Sunteți pe pagina 1din 4

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Str. Teodor Mihali nr. 58-60


Cluj-Napoca, RO-400951
Tel.: 0264-41.86.52-5
Fişa disciplinei Fax: 0264-41.25.70
econ@econ.ubbcluj.ro
www.econ.ubbcluj.ro

FIŞA DISCIPLINEI
Etică în afaceri
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
1.2 Facultatea Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
1.3 Departamentul Management
1.4 Domeniul de studii Contabilitate
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Specializarea / Programul de studii Contabilitate şi informatică de gestiune

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Etică în afaceri
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Mirela Popa
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Salanţă Irina
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul 3 2.6 Tipul de evaluare Sumativă 2.7 Regimul disciplinei Op

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14
Distribuţia fondului de timp ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 9
Tutoriat 3
Examinări 3
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual 33
3.8 Total ore pe semestru 75
3.9 Numărul de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum Management
4.2 de competenţe Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfăşurare a  Studenţii se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele mobile
cursului închise. Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs şi seminar/laborator.
5.2. de desfăşurare a  Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular, de comun acord cu
seminarului/laboratorului studenţii. Nu se acceptă cererile de amânare decât pe motive obiectiv întemeiate.

6. Competenţele specifice accumulate


Competenţe  Cunoaşterea terminologiei de specialitate utilizată în Etica afacerilor.
profesionale  Dobândirea capacităţii de folosire adecvată a noţiunilor din Etica afacerilor.
 Îmbunătăţirea capacităţii de analiză, sinteză şi interpretare a unor situaţii cu semnificaţie morală.
 Dezvoltarea deprinderilor de utilizare corectă a instrumentelor gândirii morale în viaţa de zi:
puterea de discernământ, raţiune şi argumentare, susţinerea unui punct de vedere ş.a.
 Demonstrarea dobândirii unor abilităţi de identificare, evaluare şi construcţie/deconstrucţie a
soluţiilor unor dileme morale.
 Cunoaşterea şi identificarea celor mai bune metode de soluţionare a problemelor de etică.
Competenţe  Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de
transversale muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă.
 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor
de învăţare pentru propria dezvoltare.
 Conştientizarea raportului dintre responsabilitate, încredere, loialitate, pe de o parte, şi obţinerea
succesului financiar şi profesional, pe de altă parte.
 Cunoaşterea principalelor domenii în care apar dileme etice, precum şi a modalităţilor de
soluţionare a acestora.
 Manifestarea unui interes real în recunoaşterea şi promovarea unui comportament etic, în general.
 Demonstrarea preocupărilor pentru perfecţionarea rezultatelor activităţii profesionale prin
asumarea de roluri într-o echipă multidisciplinară de muncă.
 Implicarea în activităţi de cercetare, cum ar fi documentarea, elaborarea unor sinteze
bibliografice, eventual, a unor referate şi articole de specialitate.
 Participarea la proiecte având caracter ştiinţific şi demonstrarea capacităţii de a identifica
oportunităţi pentru propria formare profesională în viitor.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul  Scopul demersurilor etice îl reprezintă moralitatea. Misiunea eticii este nu numai de a expune
general al aspectele teoretice ale moralei, ci şi de a constitui un ghid practic, real, în îndrumarea şi
disciplinei ameliorarea vieţii morale a societăţii. Rolul eticii este să ajute oamenii şi instituţiile să decidă ce
este mai bine să facă, pe ce criterii să aleagă şi care le sunt motivaţiile morale în acţiunile lor. În
urma parcurgerii atente a conţinutului disciplinei studenţii trebuie să fie familiarizaţi cu
conceptele de bază ale Eticii. Aceştia trebuie să cunoască obiectul de studiu şi conţinutul Eticii ca
ştiinţă.
7.2 Obiectivele  Dobândirea capacităţii de a identifica diferenţele dintre etică, morală şi moralitate.
specifice  Posibilitatea elaborării unor opinii personale legate de legea morală, conştiinţa morală şi
responsabilitatea morală.
 Dobândirea capacităţii de a recunoaşte şi stabili un ansamblu de norme morale şi valori comune
pentru domeniul afacerilor.
 Recunoaşterea rolului şi importanţei studierii Eticii în afaceri.
 Însuşirea principiilor etice universale.
 Elaborarea unor opinii personale legate de argumentele tipice existente în literatura de
specialitate, argumente poziţionate împotriva asocierii eticii cu afacerile.
 Dobândirea abilităţilor în elaborarea/implementarea codurilor de etică.

