale.
2. Conţinutul şi secvenţele practicii pedagogice
a) Componentele de bază ale conţinutului practicii pedagogice sunt:
- cunoaşterea unităţilor de învăţământ, ca organizaţii sociale având ca misiune formarea, educarea şi socializarea tinerei generaţii;
- cunoaşterea structurii organizatorice, a relaţiilor funcţionale dintre compartimentele şi serviciile componente, a sistemelor
manageriale ale unităţilor şcolare;
- cunoaşterea sistemului de activităţi didactice, educaţionale, administrative, economico-financiare, etc., a relaţiilor şi a interacţiunilor
reciproce dintre acestea;
- înţelegerea raporturilor reciproce dintre şcoală-familie-organizaţiile sociale şi ale administraţiei locale, comunităţile locale şi a
schimburilor permanente cu mediul în care acţionează;
- asimilarea principalelor componente, calificări, responsabilităţi, îndatoriri şi drepturi ale profesiei de cadru didactic ;
- capacitatea de transpunere a conţinutului ştiinţific, de specialitate al obiectelor de studiu, în conţinuturi didactice, în măsură să facă
posibilă şi accesibilă însuşirea de către elevi a valorilor ştiinţei, tehnologiei şi culturii;
- construirea de demersuri şi strategii didactice adecvate finalităţilor şi conţinuturilor disciplinelor de studiu, formarea şi dezvoltarea
deprinderilor de apreciere şi susţinere a activităţilor didactice cu elevii;
- formarea abilităţilor şi a capacităţii de observare şi de studiere a particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor;
- dezvoltarea capacităţii de evaluare şi apreciere a activităţilor instructiv-educative proprii, ale elevilor şi ale colegilor.
b) Structura practicii pedagogice. Sistemul practicii pedagogice este structurat şi conţine următoarele etape şi secvenţe:

4
- etapa pregătitoare, de început a practicii, în care se realizează primul contact cu realităţile unităţilor şcolare şi se asigură cunoaşterea
de către studenţi a tuturor elementelor teoretice şi a instrumentelor necesare pentru trecerea la efectuarea propriu-zisă a activităţilor
practice;
- practica observatorie care urmăreşte formarea capacităţilor de identificare a principalelor componente ale procesului de învăţământ,
precizarea etapelor activităţilor didactice în succesiunea lor şi a capacităţii de observare a fiecărui eveniment al diferitelor forme de
activităţi didactice (tipuri de lecţii, activităţi educative şcolare şi extraşcolare, dirigenţie etc.);
- proiectarea didactică care se concretizează în realizarea următoarelor documente şcolare: planificare calendaristică, proiectarea unei
unităţi de învăţare, proiectarea principalelor tipuri de lecţii; stabilirea, în timp util, a datelor necesare acţiunilor de proiectare, analiza
curriculumului şcolar, identificarea obiectivelor cadru/competenţelor generale şi a obiectivelor de referinţă/competenţe specifice,
diagnoza nivelului de pregătire a elevilor ca premisă în formularea obiectivelor operaţionale ale lecţiei;
- desfăşurarea lecţiilor de probă şi a lecţiilor finale, care presupune construirea de demersuri didactice bazate pe adoptarea de strategii
didactice adecvate conţinuturilor şi finalităţilor educaţionale urmărite; integrarea acţiunilor evaluative în funcţie de celelalte
componente ale procesului didactic; exersarea capacităţilor de stimulare a creativităţii, motivaţiei, interesului elevilor prin
intermediul interacţiunilor şi comunicării educaţionale;
- integrarea feed-back-ului în proiecţia personală a dezvoltării profesionale prin analiza şi autoanaliza activităţilor educaţionale
(lecţii, activităţi extraşcolare, ore de dirigenţie) desfăşurate.
c) Îndrumarea practicii pedagogice
Practica pedagogică, în ansamblul său este coordonată de către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic şi se
efectuează în şcolile de aplicaţie, stabilite de inspectoratele şcolare, pe baza unor protocoale încheiate între Rectoratul Universităţii şi
inspectorate. Îndrumarea şi realizarea efectivă a practicii pedagogice este asigurată:
a) de personalul didactic al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic şi al facultăţilor de profil care:
- face legătura cu conducerile şcolilor şi cu profesorii-mentori care vor îndruma nemijlocit practica studenţilor;
- asigură documentaţia ştiinţifică necesară studenţilor în pregătirea activităţilor din cadrul practicii pedagogice;
- analizează şi avizează proiectele didactice pentru fiecare tip de activităţi practice ale studenţilor;
- analizează şi evaluează împreună cu profesorii- mentori rezultatele obţinute de studenţi la practica pedagogică;
- înscrie în documentele şcolare de evidenţă-activităţile fiecărui student efectuate în perioadele de practică pedagogică.
b) de către profesorii-mentori din şcolile de aplicaţie, care acţionează ca agenţi şi garanţi ai realizării şi calităţii practicii pedagogice
asigurând:
- planificarea activităţilor instructiv-educative înscrise în programele de practică;
- repartizarea săptămânală a studenţilor la activităţile didactice pe care le desfăşoară profesorii-mentori;
- îndrumarea ştiinţifică de specialitate şi didactică a studenţilor pentru toate categoriile şi tipurile de activităţi practice ce se realizează,
pe toată durata practicii pedagogice;
- analizează, apreciază şi evaluează rezultatele obţinute de studenţi la practica pedagogică.

