Sunteți pe pagina 1din 9

Anexa nr.

11
la Regulamentul privind particularitățile
de desemnare și înregistrare a candidaților
la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova

Comisia Electorală Centrală

DECLARAŢIE

Subsemnatul, Usatîi Renato, deținând funcția de Primar în cadrul primariei mun. Bălți,
candidat la funcția de deputat în Parlament la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021,
în conformitate cu art.49 alin.(1) lit. e) din Codul electoral, declar pe propria răspundere că:

1. În ultimii 2 (doi) ani, perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2020 - am realizat următoarele
venituri:

I. VENITURILE OBȚINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, DE MEMBRII FAMILIEI LUI


ȘI DE CONCUBINUL/CONCUBINA LUI, ATÎT ÎN ȚARĂ CÎT ȘI ÎN STRĂINĂTATE
(*Nu se indică numele/prenumele altor persoane fizice, decât cele ale subiectului declarării )
Sursa venitului: Serviciul
Nr. (numele/denumirea prestat/obiectul Suma venitului
Cine a realizat venitul
crt. persoanei generator de
fizice/juridice) venit
1. Venitul obținut la locul de muncă de bază
1.1 Subiectul declarării Primaria Salariu 132397,66 MDL
Usatîi Renato mun.Balti
1.2 Soțul/soția sau
concubinul/concubina
1.3 Copii minori
1.4 Persoanele aflate la întreținere
2. Venitul obținut din activități didactice, științifice și de creație
2.1 Subiectul declarării
2.2 Soțul/soția sau
concubinul/concubina
2.3 Copiii minori
2.4 Persoanele aflate la întreținere
3. Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare
3.1 Subiectul declarării
3.2 Soțul/soția sau
concubinul/concubina
3.3 Copiii minori
3.4 Persoanele aflate la întreținere
4. Venitul obținut din activitatea de reprezentant al statului în societăți comerciale
4.1 Subiectul declarării
4.2 Soțul/soția sau
concubinul/concubina
4.3 Copiii minori
4.4 Persoanele aflate la întreținere
5. Venitul obținut din donații și moșteniri
5.1 Subiectul declarării Donație 5886500 MDL
Usatîi Renato
5.2 Soțul/soția sau
concubinul/concubina
5.3 Copiii minori
5.4 Persoanele aflate la întreținere
6. Venitul obținut din înstrăinarea și/sau deținerea valorilor mobiliare și/sau a cotelor-părți în
capitalul social al societăților comerciale
6.1 Subiectul declarării
6.2 Soțul/soția sau
concubinul/concubina
6.3 Copiii minori
6.4 Persoanele aflate la întreținere
7. Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile
7.1 Subiectul declarării Avans pentru 24000000 RUB
Usatîi Renato vanzarea
bunurilor
imobile din
Federatia
Rusa, Tverskaia
oblasti,
Kimrskii raion,
s.Vaulino