8. Conţinuturi
Metode de
8.1 Curs Observaţii
predare
Etica în afaceri: etimologie, concepte, definiţii, misiune, domenii şi diviziuni Prelegere 2 prelegeri
Morala – obiect de studiu al eticii Prelegere 2 prelegeri
Elemente de deontologie Prelegere 1 prelegere
Dilemele etice in afaceri Prelegere 2 prelegeri
Etica managerială: evoluţie, definire, rol, responsabilităţi manageriale Prelegere 3 prelegeri
Sistemele etice privind moralitatea în afaceri Prelegere 2 prelegeri
Formalizarea principiilor morale în organizaţiile de afaceri Prelegere 2 prelegeri
Bibliografie:
Certo, S., C. (2002). Managementul modern: diversitate, calitate, etica şi mediul global. Bucureşti: Editura Teora.
Crăciun, D. (2005). Etica în afaceri. Bucureşti: Editura A.S.E.
Ionescu, Gh., Gh. (2005): Marketizarea, democratizarea şi etica afacerilor, Bucureşti: Editura Economică.
Marian, L., coord. (2001): Etica şi responsabilitatea managerială, Târgu Mureş: Editura Efi-Rom.
Mureşan, V. (2009): Managementul eticii în organizaţii. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti.
Popa, M. (2006). Etica afacerilor şi managementul. Cluj-Napoca: Editura Casa Cărţii de Ştiinţă.
Popa, M., Salanţă, I., I., Scorţar, L., Isopescu, A., G. (2011). Etica în afaceri. Sinteze şi studii de caz. Cluj-Napoca:
Editura Risoprint.
Ţigu, G.(2003). Etica afacerilor în turism. Bucureşti: Editura Uranus.
Werhane, P., H., Freeman, E., R. (2005): Business Ethics. Blackwell Publishing, Malden, Oxford.
8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii
Identificarea rolului Eticii în societate românească. Studii de caz pregătite de 1 seminar/
studenţi laborator
Problemele centrale ale moralei, cu influenţă în domeniului afacerilor? Studii de caz pregătite de 1 seminar/
studenţi laborator
Enunţarea valorilor morale fundamentale ale societăţii româneşti. Dezbatere bazată pe scurte 1 seminar/
Stabilirea unui sistem de valori comune pentru domeniul afacerilor. eseuri repartizate spre laborator
pregătire
Ce înseamnă a avea un comportament etic în afaceri? Discuţii privind Studii de caz pregătite de 1 seminar/
principiile etice universale. Precizarea unui cumul de reguli morale. studenţi laborator
Descrierea comportamentului etic în afaceri şi precizarea principalelor Dezbatere bazată pe scurte 2 seminarii/
modalităţi de promovare a acestuia. Stabilirea principalelor consecinţe ale eseuri repartizate spre laboratoare
unui comportament contrar Eticii? pregătire
Elaborarea unui proiect în care să fie evidenţiate principalele Exerciţiu în baza unui 1 seminar/
avantaje/dezavantaje ale codurilor de etică? studiu de caz pregătit de laborator
fiecare student
Bibliografie:
Baldrige, L. (1997). Codul manierelor în afaceri. Bucureşti: Business Tech International.
Crăciun, D. (2005). Etica în afaceri. Bucureşti: Editura A.S.E.
Popa, M., Salanţă, I., I., Scorţar, L., Isopescu, A., G. (2011). Etica în afaceri. Sinteze şi studii de caz.
Cluj-Napoca: Editura Risoprint.
Stroe, C-tin. (1997): Din gândirea etică românească, Bucureşti: Editura Şansa.
Ţigu, G.(2003). Etica afacerilor în turism. Bucureşti: Editura Uranus.
Werhane, P., H., Freeman, E., R. (2005): Business Ethics. Blackwell Publishing, Malden, Oxford.