5
Desfăşurarea optimă şi realizarea corespunzătoare a obiectivelor practicii pedagogice implică în mod necesar participarea efectivă şi responsabilă a
studenţilor la toate acţiunile, proiectele şi programele înscrise în sistemul general al practicii pedagogice, componentă organică, esenţială a pregătirii
pentru profesiunea didactică.

3.PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

3.1.ORARUL SĂPTĂMÂNAL AL PROFESORULUI MENTOR


(pentru orele şi activităţile demonstrative)

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI


ORA
Disciplina Clasa Disciplina Clasa Disciplina Clasa Disciplina Clasa Disciplina Clasa

3.2.PLANIFICAREA LECŢIILOR DE PROBĂ ŞI A LECŢIEI FINALE

Lecţia de probă nr.1 Lecţia de probă nr.2 Lecţia finală


Data/Ora Subiectul Clasa Data/Ora Subiectul Clasa Data/Ora Subiectul Clasa

4.EVALUAREA PRACTICII PEDAGOGICE:

6
A) Documentele portofoliului de evaluare

4.1. Fişa de asistenţă

Data:.....................
Clasa : ......................
Durata : ......................
Nr. de elevi (prezenţi/înscrişi) : …………
Disciplina : …………………..
Unitatea de învăţare : ................................
Subiectul lecţiei : ……………………….
Tipul lecţiei1 : ……………….
Scopurile lecţiei:………………..
Obiective operaţionale :………………..
 Strategii didactice: .............................
- Metode de invatamant:.......................
- Forme de organizare a activitatii didactice: ............................
- Forme de dirijare a activitatii de evaluare:..................................
- Resurse psihologice ale desfasurarii activitatii:..............
- Resurse materiale:....................................

1
Fişă de asistenţă aplicabilă la toate tipurile de lecţie (dobândire de cunoştinţe, mixtă, formare de priceperi şi deprinderi, recapitulare şi evaluare) şi la toate lecţiile şi activităţile
demonstrative la care s-a asistat
7
Desfasurarea lectiei Intrebari si observatii pe baza
discutiilor cu profesorul mentor

8
4.1.1. Fişa de asistenţă

Data:.....................
Clasa :........................
Durata :........................
Nr. de elevi (prezenţi/înscrişi) : ……………………
Disciplina : .................................
Unitatea de invatare :………..
Subiectul lecţiei : ..............................
Tipul lecţiei2 :……………………
Scopurile lecţiei:…………………..
Obiective operaţionale : ………………….
 Strategii didactice: ..........................
- Metode de invatamant:........................
- Forme de dirijare a activitatii de evaluare:................
- Resurse materiale:......................