Contract de 2900000 RUB


vanzare-
cumparare
din 31.07.2019 a
motocicletei
HARLEY-
DAVIDSON
FLHTCUTG

Contract de 2000000 RUB


vanzare-
cumparare
din 17.09.2019
de autoturism
MERCEDES-
BENZ V250 D
4MATIC

Contract de 4390000 RUB


vanzare-
cumparare
f/n din
27.06.2019 a
autoturismului
MERCEDESBE
NX S500
4MATIC
MAYBACH
Contract de 12400000 RUB
vanzare-
cumparare
nr.12885 din
12.09.2019 a
autoturismului
MERCEDES
BENZ AMG
G 63
7.2 Soțul/soția sau
concubinul/concubina
7.3 Copiii minori
7.4 Persoanele aflate la întreținere
8. Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii, drepturi de proprietate
intelectuală etc.)
8.1 Subiectul declarării
8.2 Soțul/soția sau
concubinul/concubina
8.3 Copiii minori
8.4 Persoanele aflate la întreținere
II. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
(*Nu se indică numele/prenumele altor persoane fizice, decât cele ale subiectului declarării )
A. Terenuri
Modul de Anul Cota- Valoarea
Categoria* Suprafața Titularul****
dobândire ** dobândirii parte bunului***
3 1 2016 0.3184 ha 1 3797.00 MDL Usatîi Renato
3 1 2011 2020 m.p. 1 12150664 RUB Usatîi Renato
3 1 2011 1680 m.p 1 10119866 RUB Usatîi Renato
3 1 2011 1780 m.p. 1 10717754 RUB Usatîi Renato
3 1 2011 2030 m.p. 1 12210308 RUB Usatîi Renato
1 3 2017 632 m.p. 1 2182.87 RUB Usatîi Renato
1 3 2017 779 m.p. 1 2690.59 RUB Usatîi Renato
1 3 2017 324 m.p 1 1119.06 RUB Usatîi Renato
1 3 2017 3130 m.p. 1 10810.71 RUB Usatîi Renato
5 3 2017 3162 m.p. 1 10540.53 RUB Usatîi Renato
3 1 2017 536 m.p. 1 236794.08 RUB Usatîi Renato
3 1 2017 1506 m.p 1 665320.68 RUB Usatîi Renato
3 1 2017 6538 m.p. 1 2808837.24 RUB Usatîi Renato
3 1 2017 3879 m.p. 1 1713664.62 RUB Usatîi Renato
3 1 2017 3939 m.p. 1 1740171.42 RUB Usatîi Renato
3 1 2017 1500 m.p. 1 662670 RUB Usatîi Renato
3 1 2017 1500 m.p. 1 662670 RUB Usatîi Renato
3 1 2017 1500 m.p. 1 662670 RUB Usatîi Renato
!!! Se indică, inclusiv, bunurile deținute de membrul familiei, concubinului/concubinei subiectului declarării,
fără indicarea numelui/prenumelui acestuia.
* Categorii: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri aflate în circuitul
civil.
** Mod de dobândire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.
*** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrală, în cazul în care terenul a fost evaluat de organele cadastrale, sau
2) valoarea terenului conform documentului care certifică proveniența acestuia.
**** Se indică - numele subiectului declarării; Nu se indică - numele membrului de familie, al
concubinului/concubinei subiectului declarării.
Notă. Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: categoria
bunului; modul de dobândire; anul dobândirii; suprafaţa şi titularul bunului.
B. Clădiri și construcții
Tipul actului
Modul de
Anul Cota- care confirmă Valoarea Titularu
Categoria* dobândir Suprafața
dobândirii parte proveniența bunului*** l****
e**
bunului
6 6 2021 100,2 m.p. 1 Contract 66613
de MDL
locațiune
din
01.03.2021
6 6 2016 684,3 m.p. 4,96% Contract 1495021
de donație MDL
13352 din
18.10.2016
6 6 2016 684,3 m.p. 5,53% Contract 1495021
de donatie MDL
13352 din
18.10.2016
6 6 2016 18,2 m.p. 1 Contract 86112
de donatie MDL
nr.13356 din
18.10.2016
1 5 2016 186.3 m.p. 1 Contract 586726
de donatie MDL
nr.13358
din
18.10.2016
6 1 2017 64,2 m.p. 1 Contract 89247.63 Usatîi
de vanzare- RUB Renato
cumparare f/n
din
18.05.2017
6 1 2017 124,4 m.p. 1 Contract 172934.66 Usatîi
de vanzare- RUB Renato
cumparare f/n
din
18.05.2017
6 1 2017 7,9 m.p. 1 Contract 11031.88 Usatîi
de vanzare- RUB Renato
cumparare f/n
din
18.05.2017
2 1 2017 60,8 m.p. 1 Contract 1134103.01 Usatîi
de vanzare- RUB Renato
cumparare f/n
din
18.05.2017
2 1 2017 88,2 m.p 1 Contract 1521113.08 Usatîi
de vanzare- RUB Renato
cumparare f/n
din
18.05.2017
2 1 2017 361,8 m.p. 1 Contract 4654661.92 Usatîi
de vanzare- RUB Renato