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

· În vederea schiţării conţinutului şi alegerii metodelor de predare/învăţare au fost purtate multiple discuţii cu
ocazia organizării sesiunilor de comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, la care au participat specialişti
din domeniu. La discuţiile legate de stabilirea conţinutului formativ ale disciplinei au participat şi cadrele
didactice din domeniu, titulare în alte departamente sau în alte instituţii de învăţământ superior. Întâlnirile au
vizat identificarea nevoilor şi aşteptărilor angajatorilor din domeniu şi coordonarea cu alte programe similare din
cadrul altor instituţii de învăţământ superior.

10. Evaluare

Tip 10.3 Pondere


10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
activitate în nota finală
10.4  Cunoaşterea şi dobândirea capacităţii de utilizare Examen scris care va consta într- 60%
Curs adecvată a conceptelor, metodelor şi procedeelor un test alcătuit din întrebări grilă.
specifice Eticii în afaceri. Pentru a lua în considerare
 Cunoaşterea sistemelor etice privind moralitatea în punctajul obţinut pe portofoliul de
afaceri. lucrări, studentul trebuie să obţină
 Însuşirea corectă a elementelor de deontologie specifice cel puţin jumătate din punctajul
domeniului afacerilor. anunţat la proba scrisă.
 Înţelegerea importanţei studiilor de caz în rezolvarea
dilemelor morale în afaceri.
10.5  Documentarea practică (la firme reprezentative) pentru Prezentarea unui portofoliu de 40%
Seminar/ procurarea datelor empirice, a faptelor, informaţiilor lucrări elaborate pe parcursul
laborator privind geneza fenomenului, a factorilor care îl semestrului este o cerinţă de acces
determină. Cercetarea diferitelor soluţii existente la la examinarea finală.
nivel internaţional. Conţinutul portofoliului de lucrări
 Capacitatea de a prelucra informaţiile colectate, analiza se stabileşte de către fiecare cadru
şi sinteza acestora: observarea, experimentarea, didactic care derulează activităţi de
descrierea, generalizarea, operaţionalizarea, elaborarea seminar/laborator de comun acord
de modele, concepţii, predicţii, politici şi practici etc. cu studenţii. Portofoliul de lucrări
 Capacitatea de a construi tipurile de argumente pro şi se predă în seminarul/laboratorul
contra pentru situaţiile de dileme etice reale. din penultima săptămână de
activitate didactică.
 Enunţarea valorilor morale fundamentale ale societăţii
româneşti.
 Descrierea comportamentului etic în afaceri şi
precizarea principalelor modalităţi de promovare a
acestuia.
10.6 Standard minim de performanţă
 Pentru absolvirea acestei discipline este necesară obținerea unei note finale de minim 5(cinci);
 Notele acordate sunt între 1(unu) și 10(zece);
 Studenții trebuie să abordeze fiecare problematică (întrebare, aplicație practică) din cadrul subiectului de examen;
 Examenul este scris și durează 120 minute;
 Cunoaşterea şi dobândirea capacităţii de utilizare adecvată a conceptelor, metodelor şi procedeelor specifice Eticii
în afaceri.
 Stabilirea unui sistem de valori comune pentru domeniul afacerilor.
 Însuşirea problemelor centrale ale moralei, cu influenţă majoră pentru domeniului afacerilor.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar


31.03.2014 Conf.univ.dr. Popa Mirela Lect.univ.dr. Salanţă Irina

Semnătura directorului de departament: Prof.univ.dr. Nistor Răzvan

Data avizării în departament ..............................................................