Desfasurarea lectiei Intrebari si observatii pe baza


discutiilor cu profesorul mentor

2
Fişă de asistenţă aplicabilă la toate tipurile de lecţie (dobândire de cunoştinţe, mixtă, formare de priceperi şi deprinderi, recapitulare şi evaluare) şi la toate lecţiile şi activităţile
demonstrative la care s-a asistat
9
4.1.2. Fişa de asistenţă
Data:......................
Clasa :......................
Durata: ........................
Nr. de elevi (prezenţi/înscrişi) : …………………….
Disciplina : …………………………..
Unitatea de învăţare :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Subiectul lecţiei : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Tipul lecţiei3 : .....................................
Scopurile lectiei :………………………
Obiective operaţionale : ………………….
Strategii didactice: ..............................
Procedee de instruire:.......................
Forme de organizare: .......................
Forme de dirijare:...................
Resurse materiale:.........................
Metode de evaluare:...........................

3
Fişă de asistenţă aplicabilă la toate tipurile de lecţie (dobândire de cunoştinţe, mixtă, formare de priceperi şi deprinderi, recapitulare şi evaluare) şi la toate lecţiile şi activităţile
demonstrative la care s-a asistat
10
Desfasurarea lectiei Intrebari si observatii pe baza
discutiilor cu profesorul mentor

11
4.1.3. Fişa de asistenţă
Data: .....................
Clasa :..................
Durata: .........................
Nr. de elevi (prezenţi/înscrişi) : …………………….
Disciplina : ………………………………
Unitatea de învăţare :..............................
Subiectul lecţiei :…………………………
Material bibliografic de specialitate:.........................

Metode de evaluare:...............................

Desfasurarea lectiei Intrebari si observatii pe baza


discutiilor cu profesorul mentor

12
4.2. GRILĂ DE OBSERVARE A LECŢIEI
Data : .................
Clasa : ……………….
Nr. de elevi (prezenţi/înscrişi) : …………
Disciplina : …………………..
Subiectul lecţiei :……………………..
Tipul lecţiei : ……………………..
Resurse procedurale (metode, procedee, interacţiuni, forme de organizare a activităţii elevilor) :……………
Metode şi procedee :……………..
Forme de organizare a activităţii elevilor :……………….
Resurse materiale (mijloace de învăţământ):…………………
Indicatori Recunoaşterea Aspecte semnificative privind etapele lecţiei, în funcţie
acţiunii indicatorilor de indicatori, în vederea elaborării proiectelor de lecţie
( se bifează)
1.Aspect informativ

2.Aspect formativ

3. Metodologia didactică

4. Evaluarea activităţii elevilor

13
5. Relaţia profesor-elev; elev-elev

6. Alţi indicatori

4.3. Planificare calendaristică (semestrială/anuală)


În interiorul planificării anuale se poate face o demarcaţie între semestre.
Clasa:..................
Disciplina:......................
Nr. de ore /săptămâna:...........
Nr. de ore total:.....................
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ /
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI NR. SĂPT OBS
ORE

14
15
4.4. Proiectul unităţii de învăţare
Clasa :…….
Disciplina :…………………..
Unitatea de învăţare:…………………….
Număr de ore alocate: ……………..
Data/date corespunzătoare numărului de ore :..........................
NR.
COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE CONŢINUTURI RESURSE EVALUARE
CRT.

Clasa : ……………………
Disciplina :……………
Unitatea de învăţare: ……….
Număr de ore alocate:……………….
Data/date corespunzătoare numărului de ore : ...................
NR.
COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE CONŢINUTURI RESURSE EVALUARE
CRT.

Clasa : ………….
Disciplina :………..
Unitatea de învăţare: …………..
Număr de ore alocate:…………..
16
Data/date corespunzătoare numărului de ore :.............
NR.
COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE CONŢINUTURI RESURSE EVALUARE
CRT.

Clasa : …………….
Disciplina :………………..
Unitatea de învăţare:………………….
Număr de ore alocate:……….
Data/date corespunzătoare numărului de ore :................
NR.
COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE CONŢINUTURI RESURSE EVALUARE
CRT.