cumparare f/n
din
18.05.2017
2 1 2017 71,1 m.p. 1 Contract 1246711.48 Usatîi
de vanzare RUB Renato
- cumparare f/n
din
18.05.2017
2 1 2011 545,9 m.p. 1 Certificat 14106763 Usatîi
de RUB Renato
proprietate
Nr.50-АBN
327620 din
13.09.2011
2 1 2011 340,3 m.p. 1 Certificat 7992124 Usatîi
de RUB Renato
proprietate
Nr.50-АГN
000527 din
05.12.2011
5 1 2011 216,1 m.p 1 Certificat 1136706 Usatîi
de RUB Renato
proprietate
Nr.50-АГМ
000528 din
05.12.2011
!!! Se indică, inclusiv, bunurile deținute de membrul familiei, concubinului/concubinei subiectului declarării,
fără indicarea numelui/prenumelui acestuia.
* Categorii: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spațiu comercial sau de producție; (5) garaj; (6) alte
bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate.
** Mod de dobândire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) abitație; (6) alte contracte translative
de posesie şi de folosinţă.
*** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrală, în cazul în care bunul a fost evaluat de organele cadastrale, sau
2) valoarea bunului conform documentului care certifică proveniența acestuia.
**** Se indică - numele subiectului declarării; Nu se indică - numele membrului de familie, al
concubinului/concubinei subiectului declarării.
Notă. Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: categoria
bunului; modul de dobândire; anul dobândirii; suprafaţa şi titularul bunului.
III. BUNURI MOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
(*Nu se indică numele/prenumele altor persoane fizice, decât cele ale subiectului declarării )
A. Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, mașini agricole, mijloace de transport
naval/aerian, alte mijloace de transport supuse înmatriculării
Valoarea bunului
Anul de Anul Modul de conform
Tipul/ modelul Titularul**
fabricație dobîndirii dobîndire* documentului care îi
certifică proveniența
Mijloc de 2021 2021 1 436300 MDL Usatîi
transport naval/ Renato
Scuter de apa
SEA DOO
GTX300 LTD
Autoturism/ 2018 2018 3 4000000 RUB
LEXUS
LX450D
Autoturism/ 2018 2019 3 1433356 MDL
Toyota Land
Cruiser 200
Autoturism/ 2020 2020 1 1186200 MDL Usatîi
Mersedes Renato
Mijloc de 2020 2020 1 1140795.18 MDL Usatîi
transport care Renato
este supus
înmatriculării
potrivit legii/
Miniincarcator
AVANT
Autoturism/ 2020 2021 3 235000 EUR
BMW 5X
* Mod de dobândire: (1) proprietate;(2) posesie;(3) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.
** Se indică - numele subiectului declarării; Nu se indică - numele membrului de familie, al
concubinului/concubinei subiectului declarării.
D. Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei,
concubin/concubină, unor persoane fizice sau juridice în perioada declarării, dacă valoarea
fiecărui bun depășește suma a 10 salarii medii pe economie
Descrierea Persoana Titularul
Nr. Modul de Data Valoarea
bunului căreia i-a fost bunului
crt. transmitere transmiterii bunului
transmis transmis transmis *
Autoturism/ Donatie 2020-04-30 6796300 Usatîi Renato
ROLLS MDL
1
ROYCE
CULLINAN
2
3
!!! Se indică, inclusiv, bunurile deținute de membrul familiei, concubinului/concubinei subiectului declarării,
fără indicarea numelui/prenumelui acestuia.
* Se indică - numele subiectului declarării; Nu se indică - numele membrului de familie, al
concubinului/concubinei subiectului declarării.
E. Alte bunuri mobile a căror valoare unitară depășește suma a 10 salarii medii pe economie
Nr. Descrierea Modul de Valoarea estimată a
Data dobândirii Titularul*
crt. bunului dobândire bunului
1 Ceas Breguet Donatie 2019-01-01 150000 EUR Usatîi Renato
2 Ceas Breguet Cumpărare 2012-11-03 70000 EUR Usatîi Renato
3 Ceas Breguet Cumpărare 2012-06-01 30000 EUR Usatîi Renato
!!! Se indică, inclusiv, bunurile deținute de membrul familiei, concubinului/concubinei subiectului declarării,