Clasa : ……………
Disciplina :………………..
Unitatea de învăţare: …………………
Număr de ore alocate: ………………….
Data/date corespunzătoare numărului de ore : ..............

NR.
COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE CONŢINUTURI RESURSE EVALUARE
CRT.

17
Clasa : ……..
Disciplina :…………….
Unitatea de învăţare:……………………..
Număr de ore alocate:……………..
Data/date corespunzătoare numărului de ore :.....................

NR. NR
COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE CONŢINUTURI RESURSE EVALUARE
CRT. ORE

18
4.5. Proiect de lectie
DISCIPLINA: ....................
Clasa:............
SUBIECTU: .....................
TIPUL LECTIEI: .....................
SCOPURI:.......................
CONTINUTUL INFORMATIV:......
OBIECTIVE OPERATIONALE
Până la sfârşitul orei, elevii vor fi capabili să:.....................

RESURSE MATERIALE (MIJLOACE DE INVĂŢĂMÂNT):.......................


RESURSE PROCEDURALE(METODE ŞI PROCEDEE) :………………
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ELEVILOR :…………
STRATEGIE DE EVALUARE :………………….
CONDIŢII INIŢIALE DE REALIZARE:
DESFĂŞURAREA LECŢIEI:

Scopul Strategii de predare Timp Strategii de învăţare Resurse

19
Elevi cu dominantă Elevi cu dominantă
predării alocat Elevi cu dominantă practică
vizuală auditivă

Evaluarea lecţiei:

Data :
Clasa :….
Nr. de elevi (prezenţi/înscrişi) : …………….
Disciplina :……………………….
Subiectul lecţiei : …………….
Tipul lecţiei : ……………….
Resurse procedurale (metode, procedee, interacţiuni, forme de organizare a activităţii elevilor) :………………
Metode si procedee :…………………..
Forme de organizare a activitatii elevilor :…………………….
Resurse materiale (mijloace de învăţământ):…………………

Recunoaşterea Aspecte semnificative privind etapele lecţiei, în


Indicatori acţiunii indicatorilor funcţie de indicatori, în vederea elaborării
(se bifează) proiectelor de lecţie
1.Aspect informativ

2.Aspect formativ
20
3. Metodologia didactică

4. Evaluarea activităţii elevilor

5. Relaţia profesor-elev; elev-elev

6. Alţi indicatori

4.6. Planificare calendaristică (semestrială/anuală)


În interiorul planificării anuale se poate face o demarcaţie între semestre.

Clasa:...................
Disciplina:..........................
Nr. de ore /săptămâna: ...............
Nr. de ore total: ............
Competenţe Nr
Unitatea de invaţare Continuturi ale unitaţii de învaţare Sapt
vizate ore
0 1 2 3 4

21
4.7. Proiectul unităţii de învăţare

Clasa : ………….
Disciplina : …………….
Unitatea de învăţare:………….
Număr de ore alocate:………….
Data/date corespunzătoare numărului de ore ................
NR. COMPETENŢE CONŢINUTURI RESURSE EVALUARE
CRT SPECIFICE VIZATE

22
23
Clasa : …..
Disciplina :……….
Unitatea de învăţare: ...........................
Număr de ore alocate: ………………
Data/date corespunzătoare numărului de ore:................

COMPETENŢE
NR.
SPECIFICE CONŢINUTURI RESURSE EVALUARE
CRT
VIZATE

24
Clasa : ……….
Disciplina : ………..
Unitatea de învăţare:………………
Număr de ore alocate:…………….
Data/date corespunzătoare numărului de ore:..................

NR. COMPETENŢE
CONŢINUTURI RESURSE EVALUARE
CRT. SPECIFICE VIZATE

25
4.8. Proiect de lecţie4
DISCIPLINA:.....................
CLASA :.....................
SUBIECTUL:.....................
TIPUL LECTIEI: ........................
SCOPURI:.......................

CONTINUTUL INFORMATIV:..................
OBIECTIVE OPERAŢIONALE
Până la sfârşitul orei, elevii vor fi capabili să:................
RESURSE MATERIALE (MIJLOACE DE INVATAMANT):.........................
RESURSE PROCEDURALE(METODE SI PROCEDEE)
Metode si procedee :……………….
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ELEVILOR :…………….
STRATEGIE DE EVALUARE :………………
CONDITII INIŢIALE DE REALIZARE:........................
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Strategii de invatare
Strategia de
Scopul predării Timp alocat Elevi cu dominantă Elevi cu dominantă Elevi cu dominanta Resurse
predare
vizuală auditivă practică

4
Proiect de lecţie aplicabil la toate tipurile de lecţii din sistem (dobândire de cunoştinţe, mixtă, formare de priceperi şi deprinderi, recapitulare, evaluare)
26
Evaluarea lecţiei:

4.9. GRILĂ DE OBSERVARE A LECŢIEI

Data : .............
Clasa :……………..
Nr. de elevi (prezenţi/înscrişi) : ……………..
Disciplina :……….
Subiectul lecţiei : ………..
Tipul lecţiei :…………………
Strategii didactice:................
Metode de invatamant:......................
Forme de organizare a activitatii de evaluare:.................
Forme de dirijare a activitatii de evaluare:................
Resurse psihologice ale desfasurarii activitatii.................:
Resurse materiale:............

Indicatori Recunoaşterea acţiunii Aspecte semnificative privind etapele lecţiei, în funcţie de indicatori, în vederea
indicatorilor elaborării proiectelor de lecţie
( se bifează)
1.Aspect informativ

2.Aspect formativ

27
3. Metodologia didactică

4. Evaluarea activităţii
elevilor

5. Relaţia profesor-elev;
elev-elev

6. Alţi indicatori

28
4.10. Proiect de lecţie5
DISCIPLINA:........
CLASA..........
SUBIECTUL : ...............
TIPUL LECŢIEI: ...........................
SCOPURI: ......................
NIVELUL INITIAL AL CLASEI:..................
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:.............................
RESURSE PROCEDURALE( METODE ŞI PROCEDEE):....................
DESFASURAREA ACTIVITATII
1. Momentul organizatoric:
2. Captarea atentiei clasei
3. Reactualizarea cunostintelor:
INTREBARE RASPUNS ASTEPTAT

4. Intensificarea retinerii si asigurarea transferului de informatii


5. Concluzii si notarea elevilor

4.11. Proiect didactic pentru activităţi educative


5
Proiect de lecţie aplicabil la toate tipurile de lecţii din sistem (dobândire de cunoştinţe, mixtă, formare de priceperi şi deprinderi, recapitulare, evaluare)
4.11.1. Proiect didactic pentru activitate extraşcolară
Data : .............
Clasa : .....................
Nr. de elevi (prezenţi/înscrişi) ...................
Disciplina :………..
Subiectul lecţiei : ……………
Tipul lecţiei : …….

Obiectivele activităţii:
La sfarsitul acestei lecţii elevii vor fi capabili să :
Strategia didactică :
Resurse procedurale (metode, procedee, interacţiuni, forme de organizare a activităţii elevilor) :
Metode si procedee :
Resurse materiale (mijloace de învăţământ):
Scenariul propriu-zis (organizarea clasei, motivarea elevilor, conduita didactică, oportunitatea alegerii temei, activitatea didactică, gradul
de implicare şi participare a elevului, asigurarea feed-backului – aprecieri, evidenţieri, situaţii conflictuale, elevi problemă, impasuri,
observaţii):

30
4.11.2.Proiect didactic pentru dirigenţie
Data:...........
Subiectul activităţii:........................
Strategii de realizare (metode, procedee, mijloace, forme de organizare):.................
Scenariul desfăşurării activităţii:.............................

1) Organizarea clasei în vederea desfăşurării activităţii


Motivarea elevilor
Anunţarea temei şi a obiectivului activităţii
Competenţe specifice:
Obiective operaţionale:

2) Desfăşurarea activităţii
Etapele Conţinutul informaţional al lecţiei Strategia didactică
lecţiei Activitatea Metode şi Forme de
Activitatea dirigintelui Resurse materiale
Dozare elevilor procedee organizare

1) Asigurarea feed-back-ului

.............................................