fără indicarea numelui/prenumelui acestuia.
* Se indică - numele subiectului declarării; Nu se indică - numele membrului de familie, al
concubinului/concubinei subiectului declarării.
IV. ACTIVE FINANCIARE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
(*Nu se indică numele/prenumele altor persoane fizice, decât cele ale subiectului declarării )
A. Conturi bancare, plasamente în fonduri de investiții și/sau în alte forme echivalente de
economisire și investire în țară și/sau în străinătate
Denumirea instituției care
Nr. administrează contul bancar, Suma și Dobândă/
Categoria* Titularul**
crt. a fondului de investiții valuta dividend
etc./adresa
АБ "ИНТЕРП 1 1.00 RUB 0 Usatîi
РОГРЕС-БАНК"/ Federația Renato
1
Rusă, or. Moscova, str.
Starokashirskoye shosse 2/1
АБ "ИНТЕРП 1 1.00 EUR 0 Usatîi
РОГРЕС-БАНК"/ Federația Renato
2
Rusă, or. Moscova, str.
Starokashirskoye shosse 2/1
АБ "ИНТЕРП 1 1.00 GBP 0 Usatîi
РОГРЕС-БАНК"/ Federația Renato
3
Rusă, or. Moscova, str.
Starokashirskoye shosse 2/1
АБ "ИНТЕРП 1 1.00 USD 0 Usatîi
РОГРЕС-БАНК"/ Federația Renato
4
Rusă, or. Moscova, str.
Starokashirskoye shosse 2/1
АБ "ИНТЕРП 1 1.00 RUB 0 Usatîi
РОГРЕС-БАНК"/ Federația Renato
5
Rusă, or. Moscova, str.
Starokashirskoye shosse 2/1
BC Moldova-Agroindbank 1 127763.23 0 Usatîi
SA/ mun. Bălţi, MDL Renato
6
str.Ştefan cel
Mare şi Sfânt 26
BC MOLDINCONBANK 1 3.38 EUR 0 Usatîi
SA/ Republica Moldova, Renato
7
Chisinau, str. Armeneasca
38
BC MOLDINCONBANK 1 1.00 USD 0 Usatîi
SA/ Republica Moldova, Renato
8
Chisinau, str. Armeneasca
38
BC MOLDINCONBANK 1 136.83 MDL 0 Usatîi
SA/ Republica Moldova, Renato
9
Chisinau, str. Armeneasca
38
BC MOLDINCONBANK 1 2125.01 0 Usatîi
SA/ Republica Moldova, EUR Renato
10
Chisinau, str. Armeneasca
38
АО "АЛЬФА-БАНК"/ 1 46654.16 0 Usatîi
or.Moscova, Naberejnaia RUB Renato
11
KOLOMENSKAIA 10, ap.
330
АО "АЛЬФА- 1 2102.63 0 Usatîi
БАНК"/or.Moscova, EUR Renato
12 naberejnaia
KOLOMENSKAIA 10,
ap.330
АО "АЛЬФА- 1 4411.54 0 Usatîi
БАНК"/or.Moscova, USD Renato
13 naberejnaia
KOLOMENSKAIA 10,
ap.330
АО "АЛЬФА- 1 19182.71 0 Usatîi
БАНК"/or.Moscova, RUB Renato
14 naberejnaia
KOLOMENSKAIA 10,
ap.330
!!! Se indică, inclusiv, bunurile deținute de membrul familiei, concubinului/concubinei subiectului declarării,
fără indicarea numelui/prenumelui acestuia.
* Categorii: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menționând tipul acestuia); (2) depozit
bancar sau forme echivalente; (3) fond de investiții sau forme echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau
alte sisteme cu acumulare.
** Se indică - numele subiectului declarării; Nu se indică - numele membrului de familie, al
concubinului/concubinei subiectului declarării.
B. Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă
națională sau în valută străină
Emitentul titlului/societatea la care Numărul de
Nr.
persoana este acționar, fondator Categoria* titluri/cota- Dobânda Titularul**
crt.
sau asociat/beneficiar de împrumut parte
1
2
3
!!! Se indică, inclusiv, bunurile deținute de membrul familiei, concubinului/concubinei subiectului
declarării, fără indicarea numelui/prenumelui acestuia.
* Categorii: (1) hârtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) cecuri; (3) cambii; (4)
certificate de împrumut; (5) alte forme de investiții directe.
** Se indică - numele subiectului declarării; Nu se indică - numele membrului de familie, al
concubinului/concubinei subiectului declarării.
V. COTE-PĂRȚI/ACȚIUNI ÎN CAPITALUL SOCIAL AL UNUI AGENT ECONOMIC
(*Nu se indică numele/prenumele altor persoane fizice, decât cele ale subiectului declarării )
Denumirea
Sediul, adresa Tipul de Valoarea de Cota de
agentului Titularul
juridică activitate cumpărare participare
economic
FUNDATIA Mun. Bălți, str. Organizație 0 100 Usatîi Renato
„RENATO Independenţei, n.c.a.
USATII” 108/1, ap.56 filantropică

VI. DATORII
(*Nu se indică numele/prenumele altor persoane fizice, decât cele ale subiectului declarării )
Debite (inclusiv taxe) neachitate, ipoteci, garanții emise în beneficiul unor terți, împrumuturi și credite
Anul Rata
Creditor Scadent la Suma inițială Valuta Debitor
contractării dobânzii

VII. INTERESE PERSONALE


(*Nu se indică numele/prenumele altor persoane fizice, decât cele ale subiectului declarării )
A. Calitatea de asociat, de acționar sau de membru al unui agent economic, de membru al
organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control în cadrul unor organizații
necomerciale sau societăți comerciale ori de membru în cadrul unor organizații necomerciale sau
internaționale
Denumirea și adresa Documentul care certifică
Calitatea deținută
organizației/societății calitatea respectivă
Fundația ”RENATO USATÎI” / Fondator Decizia de constituire
Mun. Bălți,
Independenţei, 108, 1, ap.56
Partidul Politic ”Partidul Nostru” membru al Biroului Executiv Proces-verbal al Consiliului
/ mun. Chișinău, Național Național al partidului
str. București, 117
Partidul Politic ”Partidul Nostru” membru al Consiliului Național Proces-verbal al Congresului
/ mun. Chișinău, partidului
str. București, 117
Partidul Politic ”Partidul Nostru” Președinte Extras din Registrul
/ mun. Chișinău, organizațiilor
str. București, 117 necomerciale

B. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridică, de consultanță şi civile, încheiate sau aflate în
derulare, finanțate de la bugetul de stat, din bugetul local şi/sau din fonduri externe ori încheiate
cu societăți comerciale cu capital de stat
Valoarea
Nr. Beneficiarul Instituția/ Tipul Data Durata
totală a
crt. contractului organizația contractului încheierii contractului
contractului
Subiectul declarării
1
2
Soțul/soția sau concubinul/concubina
1
2

2. Prezenta declarație este un act public şi răspund potrivit legii pentru caracterul inexact sau
incomplet al datelor prezentate.

Data completării 13 mai 2021

_________________
*Declarația se completează personal de candidat și va fi plasată pe pagina web oficială a Comisiei
Electorale Centrale (www.cec.md) la rubrica „Alegeri parlamentare”.