4.12. Fişă de caracterizare psihopedagogică


A) Dosarul şcolar al elevului (în vederea realizării sarcinilor de profesor diriginte)
1. Date personale generale (nume, prenume, data naşterii etc.)
31
2. Fişa medicală
3. Fişa psihologică
4. Fişa rezultatelor şcolare
5. Rezultate la teste
6. Fişa convorbirilor cu părinţii
7. Fişa anchetei sociale
8. Mediul familial (scurtă caracterizare)
9. Dezvoltarea fizică (scurtă caracterizare)
10. Trăsături de personalitate caracteristice
11. Aptitudini speciale
12. Activitate extraşcolară
13. Interese, pasiuni
14. Aspiraţii educaţionale
15. Aspiraţii profesionale
16. Realizări excepţionale
17. Nevoi speciale
18. Adaptarea socială
19. Disciplina
20. Alte informaţii

A) Fişă psihopedagogică

I. Date generale:
21. Numele şi prenumele
22. Data naşterii
23. Locul naşterii

32
II. Date familiale
Profesia mamei
Profesia tatălui
Familia: normală, mamă decedată, tată decedat, părinţi divorţaţi, tată vitreg, mamă vitregă
Numărul copiilor
Elevul este al… (în ordinea naşterilor)
Atmosfera social-morală a familiei şi condiţiile de muncă ale elevului

III. Date medicale


Boli cronice
Deficienţe fizice
Alte date
IV. Profil psihopedagogic
Nr. (Se consemnează elementele semnificative; se recomandă
Indicatori
crt. colaborarea cu profesorul consilier din şcoală)
1. Nivel intelectual
2. Caracter
3. Stabilitate emotivă
4. Sănătate
5. Condiţia economică şi social culturală
6. Interes-vocaţie specială pentru domeniile (obiectele)
7. Lipsa de interes-vocaţie pentru domeniile (obiectele)
8. Inteligenţa teoretică-practică

33
V. Situaţia şcolară
Nr. Situaţia şcolară
crt.
1. Media generală anuală, ordinea clasificării, din x elevi
2. Materii cu rezultatele cele mai bune, medii anuale, clasificarea
3. Materii cu rezultatele cele mai slabe, medii anuale, clasificarea

4.13. FIŞE DE EVALUARE A LECŢIILOR


4.13.1. FIŞĂ DE EVALUARE A LECŢIEI DE PROBĂ nr.1

Data : Clasa : Disciplina : Subiectul lecţiei : Tipul lecţiei :


Nr. NOTE
INDICATORI
crt. 4 5 6 7 8 9 10
1. PROIECTAREA LECŢIEI
Documentare metodico-ştiinţifică (concordanţa cu programa, terminologie), formularea
obiectivelor operaţionale, unitatea obiective-conţinut-itemi de evaluare
2. DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Parcurgerea adecvată a etapelor lecţiei, densitatea sarcinilor şi ritmul de lucru, dozarea raţională a
timpului
Prezentarea conţinutului (ştiinţific, logic, accesibil, esenţial, exemplificat., interdisciplinar)
Realizarea obiectivelor operaţionale
Realizarea comunicării didactice, dificultatea solicitărilor, succesiunea şi tipologia întrebărilor,
Aspecte formativ-educative (dezvoltarea creativităţii, a capacităţilor intelectuale, valorificarea
educativă a conţinutului, a aspectelor moral-civice, interculturale, ecologice etc); individualizare,
motivare, activizare
Mijloace implicate în activităţile de învăţare, asigurarea caracterului practic-aplicativ
PERSONALITATEA STUDENTULUI PRACTICANT: Ţinuta, autoritatea în faţa clasei; limbajul
(corect, expresivitate, accesibilitate, corectarea răspunsurilor greşite); elemente de creativitate
didactică (ex.: micro-decizii luate în situaţii de feed-back); atmosfera şi climatul afectiv-
motivaţional în lecţie; relaţia profesor-elev, elev-elev.

34
3. CAPACITATEA DE EVALUARE ŞI DE AUTOEVALUARE: Formele de evaluare folosite;
conştientizarea elevilor asupra rezultatelor evaluării; propunerea unor măsuri corective pentru
lecţia viitoare; spirit autocritic; capacitate de identificare a aspectelor reuşite şi a celor mai puţin
izbutite

NOTA SEMNĂTURA
Profesor- mentor

…………………………………

Nota finală = media notelor corespunzătoare indicatorilor 1, 2 şi 3 = _________________ =


3 ……… ….……………..

35
4.13.2 FIŞĂ DE EVALUARE A LECŢIEI DE PROBĂ nr.2

Data : Clasa : Disciplina : Subiectul lecţiei : Tipul lecţiei :


Nr. NOTE
INDICATORI
crt. 4 5 6 7 8 9 10
1. PROIECTAREA LECŢIEI
Documentare metodico-ştiinţifică (concordanţa cu programa, terminologie), formularea
obiectivelor operaţionale, unitatea obiective-conţinut-itemi de evaluare
2. DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Parcurgerea adecvată a etapelor lecţiei, densitatea sarcinilor şi ritmul de lucru, dozarea raţională a
timpului
Prezentarea conţinutului (ştiinţific, logic, accesibil, esenţial, exemplificat., interdisciplinar)
Realizarea obiectivelor operaţionale
Realizarea comunicării didactice, dificultatea solicitărilor, succesiunea şi tipologia întrebărilor,
Aspecte formativ-educative (dezvoltarea creativităţii, a capacităţilor intelectuale, valorificarea
educativă a conţinutului, a aspectelor moral-civice, interculturale, ecologice etc); individualizare,
motivare, activizare
Mijloace implicate în activităţile de învăţare, asigurarea caracterului practic-aplicativ
PERSONALITATEA STUDENTULUI PRACTICANT: Ţinuta, autoritatea în faţa clasei; limbajul
(corect, expresivitate, accesibilitate, corectarea răspunsurilor greşite); elemente de creativitate
didactică (ex.: micro-decizii luate în situaţii de feed-back); atmosfera şi climatul afectiv-
motivaţional în lecţie; relaţia profesor-elev, elev-elev.
3. CAPACITATEA DE EVALUARE ŞI DE AUTOEVALUARE: Formele de evaluare folosite;
conştientizarea elevilor asupra rezultatelor evaluării; propunerea unor măsuri corective pentru
lecţia viitoare; spirit autocritic; capacitate de identificare a aspectelor reuşite şi a celor mai puţin
izbutite

NOTA SEMNĂTURA
Profesor- mentor

…………………………………
Nota finală = media notelor corespunzătoare indicatorilor 1, 2 şi 3 = _________________ =
3 ……… ….……………..
36
4.13.3 FIŞĂ DE EVALUARE A LECŢIEI FINALE

Data : Clasa : Disciplina : Subiectul lecţiei : Tipul lecţiei :


Nr. NOTE
INDICATORI
crt. 4 5 6 7 8 9 10
1. PROIECTAREA LECŢIEI
Documentare metodico-ştiinţifică (concordanţa cu programa, terminologie), formularea obiectivelor
operaţionale, unitatea obiective-conţinut-itemi de evaluare
2. DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Parcurgerea adecvată a etapelor lecţiei, densitatea sarcinilor şi ritmul de lucru, dozarea raţională a timpului
Prezentarea conţinutului (ştiinţific, logic, accesibil, esenţial, exemplificat., interdisciplinar)
Realizarea obiectivelor operaţionale
Realizarea comunicării didactice, dificultatea solicitărilor, succesiunea şi tipologia întrebărilor,
Aspecte formativ-educative (dezvoltarea creativităţii, a capacităţilor intelectuale, valorificarea educativă a
conţinutului, a aspectelor moral-civice, interculturale, ecologice etc); individualizare, motivare, activizare
Mijloace implicate în activităţile de învăţare, asigurarea caracterului practic-aplicativ
PERSONALITATEA STUDENTULUI PRACTICANT: Ţinuta, autoritatea în faţa clasei; limbajul (corect,
expresivitate, accesibilitate, corectarea răspunsurilor greşite); elemente de creativitate didactică (ex.: micro-
decizii luate în situaţii de feed-back); atmosfera şi climatul afectiv-motivaţional în lecţie; relaţia profesor-
elev, elev-elev.
3. CAPACITATEA DE EVALUARE ŞI DE AUTOEVALUARE: Formele de evaluare folosite;
conştientizarea elevilor asupra rezultatelor evaluării; propunerea unor măsuri corective pentru lecţia
viitoare; spirit autocritic; capacitate de identificare a aspectelor reuşite şi a celor mai puţin izbutite

COMISIA NOTA SEMNĂTURA


1. Profesor- mentor
…………………………………
Nota finală = media notelor corespunzătoare indicatorilor 1, 2 şi 3 = _________________ =
3 ……… ….……………..
2. Profesor Didactica specialităţii
……………………………..…………..
Nota finală = media notelor corespunzătoare indicatorilor 1, 2 şi 3 = _________________ =
3 ……… …………………

37
B. Proiect didactic de sinteză
- Lucrare de absolvire a modului de pregătire a personalului didactic -
Proiectul-sinteză constă în elaborarea unei lucrări de sinteză pe o temă, la alegerea candidatului, cu acordul profesorului de specialitate din domeniul
Psihologiei educaţiei, Pedagogiei (Teoria şi metodologia curriculumului, Teoria şi metodologia instruirii şi Teoria şi metodologia evaluării), domeniul
didacticii aplicate la disciplinele de specialitate, domeniul practicii pedagogice, domeniul activităţilor educative prevăzute în curriculum-ul şcolar (inclusiv la
dispoziţia şcolii), domeniul organizării şi managementului unităţilor şi proceselor instructiv-educative.
În cadrul proiectului-sinteză, candidatul trebuie să demonstreze că a asimilat cunoştinţele teoretice prevăzute de programele de studii, că este în măsură să
le valorifice la disciplinele de specialitate, pe baza experienţei dobândite prin intermediul practicii pedagogice efectuate.
NOTĂ:
1. Tematica va fi stabilită de fiecare cadru didactic coordonator la disciplinele din Planul de învăţământ al D.P.P.D.: Psihologia educaţiei, Pedagogie,
Didactica specialităţii, Practică pedagogică, Sociologia educaţiei, Management educaţional, Informatică asistată de calculator.
2. Bibliografia se va stabili în colaborare cu profesorul coordonator.

NOTELE OBŢINUTE DE STUDENT LA PRACTICA PEDAGOGICĂ


Colocviul I Colocviul II
STRUCTURI ALE PORTOFOLIULUI
(semestrul ) (semestrul )
ACTIVITĂŢILE DE PRACTICĂ OBSERVATORIE (4.1., 4.2.):

ACTIVITĂŢILE DE PROIECTARE (4.3., 4.4., 4.5., 4.6.):

ACTIVITĂŢI DE PREDARE–ÎNVĂŢARE-EVALUARE în cadrul lecţiilor de probă (4.8):

ACŢIUNILE EXTRAŞCOLARE (4.6.1.):


MATERIALE DIDACTICE rezultate din activitatea cu elevii – probe de evaluare, fişe de muncă
independentă s.a:
CARACTERIZAREA PSIHOPEDAGOGICĂ A ELEVILOR (4.7.):

LECŢIA DE PROBĂ NR.1 (4.8.1.):


LECŢIA DE PROBĂ NR.1 (4.8.2.):
LECŢIA FINALĂ (4.8.3.):
MEDIA GENERALĂ (în cifre şi litere):

Semnătura coordonatorului de practică pedagogică:

38
CAIETUL DIRIGINTELUI

Numele şi prenumele_______________________________
Clasa_______________
Şcoala________________________________

39
CUPRINS:

1. PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE

2. PROIECT DE LECȚIE: CONSILIERE ȘI ORIENTARE

3. FIȘĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ A UNUI ELEV

4. PROIECTAREA UNEI ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE

40
41